Laserliner MultiMeter XP Manualul proprietarului

Marca
Laserliner
Model
MultiMeter XP
Tip
Manualul proprietarului
MultiMeter XP
02
16
30
44
IT
PL
FI
PT
SV
NO
ET
LV
TR
RU
UK
CS
LT
RO
BG
EL
DE
EN
NL
DA
FR
ES
CAT III
1000 V
CAT IV
600 V
02
Iki galo perskaitykite eksploatacijos instrukciją, pridedamą dokumentą „Nuorodos dėl garantijos
ir papildoma informacija“, taip pat naujausią informaciją ir patarimus, kuriuos rasite paspaudę
interneto nuorodą, esančią šios instrukcijos pabaigoje. Laikykitės čia esančių instrukcijos nuostatų.
Šis dokumentas turi būti laikomas ir perduodamas kartu su prietaisu.
!
Veikimas ir paskirtis
Multimetras skirtas matuoti viršįtampio kategorijos CAT III diapazone iki didžiausios 1000 V arba CAT IV
iki didžiausios 600 V įtampos. Šiuo matavimo prietaisu numatytame speciniame diapazone galima
matuoti nuolatinę ir kintamą įtampą, nuolatinę ir kintamą srovę, patikrinti srovės tekėjimą ir diodus,
išmatuoti varžas, galią, dažnį ir ėmimo spartą.
Saugos nurodymai
Prietaisą naudokite išskirtinai tik pagal specikacijoje nurodytą paskirtį.
Matavimo prietaisai ir reikmenys nėra žaislas. Laikykite juos vaikams nepasiekiamoje vietoje.
Draudžiama keisti ir modikuoti prietaiso konstrukciją, priešingu atveju nebegalioja leidimas jį naudoti
ir nebegalioja saugos specikacijos.
Negalima prietaiso veikti mechaniškai, didelėmis temperatūromis arba didele vibracija.
Ypatingai atsargiai reikia elgtis kai viršijama 24 V kintamoji VKA arba 60 V nuolatinė įtampa. Palietus
elektros laidus esant tokiai įtampai, kyla mirtinas elektrinio smūgio pavojus.
Jei prietaisas yra sudrėkęs ar paveiktas kitų elektrai laidžių medžiagų likučiais, su juo negalima dirbti,
kur yra įtampa. Kai viršijama > 24 V kintamoji VKA arba 60 V nuolatinė įtampa, dėl drėgmės padidėja
mirtinų elektrinių smūgių grėsmė.
• Prieš eksploatuodami prietaisą, išvalykite jį ir išdžiovinkite.
Eksploatauodami prietaisą lauke, atkreipkite dėmesį, kad tai vyktų tik atitinkamomis oro sąlygomis arba
būtų taikomos tinkamos apsaugos priemonės.
III-ioje viršįtampio kategorijoje (CAT III - 1000 V) tarp prietaiso ir žemės negali būti viršijama 1000 V įtampa.
Simboliai
Įspėjimas apie elektros įtampos pavojų: Korpuso viduje yra neapsaugotos detalės, kuriomis
teka srovė, ir dėl jų gali kilti realus pavojus asmenims patirti elektros smūgį.
Įspėjimas apie pavojaus vietą
Saugos klasė II: Šis tikrinimo prietaisas turi padidintą arba dvigubą izoliaciją.
III viršįtampio kategorija: Nuolatinę instaliaciją turinti gamybos įranga, taip pat atvejai kai
keliami ypatingi reikalavimai gamybos įrangos patikimumui ir jos eksploatacijai, pvz.,
nuolatinaės instaliacijos jungikliai ir pramoninės paskirties įranga, kuri įlgam jungiama
į nuolatinės elektros instaliacijos tinklą.
II viršįtampio kategorija: vienos fazės prietaisai, prijungti prie įprastų kištukinių lizdų; pvz.,
buitiniai prietaisai, nešiojamieji įrankiai.
Viršįtampio kategorija IV: prietaisai skirti eksploatuoti pastatų elektros instaliacijos įvade arba
netoli įvado, ir būtent žiūrint nuo pagrindinio paskirstymo link elektros tinklo, pvz., elektros
skaitliukams, apsaugoms nuo viršįtampio ir centralizuotiems valdymo prietaisams.
LT
MultiMeter XP
03
mA
µA
10A
V
Hz
%
CAP
°C
°F
Low
Z
RANGE
MODE
REL
AC+DC
MIN
MAX
AVG
PEAK
HOLD
10A
µA
mA COM
30 sec MAX
every 15 min
CAT IV 600V
CAT III 1000V
MAX 800mA
FUSED
V Hz
%
CAP
°F°C
MultiMeter XP
mA
µA
10A
V
Hz
%
CAP
°C
°F
Low
Z
RANGE
MODE
REL
AC+DC
MIN
MAX
AVG
PEAK
HOLD
10A
µA
mA COM
30 sec MAX
every 15 min
CAT IV 600V
CAT III 1000V
MAX 800mA
FUSED
V Hz%
CAP
°F°C
MultiMeter XP
IV-ioje viršįtampio kategorijoje (CAT IV - 600) V tarp prietaiso ir žemės negali būti viršijama 600 V įtampa.
Naudojant prietaisą kartu su matavimo priedais galioja
atitinkamai mažiausia viršįtampio kategorija (CAT), vardinė įtampa ir vardinė srovė.
Prieš kiekvieną matavimą įsitikinkite, kad tikrinamoji sritis (pvz., laidai), matavimo prietaisas ir naudojama
papildoma įranga (pvz. jungimo laidas) yra nepriekaištingos būklės. Patikrinkite prietaisą pamatuodami
žinomos įtampos šaltinius (pvz., 230 V elektros lizdą prieš tikrindami kintamą srovę arba automobilio
akumuliatorių prieš matuodami nuolatinę srovę).
Negalima naudoti prietaiso, jei neveikia viena ar daugiau jo funkcijų arba baterijos yra išsikrovusios.
Prieš atidarant baterijų dėtuvės dangtelį, kai reikia pakeisti bateriją (-as) arba saugiklį (-ius), prietaisą
reikia atjungti nuo visų srovės šaltinių ir matavimo kontūrų. Neįjunkite prietaiso kai dangtelis atidarytas.
Prašom atkreipti dėmesį į vietos ar nacionalinės tarnybos parengtus saugos ir tinkamo prietaiso eksploatavimo
reikalavimus ir apsaugines priemones, kurios gali būti nustatytos (pvz., elektriko pirštines).
Matuojamuosius smaigalius laikykite tik už rankenų. Matuojant draudžiama liesti matuojamuosius kontaktus.
Visada atkreipkite dėmesį, ar parinktos tinkamos jungtys ir matavimo diapazonui tinkanti sukamojo jungiklio
padėtis atsižvelgiant į būsimą matavimą.
Neatlikite darbų vieni būdami pavojingai arti elektros įrangos ir juos atlikite tik remdamiesi atsakingo
elektriko paaiškinimais.
Prieš pradėdami matuoti bei prieš tikrindami diodus, varžą arba baterijos įkrovą, išjunkite įtampą grandinėje.
Atkreipkite dėmesį, kad būtų iškrauti visi aukštos įtampos kondensatoriai.
Prieš prijungdami įtampą visada pirmiausiai sujunkite juodą matavimo laidą prieš raudoną.
Atjungdami atlikite veiksmus priešinga eilės tvarka.
Naudokite išimtinai tik originalius matavimo laidus. Jie turi tikti matuoti tokias nominalias įtampos ir srovės
reikšmes, kokias gali matuoti prietaisas, ir būti atitinkamos kategorijos.
Saugos nurodymai
Darbas su dirbtiniu, optiniu spinduliavimu OStrV
LED angos
Papildomas naudojimo nurodymas:
atsižvelkite į technines darbo su elektros įranga saugos taisykles, įskaitant: 1. Įjunkite, 2. Apsaugokite
nuo pakartotinio įjungimo, 3. Patikrinkite dviejų polių įtampą, 4. Įžeminkite ir atlikite trumpąjį jungimą,
5. Izoliuokite ir uždenkite šalia esančias dalis, kuriomis teka srovė.
LT
04
Saugos nurodymai
Kaip elgtis su elektromagnetine spinduliuote
Matavimo prietaisas atitinka Elektromagnetinio suderinamumo direktyvos 2014/30/ES, kurią papildo
RED direktyva 2014/53/ES, elektromagnetinio suderinamumo reikalavimus ir ribines reikšmes.
Turi būti atsižvelgta į vietinius naudojimo apribojimus, pvz., naudojimą ligoninėse, lėktuvuose, degalinėse
arba netoli asmenų su širdies stimuliatoriais. Galima pavojinga elektroninių prietaisų įtaka arba įtaka
elektroniniams prietaisams arba jų veikimo sutrikdymas.
Saugos nurodymai
Kaip elgtis su RF radijo spinduliavimu
Matavimo prietaise įrengta funkcijų sąsaja.
Matavimo prietaisas atitinka RED direktyvos 2014/53/ES elektromagnetinio suderinamumo ir radijo
spinduliavimo reikalavimus.
„Umarex GmbH & Co. KG“ pareiškia, kad radijo įrenginio tipas MultiMeter XP atitinka esminius
Europos „Radio Equipment“ direktyvos 2014/53/ES (RED) reikalavimus ir kitas nuostatas.
Pilną ES atitikties deklaracijos tekstą rasite šiuo adresu internete:
http://laserliner.com/info?an=mumexp
Matavimo smaigai
Su dangteliu: CAT III iki maks. 1000V / CAT IV iki maks. 600V
Be dangtelio: CAT II iki maks. 1000 V
Matavimo kontaktai
Prietaisas veikia su RG 0 rizikos grupės šviesos diodais (LED) (laisvoji grupė, jokios rizikos) laikantis galiojančių
redakcijų standartų, taikomų fotobiologinei saugai (EN 62471:2008-09ff / IEC/TR 62471:2006-07ff).
Spinduliavimo galia: Pikiniai bangos ilgiai siekia 453 nm. Vidutiniai spinduliavimo tankiai neviršija rizikos
grupės RG0 ribinių reikšmių.
Patiriamas šviesos diodų (LED) spinduliavimas nekenkia žmogaus akims ir odai naudojant pagal paskirtį
ir sąlygomis, kurias galima pagrįstai numatyti iš anksto.
Negalima visiškai atmesti laikino, dirginančio optinio poveikio (pvz., akinimo, žybsnio apakinimo, vaizdų
atsikartojimo ir regėjimo pablogėjimo) tikimybės, ypač esant nepakankamam aplinkos apšvietimui.
• Specialiai nežiūrėkite tiesiogiai į spinduliavimo šaltinį.
Siekiant užtikrinti rizikos grupės RG 0 ribines reikšmes, techninė priežiūra nereikalinga.
LT
MultiMeter XP
05
10
mA
µA
10A
V
Hz
%
CAP
°C
°F
Low
Z
RANGE
MODE
REL
AC+DC
MIN
MAX
AVG
PEAK
HOLD
10A
µA
mA COM
30 sec MAX
every 15 min
CAT IV 600V
CAT III 1000V
MAX 800mA
FUSED
V Hz%
CAP
°F°C
MultiMeter XP
8
9
11
12
13
14
1
2
3
4
5
6
7
15
16
Hercai (dažnis)
Diodų tikrinimas
Srovės tekėjimo tikrinimas
Procentai (skvarba)
° Farenheito laipsniai
° Celsijaus laipsniai
„Bluetooth“ aktyvus
AC+DC funkcija
Nuolatinės srovės matavimas
Neigiama matavimo vertė
Kintamosios srovės matavimas
Per mažai įkrauta baterija
Automatinis diapazono pasirinkimas
Išsaugoma dabartinė matavimo vertė
Palyginamieji matavimai
PEAK funkcija (pikinės įtampos funkcija)
Maksimali reikšmė
Minimali reikšmė
Vidutinė vertė
15 Matavimo dydžio rodmuo
16 Barografo reikšmė
Automatinis išsijungimas
„Low Z“ įtampos matavimas
milli (10
-3
) (voltai, amperai)
Voltai (įtampa)
micro (10
-6
) (amperai, talpa)
Amperai (srovės stiprumas)
nano (10
-9
) (talpa)
Faradai (talpa)
Mega (omai)
Kilo (omai)
Omai (varža)
1 Kišeninis žibintuvėlis
2 MIN/MAX/AVG matavimas
3 PEAK funkcija (pikinės įtampos funkcija),
Kišeninis žibintuvėlis ĮJUNGTAS / IŠJUNGTAS,
4 Dabartinės matavimo vertės išlaikymas,
LCD apšvietimas ĮJUNGTAS / IŠJUNGTAS
5 Sukamasis jungiklis pasirinkti
matavimo funkciją.
6 Įėjimo lizdas raudonas (+)
7 COM lizdas juodas (–)
8 µA / mA Įėjimo lizdas raudonas (+)
9 10A Įėjimo lizdas raudonas (+)
10 Baterijų dėtuvė galinėje pusėje
11 Matavimo funkcijos perjungimas,
„Bluetooth“ ĮJUNGTAS / IŠJUNGTAS
12 Rankinis diapazono pasirinkimas
13 Palyginamasis matavimas (REL),
AC+DC funkcija
14 Skystųjų kristalų ekranas
LT
06
Veikimas
Maksimalios ribinės reikšmės
Maks. įvadinė įtampa tarp atitinkamų įvadinių gnybtų ir žemės:
V AC, V DC 1000 V AC RMS / 1000 V DC
Low Z
600 V AC RMS / 600 V DC
varža, srovės tekėjimas, diodų testas talpa,
dažnis, Skvarba
600 V AC RMS / 600 V DC
Temperatūra °C / °F
600 V AC RMS / 600 V DC
Maks. įvado srovė ir saugikliai srovės matavimo diapazone:
μA AC/DC, mA AC/DC neinercinis saugiklis 800 mA (6,3 x 32 mm) / 1000 V eff
10A AC/DC
neinercinis saugiklis 10A (10 x 38 mm) / 1000 V eff
(įjungimo trukmė maks. 30 s kas 15 min.)
Maksimalios ribinės reikšmės
AUTOMATINIO IŠJUNGIMO funkcija
Nenaudojamas prietaisas automatiškai išsijungia po 15 minučių ir taip tausoja baterijas.
Norint išjungti funkciją režimo mygtukas laikomas paspaustas įjungimo metu.
Baterijų įdėjimas
Atidarykite baterijų (10) dėtuvę ir sudėkite baterijas,laikydamiesi instaliacinių simbolių.
Atkreipkite dėmesį, kad nesumaišytumėte jų poliškumo.
1
Matavimo smaigalių įtvirtinimas
Nenaudojant ir gabenant prietaisą, jo matavimo
smaigai visada dedami į laikiklius, esančius
galinėje prietaiso dalyje, ir uždedami kamšteliai,
kad jie nebūtų pažeisti.
2
LT
MultiMeter XP
07
2. 3.
1.
1. 2. 3.
Įtampos matavimai AC/DC
5
V AC/DC
AC, DC,
Hz ir %
perjungimas
Sujunkite matavimo kontaktus
su matavimo objektu
raudonasjuodas
μA / mA / 10A Perjungimas
AC ir DC
Sujunkite matavimo kontaktus
su matavimo objektu
raudonas juodas
Diapazone iki 10 A niekada nematuokite srovių ilgiau kaip 30 sekundžių. Antraip galite sugadinti
prietaisą arba matavimo smaigus.
!
Srovės matavimas AC/DC
4
Prieš prijungdami matavimo prietaisą, blokuokite elektros grandinę.
!
3
Matavimo smaigų jungimas
Juodas matavimo smaigas (–) visada turi būti jungiamas į „COM lizdą“. Raudonasis matavimo smaigalys
(+) turi būti prijungtas kaip parodyta paveikslėliuose.
Prašome kaskart prieš matuojant patikrinti, ar tinkamai įjungti matavimo smaigai. Matuojant srovę
su įkištomis srovės jungtimis 10 A arba mA diapazone, gali suveikti įmontuotas saugiklis ir gali būti
pažeista matavimo grandinė.
!
Srovės matavimas 10 A Įtampos, varžos, dažnio,
skvarbos, diodų, pralaidumo,
talpos, kontaktinės temperatūros
matavimas
Srovės matavimas μA ir mA
LT
08
1. 2. 3.
1. 2. 3.
Ω
1. 2. 3.
3.2.1.
Jei ekrane rodomas ne matavimo rezultatas, o raidės „O.L“, tai diodas buvo matuojamas ne ta kryptimi
arba diodas yra sugedęs. Jei išmatuojama 0.0 V, reiškia diodas yra sugedęs arba yra trumpasis jungimas.
Srovės tekėjimo kryptis
juodasjuodasraudonas raudonas
Dažnio ir ėmimo spartos matavimas
6
Hz / % Sujunkite matavimo kontaktus
su matavimo objektu
raudonasjuodas
AC, DC,
Hz ir %
perjungimas
Varžos matavimas
7
raudonasjuodas
Sujunkite matavimo kontaktus
su matavimo objektu
Perjungimas Ω,
diodų patikra
ir srovės tekėjimo
patikra
Diodų tikrinimas
8
Diodų tikrinimas
Perjungimas Ω,
srovės tekėjimo
patikra ir diodų
patikra
Galios matavimas
9
Galios matavimas Sujunkite matavimo kontaktus
su matavimo objektu
Kai kondensatoriai yra įelektrinti,
sujunkite teigiamą polių su
raudonu matavimo smaigu.
raudonasjuodas
LT
MultiMeter XP
09
1. 3.2.
1.
°C / °F
2. 3.
Komponentai (7: Varžos, 8 Diodai: , 9: Talpos) gali būti matuojami tik atskirai.
Todėl reikia komponentus atskirti nuo likusios grandinės.
!
Matavimo taškai neturi būti užteršti purvu, alyva, litavimo kanifolija ar panašiais nešvarumais,
priešingu atveju gauti matavimų rezultatai gali būti iškreipti.
!
Komponentais neturi tekėti įtampa.
!
Srovės tekėjimo
tikrinimas
Perjungimas Ω,
diodų patikra
ir srovės tekėjimo
patikra
raudonas raudonasjuodas juodas
Matavimo vertė, kuri < 50 Ohm, yra traktuojama kaip srovės tekėjimas ir tai patvirtinama garsiniu signalu.
Jei ekrane rodomas ne matavimo rezultatas, o raidės „O.L“, tai arba viršytas matavimo diapazonas, arba
neuždaryta ar nutraukta matavimo grandinė.
Tęstinumo bandymo metu komponentai turi būti išjungiami.
!
Srovės tekėjimo tikrinimas
10
Kontaktinis temperatūros matavimas
Norėdami išmatuoti temperatūrą kontaktiniu būdu, pridedamą temperatūros jutiklį (K tipo) prijunkite
prie prietaiso. Saugokitės, kad nesumaišytumėte polių.
11
°C ir °F
perjungimas
LT
10
1. 2. 3.
2.
V AC/DC
3.
1.
2 sec
AC+DC
suaktyvinimas
Sujunkite matavimo kontaktus
su matavimo objektu
raudonasjuodas
raudonasjuodas
„Low Z“ įtampos matavimas
12
„Low Z“ įtampos matavimas Perjungimas
AC ir DC
Sujunkite matavimo kontaktus
su matavimo objektu
Automatinė paieška
13
„Bluetooth“ aktyvinimas / išaktyvinimas
14
„Bluetooth“ aktyvinamas ir išaktyvinamas ilgai spaudžiant mygtuką 11.
MAX/MIN/AVG funkcija
17
MAX/MIN/AVG funkcija rodo aukščiausias, žemiausias ir vidutines matavimo reikšmes. Matavimo reikšmės
atnaujinamos kaskart, kai matuojama didesnė ar mažesnė reikšmė. Norėdami suaktyvinti trumpai
paspauskite mygtuką MAX-/MIN/AVG. „MAX“ kartu su maksimaliu rodmeniu pasirodo LCD displėjuje.
Trumpai spustelėjus MAX/MIN/AVG mygtuką matavimo prietaisas MAX persijungia į MIN, o MIN į AVG.
Norėdami užbaigti MAX-/MIN-AVG režimą ir grįžti prie įprasto, laikykite paspaustą mygtuką MAX-/MIN/AVG.
AC+DC funkcija
16
AC+DC funkcija matuoja tiek AC, tiek DC komponentus, kad būtų galima nustatyti efektyvų RMS.
REL funkcija (palyginamasis matavimas)
15
Palyginamojo matavimo metu išmatuojamas santykis su prieš tai įsimintu atskaitos dydžiu. Ekrane yra
rodomas skirtumas tarp dabar išmatuoto dydžio ir įsiminto atskaitinio dydžio. Kai įjungta atitinkama
funkcija ir vykdote atskaitos matavimą, nuspauskite mygtuką „REL“. Ekrane bus rodomas skirtumas tarp
dabartinio matavimo vertės ir įvestos atskaitos vertės. Pakartotinai nuspaudus jungiklį „REL“, ši funkcija
bus išjungta.
Įjungus matavimo prietaisą, savaime įsijungia automatinės paieškos funkcija.
Atitinkamose matavimų funkcijose ji ieško palankiausios matavimo srities.
LT
MultiMeter XP
11
2. 4.3.1.
2 sec 1 sec
PEAK funkcija (pikinės įtampos funkcija)
18
PEAK funkcija registruoja didžiausią teigiamą ir didžiausią neigiamą AC įtampos arba AC srovės bangos piką.
Matavimo reikšmės atnaujinamos kaskart, kai aptinkamas didesnis teigiamas arba neigiamas pikas.
Norėdami persijungti iš „Peak MAX“ ir „Peak MIN“, paspauskite ir trumpai palaikykite PEAK. Norėdami
grįžti prie įprasto režimo, laikykite mygtuką PEAK paspaustą, kol LCD displėjuje užges rodmuo „Peak“.
PEAK
suaktyvinimas
„Peak MAX“
Perjungimas
į „Peak MIN“
„Peak MAX“
didžiausias teigiamas pikas
„Peak MIN“
didžiausiais neigiamas pikas
Funkcijų apžvalga
19
15–18 punktuose aprašytos funkcijos galimos pavaizduotų dydžių ribose:
Srovės matavimas AC (μA)
/
/
/
Srovės matavimas DC (μA)
/
/
/
Srovės matavimas AC (mA)
/
/
/
Srovės matavimas DC (mA)
/
/
/
Srovės matavimas AC (
10A
)
/
/
/
Srovės matavimas DC (
10A
)
/
/
/
Įtampos matavimai AC
/
/
/
Įtampos matavimai DC
/
/
/
Dažnio matavimas – / – / – /
Ėmimo spartos matavimas – / – / – /
Varžos matavimas
/
/
/
Srovės tekėjimo tikrinimas – /
/
/
Diodų tikrinimas – /
/
/
Galios matavimas
/ – / /
Kontaktinis temperatūros matavimas – /
/
/
„Low Z“ įtampos matavimas – / – / – /
Kišeninio žibintuvėlio funkcija
20
Norėdami įjungti ir išjungti žibintuvėlį, trumpai spustelėkite mygtuką (3).
LT
12
800
Techninės priežiūros ir priežiūros nurodymai
Visus komponentus valykite šiek tiek sudrėkintu skudurėliu, nenaudokite valymo, šveitimo priemonių ir
tirpiklių. Prieš sandėliuodami ilgesnį laiką, išimkite bateriją (-as). Prietaisą saugokite švarioje, sausoje vietoje.
Kalibravimas
Matavimo prietaisą reikia reguliariai kalibruoti ir tikrinti, kad būtų užtikrintas matavimo rezultatų tikslumas.
Rekomenduojame kalibruoti prietaisą kas metus.
Duomenų perdavimas
Prietaise įdiegta „Bluetooth
®
“* funkcija, kuria duomenis per belaidį ryšį galima perduoti į mobiliuosius
prietaisus su „Bluetooth
®
“* sąsajomis (pvz., išmanųjį telefoną, planšetę).
Sistemos reikalavimai „Bluetooth
®
“* sąsajai pateikiami svetainėje http://laserliner.com/info?an=ble
Prietaisas gali sukurti „Bluetooth
®
“* ryšį su prietaisais, kuriuose įdiegta 4.0 „Bluetooth“ funkcija.
Veikimo atstumas siekia daugiausiai 10 m iki galinių prietaisų ir labai priklauso nuo aplinkos sąlygų,
pvz., sienų storio ir sudėties, trikčių šaltinių bei galinio prietaiso siuntimo / priėmimo savybių.
„Bluetooth
®
“* turi būti aktyvinamas įjungus, kadangi radijo sistema sukurta itin taupiai naudoti
elektros energiją.
Mobilusis galinis prietaisas gali būti sujungtas su įjungtu matavimo prietaisu naudojantis mobiliąja programėle.
Duomenų išsaugojimo (Hold) funkcija
22
Duomenų išsaugojimo funkcija išsaugo ekrane dabartinį matavimo rezultatą.
Nuspaudus jungiklį „HOLD“ (4), ši funkcija yra įjungiama arba išjungiama.
Saugiklio keitimas
23
Norėdami pakeisti saugiklį, pirma atjunkite matavimo smaigus nuo visų įtampos šaltinių, o tada ir nuo
prietaiso. Atidarykite korpusą ir pakeiskite saugiklį tos pačios konstrukcijos ir analogiškos specifikacijos
saugikliu (10A / 1000V arba 800mA / 1000V). Uždarykite korpusą ir rūpestingai įsukite varžtus.
Fono apšvietimas
21
Norėdami įjungti ir išjungti foninį apšvietimą, ilgai laikykite mygtuką (4) paspaustą.
Tamsioje aplinkoje foninis apšvietimas įsijungia automatiškai.
LT
MultiMeter XP
13
Techniniai duomenys (Pasiliekame teisę daryti techninius pakeitimus. 18W09)
Veikimas Diapazonas Raiška
Tikslumas
% nuo matavimo reikšmės (rdg)
+ mažiausios reikšmės (skaitmenys)
AC srovė
Spektras: 50–400 Hz
600.0 μA 0.1 μA
± (1,0% parodymų ± 3 skaitmenys)
6000 μA 1 μA
60.00 mA 10 μA
600.0 mA 0.1 mA
10.00 A 10 mA ± (2,0% parodymų ± 8 skaitmenys)
DC srovė
600.0 μA 0.1 μA
± (1,0% parodymų ± 3 skaitmenys)
6000 μA 1 μA
60.00 mA 10 μA
600.0 mA 0.1 mA
10.00 A 10 mA ± (1,5% parodymų ± 3 skaitmenys)
AC įtampa
Spektras: 50-1000 Hz
6.000 V 1 mV
± (1,0% parodymų ± 5 skaitmenys)60.00 V 10 mV
600.0 V 0.1 V
1000 V 1 V ± (1,2% parodymų ± 5 skaitmenys)
Dažnis
Tikslumas: ± (1,0% parodymų ± 5 skaitmenys)
Jautrumas: > 15 V RMS
Tastgrad
Tikslumas: 5% 95% ± (1,5% parody± 10 skaitmenys)
Jautrumas: > 15 V RMS
Programėlė (App)
Norint naudotis „Bluetooth
®
“* funkcija reikalinga programėlė.
Ją galite atsisiųsti iš atitinkamos parduotuvės priklausomai nuo turimo galinio prietaiso:
Patikrinkite, ar mobiliajame prietaise suaktyvinta „Bluetooth
®
“* sąsaja.
!
Įjungus programėlę ir esant aktyviai „Bluetooth
®
“* funkcijai galima sukurti ryšį tarp mobiliojo prietaiso
ir matavimo prietaiso. Jeigu programėlė randa daugiau aktyvių matavimo prietaisų, pasirinkite reikiamą.
Paleidus kitą kartą šis matavimo prietaisas gali būti prijungtas automatiškai.
* „Bluetooth
®
“ pavadinimas ir logotipas yra registruotieji „Bluetooth SIG, Inc.“ prekių ženklai
LT
14
Diapazonas Raiška Raiška
Tikslumas
% nuo matavimo reikšmės (rdg)
+ mažiausios reikšmės (skaitmenys)
Nuolatinė įtampa
600.0 mV 0.1 mV ± (0,5% parodymų ± 8 skaitmenys)
6.000 V 1 mV
± (0,8% parodymų ± 5 skaitmenys)60.00 V 10 mV
600.0 V 0.1 V
1000 V 1 V ± (1,0% parodymų ± 3 skaitmenys)
AC+DC įtampa
Spektras: 50-400 Hz
6.000 V 1 mV
± (1,5% parodymų ± 20 skaitmenys)60.00 V 10 mV
600.0 V 0.1 V
1000 V 1 V ± (1,5% parodymų ± 5 skaitmenys)
AC/DC įtampa (LOW Z)
Spektras: 50-400 Hz
6.000V 1 mV
± (3,0% parodymų ± 30 skaitmenys)60.00 V 10 mV
600.0 V 0.1 V
1000 V 1 V ± (3,0% parodymų ± 5 skaitmenys)
Varža
600.0 Ω 0.1 Ω
± (1,5% parodymų ± 5 skaitmenys)
6.000 kΩ 1 Ω
60.00 kΩ 10 Ω
600.0 kΩ 100 Ω
6.000 MΩ 1 kΩ
60.00 MΩ 10 kΩ ± (2,0% parodymų ± 10 skaitmenys)
Galia
60.00 nF 10 pF ± (5,0% parodymų ± 35 skaitmenys)
600.0 nF 100 pF
± (3,0% parodymų ± 5 skaitmenys)
6.000 µF 0.001 µF
60.00 µF 0.01 µF
600.0 µF 0.1 µF
6000 µF 1 µF ± (5,0% parodymų ± 5 skaitmenys)
Dažnis
9.999 Hz 0.001 Hz
± (1,0% parodymų ± 5 skaitmenys)
99.99 Hz 0.01 Hz
999.9 Hz 0.1 Hz
9.999 kHz 1 Hz
Impulso trukmė: 100 µs ... 100 ms
Dažnis: 10 Hz ... 1 kHz
Jautrumas: > 8 V RMS
Skvarbos laipsnis
20% … 80% 0.1% ± (1,2% parodymų ± 2 skaitmenys)
Impulso trukmė: 100 µs ... 100 ms
Dažnis: 10 Hz ... 1 kHz
Jautrumas: > 8 V RMS
Temperatūra
-20 … 760°C 0.1~1°C ± (1% parodymų ± 5°C)
-4 … 1400°F 0.1~1°F ± (1% parodymų ± 9°F)
LT
MultiMeter XP
15
ES nuostatos ir utilizavimas
Prietaisas atitinka visus galiojančius standartus,
reglamentuojančius laisvą prekių judėjimą ES.
Šis produktas yra elektros prietaisas ir pagal Europos
Sąjungos Direktyvą dėl elektros ir elektroninės įrangos
atliekų, turi būti surenkamas atskirai ir utilizuojamas
aplinką tausojamuoju būdu.
Daugiau saugos ir kitų papildomų nuorodų rasite:
http://laserliner.com/info?an=mumexp
Diapazonas Raiška Maks. įėjimas
AC srovė 10 A
DC srovė 10 A
Diapazonas Raiška Įvadinė sauga
AC įtampa 45 Hz ... 1000 Hz 1000V AC rms arba 1000V DC
AC+DC įtampa 50 Hz ... 400 Hz 600V AC rms arba 600V DC
LOW Z įtampa AC/DC 50 Hz ... 400 Hz 600V AC rms arba 600V DC
Nuolatinė įtampa 50 Hz ... 400 Hz 600V AC rms arba 600V DC
Varža, talpa,diodų patikra,
pralaidumas, temperatūra
600V AC rms arba 600V DC
Visi tikslumai AC diapazone siekia 5 % ... 95 % išmatuotos vertės
Diodų tikrinimas
Kontrolinė srovė / įtampa 1 mA /
Įtampa esant tuščiajai eigai < 3 V DC tipinė
Srovės tekėjimo tikrinimas suveikimo slenkstis < 30Ω, Tikrinimo srovė < 1 mA
Skystųjų kristalų ekranas 0 … 6000
Matavimų dažnumas 3 matavimų/sek.
Įėjimo varža 10 MΩ (VDC, VAC, V AC+DC), 3 kOhm (VDC Low Z, VAC Low Z)
Apsaugos klasė II, dviguba izoliacija
Viršįtampio kategorija CAT III - 1000V, CAT IV - 600V
Užteršimo laipsnis 2
Darbinės sąlygos 0 ... 40°C, 75%rH, nesikondensuoja, darbinis aukštis maks. 2000 m
Sandėliavimo sąlygos -10 ... 60°C, 80%rH, nesikondensuoja
Radijo ryšio modulio
eksploataciniai duomenys
„Bluetooth LE 4.x“ sąsaja,
dažnių diapazonas: ISM juosta 2400-2483.5 MHz, 40 kanalų,
siuntimo galia: maks. 10 mW, spektras: 2 MHz,
duomenų srautas: 1 Mbit/s; moduliacija: GFSK / FHSS
Elektros maitinimas 4 x AAA 1,5 voltų baterijos
Matmenys (P x A x G) 75 x 170 x 48 mm
Masė (kartu su baterijas) 416 g
LT
16
Citiți integral instrucțiunile de exploatare, caietul însoțitor „Indicații privind garanția și indicații
suplimentare“ precum și informațiile actuale și indicațiile apăsând link-ul de internet de la capătul
acestor instrucțiuni. Urmați indicațiile din cuprins. Acest document trebuie păstrat și la predarea
mai departe a aparatului.
!
Funcţie / Utilizare
Multimetru pentru măsurători în domeniul categoriei de supratensiune CAT III până la max. 1000V / CAT IV
până la max. 600 V. Cu aparatul de măsură pot  efectuate măsurători ale tensiunii continue şi alternative,
ale curenţilor continui şi alternativi, teste de continuitate şi diode, măsurători de rezistivitate, măsurători de
capacitate, frecvenţă şi ale ritmului de repetiţie a impulsurilor în cadrul domeniilor specicate.
Indicaţii de siguranţă
Utilizaţi aparatul exclusiv conform destinaţiei sale de utilizare cu respectarea specicaţiilor.
Aparatele de măsură şi accesoriile nu constituie o jucărie. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
Reconstruirea sau modicarea aparatului nu este admisă, astfel se anulează autorizaţia şi specicaţiile
de siguranţă.
Nu expuneţi aparatul la sarcini mecanice, temperaturi ridicate sau vibraţii puternice.
La manipularea unor tensiuni mai mari de 24 V/CA rms resp. 60 V/CC este necesară o atenție deosebită.
La atingerea conductorilor electrici există, la aceste tensiuni, pericol producerii unui şoc electric cu
potenţial letal iminent.
Dacă aparatul este acoperit de umiditate sau de alte reziduuri conductoare, nu trebuie să se lucreze sub
tensiune. De la o tensiune de > 24 V/CA rms resp. 60 V/CC există, din cauza umidităţii, un pericol sporit
de producere a unui şoc electric posibil letal.
• Curăţaţi şi uscaţi aparatul înainte de utilizare.
Atunci când utilizaţi echipamentul în exterior, acordaţi atenție ca aparatul să e utilizat numai în condiţii
de mediu corespunzătoare resp. cu adoptarea măsurilor de protecţie adecvate.
În categoria de supratensiune III (CAT III - 1000 V) nu trebuie e depăşită tensiunea de 1000 V între
aparatul de control şi pământ.
Simboluri
Avertisment privind tensiunea electrică periculoasă: Din cauza elementelor constructive
conductoare neprotejate din interiorul carcasei există un pericol semnicativ de expunere
a persoanelor unui risc de electrocutare.
Avertisment aspra unui pericol
Clasa de protecţie II: Aparatul de control dispune de o izolaţie consolidată sau dublată.
Categorie de supratensiune III: Mijloc de exploatare în instalaţii xe şi în cazurile în care sunt
formulate cerinţe speciale privind abilitatea şi disponibilitatea mijlocului de exploatare,
de ex. comutatoare în instalaţii xe şi aparate pentru uz industrial cu conexiune permanentă
la instalaţia xă.
Clasa de supratensiune II: Consumatorii monofazici care se racordează la prizele normale;
de ex.: electrocasnicele, sculele portabile.
Categorie de supratensiune IV: Aparate pentru utilizarea la sau în apropierea surselor
de alimentare în instalaţia electrică a clădirilor şi chiar de la distribuţia principală către reţea,
cum ar  de ex. contoare electrice, întrerupătoare de protecţie la supra-curent şi aparate
de comandă auxiliare.
RO
MultiMeter XP
17
mA
µA
10A
V
Hz
%
CAP
°C
°F
Low
Z
RANGE
MODE
REL
AC+DC
MIN
MAX
AVG
PEAK
HOLD
10A
µA
mA COM
30 sec MAX
every 15 min
CAT IV 600V
CAT III 1000V
MAX 800mA
FUSED
V Hz
%
CAP
°F°C
MultiMeter XP
mA
µA
10A
V
Hz
%
CAP
°C
°F
Low
Z
RANGE
MODE
REL
AC+DC
MIN
MAX
AVG
PEAK
HOLD
10A
µA
mA COM
30 sec MAX
every 15 min
CAT IV 600V
CAT III 1000V
MAX 800mA
FUSED
V Hz%
CAP
°F°C
MultiMeter XP
În categoria de supratensiune IV (CAT IV - 600 V) nu trebuie e depăşită tensiunea de 600 V între
aparatul de control şi pământ.
La ecare utilizare a aparatului împreună cu accesoriu de măsurare este valabilă cea mai mică categorie
de supratensiune (CAT), tensiune nominală și curent nominal.
Asiguraţi-vă înaintea ecărei măsurători că obiectul de vericat (de ex. cablu conductor), aparatul
de vericare şi accesoriile utilizate (de ex. cablu conector) se aă în stare ireproşabilă. Testaţi aparatul
la surse cunoscute de tensiune (de ex. priză de 230 V pentru vericarea AC sau la o baterie auto
pentru vericarea CC).
Aparatul nu trebuie să mai e folosit atunci când una sau mai multe dintre funcțiile acestuia s-au
defectat sau nivelul de încărcare a bateriilor este redus.
Aparatul trebuie să e deconectat de la toate sursele de curent și circuitele de măsurare înainte de
deschiderea capacului pentru a schimba bateria/bateriile sau siguranța/siguranțele. Nu porniți aparatul
cu capacul deschis.
Respectaţi prevederile de siguranţă locale resp. ale autorităţilor naţionale pentru utilizarea conformă
a aparatului şi eventual a echipamentelor de siguranţă recomandate (de ex. mănuşi electrician).
Ţineţi vârfurile de măsurare numai de mânerele destinate în acest sens. Contactele de măsură nu trebuie
să e atinse în timpul măsurătorii.
Acordați atenție ca întotdeauna să e selectate conexiunile corecte și poziția corectă a comutatorului
rotativ cu domeniul de măsurare corect pentru măsurătoarea care urmează a  efectuată.
Nu executați singur/ă lucrările în apropierea instalațiilor electrice periculoase și numai conform
instrucțiunilor unui specialist electronist responsabil.
Înaintea măsurării resp. a vericării diodelor, a rezistenței sau nivelului de încărcare a bateriei decuplați
tensiunea circuitului de curent.
Acordaţi atenţie ca toţi condensatorii de înaltă tensiune să e descărcaţi.
Conectaţi mai întâi conductorul negru de măsurare înaintea celui roşu la legarea la o tensiune.
La dezlegare procedaţi în ordine inversă.
Utilizaţi exclusiv cablurile de măsură originale. Acestea trebuie să prezinte aceleaşi caracteristici
de tensiune, categorie şi amperaj ca aparatul de măsură.
Indicaţii de siguranţă
Manipularea cu razele optice artificiale OStrV
Orificiu LED
Indicaţii suplimentar pentru utilizare
Respectaţi regulile tehnice de siguranţă pentru lucrul la instalaţiile electrice, printre altele: 1. Eliberarea,
2. asigurarea contra repornirii, 3. Verificaţi lipsa tensiunii la cei doi poli, 4. Împământarea şi scurtcircuitarea,
5. asigurarea şi acoperirea părţilor conductoare de tensiune învecinate.
RO
18
Indicaţii de siguranţă
Manipularea cu razele electromagnetice
Aparatul de măsurare respectă prescripțiile și valorile limită pentru compatibilitatea electromagnetică
conf. Directivei EMV (compatibilitatea electromagnetică) 2014/30/UE care este acoperită prin intermediul
Directivei RED 2014/53/UE.
Trebuie respectate limitările locale de funcționare de ex. în spitale, în aeroporturi, la benzinării, sau în
apropierea persoanelor cu stimulatoare cardiace. Există posibilitatea unei inuențe periculoase sau a unei
perturbații de la și din cauza aparatelor electrice.
Indicaţii de siguranţă
Manipularea cu razele radio RF
Aparatul de măsură este echipat cu o interfață radio.
Aparatul de măsură respectă prescripțiile și valorile limită pentru compatibilitatea electromagnetică
și radiația radio conform Directivei RED 2014/53/UE.
Prin prezenta Umarex GmbH & Co. KG, declară că tipul de echipament radio MultiMeter XP
corespunde cerințelor esențiale și celorlalte reglementări ale directivei europene privind echipamentele
radio 2014/53/UE (RED). Testul complet al declarației de conformitate UE este disponibil la următoarea
adresă de internet: http://laserliner.com/info?an=mumexp
Creioane măsurare
Cu capac de protecție: CAT III până la max. 1000V/CAT IV până la max. 600V
Fără capac de protecție: CAT II până la max. 1000V
Contacte măsurare
Aparatul lucrează cu LED-uri din grupul de risc RG 0 (grupă liberă, fără risc) conform standardelor în
vigoare pentru siguranța fotobiologică (EN 62471:2008-09ff / IEC/TR 62471:2006-07ff) în edițiile actuale
ale acesteia.
Putere raze: nivel lungime unde egal cu 456 nm. Densitatea medie a razelor se situează sub valorile limită
ale grupului de risc RG0.
Razele de acces a ledurilor nu sunt periculoase pentru ochiul uman și pielea umană în cazul utilizării
conforme cu destinația și în cazul deservirii în mod rezonabil și previzibil.
Nu pot  complet excluse în principal efecte de iritare optică temporare (de ex. orbire, orbirea de la bliț,
vederea de imagini consecutive, lezarea capacității de vizualizare culorilor), în special la luminozitate
redusă a mediului înconjurător.
Nu priviți în mod intenționat mai mult timp direct în sursa de emitere a razei.
Pentru a asigura respectarea valorilor limită ale grupului de risc RG 0 nu este necesară nicio întreținere.
RO
MultiMeter XP
19
10
mA
µA
10A
V
Hz
%
CAP
°C
°F
Low
Z
RANGE
MODE
REL
AC+DC
MIN
MAX
AVG
PEAK
HOLD
10A
µA
mA COM
30 sec MAX
every 15 min
CAT IV 600V
CAT III 1000V
MAX 800mA
FUSED
V Hz%
CAP
°F°C
MultiMeter XP
8
9
11
12
13
14
1
2
3
4
5
6
7
15
16
Hertz (frecvență)
Vericare diode
Vericare continuitate
Procent (ritmul de repetiție a impulsului)
° Fahrenheit
° Celsius
Bluetooth activ
Funcția CA+CC
Măsurători ale curentului continuu
Valoare măsurare negativă
Măsurători ale curentului alternativ
Nivel de încărcare a bateriei redus
Selectare automată domeniu
Valoarea actuală măsurată se păstrează
Măsurare comparată
Funcția PEAK (funcția vârfurilor de tensiune)
Valoarea maximă
Valoarea minimă
Valoarea medie
15 Aşaj valori măsurate
16 Indicator grac cu bare
Oprire automată
Măsurarea tensiunii Low Z
mili (10
-3
) (volt, amper)
Volt (tensiune)
micro (10
-6
) (amper, capacitate)
Ampere (intensitatea curentului)
nano (10
-9
) (capacitate)
Farad (capacitate)
Mega (ohm)
Kilo (ohm)
Ohm (rezistență)
1 Lanternă
2 Măsurare MIN/MAX/AVG
3 Funcția PEAK (funcția vârfurilor de tensiune),
Lanternă PORNIT/OPRIT
4 Menţinere valoare măsurată actuală,
Iluminare LCD PORNITĂ/OPRITĂ
5 Întrerupător rotativ pentru setarea funcţiei
de măsurare
6 Bucşă de intrare roşie (+)
7 Bucşă COM neagră (–)
8 µA / mA Bucşă de intrare roşie (+)
9 10A Bucşă de intrare roşie (+)
10 Compartiment pentru baterii
pe partea posterioară
11 Comutarea funcţiei de măsurare,
Bluetooth PORNIT/OPRIT
12 Selectare manuală domeniu
13 Măsurarea comparativă (REL),
Funcția CA+CC
14 Aşaj LC
RO
20
Funcţie
Valori limite maxime
Tensiune max. la intrare între respectivele cleme de intrare și pământ:
V CA, V CC 1000 V CA RMS / 1000 V CC
Low Z
600 V CA RMS / 600 V CC
Rezistență, tranzit, vericarea diodelor, capacitate,
frecvență, Ritmul de repetiție a impulsului
600 V CA RMS / 600 V CC
Temperatură (°C/°F)
600 V CA RMS / 600 V CC
Curentul max. de intrare și siguranță în domeniul de măsurare a curentului:
μA CA/CC, mA CA/CC siguranță rapidă 800 mA (6,3 x 32 mm) / 1000 V real
10A CA/CC
siguranță rapidă 10A (10 x 38 mm) / 1000 V real
(durata de pornire max. 30 sec. la ecare 15 min.)
Valori limite maxime
Funcţie AUTO OFF
Aparatul de măsură se opreşte automat după 15 minute de inactivitate pentru protejarea bateriei.
Pentru oprirea funcției se menține apăsată tasta Mode în timpul pornirii.
Introducerea bateriilor
Se deschide compartimentul de baterii (10) şi se introduc bateriile conform simbolurilor de instalare.
Se va respecta polaritatea corectă
1
Fixarea creioanelor de măsurare
Dacă nu este utilizat sau dacă aparatul este
transportat, vârfurile de măsurare se poziționează
întotdeauna în suport pe partea posterioară și se
acoperă cu capacele de protecție pentru a preveni
rănirea din cauza vârfurilor de măsurare.
2
RO
/