Laserliner MultiMeter Pocket XP Manualul proprietarului

Tip
Manualul proprietarului
MultiMeter Pocket XP
02
17
32
RO
BG
EL
TR
RU
UK
CS
FR
ES
IT
PL
FI
PT
SV
NO
DE
EN
NL
DA
ET
LV
LT
CAT III
600 V
CAT IV
600 V
02
Funcţie / Utilizare
Multimetru pentru măsurători în domeniul categoriei de supratensiune
CAT III până la max. 600V / CAT IV până la max. 600 V. Cu aparatul
de măsură pot  efectuate măsurători ale tensiunii continue şi
alternative, ale curenţilor continui şi alternativi, teste de continuitate
şi diode, măsurători de rezistivitate, măsurători de capacitate, frecvenţă
şi ale ritmului de repetiţie a impulsurilor în cadrul domeniilor
specicate.
Simboluri
Avertisment aspra unui pericol
Avertisment privind tensiunea electrică periculoasă: Din
cauza elementelor constructive conductoare neprotejate
din interiorul carcasei există un pericol semnicativ de
expunere a persoanelor unui risc de electrocutare.
Clasa de protecţie II: Aparatul de control dispune de
o izolaţie consolidată sau dublată.
Categorie de supratensiune III: Mijloc de exploatare în
instalaţii xe şi în cazurile în care sunt formulate cerinţe
speciale privind abilitatea şi disponibilitatea mijlocului
de exploatare, de ex. comutatoare în instalaţii xe şi
aparate pentru uz industrial cu conexiune permanentă
la instalaţia xă.
Clasa de supratensiune II: Consumatorii monofazici care
se racordează la prizele normale; de ex.: electrocasnicele,
sculele portabile.
Categorie de supratensiune IV: Aparate pentru utilizarea
la sau în apropierea surselor de alimentare în instalaţia
electrică a clădirilor şi chiar de la distribuţia principală către
reţea, cum ar  de ex. contoare electrice, întrerupătoare
de protecţie la supra-curent şi aparate de comandă
auxiliare.
Citiți integral instrucțiunile de exploatare, caietul însoțitor
„Indicații privind garanția și indicații suplimentare“ precum
și informațiile actuale și indicațiile apăsând link-ul de internet
de la capătul acestor instrucțiuni. Urmați indicațiile din
cuprins. Acest document trebuie păstrat și la predarea mai
departe a aparatului.
!
RO
MultiMeter Pocket XP
03
Indicii de siguraă
Utilizaţi aparatul exclusiv conform destinaţiei sale de utilizare
cu respectarea specicaţiilor.
Aparatele de măsură şi accesoriile nu constituie o jucărie.
A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
Reconstruirea sau modicarea aparatului nu este admisă, astfel
se anulează autorizaţia şi specicaţiile de siguraă.
Nu expuneţi aparatul la sarcini mecanice, temperaturi ridicate sau
vibraţii puternice.
La manipularea unor tensiuni mai mari de 24 V/AC rms resp.
60 V/DC este necesară o atenție deosebită. La atingerea conductorilor
electrici există, la aceste tensiuni, pericol producerii unui şoc electric
cu potenţial letal iminent.
Dacă aparatul este acoperit de umiditate sau de alte reziduuri
conductoare, nu trebuie să se lucreze sub tensiune. De la o tensi-
une de > 24 V/ACrms resp. 60 V/DC există, din cauza umidităţii,
un pericol sporit de producere a unui şoc electric posibil letal.
• Curăţaţi şi uscaţi aparatul înainte de utilizare.
Atunci când utilizaţi echipamentul în exterior, acordaţi atenție ca
aparatul să e utilizat numai în condiţii de mediu corespunzătoare
resp. cu adoptarea măsurilor de protecţie adecvate.
În categoria de supratensiune III (CAT III - 600 V) nu trebuie e
depăşită tensiunea de 600 V între aparatul de control şi pământ.
În categoria de supratensiune IV (CAT IV - 600 V) nu trebuie e
depăşită tensiunea de 600 V între aparatul de control şi pământ.
La ecare utilizare a aparatului împreună cu accesoriu de măsurare
este valabilă cea mai mică categorie de supratensiune (CAT),
tensiune nominală și curent nominal.
Asiguraţi-vă înaintea ecărei măsurători că obiectul de vericat
(de ex. cablu conductor), aparatul de vericare şi accesoriile utilizate
(de ex. cablu conector) se aă în stare ireproşabilă. Testaţi aparatul
la surse cunoscute de tensiune (de ex. priză de 230 V pentru
vericarea AC sau la o baterie auto pentru vericarea DC).
Aparatul nu trebuie să mai e folosit atunci când una sau mai multe
dintre funcțiile acestuia s-au defectat sau nivelul de încărcare a
bateriilor este redus.
Aparatul trebuie să e deconectat de la toate sursele de curent
și circuitele de măsurare înainte de deschiderea capacului pentru
a schimba bateria/bateriile sau siguranța/siguranțele. Nu porniți
aparatul cu capacul deschis.
Respectaţi prevederile de siguranţă locale resp. ale autorităţilor
naţionale pentru utilizarea conformă a aparatului şi eventual a
echipamentelor de siguranţă recomandate (de ex. mănuşi electrician).
RO
04
Ţineţi vârfurile de măsurare numai de mânerele destinate
în acest sens. Contactele de măsură nu trebuie să e atinse în
timpul măsurătorii.
Acordați atenție ca întotdeauna să e selectate conexiunile corecte
și poziția corectă a comutatorului rotativ cu domeniul de măsurare
corect pentru măsurătoarea care urmează a  efectuată.
Nu executați singur/ă lucrările în apropierea instalațiilor electrice
periculoase și numai conform instrucțiunilor unui specialist
electronist responsabil.
Înaintea măsurării resp. a vericării diodelor, a rezistenței sau nivelului
de încărcare a bateriei decuplați tensiunea circuitului de curent.
Acordaţi atenţie ca toţi condensatorii de înaltă tensiune să
e descărcaţi.
Conectaţi mai întâi conductorul negru de măsurare înaintea celui
roşu la legarea la o tensiune. La dezlegare procedaţi în ordine inversă.
Utilizaţi exclusiv cablurile de măsură originale. Acestea trebuie
să prezinte aceleaşi caracteristici de tensiune, categorie şi amperaj
ca aparatul de măsură.
Indicaţii de siguranţă
Orificiu LED
Manipularea cu razele optice artificiale OStrV
Indicaţii suplimentar pentru utilizare
Respectaţi regulile tehnice de siguranţă pentru lucrul la instalaţiile
electrice, printre altele: 1. Eliberarea, 2. asigurarea contra repornirii,
3. Verificaţi lipsa tensiunii la cei doi poli, 4. Împământarea şi
scurtcircuitarea, 5. asigurarea şi acoperirea părţilor conductoare
de tensiune învecinate.
Aparatul lucrează cu LED-uri din grupul de risc RG 0 (grupă
liberă, fără risc) conform standardelor în vigoare pentru siguranța
fotobiologică (EN 62471:2008-09ff / IEC/TR 62471:2006-07ff) în
edițiile actuale ale acesteia.
Putere raze: nivel lungime unde egal cu 456 nm. Densitatea
medie a razelor se situează sub valorile limită ale grupului
de risc RG0.
RO
MultiMeter Pocket XP
05
Indicaţii de siguranţă
Manipularea cu razele electromagnetice
Aparatul de măsurare respectă prescripțiile și valorile limi
pentru compatibilitatea electromagnetică conf. Directivei EMV
(compatibilitatea electromagnetică) 2014/30/UE care este
acoperită prin intermediul Directivei RED 2014/53/UE.
Trebuie respectate limitările locale de funcționare de ex. în spitale,
în aeroporturi, la benzinării, sau în apropierea persoanelor cu
stimulatoare cardiace. Există posibilitatea unei influențe periculoase
sau a unei perturbații de la și din cauza aparatelor electrice.
Creioane măsurare
Contacte măsurare
Razele de acces a ledurilor nu sunt periculoase pentru ochiul uman
și pielea umană în cazul utilizării conforme cu destinația și în cazul
deservirii în mod rezonabil și previzibil.
Nu pot fi complet excluse în principal efecte de iritare optică
temporare (de ex. orbire, orbirea de la bliț, vederea de imagini
consecutive, lezarea capacității de vizualizare culorilor), în special
la luminozitate redusă a mediului înconjurător.
Nu priviți în mod intenționat mai mult timp direct în sursa de
emitere a razei.
Pentru a asigura respectarea valorilor limită ale grupului de risc
RG 0 nu este necesară nicio întreținere.
Indicaţii de siguranţă
Manipularea cu razele radio RF
Aparatul de măsură este echipat cu o interfață radio.
Aparatul de măsură respectă prescripțiile și valorile limită pentru
compatibilitatea electromagnetică și radiația radio conform
Directivei RED 2014/53/UE.
Prin prezenta Umarex GmbH & Co. KG, declară că tipul de
echipament radio MultiMeter Pocket XP corespunde cerințelor
esențiale și celorlalte reglementări ale directivei europene
privind echipamentele radio 2014/53/UE (RED). Testul complet
al declarației de conformitate UE este disponibil la următoarea
adresă de internet: http://laserliner.com/info?an=mumepocxp
Cu capac de protecție: CAT III până la max. 600V/CAT IV până
la max. 600V
Fără capac de protecție: CAT II până la max. 1000V
RO
06
1
10
11
2
3
9
4
6
8
7
5
Oprire automată
Valoarea actuală măsurată
se păstrează
Valoarea maximă
Valoarea minimă
Vericare diode
Vericare continuitate
Bluetooth activ
Selectare automată
domeniu
Măsurători ale curentului
continuu
Măsurători ale curentului
alternativ
Nivel de încărcare a bateriei
redus
Hertz (frecvență)
Procent (ritmul de repetiție
a impulsului)
Mega (ohm)
Kilo (ohm)
Ohm (rezistență)
Nano (10-9) (capacitate)
Micro (10-6)
(amper, capacitate)
Mili (10-3) (volt, amper)
Farad (capacitate)
Volt (tensiune)
Ampere
(intensitatea curentului)
Aşaj al valorii măsurate
1
Întrerupător rotativ pentru
setarea funcţiei de măsurare
2
Bucşă de intrare roşie (+)
3
Bucşă COM neagră (–)
4 Bucşă de intrare roşie
10A (+)
5
Comutarea funcţiei de
măsurare
6
Măsurarea MIN-/MAX,
Selectare manuală domeniu
7
Aşaj LC
8
Lanternă
9 Lanternă PORNIT/OPRIT,
Bluetooth PORNIT/OPRIT
10 Menţinere valoare măsurată
actuală, Iluminare LCD
PORNITĂ/OPRITĂ
11
Compartiment pentru baterii
pe partea posterioară
RO
MultiMeter Pocket XP
07
1.
2.
Funcţie Valori limite maxime
Tensiune max. la intrare între respectivele
cleme de intrare și pământ:
V CA, V CC 10 MΩ impedanța de intrare
V CA, V CC, frecvență, raport ciclic 600 V real
Rezistență, tranzit, capacitate,
vericarea diodelor
250 V real
Curentul max. de intrare și siguranță
în domeniul de măsurare a curentului:
10A CA/CC
siguranță rapidă 10A/600 V real
(durata de pornire max. 30 sec.
la ecare 15 min.)
μA CA/CC, mA CA/CC
siguranță rapidă
500 mA / 600 V real
Valori limite maxime
Funcţie AUTO OFF
Aparatul de măsură se opreşte automat după 15 minute de
inactivitate pentru protejarea bateriei. Pentru oprirea funcției
se menține apăsată tasta Mode în timpul pornirii.
Introducerea bateriilor
1
Fixarea creioanelor de măsurare
2
Dacă nu este utilizat sau dacă
aparatul este transportat, vârfurile de
măsurare se poziționează întotdeauna
în suport pe partea posterioară și
se acoperă cu capacele de protecție
pentru a preveni rănirea din cauza
vârfurilor de măsurare.
RO
08
Conectarea vârfurilor de măsurare
3
Vârful de măsurare negru (–) trebuie să se conecteze întotdeauna la
„bucşa COM“. La măsurători ale curentului, vârful de măsurare roșu
(+) se conectează la bucșa de intrare stângă (4). La toate celelalte
funcții de măsurare, vârful de măsurare roșu se conectează la bucșa
de intrare dreaptă (2).
Vă rugăm să acordaţi atenţie înaintea ecărei măsurători
conectării corecte a vârfurilor de măsurare. Măsurarea
tensiunii cu racordurile de tensiune de 10A conectate sau
în domeniul mA poate avea drept consecință declanșarea
siguranței montate și deteriorarea circuitului de măsurare.
!
Nu măsurați curenți de până la 10A mai mult de 30 de
secunde. Acest lucru poate avea drept consecinţă
deteriorarea aparatului sau a vârfurilor de măsurare.
!
Măsurarea curentului DC/AC
4
Pentru măsurarea curentului, comutatorul rotativ se rotește în poziția
„μA, „mAsau 10Ași se seteatipul de tensiune (CA, CC)
apănd tasta „Mode”. Acordați atenție conecrii corecte a
vârfurilor de măsurare.
μA / mA = bucșa de intrare dreaptă, roșie (+) (2)
10A = 10A bucșa de intrare roșie (+) (4)
Circuitul de curent se decuplează înainte de conectarea aparatului
de măsurare. În nal contactele de măsurare se conectează la obiectul
de măsurare.
Valoarea măsurată determinată precum şi polaritatea se aşează în
display. Circuitul de curent se decuplează din nou înainte de separarea
aparatului de măsurare.
roşu negru
RO
MultiMeter Pocket XP
09
Măsurarea tensiunii AC
5
Pentru măsurarea tensiunii CA, comutatorul rotativ se rotește în
poziția „V~”. În nal contactele de măsurare se conectează la
obiectul de măsurare. Valoarea măsurată determinată precum şi
polaritatea se aşează în display.
roşu
roşu
negru
negru
Măsurarea frecvenţei şi a ritmului de repetiţie
a impulsului
6
Măsurarea tensiunii DC
7
Pentru măsurarea frecvenței rotiți comutatorul rotativ în poziția
„Hz”/%” și activați printr-o singură apăsare a tastei „Mode”
funcția „măsurare frecvență”. În nal contactele de măsurare se
conectează cu obiectul de măsurare. Prin apăsarea tastei „Mode“
se comută din Hz în % ritm de repetiţie a impulsului.
Pentru măsurarea tensiunii CC, comutatorul rotativ se rotește în
poziția „V
...
“ . În nal contactele de măsurare se conectează la
obiectul de măsurare. Valoarea măsurată determinată precum şi
polaritatea se aşează în display.
roşu
negru
RO
10
Vericarea tranzitului
9
Pentru vericarea tranzitului, comutatorul rotativ se rotește în poziția
„Ω” și funcția „Vericare tranzit“ se activează apăsând o dată
tasta „Mode”. În nal se contactele de măsurare se conectează
cu obiectul de măsurare. La trecere se recunoaşte o valoare de
măsurare de < 50 Ohm care este conrmată cu un semnal acustic.
Dacă în loc de valoarea măsurată pe aşaj apare „O.L“ ori este
depăşit domeniul de măsurare ori circuitul de măsurare nu este închis
resp. este întrerupt.
Măsurare rezistenţă
8
Pentru măsurarea rezistenţei întrerupătorul rotativ se roteşte în
poziţia „Ω“ . În nal se contactele de măsurare se conectează cu
obiectul de măsurare. Valoarea măsurată determinată se aşează în
display. Dacă în loc de valoarea măsurată pe aşaj apare „O.L“ ori
este depăşit domeniul de măsurare ori circuitul de măsurare nu este
închis resp. este întrerupt. Rezistenţele se pot măsura numai separat
de aceea părţile componente trebuie eventual separate de celelalte.
roşu
negru
La măsurarea rezistenţelor punctele de contact trebuie să
fie libere de murdărie, ulei, lac de la lipirea caldă sau alte
murdăriri, altfel rezultatul măsurării se poate decala.
!
roşu
negru
RO
MultiMeter Pocket XP
11
+
+
Vericare diode
10
Măsurarea capacităţii
11
Pentru vericarea diodelor, comutatorul rotativ se rotește în poziția
„Ω” și funcția „Vericare diodă” se activează apăsând de două
ori tasta „Mode”. În nal contactele de măsurare se conectează la
diodă. Valoarea măsurată determinată a tensiunii directe se aşează
pe display. Dacă în loc de valoarea măsurată pe aşaj apare „O.L“,
e măsurarea diodei se realizează în direcţia blocată, e dioda este
defectă. Dacă valoarea măsurată este 0.0 V, dioda este defectă sau
se produce un scurtcircuit.
Pentru vericarea capacităţii întrerupătorul rotativ se roteşte în poziţia
„CAP“ şi funcţia „măsurare capacitate“ se activează apăsând de trei
ori tasta „mode“. În nal contactele de măsurare se conectează cu
obiectul de măsurare. În cazul condensatorilor polarizaţi, polul pozitiv
se conectează cu vârful de măsurare roşu.
Direcţia de trecere
roşu negru
roşunegru
RO
12
1 sec1 sec
2 sec
1 sec
1 sec
2 sec
1 sec
2 sec
Domeniu autoreglare
13.1
Domeniu manual
13.2
La pornirea aparatului de măsură, funcţia de
autoreglare este activată automat. Aceasta
caută în funcţiile de măsurare corespunzătoare
cel mai bun domeniu posibil pentru măsurare.
Funcția Range este posibilă
numai în domeniile de măsurare
a tensiunii, curentului
și rezistenței.
Funcția MIN/MAX
12
La pornirea aparatului de măsurat, funcția
MIN/MAX este dezactivată.
Funcția MIN/MAX nu este
disponibilă în domeniile
frecvență, raport ciclic, rezistență,
tranzit, vericarea diodelor
și capacitate.
RO
MultiMeter Pocket XP
13
ON
2 sec
OFF
2 sec
1.
2.
Lanternă
14
Lanterna este pornită și oprită prin apăsarea tastei 9.
Activarea/dezactivarea funcției Bluetooth
15
Funcția Bluetooth este activată și dezactivată prin apăsarea lungă
a tastei 9.
Funcţia Hold (menţinere)
16
Cu funcţia Hold valoarea actuală măsurată poate  menţinută
pe aşaj. Apăsarea tastei „HOLD“ activează resp. dezactivează
această funcţie.
LCD-Backlight
17
Înlocuirea siguranţei
18
Pentru înlocuirea siguranţei, deconectaţi vârfurile de măsurare de
la orice sursă de tensiune iar apoi de la aparat. Deschidi carcasa
şi înlocuiţi siguranţa cu o altă siguranţă cu acelaşi tip constructiv şi
specicaţie (10A / 600V resp. 500mA / 600V). Închideţi şi înşurubaţi
la loc carcasa cu grijă.
Indicații privind întreținerea și îngrijirea
Curăți toate componentele cu o laveor umeși evitați
utilizarea de agenți de curățare, abrazivi și de dizolvare. Scoateți
bateria/iile înaintea unei depozitări de durată. Depozitați aparatul
la un loc curat, uscat.
RO
14
Transmiterea datelor
Aplicație (App)
Apararatul este prevăzut cu funcție Bluetooth
®
* care permite trans-
miterea datelor cu ajutorul tehnologiei radio către terminare mobile
prevăzute cu interfață Bluetooth
®
* (de ex. telefoane smart, tabletă).
Setarea sistemului pentru o conexiune Bluetooth
®
* se regăsește la
http://laserliner.com/info?an=ble
Aparatul poate realiza o conexiune Bluetooth
®
* cu aparate finale
compatibile Bluetooth 4.0.
Raza de acțiune este de max. 10 m distanță față de aparatul de
capăt și depinde în mare măsură de condițiile de mediu, cum ar fi
de ex. grosimea sau structura pereților, surse de interferențe radio,
cât și de abilitățile de trimitere / primire ale aparatului final.
Funcția Bluetooth
®
* trebuie activată după pornire, deoarece sistemul
de măsurare sau aparatul de măsurare este conceput pentru un
consum foarte redus de energie.
Un terminal mobil se poate conecta cu prin intermediul unei aplicații
cu aparatul de măsură pornit.
Pentru utilizarea funcției Bluetooth
®
* este necesară o aplicație.
Aceasta poate fi descărcată din magazinele virtuale corespunzătoare
în funcție de aparatul final:
După pornirea aplicației și activarea funcției Bluetooth
®
* se poate
realiza o conexiune între un terminal mobil și aparatul de măsură.
Dacă aplicația recunoaște mai multe aparate de măsură active,
alegeți aparatul de măsură adecvat.
La următoarea pornire, acest aparat de măsură se poate
conecta automat.
* Marca Bluetooth
®
și logo-ul constituie mărci proprii înregistrare ale Bluetooth SIG, Inc.
Acordați atenție ca interfața Bluetooth
®
* a aparatului mobil final
să fie activată.
!
Calibrare
Aparatul de măsură trebuie să e calibrat şi vericat în mod regulat
pentru a garanta exactitatea rezultatelor măsurătorilor. Recomandăm
un interval de calibrare de un an.
RO
MultiMeter Pocket XP
15
Date tehnice
Funcţie Domeniu
Precizie
% din valoarea măsurării (rdg)
+ locuri cu valoarea cea mai
mică (cifre)
Tensiune DC
400.0 mV ± (1,0% rdg ± 8 cifre)
4.000 V
40.00 V
400.0 V
± (1,0% rdg ± 3 cifre)
600 V ± (1,2% rdg ± 3 cifre)
Tensiune CA
50-60 Hz
Valoare reală
(TrueRMS)
4.000 V
40.00 V
400.0 V
± (1,0% rdg ± 5 cifre)
600 V ± (1,2% rdg ± 5 cifre)
Curent DC
400.0 μA ± (1,0% rdg ± 3 cifre)
4.000 μA
40.00 mA
400.0 mA
± (1,5% rdg ± 3 cifre)
10A ± (2,5% rdg ± 5 cifre)
Curent CA
50-60 Hz
Valoare reală
(TrueRMS)
400.0 μA ± (2,0% rdg ± 5 cifre)
4.000 μA
40.00 mA
400.0 mA
± (2,5% rdg ± 5 cifre)
10A ± (3,0% rdg ± 7 cifre)
Rezistivitate
400.0 Ω ± (1,0% rdg ± 4 cifre)
4.000 kΩ
40.00 kΩ
400.0 kΩ
4.000 MΩ
± (1,5% rdg ± 2 cifre)
40.00 MΩ ± (3,5% rdg ± 3 cifre)
Capacitate
40.00 nF ± (5,0% rdg ± 35 cifre)
400.0 nF
± (3,0% rdg ± 5 cifre)4.000 µF
40.00 µF
400.0 µF ± (4,0% rdg ± 5 cifre)
4000 µF ± (5,0% rdg ± 5 cifre)
Frecvenţă
9.999 Hz
± (1,0% rdg ± 5 cifre)
99.99 Hz
999.9 Hz
9.999 kHz
Raport ciclic
1%…99% ± (1,2% rdg ± 2 cifre)
Lățimea impulsului: 100 μs ... 100 ms
Frecvență: 5 Hz...100 kHz
RO
16
Ne rezervăm dreptul să efectuăm modicări tehnice. 17W46
Preciziile sunt specicate pentru temperatura ambiantă 18 ... 28°C,
umiditatea rel. a aerului < 70%rH. Toate domeniile de tensiune
alternativă și curent alternativ sunt specicate pentru 5% ... 100%
din domeniul de măsurare.
Prevederile UE şi debarasarea
Aparatul respectă toate normele necesare pentru
circulația liberă a mărfii pe teritoriul UE.
Acest produs este un aparat electric şi trebuie colectat
separat şi debarasat în conformitate cu normativa
europeană pentru aparate uzate electronice şi electrice.
Pentru alte indicaţii privind siguranţa şi indicaţii
suplimentare vizitaţi:
http://laserliner.com/info?an=mumepocxp
Vericare diode Curent/tensiune vericare ≤ 0.3 mA / ≤ 3.3 V
Vericare continuitate
Curent vericare ≤ 0.5 mA
Unda de răspuns ≤ 50 Ohm
Polaritate Semnul din faţă pentru polaritatea negativă
Aşaj LC 0 … 3999
Siguranţă
10A / 600V, Flink (5 x 20 mm)
500mA / 600V Flink (5 x 20 mm)
Clasa de protecţie II, dublă izolaţie
Supratensiune CAT III - 600V, CAT IV - 600V
Grad de poluare 2
Condiții de lucru
Umiditatea aerului max. 80% rH, fără
condensare, până la 31°C, în plus, reducere
lineară (Derating) până la 50% rH / ≤ 40°C,
înălțime de lucru max. 2000 m peste NN
(nul normal)
Condiții de depozitare -20°C … 60°C, Umiditate aer max. 80% rH
Date funcționare
modul radio
Interfață Bluetooth LE 4.x
Bandă de frecvență:
ISM Band 2400-2483.5 MHz, 40 canale
Putere emitere: max. 10 mW
Lățime bandă: 2 MHz
Rată de biți: 1 Mbit/s; modulație: GFSK / FHSS
Alimentare energie 2 x AAA 1,5 Volt bateriilor
Dimensiuni 67 x 120 x 47 mm
Greutate 262 g
RO
MultiMeter Pocket XP
17
Функция/Използване
Мултиметър за измерване в диапазона на категория пренапрежение
CAT III до макс. 600V / CAT IV до макс. 600 V. С този измервателен
уред може да се измерват постоянни и променливи напрежения,
постоянни и променливи токове, да се проверява проходимост
и диоди, да се измерват съпротивления, капацитети, честоти и
коефициенти на запълване на импулс в рамките на специфични
области.
Символи
Предупреждение за опасно място
Предупреждение за опасно електрическо напрежение:
Поради незащитени токопроводящи компоненти във
вътрешността на корпуса може да възникне достатъчна
опасност хора да бъдат изложени на риска на електрически
(токов) удар.
Клас на защита II: Тестерът притежава усилена или
двойна изолация.
Категория на превишено напрежение III: Технологични
средства във фиксирани инсталации и в такива
случаи, в които се поставят специални изисквания към
надеждността и готовността за работа на технологичните
средства, например прекъсвач във фиксирани
инсталации и устройства за индустриална употреба с
постоянно свързване
към фиксираната инсталация.
Категория свръхнапрежение II: Монофазни консуматори,
които се присъединяват към нормални контакти,
например: домакински уреди, преносими инструменти.
Категория на свръхнапрежение IV: Уреди, които са
предназначени за използване на или в близост до
захранване в електрическата инсталация на сгради,
погледнато от главния разпределител в посока към
мрежата, например електромери, защитни изключватели
срещу претоварване и централизирани контролери.
Прочетете изцяло ръководството за експлоатация,
приложената брошура „Гаранционни и допълнителни
инструкции“, както и актуалната информация и указанията
в препратката към интернет в края на това ръководство.
Следвайте съдържащите се в тях инструкции. Този документ
трябва да бъде съхранен и да бъде предаден при
предаването на устройството.
!
BG
18
Инструкции за безопасност
Използвайте уреда единствено съгласно предназначението за
употреба в рамките на спецификациите.
Измервателните уреди и принадлежностите не са играчки за деца.
Да се съхраняват на място, недостъпно за деца.
Не се допускат модификации и изменения на уреда. Това ще
доведе до невалидност на разрешителното и спецификацията
за безопасност.
Не подлагайте устройството на механично натоварване, твърде
високи температури или на силни вибрации.
При боравене с напрежения, по-високи от 24 V/AC rms, съответно
60 V/DC, трябва да се внимава особено. При докосване на
електрически проводници при тези напрежения вече съществува
опасност за живота поради токов удар.
Ако приборът е овлажнен с влага или други проводящи остатъци,
не трябва да се работи под напрежение. От напрежение > 24 V/AC
rms, съответно 60 V/DC поради влагата съществува повишена
опасност от опасни за живота токови удари.
• Почистете и изсушете прибора преди да го използвате.
При използване навън обърнете внимание устройството да
се използва само при съответни метеорологични условия,
съответно при подходящи защитни мерки.
В категория за превишено напрежение III (CAT III - 600 V)
не трябва да се превишава напрежението 600 V между
контролното устройство и земя.
В категория за превишено напрежение IV (CAT IV - 600 V)
не трябва да се превишава напрежението 600 V между
контролното устройство и земя.
При използването на уреда заедно с измервателни принадлежности
са валидни най-ниската категория на свръхнапрежение (CAT),
номиналното напрежение и номиналният ток.
Уверете се преди всяко измерване, че измерваната област
(например проводник), изпитателният прибор и използваните
аксесоари (например свързващ проводник) се намират в
безупречно състояние. Проверете прибора на познати източници
на напрежение (например 230 V-щепселна розетка за AC-тестване
или автомобилен акумулатор за DC-тестване).
Уредът не трябва да се използва повече, ако една или няколко
функции откажат или ако зарядът на батериите е нисък.
Преди да бъде отворен капакът с цел смяна на батерията/
батериите или предпазителя/предпазителите, уредът трябва
да бъде разединен от всички източници на ток и измервателни
кръгове. Не включвайте уреда с отворен капак.
Моля, съблюдавайте превантивните мерки за безопасност на
местните, съотв. националните власти за правилно използване
на уреда и евентуално предписаните предпазни съоръжения
(напр. предпазни ръкавици за електротехници).
BG
MultiMeter Pocket XP
19
Хващайте измервателните електроди само за ръкохватките.
Измервателните контакти не трябва да се докосват по време
на измерването.
Следете винаги да бъдат избрани правилните изводи и правилното
положение на въртящия се превключвател с правилния за
съответното измерване диапазон на измерване.
Не извършвайте работите в опасна близост до електрическите
инсталации сами и ги извършвайте само след инструктаж от
отговорния електротехник.
Преди измерване или проверка на диоди, съпротивление или заряд
на батерии изключете напрежението към веригата.
Обърнете внимание всички високоволтови кондензатори
да са разредени.
Винаги свързвайте първо черния измервателен проводник, преди да
свържете червения, когато подавате напрежение. При разединяване
на клемите процедирайте в обратната последователност.
Използвайте единствено оригиналните измервателни линии.
Те трябва да притежават коректни номинални мощности на
напрежение, категория и ток както на измервателният прибор.
Допълнителни указания за употреба
Съблюдавайте техническите правила за безопасност за работа
по електрически инсталации, които между другото включват:
1. Свободно включване, 2. Обезопасяване срещу повторно включване,
3. Двуполюсна проверка на свободата на напрежението,
4. Заземяване и свързване накъсо, 5. Обезопасяване и изолиране
на съседните токопровеждащи детайли.
Инструкции за безопасност
Изходен отвор LED
Работа с изкуствено, оптично лъчение OStrV
Уредът работи със светодиоди от рискова група RG 0 (свободна
група, без наличие на риск) в съответствие с валидните стандарти
за фотобиологична безопасност (EN 62471:2008-09ff / IEC/TR
62471:2006-07ff) в техните актуални редакции.
Мощност на излъчване: пикова дължина на вълната 456 nm.
Средните плътности на лъчите са под граничните стойности за
рискова група RG0.
BG
20
Достъпното лъчение на светодиодите не е опасно за човешкото око
и човешката кожа при употреба по предназначение и при разумно
предвидими условия.
Не е възможно пълното изключване на временни, дразнещи
оптични въздействия (напр. отблясъци, заслепяване, остатъчни
образи, увреждания на цветното зрение), особено при по-ниска
осветеност на околната среда.
Не гледайте умишлено и продължително директно към източника
на лъчение.
Не се изисква техническо обслужване за гарантиране на спазването
на граничните стойности за рискова група RG 0.
Инструкции за безопасност
Работа с радиочестотно излъчване
Инструкции за безопасност
Работа с електромагнитно лъчение
Измервателният уред спазва предписанията и граничните
стойности за електромагнитната съвместимост съгласно Директива
2014/30/ЕС относно електромагнитната съвместимост, която се
покрива от Директива 2014/53/EС за предоставяне на пазара на
радиосъоръжения.
Трябва да се спазват локалните ограничения в работата, като напр.
в болници, в самолети, на бензиностанции или в близост до лица
с пейсмейкъри. Съществува възможност за опасно влияние или
смущение от електронни уреди.
Измервателни електроди
Измервателни контакти
Измервателният уред е оборудван с радиоинтерфейс.
Измервателният уред спазва предписанията и граничните
стойности за електромагнитната съвместимост и радиоизлъчването
съгласно Директива 2014/53/ЕС за предоставяне на пазара
на радиосъоръжения.
С настоящото Umarex GmbH & Co. KG декларира, че типът на
радиосистемата MultiMeter Pocket XP съответства на съществените
изисквания на европейската Директива 2014/53/EС за
радиосъоръженията (RED). Пълният текст на ЕС декларацията за
съответствие може да намерите на следния интернет адрес:
http://laserliner.com/info?an=mumepocxp
Със защитна капачка CAT III до макс. 600 V/CAT IV до макс. 600 V
Без защитна капачка: CAT II до макс. 1000 V
BG
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48

Laserliner MultiMeter Pocket XP Manualul proprietarului

Tip
Manualul proprietarului