Laserliner ClampMeter XP Manualul proprietarului

Tip
Manualul proprietarului
ClampMeter XP
DE
EN
NL
DA
FR
ES
LV
LT
RO
BG
EL
ET
02
15
28
41
54
IT
PL
FI
PT
SV
NO
TR
RU
UK
CS
CAT III
1000 V
CAT IV
600 V
Drošības norādījumi
Lietojiet ierīci vienīgi paredzētajam mērķim attiecīgo specikāciju ietvaros.
Mēraparāti un to piederumi nav bērniem piemērotas rotaļlietas. Uzglabājiet bērniem nepieejamā vietā.
Ierīces pārbūves vai izmaiņas nav atļautas, jo tā rezultātā tiek zaudēts sertikāta derīgums un nav spēkā
drošības specikācija.
Sargāt detektoru no mehāniska noslogojuma, ekstremālas temperatūras vai stipras vibrācijas.
Rīkojoties ar spriegumu, kas pārsniedz 24 V/AC rms vai 60 V/DC, jāievēro īpaša piesardzība.
Aizskarot elektrības vadus, augšminētā sprieguma stipruma apstākļos ir risks saņemt dzīvībai
bīstamu strāvas triecienu.
Ja detektors nonācis saskarē ar mitrumu, vai uz tā ir kādas citas, strāvu vadošas daļas, neekspluatēt
to saskarē ar strāvu. Sākot ar > 24 V/AC rms vai 60 V/DC stipru spriegumu, mitruma ietekmē rodas
paaugstināts risks saņemt dzīvībai bīstamu strāvas triecienu.
• Notīrīt un nosusināt detektoru pirms ekspluatācijas.
Strādājot ārā, raudzīties, lai būtu darbam piemēroti laika apstākļi, vai lietot nepieciešamos aizsargelementus.
Pārsprieguma kategorija IV: Ierīces, ko paredzēts ekspluatēt tieši ēku elektrisko instalāciju
ieejās vai to tuvumā, t.i. no galvenās sadales virzienā uz tīklu, piem., skaitītāji, pārsprieguma
aizsarginstalācijas un centralizēti vadītas ierīces.
Pārsprieguma kategorija III: Ierīces/to elementi, kas atrodas stacionārās instalācijās un
uz kurām attiecināmas īpašas drošības un pieejamības prasības, piem., slēdži stacionārās
instalācijās un rūpnieciskas ierīces, kas ilgstoši pieslēgtas stacionārai instalācijai.
Pārsprieguma kategorija II: vienfāzes patērētāji, kas tiek pieslēgti parastām kontaktligzdām,
piem.: mājsaimniecības ierīces, portatīvie darbarīki.
Aizsardzības klase II: Detektoram ir pastiprināta vai dubulta izolācija.
Brīdinājums par risku
Brīdinājums par bīstamu elektrisko spriegumu: Neizolētas, strāvu vadošas daļas,
kas atrodas detektora korpusā, ekspluatētājam rada risku saņemt strāvas triecienu.
Simboli
Funkcija / pielietošana
Pilnībā izlasiet šo lietošanas instrukciju, pievienoto brošūru „Garantijas un papildu norādījumi“,
kā arī jaunāko informāciju un norādījumus tīmekļa vietnē, kas norādīta instrukcijas beigās.
Ievērojiet tajās ietvertos norādījumus. Šis dokuments jāsaglabā un, nododot ierīci citam lietotājam,
jānodod kopā ar to.
!
Mērknaibles strāvas un sprieguma mērīšanai pārsprieguma kategorijas CAT III diapazonā līdz maks.
1000 V / CAT IV diapazonā līdz maks. 600 V. Ar mērierīci speciskās zonās mēra līdzstrāvu un maiņstrāvu,
līdzspriegumu un maiņspriegumu, kā arī pārbauda pretestību un caurlaidību. Ierīcei papildus vēl ir arī PEAK
funkcija, MAX/MIN rādījums un Hold funkcija. Ierīce ir aprīkota ar kabatas lukturīti, apgaismotu displeju
un Bluetooth saskarni mērījumu datu pārsūtīšanai.
02
LV
ClampMeter XP
LED stara izejas atvere
Drošības norādījumi
Rīcība ar mākslīgu optisko starojumu (OStrV)
Papildu norādījums par lietošanu
Ievērojiet drošības tehnikas noteikumus darbā ar elektriskām iekārtām, tostarp par šādām darbībām:
1. Atslēgšana, 2. Nodrošināšana pret ieslēgšanos, 3. Sprieguma neesamības pārbaude abos polos,
4. Zemējums un īsslēgums, 5. Blakus esošo, strāvu vadošo daļu aizsardzība un pārsegšana.
Pārsprieguma kategorijā III (CAT III - 1000 V) spriegums starp detektoru un zemi nedrīkst pārsniegt 1000 V.
Pārsprieguma kategorijā IV (CAT IV - 600 V) spriegums starp detektoru un zemi nedrīkst pārsniegt 600 V.
Ierīci ar mērīšanas piederumiem drīkst izmantot tikai pareizajā pārsprieguma kategorijā (bez aizsargvāciņa
CAT II - 1000 V; ar aizsargvāciņu CAT III - 1000 V un CAT IV - 600 V).
Izmantojot ierīci kombinācijā ar mērīšanas piederumiem, spēkā ir attiecīgi mazākā pārsprieguma kategorija
(CAT), nominālais spriegums un nominālā strāva.
Pirms katras ekspluatācijas pārliecināties par testējamā objekta (piem., vads), mērierīces un izmantojamo
piederumu (piem., pievads) nevainojamu stāvokli. Pārbaudīt ierīci pie zināmiem sprieguma avotiem
(piem., AC pārbauda pie 230 V rozetes un DC pārbauda pie automašīnas akumulatora).
Ja nedarbojas viena vai vairākas funkcijas vai ir nepietiekams bateriju uzlādes līmenis, ierīci vairs
nedrīkst izmantot.
Lai nomainītu bateriju/-as vai drošinātāju/-s, pirms vāciņa atvēršanas ierīce ir jāatvieno no visiem strāvas
avotiem un mērķēdēm. Neieslēdziet ierīci, ja ir atvērts vāciņš.
Lūdzu, ievērojiet vietējo vai nacionālo iestāžu drošības noteikumus par ierīces pareizu lietošanu un iespējamo
drošības aprīkojumu (piem., elektriķu cimdi).
Satveriet smailos elementus vienīgi aiz rokturiem. Kontaktus mērīšanas laikā neaiztieciet.
Pievērsiet uzmanību tam, lai attiecīgajam mērījumam vienmēr tiktu izvēlēti pareizie pieslēgumi un pareizā
grozāmā slēdža pozīcija ar pareizo mērīšanas diapazonu.
Darbus bīstami tuvu elektriskajām iekārtām neveiciet vienatnē un rīkojieties tikai saskaņā ar atbildīgā
elektriķa norādījumiem.
Pirms diožu pārbaudes vai pretestības vai akumulatora uzlādes līmeņa mērīšanas, atslēdziet elektrisko
ķēdi no sprieguma.
• Raudzīties, lai visi augstsprieguma kondensatori būtu tukši.
Pieslēdzot spriegumu, vispirms vienmēr pievienojiet melno mērvadu, tad sarkano. Atvienojot no sprieguma,
rīkojieties apgrieztā secībā.
Izmantot vienīgi oriģinālos vadus. Tiem tāpat kā mērierīcei jāuzrāda pareizas sprieguma, kategorijas
un ampēru nominālvērtības.
03
LV
Dro šības norādījumi
Rīcība radiofrekvenču (RF) starojuma gadījumā
Mērierīcei ir radio saskarne.
Mērierīce atbilst noteikumiem un elektromagnētiskās savietojamības
un radiostarojuma robežvērtībām, kas noteiktas Direktīvā par radioiekārtu pieejamību tirgū 2014/53/ES.
Ar šo „Umarex GmbH & Co. KG“ apliecina, ka ClampMeter XP tipa radioiekārta atbilst Eiropas Radioiekārtu
direktīvas 2014/53/ES (RED) pamata prasībām un citiem noteikumiem. ES atbilstības deklarācijas pilns
teksts pieejams tīmekļa vietnē: http://laserliner.com/info?an=clmexp
Smailie elementi
Ar aizsargvāciņu: CAT III līdz maks. 1000V / CAT IV līdz maks. 600V
Bez aizsargvāciņa: CAT II līdz maks. 1000V
Mērkontakti
Mērierīce atbilst noteikumiem un elektromagnētiskās savietojamības robežvērtībām, kas noteiktas
EMS Direktīvā 2014/30/ES, kura sasaucas ar Direktīvu par radioiekārtu pieejamību tirgū 2014/53/ES.
Jāņem vērā vietējie lietošanas ierobežojumi, piemēram, slimnīcās, lidmašīnās, degvielas uzpildes
stacijās vai personu, kam ir kardiostimulators, tuvumā. Pastāv risks bīstami ietekmēt vai traucēt
elektroniskās ierīces.
Dro šības norādījumi
Rīcība elektromagnētiskā starojuma gadījumā
Saskaņā ar jaunākajā redakcijā spēkā esošajiem standartiem, kas attiecas uz fotobioloģisko drošību
(EN 62471:2008-09ff / IEC/TR 62471:2006-07ff) ierīcē ir izmantotas riska grupai RG 0 (brīvā grupa,
bez riska) atbilstošas gaismas diodes
Starojuma jauda: Maksimālais viļņa garums ir 456 nm. Vidējais starojuma blīvums ir zem robežvērtībām,
kuras pieļaujamas riska grupai RG0.
Gaismas diožu starojums noteikumiem atbilstošas izmantošanas gadījumā un loģiski paredzamos apstākļos
cilvēka redzei un ādai nav kaitīgs.
Nav iespējams pilnībā izslēgt pārejošu, kairinošu optisko iedarbību (piem., ilgāku apžilbumu, pēkšņu
apžilbumu, pēcattēlus, krāsu uztveres traucējumus), it īpaši tumšākā apkārtnē.
• Neskatieties ilgu laiku tieši starojuma avotā.
Lai tiktu nodrošinātas riska grupas RG 0 robežvērtības, nekāda apkope nav nepieciešama.
04
LV
ClampMeter XP
3
4
5
6
7
8
1
9
12
13
15
14
11
10
2
16
17
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Automātiskā izslēgšanās
Mili (10
-3
) (volti, ampēri)
Volti (spriegums)
Mega (omi)
Kilo (omi)
Omi (pretestība)
Caurlaidības pārbaude
Diožu pārbaude
Nano (10
-9
) (kapacitāte)
Mikro (10
-6
) (ampēri, kapacitāte)
Faradi (kapacitāte)
Herci (frekvence)
Procenti (aizpildījuma koecients)
Fārenheita °
Celsija °
Ampēri (strāvas stiprums)
Aktīvs Bluetooth
Līdzstrāvas mērījumi
Negatīvs rādījums
Maiņstrāvas mērījumi
Baterija gandrīz tukša
Automātiska zonas izvēle
Aktuālais mērījums tiek pieturēts
Lielākais pozitīvais maksimums
Lielākais negatīvais maksimums
Maksimālā vērtība
Minimālā vērtība
Salīdzinošie mērījumi
Strāvas maksimuma funkcija
16 Mērījuma rādījums
17 Stabiņu diagrammas indikācija
Strāvas knaibles
Lampiņa
IESLĒGT/IZSLĒGT lukturi,
Bluetooth ieslēgšana/izslēgšana
Pagriežams mērīšanas funkcijas iestatīšanas slēdzis
Salīdzinošie mērījumi (REL),
frekvences un aizpildījuma koecienta mērījumi (Hz%)
MIN/MAX mērījumi sprieguma, hercu (frekvence),
procentu (aizpildījuma koecients), temperatūras
un strāvas diapazonā
LC displejs
Ieejas ligzda, sarkana (+)
Kopējā ligzda, melna (–)
Bateriju nodalījums aizmugurē
Mērīšanas funkcijas pārslēgšana
Sprieguma/strāvas maksimuma funkcija
Pieturēt aktuālo mērījumu,
LCD apgaismojuma ieslēgšana/izslēgšana
Knaibļu atvēršanas poga
Sensors (bezkontakta sprieguma detektors)
05
LV
1. 2. 3.
2
TO AVOID ELECTRICAL SHOCK,
REMOVE ALL TEST LEADS
BEFORE OPENING THE CASE
OR BATTERY DOOR. DO NOT
OPERATE WITH BATTERY
DOOR OPEN.
WARNING
!
ClampMeter XP
Rev17W46
A quality product from
GmbH & Co. KG
Donnerfeld 2, 59757 Arnsberg
Germany, Tel.: +49 2932 638-300
Fax -333, www.laserliner.com
Simbols „ “ netiek parādīts, ja automātiskā izslēgšana ir deaktivēta. Automātisko izslēgšanu var atkal
atjaunot, izslēdzot mērierīci.
LCD displejā
parādās "APO d"
Turiet nospiestu MODE taustiņu un vienlaikus
pagrieziet slēdzi vajadzīgajā pozīcijā
Slēdzis pagriezts
uz „OFF“
Smailo elementu piestiprināšana
Ja ierīci nelieto vai transportē, mērīšanas elementiem
vienmēr jābūt ievietotiem turētājos ierīces aizmugurē
un jābūt uzliktiem aizsargvāciņiem, lai novērstu
savainošanās risku, kas izriet no mērīšanas elementiem.
Bateriju ievietošana
Atveriet bateriju (10) nodalījumu un ievietojiet
baterijas atbilstoši norādītajiem simboliem.
Ievērojiet pareizu polaritāti.
1
AUTO OFF funkcija
Ja ar mērierīci nestrādā 30 minūtes, tā baterijas taupīšanas nolūkā izslēdzas automātiski.
AUTO-OFF funkcijas deaktivācija
Funkcija
Maksimālās robežvērtības
Strāva AC/DC 1000A AC/DC
Spriegums AC/DC 1000V AC/DC
Frekvence, caurlaidība, pretestība,
diožu pārbaude, nepārtrauktība, kapacitāte
600V AC/DC
Temperatūra (°C/°F) 600V AC/DC
Maksimālās robežvērtības
06
LV
ClampMeter XP
1. 2. 3.
3
AC/DC
1000
AC/DC
500
5
2. 3.1.
4
6
1.
2. 3.
Mērīšanas kontaktus
pievienojiet pie mērāmā objekta
Hz un %
pārslēgšana
°C un °F
pārslēgšana
Pēc ieslēgšanas uz īsu brīdi tiek
parādīta vides temperatūra
Kontakttemperatūras mērīšana
Lai mērītu kontakttemperatūru, pieslēdziet pie ierīces komplektam pievienoto temperatūras
sensoru (K tips). Ievērojiet pareizo polaritāti.
DC strāvas mērīšana: Pārslēgšanai uz DCA mērīšanu jānotiek bez mērāmā objekta.
Paredziet pietiekamu gaidīšanas laiku, kamēr mērierīces rādījums pāriet uz nulli (ZERO).
Ja nepieciešams, DC nobīdi var nullēt ar REL taustiņu.
!
Apņemiet vadu ar strāvas mērknaiblēm
Pārslēgšana:
AC un DC
Pirms AC/DC strāvas mērījumiem jānoņem smailie mērīšanas elementi
un temperatūras sensors (K tips).
!
Frekvences un darba cikla mērīšana
Frekvences un darba cikla mērīšana
sarkansmelns
sarkansmelns
Smailo elementu pieslēgšana
DC/AC strāvas mērīšana
nepareizipareizi
07
LV
8
3.2.
7
1.
1.
Ω
3.2.
9
1. 3.2.
Ω, diožu pārbaudes
un caurlaidības
pārbaudes
pārslēgšana
Ω, diožu pārbaudes
un caurlaidības
pārbaudes pārslēgšana
Mērīšanas kontaktus
pievienojiet pie mērāmā objekta
Mērīšanas kontaktus
pievienojiet pie mērāmā objekta
Detaļas (7: pretestības, 8: kapacitātes, 9: diodes) pareizi var
izmērīt tikai atsevišķi. Tāpēc detaļas jāatvieno no pārējās shēmas.
!
Mērīšanas punktus nedrīkst klāt netīrumi, eļļas, lodēšanas laka vai tamlīdzīgs piesārņojums,
citādi iespējams iegūt nepareizus mērījumu rezultātus.
!
Detaļām jābūt bez sprieguma.
!
Ja iegūtā mērījuma vietā displejā parādās „O.L“, tas nozīmē, ka diode tiek mērīta bloķēšanas virzienā vai
ka tā ir bojāta. Ja iegūst 0.0 V, tas nozīmē, ka testētā diode ir bojāta vai ka tiek konstatēts īssavienojums.
Caurlaides virziens
Diožu pārbaude
Diožu pārbaude
sarkanssarkans
sarkans
melnsmelns
melns
Pretestības mērīšana
sarkansmelns
Ja mēra polu kondensatorus,
tad sarkano smailo elementu
pievieno plus polam.
Kapacitātes mērīšana
Kapacitātes mērīšana
08
LV
ClampMeter XP
1. 3.2.
2.
AC/DC
mV
AC/DC
V
3.
1.
12
Detektors nedarbojas, ja ir izslēgta mērierīces automātiskās izslēgšanas funkcija vai funkciju slēdzis
ir pagriezts pozīcijā IZSL.
!
Pārslēgšana:
AC un DC
Nepārtrauktības pārbaudes laikā detaļām jābūt atbrīvotām no sprieguma.
!
Ω, diožu pārbaudes
un caurlaidības
pārbaudes
pārslēgšana
Mērīšanas kontaktus
pievienojiet pie mērāmā objekta
Par caurlaidību tiek uzskatīta < 50 omu mērījuma vērtība, ko apstiprina akustisks signāls. Ja iegūtā
mērījuma vietā displejā parādās „O.L“, tas nozīmē, ka vai nu ir pārsniegts diapazons, vai nav noslēgta,
vai ir pārtrūkusi mērķēde.
Caurlaidības
pārbaude
Caurlaidības pārbaude
10
melns sarkans
sarkanssarkans melnsmelns
Sprieguma konstatēšana ar bezkontakta metodi
neaizstāj ierasto sprieguma mērīšanu starp diviem poliem.
Ierīce detektē elektrisko lauku un līdz ar to reaģē arī uz
statisko lādiņu.
!
Mērierīcē integrētais bezkontakta sprieguma detektors lokalizē
maiņspriegumu no 100 V līdz 600 V. Ieslēdziet ierīci un sprieguma
sensoru vadiet gar mērāmo objektu (5 - 10 mm). Ja maiņspriegums
tiek lokalizēts, iedegas rādījums (15).
Sprieguma lokalizēšana, bezkontakta (AC-Warning)
Sprieguma mērīšana AC/DC
11
09
LV
13
14
15
17
2. 4.3.1.
2 sec 1 sec
16
MAX/MIN funkcija parāda vislielāko un vismazāko mērījumu vērtību. Mērījumu vērtības tiek ikreiz
aktualizētas, ja ierīce reģistrē vēl lielāku vai mazāku mērījumu. Lai aktivizētu, ātri nospiediet MAX/MIN
taustiņu. „MAX“ parādās LCD displejā kopā ar vislielāko vērtību. Ātri nospiežot MAX/MIN taustiņu,
mērierīce pārslēdzas no MAX uz MIN, no MIN uz pašreizējo mērījumu vērtību un no faktiskās mērījumu
vērtības uz MAX. „MIN“ parādās, kad tiek rādīta vismazākā mērījumu vērtība, un „MAX MIN“ parādās,
kad tiek rādīta pašreizējā mērījumu vērtība. Turiet nospiestu MAX/MIN taustiņu, lai aizvērtu MAX / MIN
režīmu un atgrieztos normālā režīmā.
Lai izvēlētos frekvenci, kad mērierīce ir noregulēta uz maiņspriegumu vai maiņstrāvu, turiet nospiestu
REL / HZ / % taustiņu, līdz LCD displejā parādās uzraksts „Hz“. Lai redzētu ieslēgšanas ciklu, vēlreiz
turiet nospiestu REL / HZ / % taustiņu, līdz LCD displejā parādās uzraksts „%“. Vēlreiz nospiežot „REL“
taustiņu, šī funkcija tiek deaktivēta.
HZ funkcija
Salīdzinošie mērījumi mēra attiecībā pret iepriekš saglabātu atsauces vērtību. Tāpēc displejā ir redzama starpība,
ko veido pašreiz izmērītā vērtība un saglabātā atsauces vērtība. Attiecīgajā mērīšanas funkcijā atsauces mērījuma
laikā nospiediet „REL“ taustiņu. Tagad displejā ir redzama starpība, ko veido pašreizējais mērījums un
iestatītā atsauces vērtība. Vēlreiz nospiežot „REL“ taustiņu, šī funkcija tiek deaktivēta.
REL funkcija (salīdzinošie mērījumi)
INRUSH funkcija reģistrē un uzrāda strāvas lēcienus, kas parasti rodas tad, kad tiek ieslēgti motori
un citas ierīces. Lai aktivizētu, ātri nospiediet PEAK / INRUSH taustiņu. Uzraksts „INRUSH“ parādās
LCD displejā kopā ar reģistrēto ieslēgšanas strāvu. Lai atgrieztos normālā režīmā, ātri nospiediet
PEAK / INRUSH taustiņu.
INRUSH funkcija (strāvas maksimuma funkcija)
Ātri nospiediet PEAK / INRUSH taustiņu, lai pārietu no PMAX uz PMIN un otrādi. Lai atgrieztos normālā
režīmā, turiet nospiestu PEAK / INRUSH taustiņu, līdz LCD displejā parādās uzraksts „AUTO“.
„PMIN“
lielākais negatīvais maksimums
Pārslēgšana
uz „PMIN“
„PMAX“
lielākais pozitīvais maksimums
PEAK aktivizācija
„PMAX“
PEAK funkcija reģistrē lielāko pozitīvo un negatīvo maksimumu AC sprieguma vai AC strāvas vilnī.
Mērījumu vērtības tiek ikreiz aktualizētas, ja ierīce reģistrē vēl lielāku pozitīvo vai negatīvo PEAK.
PEAK funkcija (sprieguma maksimuma funkcija)
MAX/MIN funkcija
10
LV
ClampMeter XP
18
20
13. līdz 17. punktā aprakstītās funkcijas ir pieejamas ar attēlotajiem mērāmajiem lielumiem:
Funkciju pārskats
Ieslēdzot mērierīci, pati aktivizē automātisko režīmu. Tas attiecīgajās mērīšanas funkcijās meklē
mērīšanai optimālāko režīmu.
Automātisks
Rādījuma pieturēšanas funkcija
19
Ar šo funkciju uz displeja var pieturēt aktuālo mērījumu. Nospiežot taustiņu „HOLD“ (13), šo funkciju
var aktivēt un deaktivēt.
Sprieguma mērīšana AC (1000 A)
/
/
/
Sprieguma mērīšana DC (1000 A) – /
/ – /
Sprieguma mērīšana AC (500 A)
/
/
/
Sprieguma mērīšana DC (500 A) – /
/ – /
Kontakttemperatūras mērīšana – /
/ – /
Frekvences mērījumi – /
/ – /
Aizpildījuma koeficienta mērījumi – /
/ – /
Kapacitātes mērīšana – / – / / –
Pretestības mērīšana – /
/ – /
Diožu pārbaude – /
/ – /
Caurlaidības pārbaude – / –
/ – /
Sprieguma mērīšana AC
/ –
/
/
Sprieguma mērīšana DC – /
/ – /
Norādījumi par apkopi un kopšanu
Visus komponentus tīriet ar nedaudz samitrinātu drānu un izvairieties lietot tīrīšanas līdzekļus,
abrazīvus līdzekļus un šķīdinātājus. Pirms ilgākas uzglabāšanas izņemiet bateriju/-as. Uzglabājiet
ierīci tīrā, sausā vietā.
Kalibrēšana
Lai iegūtu precīzus mērījumus, mērierīce kalibrējama un pārbaudāma regulāri. Ražotāja ieteiktais
kalibrēšanas intervāls - viens gads.
Kabatas luktura funkcija
22
Lai ieslēgtu un izslēgtu kabatas lukturīti, ātri nospiediet taustiņu (3).
Fona apgaismojums
21
Lai ieslēgtu un izslēgtu fona apgaismojumu, ilgi spiediet taustiņu (13).
11
LV
* Bluetooth
®
nosaukums un logotips ir Bluetooth SIG, Inc. reģistrētas preču zīmes.
Pēc lietojumprogrammas palaišanas un Bluetooth
®
* funkcijas aktivizēšanas starp mobilo gala ierīci un
mērierīci var izveidot savienojumu. Ja lietojumprogramma atpazīst vairākas aktīvas mērierīces, izvēlieties
atbilstošo mērierīci.
Nākamajā palaišanas reizē savienojumu ar šo mērierīci var izveidot automātiski.
Sekojiet, lai būtu aktivizēta mobilās gala ierīces Bluetooth
®
* saskarne.
!
Lai varētu izmantot Bluetooth
®
* funkciju, ir nepieciešama lietojumprogramma.
To jūs atkarībā no gala ierīces varat lejupielādēt no attiecīgā veikala:
Lietojumprogramma (App)
Datu pārsūtīšana
Tehniskie dati (Iespējamas tehniskas izmaiņas. 18W09)
Funkcija Diapazons Izšķirtspēja
Precizitāte
% no mērījuma vērtības (rdg)
+ iedaļas ar vismazāko vērtību (zīmes)
AC strāva
50-60 Hz
500.00 A 10 mA
± (2,5% rdg ± 5 zīmes)
1000.0 A 0.1 A
DC strāva
500.00 A 10 mA
± (2,5% rdg ± 5 zīmes)
1000.0 A 0.1 A
AC spriegums (Automātisks)
500.00 mV 0.01 mV
± (1,0% rdg ± 30 zīmes)
5.0000 V 0.1 mV
50.000 V 1 mV
500.00 V 10 mV
1000.0 V 0.1 V ± (3,0% rdg ± 8 zīmes)
Ierīcei ir Bluetooth®* funkcija, ar kuru, izmantojot radio tehniku, iespējama datu pārsūtīšana mobilajām
gala ierīcēm ar Bluetooth®* saskarni (piem., viedtārunis, planšetdators).
Sistēmas priekšnosacījumus, lai būtu iespējams Bluetooth
®
* savienojums, jūs atradīsit tīmekļa vietnē
http://laserliner.com/info?an=ble
Ierīce var izveidot Bluetooth
®
* savienojumu ar gala ierīcēm, kurām ir Bluetooth 4.0.
Paredzētais darbības rādiuss līdz gala ierīcei ir maksimāli 10 metri, un tas lielā mērā ir atkarīgs no
apkārtējās vides apstākļiem, piem., sienu biezuma un sastāva, sakaru traucējumu avotiem, kā arī gala
ierīces raidīšanas / uztveršanas iespējām.
Bluetooth®* jāaktivizē pēc ieslēgšanas, jo mērīšanas sistēma jeb mērierīce ir paredzēta ļoti mazam
strāvas patēriņam.
Izmantojot lietojumprogrammu, mobilo ierīci var savienot ar ieslēgto mērierīci.
12
LV
ClampMeter XP
Funkcija Diapazons Izšķirtspēja
Precizitāte
% no mērījuma vērtības (rdg)
+ iedaļas ar vismazāko vērtību (zīmes)
AC spriegums (Automātisks)
Frekvence (Automātisks)
Precizitāte: ± (1,0% rdg ± 5 zīmes)
Frekvences diapazons: 40 Hz ... 1 kHz
Jutīgums: > 15 V RMS
Impulsu ātrums
Precizitāte: 5% 95% ± (1,5% rdg ± 10 zīmes)
Frekvences diapazons: 40 Hz ... 1 kHz
Jutīgums: > 15 V RMS
DC spriegums (Automātisks)
500.00 mV 0.01 mV
± (1,0% rdg ± 8 zīmes)
5.0000 V 0.1 mV
50.000 V 1 mV
500.00 V 10 mV
1000.0 V 0.1 V ± (1,5% rdg ± 3 zīmes)
Pretestība (Automātisks)
500.00 Ω 0.01 Ω ± (1,0% rdg ± 9 zīmes)
5.0000 kΩ 0.1 Ω
± (1,0% rdg ± 5 zīmes)50.000 kΩ 1 Ω
500.00 kΩ 10 Ω
5.0000 MΩ 100 Ω ± (2,0% rdg ± 10 zīmes)
50.000 MΩ 1 kΩ ± (3,0% rdg ± 10 zīmes)
Kapacitāte (Automātisks)
500.00 nF 10 pF ± (3,5% rdg ± 40 zīmes)
5000.0 nF 0.1 nF
± (5,0% rdg ± 10 zīmes)
50.000 µF 1 nF
500.00 µF 10 nF
5.000 mF 1 µF
Frekvence (Automātisks)
50.000 Hz 0.001 Hz
± (0,3% rdg ± 2 zīmes)
500.00 Hz 0.01 Hz
5.0000 kHz 0.1 Hz
50.000 kHz 1 Hz
500.00 kHz 10 Hz
5.0000 MHz 100 Hz
10.000 MHz 1 kHZ
Impulsa garums: 100 µs ... 100 ms
Frekvence: 10 Hz ... 10 kHz
Jutīgums: > 15 V RMS
Impulsu ātrums
5% … 95% 0.1% ± (1,0% rdg ± 2 zīmes)
Impulsa garums: 100 µs ... 100 ms
Frekvence: 10 Hz ... 10 kHz
Jutīgums: > 15 V RMS
13
LV
ES noteikumi un utilizācija
Ierīce atbilst attiecīgajiem normatīviem par brīvu preču apriti ES.
Konkrētais ražojums ir elektroiekārta. Tā utilizējama atbilstīgi ES
Direktīvai par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem.
Vairāk drošības un citas norādes skatīt:
http://laserliner.com/info?an=cmxp
Funkcija Diapazons Izšķirtspēja
Precizitāte
% no mērījuma vērtības (rdg)
+ iedaļas ar vismazāko vērtību
(zīmes)
Temperatūra
-148 … 1832°F 0.1°F ± (1% rdg ± 4.5°F)
-100 … 1000°C 0.1°C ± (1% rdg ± 2.5°C)
Funkcija Diapazons Maks. ieeja
AC strāva
Precizitāte norādīta 5% … 100%
procentiem no mērījumu vērtības
1000 A
DC strāva 1000 A
Funkcija Diapazons Ieejas aizsardzība
AC spriegums (Automātisks)
500 mV 600 AC/DC
5V/50/500/1000 V 1000 AC/DC
Frekvence: 50 Hz ... 1000 Hz
DC spriegums
500 mV 600 AC/DC
5V/50/500/1000 V 1000 AC/DC
Pretestība (Automātisks) 600V AC rms vai 600V DC
Kapacitāte (Automātisks) 600V AC rms vai 600V DC
Knaibļu atvērums 48 mm
Diožu pārbaude
Pārbaudes strāva / spriegums 0.3 mA /
tukšgaitas spriegums < 2 V DC parasti
Caurlaidības pārbaude Pretestības slieksnis < 35Ω + 5Ω, testa strāva < 0,5 mA
LC displejs 0 50000
Mērīšanas ātrums 3 mērījumi/sek.
Ieejošā pretestība 1,0 MΩ (V DC, V AC)
Aizsardzības klase II, dubulta izolācija
Pārsprieguma kategorija CAT III - 1000V, CAT IV - 600V
Piesārņojuma pakāpe 2
Darba apstākļi
5 ... 40°C, 80%rH, neveidojas kondensāts, maks. darba augstums 2000 m
Uzglabāšanas apstākļi -20 ... 60°C, neveidojas kondensāts
Radio moduļa darba parametri
Saskarne Bluetooth LE 4.x, Frekvenču diapazons: ISM diapazons 2400-
2483.5 MHz, 40 kanāli, Pārraides jauda: maks. 10 mW, Diapazons: 2 MHz,
Bitu pārraides ātrums: 1 Mbit/s; modulācija: GFSK / FHSS
Strāvas piegāde 1 x 6LR61 9V
Izmēri (p x a x d) 76 x 230 x 40 mm
Svars (ieskaitot baterijas) 496 g
14
LV
ClampMeter XP
Viršįtampio kategorija IV: prietaisai skirti eksploatuoti pastatų elektros instaliacijos įvade arba
netoli įvado, ir būtent žiūrint nuo pagrindinio paskirstymo link elektros tinklo, pvz., elektros
skaitliukams, apsaugoms nuo viršįtampio ir centralizuotiems valdymo prietaisams.
III viršįtampio kategorija: Nuolatinę instaliaciją turinti gamybos įranga, taip pat atvejai
kai keliami ypatingi reikalavimai gamybos įrangos patikimumui ir jos eksploatacijai, pvz.,
nuolatinės instaliacijos jungikliai ir pramoninės paskirties įranga, kuri įlgam jungiama
į nuolatinės elektros instaliacijos tinklą.
II viršįtampio kategorija: vienos fazės prietaisai, prijungti prie įprastų kištukinių lizdų;
pvz., buitiniai prietaisai, nešiojamieji įrankiai.
Saugos klasė II: Šis tikrinimo prietaisas turi padidintą arba dvigubą izoliaciją
Įspėjimas apie pavojaus vietą
Įspėjimas apie elektros įtampos pavojų: Korpuso viduje yra neapsaugotos detalės,
kuriomis teka srovė, ir dėl jų gali kilti realus pavojus asmenims patirti elektros smūgį.
Simboliai
Veikimas ir paskirtis
Iki galo perskaitykite eksploatacijos instrukciją, pridedamą dokumentą „Nuorodos dėl garantijos
ir papildoma informacija“, taip pat naujausią informaciją ir patarimus, kuriuos rasite paspaudę
interneto nuorodą, esančią šios instrukcijos pabaigoje. Laikykitės čia esančių instrukcijos nuostatų.
Šis dokumentas turi būti laikomas ir perduodamas kartu su prietaisu.
!
Saugos nurodymai
Prietaisą naudokite išskirtinai tik pagal specikacijoje nurodytą paskirtį.
Matavimo prietaisai ir reikmenys nėra žaislas. Laikykite juos vaikams nepasiekiamoje vietoje.
Draudžiama keisti ir modikuoti prietaiso konstrukciją, priešingu atveju nebegalioja leidimas
jį naudoti ir nebegalioja saugos specikacijos.
Negalima prietaiso veikti mechaniškai, didelėmis temperatūromis arba didele vibracija.
Ypatingai atsargiai reikia elgtis kai viršijama 24 V kintamoji VKA arba 60 V nuolatinė įtampa.
Palietus elektros laidus esant tokiai įtampai, kyla mirtinas elektrinio smūgio pavojus.
Jei prietaisas yra sudrėkęs ar paveiktas kitų elektrai laidžių medžiagų likučiais, su juo negalima dirbti,
kur yra įtampa. Kai viršijama > 24 V kintamoji VKA arba 60 V nuolatinė įtampa, dėl drėgmės padidėja
mirtinų elektrinių smūgių grėsmė.
• Prieš eksploatuodami prietaisą, išvalykite jį ir išdžiovinkite.
Eksploatauodami prietaisą lauke, atkreipkite dėmesį, kad tai vyktų tik atitinkamomis oro sąlygomis
arba būtų taikomos tinkamos apsaugos priemonės.
Srovės ir įtampos matavimo replės matuoti viršįtampio diapazone CAT III iki didžiausios 1000 V / CAT IV
iki didžiausios 600 V įtampos. Apibrėžtuose diapazonuose matavimo prietaisu galima matuoti nuolatinę
ir kintamąją sroves, nuolatinę ir kintamąją įtampas, varžas bei tikrinti srovės tekėjimą. Papildomai prietaisas
turi PEAK funkciją, MAKS./MIN rodmenį ir funkciją „Hold“. Prietaise yra žibintuvėlis, apšviestas displėjus
ir „Bluetooth“ sąsaja matavimo duomenims perduoti.
15
LT
LED angos
Saugos nurodymai
Darbas su dirbtiniu, optiniu spinduliavimu OStrV
Papildomas naudojimo nurodymas:
Atsižvelkite į technines darbo su elektros įranga saugos taisykles, įskaitant: 1. Įjunkite, 2. Apsaugokite
nuo pakartotinio įjungimo, 3. Patikrinkite dviejų polių įtampą, 4. Įžeminkite ir atlikite trumpąjį jungimą,
5. Izoliuokite ir uždenkite šalia esančias dalis, kuriomis teka srovė.
III-ioje viršįtampio kategorijoje (CAT III - 1000 V) tarp prietaiso ir žemės negali būti viršijama
1000 V įtampa.
IV-ioje viršįtampio kategorijoje (CAT IV - 600) V tarp prietaiso ir žemės negali būti viršijama
600 V įtampa.
Naudokite prietaisą su matavimo priedu tik esant teisingai viršįtampio kategorijai (be apsauginio
dangtelio CAT II 1000 V; su apsauginiu dangteliu CAT III 1000 V + CAT IV 600 V).
Naudojant prietaisą kartu su matavimo priedais galioja atitinkamai mažiausia viršįtampio kategorija
(CAT), vardinė įtampa ir vardinė srovė.
Prieš kiekvieną matavimą įsitikinkite, kad tikrinamoji sritis (pvz., laidai), matavimo prietaisas ir naudojama
papildoma įranga (pvz. jungimo laidas) yra nepriekaištingos būklės. Patikrinkite prietaisą pamatuodami
žinomos įtampos šaltinius (pvz., 230 V elektros lizdą prieš tikrindami kintamą srovę arba automobilio
akumuliatorių prieš matuodami nuolatinę srovę).
Negalima naudoti prietaiso, jei neveikia viena ar daugiau jo funkcijų arba baterijos yra išsikrovusios.
Prieš atidarant baterijų dėtuvės dangtelį, kai reikia pakeisti bateriją (-as) arba saugiklį (-ius), prietaisą
reikia atjungti nuo visų srovės šaltinių ir matavimo kontūrų. Neįjunkite prietaiso kai dangtelis atidarytas.
Prašom atkreipti dėmesį į vietos ar nacionalinės tarnybos parengtus saugos ir tinkamo prietaiso
eksploatavimo reikalavimus ir apsaugines priemones, kurios gali būti nustatytos (pvz., elektriko pirštines).
Matuojamuosius smaigalius laikykite tik už rankenų. Matuojant draudžiama liesti matuojamuosius kontaktus.
Visada atkreipkite dėmesį, ar parinktos tinkamos jungtys ir matavimo diapazonui tinkanti sukamojo
jungiklio padėtis atsižvelgiant į būsimą matavimą.
Neatlikite darbų vieni būdami pavojingai arti elektros įrangos ir juos atlikite tik remdamiesi atsakingo
elektriko paaiškinimais.
Prieš pradėdami matuoti bei prieš tikrindami diodus, varžą arba baterijos įkrovą, išjunkite įtampą grandinėje.
Atkreipkite dėmesį, kad būtų iškrauti visi aukštos įtampos kondensatoriai.
Prieš prijungdami įtampą visada pirmiausiai sujunkite juodą matavimo laidą prieš raudoną.
Atjungdami atlikite veiksmus priešinga eilės tvarka.
Naudokite išimtinai tik originalius matavimo laidus. Jie turi tikti matuoti tokias nominalias įtampos
ir srovės reikšmes, kokias gali matuoti prietaisas, ir būti atitinkamos kategorijos.
16
LT
ClampMeter XP
Saugos nurodymai
Kaip elgtis su RF radijo spinduliavimu
Matavimo prietaise įrengta funkcijų sąsaja.
Matavimo prietaisas atitinka RED direktyvos 2014/53/ES elektromagnetinio suderinamumo ir radijo
spinduliavimo reikalavimus.
„Umarex GmbH & Co. KG“ pareiškia, kad radijo įrenginio tipas ClampMeter XP atitinka esminius
Europos „Radio Equipment“ direktyvos 2014/53/ES (RED) reikalavimus ir kitas nuostatas. Pilną ES
atitikties deklaracijos tekstą rasite šiuo adresu internete: http://laserliner.com/info?an=clmexp
Matavimo smaigai
Su dangteliu: CAT III iki maks. 1000V / CAT IV iki maks. 600V
Be dangtelio: CAT II iki maks. 1000 V
Matavimo kontaktai
Matavimo prietaisas atitinka Elektromagnetinio suderinamumo direktyvos 2014/30/ES, kurią
papildo RED direktyva 2014/53/ES, elektromagnetinio suderinamumo reikalavimus ir ribines reikšmes.
Turi būti atsižvelgta į vietinius naudojimo apribojimus, pvz., naudojimą ligoninėse, lėktuvuose,
degalinėse arba netoli asmenų su širdies stimuliatoriais. Galima pavojinga elektroninių prietaisų
įtaka arba įtaka elektroniniams prietaisams arba jų veikimo sutrikdymas.
Saugos nurodymai
Kaip elgtis su elektromagnetine spinduliuote
Prietaisas veikia su RG 0 rizikos grupės šviesos diodais (LED) (laisvoji grupė, jokios rizikos) laikantis
galiojančių redakcijų standartų, taikomų fotobiologinei saugai (EN 62471:2008-09ff / IEC/TR
62471:2006-07ff).
Spinduliavimo galia: Pikiniai bangos ilgiai siekia 453 nm. Vidutiniai spinduliavimo tankiai neviršija
rizikos grupės RG0 ribinių reikšmių.
Patiriamas šviesos diodų (LED) spinduliavimas nekenkia žmogaus akims ir odai naudojant pagal paskirtį
ir sąlygomis, kurias galima pagrįstai numatyti iš anksto.
Negalima visiškai atmesti laikino, dirginančio optinio poveikio (pvz., akinimo, žybsnio apakinimo, vaizdų
atsikartojimo ir regėjimo pablogėjimo) tikimybės, ypač esant nepakankamam aplinkos apšvietimui.
• Specialiai nežiūrėkite tiesiogiai į spinduliavimo šaltinį.
Siekiant užtikrinti rizikos grupės RG 0 ribines reikšmes, techninė priežiūra nereikalinga.
17
LT
3
4
5
6
7
8
1
9
12
13
15
14
11
10
2
16
17
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Automatinis išsijungimas
Milli (10
-3
) (voltai, amperai)
Voltai (įtampa)
Mega (omai)
Kilo (omai)
Omai (varža)
Srovės tekėjimo tikrinimas
Diodų tikrinimas
Nano (10
-9
) (talpa)
Micro (10
-6
) (amperai, talpa)
Faradai (talpa)
Hercai (dažnis))
Procentai (skvarba)
° Farenheito laipsniai
° Celsijaus laipsniai
Amperai (srovės stiprumas)
„Bluetooth“ aktyvus
Nuolatinės srovės matavimas
Neigiama matavimo vertė
Kintamosios srovės matavimas
Per mažai įkrauta baterija
Automatinis diapazono pasirinkimas
Išsaugoma dabartinė matavimo vertė
Didžiausiais teigiamas pikas
Didžiausiais neigiamas pikas
Maksimali reikšmė
Minimali reikšmė
Palyginamieji matavimai
Elektros pikų funkcija
16 Matavimo dydžio rodmuo
17 Barografo reikšmė
Srovės replės
Kišeninis žibintuvėlis
Kišeninis žibintuvėlis ĮJUNGTAS / IŠJUNGTAS,
„Bluetooth“ ĮJUNGTAS / IŠJUNGTAS
Sukamasis jungiklis pasirinkti matavimo funkciją
Palyginamasis matavimas (REL),
dažnio ir ėmimo spartos matavimas (Hz%)
Įtampos, hercų (dažnio), procentų (ėmimo spartos),
temperatūros ir srovės MIN.-/MAKS. matavimas
Skystųjų kristalų ekranas
Įėjimo lizdas raudonas (+)
COM lizdas juodas (–)
Baterijų dėtuvė galinėje pusėje
Matavimo funkcijos perjungimas
Įtampos ir elektros pikų funkcija
Dabartinės matavimo vertės išlaikymas,
LCD apšvietimas ĮJUNGTAS / IŠJUNGTAS
Spaudiklis išplėsti reples
Jutiklis (bekontaktis įtampos detektorius)
18
LT
1. 2. 3.
2
TO AVOID ELECTRICAL SHOCK,
REMOVE ALL TEST LEADS
BEFORE OPENING THE CASE
OR BATTERY DOOR. DO NOT
OPERATE WITH BATTERY
DOOR OPEN.
WARNING
!
ClampMeter XP
Rev17W46
A quality product from
GmbH & Co. KG
Donnerfeld 2, 59757 Arnsberg
Germany, Tel.: +49 2932 638-300
Fax -333, www.laserliner.com
ClampMeter XP
Simbolis „ “ nerodomas, jeigu automatinis išjungimas yra išaktyvintas. Automatinį išjungimą galima
vėl įjungti išjungus matavimo prietaisą.
„APO d“ pasirodo
LCD displėjuje
Laikykite paspaustą mygtuką MODE ir tuo pačiu
metu sukite sukamąjį jungiklį į pageidaujamą padėtį
Sukamasis jungiklis
ties OFF
Matavimo smaigalių įtvirtinimas
Nenaudojant ir gabenant prietaisą, jo matavimo
smaigai visada dedami į laikiklius, esančius galinėje
prietaiso dalyje, ir uždedami kamšteliai, kad jie
nebūtų pažeisti.
Baterijų įdėjimas
Atidarykite baterijų (10) dėtuvę ir sudėkite baterijas,
laikydamiesi instaliacinių simbolių. Atkreipkite
dėmesį, kad nesumaišytumėte jų poliškumo.
1
AUTOMATINIO IŠJUNGIMO funkcija
Nenaudojamas prietaisas automatiškai išsijungia po 30 minučių ir taip tausoja baterijas.
AUTO-OFF funkcijos išaktyvinimas
Veikimas
Maksimalios ribinės reikšmės
Srovė AC / DC 1000A AC/DC
Įtampa AC / DC 1000V AC/DC
Dažnis, srovės tekėjimas, varža,
diodų testas, tęstinumas, talpa
600V AC/DC
Temperatūra °C / °F 600V AC/DC
Maksimalios ribinės reikšmės
19
LT
1. 2. 3.
3
AC/DC
1000
AC/DC
500
5
2. 3.1.
4
6
1.
2. 3.
Sujunkite matavimo kontaktus
su matavimo objektu
Hz ir %
perjungimas
°C ir °F
perjungimas
Įjungus trumpam parodoma
aplinkos temperatūra
Kontaktinis temperatūros matavimas
Norėdami išmatuoti temperatūrą kontaktiniu būdu, pridedamą temperatūros jutiklį (K tipo) prijunkite
prie prietaiso. Saugokitės, kad nesumaišytumėte polių.
DC srovės matavimas: Perjungimas į DCA matavimą turi vykti be matuojamosios medžiagos.
Numatykite pakankamai laiko, kol bus atstatyta matavimo prietaisų indikatorių nulinė reikšmė
(ZERO). Jeigu reikia, DC nuokrypių nulinė reikšmė gali būti atstatyta mygtuku REL.
!
Laidą suimkite elektros matavimo replėmis
Perjungimas
AC ir DC
Prieš AC / DC srovės matavimą matavimo smaigaliai ir temperatūros jutiklis (K tipo) turi būti nuimti.
!
Dažnio ir ėmimo spartos matavimas
Dažnio ir ėmimo spartos matavimas
raudonasjuodas
raudonasjuodas
Matavimo smaigų jungimas
Srovės matavimas DC/AC
neteisingateisinga
20
LT
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56
 • Page 57 57
 • Page 58 58
 • Page 59 59
 • Page 60 60
 • Page 61 61
 • Page 62 62
 • Page 63 63
 • Page 64 64
 • Page 65 65
 • Page 66 66
 • Page 67 67
 • Page 68 68

Laserliner ClampMeter XP Manualul proprietarului

Tip
Manualul proprietarului