Laserliner MultiMeter Manualul proprietarului

Marca
Laserliner
Model
MultiMeter
Tip
Manualul proprietarului
MultiMeter
02
13
24
35
UK
CS
ET
LV
LT
RO
BG
EL
SL
HU
SK
46
SV
NO
TR
RU
CAT III
300 V
DE
EN
NL
DA
FR
ES
IT
PL
FI
PT
02
Bezpečnostní pokyny
Používejte přístroj výhradně k určenému účelu použití v rámci
daných specikací.
Měřicí přístroje a příslušenství nejsou hračkou pro děti. Uchovávejte
tyto přístroje před dětmi.
Nejsou dovolené přestavby nebo změny na přístroji, v takovém
případě by zaniklo schválení přístroje a jeho bezpečnostní specikace.
Nevystavujte přístroj žádnému mechanickému zatížení, extrémním
teplotám, vlhkosti nebo silným vibracím.
Při manipulaci s napětími vyššími než 24 V/AC rms resp. 60 V/DC
je třeba dávat zvláštní pozor. U těchto napětí hrozí již při dotyku
elektrického kabelu život ohrožující zásah elektrickým proudem.
Kompletně si pročte návod k obsluze, přiložený sešit
„Pokyny pro záruku a dodatné pokyny“, aktuální
informace a upozornění v internetovém odkazu na konci
tohoto návodu. Postupujte podle zde uvedených instrukcí.
Tato dokumentace se musí uschovat a v případě předání
zařízení třetí osobě předat zároveň se zízením.
!
CS
Funkce / použití
Multimetr pro měření v oblasti kategorie přepětí CAT III do max.
300 V. Měřicím přístrojem lze v rámci specikovaných rozsahů
měřit stejnosměrné i střídavé napětí, stejnosměrný proud, stav nabití
baterie, testovat diody a měřit odpor.
Symboly
Výstraha před nebezpečným místem
Výstraha před nebezpečným elektrickým napětím:
Nekryté součásti pod napětím v interiéru domu mohou
představovat nebezpečí dostačující k tomu, aby byly
osoby vystaveny riziku zásahu elektrickým proudem.
Třída ochrany II: Zkušební přístroj má zesílenou
nebo dvojitou izolaci.
Přepěťová kategorie III: Provozní prostředky v pevných
instalacích a pro takové případy, v kterých jsou kladeny
zvláštní požadavky na spolehlivost a disponibilitu
provozních prostředků, např. vypínače v pevných
instalacích a přístroje pro průmyslové použití s trvalým
připojením k pevné instalaci.
MultiMeter
03
Pokud je přístroj vlhký nebo smený jinými vodivými zbytky,
nesmí se pracovat pod nam. Při vlhkosti hrozí od napětí
> 24 V/AC rms resp. 60 V/DC zvýšené riziko životu nebezpečných
zásahů elektrickým proudem.
• Před použitím přístroj vyčistěte a vysušte.
Při venkovním používání smi být přístroj používán pouze za
příslušných povětrnostních podmínek resp. při vhodných
ochranných opatřeních.
V přepěťové kategorii III (CAT III) se nesmí překročit napětí 300 V
mezi zkušebním přístrojem a zemí.
Při použití přístroje s měřicím příslušenstvím platí vždy nejmenší
kategorie přepětí (CAT), jmenovité napětí a jmenovitý proud.
Před každým měřením se ujistěte, že je zkoušená oblast (např.
kabel), zkušební přístroj a používané příslušenství (např. připojovací
kabel) v bezvadném stavu. Vyzkoušejte přístroj na známých zdrojích
napětí (např. zásuvka 230 V pro zkoušku napětí střídavého proudu
nebo autobaterie pro zkoušku napětí stejnosměrného proudu).
Pokud selže jedna nebo více funkcí nebo je příliš slabé nabití
baterie, nesmí se již přístroj používat.
Přístroj se před otevřením krytu z důvodu výměny baterie/baterií
nebo pojistky/pojistek musí odpojit od všech zdrojů elektrického
proudu a měřicích obvodů. Přístroj nezapínejte, pokud je kryt
otevřený.
Respektujte preventivní bezpečnostní opatření místních resp.
národních úřadů pro odborné použití přístroje a používejte
případně předepsané bezpečnostní ochranné pomůcky (např.
elektrikářské rukavice).
Měřicí hroty se smí držet jen za držadla. Měřicích kontaktů
se při měření nesmíte dotýkat.
Dávejte pozor na to, aby byly pro každé měření zvoleny
vždy správné přípojky a správná poloha otočných spínačů
se správným měřicím rozsahem.
Práce v nebezpečné blízkosti elektrických zařízení neprovádějte
sami, ale jen podle pokynů odpovědného elektrikáře.
Před měřením resp. zkouškou diod, odporu nebo nabití baterie
odpojte napětí elektrického obvodu. Dbejte na to, aby byly vybité
vysokonapěťové kondenzátory. Za tím účelem před každou
změnou provozního režimu odstraňte z měřeného předmětu
měřicí kabely přístroje.
Dbejte na to, aby byly vybité vysokonapěťové kondenzátory.
CS
04
1
5
4
3
2
6
7
Při připojování svorek k napětí připojte vždy nejprve černý
měřicí kabel, potom červený. Při odpojování svorek postupujte
v obráceném pořadí.
Používejte výhradně originální měřicí kabely. Kabely musí mít
správné nominální hodnoty napětí, kategorie a proudu, stejné
jako měřicí přístroj.
Bezpečnostní pokyny
Zacházení s elektromagnetickým zářením
Měřiístroj dodržuje edpisy a mezní hodnoty pro elektro-
magnetickou kompatibilitu podle směrnice EMC 2014/30/EU.
Je třeba dodržovat místní omezení, např. v nemocnicích, letadlech,
čerpacích stanicích nebo v blízkosti osob s kardiostimulátory.
Existuje možnost nebezpečného ovlivnění nebo poruchy elektro-
nických přístrojů.
CS
1
Otočný spínač pro nastavení
měřicí funkce
2
Vstupní zdířka červená (+)
3
Zdířka COM černá (–)
4
Vstupní zdířka 10 A červená (+)
5
LC displej
6
Měřicí hroty
7
Měřicí kontakty:
červený „+“, černý „–“
Doplňující upozornění k použití
Dodržujte technická bezpečnostní pravidla pro práci na elektrických
zařízeních, mimo jiné: 1. Odpojení od napětí 2. Zajištění proti
opětovnému zapnutí 3. Dvoupólová zkouška nepřítomnosti napětí
4. Uzemnění a zkratování 5. Zajištění a zakrytí sousedních součástí
pod napětím.
černý
červený
MultiMeter
05
AB C
D
CS
Funkce Maximální mezní hodnoty
V DC / V AC 300 V DC, 300 V AC
A DC
10 A DC (> 2 A max. 10 sekund
každých 15 minut)
Baterii 9 V
Maximální mezní hodnoty
Výměna baterie / pojistek
Před výměnou baterie resp. pojistek nejprve odpojte měřicí hroty
od jakéhokoliv zdroje napětí a potom od přístroje. Vyšroubujte všechny
šrouby na zadní straně a vyměňte baterii resp. vadnou pojistku za
pojistku stejného typu a specikace. Nedotýkejte se zelené desky
plošných spojů. Udržujte tuto desku v čistotě. Opět pečlivě zavřete
a přišroubujte kryt.Nezapínejte přístroj s otevřeným krytem.
1
1
2
3
1
F 250 mA / 300 V (Ø 5 mm x 20 mm)
2
F 10 A / 300 V (Ø 5 mm x 20 mm)
3
1 x 9 V NEDA 1604 / IEC 6F22
A
Zobrazení naměřených hodnot
(3 1/2 míst, 1.999 číslic)
B
Příliš malé napětí baterie
C
Záporné naměřené hodnoty
D
Výstražné upozornění:
Vysoké napětí
06
CS
Měření napětí DC
Pro měření napětí nastavte otočný spínač do polohy „
s příslušným měřicím rozsahem (200 mV - 300 V).
Potom spojte měřicí kontakty s měřeným objektem.
Na displeji se zobrazí naměřená hodnota, stejně jako polarita.
20
300 300
10A
B AT.
9V
B AT.
1.5V
200200
2000
m
200
m
2000
k
200
k
20k
2000
200
200m
20m
2000
μ
4
černý červený
Pokyny pro měření
Pokud není předem známa hodnota měřené veličiny, nastavte otočný
spínač na nejvyšší měřicí rozsah resp. při měřeních proudu použijte
přípojku 10 A s měřicím rozsahem 10 A. Potom krok za krokem
snižujte měřicí rozsah, dokud se nedocílí uspokojivého rozlišení.
3
Připojení měřicích hrotů
Černý měřicí hrot (–) se musí vždy připojit ke „zdířce COM“.
Při měření proudu > 200 mA se červený měřicí hrot (+) musí
připojit ke „zdířce 10 A“. Při všech ostatních měřicích funkcích
se červený měřicí hrot musí připojit ke „zdířce VmAΩ
“.
Před každým měřením dávejte pozor na správné připojení
měřicích hrotů, protože jinak by mohlo dojít k reakci
zabudované pojistky a k poškození měřicího okruhu.
!
COM VmA 10A
COM VmA 10A
COM VmA 10A
COM VmA 10A
2
MultiMeter
07
CS
Měření napětí AC
Pro měření napětí nastavte otočný spínač do polohy „
s příslušným měřicím rozsahem (200 V / 300 V).
Potom spojte měřicí kontakty s měřeným objektem.
Na displeji se zobrazí naměřená hodnota.
20
300 300
10A
B AT.
9V
B AT.
1.5V
200200
2000
m
200
m
2000
k
200
k
20k
2000
200
200m
20m
2000
μ
5
černý červený
Měření proudu DC
Pro měření proudu nastavte otočný spínač do polohy „
s příslušným měřicím rozsahem (2.000 μA - 10 A). Dávejte pozor
na správné připojení měřicích hrotů.
2.000 μA - 200 mA = VmAΩ
-zdířce
>
200 mA - 10 A = zdířce 10 A
Před připojením měřicího přístroje odpojte elektrický obvod.
Potom spojte měřicí kontakty s měřeným objektem.
Na displeji se zobrazí naměřená hodnota, stejně jako polarita.
Před odpojením měřicího přístroje elektrický obvod znovu odpojte.
20
300 300
10A
B AT.
9V
B AT.
1.5V
200200
2000
m
200
m
2000
k
200
k
20k
2000
200
200m
20m
2000
μ
6
černýčervený
08
CS
Proud větší než 2 A neměřte déle než 10 sekund během
15 minut. Mohlo by to způsobit poškození přístroje nebo
měřicích hrotů.
V rozsahu μA / mA se nesmí měřit proudy vyšší než 200 mA
a v rozsahu A vyšší než 10 A. V takovém případě zareaguje
příslušná zabudovaná pojistka (F 250 mA / 300 V,
F 10 A / 300 V, Ø 5 mm x 20 mm).
!
BAT. Měření stavu nabití baterie
Pro měření stavu nabití baterie nastavte otočný spínač
do polohy „BAT.“ s příslušným měřicím rozsahem.
1,5 V = 1,5 V kulaté články / AA, AAA, C, D
1,2 V kulaté články (NiMH) / AA, AAA, C, D
9 V = 9,0 V ploché články / E blok
8,4 V ploché články (NiMH) / E blok
Potom spojte měřicí kontakty s baterií.
20
300 300
10A
B AT.
9V
B AT.
1.5V
200200
2000
m
200
m
2000
k
200
k
20k
2000
200
200m
20m
2000
μ
7
Napětí baterie se zobrazí na displeji. Na následující stupnici
odečtěte stav nabití baterie.
Dobrá: Baterie je ještě plně použitelná
Slabá: Baterie je slabá a musí se brzy vyměnit
Vyměnit: Baterie je vybitá a měla by se vyměnit
Příklad
Baterie: alkalická 9 V
Změřené napětí: 6,2 V
Stav nabití baterie: slabá
černý červený
MultiMeter
09
CS
Test diod
Pro test spojitosti nastavte otočný
spínač do polohy „
“.
Potom spojte měřicí kontakty
s diodou. Na displeji se
zobrazí naměřená hodnota
propustného napětí.
Pokud by se na displeji nezobrazila
naměřená hodnota, ale „1“, je dioda
měřená v závěrném směru nebo je
vadná. Pokud se naměří 0,0 V,
je dioda vadná nebo došlo ke zkratu.
8
černýčervenýčernýčervený
Propustný směr
20
300 300
10A
B AT.
9V
B AT.
1.5V
200200
2000
m
200
m
2000
k
200
k
20k
2000
200
200m
20m
2000
μ
= 614 mV
9.0
8.3
7.6
6.9
6.2
5.5
4.8
4.1
3.4
1200
1130
1060
990
920
850
780
710
640
8.4
7.9
7.4
6.9
6.4
5.9
5.4
4.9
4.4
1500
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
Stav nabití baterie
mV
Alkaline
1.5V 9V
V mV V
slabá
dobrá
vyměnit
NiMH
1.2V 8.4V
Závěrný směr
10
CS
= 17,28 kΩ
Pokud by se na displeji nezobrazila naměřená hodnota, ale „1“,
je buďto překročený měřený rozsah nebo není uzavřený resp. je
přerušený měřený obvod.
Odpory lze správně měřit jen samostatně, proto se musí součásti
případně oddělit od zbývajícího obvodu.
černý červený
Měření odporu
Pro měření oporu nastavte
otočný spínač do polohy „Ω“
s příslušným měřicím rozsahem
(200 Ω - 2.000 kΩ).
Potom spojte měřicí kontakty
s měřeným objektem.
Na displejise zobrazí naměřená
hodnota.
9
20
300 300
10A
B AT.
9V
B AT.
1.5V
200200
2000
m
200
m
2000
k
200
k
20k
2000
200
200m
20m
2000
μ
Při měřeních odporu by měly být měřené body bez nečistot,
oleje, pájecího laku nebo podobných nečistot, v opačném
případě by mohly být výsledky měření zkreslené.
!
MultiMeter
11
CS
Technické parametry
Funkce Rozsah Přesnost
Max. vstupní napětí
DC napětí
200 mV
± (0,5% rdg + 5 číslice)
2.000 mV
± (0,8% rdg + 5 číslice)
20 V
200 V
300 V
± (1,0% rdg + 5 číslice)
AC napětí
200 V
± (1,2% rdg + 10 číslice)
300 V
DC proud
2.000 μA
± (1,0% rdg + 5 číslice)
20 mA
200 mA
± (1,2% rdg + 5 číslice)
10 A
± (2,0% rdg + 5 číslice)
Baterii
1,5 V kulaté články / AA, AAA, C, D
1,2 V kulaté články (NiMH) / AA, AAA, C, D
9,0 V ploché články / E blok
Test diod / odpor
Odpor
200 Ω
± (1,0% rdg + 5 číslice)
2.000 Ω
± (0,8% rdg + 5 číslice)
20 kΩ
200 kΩ
2.000 kΩ
± (1,2% rdg + 5 číslice)
Vstupní citlivost
Polarita
LC displej
Pojistka
Třída ochrany
Přepěťová kategorie
CAT III - 300V (nekondenzující)
Stupeň znečištění
Krytí
Pracovní podmínky
0°C … 40°C , Vlhkost vzduchu max. 75%rH,
nekondenzující, Pracovní výška max. 2000 m
Skladovací podmínky
Napájení
Rozměry
Hmotnost
(včetně baterie)
204 g
Zkušební normy
EN61010-1, EN61010-2-030,
Technické změny vyhrazeny 09.2017
12
CS
Ustanovení EU a likvidace
Přístroj splňuje všechny potřebné normy pro volná
pohyb zboží v rámci EU.
Tento výrobek je elektrický přístroj a musí být odděleně
vytříděn a zlikvidován podle evropské směrnice pro
použité elektrické a elektronické přístroje.
Další bezpečnostní a dodatkové pokyny najdete na:
http://laserliner.com/info?an=mume
Pokyny pro údržbu a ošetřování
Všechny komponenty čistěte lehce navlhčeným hadrem a nepoužívejte
žádné čisticí nebo abrazivní prostředky ani rozpouštědla. Před delším
skladováním vyjměte baterii/baterie. Skladujte přístroj na čistém,
suchém místě.
MultiMeter
13
Lugege käsitsusjuhend, kaasasolev vihik „Garantii- ja
lisajuhised“ ja aktuaalne informatsioon ning juhised
käesoleva juhendi lõpus esitatud interneti-lingil täielikult
läbi. Järgige neis sisalduvaid juhiseid. Käesolev dokument
tuleb alles hoida ja seadme edasiandmisel kaasa anda.
!
Ohutusjuhised
Kasutage seadet eranditult spetsikatsioonide piires vastavalt selle
kasutusotstarbele.
Mõõteseadmete ja tarvikute puhul pole tegemist lastele mõeldud
mänguasjadega. Hoidke lastele kättesaamatult.
Ümberehitused või muudatused pole seadmel lubatud, seejuures
kaotavad luba ning ohutusspetsikatsioon kehtivuse.
Ärge laske seadmele mõjuda mehaanilist koormust, ülikõrgeid
temperatuure, niiskust ega tugevat vibratsiooni.
24 V/AC rms või vastavalt 60 V/DC ületavate pingetega
ümberkäimisel tuleb olla eriti ettevaatlik. Elektrijuhi puudutamisel
valitseb neil pingetel juba eluohtliku elektrilöögi oht.
ET
Funktsioon / kasutamine
Multimeeter mõõtmiste teostamiseks ülepingekategoorias
CAT III kuni max 300 V. Mõõteseadmega saab teha spetsitseeritud
vahemike piires alalis- ja vahelduvpinge mõõtmisi, alalisvoolu
mõõtmisi, aku laadimisseisundi mõõtmisi, dioodide kontrollimisi
ning takistuse mõõtmisi.
Sümbolid
Hoiatus ohukoha eest
Hoiatus ohtliku elektripinge eest: Seadme sisemuses
võib kaitsmata, pinge all olevate koostedetailide tõttu
esineda piisav oht, et inimene saab elektrilöögi.
Kaitseklass II: Kontrollseade on varustatud tugevdatud
või kahekordse isolatsiooniga.
Ülepingekategooria III: Püsiinstallatsiooniga
töövahenditel ja sellistel juhtudel, kus töövahendite
usaldusväärsusele ja kasutatavusele esitatakse erilisi
nõudeid nagu nt püsiinstallatsiooniga lülitid ja
tööstuslikuks kasutuseks mõeldud seadmed,
mis on pidevalt püsiinstallatsiooniga ühendatud.
14
Kui seade on kaetud niiskuse või muu elektrit juhtiva ainega,
siis ei tohi pinget mõõta. Alates > 24 V/AC rms või vastavalt
60 V/DC pingest valitseb niiskuse tõttu kõrgendatud eluohtlike
elektrilöökide oht.
• Puhastage ja kuivatage seade enne kasutamist.
Jälgige õues kasutades, et seadet kasutatakse üksnes vastavates
ilmastikutingimustes või sobivate kaitsemeetmetega.
Ülepingekategoorias III (CAT III) ei tohi kontrollseadme ja maa
vahel ületada pinget 300 V.
Seadme kasutamisel koos mõõtetarvikutega kehtivad vastavalt
väikseim ülepingekategooria (CAT), nimipinge ja nimivool.
Veenduge iga kord enne mõõtmist, et kontrollitav piirkond
(nt juhe), kontrollseade ja kasutatavad tarvikud (nt ühendusjuhe)
on laitmatus seisukorras. Testige seadet tuntud pingeallikatel
(nt 230 V pistikupesa vahelduvvoolu (AC) või autoaku alalis-
voolu (DC) kontrollimiseks).
Seadet ei tohi enam kasutada, kui üks või mitu funktsiooni on
rivist välja langenud või patarei laeng on nõrk.
Seade tuleb enne katte avamist patarei(de) või kaitsme(te)
vahetamiseks kõigist vooluallikatest ning mõõteahelatest lahutada.
Ärge lülitage avatud kattega seadet sisse.
Palun järgige kohalike või vastavalt riiklike ametite ohutusmeetmeid
seadme asjakohase kasutamise ja võimalike ettekirjutatud
turvavarustuste (nt elektrikukindad) kohta.
Võtke mõõteotsakutest kinni üksnes käepidemete kaudu.
Mõõtekontakte ei tohi mõõtmise ajal puudutada.
Pidage silmas, et eesoleva mõõtmise jaoks on valitud alati õiged
ühendused ja pöördlüliti õige asend koos õige mõõtevahemikuga.
Ärge teostage töid elektriliste seadmete ohtlikus läheduses
üksinda ja töötage ainult vastutava elektrispetsialisti korralduse
kohaselt.
Lülitage enne dioodide, takistuse või patarei laengu kontrollimist
või vastavalt mõõtmist vooluahela pinge välja. Pöörake tähelepanu
sellele, et kõik kõrgepingekondensaatorid on laenguta.
Eemaldage selleks enne töörežiimi igakordset vahetamist seadme
mõõtejuhtmed kontrollitavalt objektilt.
Jälgige, et kõik kõrgepingekondensaatorid on tühjaks laadunud.
ET
MultiMeter
15
Ühendage pingega ühendamisel alati esmalt külge must mõõtejuhe,
seejärel punane mõõtejuhe. Toimige lahtiühendamisel vastupidises
järjekorras.
Kasutage eranditult orginaal-mõõtejuhtmeid. Need peavad olema
korrektsete pinge, kategooria ja voolutugevuse nimivõimsustega
nagu mõõteseadegi.
Ohutusjuhised
Elektromagnetilise kiirgusega ümber käimine
Mõõteseade täidab elektromagnetiline ühilduvuse eeskirju ja
piirväärtusi vastavalt EMC direktiivile 2014/30/EL.
Järgida tuleb kohalikke käituspiiranguid, näiteks haiglates,
lennujaamades, tanklates või südamerütmuritega inimeste
läheduses. Valitseb ohtliku mõjutamise või häirimise võimalus
elektrooniliste seadmete poolt ja kaudu.
1
5
4
3
2
7
ET
1
Pöördlüliti mõõtefunktsiooni
seadmiseks
2
Punane sisendpesa (+)
3
Must COM pesa (–)
4
10 A punane sisendpesa (+)
5
LC-displei
6
Mõõteotsakud
7
Mõõtekontaktid:
punane „+“, must „–“
6
must
punane
Lisajuhis kasutamise kohta
Järgige tehnilisi ohutusreegleid elektriliste seadmete kallal töötamise
kohta, muuhulgas: 1. Vabakslülitamine, 2. Taassisselülitamise vastu
kindlustamine, 3. Pingevabaduse kahepooluseline kontrollimine,
4. Maandamine ja lühistamine, 5. Naabruses asuvate pinget
juhtivate detailide kindlustamine ja ärakatmine.
16
AB C
D
ET
Funktsioon Maksimaalsed piirväärtused
V DC / V AC
300 V DC, 300 V AC
A DC
10 A DC (> 2 A max 10 sekundit
iga 15 minuti tagant)
Patareid
9 V
Maksimaalsed piirväärtused
Patarei / kaitsmete väljavahetamine
Lahutage patarei või kaitsmete vahetamiseks esmalt mõõteotsakud
kõigist pingeallikatest ja seejärel seadmelt endalt. Vabastage tagaküljel
kõik kruvid ja vahetage patarei või vastavalt asendage defektne kaitse
sama ehitusviisi ning spetsikatsiooniga kaitsmega. Ärge puudutage
rohelist trükkplaati. Hoidke see peale selle mustusevaba. Sulgege ja
kruvige korpus hoolikalt kokku tagasi. Ärge lülitage avatud kattega
seadet sisse.
1
1
2
3
1
F 250 mA / 300 V (Ø 5 mm x 20 mm)
2
F 10 A / 300 V (Ø 5 mm x 20 mm)
3
1 x 9 V NEDA 1604 / IEC 6F22
A
Mõõteväärtuste näidik
(3 1/2 kohtaa,
1.999 numbrikohta)
B
Patarei vähene laetus
C
Negatiivsed mõõteväärtused
D
Hoiatusjuhis: Kõrgepinge
MultiMeter
17
ET
Pinge mõõtmine DC
Seadke pöördlüliti pinge mõõtmiseks positsiooni „ “ koos
vastava mõõtevahemikuga (200 mV - 300 V).
Seejärel ühendage mõõtekontaktid mõõdetava objektiga.
Kindlaksmääratud mõõteväärtus ja polaarsus kuvatakse displeile.
20
300 300
10A
B AT.
9V
B AT.
1.5V
200200
2000
m
200
m
2000
k
200
k
20k
2000
200
200m
20m
2000
μ
4
must punane
Juhised mõõtmiseks
Kui mõõtesuuruse väärtus pole ette teada, siis seadke pöördlüliti
suurimale mõõtevahemikule või vastavalt kasutage voolude
mõõtmisel 10 A mõõtevahemikuga 10 A ühendust. Vähendage
seejärel samm-sammult mõõtevahemikku, kuni saavutatakse
rahuldav resolutsioon.
3
Mõõteotsakute ühendamine
Must mõõteotsak (–) tuleb ühendada alati „COM pesa“ külge.
Voolude mõõtmisel > 200 mA tuleb ühendada punane mõõteotsak (+)
alati „10A pesa“ külge. Kõigi teiste mõõtefunktsioonide puhul tuleb
ühendada punane mõõteotsak „VmAΩ
pesa“ külge.
Palun pöörake iga kord enne mõõtmist tähelepanu
mõõteotsakute korrektsele ühendusele, sest vastasel juhul
võib see põhjustada paigaldatud kaitsme rakendumist ja
mõõteahela kahjustumist.
!
COM VmA 10A
COM VmA 10A
COM VmA 10A
COM VmA 10A
2
18
ET
Pinge mõõtmine AC
Seadke pöördlüliti pinge mõõtmiseks positsiooni „ “ koos
vastava mõõtevahemikuga (200 V / 300 V).
Seejärel ühendage mõõtekontaktid mõõdetava objektiga.
Kindlaksmääratud mõõteväärtus kuvatakse displeile.
20
300 300
10A
B AT.
9V
B AT.
1.5V
200200
2000
m
200
m
2000
k
200
k
20k
2000
200
200m
20m
2000
μ
5
must punane
Voolu mõõtmine DC
Seadke pöördlüliti voolu mõõtmiseks positsiooni „ “ koos
vastava mõõtevahemikuga (2000 μA - 10 A). Pöörake tähelepanu
mõõtetippude korrektsele ühendusele.
2.000 μA - 200 mA = VmAΩ
-pesa
>
200 mA - 10 A = 10 A pesa
Lülitage vooluahel enne mõõteseadme külgeühendamist välja.
Seejärel ühendage mõõtekontaktid mõõdetava objektiga.
Kindlaksmääratud mõõteväärtus ja polaarsus kuvatakse displeile.
Lülitage vooluahel enne mõõteseadme lahtiühendamist uuesti välja.
20
300 300
10A
B AT.
9V
B AT.
1.5V
200200
2000
m
200
m
2000
k
200
k
20k
2000
200
200m
20m
2000
μ
6
mustpunane
MultiMeter
19
ET
BAT. Aku laadimisseisundi mõõtmine
Seadke pöördlüliti aku laadimisseisundi mõõtmiseks positsiooni
„BAT.“ koos vastava mõõtevahemikuga.
1,5 V = 1,5 V ümarelemendid / AA, AAA, C, D
1,2 V ümarelemendid (NiMH) / AA, AAA, C, D
9 V = 9,0 V lapikelemendid / plokkpatarei
8,4 V lapikelemendid (NiMH) / plokkpatarei
Seejärel ühendage mõõtekontaktid akuga.
20
300 300
10A
B AT.
9V
B AT.
1.5V
200200
2000
m
200
m
2000
k
200
k
20k
2000
200
200m
20m
2000
μ
7
Aku pinget näidatakse displeil. Aku laadimisseisundi saate järgmiselt
skaalalt maha lugeda.
Hea: patarei on veel täies ulatuses kasutuskõlblik
Nõrk: patarei on nõrk ja tuleb varsti asendada
Asendada: patarei on tühi ja tuleks asendada
Näide
Patarei: leelis 9 V
Mõõdetud pinge: 6,2 V
Aku laadimisseisund: nõrk
must punane
Ärge mõõtke 15 minuti jooksul üle 2 A voole kauem kui
10 sekundit. See võib tuua kaasa seadme või mõõteotsakute
kahjustumise.
Vahemikus µA / mA ei tohi mõõta voole üle 200 mA ja
vahemikus A voole üle 10 A. Sel juhul rakendub vastavalt
paigaldatud kaitse (F 250 mA / 300 V, F 10 A / 300 V,
Ø 5 mm x 20 mm).
!
20
ET
Dioodi kontroll
Seadke diooditesti jaoks pöördlüliti
asendisse „
“.
Seejärel ühendage mõõtekontaktid
dioodiga. Kindlaksmääratud
läbilaskepinge kuvatakse displeile.
Kui displeil näidatakse mõõte-
väärtuse asemel „1“, siis
mõõdetakse dioodi blokeerivas
suunas või on diood defektne.
Kui mõõdetakse 0,0 V, siis on
diood defektne või esineb lühis.
8
mustpunanemustpunane
Läbilaske suundBlokeeriv suund
20
300 300
10A
B AT.
9V
B AT.
1.5V
200200
2000
m
200
m
2000
k
200
k
20k
2000
200
200m
20m
2000
μ
= 614 mV
9.0
8.3
7.6
6.9
6.2
5.5
4.8
4.1
3.4
1200
1130
1060
990
920
850
780
710
640
8.4
7.9
7.4
6.9
6.4
5.9
5.4
4.9
4.4
1500
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
Aku
laadimisseisund
mV
Alkaline
1.5V 9V
V mV V
nõrk
hea
asendada
NiMH
1.2V 8.4V
/