Laserliner MultiMeter-PocketBox Manualul proprietarului

Marca
Laserliner
Model
MultiMeter-PocketBox
Tip
Manualul proprietarului
MultiMeter-PocketBox
CAT III
300 V
02
09
16
23
30
37
43
PT
SV
NO
TR
RU
UK
CS
ET
LV
LT
RO
BG
EL
SL
HU
SK
DE
EN
NL
DA
FR
ES
IT
PL
FI
02
Veikimas ir paskirtis
Multimetras, skirtas vykdyti matavimus viršįtampio kategorijoje
CAT III iki didžiausios 300 V įtampos. Šiuo matavimo prietaisu
numatytame diapazone galima matuoti nuolatinę ir kintamąją
įtampas, nuolatinę ir kintamąją sroves bei patikrinti srovės tekėjimą
ir diodus.
Perskaitykite visą pateikiamą dokumentą „Nuorodos dėl
garantijos ir papildoma informacija“. Laikykitės čia esančių
instrukcijos nuostatų. Šis dokumentas turi būti laikomas
ir perduodamas kartu su prietaisu.
!
Simboliai
Įspėjimas apie pavojaus vietą
Įspėjimas apie elektros įtampos pavojų: Korpuso viduje
yra neapsaugotos detalės, kuriomis teka srovė, ir dėl jų
gali kilti realus pavojus asmenims patirti elektros smūgį.
Saugos klasė II: Šis tikrinimo prietaisas turi
padidintą arba dvigubą izoliaciją.
III viršįtampio kategorija: Nuolatinę instaliaciją turinti
gamybos įranga, taip pat atvejai kai keliami ypatingi
reikalavimai gamybos įrangos patikimumui ir jos
eksploatacijai, pvz., nuolatinės instaliacijos jungikliai
ir pramoninės paskirties įranga, kuri įlgam jungiama
į nuolatinės elektros instaliacijos tinklą.
Saugos nurodymai
Prietaisą naudokite išskirtinai tik pagal specikacijoje nurodytą
paskirtį. Draudžiama keisti ir modikuoti prietaiso konstrukciją,
priešingu atveju nebegalioja leidimas jį naudoti ir nebegalioja
saugos specikacijos.
III-ioje viršįtampio kategorijoje (CAT III) tarp prietaiso ir žemės negali
būti viršijama 300 V įtampa.
Negalima prietaiso veikti mechaniškai, didelėmis temperatūromis
arba didele vibracija.
Ypatingai atsargiai reikia elgtis kai yra viršijama 25 V kintamoji arba
60 V nuolatinė įtampa. Palietus elektros laidus esant tokiai įtampai,
kyla mirtinas elektrinio smūgio pavojus.
Jei prietaisas yra sudrėkęs ar paveiktas kitų elektrai laidžių medžiagų
likučiais, su juo negalima dirbti, kur yra įtampa. Kai viršijama 25 V
kintamoji arba 60 V nuolatinė įtampa, dėl drėgmės padidėja mirtinų
elektrinių smūgių grėsmė. Prieš eksploatuodami prietaisą, išvalykite
jį ir išdžiovinkite. Eksploatauodami prietaisą lauke, atkreipkite
dėmesį, kad tai vyktų tik atitinkamomis oro sąlygomis arba būtų
taikomos tinkamos apsaugos priemonės.
Prieš kiekvieną matavimą įsitikinkite, kad tikrinamoji sritis
(pvz., laidai), matavimo prietaisas ir naudojama papildoma įranga
LT
MultiMeter-PocketBox
03
LT
(pvz. jungimo laidas) yra nepriekaištingos būklės. Patikrinkite
prietaisą pamatuodami žinomos įtampos šaltinius (pvz., 230 V
elektros lizdą prieš tikrindami kintamą srovę arba automobilio
akumuliatorių prieš matuodami nuolatinę srovę). Negalima naudoti
prietaiso, jei neveikia viena ar daugiau jo funkcijų arba baterijos yra
išsikrovusios.
Prieš atidarant baterijų dėtuvės dangtelį kai reikia pakeisti bateriją
(-as) arba saugiklį (-ius), prietaisą reikia atjungti nuo visų srovės
šaltinių. Neįjunkite prietaiso kai dangtelis atidarytas.
Prašom atkreipti dėmesį į vietos ar nacionalinės tarnybos parengtus
saugos ir tinkamo prietaiso eksploatavimo reikalavimus ir apsaugines
priemones, kurios gali būti nustatytos (pvz., elektriko pirštines).
Matuojamuosius smaigalius laikykite tik už rankenų. Matuojant
draudžiama liesti matuojamuosius kontaktus.
Visada atkreipkite dėmesį, ar parinktos tinkamos jungtys
ir matavimo diapazonui tinkanti sukamojo jungiklio padėtis
atsižvelgiant į būsimą matavimą.
Prieš pradėdami matuoti bei prieš tikrindami diodus, varžą arba
baterijos įkrovą, išjunkite įtampą grandinėje. Atkreipkite dėmes
kad būtų iškrauti visi aukštos įtampos kondensatoriai. Kas kartą
prieš keisdami baterijas nuimkite nuo bandomojo objekto prietaiso
matavimo laidus.
Prieš prijungdami įtampą visada pirmiausiai sujunkite juodą
matavimo laidą prieš raudoną. Atjungdami atlikite veiksmus
priešinga eilės tvarka.
Jei įmanoma, stenkitės dirbti ne vienas. Matavimus pavojingai arti
elektros įrangos atlikite tik gavę atsakingo elektriko instrukcijas.
Matavimo prietaisai ir reikmenys nėra žaislas. Laikykite juos
vaikams nepasiekiamoje vietoje.
Papildomas naudojimo nurodymas:
atsižvelkite į technines darbo su elektros įranga saugos taisykles,
įskaitant: 1. Įjunkite, 2. Apsaugokite nuo pakartotinio įjungimo,
3. Patikrinkite dviejų polių įtampą, 4. Įžeminkite ir atlikite trumpąjį
jungimą, 5. Izoliuokite ir uždenkite šalia esančias dalis, kuriomis
teka srovė.
Techninės priežiūros ir priežiūros nurodymai
Visus komponentus valykite šiek tiek sudrėkintu skudurėliu,
nenaudokite valymo, šveitimo priemonių ir tirpiklių.
Prieš sandėliuodami ilgesnį laiką, išimkite bateriją (-as).
Prietaisą saugokite švarioje, sausoje vietoje.
04
LT
1
2
3
4
5
37mm
15mm
E
C
B
AD
F G H I
J
6
7
raudonajuoda
1 Sukamasis jungiklis
pasirinkti matavimo
funkcijai
2 Matavimo funkcijos
perjungimas
3 Skystųjų kristalų ekranas
4 Matavimo smaigalių
rankenos
5 Dabartinės matavimo
vertės išlaikymas
6 Matavimo kontaktai:
juodas „–“, raudonas „+“
7 Matavimo smaigaliai
A
Matavimo dydžio rodmuo
(3 1/2 vietų,
1999 skaitmenų)
B Neigiamos matavimo
vertės
C Nuolatiniai (DC) dydžiai
D Kintamieji (AC) dydžiai
E Automatinis diapazono
pasirinkimas
F Diodų testas
G Srovės tekėjimo tikrinimas
H Išsaugoma aktuali
matavimo vertė
I Per mažai įkrauta baterija
J Matavimo vienetai:
mV, V, µA, Ohm, kOhm,
MOhm
Ekrano rodmuo:
O.L: Atvira linija /perpilda:
Matavimo grandinė
neuždaryta arba viršytas
matavimo diapazonas
Baterijų įdėjimas / Saugiklių keitimas
1
Prieš atidarant baterijų dėtuvės
dangtelį, prietaisą reikia
atjungti nuo visų srovės šaltinių.
Neįjunkite prietaiso kai dangtelis
atidarytas.
MultiMeter-PocketBox
05
LT
Nelieskite žalios montažinės
plokštės. Saugokite ją nuo
užsiteršimo.
2 x LR44 1,5V elementai
ANSI/NEDA 1166A
Saugiklis
2
Spannungsmessung DC
Widerstandsmessung
Spannungsmessung AC
Durchgangsprüfung
Diodenprüfung
Strommessung
Spannungsmessung DC
Widerstandsmessung
Spannungsmessung AC
Durchgangsprüfung
Diodenprüfung
Strommessung
Spannungsmessung DC
Widerstandsmessung
Spannungsmessung AC
Durchgangsprüfung
Diodenprüfung
Strommessung
Spannungsmessung DC
Widerstandsmessung
Spannungsmessung AC
Durchgangsprüfung
Diodenprüfung
Strommessung
Spannungsmessung DC
Widerstandsmessung
Spannungsmessung AC
Durchgangsprüfung
Diodenprüfung
Strommessung
raudona
juoda
Spannungsmessung DC
Widerstandsmessung
Spannungsmessung AC
Durchgangsprüfung
Diodenprüfung
Strommessung
3
Spannungsmessung DC
Widerstandsmessung
Spannungsmessung AC
Durchgangsprüfung
Diodenprüfung
Strommessung
Spannungsmessung DC
Widerstandsmessung
Spannungsmessung AC
Durchgangsprüfung
Diodenprüfung
Strommessung
Įtampos matavimai AC
Norėdami matuoti įtampą, sukamąjį
jungiklį pasukite į padėtį „ “
Po to sujunkite matavimo kontaktus su
matuojamuoju objektu. Nustatytas
matavimo rezultatas ir poliškumas bus
rodomi displėjuje.
Įtampos matavimai DC
Norėdami matuoti įtampą, sukamąjį
jungiklį pasukite į padėtį „ “
Po to sujunkite matavimo kontaktus su
matuojamuoju objektu. Nustatytas
matavimo rezultatas ir poliškumas bus
rodomi displėjuje.
raudona
juoda
06
LT
4
Varžos matavimas
Norėdami matuoti varžą, pasukite
sukamąjį jungiklį į padėtį „Ω“.
Po to sujunkite matavimo kontaktus su
matuojamuoju objektu. Nustatytas
matavimo rezultatas bus rodomas
ekrane. Jei ekrane rodomas ne
matavimo rezultatas, o raidės „O.L“,
tai arba pažeistas matavimo diapazonas,
arba neuždaryta ar nutraukta matavimo
grandinė. Tiksliai išmatuoti varžas galima
tik pavieniui, todėl įrangos detales reikia
atskirti nuo likusio įrenginio.
raudona
juoda
5
Spannungsmessung DC
Widerstandsmessung
Spannungsmessung AC
Durchgangsprüfung
Diodenprüfung
Strommessung
Srovės tekėjimo tikrinimas
Norėdami tikrinti srovės tekėjimą, sukamąjį
jungiklį pasukite į padėtį „ “ ir vieną
kartą paspaudę jungiklį „Mode“ įjunkite
„Srovės tekėjimo tikrinimo“ funkciją.
Po to sujunkite matavimo kontaktus su
matuojamuoju objektu. Matavimo vertė,
kuri < 30 Ohm, yra traktuojama kaip srovės
tekėjimas ir tai patvirtinama garsiniu signalu.
Jei ekrane rodomas ne matavimo rezultatas,
o raidės „O.L“, tai arba viršytas matavimo
diapazonas, arba neuždaryta ar nutraukta
matavimo grandinė.
Matuojant varžas, matavimo vietos turi būti neužterštos
purvu, alyva, litavimo kanifolija ar panašiais nešvarumais,
nes antraip gali būti gaunami iškreipti matavimų rezultatai.
!
raudonajuoda
Spannungsmessung DC
Widerstandsmessung
Spannungsmessung AC
Durchgangsprüfung
Diodenprüfung
Strommessung
Spannungsmessung DC
Widerstandsmessung
Spannungsmessung AC
Durchgangsprüfung
Diodenprüfung
Strommessung
Spannungsmessung DC
Widerstandsmessung
Spannungsmessung AC
Durchgangsprüfung
Diodenprüfung
Strommessung
Spannungsmessung DC
Widerstandsmessung
Spannungsmessung AC
Durchgangsprüfung
Diodenprüfung
Strommessung
Spannungsmessung DC
Widerstandsmessung
Spannungsmessung AC
Durchgangsprüfung
Diodenprüfung
Strommessung
Spannungsmessung DC
Widerstandsmessung
Spannungsmessung AC
Durchgangsprüfung
Diodenprüfung
Strommessung
Spannungsmessung DC
Widerstandsmessung
Spannungsmessung AC
Durchgangsprüfung
Diodenprüfung
Strommessung
Spannungsmessung DC
Widerstandsmessung
Spannungsmessung AC
Durchgangsprüfung
Diodenprüfung
Strommessung
1x
Spannungsmessung DC
Widerstandsmessung
Spannungsmessung AC
Durchgangsprüfung
Diodenprüfung
Strommessung
Spannungsmessung DC
Widerstandsmessung
Spannungsmessung AC
Durchgangsprüfung
Diodenprüfung
Strommessung
MultiMeter-PocketBox
07
LT
6
Spannungsmessung DC
Widerstandsmessung
Spannungsmessung AC
Durchgangsprüfung
Diodenprüfung
Strommessung
Spannungsmessung DC
Widerstandsmessung
Spannungsmessung AC
Durchgangsprüfung
Diodenprüfung
Strommessung
Spannungsmessung DC
Widerstandsmessung
Spannungsmessung AC
Durchgangsprüfung
Diodenprüfung
Strommessung
Spannungsmessung DC
Widerstandsmessung
Spannungsmessung AC
Durchgangsprüfung
Diodenprüfung
Strommessung
Spannungsmessung DC
Widerstandsmessung
Spannungsmessung AC
Durchgangsprüfung
Diodenprüfung
Strommessung
7
Spannungsmessung DC
Widerstandsmessung
Spannungsmessung AC
Durchgangsprüfung
Diodenprüfung
Strommessung
Spannungsmessung DC
Widerstandsmessung
Spannungsmessung AC
Durchgangsprüfung
Diodenprüfung
Strommessung
Spannungsmessung DC
Widerstandsmessung
Spannungsmessung AC
Durchgangsprüfung
Diodenprüfung
Strommessung
1x
Spannungsmessung DC
Widerstandsmessung
Spannungsmessung AC
Durchgangsprüfung
Diodenprüfung
Strommessung
Diodų tikrinimas
Norėdami tikrinti diodus, sukamąjį jungiklį
pasukite į padėtį „ “.
Po to sujunkite matavimo kontaktus
su matuojamuoju diodus. Nustatytas
priešįtampio matavimo rezultatas bus
rodomas ekrane. Jei ekrane rodomas
ne matavimo rezultatas, o raidės „O.L“,
tai diodas buvo matuojamas ne ta
kryptimi arba diodas yra sugedęs.
Srovės matavimas DC / AC
Norint matuoti srovę diapazone nuo
0 iki 200 mA, pasukite sukamąjį jungiklį
į padėtį „mA“ ir paspausdami jungiklį
„Mode“ pasirinkite įtampos rūšį (AC, DC).
Prieš prijungdami matavimo prietaisą,
blokuokite elektros grandinę. Po to
sujunkite matavimo kontaktus su
matuojamuoju objektu. Nustatytas
matavimo rezultatas ir poliškumas bus
rodomi ekrane. Prieš atjungdami
matavimo prietaisą, iš naujo blokuokite
elektros grandinę.
Diapazone µA/mA negalima matuoti didesnės nei 200 mA
srovės! Tokiu atveju automatinis saugiklis išjungtų prietaisą
(siguranţă 250 mA/300 V rapidă, Ø 5 mm x 20 mm).
!
juoda
raudona
Uždarymo kryptis Srovės tekėjimo kryptis
Srovės tekėjimo kryptis
juoda
raudona
08
LT
8
Kalibravimas
Matavimo prietaisą reikia reguliariai kalibruoti ir tikrinti, kad būtų
užtikrintas matavimo rezultatų tikslumas. Rekomenduojame
kalibruoti prietaisą kas metus.
Techniniai duomenys
Veikimas Sritis Tikslumas
Nuolatinė įtampa
200 mV
± (0,8% parodymų ± 5 skaitmenys)
2/20/200 V
250 V ± (1,0% parodymų ± 5 skaitmenys)
Kintamoji įtampa
2/20/200 V
± (1,0% parodymų ± 5 skaitmenys)
250 V
± (1,2% parodymų ± 5 skaitmenys)
Nuolatinė srovė
20 mA
± (1,2% parodymų ± 5 skaitmenys)
200 mA
Kintamoji srovė
20 mA
± (1,5% parodymų ± 5 skaitmenys)
200 mA
Varža
200 Ω
± (1,2% parodymų ± 5 skaitmenys)
2 kΩ
± (1,0% parodymų ± 5 skaitmenys)20 kΩ
200 kΩ
2 MΩ
± (1,2% parodymų ± 5 skaitmenys)
20 MΩ ± (1,5% parodymų ± 5 skaitmenys)
Pasiliekame teisę daryti techninius pakeitimus. 07.17
Maks. įėjimo įtampa
250 V AC/DC
Diodų tikrinimas atvirosios grandinės įtampa 1,5 V
Srovės tekėjimo tikrinimas Garsinis signalas, jei varža yra < 30 Ω
Atvirosios grandinės įtampa
maždaug 0,5 V (matuojamoji įtampa)
matuojant srovės tekėjimą ir varžą (režimas)
Įėjimo varža
> 10 MΩ (V DC, V AC)
Poliškumas Neigiamo poliškumo indikatoriai
Skystųjų kristalų ekranas ekranas iki 1999 (3 1/2 vietos)
Saugiklis
250 mA/300 V, Ø 5 mm x 20 mm
Viršįtampio kategorija
CAT III - 300 V
Užteršimo laipsnis 2
Apsaugos klasė IP 40
Maks. santykinė drėgmė
75% rH nesikondensuoja
Darbinė temperatūra
0 °C … 40 °C
Aprūpinimas įtampa 2 x LR44 1,5 V tabletės formos elementai
Matmenys 114 x 56 x 23 mm
Masė (kartu su baterijas)
101 g
Tikrinimo standartai
EN 61326, EN 61010-1, EN 61010-2-031
ES nuostatos ir utilizavimas
Prietaisas atitinka visus galiojančius standartus,
reglamentuojančius laisvą prekių judėjimą ES.
Šis produktas yra elektros prietaisas ir pagal Europos
Sąjungos Direktyvą dėl elektros ir elektroninės įrangos
atliekų, turi būti surenkamas atskirai ir utilizuojamas
aplinką tausojamuoju būdu.
Daugiau saugos ir kitų papildomų nuorodų rasite:
http://laserliner.com/info?an=mumepobo
MultiMeter-PocketBox
09
RO
Funcţie / Utilizare
Multimetru pentru realizarea măsurătorilor în domeniul de
supratensiune CAT III până la max. 300 V. Cu aparatul de măsură
se pot realiza măsurări ale tensiunii continue şi alternative, ale
curentului continuu şi alternativ, vericarea de profunzime şi a
diodelor în cadrul domeniilor specicate.
Citiți integral instrucțiunile de exploatare şi caietul însoțitor
„Indicații privind garanția şi indicații suplimentare“. Urmați
indicațiile din cuprins. Acest document trebuie păstrat și la
predarea mai departe a aparatului.
!
Simboluri
Avertisment aspra unui pericol
Avertisment privind tensiunea electrică periculoasă:
Din cauza elementelor constructive conductoare
neprotejate din interiorul carcasei există un pericol
semnicativ de expunere a persoanelor unui risc de
electrocutare.
Clasa de protecţie II: Aparatul de control
dispune de o izolaţie consolidată sau dublată.
Categorie de supratensiune III: Mijloc de exploatare
în instalaţii fixe şi în cazurile în care sunt formulate
cerinţe speciale privind fiabilitatea şi disponibilitatea
mijlocului de exploatare, de ex. comutatoare în
instalaţii fixe şi aparate pentru uz industrial cu
conexiune permanentă la instalaţia fixă.
Indicaţii de siguranţă
Utilizaţi aparatul exclusiv conform destinaţiei sale de utilizare
cu respectarea specicaţiilor. Reconstruirea sau modicarea
aparatului nu este admisă, astfel se anulează autorizaţia şi
specicaţiile de siguranţă.
În categoria de supratensiune III (CAT III) nu trebuie e depăşită
tensiunea de 300 V între aparatul de control şi pământ.
Nu expuneţi aparatul la sarcini mecanice, temperaturi ridicate
sau vibraţii puternice.
La manipularea unor tensiuni mai mari de 25 V AC resp. 60 V DC
este necesară o atenţie deosebită. La atingerea conductorilor
electrici există, la aceste tensiuni, pericol producerii unui şoc electric
cu potenţial letal iminent.
Dacă aparatul este acoperit de umiditate sau de alte reziduuri
conductoare, nu trebuie să se lucreze sub tensiune. De la o
tensiune de 25 V AC resp. 60 V DC există, din cauza umidităţii,
un pericol sporit de producere a unui şoc electric posibil letal.
Curăţaţi şi uscaţi aparatul înainte de utilizare. Atunci când utilizaţi
echipamentul în exterior, acordaţi atenţie ca aparatul să e utilizat
numai în condiţii de mediu corespunzătoare resp. cu adoptarea
măsurilor de protecţie adecvate.
10
RO
Asiguraţi-vă înaintea ecărei măsurători că obiectul de vericat
(de ex. cablu conductor), aparatul de vericare şi accesoriile
utilizate (de ex. cablu conector) se aă în stare ireproşabilă.
Testaţi aparatul la surse cunoscute de tensiune (de ex. priză
de 230 V pentru vericarea AC sau la o baterie auto pentru
vericarea DC). Aparatul nu trebuie să mai e folosit atunci
când una sau mai multe dintre funcțiile acestuia s-au defectat
sau nivelul de încărcare a bateriilor este redus.
Aparatul trebuie să e deconectat de la toate sursele de energie
înaintea deschiderii capacului pentru înlocuirea bateriei/iilor
sau siguranței/elor. Nu porniţi instrumentul cu capacul deschis.
Respectaţi prevederile de siguranţă locale resp. ale autorităţilor
naţionale pentru utilizarea conformă a aparatului şi eventual
a echipamentelor de siguranţă recomandate (de ex. mănuşi
electrician).
Ţineţi vârfurile de măsurare numai de mânerele destinate
în acest sens. Contactele de măsură nu trebuie să e atinse
în timpul măsurătorii.
Acordați atenție ca întotdeauna să e selectate conexiunile corecte
și poziția corectă a comutatorului rotativ cu domeniul de măsurare
corect pentru măsurătoarea care urmează a  efectuată.
Înaintea măsurării resp. a vericării diodelor, a rezistenței sau
nivelului de încărcare a bateriei decuplați tensiunea circuitului
de curent. Acordaţi atenţie ca toţi condensatorii de înaltă tensiune
să e descărcaţi. Pentru aceasta îndepărtaţi toţi conductorii de
măsurare ai aparatului de la probă înaintea schimbării regimului de
funcţionare.
Conectaţi mai întâi conductorul negru de măsurare înaintea celui
roşu la legarea la o tensiune. La dezlegare procedaţi în ordine inversă.
Dacă este posibil, nu efectuaţi singuri lucrările. Executaţi măsurările
în apropierea instalaţiilor electrice periculoase numai după
instrucţiunile unui specialist electronist responsabil.
Aparatele de măsură şi accesoriile nu constituie o jucărie.
A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
Indicaţii suplimentar pentru utilizare:
Respectaţi regulile tehnice de siguranţă pentru lucrul la instalaţiile
electrice, printre altele: 1. Eliberarea, 2. asigurarea contra repornirii,
3. Verificaţi lipsa tensiunii la cei doi poli, 4. Împământarea şi
scurtcircuitarea, 5. asigurarea şi acoperirea părţilor conductoare de
tensiune învecinate.
Indicații privind întreținerea și îngrijirea
Curățați toate componentele cu o lavetă ușor umedă și evitați
utilizarea de agenți de curățare, abrazivi și de dizolvare. Scoateți
bateria/iile înaintea unei depozitări de durată. Depozitați aparatul
la un loc curat, uscat.
MultiMeter-PocketBox
11
RO
1
2
3
4
5
6
7
37mm
15mm
E
C
B
AD
F G H I
J
roşuneagră
A Afişaj valoare măsurată
(3 1/2 poziţii, 1999 cifre)
B Valori negative măsurare
C Mărimi continue (DC)
D Alternative (AC)
E Selectare automată
domeniu
F Test diodă
G Verificarea tranzitului
H
Valoarea actuală măsurată
se păstrează
I Nivel de încărcare a
bateriei redus
J Unităţi de măsură:
mV, V, mA, Ohm, kOhm,
MOhm
Afişaj display: O.L: Open
line / Overflow:Circuit de
măsurare deschis resp.
domeniu de măsurare
depăşit
1 Întrerupător rotativ
pentru setarea funcţiei
de măsurare
2 Comutarea funcţiei
de măsurare
3 Afişaj LC
4 Suport pentru creioanele
de măsurare
5 Menţinerea valorii
măsurate actuale
6 Contacte măsurare:
negru „–“, roşu „+“
7 Creioane măsurare
Introducerea bateriilor / Schimbarea siguranţei
1
Aparatul trebuie să e deconec-
tat de la toate sursele de energie
înaintea deschiderii capacului
compartimentului pentru baterii.
Nu porniţi instrumentul cu
capacul deschis.
12
RO
Spannungsmessung DC
Widerstandsmessung
Spannungsmessung AC
Durchgangsprüfung
Diodenprüfung
Strommessung
Spannungsmessung DC
Widerstandsmessung
Spannungsmessung AC
Durchgangsprüfung
Diodenprüfung
Strommessung
Spannungsmessung DC
Widerstandsmessung
Spannungsmessung AC
Durchgangsprüfung
Diodenprüfung
Strommessung
Măsurarea tensiunii DC
Pentru măsurarea tensiunii întrerupătorul
rotativ se roteşte în poziţia „ “.
În nal contactele de măsurare se
conectează la obiectul de măsurare.
Valoarea măsurată determinată precum
şi polaritatea se aşează în display.
2
Spannungsmessung DC
Widerstandsmessung
Spannungsmessung AC
Durchgangsprüfung
Diodenprüfung
Strommessung
Spannungsmessung DC
Widerstandsmessung
Spannungsmessung AC
Durchgangsprüfung
Diodenprüfung
Strommessung
Măsurarea tensiunii AC
Pentru măsurarea tensiunii întrerupătorul
rotativ se roteşte în poziţia „ “.
În nal contactele de măsurare se
conectează la obiectul de măsurare.
Valoarea măsurată determinată precum şi
polaritatea se aşează în display.
3
Spannungsmessung DC
Widerstandsmessung
Spannungsmessung AC
Durchgangsprüfung
Diodenprüfung
Strommessung
Spannungsmessung DC
Widerstandsmessung
Spannungsmessung AC
Durchgangsprüfung
Diodenprüfung
Strommessung
Spannungsmessung DC
Widerstandsmessung
Spannungsmessung AC
Durchgangsprüfung
Diodenprüfung
Strommessung
roşu
neagră
roşu
neagră
Nu atingeţi placa conductoare
verde. Menţineţi-o suplimentar
curată.
2 x LR44 1,5V baterii
ANSI/NEDA 1166A
Siguranţă
MultiMeter-PocketBox
13
RO
Măsurare rezistenţă
Pentru măsurarea rezistenţei ntrerupătorul
rotativ se roteşte în poziţia „Ω“.
În nal se contactele de măsurare se
conectează cu obiectul de măsurare.
Valoarea măsurată determinată se aşează
în display. Dacă în loc de valoarea măsurată
pe aşaj apare „O.L“ ori este depăşit
domeniul de măsurare ori circuitul de
măsurare nu este închis resp. este
întrerupt. Rezistenţele se pot măsura
numai separat de aceea părţile componente
trebuie eventual separate de celelalte.
4
roşu
neagră
Spannungsmessung DC
Widerstandsmessung
Spannungsmessung AC
Durchgangsprüfung
Diodenprüfung
Strommessung
Spannungsmessung DC
Widerstandsmessung
Spannungsmessung AC
Durchgangsprüfung
Diodenprüfung
Strommessung
Spannungsmessung DC
Widerstandsmessung
Spannungsmessung AC
Durchgangsprüfung
Diodenprüfung
Strommessung
Spannungsmessung DC
Widerstandsmessung
Spannungsmessung AC
Durchgangsprüfung
Diodenprüfung
Strommessung
Spannungsmessung DC
Widerstandsmessung
Spannungsmessung AC
Durchgangsprüfung
Diodenprüfung
Strommessung
Spannungsmessung DC
Widerstandsmessung
Spannungsmessung AC
Durchgangsprüfung
Diodenprüfung
Strommessung
Spannungsmessung DC
Widerstandsmessung
Spannungsmessung AC
Durchgangsprüfung
Diodenprüfung
Strommessung
1x
Spannungsmessung DC
Widerstandsmessung
Spannungsmessung AC
Durchgangsprüfung
Diodenprüfung
Strommessung
Spannungsmessung DC
Widerstandsmessung
Spannungsmessung AC
Durchgangsprüfung
Diodenprüfung
Strommessung
Vericarea tranzitului
Pentru verificarea tranzitului rotiţi comu-
tatorul rotativ în poziţia „ “ şi activaţi
printr-o singură apăsare a tastei „Mode“
funcţia „verificare tranzit“.
În nal se contactele de măsurare se
conectează cu obiectul de măsurare.
La trecere se recunoaşte o valoare
de măsurare de < 30 Ohm care este
conrmată cu un semnal acustic. Dacă
în loc de valoarea măsurată pe aşaj
apare „O.L“ ori este depăşit domeniul de
măsurare ori circuitul de măsurare nu este
închis resp. este întrerupt
5
Spannungsmessung DC
Widerstandsmessung
Spannungsmessung AC
Durchgangsprüfung
Diodenprüfung
Strommessung
Spannungsmessung DC
Widerstandsmessung
Spannungsmessung AC
Durchgangsprüfung
Diodenprüfung
Strommessung
La măsurarea rezistenţelor punctele de contact trebuie să
fie libere de murdărie, ulei, lac de la lipirea caldă sau alte
murdăriri, altfel rezultatul măsurării se poate decala.
!
roşuneagră
14
RO
6
Spannungsmessung DC
Widerstandsmessung
Spannungsmessung AC
Durchgangsprüfung
Diodenprüfung
Strommessung
Spannungsmessung DC
Widerstandsmessung
Spannungsmessung AC
Durchgangsprüfung
Diodenprüfung
Strommessung
Spannungsmessung DC
Widerstandsmessung
Spannungsmessung AC
Durchgangsprüfung
Diodenprüfung
Strommessung
Spannungsmessung DC
Widerstandsmessung
Spannungsmessung AC
Durchgangsprüfung
Diodenprüfung
Strommessung
Spannungsmessung DC
Widerstandsmessung
Spannungsmessung AC
Durchgangsprüfung
Diodenprüfung
Strommessung
7
Spannungsmessung DC
Widerstandsmessung
Spannungsmessung AC
Durchgangsprüfung
Diodenprüfung
Strommessung
Spannungsmessung DC
Widerstandsmessung
Spannungsmessung AC
Durchgangsprüfung
Diodenprüfung
Strommessung
Spannungsmessung DC
Widerstandsmessung
Spannungsmessung AC
Durchgangsprüfung
Diodenprüfung
Strommessung
1x
Spannungsmessung DC
Widerstandsmessung
Spannungsmessung AC
Durchgangsprüfung
Diodenprüfung
Strommessung
Vericare diode
Pentru vericarea diodelor întrerupătorul
rotativ se roteşte în poziţia „ “.
În nal se contactele de măsurare se
conectează la diodă. Valoarea măsurată
determinată se aşează în display.
Dacă în loc de valoarea măsurată pe aşaj
apare „O.L“, e măsurarea diodei se
realizează în direcţia blocată, e dioda este
defectă.
Măsurarea curentului DC/AC
Pentru măsurarea curentului în domeniul
0 până la 200 mA întrerupătorul rotativ
se roteşte în poziţia „mA“ şi se setează
tipul de tensiune (AC, DC) apăsând
tasta „Mode“. Circuitul de curent se
decuplează înainte de conectarea apara-
tului de măsurare. În nal se contactele
de măsurare se conectează cu obiectul de
măsurare. Valoarea măsurată determinată
precum şi polaritatea se aşează în
display. Circuitul de curent se decuplează
din nou înainte de separarea aparatului de
măsurare.
Nu este permisă măsurarea în domeniul µA/mA a curenţilor
de peste 200 mA! În acest caz siguranţa automată
declanşează în aparat. (siguranţă 250 mA/300 V rapidă,
Ø 5 mm x 20 mm).
!
neagră
roşu
Direcţia blocată Direcţia de trecere
Direcţia de trecere
neagrăroşu
MultiMeter-PocketBox
15
RO
8
Calibrare
Aparatul de măsură trebuie să fie calibrat şi verificat în mod regulat
pentru a garanta exactitatea rezultatelor măsurătorilor. Recomandăm
un interval de calibrare de un an.
Date tehnice
Funcţie Domeniu Exactitate
Tensiune DC
200 mV
± (0,8% rdg ± 5 cifre)
2/20/200 V
250 V ± (1,0% rdg ± 5 cifre)
Tensiune AC
2/20/200 V ± (1,0% rdg ± 5 cifre)
250 V
± (1,2% rdg ± 5 cifre)
Curent DC
20 mA
± (1,2% rdg ± 5 cifre)
200 mA
Curent AC
20 mA
± (1,5% rdg ± 5 cifre)
200 mA
Rezistenţă
200 Ω
± (1,2% rdg ± 5 cifre)
2 kΩ
± (1,0% rdg ± 5 cifre)20 kΩ
200 kΩ
2 MΩ
± (1,2% rdg ± 5 cifre)
20 MΩ
± (1,5% rdg ± 5 cifre)
Ne rezervăm dreptul să efectuăm modicări tehnice
. 07.17
Tensiune max. intrare 250 V AC/DC
Vericare diode tensiune circuit deschis 1,5 V
Vericarea tranzitului
Semnal audibil dacă rezistenţa < 30 Ω
Tensiune circuit deschis
cca. 0,5V (tensiune de măsurare) la măsurarea
trecerii și rezistenței (mod)
Rezistenţă intrare
> 10 MΩ (V DC, V AC)
Polaritate Semnul din faţă pentru polaritatea negativă
Aşaj LC până la 1999 (3 1/2 poziţii)
Siguranţă
250 mA/300 V, Ø 5 mm x 20 mm
Supratensiune
CAT III - 300 V
Grad de poluare 2
Tip protecţie IP 40
Umiditate rel. max. aer
75% rH fără condens
Temperatură de lucru
0 °C … 40 °C
Alimentare tensiune 2 x LR44 1,5 V baterii mici rotunde
Dimensiuni 114 x 56 x 23 mm
Greutate (incl. baterii)
101 g
Norme de testare
EN 61326, EN 61010-1, EN 61010-2-031
Prevederile UE şi debarasarea
Aparatul respectă toate normele necesare pentru
circulaţ ia liberă a mărfii pe teritoriul UE.
Acest produs este un aparat electric şi trebuie colectat
separat şi debarasat în conformitate cu normativa
europeană pentru aparate uzate electronice şi electrice.
Pentru alte indicaţii privind siguranţa şi indicaţii
suplimentare vizitaţi: http://laserliner.com/
info?an=mumepobo
16
Категория на превишено напрежение III:
Технологични средства във фиксирани инсталации
и в такива случаи, в които се поставят специални
изисквания към надеждността и готовността за
работа на технологичните средства, например
прекъсвач във фиксирани инсталации и устройства
за индустриална употреба с постоянно свързване
към фиксираната инсталация.
Символи
Инструкции за безопасност
Използвайте прибора единствено съгласно предназначението
за употреба в рамките на спецификациите. Не се допускат
модификации и изменения на уреда. Това ще доведе до
невалидност на разрешителното и спецификацията за
безопасност.
В категория за превишено напрежение III (CAT III) не трябва
да се превишава напрежението 300 V между контролното
устройство и земя.
Не подлагайте устройството на механично натоварване,
твърде високи температури или на силни вибрации.
При боравене с напрежения по-високи от 25 V AC съответно
60 V DC трябва да се внимава особено. При докосване на
електрически проводници при тези напрежения вече съществува
опасност за живота поради токов удар.
Ако приборът е овлажнен с влага или други проводящи
остатъци, не трябва да се работи под напрежение. От
напрежение 25 V AC съответно 60 V DC поради влагата
съществува повишена опасност от опасни за живота токови
удари. Почистете и изсушете прибора преди да го използвате.
Клас на защита II: Тестерът притежава усилена
или двойна изолация.
Предупреждение за опасно място
Предупреждение за опасно електрическо
напрежение: Поради незащитени токопроводящи
компоненти във вътрешността на корпуса може
да възникне достатъчна опасност хора да бъдат
изложени на риска на електрически (токов) удар.
Функция/Използване
Мултиметър за измерване в диапазона на категория
пренапрежение CAT III до макс. 300V. С този измервателен уред
може да се измерват постоянни и променливи напрежения,
постоянни и променливи токове, да се проверява проходимост
и диоди в рамките на специфични области.
Прочетете изцяло ръководството за експлоатация и
приложената брошура „Гаранционна и допълнителна
информация “. Следвайте съдържащите се в тях
инструкции. Този документ трябва да бъде съхранен и да
бъде предаден при предаването на устройството.
!
BG
MultiMeter-PocketBox
17
При използване навън обърнете внимание устройството да
се използва само при съответни метеорологични условия,
съответно при подходящи защитни мерки.
Уверете се преди всяко измерване, че измерваната област
(например проводник), изпитателният прибор и използваните
аксесоари (например свързващ проводник) се намират
в безупречно състояние. Проверете прибора на познати
източници на напрежение (например 230 V-щепселна розетка
за AC-тестване или автомобилен акумулатор за DC-тестване).
Уредът не трябва да се използва повече, ако една или няколко
функции откажат или ако зарядът на батериите е нисък.
Преди да бъде отворен капакът с цел смяна на батерията/
батериитеили предпазителя/предпазителите, уредът трябва
да бъде разединен от всички източници на ток. Не включвайте
уреда с отворен капак.
Моля, съблюдавайте превантивните мерки за безопасност на
местните, съотв. националните власти за правилно използване
на уреда и евентуално предписаните предпазни съоръжения
(напр. предпазни ръкавици за електротехници).
Хващайте измервателните електроди само за ръкохватките.
Измервателните контакти не трябва да се докосват по време
на измерването.
Следете винаги да бъдат избрани правилните изводи и
правилното положение на въртящия се превключвател с
правилния за съответното измерване диапазон на измерване.
Преди измерване или проверка на диоди, съпротивление или
заряд на батерии изключете напрежението към веригата.
Уверете се, че всички високоволтови кондензатори са разредени.
За целта отстранявайте измервателните проводници на уреда
от образеца за изпитване преди всяка смяна на типа употреба.
Винаги свързвайте първо черния измервателен проводник,
преди да свържете червения, когато подавате напрежение.
При разединяване на клемите процедирайте в обратната
последователност.
По възможност не работете сами. Извършвайте измервания
в опасна близост до електрическите инсталации само след
инструктаж от отговорния електротехник.
Измервателните уреди и принадлежностите не са играчки за
деца. Да се съхраняват на място, недостъпно за деца.
BG
Допълнителни указания за употреба:
Съблюдавайте техническите правила за безопасност за работа
по електрически инсталации, които между другото включват: 1.
вободно включване, 2. Обезопасяване срещу повторно включване,
3. Двуполюсна проверка на свободата на напрежението
4. Заземяване и свързване накъсо, 5. Обезопасяване и
изолиране на съседните токопровеждащи детайли.
Указания за техническо обслужване и поддръжка
Почиствайте всички компоненти с леко навлажнена кърпа
и избягвайте използването на почистващи и абразивни
препарати и разтворители. Сваляйте батерията/батериите преди
продължително съхранение. Съхранявайте уреда на чисто и
сухо място.
18
1
2
3
4
5
6
7
37mm
15mm
E
C
B
AD
F G H I
J
черен червен
BG
A
Показание на измерената
стойност (3 1/2 разряда,
1999 числа)
B
Отрицателни стойности от
измерване
C
Постоянни (DC)
D
П
роменливи величини (AC)
E
Автоматичен избор на
обхват
F
Тест на диоди
G
Проверка на проходимост
H
Текущата измерена стойност
се задържа
I
Зареждането на батерията
е ниско
J
Мерни единици:
mV, V, mA, Ohm, kOhm,
MOhm
Индикация на дисплея:
O.L: Отворена линия /
Препълване:
Измервателният контур не
е затворен, или обхватът на
измерване е превишен
1
Въртящ превключвател
за настройка на
измервателната функция
2
Превключване на
измервателната функция
3
LC-дисплей
4
Държател за измервателни
сонди
5
Задържане на текущата
стойност от измерване
6
Измервателни контакти:
черно „–“, червено „+“
7
Измервателни сонди
Поставяне на батериите / Смяна на предпазителя
1
Преди да бъде отворен
капакът на гнездото на
батерията, приборът трябва
да бъде разединен от
всички източници на ток. Не
включвайте уреда с отворен
капак.
MultiMeter-PocketBox
19
BG
Не докосвайте зелената
привеждаща пластина.
Предпазвайте същата от
замърсяване.
2 x LR44 1,5V бутонна батерия
ANSI/NEDA 1166A
Предпазител
2
Spannungsmessung DC
Widerstandsmessung
Spannungsmessung AC
Durchgangsprüfung
Diodenprüfung
Strommessung
Spannungsmessung DC
Widerstandsmessung
Spannungsmessung AC
Durchgangsprüfung
Diodenprüfung
Strommessung
Spannungsmessung DC
Widerstandsmessung
Spannungsmessung AC
Durchgangsprüfung
Diodenprüfung
Strommessung
3
Spannungsmessung DC
Widerstandsmessung
Spannungsmessung AC
Durchgangsprüfung
Diodenprüfung
Strommessung
Spannungsmessung DC
Widerstandsmessung
Spannungsmessung AC
Durchgangsprüfung
Diodenprüfung
Strommessung
Spannungsmessung DC
Widerstandsmessung
Spannungsmessung AC
Durchgangsprüfung
Diodenprüfung
Strommessung
червенчерен
Измерване на напрежение AC
За измерване на напрежението поставете
въртящия превключвател в позиция
„ “.
След това свържете измервателните
контакти с измервания обект. На дисплея
се показват установената стойност от
измерването, както и полярността.
Измерване на напрежение DC
За измерване на напрежението поставете
въртящия превключвател в позиция
„ “.
След това свържете измервателните
контакти с измервания обект. На дисплея
се показват установената стойност от
измерването, както и полярността.
Spannungsmessung DC
Widerstandsmessung
Spannungsmessung AC
Durchgangsprüfung
Diodenprüfung
Strommessung
Spannungsmessung DC
Widerstandsmessung
Spannungsmessung AC
Durchgangsprüfung
Diodenprüfung
Strommessung
червенчерен
20
4
Измерване на съпротивление
За измерване на съпротивлението
поставете въртящия превключвател в
позиция „Ω“.
След това свържете измервателните
контакти с измервания обект. На
дисплея се показва установената
стойност. Ако на дисплея не се появи
стойност от измерването, а „O.L“, или
обхватът на измерване е превишен, или
измервателният контур не е затворен или
е прекъснат. Съпротивления може да се
измерват коректно само отделно, поради
това детайлите трябва евентуално да
бъдат отделени от останалата схема.
BG
Spannungsmessung DC
Widerstandsmessung
Spannungsmessung AC
Durchgangsprüfung
Diodenprüfung
Strommessung
5
червенчерен
При измервания на съпротивления в точките на измерване
не трябва да има замърсяване, масло, лак от запояване
или други подобни замърсявания, тъй като в противен
случай резултатите от измерването може да са грешни.
!
Проверка на проходимост
За проверка на проходимостта поставете
въртящия превключвател в позиция „ “
и активирайте функцията „Durchgangs-
prüfung“ („Проверка на проходимост“)
чрез еднократно натискане на функцията
„Mode“ („Режим“).
След това свържете измервателните контакти
с измервания обект. Като проходимост се
счита измерена стойност < 30 Ohm, която
се потвърждава с акустичен сигнал. Ако на
дисплея не се появи стойност от измерването,
а „O.L“, или обхватът на измерване е
превишен, ‚или измервателният контур не е
затворен или е прекъснат.
Spannungsmessung DC
Widerstandsmessung
Spannungsmessung AC
Durchgangsprüfung
Diodenprüfung
Strommessung
червенчерен
Spannungsmessung DC
Widerstandsmessung
Spannungsmessung AC
Durchgangsprüfung
Diodenprüfung
Strommessung
Spannungsmessung DC
Widerstandsmessung
Spannungsmessung AC
Durchgangsprüfung
Diodenprüfung
Strommessung
Spannungsmessung DC
Widerstandsmessung
Spannungsmessung AC
Durchgangsprüfung
Diodenprüfung
Strommessung
Spannungsmessung DC
Widerstandsmessung
Spannungsmessung AC
Durchgangsprüfung
Diodenprüfung
Strommessung
Spannungsmessung DC
Widerstandsmessung
Spannungsmessung AC
Durchgangsprüfung
Diodenprüfung
Strommessung
Spannungsmessung DC
Widerstandsmessung
Spannungsmessung AC
Durchgangsprüfung
Diodenprüfung
Strommessung
Spannungsmessung DC
Widerstandsmessung
Spannungsmessung AC
Durchgangsprüfung
Diodenprüfung
Strommessung
1x
Spannungsmessung DC
Widerstandsmessung
Spannungsmessung AC
Durchgangsprüfung
Diodenprüfung
Strommessung
Spannungsmessung DC
Widerstandsmessung
Spannungsmessung AC
Durchgangsprüfung
Diodenprüfung
Strommessung
/