Laserliner SocketTester Plus Manualul proprietarului

Tip
Manualul proprietarului
SocketTester Plus
DE
GB
NL
DK
FR
ES
IT
PL
FI
PT
SE
NO
TR
RU
UA
CZ
EE
LV
LT
RO
BG
GR
SI
HU
SK
02
07
12
17
22
27
32
CAT II
300V
02
LT
Saugos nurodymai
Patikimas ir spartus prijungimo testas, skirtas atpažinti
netinkamai sujungtus laidus kištukiniuose lizduose.
Signalinėmis lemputėmis ir naudojantis skystųjų kristalų
indikatoriumi bei kodavimo ženklais galima nuskaityti laidų
sujungimo būklę. Be to, PE laido trikčių indikatorius su LC
indikatoriumi aiškiai praneša apie klaidingą įtampą. FI/RCD
nuotėkio srovės suveikimo funkcijos kontrolei skirtas greitasis
30 mA FI/RCD testas.
Veikimas ir paskirtis
Perskaitykite visą pateikiamą dokumentą „Nuorodos
dėl garantijos ir papildoma informacija“. Laikykitės čia
esančių instrukcijos nuostatų. Šis dokumentas turi būti
laikomas ir perduodamas kartu su prietaisu.
!
Prietaisą naudokite išskirtinai tik pagal specikacijoje nurodytą
paskirtį. Draudžiama keisti ir modikuoti prietaiso konstrukciją,
priešingu atveju nebegalioja leidimas jį naudoti ir nebegalioja
saugos specikacijos.
II-ioje viršįtampio kategorijoje (CAT II 300 V) tarp prietaiso
ir žemės negali būti viršijama 300 V įtampa.
Negalima prietaiso veikti mechankai, didemis
temperatūromis arba didele vibracija.
Ypatingai atsargiai reikia elgtis kai yra viršijama 25 V kintamoji
arba 60 V nuolatinė įtampa. Palietus elektros laidus esant
tokiai įtampai, kyla mirtinas elektrinio smūgio pavojus.
Jei prietaisas yra sudrėkęs ar paveiktas kitų elektrai laidžių
medžiagų likučiais, su juo negalima dirbti, kur yra įtampa.
Kai viršijama > 25 V kintamoji arba 60 V nuolatinė įtampa,
dėl drėgmės padidėja mirtinų elektrinių smūgių grėsmė.
Prieš eksploatuodami prietaisą, išvalykite jį ir išdžiovinkite.
Eksploatauodami prietaisą lauke, atkreipkite dėmesį, kad tai
vyktų tik atitinkamomis oro sąlygomis arba būtų taikomos
tinkamos apsaugos priemonės.
Prieš kiekvieną matavimą įsitikinkite, kad tikrinamoji sritis
(pvz., laidai) ir matavimo prietaisas yra nepriekaištingos būklės.
Patikrinkite prietaisą pamatuodami žinomos įtampos šaltinius
(pvz., 230 V elektros lizdą prieš tikrindami kintamą srovę).
Negalima naudoti prietaiso, kai neveikia viena ar daugiau jo
funkcijų.
SocketTester Plus
03
Įspėjimas apie pavojaus vietą
Įspėjimas apie elektros įtampos pavojų: Korpuso
viduje yra neapsaugotos detalės, kuriomis teka
srovė, ir dėl jų gali kilti realus pavojus asmenims
patirti elektros smūgį.
Viršįtampio kategorija II: vienos fazės prietaisai,
kurie yra prijungti prie įprastų kištukinių lizdų;
pvz., buitiniai prietaisai, nešiojamieji įrankiai.
II viršįtampio kategorija: vienos fazės prietaisai,
prijungti prie įprastų kištukinių lizdų; pvz.,
buitiniai prietaisai, nešiojamieji įrankiai.
Simboliai
4
1
2
3
5
6
7
9
8
Kontaktinis elektrodas
Mygtukas TEST FI/RCD
FI/RCD lemputė
Kodavimo ženklai
Signalas,
neutralus laidas (N)
LC indikatorius PE laidas
Signalas, fazės laidas (L)
Signalas,
apsauginis laidas (PE)
Kištukas su įžeminimo
kontaktu (galinėje dalyje)
5
6
7
8
9
1
2
3
4
LT
Prašome atkreipti dėmesį į vietos ar nacionalinės tarnybos
parengtus saugos ir tinkamo prietaiso eksploatavimo
reikalavimus.
• Prietaisas nėra skirtas naudoti ilgą laiką be priežiūros.
Matavimo prietaisai ir reikmenys nėra žaislas. Laikykite juos
vaikams nepasiekiamoje vietoje.
04
/
/
LT
Indikatorius aktyvus
Indikatorius neaktyvus
Simbolis
(LCD)
N
(9)
PE
(3)
L
(2)
Testo rezultatas
RCD
(7)
Sujungimas tinkamas
Sukeisti L / N
Sukeisti L / PE
PE = L
(fazės laidas sukeistas vietomis
su apsauginiu laidu)
PE nutrauktas
N nutrauktas
L nutrauktas
Eigu palietus kontaktinį elektrodą (5) LC indikatoriuje
pasirodo simbolis , reiškia PE laide yra pavojinga
gyvybei sąlytinė įtampa. Būtina pavesti elektrikui
patikrinti visą instaliaciją.
!
2. Palieskite kontaktinį
elektrodą (5) pirštu ir
įvertinkite rezultatus
remdamiesi šia lentele.
1. Prijunkite prietaisą prie
kištukinio lizdo. Atkreipkite
dėmesį, ar padėtis tinkama
– žymė „viršus“ (TOP) turi
būti viršuje.
1 Kištukinių lizdų patikra
Kiekvieną kartą prieš eksploatuodami prietaisą jį
patikrinkite pagal nurodytą prietaiso įtampos sritį,
prijungę prie jau žinomos darbinės elektros grandinės.
!
SocketTester Plus
05
LT
Prietaisas sukurtas greitai FI/RCD suveikimo funkcijos
patikrai ir nepakeičia išsamios patikros priimant ir
pakartotinės patikros pagal nacionalinius ir tarptautinius
standartus (pvz., EN 50110-1 (VDE 0105), (VDE 0100).
!
Jeigu apsauginis FI/RCD jungiklis nesuveikia, tai
reiškia, kad yra pavojinga gyvybei klaida, kurią
turi pašalinti elektrikas.
!
3. Paspaudus mygtuką „TEST“
(3 s) įjungiamas prijungtas
apsauginis FI/RCD jungiklis.
2. Prieš paleidžiant FI/RCD reikia užtikrinti, kad jautrūs prietaisai
(pvz., PC) būtų išjungti. Testavimo metu tinklo įtampa
išjungiama visoje fazės grandinėje.
Jeigu RCD 30 mA indikatorius (7) NEŠVIEČIA,
NETĘSKITE!
!
1. Prijunkite prietaisą prie
kištukinio lizdo. Atkreipkite
dėmesį, ar padėtis tinkama
– žymė „viršus“ (TOP) turi
būti viršuje.
2 FI/RCD testas
Kištukinis lizdas su įžeminimo kontaktu BS 1363 tipas G
yra apsaugotas nuo polsumaymo. Fazės laidas L
prijungiamas apačioje dešinėje (vaizdas iš viršaus, žr. pav.
apačioje).
!
06
Techninės priežiūros ir priežiūros nurodymai
LT
ES nuostatos ir utilizavimas
Prietaisas atitinka visus galiojančius standartus,
reglamentuojančius laisvą prekių judėjimą ES.
Šis produktas yra elektros prietaisas ir pagal Europos
Sąjungos Direktyvą dėl elektros ir elektroninės įrangos
atliekų, turi būti surenkamas atskirai ir utilizuojamas
aplinką tausojamuoju būdu.
Daugiau saugos ir kitų papildomų nuorodų rasite:
www.laserliner.com/info
Pasiliekame teisę daryti techninius pakeitimus. 02.16
Techniniai duomenys
Įtampos
diapazonas
240 V ± 10%
Kontaktinis įtampos slenkstis < 35 V AC
Dažnio diapazonas 50 Hz
Indikatorius
Trikčių režimas su 3 signalinėmis
lemputėmis
LCD PE trikties indikatorius
Indikatorius RCD triktis
FI/RCD patikra
Kontrolinė srovė 30 mA ± 15 %
Patikros laikas 60–300 ms
Viršįtampio
kategorija
CAT II 300 V
Užteršimo laipsnis 2
Drėgnumas
maks. santykinis oro drėgnumas 80 %
(be kondensato)
Apsaugos klasė IP20
Sandėliavimo
temperatūra
-10°C ... 70°C
Darbinė temperatūra
0°C ... 40°C
Matmenys
76 x 69 x 74 mm (P x A x G)
Masė
82 g
Visus komponentus valykite šiek tiek sudrėkintu skudurėliu,
nenaudokite valymo, šveitimo priemonių ir tirpiklių.
Prietaisą saugokite švarioje, sausoje vietoje.
Kontrolinė srovė 30 mA tinka ir FI/RCD su padidintais
saugos reikalavimais (vonioje, baseine ir t. t.) suveikimui,
padidintas šių FI/RCD apsauginės funkcijos jautrumas
esant, pvz., 10 mA, netikrinamas.
!
SocketTester Plus
07
RO
Indicaţii de siguranţă
Utilizaţi aparatul exclusiv conform destinaţiei sale de utilizare
cu respectarea specicaţiilor. Reconstruirea sau modicarea
aparatului nu este admisă, astfel se anulează autorizaţia şi
specicaţiile de siguranţă.
În categoria de supratensiune II (CAT II 300 V) nu trebuie
să fie depăşită tensiunea de 300 V între aparatul de control
şi pământ.
Nu expuneţi aparatul la sarcini mecanice, temperaturi ridicate
sau vibraţii puternice.
La manipularea unor tensiuni mai mari de 25 V/AC resp.
60 V/DC este necesară o atenţie deosebită. La atingerea
conductorilor electrici există, la aceste tensiuni, pericol
producerii unui şoc electric cu potenţial letal iminent.
Dacă aparatul este acoperit de umiditate sau de alte reziduuri
conductoare, nu trebuie să se lucreze sub tensiune. De la
o tensiune de > 25VAC V/AC resp. 60 V/DC există, din
cauza umidităţii, un pericol sporit de producere a unui şoc
electric posibil letal. Curăţaţi şi uscaţi aparatul înainte de
utilizare. Atunci când utilizaţi echipamentul în exterior, acordaţi
atenţieca aparatul să e utilizat numai în condiţii de mediu
corespunzătoare resp. cu adoptarea măsurilor de protecţie
adecvate.
Asiguraţi-vă înaintea ecărei măsurători că obiectul de
vericat (de ex. cablu conductor) şi aparatul de vericare se
aă în stare ireproşabilă. Testaţi aparatul la surse cunoscute
de tensiune (de ex. priză de 230 V pentru vericarea CA).
Aparatul nu trebuie să mai e folosit atunci când una sau
mai multe dintre funcţiile acestuia s-au defectat.
Test al conexiunii abil și rapid pentru detectarea cablajelor
eronate în prize. Cu ajutorul becurilor de semnal și a așajului
LC precum și a legendei de codicare se poate citi starea
cablajului. Suplimentar indicatorul de erori al conductorilor
din PE cu așaj LC semnalizează tensiuni eronate clare. Pentru
controlul funcției de declanșare a curentului eronat FI/RCD
servește testul rapid FI/RCD la 30 mA.
Funcţie / Utilizare
Citiți integral instrucțiunile de exploatare şi caietul
însoțitor „Indicații privind garanția şi indicii
suplimentare“. Urmați indicațiile din cuprins. Acest
document trebuie păstrat și la predarea mai departe
a aparatului.
!
08
4
1
2
3
5
6
7
9
8
Electrod de contact
Tasta TEST FI/RCD
Bec FI/RCD
Legendă codicare
Semnal conductor
neutru (N)
Așaj LC erori PE
Semnal conductor fază (L)
Semnal conductor
protecție (PE)
Ștecăr șuco
(partea posterioară)
5
6
7
8
9
1
2
3
4
RO
Clasa de supratensiune II: Consumatorii
monofazici care se racordează la prizele
normale; de ex.: electrocasnicele, sculele
portabile.
Clasa de protecţie II: Aparatul de control
dispune de o izolaţie consolidată sau dublată.
Avertisment aspra unui pericol
Avertisment privind tensiunea electrică
periculoasă: Din cauza elementelor constructive
conductoare neprotejate din interiorul carcasei
există un pericol semnificativ de expunere a
persoanelor unui risc de electrocutare.
Simboluri
Ţineţi cont de prevederile de siguranţă ale autorităţilor locale
resp. naţionale privind utilizarea corespunzătoare a aparatului.
Aparatul nu este prevăzut pentru o utilizare permanentă
nesupravegheată.
Aparatele de măsură şi accesoriile nu constituie o jucărie.
A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
SocketTester Plus
09
RO
/
/
Așajul nu este activ
Așajul este activ
Simbol
(LCD)
N
(9)
PE
(3)
L
(2)
Rezultatul testului
RCD
(7)
Cablaj corect
L / N inversate
L / PE inversate
PE = L
(Conductorul fază așezat
pe conductorul de protecție)
PE întrerupt
N întrerupt
L întrerupt
Dacă în timpul atingerii electrodului de contact (5)
apare simbolul pe afișajul LC există o tensiune
cu potențial letal la atingerea conductorului PE.
Contactați un specialist electronist pentru verificarea
întregii instalații.
!
2. Atingi electrodul de
contact (5) cu degetul și
evaluați afișajul conform
tabelului alăturat.
1. Introduceți aparatul în
priză. Aveți în vedere
ca marcajul TOP să fie
îndreptat în sus.
1 Vericarea prizelor
Înaintea fiecărei utilizări, verificați aparatul într-un
circuit electric funcțional cunoscut conform intervalului
de tensiune indicat al aparatului.
!
10
RO
Aparatul este conceput pentru un test rapid FI/RCD
al funcției de declanșare, și nu înlocuiește o verificare
de autorizare și repetare în conformitate cu normele
naționale și internaționale (de ex. EN 50110-1
(VDE 0105), (VDE 0100).
!
Dacă întrerupătorul de protecție FI/RCD nu este
declanșat nu există nicio eroare cu potențial letal
care să trebuiască să fie remediată de către un
specialist electronist.
!
3. La apăsarea tastei „TEST“
(3 sec.) este declanșat
întrerupătorul de protecție
FI/RCD precuplat.
2. Înainte de declanșarea FI/RCD trebuie asigurat faptul că nu
sunt oprite involuntar aparatele sensibile (de ex. PC). La testare
este oprită tensiunea de rețea în tot circuitul fazei.
Dacă afișajul RCD 30 mA (7) NU este aprins, NU
continuați!
!
1. Introduceți aparatul în
priză. Aveți în vedere
ca marcajul TOP să fie
îndreptat în sus.
2 Test FI/RCD
Priza de contact de protecție BS 1363 tip G este sigu
din punct de vedere a polilor. Conductorul fază L se
conecteaîn dreapta jos (vedere frontav. imaginea
de jos).
!
SocketTester Plus
11
RO
Prevederile UE şi debarasarea
Aparatul respectă toate normele necesare pentru
circulaţ ia liberă a mărfii pe teritoriul UE.
Acest produs este un aparat electric şi trebuie
colectat separat şi debarasat în conformitate
cu normativa europeană pentru aparate uzate
electronice şi electrice.
Pentru alte indicaţii privind siguranţa şi indicaţii
suplimentare vizitaţi: www.laserliner.com/info
Ne rezervăm dreptul să efectuăm modificări tehnice. 02.16
Date tehnice
Interval tensiune
240 V ± 10%
Prag tensiune contact < 35 V AC
Interval frecvenţă 50 Hz
Așaj
Mod eroare cu 3 becuri de semnalizare
Indicator erori LCD PE
Bec indicare erori RCD
Vericare FI/RCD
Curent vericare 30 mA ± 15%
Timp vericare 60 - 300 msec.
Categorie
supratensiune
CAT II 300 V
Grad de poluare 2
Umiditate
max. 80% umiditate relativă a aerului
(non-condensare)
Tip protecţie IP20
Temperatură
de depozitare
-10°C ... 70°C
Temperatură de lucru 0°C ... 40°C
Dimensiuni
76 x 69 x 74 mm (L x Î x A)
Greutate 82 g
Indicații privind întreținerea și îngrijirea
Curățați toate componentele cu o lavetă ușor umedă și evitați
utilizarea de agenți de curățare, abrazivi și de dizolvare.
Depozitați aparatul la un loc curat, uscat.
Curentul de verificare de 30 mA se poate declanșa și
pentru FI/RCD cu cerințe de siguranță mai ridicate
(în băi, piscine, etc.) însă sensibilitatea acestei funcții
de siguranță a FI/RCD la de ex. 10 mA nu este verificată.
!
12
BG
Прочетете изцяло ръководството за експлоатация и
приложената брошура „Гаранционна и допълнителна
информация “. Следвайте съдържащите се в тях
инструкции. Този документ трябва да бъде съхранен
и да бъде предаден при предаването на устройството.
!
Инструкции за безопасност
Надежден и бърз тест на изводите за разпознаване на грешни
окабелявания в контактите. С помощта на сигналните лампи и
течнокристалната индикация, както и легендата на кодовете,
можете да отчетете състоянието на окабеляването. Освен това,
индикаторът за грешки на проводника PE с течнокристална
индикация сигнализира еднозначно за грешни напрежения.
За проверка на функцията за задействане на FI/RCD грешен
ток служи бързата проверка на FI/RCD с 30 мA.
Функция/Използване
Използвайте уреда единствено съгласно предназначението
за употреба в рамките на спецификациите. Не се допускат
модификации и изменения на уреда. Това ще доведе до
невалидност на разрешителното и спецификацията за
безопасност.
В категория за превишено напрежение II (CAT II – 300 V)
не трябва да се превишава напрежението 300 V между
контролното устройство и земя.
Не подлагайте устройството на механично натоварване,
твърде високи температури или на силни вибрации.
При боравене с напрежения по-високи от 25 V/AC съответно
60 V/DC трябва да се внимава особено. При докосване
на електрически проводници при тези напрежения вече
съществува опасност за живота поради токов удар.
Ако приборът е овлажнен с влага или други проводящи
остатъци, не трябва да се работи под напрежение. От
напрежение > 25 V/AC съответно 60 V/DC поради влагата
съществува повишена опасност от опасни за живота токови
удари. Почистете и изсушете прибора преди да го използвате.
При използване навън обърнете внимание устройството да
се използва само при съответни метеорологични условия,
съответно при подходящи защитни мерки.
Уверете се преди всяко измерване, че измерваната област
(например проводник) и тестерът се намират в безупречно
състояние. Проверете прибора на познати източници на
напрежение (например 230 V-щепселна розетка за AC-
тестване). Приборът не трябва да се използва повече, ако
една или няколко функции откажат.
SocketTester Plus
13
4
1
2
3
5
6
7
9
8
Предупреждение за опасно място
Предупреждение за опасно електрическо
напрежение: Поради незащитени
токопроводящи компоненти във вътрешността
на корпуса може да възникне достатъчна
опасност хора да бъдат изложени на риска
на електрически (токов) удар.
Клас на защита II: Тестерът притежава усилена
или двойна изолация.
Категория свръхнапрежение II: Монофазни
консуматори, които се присъединяват към
нормални контакти, например: домакински
уреди, преносими инструменти.
Символи
Контактен електрод
Бутон TEST FI/RCD
Лампа FI/RCD
Легенда на кодовете
Сигнал неутрален
проводник (N)
ечнокристална
индикация грешка на PE
Сигнал фазов
проводник (L)
Сигнал защитен
проводник (PE)
Контакт тип шуко
(задна страна)
5
6
7
8
9
1
2
3
4
BG
Моля придържайте се към мерките за безопасност на местни и
национални органи за правилното използване на устройството.
Уредът не е предвиден за продължителна експлоатация
без надзор.
Измервателните уреди и принадлежностите не са играчки за
деца. Да се съхраняват на място, недостъпно за деца.
14
BG
/
/
Индикацията е активна
Индикацията не е активна
Символ
(течнокристална
индикация)
N
(9)
PE
(3)
L
(2)
Резултат от проверката
RCD
(7)
Окабеляването е правилно
L / N са разменени
L / PE са разменени
PE = L
(фазовият проводник
е на мястото на защитния)
PE е прекъснат
N е прекъснат
L е прекъснат
Ако по време на докосването на контактния електрод
(5) на течнокристалната индикация се покаже
символът , на проводника PE е налице опасно
за живота контактно напрежение. Свържете се с
електротехник, който да провери цялата инсталация.
!
2. Докоснете контактния
електрод (5) с пръст и
оценете индикацията
в съответствие със
следващата таблица.
1. Поставете уреда в контакта.
Следете маркировката TOP
да е от горната страна.
1
Проверка на контакти
Проверявайте уреда преди всяка употреба чрез
позната верига с работен ток в съответствие
с посочения диапазон на напрежението на уреда.
!
SocketTester Plus
15
BG
Уредът е предназначен за бърза проверка на функцията
за задействане на FI/RCD и не заменя цялостната
първоначална или повторна проверка в съответствие
с националните и международните стандарти
(напр. EN 50110-1 (VDE 0105), (VDE 0100).
!
Ако защитният прекъсвач за FI/RCD не се задейства,
е налице опасна за живота грешка, която трябва
да се отстрани от електротехник.
!
3. Чрез натискане на бутона
„TEST“ (за 3 сек.) се
задейства предварително
включеният защитен
прекъсвач за FI/RCD.
2. Преди задействането на FI/RCD трябва да се уверите,
че няма да бъдат неволно изключени уязвими уреди
(напр. компютри). При проверка се изключва мрежовото
напрежение в цялата верига на фазата.
Ако индикацията RCD 30 мA (7) НЕ СВЕТИ, НЕ
ПРОДЪЛЖАВАЙТЕ!
!
1. Поставете уреда в контакта.
Следете маркировката TOP
да е от горната страна.
2
Проверка на FI/RCD
Защитеният контакт BS 1363 тип G е обезопасен
срещу размяна на полюсите. Фазовият проводник
L се свързва долу отдясно (поглед отгоре, вижте
долното изображение).
!
16
Указания за техническо обслужване и поддръжка
BG
ЕС-разпоредби и изхвърляне
Уредът изпълнява всички необходими стандарти
за свободно движение на стоки в рамките на ЕС.
Този продукт е електрически уред и трябва да се
събира и изхвърля съгласно европейската директива
относно отпадъците от електрическо и електронно
оборудване (ОЕЕО).
Още инструкции за безопасност и допълнителни
указания ще намерите на адрес:
www.laserliner.com/info
Запазва се правото за технически изменения 02.16
Технически характеристики
Диапазон на
напрежението
240 V ± 10%
Прагова стойност на контактното
напрежение < 35 V AC
Честотен диапазон
50 Hz
Индикация
Режим на грешка с 3 сигнални лампи
Течнокристална индикация за
грешка на PE
Проверка на FI/RCD
Проверка на FI/RCD
Изпитен ток 30 мA ± 15%
Време за проверка 60 – 300 мсек.
Категория
пренапрежение
CAT II – 300 V
Степен на замърсяване 2
Влажност
макс. 80% относителна влажност на
въздуха (без конденз)
Вид защита
IP20
Работна температура
-10°C ... 70°C
Съхранение
температура
0°C ... 40°C
Размери
76 x 69 x 74 мм (Ш x В x Д)
Тегло
82 g
Почиствайте всички компоненти с леко навлажнена кърпа и
избягвайте използването на почистващи и абразивни препарати
и разтворители. Съхранявайте уреда на чисто и сухо място.
Изпитният ток 30 мA е подходящ и за задействането
FI/RCD с повишено изискване за безопасност (в бани,
басейни и т.н.), повишената чувствителност на защитната
функция на тези FI/RCD не се проверява напр. с 10 мA.
!
SocketTester Plus
17
GR
Υποδείξεις ασφαλείας
Χρησιμοποιείτε τη συσκευή αποκλειστικά σύμφωνα με τον σκοπό
χρήσης εντός των προδιαγραφών. Προσθήκες ή τροποποιήσεις στη
συσκευή δεν επιτρέπονται. Στις περιπτώσεις αυτές ακυρώνονται οι
άδεια και οι προδιαγραφές ασφάλειας.
Στην κατηγορία υπέρτασης II (CAT II – 300 V) δεν επιτρέπεται να
παρατηρείται υπέρβαση της τάσης των 300 V μεταξύ συσκευής
ελέγχου και γείωσης.
Μην εκθέτετε τη συσκευή σε μηχανική καταπόνηση, πολύ υψηλές
θερμοκρασίες ή έντονους κραδασμούς.
Κατά την εργασία με τάση πάνω από 25 V/AC ή 60 V/DC απαιτείται
ιδιαίτερη προσοχή. Εάν υπάρξει επαφή με τους ηλεκτρικούς αγωγούς,
σε αυτές τις τάσεις υπάρχει θανάσιμος κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
Εάν η συσκευή έχει στην επιφάνειά της υγρασία ή άλλα αγώγιµα
κατάλοιπα, δεν επιτρέπεται η εργασία υπό ηλεκτρική τάση. Σε τάση
πάνω από > 25 V AC ή 60 V/DC υπάρχει λόγω της υγρασίας αυξημένος
κίνδυνος θανάσιμης ηλεκτροπληξίας. Καθαρίστε και στεγνώστε τη
συσκευή πριν τη χρήση. Προσέξτε κατά τη χρήση σε εξωτερικούς
χώρους ώστε η συσκευή να χρησιµοποιείται µόνο σε κατάλληλες
καιρικές συνθήκες και µε τα κατάλληλα µέτρα προστασίας.
Βεβαιωθείτε πριν από κάθε μέτρηση ότι η προς έλεγχο περιοχή
(π.χ. αγωγός) και η συσκευή ελέγχου βρίσκονται σε άριστη κατάσταση.
Δοκιμάστε τη συσκευή σε γνωστές πηγές τάσης (π.χ. πρίζα 230 V για
έλεγχο AC). Η συσκευή δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται πλέον,
εφόσον υπάρξει βλάβη σε μία ή περισσότερες λειτουργίες.
Τηρείτε τα μέτρα ασφαλείας τοπικών και εθνικών αρχών για την
ενδεδειγμένη χρήση της συσκευής.
Αξιόπιστη και γρήγορη δοκιμή σύνδεσης για την αναγνώριση
ελαττωματικών καλωδιώσεων σε πρίζες. Με τη βοήθεια των λυχνίων
σήματος και της ένδειξης LC καθώς και της λεζάντας κωδικοποίησης
μπορεί να διαβαστεί η κατάσταση της καλωδίωσης. Επιπλέον, ο
δείκτης σφάλματος αγωγού γείωσης ασφαλείας PE με ένδειξη LC
υποδεικνύει με σαφήνεια λανθασμένες τάσεις. Για τον έλεγχο της
λειτουργίας ενεργοποίησης FI/RCD ρεύματος διαρροής χρησιμεύει
η γρήγορη δοκιμή FI/RCD με 30 mA.
Λειτουργία / Τρόπος χρήσης
Διαβάστε τις πλήρεις οδηγίες χειρισμού και το συνημμένο
τεύχος „Υποδείξεις εγγύησης και πρόσθετες υποδείξεις“.
Τηρείτε τις αναφερόμενες οδηγίες. Αυτές οι οδηγίες θα πρέπει
να φυλάσσονται και να παραδίδονται μαζί με τη συσκευή στον
επόμενο χρήστη.
!
18
4
1
2
3
5
6
7
9
8
Ηλεκτρόδιο επαφής
Πλήκτρο TEST FI/RCD
Λυχνία FI/RCD
Λεζάντα κωδικοποίησης
Σήμα ουδέτερου αγωγού (N)
Ένδειξη LC σφάλμα γείωσης
ασφαλείας PE
Σήμα αγωγού φάσης (L)
Σήμα αγωγού γείωσης
ασφαλείας (PE)
Φις σούκο (πίσω πλευρά)
5
6
7
8
9
1
2
3
4
GR
Κατηγορία υπέρτασης II: Μονοφασικοί καταναλωτές,
οι οποίοι συνδέονται σε κανονικές πρίζες, π.χ.:
οικιακές συσκευές, φορητά εργαλεία.
Κατηγορία προστασίας ΙΙ: Η συσκευή ελέγχου
διαθέτει ενισχυμένη ή διπλή μόνωση.
Προειδοποίηση για επικίνδυνο σημείο
Προειδοποίηση για επικίνδυνη ηλεκτρική τάση:
Από μη προστατευμένα, ηλεκτροφόρα εξαρτήματα
στο εσωτερικό του περιβλήματος μπορεί να προκύψει
κίνδυνος έκθεσης ατόμων σε ηλεκτροπληξία.
Σύμβολα
Η συσκευή δεν προβλέπεται για συνεχή χρήση χωρίς επιτήρηση.
Οι συσκευές και ο εξοπλισμός δεν είναι παιχνίδι.
Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά.
SocketTester Plus
19
GR
/
/
Η ένδειξη δεν είναι ενεργή
Η ένδειξη είναι ενεργή
Σύμβολο
(LCD)
N
(9)
PE
(3)
L
(2)
Αποτέλεσμα δοκιμής
RCD
(7)
Καλωδίωση σωστή
L / N αντιμετατέθηκαν
L / PE αντιμετατέθηκαν
PE = L
(Ο αγωγός φάσης βρίσκεται στον
αγωγό γείωσης ασφαλείας)
PE διακόπηκε
N διακόπηκε
L διακόπηκε
Αν εμφανιστεί στη διάρκεια του αγγίγματος του ηλεκτροδίου
επαφής (5) το σύμβολο στην ένδειξη LC, ασκείται
επικίνδυνη για τη ζωή τάση επαφής στον αγωγό γείωσης
ασφαλείας PE. Πρέπει να ζητηθεί βοήθεια από έναν
ηλεκτρολόγο για τον έλεγχο όλης της εγκατάστασης.
!
2. Αγγίξτε το ηλεκτρόδιο
επαφής (5) με το δάχτυλο
και αξιολογήστε την ένδειξη
σύμφωνα με τον επόμενο
πίνακα.
1. Συνδέστε τη συσκευή
στην πρίζα. Ταυτόχρονα
προσέξτε το σημάδι TOP
να βρίσκεται επάνω.
1
Έλεγχος πριζών
Ελέγχετε τη συσκευή πριν από κάθε χρήση σε ένα γνωστό
ηλεκτρικό κύκλωμα λειτουργίας σύμφωνα με την αναφερόμενη
περιοχή τάσης της συσκευής.
!
20
GR
Η συσκευή έχει σχεδιαστεί για μία γρήγορη δοκιμή της
λειτουργίας ενεργοποίησης FI/RCD, και δεν υποκαθιστά
κανέναν πλήρη έλεγχο παραλαβής ή επανάληψης σύμφωνα
με τα εθνικά και διεθνή πρότυπα (π.χ. EN 50110-1 (VDE 0105),
(VDE 0100).
!
Αν δεν ενεργοποιηθεί ο διακόπτης προστασίας FI/RCD,
υπάρχει ένα επικίνδυνο για τη ζωή σφάλμα, το οποίο
πρέπει να επιδιορθωθεί από έναν ηλεκτρολόγο.
!
3. Πιέζοντας το πλήκτρο TEST“
(3 δευτ.) ενεργοποιείται ο
προηγουμένως συνδεδεμένος
διακόπτης προστασίας FI/RCD.
2. Πριν την ενεργοποίηση του FI/RCD πρέπει να διασφαλιστεί ότι δεν
υπάρχει πιθανότητα μη ηθελημένης απενεργοποίησης ευαίσθητων
συσκευών (π.χ. PC). Κατά τη δοκιμή απενεργοποιείται η τάση
δικτύου σε όλο το κύκλωμα φάσεων .
Αν η ένδειξη RCD 30 mA (7) ΔΕΝ ανάβει, ΜΗ συνεχίσετε!
!
1. Συνδέστε τη συσκευή
στην πρίζα. Ταυτόχρονα
προσέξτε το σημάδι TOP
να βρίσκεται επάνω.
2
Δοκιμή FI/RCD
Η πρίζα τύπου σούκο BS 1363 Tύπος G διαθέτει προστασία
από αντίστροφη τάση. Ο αγωγός της φάσης L συνδέεται κάτω
δεξιά (κάτοψη βλ. Εικ. κάτω).
!
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40

Laserliner SocketTester Plus Manualul proprietarului

Tip
Manualul proprietarului