Laserliner ActiveMaster Manualul proprietarului

Marca
Laserliner
Model
ActiveMaster
Tip
Manualul proprietarului
116
RO
Citiűi integral instrucűiunile de exploatare ŭi caietul
însoűitor „Indicaűii privind garanűia ŭi indicaűii
suplimentare“. Urmaűi indicaűiile din cuprins.
Pństraűi aceste documente cu stricteűe.
!
Funcķie / Utilizare
Tester de tensiune ŭi tranzit pentru mńsurarea automatń a
curentului alternativ (AC) ŭi a celui continuu (DC). Cu acest
aparat poate Ö efectuat un test monofazic ŭi un test trifazat
cu aÖ ŭarea direcŰiei fazei. AÖ ŭajul are loc prin intermediul unui
display LCD ŭi al unui semnal acustic.
Indicaķii de siguranķà
UtilizaŰi aparatul exclusiv conform destinaŰiei sale de utilizare
cu respectarea speciÖ caŰiilor.
AsiguraŰi-vń înaintea fiecńrei mńsurńtori cń obiectul de
verificat (de ex. cablu conductor) ŭi aparatul de verificare se
aflń în stare ireproŭabilń. TestaŰi aparatul la surse cunoscute
de tensiune (de ex. prizń de 230 V pentru verificarea CA sau
la o baterie auto pentru verificarea CD). Aparatul nu trebuie
sń mai fie folosit atunci când una sau mai multe dintre
funcŰiile acestuia s-au defectat.
La manipularea unor tensiuni mai mari de 25V AC resp.
60V DC este necesarń o atenŰie deosebitń. La atingerea con-
ductorilor electrici existń, la aceste tensiuni, pericol producerii
unui ŭoc electric cu potenŰial letal iminent. FiŰi deosebit de
atenŰi de la aprinderea diodei luminescente de 50V.
Nu utilizaŰi aparatul în medii care sunt încńrcate cu particule
conductoare sau în care se poate produce o conductibilitate
temporarń din cauza umiditńŰii existente (de ex. prin condensare).
Dacń aparatul este acoperit de umiditate sau de alte reziduuri
conductoare, nu trebuie sń se lucreze sub tensiune. De la o
tensiune de 25V AC resp. 60V DC existń, din cauza umiditńŰii,
un pericol sporit de producere a unui ŭoc electric posibil letal.
CurńŰaŰi ŭi uscaŰi aparatul înainte de utilizare. Atunci când
utilizaŰi echipamentul în exterior, acordaŰi atenŰie ca aparatul
sń Ö e utilizat numai în condiŰii de mediu corespunzńtoare resp.
cu adoptarea mńsurilor de protecŰie adecvate.
Nu efectuaŰi singuri mńsurńtori în imediata apropiere a
instalaŰiilor electrice ŭi numai dupń consultarea unui specialist
electrician responsabil.
Aparatul trebuie sń Ö e deconectat de la toate sursele de energie
înaintea deschiderii capacului compartimentului pentru baterii.
Manual_AC-tiveMaster_Rev.1112.indd 116 12.11.12 14:01
AC-tiveMaster
117
RO
Aparatul nu trebuie sń rńmânń mai mult de 30 de secunde
conectat la o sursń de tensiune.
ĶineŰi aparatul numai de mânerul destinat în acest scop.
Vârfurile de mńsurń nu trebuie sń Ö e atinse în timpul
mńsurńtorii.
• Dacń este posibil, nu efectuaŰi singuri lucrńrile.
UtilizaŰi aparatul numai la clasa de supratensiune
corespunzńtoare (fńrń capac de protecŰie CAT II 1000 V;
cu capacul de protecŰie CAT III 1000 V + CAT IV 600 V)
Simboluri
Avertisment aspra unui pericol
Avertisment privind tensiunea electricń
periculoasń: Din cauza elementelor constructive
conductoare neprotejate din interiorul carcasei
existń un pericol semniÖ cativ de expunere a
persoanelor unui risc de electrocutare.
Clasa de protecŰie II: Aparatul de control
dispune de o izolaŰie consolidatń sau dublatń.
Categorie de supratensiune III: Mijloc de
exploatare în instalaŰii fixe ŭi în cazurile în
care sunt formulate cerinŰe speciale privind
fiabilitatea ŭi disponibilitatea mijlocului de
exploatare, de ex. comutatoare în instalaŰii
fixe ŭi aparate pentru uz industrial cu
conexiune permanentń la instalaŰia fixń.
Categorie de supratensiune II: Consumatorii
monofazici care se racordeazń la prizele
normale; de ex.: electrocasnicele, sculele
portabile.
Categorie de supratensiune IV: Aparate pentru
utilizarea la sau în apropierea surselor de
alimentare în instalaŰia electricń a clńdirilor
ŭi chiar de la distribuŰia principalń cńtre
reŰea, cum ar Ö de ex. contoare electrice,
întrerupńtoare de protecŰie la supra-curent
ŭi aparate de comandń auxiliare.
Manual_AC-tiveMaster_Rev.1112.indd 117 12.11.12 14:01
118
Vârf de mńsurare -
Vârf de mńsurare +
Lanternń
LED pentru aÖ ŭajul
tensiunii
LED pentru veriÖ carea
fazelor unipolare
Avertisment privind
tensiunea > 50V
LED pentru sistem
trifazat stânga /
dreapta
LED pentru tranzit
Autotest
Lanternń
Pornitń / Opritń
Compartiment pentru
baterii
LED pentru curent +DC
LED pentru curent -DC
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LED pentru curent AC
12 + 13
CAT III 1000 V
CAT IV 600 V
CAT III 1000 V
CAT IV 600 V
12
13
1
11
2
3
7
10
9
8
6
5
4
Introducerea bateriilor
1
AC-tiveMaster
1.
2.
Dupń introducerea bateriilor, aparatul este gata de
utilizare. Nu dispune de nici un întrerupńtor Pornit/
Oprit ŭi de aceea este întotdeauna activ. De la o
tensiune de mńsurare de 50V aparatul funcŰioneazń
în regim auxiliar de asemenea fńrń baterie.
!
+
RO
Capace de protecŰie
CAT III 1000 V /
CAT IV 600 V
14
14
Manual_AC-tiveMaster_Rev.1112.indd 118 12.11.12 14:01
AC-tiveMaster
119
VeriƂ carea fazelor unipolare
4
VeriƂ carea tensiunii3
VeriƂ care funcķionare / autotest
2
• VeriÖ caŰi testerul de tensiune în surse cunoscute de energie
ConectaŰi vârfurile de mńsurare (1) ŭi (2). LED-ul pentru testul
de tranzit (8) lumineazń ŭi este emis un semnal.
ApńsaŰi tasta „AUTOTEST“. În cazul unui test reuŭit,
lumineazń toate ledurile (4) ŭi led-ul pentru testul de tranzit
(8) ŭi este emis un semnal.
ContactaŰi cu vârful de mńsurare L2 cablul de testare, L1
rńmâne liber în timpul mńsurńtorii. Atunci când prin cablu
trece curent alternativ, lumineazń LED-ul (5).
VeriÖ carea fazelor unipolare este posibilń numai atunci când
bateriile sunt introduse ŭi sunt în stare bunń.
VeriÖ carea unipolarń a fazelor poate Ö efectuatń de la
o tensiune alternativń de cca. 100V CA.
La determinarea conductorului exterior prin intermediul
veriÖ cńrii fazelor unipolare, funcŰia de aÖ ŭare poate sń
Ö e in× uenŰatń de anumite condiŰii (de ex. de mijloace de
protecŰ
ie a corpului izolatoare sau în locuri izolate).
Testerul de tensiune este activ în mod automat de la o
tensiune de 12 V ŭi aÖ ŭeazń tensiunea mńsuratń prin
intermediul ledului corespunzńtor (4).
LuaŰi aparatul de bazń
(+) în mâna dreaptń ŭi al
doilea vârf de veriÖ care (-) în
mâna stângń. TreceŰi acum
cu vârfurile de mńsurń peste
contactele de veriÖ cat (de ex.
cablu, prizń, etc.).
VeriÖ carea fazelor unipolare nu este adecvatń pentru
veriÖ carea absenŰei tensiunii. În acest scop este
necesarń veriÖ carea fazelor bipolare.
!
RO
Pentru a atinge clasa de protecŰie CAT III 1000 V resp.
CAT IV 600 V se pun capacele de protecŰie (14) ataŭate
pe vârfurile de mńsurare.
!
Manual_AC-tiveMaster_Rev.1112.indd 119 12.11.12 14:01
120
Lanternà
Calibrare
6
7
Pentru a aprinde lanterna, ŰineŰi apńsat butonul 10. Lumina se
stinge automat în momentul în care tasta este eliberatń.
Testerul de tensiune trebuie sń Ö e calibrat ŭi veriÖ cat în mod
regulat pentru a garanta exactitatea rezultatelor mńsurńtorilor.
Recomandńm un interval de calibrare de un an.
Determinarea direcķiei curentului trifazic
5
Curent trifazic de dreapta
Dacń lumineazń ledul R (8),
faza presupusń L1 este în fapt
faza L1 ŭi faza presupusń L2
este în fapt faza L2.
Curent trifazic de stânga
Dacń lumineazń ledul L (7),
faza presupusń L1 este în fapt
faza L2 ŭi faza presupusń L2
este în fapt faza L1.
La proba inversń cu vârfurile de veriÖ care
interschimbate trebuie sń lumineze simbolul opus.
!
Prevederile UE ĵi debarasarea
Aparatul respectń toate normele necesare pentru
circulaŰ ia liberń a mńrfii pe teritoriul UE.
Acest produs este un aparat electric ŭi trebuie
colectat separat ŭi debarasat în conformitate
cu normativa europeanń pentru aparate uzate
electronice ŭi electrice.
Pentru alte indicaŰii privind siguranŰa ŭi indicaŰii
suplimentare vizitaŰi: www.laserliner.com/info
RO
Manual_AC-tiveMaster_Rev.1112.indd 120 12.11.12 14:01
AC-tiveMaster
121
Ne rezervńm dreptul sń efectuńm modiÖ cńri tehnice. 11.2012
Date tehnice
Interval tensiune
12, 24, 36, 50, 120, 230, 400,
690 V AC/DC
Declanŭare led ± 12, 24, 36, 50, 120, 230, 400,
690 V AC/DC
ToleranŰń -30%…0% din valoarea cititń
Recunoaŭterea tensiunii automatń
Recunoaŭterea polaritńŰii întregul interval
Recunoaŭterea intervalului automatń
Timp de rńspuns < 0,1s LED
Interval frecvenŰń 50/60Hz
Sarcinń automatń (RCD/FI) da
Sarcinń de bazń internń cca. 2,1 W la 600 V
Curentul la vârfuri 1s < 0,2 A / Is (5s) < 3,5 mA
Durata de pornire ED = 30s / 10 min.
Verifarea fazelor unipolare
Interval tensiune 100 ... 690 V AC
Interval frecvenŰń 50/60Hz
VeriƂ carea tranzitului
Intervalul de rezistenŰń < 300 Ć
Curent de veriÖ care 5ĉA
ProtecŰie la supra-tensiune 690 V AC/DC
AƂ ĵaj direcķie curent trifazat
Interval tensiune (leduri) 100 ... 400V
Interval frecvenŰń 50/60Hz
Principiul de mńsurare bipolar ŭi electrod de contact
Alimentare curent 2 x 1,5 Tip AAA, LR03, alcaline
Consum de energie max. 30 mA / cca. 250 mW
Temperaturń de lucru -10°C ... 55°C
Umiditate max. 85% umiditate relativń
a aerului
Categorie de
supratensiune
CAT II 1000 V
cu capac de protecŰie:
CAT III - 1000 V / CAT IV 600 V
Grad de poluare 2
Tip protecŰie IP64
Greutate 220 g
Norme de testare EN 61243-3; EN 61326
RO
Manual_AC-tiveMaster_Rev.1112.indd 121 12.11.12 14:01
/

Acest manual este potrivit și pentru