Laserliner AC-Check Manualul proprietarului

Marca
Laserliner
Model
AC-Check
Tip
Manualul proprietarului
AC-Check
DE
EN
NL
DA
FR
ES
IT
PL
FI
PT
SV
02
07
12
17
22
27
32
37
42
47
52
NO
TR
RU
UK
CS
RO
BG
EL
SL
HU
SK
02
NO
Les fullstendig gjennom bruksanvisningen, det vedlagte heftet
«Garanti- og tilleggsinformasjon» samt den aktuelle informa-
sjonen og opplysningene i internett-linken ved enden av denne
bruksanvisningen. Følg anvisningene som gis der. Dette doku-
mentet må oppbevares og leveres med dersom instrumentet gis
videre.
!
Funksjon / bruk
Kontaktløs spenningstester med innstillbar ømfintlighet til lokalisering
av elektriske spenninger i kabler, stikkontakter, lampefatninger og
sikringer. Optiske og akustiske signaler viser om det går spenning
gjennom enheten.
Sikkerhetsinstrukser
Bruk instrumentet utelukkende slik det er definert i kapittel
bruksformål og innenfor spesifikasjonene.
Måleinstrumentene og tilbehøret er intet leketøy for barn.
De skal oppbevares utilgjengelig for barn.
Ombygginger eller endringer på instrumentet er ikke tillatt, og i
slikt tilfelle taper godkjennelsen og sikkerhetsspesifikasjonen sin
gyldighet.
Apparatet må ikke utsettes for mekanisk belastning, ekstreme
temperaturer eller sterke vibrasjoner.
Ved spenninger over 24 V/AC rms hhv. 60 V/DC skal det utvises
ekstra forsiktighet. Hvis du kommer i kontakt med elektriske
ledere under slike spenninger, kan du bli utsatt for livstruende
strømstøt.
Hvis apparatet er vætet med fuktighet eller andre ledende
rester, må det ikke arbeides under spenning. Fra en spenning
> 24V/AC rms hhv. 60V/DC vil fuktighet øke faren for
livstruende strømstøt.
• Rengjør og tørk apparatet før anvendelsen.
Ved utendørs bruk må du sørge for at apparatet kun benyttes
under egnede værforhold og eventuelt iverksette egnede
vernetiltak.
I overspenningskategori III (CAT III - 1000 V) skal ikke spenningen
mellom testapparat og jord overstige 1000 V.
Før måling må du forvisse deg om at området som skal testes
(f.eks. en ledning), testapparatet og det aktuelle tilbehøret
(f.eks. en tilkoblingskabel) er i feilfri stand. Test apparatet
kjente spenningskilder (f.eks. en 230V-stikkontakt ved
AC-testing).
Apparatet må umiddelbart tas ut av bruk ved feil på en eller flere
funksjoner eller hvis batteriet er svakt.
Vennligst overhold sikkerhetstiltakene som kreves av lokale eller
nasjonale myndigheter for fagmessig bruk avinstrumentet og
eventuelt foreskrevet sikkerhetsutstyr (f.eks. elektrikerhansker).
Ikke gjennomfør arbeider alene i farlig nærhet av elektriske anlegg,
og kun etter instrukser fra en ansvarlig godkjent elektriker.
Måleren erstatter ikke topolet kontroll av spenningsfrihet.
AC-Check
03
NO
Tilleggsinstruks for bruken
Overhold de tekniske sikkerhetsreglene for arbeid på elektriske
anlegg, blant annet: 1. Slå av instrumentet, 2. sikre det mot at
det kan slås på igjen, 3. Kontroller spenningsløsheten på to poler,
4. Sørg for jording og kortslutning, 5. sikre tilgrensende
spenningsførende deler og dekk dem til.
Sikkerhetsinstrukser
Omgang med elektromagnetisk stråling
Måleinstrumentet tilfredsstiller forskriftene og grenseverdiene for
elektromagnetisk kompatibilitet iht. EMC-direktivet 2014/30/EU.
Vær oppmerksom på lokale innskrenkninger når det gjelder drift,
eksempelvis på sykehus, i fly, på bensinstasjoner eller i nærheten
av personer med pacemaker. Farlig interferens eller forstyrrelse
av elektroniske enheter er mulig.
Sikkerhetsinstrukser
Utgangsåpning LED
Omgang med kunstig, optisk stråling OStrV
Instrumentet arbeider med LED-er i risikogruppen RG 0 (fri gruppe,
ingen risiko) i henhold til gyldige normer for fotobiologisk sikkerhet
(EN 62471:2008-09ff / IEC/TR 62471:2006-07ff) i de aktuelle
utgavene.
Strålingseffekt: Peak bølgelengde er 456 nm. Middels stråletetthet
ligger under grenseverdiene for risikogruppe RG0.
Ved korrekt bruk og under betingelser og ved logisk forutsebare
betingelser er den tilgjengelige strålingen fra LED-ene ufarlig for
det menneskelige øyet og den menneskelige huden.
Forbigående irriterende optiske innvirkninger (f.eks. blending,
blitzblindhet, etterklangbilder, innskrenkninger når det gjelder
evnen til å se farger) kan ikke utelukkes fullstendig, spesielt
dersom det hersker en lav lysstyrke i omgivelsene.
• Ikke se direkte inn i strålingskilden over lengre tid og med vilje.
For å garantere at grenseverdiene for risikogruppe G 0 overholdes,
er det ikke nødvendig med noe vedlikehold.
04
NO
1 32
645
1
Målepinne
ON / OFF
Innstilling av
ømntligheten
Lommeklips
Lommelykt
på/av
Lommelykt
Batterirom på
baksiden
1
2
3
4
5
6
Innlegging av batterier
Åpne batterirommet og sett inn batteriene
ifølge installasjonssymbolene. Sørg for at
polene blir lagt riktig.
Test apparatet før bruk på en kjent strømkrets i henhold til
apparatets spenningsområde. For å unngå feilmålinger skal
du kontrollere batteriene før bruk ved å slå på den integrerte
lommelykten. (Se punkt 5.)
!
Symboler
Advarsel mot farlig elektrisk spenning: Apparatet
inneholder ubeskyttede, spenningsførende
komponenter som kan utsette personer for
risiko for elektrisk støt.
Beskyttelsesklasse II: Testapparatet er utstyrt med
forsterket eller dobbel isolasjon.
Overspenningskategori III: Driftsmidler i faste
installasjoner og situasjoner der det stilles
spesielle krav til driftsmiddelets pålitelighet og
funksjonsdyktighet, f.eks. brytere i faste
installasjoner og apparater for industriell bruk
som er kontinuerlig tilkoblet en fast installasjon.
AC-Check
05
NO
3
4
Lokalisere elektrisk spenning
Sett målepinnen på området du
vil kontrollere (f.eks. en kabel,
stikkontakt e.l.).
Hvis det foreligger spenning,
lyser målepinnen og du hører
et lydsignal.
Av hensyn til sikkerheten må du kontrollere spenningen
på alle tre faseledere (L1, L2, L3)!
!
Hvis lydsignalet blir svakere eller lommelykten lyser
dårligere, må batteriene skiftes.
!
Innstilling av ømfintligheten
Ved å dreie på
hjulet (2) kan
man stille inn
instrumentets ømfintlighet
(5 … 1000 VAC). Slik kan du
lokalisere spenningsfelt på større
avstander ved å føre apparatet
over området du vil kontrollere.
Ved å variere ømfintligheten, kan man finne frem til den strøm-
førende ledningen.
Hvis det foreligger spenning,
lyser målepinnen og du hører
et lydsignal.
2
ON / OFF
06
NO
Vær oppmerksom på at det kan foreligge spenning selv
om apparatet ikke indikerer det. Variasjoner i kontaktens
konstruksjon eller isoleringen (tykkelse og type) kan påvirke
funksjonaliteten. Det er ikke mulig å detektere spenning
bak paneler og metalldeksler.
!
5
Lommelykt
Trykk inn knappen 4 for å slå på lommelykten. Lyset slår seg
automatisk av når du slipper knappen.
Tekniske data
Indikator
LED, lydsignal
Spenningsområde 5 V/AC ... 1000 V/AC
Frekvens 50 ... 400 Hz
Overspenningskategori
CAT III - 1000V (ikke-kondenserende)
Forurensningsgrad 2
Strømforsyning 2 x 1,5V alkalibatterier (type AAA)
Arbeidsbetingelser
0°C … 40°C ,
Luftfuktighet maks. 80%rH,
ikke kondenserende, Arbeidshøyde maks.
2000 m.o.h.
Lagringsbetingelser
-10°C ... 60°C, Luftfuktighet maks. 80%rH
Mål (B x H x D) 154 x 32 x 28 mm
Vekt (inkl. batterier) 50 g
Informasjon om vedlikehold og pleie
Rengjør alle komponenter med en lett fuktet klut. Unngå bruk
av pusse-, skurre- og løsemidler. Ta ut batteriet/batteriene før
lengre lagring. Oppbevar apparatet på et rent og tørt sted.
Med forbehold om tekniske endringer. 11.17
EU-krav og kassering
Apparatet oppfyller alle nødvendige normer for fri
samhandel innenfor EU.
Dette produktet er et elektroapparat og må kildesorteres
og avfallsbehandles tilsvarende ifølge det europeiske
direktivet for avfall av elektrisk og elektronisk utstyr.
Ytterligere sikkerhetsinstrukser og tilleggsinformasjon
på: http://laserliner.com/info?an=acchk
AC-Check
07
TR
Kullanım kılavuzunu, ekinde bulunan ‚Garanti ve Ek Uyarılar‘
defterini ve de bu kılavuzun sonunda bulunan İnternet link‘i ile
ulaşacağınız aktüel bilgiler ve uyarıları eksiksiz okuyunuz. İçinde
yer alan talimatları dikkate alınız. Bu belge saklanmak zorundadır
ve cihaz elden çıkarıldığında beraberinde verilmelidir.
!
Fonksiyon / Kullanım
Kablolarda, prizlerde, ampul duylarında ve sigortalarda voltaj tespiti için,
ayarlanabilir hassasiyet fonksiyonlu kontaksız voltaj test cihazı. Görsel ve
sesli sinyallerle elektrik akımın bulunup bulunmadığı işaret edilir.
Emniyet Direktifleri
Cihazı sadece kullanım amacına uygun şekilde teknik özellikleri
dahilinde kullanınız.
Ölçüm cihazları ve aksesuarları çocuk oyuncakları değildir.
Çocukların erişiminden uzak bir yerde saklayınız.
Cihaz üzerinde değişiklikler veya yapısal değiştirmeler yasaktır. Bu
durumda cihazın onay belgesi ve güvenlik spesifikasyonu geçerliliğini
kaybetmektedir.
Cihazı mekanik yüklere, aşırı sıcaklıklara veya şiddetli titreşimlere
maruz bırakmayınız.
24 V/AC rms ve de 60 V/DC üzerinde voltajlar ile çalışıldığında
daha da itinalı ve dikkatli olmak şarttır. Elektrik iletkenlerine
dokunulduğunda bu voltajlarda dahi hayati tehlike boyutunda
ceyran çarpma tehlikesi bulunmaktadır.
Cihaz nem veya diğer iletken kalıntılar ile ıslanmış ise voltaj altında
çalışılamaz. > 24 V/AC rms ve de 60 V/DC ve üzeri voltajlarda
nemden dolayı hayati tehlike boyutunda ceyran çarpma tehlikesi
bulunmaktadır.
• Cihazı kullanmadan önce temizleyin ve kurulayın.
Dış mekan kullanımında cihazın sadece uygun hava koşullarında
ya da uygun koruyucu önlemler alınmak suretiyle kullanılmasına
dikkat ediniz.
Aşırı gerilim kategorisi III‘e (CAT III 1000 V) göre test cihazı ve
toprak arasındaki gerilim 1000 V‘u aşmamalıdır.
Her ölçümden önce kontrol edilecek alanın (ms. kablo), kontrol
cihazının ve kullanılan parçalarının (ms. bağlantı kablosu) arızasız
durumda olduğundan emin olunuz. Cihazı bilinen bir voltaj
kayanğında (ms. AC kontrolü için 230 V‘luk bir priz) test edin.
Bir veya birden fazla fonksiyonu arıza gösterdiğinde ya da batarya
doluluğu zayıf olduğunda cihazın bir daha kullanılmaması
gerekmektedir.
Cihazın uygun kullanımı ve olası emniyet donanımı (örn. elektrikçi
eldivenleri) ile ilgili yerel ya da ulusal geçerli güvenlik düzenlemelerini
dikkate alınız.
Elektrik tesislerinin tehlike sınırları yakınında yapılacak çalışmaları
yalnız başınıza yapmayınız ve sadece sorumlu bir elektrik uzmanının
talimatlarına uygun şekilde hareket ediniz.
Bu ölçüm cihazı çift kutuplu gerilimsizlik denetimi yerine geçmez.
08
TR
Kullanıma dair ek bilgi
Emniyet Direktifleri
Çıkış ağzı LED
Elektrik tesisatlarında yapılan çalışmalar için geçerli güvenlik
kurallarını dikkate alınız: 1. Güç kaynağından ayırın, 2. tekrar
açılmasına karşı emniyete alın, 3. Voltaj olmadığını çift kutuplu
kontrol edin, 4. topraklayın ve kısa devre yaptırın, 5. voltaj akımı
olan komşu parçaları emniyete alın ve kapatın.
Sanal optik ışınlar ile muamele, OStrV (optik ışın yönetmeliği)
Cihaz, geçerli ve yürürlükte olan fotobiyolojik güvenlik standardına
uygun (EN-62471 2008-09 takibi / IEC/TR 62471, 2006-07 takibi)
RG 0 (serbest gurup, risk yok) risk gurubuna ait LED'ler ile çalışıyor.
Işın gücü: Peak dalgası boyu eşittir 456 nm. Orta boyda ısın
yoğunlukları RG0 risk gurubunun sınır değerleri altındadır.
LED'lerin erişilebilir ışınları amacına uygun kullanımlarda ve mantıklı
şekilde öngörülebilir şartlarda insan gözüne ve insan cildine
zararsızdır.
Geçici olarak şaşırtıcı optik etkiler (örn. göz kamaşması, şimşek
körlüğü, kalan resim etkisi, renk görme kısıtlılığı) komple hariç
bırakılamamakta, bilhassa düşük çevre aydınlığında.
• Uzun süre kasıtlı olarak doğrudan ışın kaynağına bakmayın.
RG 0 risk gurubunun sınır değerlerine uyulmasını sağlamak için
bakım gerekmiyor.
Emniyet Direktifleri
Elektromanyetik ışınlar ile muamele
Ölçüm cihazı, 2014/30/AB sayılı Elektro Manyetik Uyumluluk
Yönetmeliğinde (EMV) belirtilen, elektromanyetik uyumluluğa dair
kurallara ve sınır değerlerine uygundur.
Mekansal kullanım kısıtlamalarının, örn. hastanelerde, uçaklarda,
benzin istasyonlarında veya kalp pili taşıyan insanlrın yakınında,
dikkate alınması gerekmektedir. Elektronik cihazların ve elektronik
cihazlardan dolayı bunların tehlikeli boyutta etkilenmeleri veya
arızalanmaları mümkündür.
AC-Check
09
TR
1 32
645
1
Detektör ucu
ON / OFF
Hassasiyetin
ayarlanması
Cep klipsi
El feneri açma /
kapama düğmesi
El feneri
Pil yuvası arka
tarafta
1
2
3
4
5
6
Pilleri yerleştiriniz
Pil yuvasını açınız ve pilleri gösterilen
şekillere uygun bir şekilde yerleştiriniz.
Bu arada kutupların doğru olmasına
dikkat ediniz.
Cihazın işlevini, her kullanımdan önce cihazın çalışma
aralığında bulunan elektrik taşıdığı bildiğiniz bir devre
üzerinde kontrol ediniz. Hatalı ölçümleri önlemek için,
kullanımdan önce el fenerini çalıştırarak pilleri kontrol
ediniz. (md. 5‘e bkz.)
!
Semboller
Tehlikeli elektrik gerilim uyarısı: Cihazın içinde bulunan,
korunmayan, elektrik taşıyan bileşenler, kişilere elektrik
çarpmasına neden olabilecek tehlikelere neden olabilir.
Koruyucu sınıf II: Test cihazı, artırılmış ya da iki katlı bir
yalıtıma sahiptir.
Aşırı gerilim kategorisi III: Sabit tesislerde ve
bileşenlerin güvenliği ve işlevselliğine özel
gereksinimlerin bulunduğu durumlarda kullanılan
bileşenler; örn. sabit tesisatlarda kullanılan şalterler
ve sabit tesisata kalıcı bağlantı halinde bulunan
endüstriyel kullanım amaçlı cihazlar gibi.
10
TR
3
4
Elektrik gerilimlerin tespit edilmesi
Detektör ucunu kontrol edilecek
alana yerleştiriniz (örn. kablo,
priz, vs.).
Gerilim varsa, detektör ucu yanar
ve bir sesli sinyal duyulur.
Güvenliğiniz için tüm faz iletkenlerinin (L1, L2, L3) gerilim
taşıyıp taşımadıklarını test ediniz!
!
Sesli sinyal zayıf olduğunda veya el feneri sönük yandığında
pilleri değiştiriniz.
!
Hassasiyetin ayarlanması
Ayar çarkının (2)
çevrilmesiyle
cihazın hassasiyeti
(5 … 1000 VAC) ayarlanabilir.
Bu şekilde cihaz test edilecek
alan üzerinde gezdirilerek daha
uzun mesafeden gerilim alanları
tespit edilebilir.
Hassasiyeti değiştirerek cereyan akımı olan hatlar belirlenebilirler.
Gerilim varsa, detektör ucu yanar
ve bir sesli sinyal duyulur.
2
ON / OFF
AC-Check
11
TR
Cihaz işaret vermediği halde hala gerilim bulunması ihtimalinin
bulunduğuna dikkat ediniz. Bağlantı kutusunun yapısal
özellikleri veya yalıtımı türüne (kalınlık ve malzemesi) bağlı
olarak işlevsellik etkilenebilir. Panel ve metalik kaplamaların
ardından geçen elektrik gerilimleri tespit edilemez.
!
5
El feneri
El fenerini yakmak için 4 numaralı düğmeyi basılı tutunuz. Düğmeyi
bıraktığınızda, ışık sönecektir.
Teknik özellikler
Gösterge
LED, sesli sinyal
Gerilim aralığı 5 V/AC ... 1000 V/AC
Frekans 50 ... 400 Hz
Aşırı gerilim
kategorisi
CAT III - 1000V (yoğuşmasız)
Kirlenme derecesi 2
Elektrik beslemesi 2 x 1,5V alkali piller (Tip AAA)
Çalıştırma şartları
0°C … 40°C , Hava nemi maks. 80 %rH,
yoğuşmasız, Çalışma yükseklik maks. 2000 m
normal sıfır üzeri
Saklama koşulları
-10°C ... 60°C,
Hava nemi maks. 80 %rH
Boyutlar (G x Y x D) 154 x 32 x 28 mm
Ağırlığı (piller dahil) 50 g
Teknik değişiklikler saklıdır. 11.17
AB Düzenlemeleri ve Atık Arıtma
Bu cihaz, AB dahilindeki serbest mal ticareti için
geçerli olan tüm gerekli standartların istemlerini
yerine getirmektedir.
Bu ürün elektrikli bir cihaz olup Avrupa
Birliği‘nin Atık Elektrik ve Elektronik Eşyalar
Direktifi uyarınca ayrı olarak toplanmalı ve
bertaraf edilmelidir.
Diğer emniyet uyarıları ve ek direktifler için:
http://laserliner.com/info?an=acchk
Bakıma koruma işlemlerine ilişkin bilgiler
Tüm bileşenleri hafifçe nemlendirilmiş bir bez ile temizleyin ve
temizlik, ovalama ve çözücü maddelerinin kullanımından kaçının.
Uzun süreli bir depolama öncesinde bataryaları çıkarınız. Cihazı
temiz ve kuru bir yerde saklayınız.
12
Прибор использовать только строго по назначению и в пределах
условий, указанных в спецификации.
Измерительные приборы и принадлежности к ним - не игрушка.
Их следует хранить в недоступном для детей месте.
Вносить в прибор любые изменения или модификации запрещено,
в противном случае допуск и требования по технике безопасности
утрачивают свою силу.
Не подвергать прибор действию механических нагрузок, повышенных
температур или мощных вибраций.
При работе с напряжением выше 24 В перем. тока (эфф.) и/или
60 В пост. тока соблюдать особую осторожность. При контакте с
электрическими проводами даже такое напряжение может привести
к чрезвычайно опасному для жизни поражению электрическим током.
При попадании на прибор влаги или других токопроводящих сред его
работа под напряжением не допускается. При напряжении от > 24 В /
перем. тока (эфф.) и / или 60 В / пост. тока и выше влага с высокой
степенью вероятности может стать причиной опасного для жизни
поражения электрическим током.
• Перед использованием прибор необходимо очистить и высушить.
При эксплуатации вне помещений следить за тем, чтобы прибор
использовался только при соответствующих атмосферных условиях и
с соблюдением подходящих мер защиты.
При уровне перенапряжений по категории III (CAT III - 1000 В)
превышение напряжения 1000 В между контрольно-измерительным
прибором и землей не допускается.
Перед каждым измерением обязательно убедиться в том, что область /
предмет измерения (например, кабель), сам измерительный прибор,
а также используемые принадлежности (пример, соединительные
провода) находятся в безупречном состоянии. Прибор необходимо
сначала протестировать с помощью источников с известным
напряжением (например, в розетке на 230 В для контроля переменного
напряжения).
Работа с прибором в случае отказа одной или нескольких функций
или при низком заряде батареи строго запрещена.
Обязательно соблюдать меры предосторожности, предусмотренные
местными или национальными органами надзора и относящиеся
к надлежащему применению прибора, а также к возможному
использованию оборудования для обеспечения безопасности.
Работы в опасной близости к электроустановкам производить только
под руководством ответственного электрика и ни в коем случае не в
одиночку.
Измерительный прибор не заменяет контроля на отсутствие
напряжений с использованием двухполюсного указателя.
RU
Полностью прочтите инструкцию по эксплуатации, прилагаемый
проспект „Информация о гарантии и дополнительные
сведения“, а также последнюю информацию и указания,
которые можно найти по ссылке на сайт, приведенной в конце
этой инструкции. Соблюдать содержащиеся в этих документах
указания. Этот документ следует хранить и при передаче
прибора другим пользователям передавать вместе с ним.
!
Назначение / применение
Бесконтактный индикатор напряжения с регулируемой
чувствительностью для обнаружения электрических напряжений
в кабелях, проводах, розетках, патронах ламп и предохранителях.
Наличие напряжения показывают оптические и акустические сигналы.
Правила техники безопасности
AC-Check
13
Дополнительная инструкция по применению
Соблюдать правила техники безопасности при производстве
работ на электрических установках, в т.ч.: 1. Снять блокировку.
2. Заблокировать от повторного включения. 3. Проверить на
отсутствие напряжений на обоих полюсах. 4. Заземлить и замкнуть
накоротко. 5. Предохранить и закрыть соседние токоведущие детали.
Правила техники безопасности
Обращение с электромагнитным излучением
В измерительном приборе соблюдены нормы и предельные
значения, установленные применительно к электромагнитной
совместимости согласно директиве ЕС по ЭМС 2014/30/EU.
Следует соблюдать действующие в конкретных местах ограничения
по эксплуатации, например, запрет на использование в
больницах, в самолетах, на автозаправках или рядом с людьми с
кардиостимуляторами. В таких условиях существует возможность
опасного воздействия или возникновения помех от и для
электронных приборов.
Правила техники безопасности
Светодиод выходного отверстия
Обращение с искусственным оптическим излучением OStrV
(Правила охраны труда при работе с оптическим излучением)
Устройство оснащено светодиодами, подпадающими под группу
риска RG 0 („свободная“, без опасности) по действующим стандартам
в сфере фотобиологической безопасности (EN 62471:2008-09ff /
IEC/TR 62471:2006-07ff) в действующей редакции.
Мощность излучения: Пиковая длина волны 456 нм. Средние
значения энергетической яркости ниже предельных значений для
группы риска RG0.
При использовании по назначению и в логически предсказуемых
условиях излучение светодиодов безопасно для глаз и кожи
человека.
Временные раздражающие оптические воздействия (например,
ослепление, кратковременное ослепление вспышкой, возникновение
последовательных образов, негативные воздействия на цветовое
зрение) полностью исключить невозможно, особенно в условиях
плохой освещенности.
Не смотреть специально прямо на источник излучения в течение
длительного времени.
Для обеспечения соблюдения предельных значений для группы
риска RG 0 техническое обслуживание не требуется.
RU
14
RU
1 32
645
1
Щуп детектора
ON / OFF
Настройка
чувствительности
Зажим для
крепления в
кармане
Карманный
фонарь Вкл./Выкл.
Карманный
фонарь
Отделение для
батарей с
обратной
стороны
1
2
3
4
5
6
Установка батарей
Откройте отделение для батарей и
установите батареи с соблюдением
показанной полярности. Не
перепутайте полярность.
Перед каждым использованием прибор следует проверять
в цепи с известным рабочим током и с соблюдением
указанного диапазона напряжений прибора. Во избежание
неправильных измерений перед использованием прибора
необходимо проверять батареи включением встроенного
карманного фонаря. (см. пункт 5)
!
Условные обозначения
Предупреждение об опасном электрическом
напряжении: Неизолированные токоведущие
детали внутри корпуса могут быть серьезным
источником опасности и стать причиной
поражения людей электрическим током.
Класс защиты II: Контрольно-измерительный прибор
снабжен усиленной или двойной изоляцией.
Категория перенапряжений III: Оборудование
для стационарного монтажа и для случаев,
когда предъявляются повышенные требования
к надежности и эксплуатационной готовности
оборудования, например, переключатели
при стационарном монтаже и приборы
промышленного назначения с постоянным
подключением к стационарно смонтированным
установкам.
AC-Check
15
RU
3
4
Обнаружение электрических напряжений
Подвести щуп детектора к
контролируемому участку
(например, кабелю, розетке
и т.п.).
При наличии напряжения
щуп загорается, и звучит
акустический сигнал.
Из соображений безопасности наличие напряжения
необходимо проверять на все трех фазных проводах
(L1, L2, L3)!
!
При слабом акустическом сигнале или пониженной
мощности карманного фонаря следует заменить батареи.
!
Настройка чувствительности
Настраивать
чувствительность
прибора (5 …
1000 В перем. тока) можно
вращением колесика (2). Это
позволяет обнаруживать поля
напряжений на б‘ольших
расстояниях, перемещая прибор
над контролируемым участком.
Токоведущий провод можно определять по изменению
чувствительности.
При наличии напряжения
щуп загорается, и звучит
акустический сигнал.
2
ON / OFF
16
5
Карманный фонарь
Для включения карманного фонаря необходимо нажать и
удерживать нажатой клавишу 4. Достаточно отпустить эту
клавишу, и лампа сразу автоматически погаснет.
Подлежит техническим изменениямбез предварительного
извещения. 11.17
Технические характеристики
Индикатор
Светодиод, звуковой сигнал
Диапазон напряжений 5 ... 1000 В перем. тока
Частота
50 ... 400 Гц
Категория перенапряжений
CAT III - 1000 В (без конденсации)
Степень загрязненности 2
Питающее напряжение
2 x 1,5В щелочные батарейки
(тип AAA)
Рабочие условия
0°C … 40°C , Влажность воздуха макс.
80%rH, без образования конденсата,
Рабочая высота не более 2000 м над
уровнем моря
Условия хранения
-10°C ... 60°C, Влажность воздуха макс.
80%rH
Размеры (Ш x В x Г)
154 x 32 x 28 мм
Вес (с батарейки) 50 г
RU
Следует помнить о том, что, несмотря на отсутствие
индикации, всегда может присутствовать напряжение.
Различия в конструкции соединительной муфты или в
способе изоляции (по толщине и виду) могут влиять на
функциональные характеристики прибора. Обнаружение
напряжений за панелями и металлическими экранами
невозможно.
!
Правила и нормы ЕС и утилизация
Прибор выполняет все необходимые нормы,
регламентирующие свободный товарооборот
на территории ЕС.
Данное изделие представляет собой электрический
прибор, подлежащий сдаче в центры сбора отходов
и утилизации в разобранном виде в соответствии с
европейской директивой о бывших в употреблении
электрических и электронных приборах.
Другие правила техники безопасности и дополнительные
инструкции см. по адресу:
http://laserliner.com/info?an=acchk
Информация по обслуживанию и уходу
Все компоненты очищать слегка влажной салфеткой; не использовать
чистящие средства, абразивные материалы и растворители. Перед
длительным хранением прибора обязательно вынуть из него
батарею/батареи. Прибор хранить в чистом и сухом месте.
AC-Check
17
Використовуйте прилад виключно за призначеннями в межах
заявлених технічних характеристик.
Вимірювальні прилади та приладдя до них — не дитяча іграшка.
Зберігати у недосяжному для дітей місці.
Не навантажуйте прилад механічно, оберігайте його від
екстремальних температур або сильних вібрацій.
Переробки та зміни конструкції приладу не дозволяються, інакше
анулюються допуск до експлуатації та свідоцтво про безпечність.
Будьте особливо уважними при роботі з напругою вище 24 В
змінного струму (середньоквадратичне значення rms) або 60 В
постійного струму. Торкання електричних провідників при таких
напругах може призвести до смерті від ураження електричнім
струмом.
Якщо до приладу потрапила волога або інші струмовідні речовини,
забороняється працювати під напругою. При напрузі вище > 24 В
змінного струму (середньоквадратичне значення rms) або 60 В
постійного струму вологість створює підвищену небезпеку уражень
електричним струмом, що загрожують життю.
• Перед користуванням слід очистити та просушити прилад.
При використанні приладу просто неба зважайте на наявність
відповідних погодних умов або вживайте належних запобіжних
заходів.
Для категорії IV стійкості ізоляції електротехнічного обладнання
до імпульсних перенапруг III (кат. III – 1000 В) напруга між
тестером і землею не повинна перевищувати 1000 В.
Перед кожним вимірюванням переконуйтеся в тому, що об‘єкт
перевірки (наприклад, електропроводка), вимірювальний прилад
та приладдя, що використовується, знаходяться у бездоганному
стані. Перевірте прилад на знайомому джерелі напруги
(наприклад, розетці на 230 В для перевірки змінної напруги).
Забороняється експлуатація приладу при відмові однієї чи кількох
функцій або при занизькому рівні заряду елемента живлення.
Дотримуйтеся норм безпеки, визначених місцевими або державними
органами влади для належного користування приладом і
можливого застосування передбачених засобів індивідуального
захисту (наприклад, захисних рукавиць електрика).
Вимірювання слід проводити на небезпечній відстані від
електричних приладів тільки в присутності іншої особи та виключно
з дозволу відповідального електрика.
Пристрій не замінює перевірку двополюсним покажчиком
відсутності напруги.
Уважно прочитайте інструкцію з експлуатації та брошуру
«Інформація про гарантії та додаткові відомості», яка додається,
та ознайомтесь з актуальними даними та рекомендаціями
за посиланням в кінці цієї інструкції. Дотримуйтесь настанов,
що в них містяться. Цей документ зберігати та докладати до
пристрою, віддаючи в інші руки.
!
Функція / застосування
Безконтактний тестер напруги з регульованою чутливістю для
виявлення електричної напруги в кабелях, розетках, лампових
патронах і запобіжниках. Про наявність напруги сповіщають
візуальні та звукові сигнали.
Вказівки з техніки безпеки
UK
18
Додаткова вказівка щодо застосування
Дотримуйтеся правил техніки безпеки, що стосуються робіт на
електроустановках, зокрема: 1. Вимкніть живлення, 2. Убезпечтеся
від випадкового ввімкнення, 3. Перевірте відсутність напруги на
обох полюсах, 4. Заземліть та закоротіть, 5. Закріпіть та заізолюйте
сусідні струмовідні частини.
Вказівки з техніки безпеки
Поводження з джерелами електромагнітного випромінювання
Вимірювальний прилад відповідає вимогам і обмеженням щодо
електромагнітної сумісності згідно директиви ЄС 2014/30/EU.
Необхідно дотримуватися локальних експлуатаційних обмежень,
наприклад, в лікарнях, літаках, на заправних станціях або поруч
з людьми з електрокардіостимулятором. Існує можливість
негативного впливу або порушення роботи електронних пристроїв /
через електронні пристрої.
Вказівки з техніки безпеки
СД-вихідний отвір
Поводження з джерелами штучного оптичного випромінювання
згідно з правилами техніки безпеки OStrV
В пристрої використовуються світлодіоди групи ризику RG 0
(вільна група, ризик відсутній) відповідно до чинних стандартів
з фотобіологічної безпеки (EN 62471:2008-09ff / IEC/TR
62471:2006-07ff) в останній редакції.
Потужність випромінювання: пікова довжина хвилі дорівнює 456 нм.
Середнє значення щільності випромінювання нижче меж групи
ризику RG0.
За умови використання за призначенням і дотримання розумних
меж випромінювання світлодіодів є безпечним для очей та шкіри
людини.
Не можна повністю виключити ймовірність появи тимчасових,
заважаючих візуальних ефектів (як осліплення, короткочасне
осліплення спалахом, послідовні образи, порушення колірного
зору), особливо в умовах поганого освітлення.
Не слід довго дивитися безпосередньо на джерело випромінювання.
Для забезпечення відповідності обмеженням групи ризику RG 0
технічне обслуговування не потрібно.
UK
AC-Check
19
1 32
645
1
Наконечник щупа
ON / OFF
Установлення
чутливості
Кишеньковий
затиск
Вимикач
кишенькового
ліхтарика
Кишеньковий
ліхтарик
Батарейний
відсік на задній
стороні
1
2
3
4
5
6
Встановити акумулятори
Відкрити відсік для батарейок
і вкласти батарейки згідно з
символами. Слідкувати за
полярністю.
Перед кожним використанням перевіряйте прилад на
знайомому колі робочого струму відповідно до зазначеного
діапазону напруг. Щоб уникнути невірних вимірів, перед
використанням перевіряйте батарейки шляхом умикання
вбудованого кишенькового ліхтарика. (див. п. 5)
!
Знаки
Попередження про небезпечну електричну напругу:
незахищені струмовідні частини всередині корпуса
можуть бути достатньо небезпечні, щоб наражати
на ризик ураження електричним струмом.
Клас захисту II: тестер має посилену або подвійну
ізоляцію.
Категорія III стійкості ізоляції електротехнічного
обладнання до імпульсних перенапруг:
електрообладнання стаціонарних установок та
при визначенні особливих вимог до надійності й
готовності електрообладнання, наприклад, для
комутаційних апаратів стаціонарних установок і
пристроїв промислового використання з постійним
підключенням до стаціонарної установки.
UK
20
UK
3
4
Виявлення електричних напруг
Піднесіть наконечник щупа до
об‘єкта перевірки (наприклад,
кабелю, розетки, тощо).
Якщо напруга є, засвітиться щуп і
пролунає звуковий сигнал.
Для безпеки перевірте на наявність напруги всі три фази
(провідники L1, L2, L3)!
!
У разі послаблення звукового сигналу або зменшення
потужності кишенькового ліхтарика замініть батарейки.
!
Установлення чутливості
Чутливість
приладу (5
1000 В зм.
струму) регулюють, обертаючи
коліщатко (2). Таким чином
можна виявляти електричні
поля на більшій відстані при
пересуванні приладу по ділянці,
що перевіряється.
Зміна чутливості дозволяє виявити заструмлений провідник.
Якщо напруга є, засвітиться щуп і
пролунає звуковий сигнал.
2
ON / OFF
/