Clatronic HSMR 2687 Manualul proprietarului

Categorie
Aparate de tuns
Tip
Manualul proprietarului

Acest manual este potrivit și pentru

HSM-R 2687
Bedienungsanleitung/Garantie
Gebruiksaanwijzing/Garantie • Mode d’emploi/Garantie
Instrucciones de servicio/Garantía • Manual de instruções/Garantia
Istruzioni per l’uso/Garanzia • Instruction Manual/Guarantee
Instrukcja obsługi/Gwarancja Návod k použití/Záruka
A használati utasítás/garancia • Mod de întrebuinflare/Garanflie
Руководство по эксплуатации/Гарантия
Haarschneidemaschine
Haarknipmachine (tondeuse) • Tondeuse à cheveux
Recortadora de pelo • Máquina para cortar cabelo
Macchinetta tagliacapelli • Hair clipper
Urządzenie do strzyżenia włosów Přístroj pro stříhání vlasů
Hajnyírógép Maøinæ de tuns
Машинка для стрижки волос
5....-05-HSM-R 2687 Neu 05.11.2003 10:26 Uhr Seite 1
Inhalt
Inhoud • Sommaire • Indice • Índice • Indice
Contents Spis treści Obsah Tartalom Conflinut Содержание
D
Übersicht Bedienelemente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Seite 3
Bedienungsanleitung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Seite 4
Garantie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Seite 6
NL
Overzicht bedieningselementen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Pagina 3
Gebruiksaanwijzing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Pagina 8
Garantie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Pagina 10
F
Aperçu des éléments de commande . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Page 3
Mode d’emploi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Page 11
Garantie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Page 13
E
Vista de conjunto Elementos de mando . . . . . . . . . . . . . . . .Página 3
Instrucciones de servicio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Página 15
Garantia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Página 17
P
Vista geral dos elemntos de comando . . . . . . . . . . . . . . . . .Página 3
Manual de instruções . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Página 19
Garantía . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Página 21
I Descrizione dei singoli pezzi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Pagina 3
Istruzioni per l’uso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Pagina 23
Garanzia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Pagina 25
GB
Control element overview . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Page 3
Instruction Manual . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Page 27
Guarantee . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Page 29
PL
Przegląd elemetów obsługi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Strona 3
Instrukcja obsługi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Strona 30
Gwarancja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Strona 33
CZ
Přehled obsluhovací prvky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Strana 3
Návod k použití . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Strana 35
Záruka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Strana 37
H
A hasznalt elemek megtekintése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Oldal 3
A hasznalati utasítás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Oldal 39
Garancia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Oldal 41
RO
Privire de ansamblu al modului de întrebuinflare . . . . . . . .Paginæ 3
Mod de întrebuinflare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Paginæ 43
Garanflie
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Paginæ 45
RUS
Обзор управляющих элементов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .стр. 3
Руководство по эксплуатации . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .стр. 46
Гарантия . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .стр. 49
5....-05-HSM-R 2687 Neu 05.11.2003 10:26 Uhr Seite 2
Indicaflii generale de siguranflæ
Înainte de punerea în funcfliune a acestui aparat citifli cu atenflie instrucfliunile de
utilizare øi pæstrafli inclusiv certificatul de garanflie, bonul de casæ øi dupæ posibi-
litæfli ambalajul.
Folosifli acest aparat exclusiv în scop privat øi în cel pentru care a fost conce-
put. Acest aparat nu este conceput pentru utilizarea industrialæ. Nu-l folosifli în
exterior (doar dacæ este conceput pentru a fi folosit în exterior). Evitafli
expunerea aparatului la cælduræ, la influenfla directæ a razelor solare, umezealæ
(este interzisæ scufundarea acestuia în lichide) øi nu folosifli obiecte ascuflite în
timpul utilizærii. Evitafli folosirea aparatului cu mâinile ude. În cazul în care apa-
ratul este umed sau ud, deconectafli imediat de la reflea. Nu bægafli mâna în
apæ.
Oprifli aparatul øi deconectafli întotdeuna de la reflea (tragefli de øtecher øi nu de
cablu) atunci când nu folosifli aparatul, când montafli accesorii, în timpul curæflærii
sau în cazul unor defecfliuni de funcflionare.
Nu læsafli aparatul niciciodatæ nesupravegheat. Pentru a proteja copiii faflæ de
pericolele aparatelor electrice, asigurafli-væ cæ aceøtia nu au acces la ele øi nu
læsafli cablurile sæ atârne.
Verificafli regulat aparatul øi cablurile în vederea detectærii defecfliunilor. Nu
folosifli aparate defecte.
Pentru repararea aparatului contactafli un specialist autorizat. Pentru înlocuirea
unuiui cablu defect de reflea contactafli, în vederea evitærii riscurilor, pro-
ducætorul, serviciul nostru de clienfli sau o persoanæ calificatæ.
Folosifli doar accesorii originale.
rugæm sæ citifli cu atenflie øi urmætoarele „Indicaflii speciale de siguranflæ…“
Indicaflii speciale de siguranflæ pentru acest aparat
Tæiafli cu acest aparat doar pærul uscat.
Folosifli acest aparat doar pentru tæierea pærului respectiv a bærbii.
Nu folosifli niciodatæ maøinæ de tuns cu mâinile umede.
Nu încærcafli aparatul în locuri cu aburi.
În timpul încærcærii NU expunefli aparatul direct razelor solare sau unei alte
surse de cælduræ.
Nu apæsafli capul de lamæ prea tare pe cap. Pericol de rænire!
Nu folosifli ÎN NICI UN CAZ alt adaptor de reflea decât cel livrat.
Deservire
Elemente de deservire
1. Capul de lamæ 5. Bucøa de legæturæ
2. Comutator ON 6. Adaptor la reflea (încærcætor)
3. Pieptæn pentru lungimea de tæiere 7. Stafliune de alimentare/montator
4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 mm 8. Tasta pentru blocare (Lock/Unlock)
4. Lampæ de control pentru încærcare
43
RO
5....-05-HSM-R 2687 Neu 05.11.2003 10:26 Uhr Seite 43
Accesorii
Pieptæn Perie pentru curæflare Ulei special Foarfecæ
Direct øi cu acumulator
Putefli pune aparatul de tuns direct în funcfliune cu adaptorul de reflea sau – dupæ un
timp corespunzætor de încærcare – cu acumulator. Pentru funcflionarea DIRECTÆ
conectafli la o prizæ de 230 V-/50 Hz, legafli cablul de legæturæ la bucøa de legæturæ a
maøinii de tuns øi mutafli comutatorul la poziflia ON. Aparatul este încærcat din fabricæ.
Încærcafli aparatul înaintea primei utilizæri timp de 12 ore. Durata maximæ a urmæto-
arelor încærcæri este de cca. 8 ore. La încærcare maximæ aparatul va funcfliona timp
de maxim 25 minute. Dupæ acest timp de funcflionare trebuie sæ læsafli aparatul sæ
se ræceascæ / sæ oprifli aparatul pentru cel puflin 10 minute. În timpul procesului de
încærcare se aprinde lampa de control.
Indicaflie privind durata de viaflæ a acumulatorului
Putefli prelungi durata de viaflæ a acumulatorului având în vedere urmætoarele:
Încærcafli doar când acumulatorul este aproape gol.
Nu læsafli aparatul mai mult de 24 ore în încærcætor.
Încærcafli aparatul doar la o temperaturæ a mediului înconjurætor între 0° øi + 40°C.
Curæflarea øi tæierea bærbii
Mutafli comutatorul (2) în poziflia ON. Începefli cu treapta cea mai lungæ de tæiere
øi scurtafli barba treptat pânæ ajungefli la lungimea doritæ.
Atenflie: Blocafli la lungimea aleasæ de tæiere (pieptænul lungimii de tæiere) cu aju-
torul tastei de blocare de pe spatele carcasei (Poz. 8) Lock.
Tæierea pærului
Mutafli comutatorul (2) în poziflia ON: Începefli cu treapta cea mai lungæ de tæiere
øi scurtafli pærul treptat pânæ la lungimea doritæ.
Atenflie: Blocafli la lungimea aleasæ de tæiere (pieptænul lungimii de tæiere) cu aju-
torul tastei de blocare de pe spatele carcasei (Poz. 8) Lock.
Tæierea contururilor øi raderea pærului de la ceafæ.
Îndepærtafli pieptænul lungimii de tæiere (3) øi mutafli comutatorul (2) la poziflia ON.
Capul de foarfecæ face posibilæ chiar øi în locurile dificile conturarea exactæ a
bærbii precum øi raderea pærului de la ceafæ.
Întreflinere øi îngrijire
Curæflarea øi îngrijirea regulatæ garanteazæ rezultate optime øi o duratæ lungæ de
viaflæ.
Curæflafli aparatul doar cu o cârpæ puflin umezitæ øi moale. Dupæ fiecare utilizare
îndepærtafli resturile de pær cu ajutorul periei.
44
RO
5....-05-HSM-R 2687 Neu 05.11.2003 10:26 Uhr Seite 44
Îndepærtafli pieptænul lungimii de tæiere øi capul de lamæ pentru a putea sufla
resturile de pær sau pentru a le îndepærta cu ajutorul periei.
Dupæ fiecare utilizare picurafli în mod regulat câte 1-2 picæturi de ulei færæ acid
(ulei pentru maøina de cusut) pe capul de foarfecæ.
Atenflie:
Nu læsafli aparatul în încæræctor mai mult de 24 ore.
Aparatul acesta este corespunzætor cu directivele-CE respective
øi este fabricat dupæ indicafliile de siguranflæ cele mai noi!
Schimbæri technice sînt rezervate!
Garanflie
Acordæm pentru aparatul nostru o garanflie de 24 de luni începând cu data
achiziflionærii (bon de casæ).
Pe durata perioadei de garanflie remediem gratuit defecfliunile aparatului sau ale
accesoriilor*) rezultate ca urmare a unor defecfliuni din fabricaflie, reparând sau, în
funcflie de aprecierea noastræ, înlocuind aparatul. Reparafliile în garanflie nu duc la
prelungirea teremenului de garanflie øi nici la obflinerea unei noi garanflii!
Pentru a beneficia de garanflie, cumpærætorul este obligat sæ prezinte chitanfla/factu-
ra originalæ de cumpærare a aparatului. Færæ aceastæ dovadæ nu se poate efectua
înlocuirea sau reparaflia gratuitæ a aparatului.
În cazul remedierilor în garanflie predafli aparatul integral în ambalajul original
împreunæ cu bonul de casæ la service-ul autorizat.
*) Defecfliunile accesoriilor nu includ în mod automat schimbarea întregului aparat.
În acest caz væ rugæm sæ sunafli la unul din numerele noastre de telefon!
Deteriorærile componentelor din sticlæ respectiv ale celor din material plastic trebuie
plætite!
Atât defectele de la accesoriile funcflionale resp. componetele care se uzeazæ (de
ex. paleta de fræmântat, curea de distribuflie, telecomandæ de rezervæ, periufle de
dinfli de rezervæ, pânza de fieræstræu) cât øi curæflarea, întreflinerea sau înlocuirea
componentelor care se uzeazæ, nu untræ sub incidenfla garanfliei øi de aceea trebuie
plætite!
Garanflia dispare în cazul intervenfliei stræine.
Post-garanflie
Dupæ scurgerea teremenului de garanflie reparafliile pot fi efectuate gratuit de cætre
service-ul autorizat.
45
RO
5....-05-HSM-R 2687 Neu 05.11.2003 10:26 Uhr Seite 45
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50

Clatronic HSMR 2687 Manualul proprietarului

Categorie
Aparate de tuns
Tip
Manualul proprietarului
Acest manual este potrivit și pentru