Panasonic ER-GB40 Manualul proprietarului

Categorie
Aparate de tuns
Tip
Manualul proprietarului

Acest manual este potrivit și pentru

123
Română
Vă mulţumim pentru că aţi ales o maşină de tuns Panasonic. Vă
rugăm să citiţi cu atenţie toate instrucţiunile înainte de utilizare.
Important
Aceastămaşinădetunsareunacumulatorîncorporat.Nuaruncaţiînfoc,
nuaplicaţicăldurăsauîncărcaţi,nuutilizaţisaulăsaţiîntr-unmediucu
temperaturăridicată.
►
Înaintea utilizării
AceastămaşinădetunsînregimUMED/USCATpoateutilizată
pentrutundereumedăsauuscată.Puteţiutilizaaceastămaşinăde
tunsetanşăladuşşioputeţicurăţaînapă.Următorulsimbol
reprezintăadecvareafolosiriiprodusuluiîncadăsauladuş.
►
Utilizarea maşinii de tuns
•
Înaintedeutilizare,vericaţidacălamelenusuntdeterioratesau
deformate.
•
Întrerupeţiutilizareacândapareoanomaliesauodefecţiune.
•
Opriţiaparatulînaintedeamodicalungimeadetunssauînaintede
ascoateaccesoriultippieptene.
•
Înainteşidupăecareutilizare,aplicaţiuleiînlocurilemarcatecu
săgeţi.(Consultaţipagina129.)
•
Aparatulnutrebuiesăefolositpeanimale.
•
Nuapăsaţilamapepiele.
•
Nufolosiţimaşinadetunsînaltscopdecâttunsul.
•
Acestaparatnuesteconceputpentruutilizaredecătrepersoane
(inclusivcopii)cucapacităţizice,senzorialesaumentalereduse,în
absenţasupravegheriisauinstruiriiprivindutilizareaacestuiaparat
decătreopersoanăresponsabilădesiguranţalor.Copiiitrebuiesă
esupravegheaţipentruaasigurafaptulcănusejoacăcuaparatul.
►
Încărcarea maşinii de tuns
•
Nufolosiţiniciodatăadaptoruldec.a.înbaiesauîncabinadeduş.
•
Folosiţiexclusivadaptoruldec.a.dedicat(RE7-69)(RE7-74pentru
RegatulUnit).Nufolosiţiadaptoruldec.a.dedicatpentruaîncărca
alteaparateelectrocasnice.
•
Încărcaţiaparatulîntr-unlocîncarenuvaexpuslaluminadirectăa
soareluisaualtesursedecăldură,latemperaturicuprinseîntre0°C
şi35°C.
•
Conectaţiadaptoruldec.a.într-oprizăceseaăîntr-ozonăfără
umezealăşimanevraţi-lcumâinileuscate.
•
Maşinadetunssepoateîncălziîntimpulutilizăriişialîncărcării.
Aceastanuindicătotuşiodefecţiune.
•
Ţineţideştecheratuncicândîldeconectaţidelaprizaelectrică.Dacă
trageţidecabluldealimentare,îlputeţideteriora.
•
Nufolosiţimaşinadetunsîncazulîncarecabluldealimentaresau
adaptoruldec.a.esteuzat,sauîncazulîncareştecherulnuse
potriveştexînpriză.
•
Nudeterioraţisaudeformaţicabluldealimentare.Nupuneţiobiecte
grelepecabluldealimentareşinu-lblocaţiîntreobiecte.
•
Cabluldealimentarenupoateînlocuit.Încazulîncarecabluleste
deteriorat,adaptoruldec.a.trebuiesăecasat.
►
Curăţarea maşinii de tuns
Avertizare
Deconectaţi ştecherul de la priză înainte de curăţare pentru a
preveni electrocutarea.
•
Carcasanutrebuiesăedesfăcutădeoareceacestlucrupoate
afectaconstrucţiarezistentălaapăaaparatului.
•
Încazulîncarecurăţaţimaşinadetunscuapă,nufolosiţiapăsărată
sauerbinte.Nucufundaţimaşinadetunsînapăoperioadălungă
detimp.
•
Curăţaţicarcasanumaicuocârpămoaleuşorumezităcuapădela
robinetsauapăcusăpun.Nufolosiţidiluant,benzină,alcoolsaualte
substanţechimice.
•
Nuspălaţiadaptoruldec.a.cuapă.
ER-GB40_EU.indb 123 2012/06/14 13:21:44
124
Română
•
Curăţaţiregulatştecheruldealimentarepentruaîndepărtaprafulsau
murdăria.
►
Păstrarea maşinii de tuns
•
Dupăutilizare,depozitaţimaşinadetunsîntr-unloccuumiditate
scăzută.
•
Nudepozitaţimaşinadetunsîntr-unlocîncarevaexpusăla
luminadirectăasoareluisaulaaltesursedecăldură.
•
Scoateţimaşinadetunsdinadaptoruldec.a.cândodepozitaţi.
•
Nuîndoiţicabluldealimentareşinu-lînfăşuraţiînjuruladaptoruluide
c.a.
•
Păstraţiadaptoruldec.a.într-ozonăuscată,undeesteprotejatde
deteriorare.
•
Nulăsaţiuleiullaîndemânacopiilor.
Identicarea părţilor componente
A
Corpulprincipal
1
Indicatordeînălţimea
tunsului
2
Disc(controldereglarea
înălţimii)
3
Bornelaterale
4
Întrerupătordepornire
5
Alimentarecuapă
B
Blocarelamă
6
Manetădecurăţare
7
Lamămobilă
8
Lamăstaţionară
9
Cârligdemontare
C
Accesoriupieptene
(dela1mmpânăla10mm)
D
Adaptordec.a.(RE7-69)
(RE7-74pentruRegatulUnit)
Bornedeîncărcare
Indicatorluminosde
încărcare
Cabludealimentare
E
Ulei
F
Periedecurăţare
ER-GB40_EU.indb 124 2012/06/14 13:21:44
125
Română
Încărcare
Încărcarea maşinii de tuns
Parcurgeţipaşiiurmătoripentruaîncărcamaşinadetunsdacăaceasta
paresăpiardădinviteză.
1
1
Opriţi maşina de tuns şi
introduceţi-o în adaptorul de c.a.
până când se aude un clic, aşa
cum se arată în imagine.
•
Maşinadetunsnusevaîncărcadecâtdacă
bornelelateralesuntîncontactcubornelede
încărcare.
•
Ştergeţipicăturiledeapădepebornelelaterale.
•
Cândîncărcaţimaşinadetunscucomutatorul
dealimentareînpoziţiapornit,aceastava
începesăfuncţionezeatuncicândoscoateţi
dinadaptoruldec.a.
2
1
2
2
Introduceţi ştecherul într-o priză.
Indicatorulluminosdeîncărcareseaprindeînroşu.
•
Timpuldeîncărcarediferăînfuncţiedetensiuneanominală.
(Consultaţipagina130.)
•
Laîncărcareamaşiniidetunspentruprimadatăsauatuncicândnua
fostfolositămaimultde6luni,esteposibilcaindicatorulluminosde
încărcaresănuseaprindătimpdecâtevaminutesautimpulde
funcţionarepoatedevenimaiscurt.Înastfeldecazuri,vărugămsăo
încărcaţimaimultde18deore.
3
3
Deconectaţi ştecherul după ce încărcarea este
încheiată.
•
Continuareaîncărcăriiacumulatoruluinuvaafectaperformanţaacestuia.
•
Temperaturaambiantărecomandatăpentruîncărcareestede0–35°C.
Capacitateabaterieisepoatedegradasauesteposibilcabateriasănu
seîncarcelatemperaturiextremdescăzutesauderidicate.
•
Indicatorulluminosdeîncărcareseaprindeşirămâneaprinspânăcând
ştecherulestescosdinpriză.
•
Oîncărcarecompletăasigurăsucientăenergiepentruaproximativ50
deminutedeutilizare.
Nuputeţiutilizamaşinaderasîntimpulîncărcării.
Utilizarea
Utilizarea accesoriului pieptene
Asiguraţi-văcămaşinadetunsesteoprită.
1
1
Răsuciţi discul în poziţia „1”.
2
2
Montaţi accesoriul pieptene la corpul
principal până când se aude un clic.
3
3
Răsuciţi discul pentru a deplasa accesoriul pieptene
la lungimea de tuns dorită (între 1 mm şi 10 mm).
Lungimedetuns(mm)
(estimare)
1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5
Indicator 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5
Lungimedetuns(mm)
(estimare)
6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10
Indicator 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10
•
Lungimearealăapăruluivapuţinmaimaredecâtînălţimeapecareaţi
setat-o.
ER-GB40_EU.indb 125 2012/06/14 13:21:44
126
Română
Utilizarea
Utilizarea maşinii de tuns
Asiguraţi-văcălamanuestedeteriorată.
Vărecomandămsăutilizaţimaşinadetunslaotemperaturăambiantă
cuprinsăîntre0şi35°C.Dacăestefolosităînafaraacestorlimite,este
posibilcaaparatulsănumaifuncţioneze.
Tunsul uscat
►
Tunsul cu accesoriul pieptene
Nufolosiţicucremederasaplicatesauatuncicândbarbaesteudă.
1
1
Apăsaţi comutatorul de alimentare pentru a opri
maşina de tuns.
2
2
Montaţi accesoriul şi reglaţi discul.
(Consultaţi pagina 125.)
3
3
Apăsaţi comutatorul de alimentare
pentru a porni maşina de tuns.
4
4
Ţineţi maşina de tuns cu comutatorul
de alimentare îndreptat în jos şi tăiaţi
barba deplasând maşina de tuns
împotriva sensului de creştere al bărbii.
•
Părultunssepoateadunaîninteriorul
accesoriuluiatuncicândsetaieunvolummare
debarbă,aşadarîndepărtaţipărultunsdupă
ecareutilizare.
►
Tunsul fără accesoriul pieptene
Retuşarea mustăţii
■
Deasupra buzelor
Puneţimaşinadetunsînunghiulcorectpe
pielecucomutatoruldealimentareîndreptatîn
susşitundeţiînjurulmustăţii.
Pentruarotunjiforma,tundeţiînjurulmustăţii
ţinândcorpulprincipalînlateral.
■
Tunsul marginii bărbii
Tăiaţibarbatreptatcucomutatorulde
alimentareîndreptatsprepiele,avândgrijăsă
nutăiaţipreamult.
Retuşarea perciunilor
Puneţimaşinadetunsînunghiulcorectpepieleşi
tundeţi-văperciunii.
ER-GB40_EU.indb 126 2012/06/14 13:21:44
127
Română
3
3
Apăsaţi comutatorul de alimentare
pentru a porni maşina de tuns.
4
4
Tăiaţi barba încet, deplasând maşina
de tuns de jos în sus, cu comutatorul
de alimentare îndreptat spre piele.
Observaţii
•
Nufolosiţicremederas,deoareceacesteapotcauzaoscăderea
performanţeidetăieredincauzatociriilamelor.
•
Nuuitaţisăclătiţicorpulprincipalcuapăşiaplicaţiuleipelamedupă
tunsulumed.
Aranjarea părului din jurul urechilor
Tundeţipăruldinjurulurechilorţinândcorpul
principalînlateral.
Tăierea pufului de pe piele
Tăiaţipufuldepepieleîncet,deplasândmaşinade
tunsdejosînsus,cucomutatoruldealimentare
îndreptatsprepiele.
•
Tunsulbărbiisaualmustăţiifărăunaccesoriuvatundepărullao
lungimedeaprox.0,5mm.
Tunsul umed
►
Tunsul fără accesoriul pieptene
Tăiaţibarbasaupufuldepepielecuapăsaugelpentruspălareafeţei
aplicatpefaţă.
Tunsulumedvareducefricţiunea,permiţândobţinereauneipielinetede.
Tunsulumedesterecomandatpentruatundeobarbămaideasălao
lungimede0,5mm,fărăaccesoriu.
1
1
Scoateţi accesoriul tip pieptene.
2
2
Aplicaţi apă, săpun etc pe faţă.
ER-GB40_EU.indb 127 2012/06/14 13:21:44
128
Română
Curăţare
Curăţarea maşinii de tuns
Serecomandăcurăţareamaşiniidetunslaecareutilizare.
1. Scoateţimaşinadetunsdinadaptoruldec.a.
Pentruaîndepărtamurdăria
uşoară
Pentrumurdăriedicilă
2. Scoateţiaccesoriulpiepteneşi
porniţimaşinadetuns.
3. Lăsaţiapasăcurgăîn
alimentareacuapădepe
spatelecorpuluiprincipal,clătiţi
bineaproximativ20de
secundeşiapoiopriţimaşina
detuns.
•
Clătiţicuapăşiscuturaţiîn
susşiînjosdemaimulteori
pentruaîndepărtaapa.
2. Scoateţiaccesoriulpiepteneşi
lama.
3. Curăţaţimaşinadetunsşi
lamacujetdeapă.
•
Clătiţicuapăşiscuturaţiîn
susşiînjosdemaimulteori
pentruaîndepărtaapa.
4. Ştergeţiapacuunprosopşilăsaţisăse
usucenatural.
•
Sevauscamairepededacălamaeste
scoasă.
5. Aplicaţiuleipelamă,dupăuscare.
6. Ataşaţiaccesoriulpiepteneşilamalamaşina
detuns.
4
Curăţarea cu peria
1. Scoateţimaşinadetunsdin
adaptoruldec.a.
•
Asiguraţi-văcămaşinadetuns
esteoprită.
2. Scoateţiaccesoriultippieptene.
3. Ţineţiînmânăcorpulprincipal,
puneţidegetulmarepelameşi
apoiîmpingeţi-leafarădincorpul
principal.
4. Îndepărtaţicuperiatoateresturiledepărde
pecorpulprincipalşidinjurullamei.
5. Îndepărtaţicuperiatoateresturiledepăr
dintrelamastaţionarăşilamamobilă
apăsândînjosmanetadecurăţarepentrua
ridicalamamobilă.
6. Aplicaţiuleipelamă.
7. Ataşaţiaccesoriulpiepteneşilamalamaşinadetuns.
ER-GB40_EU.indb 128 2012/06/14 13:21:45
129
Română
Lubriere
Aplicaţiuleipemaşinadetuns
înainteşidupăecareutilizare.
Aplicaţiopicăturădeuleiîn
puncteleindicatedesăgeţi.
Reinstalarea lamei
Fixaţicârliguldemontareîn
montajullameidepemaşinade
tunsşiapoiapăsaţipânăcând
auziţiunclic.
►
Durata de viaţă a lamei
Duratadeviaţăalameivariazăînfuncţiedefrecvenţaşiduratade
utilizareamaşiniidetuns.
Deexemplu,duratadeviaţăalameiestedeaproximativ3aniatunci
cândestefolositătimpde5minutede10oripelună.Înlocuiţilamele
dacăecienţadetăierescadesubstanţialînciudaîntreţineriicorecte.
►
Durata de viaţă a bateriei
Duratadeviaţăaacumulatoruluivariazăînfuncţiedefrecvenţaşidurata
utilizării.Dacăacumulatorulesteîncărcatodatăla2săptămâni,durata
defuncţionarevadeaproximativ3ani.
•
Serecomandăcamaşinadetunssăereîncărcatăcelpuţinodatăla6
luni,chiardacănuesteutilizatăregulat,deoareceacumulatorulseva
descărcaşiduratadefuncţionaresevascurta.
Îndepărtarea acumulatorului încastrat
Scoateţiacumulatorulîncorporatînaintedeavădebarasademaşinade
tuns.Asiguraţi-văcăacumulatorulestepredatlauncentrudesemnat
ocial,dacăexistă.Nudemontaţisauînlocuiţiacumulatorulpentrua
puteafolosimaşinadetunsdinnou.Aceastapoateprovocaunincendiu
sauelectrocutare.
Vărugămsăcontactaţiuncentrudesemnatocial.
•
Scoateţimaşinadetunsdinadaptoruldec.a.cândscoateţi
acumulatorul.
•
Efectuaţipaşiidela
1
la
şiridicaţiacumulatorul,apoiscoateţi-l.
•
Vărugămaveţigrijăsănuscurtcircuitaţibateria.
Pentru protecţia mediului şi reciclarea materialelor
Aceastămaşinădetunsconţineunacumulatornichel-metalhidrid.
Asiguraţi-văcăacumulatorulesteeliminatlauncentrudesemnatocial,
dacăexistăunulînţaradumneavoastră.
ER-GB40_EU.indb 129 2012/06/14 13:21:45
130
Română
Specicaţii
Sursadealimentare
Consultaţiplăcuţadeidenticaredepe
adaptoruldec.a.
Tensiuneamotorului
1,2V
Timpdeîncărcare
RE7-69
230V
Aprox.8ore
RE7-74pentru
RegatulUnit
240V
Aprox.8ore
230V
Aprox.10ore
Zgomotacusticînaer 53(dB(A)re1pW)
Acestprodusestedestinatnumaiutilizăriicasnice.
Informaţii pentru utilizatori privind colectarea şi debarasarea
echipamentelor vechi şi a bateriilor uzate
Acestesimboluri,depeproduse,ambalajeleacestora
şi/saudocumenteleînsoţitoare,ausemnicaţiacă
produseleelectriceşielectroniceuzateşibateriilenu
trebuiescamestecatecudeşeurilemenajeregenerale.
Înscopulaplicăriiunuitratamentcorespunzător,
recuperăriişireciclăriiproduselorşibateriiloruzate,vă
rugămsălepredaţilapuncteledecolectaredestinate,
înconcordanţăculegislaţianaţionalăşidirectivele
2002/96/CEEşi2006/66/CEE.
Prineliminareacorectăaacestorproduseşiabateriilor
uzateveţicontribuilasalvareaunorresursevaloroase
şilaprevenireaoricărorefectepotenţialnegativeasuprasănătăţii
umaneşiamediuluiînconjurător,care,încazcontrararputea
cauzateprinmanipulareanecorespunzătoareadeşeurilor.
Pentruinformaţiisuplimentareprivindcolectareaşireciclarea
aparatelorvechişiabateriilor,vărugămsăcontactaţiautorităţile
locale,rmeledesalubrizaresauunitateadelacareaţiachiziţionat
produsele.
Pentrueliminareaincorectăaacestuitipdedeşeurisepotaplica
amenzi,înconformitateculegislaţianaţională.
Pentru utilizatorii comerciali din Uniunea Europeană
Dacădoriţisăvădebarasaţideechipamenteelectriceşielectronice,
vărugămsăcontactaţidistribuitorulsaufurnizoruldumneavoastră
pentrumaimulteinformaţii.
[Informaţii privind eliminarea deşeurilor în ţări din afara Uniunii
Europene]
AcestesimbolurisuntvalabilenumaiînUniuneaEuropeană.Dacă
doriţisăeliminaţiacesttipdeproduseuzate,vărugămsăcontactaţi
autorităţilelocalesaudistribuitorulşisăaaţimetodacorectăde
eliminare.
ER-GB40_EU.indb 130 2012/06/14 13:21:45
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56
 • Page 57 57
 • Page 58 58
 • Page 59 59
 • Page 60 60
 • Page 61 61
 • Page 62 62
 • Page 63 63
 • Page 64 64
 • Page 65 65
 • Page 66 66
 • Page 67 67
 • Page 68 68
 • Page 69 69
 • Page 70 70
 • Page 71 71
 • Page 72 72
 • Page 73 73
 • Page 74 74
 • Page 75 75
 • Page 76 76
 • Page 77 77
 • Page 78 78
 • Page 79 79
 • Page 80 80
 • Page 81 81
 • Page 82 82
 • Page 83 83
 • Page 84 84
 • Page 85 85
 • Page 86 86
 • Page 87 87
 • Page 88 88
 • Page 89 89
 • Page 90 90
 • Page 91 91
 • Page 92 92
 • Page 93 93
 • Page 94 94
 • Page 95 95
 • Page 96 96
 • Page 97 97
 • Page 98 98
 • Page 99 99
 • Page 100 100
 • Page 101 101
 • Page 102 102
 • Page 103 103
 • Page 104 104
 • Page 105 105
 • Page 106 106
 • Page 107 107
 • Page 108 108
 • Page 109 109
 • Page 110 110
 • Page 111 111
 • Page 112 112
 • Page 113 113
 • Page 114 114
 • Page 115 115
 • Page 116 116
 • Page 117 117
 • Page 118 118
 • Page 119 119
 • Page 120 120
 • Page 121 121
 • Page 122 122
 • Page 123 123
 • Page 124 124
 • Page 125 125
 • Page 126 126
 • Page 127 127
 • Page 128 128
 • Page 129 129
 • Page 130 130
 • Page 131 131
 • Page 132 132
 • Page 133 133
 • Page 134 134
 • Page 135 135
 • Page 136 136
 • Page 137 137
 • Page 138 138
 • Page 139 139
 • Page 140 140

Panasonic ER-GB40 Manualul proprietarului

Categorie
Aparate de tuns
Tip
Manualul proprietarului
Acest manual este potrivit și pentru