Clatronic HL 2266 Manualul proprietarului

Categorie
Incalzitoare de spatiu
Tip
Manualul proprietarului
R
HL 2266
Bedienungsanleitung/Garantie
Gebruiksaanwijzing/Garantie • Mode d’emploi/Garantie
Instrucciones de servicio/Garantía • Manual de instruções/Garantia
Istruzioni per l’uso/Garanzia • Instruction Manual/Guarantee
Instrukcja obsługi/Gwarancja Návod k použití/Záruka
A használati utasítás/garancia • Mod de întrebuinflare/Garanflie
Руководство по эксплуатации/Гарантия
Heizlüfter
Heteluchtkacheltje • Radiateur soufflant
Ventilador calefactor • Radiador de ar quente
Termoventilatore • Fan heater
Dmuchawa Elektrický topný ventilátor
Ventilátoros hősugárzó Aerotermæ
Тепловентилятор
4....-05-HL 2266 neu 24.05.2002 9:43 Uhr Seite 1
Inhalt
Inhoud • Sommaire • Indice • Índice • Indice
Contents Spis treści Obsah Tartalom Conflinut Содержание
D
Übersicht Bedienelemente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Seite 3
Bedienungsanleitung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Seite 4
Garantie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Seite 6
NL
Overzicht bedieningselementen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Pagina 3
Gebruiksaanwijzing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Pagina 8
Garantie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Pagina 10
F
Aperçu des éléments de commande . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Page 3
Mode d’emploi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Page 11
Garantie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Page 13
E
Vista de conjunto Elementos de mando . . . . . . . . . . . . . . . .Página 3
Instrucciones de servicio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Página 14
Garantia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Página 16
P
Vista geral dos elemntos de comando . . . . . . . . . . . . . . . . .Página 3
Manual de instruções . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Página 18
Garantía . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Página 20
I Descrizione dei singoli pezzi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Pagina 3
Istruzioni per l’uso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Pagina 22
Garanzia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Pagina 24
GB
Control element overview . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Page 3
Instruction Manual . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Page 26
Guarantee . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Page 28
PL
Przegląd elemetów obsługi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Strona 3
Instrukcja obsługi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Strona 29
Gwarancja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Strona 31
CZ
Přehled obsluhovací prvky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Strana 3
Návod k použití . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Strana 33
Záruka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Strana 35
H
A hasznalt elemek megtekintése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Oldal 3
A hasznalati utasítás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Oldal 36
Garancia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Oldal 38
RO
Privire de ansamblu al modului de întrebuinflare . . . . . . . .Paginæ 3
Mod de întrebuinflare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Paginæ 39
Garanflie
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Paginæ 41
RUS
Обзор управляющих элементов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .стр. 3
Руководство по эксплуатации . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .стр. 42
Гарантия . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .стр. 44
4....-05-HL 2266 neu 24.05.2002 9:43 Uhr Seite 2
Indicaflii generale de siguranflæ
Înainte de punerea în funcfliune a acestui aparat citifli cu atenflie instrucfliunile de
utilizare øi pæstrafli inclusiv certificatul de garanflie, bonul de casæ øi dupæ posibi-
litæfli ambalajul.
Folosifli acest aparat exclusiv în scop privat øi în cel pentru care a fost conceput.
Acest aparat nu este conceput pentru utilizarea industrialæ. Nu-l folosifli în
exterior (doar dacæ este conceput pentru a fi folosit în exterior). Evitafli
expunerea aparatului la cælduræ, la influenfla directæ a razelor solare, umezealæ
(este interzisæ scufundarea acestuia în lichide) øi nu folosifli obiecte ascuflite în
timpul utilizærii. Evitafli folosirea aparatului cu mâinile ude. În cazul în care apara-
tul este umed sau ud, deconectafli imediat de la reflea. Nu bægafli mâna în apæ.
Oprifli aparatul øi deconectafli întotdeuna de la reflea (tragefli de øtecher øi nu de
cablu) atunci când nu folosifli aparatul, când montafli accesorii, în timpul curæflærii
sau în cazul unor defecfliuni de funcflionare.
Nu læsafli aparatul niciciodatæ nesupravegheat. Pentru a proteja copiii faflæ de
pericolele aparatelor electrice, asigurafli-væ cæ aceøtia nu au acces la ele øi nu
læsafli cablurile sæ atârne.
Verificafli regulat aparatul øi cablurile în vederea detectærii defecfliunilor. Nu
folosifli aparate defecte.
Pentru repararea aparatului contactafli un specialist autorizat. Pentru înlocuirea
unuiui cablu defect de reflea contactafli, în vederea evitærii riscurilor, pro-
ducætorul, serviciul nostru de clienfli sau o persoanæ calificatæ.
Folosifli doar accesorii originale.
rugæm sæ citifli cu atenflie øi urmætoarele „Indicaflii speciale de siguranflæ…“
Indicaflii speciale
1. Pentru a evita riscul focului deschis sau a electrocutærii, aparatul nu trebuie
expus ploii sau umezelii. Din acest motiv nu utilizafli aparatul în imediata apro-
piere a apei – spre ex. în apropierea unei cæzi de baie, a unui bazin sau a unui
subsol umed.
2. Nu utilizafli aparatul cu un Timer sau termostat extern sau prin alte comutatoare
automate. Dacæ aeroterma este acoperitæ sau dacæ este utilizatæ în locuri nea-
decvate existæ pericolul de incendiere.
3. Aeroterma nu poate fi utilizatæ direct sub prizæ. Pæstrafli o distanflæ de cel puflin
1 m de la obiecte inflamabile.
Indicaflii speciale pentru acest aparat
Pæstrafli o distanflæ de siguranflæ corespunzætoare faflæ de obiecte uøor inflamabi-
le cum ar fi mobilæ, perdele etc.
Punefli aparatul pe o suprafaflæ dreaptæ rezistentæ la cælduræ.
Læsafli aparatul sæ se ræceascæ înainte de a-l depozita.
Nu introducefli obiecte în aparat.
Nu acoperifli aparatul, nu punefli obiecte pe aparat.
39
RO
4....-05-HL 2266 neu 24.05.2002 9:43 Uhr Seite 39
Utilizare
1. În cazul în care dorifli sæ utilizafli aeroterma ca aparat independent montafli apa-
ratul pe cel de-al doilea postament livrat suplimentar.
2. Conectafli aparatul doar dupæ montaj, la o prizæ cu protecflie instalatæ regula-
mentar de 230 V, 50 Hz!
3. Verificafli dacæ siguranfla prizei la care conectafli aparatul are cel puflin 10
Amperi.
4. Aparatul poate fi montat atât pe o suprafaflæ adecvatæ dreaptæ, cât øi pe perete
cu ajutorul elementelor de fixare la perete (vezi fig.). Asigurafli øi în cazul monta-
jului la perete intrarea øi ieøirea nestânjenitæ a aerului.
5. Pentru a folosi aparatul ca aparat independent, montafli postamentul dupæ cum
este descris în fig.1.
6. În cazul în care montafli postamentul, cu ajutorul øuruburilor anexate, la perete,
acesta va folosi ca element de fixare la perete (vezi fig.2 øi fig.3).
Comutatorul pentru funcflii (fig.4)
= OPRIT = Aer rece
= Aer cald (1000 W) = Aer cald (2000 W)
Termostat (Fig. 5)
1 Treapta cea mai micæ 2 Treapta cea mai înaltæ
Învârtifli regulatorul termostatului la treapta cea mai înaltæ. Se aprinde lampa de
control.
Dupæ ce s-a atins temperatura de cameræ doritæ, învârtifli uøor regulatorul termosta-
tului înapoi pânæ când se opreøte aparatul.
Prin pornirea øi oprirea aparatului, termostatul va menfline temperatura încæperii
constantæ.
Protecflie la supraîncælzire
Aparatul are în componenfla sa o protecflie la supraîncælzire care opreøte automat
aparatul în caz de supraîncælzire. Comutafli la poziflia „O” øi deconectafli de la reflea.
Læsafli aparatul sæ se ræceascæ pentru circa 10 minute înainte de urmætoarea utiliza-
re.
În cazul în care protecflia la supraîncælzire opreøte dupæ scurt timp din nou aparatul,
este probabil vorba despre un defect. Oprifli din nou aparatul øi deconectafli de la
reflea. Verificarea aparatului trebuie fæcutæ doar de cætre o persoanæ autorizatæ sau
de cætre serviciul nostru cu clienflii (resp. cerefli pærerea comerciantului).
40
RO
4....-05-HL 2266 neu 24.05.2002 9:43 Uhr Seite 40
Curæflare øi întreflinere
1. Înainte de curæflare deconectafli întotdeauna de la reflea øi aøteptafli ræcirea apa-
ratului. Curæflafli aparatul doar cu o cârpæ umezitæ.
2. Nu folosifli pentru curæflare substanfle puternice sau solvenfli.
Acest aparat a fost verificat în conformitate cu toate directivele actuale ale CE,
cum ar fi de ex. compatibilitatea magneticæ øi directiva de tensiune joasæ, øi a fost
construit în conformitate cu cele mai noi prevederi de siguranflæ tehnicæ.
Schimbæri technice sînt rezervate!
Garanflie
Acordæm pentru aparatul nostru o garanflie de 24 de luni începând cu data
achiziflionærii (bon de casæ).
Pe durata perioadei de garanflie remediem gratuit defecfliunile aparatului sau ale
accesoriilor*) rezultate ca urmare a unor defecfliuni din fabricaflie, reparând sau, în
funcflie de aprecierea noastræ, înlocuind aparatul. Reparafliile în garanflie nu duc la
prelungirea teremenului de garanflie øi nici la obflinerea unei noi garanflii!
Pentru a beneficia de garanflie, cumpærætorul este obligat sæ prezinte chitanfla/factu-
ra originalæ de cumpærare a aparatului. Færæ aceastæ dovadæ nu se poate efectua
înlocuirea sau reparaflia gratuitæ a aparatului.
În cazul remedierilor în garanflie predafli aparatul integral în ambalajul original
împreunæ cu bonul de casæ la service-ul autorizat.
*) Defecfliunile accesoriilor nu includ în mod automat schimbarea întregului aparat.
În acest caz væ rugæm sæ sunafli la unul din numerele noastre de telefon!
Deteriorærile componentelor din sticlæ respectiv ale celor din material plastic trebuie
plætite!
Atât defectele de la accesoriile funcflionale resp. componetele care se uzeazæ (de
ex. paleta de fræmântat, curea de distribuflie, telecomandæ de rezervæ, periufle de
dinfli de rezervæ, pânza de fieræstræu) cât øi curæflarea, întreflinerea sau înlocuirea
componentelor care se uzeazæ, nu untræ sub incidenfla garanfliei øi de aceea trebuie
plætite!
Garanflia dispare în cazul intervenfliei stræine.
Post-garanflie
Dupæ scurgerea teremenului de garanflie reparafliile pot fi efectuate gratuit de cætre
service-ul autorizat.
41
RO
4....-05-HL 2266 neu 24.05.2002 9:43 Uhr Seite 41
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46

Clatronic HL 2266 Manualul proprietarului

Categorie
Incalzitoare de spatiu
Tip
Manualul proprietarului