Braun HD 770 Manual de utilizare

Categorie
Uscatoare de par
Tip
Manual de utilizare

Acest manual este potrivit și pentru

15
Nyilatkozatban feltüntetett Braun márkaszervizekben lehet
érvényesíteni.
A garancia hatálya alól kivételt képeznek azok a
meghibásodások, amelyek a készülék szakszerıtlen, vagy
nem rendeltetésszerı használatára vezethetŒk vissza,
valamint azok az apróbb hibák, amelyek a készülék értékét,
vagy használhatóságát nem befolyásolják.
A garancia nem vonatkozik a gyorsan kopó, rendszeresen
cserélendŒ tartozékokra (pl. Borotvaszita, kés, stb.)
A jótállási igény érvényesítésére vonatkozó részletes
tájékoztató a készülék csomagolásában található.
Română
Produsele noastre sunt realizate pentru a răspunde celor mai
exigente cerinţe de calitate, funcţionalitate şi design. Vă
felicităm pentru alegerea făcută în cumpărarea noului produs
Braun şi sperăm să fiţi mulţumiţi întrebuinţându-l.
Citiţi cu atenţie instrucţiunile, înainte de a folosi aparatul.
Important
Folosiţi doar o priză de curent alternativ (~) pentru
uscătorul de păr şi asiguraţi-vă că voltajul corespunde cu
acela marcat pe carcasa aparatului.
Nu folosiţi niciodată aparatul lângă apă
(de ex.: cadă, bazin cu apă, duş). Feriţi-l de
umiditate.
Când folosiţi uscătorul în baie, scoateţi-l din priză după
utilizare.Chiar şi un uscător aflat în poziţia închis poate
prezenta un pericol dacă nu este scos din priză.
Pentru o protecţie sporită a aparatului electric împotriva
fluctuaţiilor de curent se poate instala un stabilizator de
curent (RCD) cu un curent rezidual care să nu depăşească
30 mA în circuitul electric din baie. Cereţi sfatul unui
profesionist.
Aveţi grijă să nu blocaţi canalul de aerisire sau cel de
alimentare când uscătorul de păr este pornit. În acest caz,
uscătorul se va opri automat, iar după câteva minute de
răcire va porni automat.
Nu înfăşuraţi cablul de alimentare în jurul aparatului.
Verificaţi periodic ca acest cablu să nu fie deteriorat, în
special la cele două capete: al ştecărului şi al alimentării
aparatului.Verificarea şi eventuala înlocuire a acestuia
trebuie efectuată la un service Braun. Orice intervenţie din
partea personalului necalificat poate duce la accidente.
Acest produs nu este destinat uzului copiilor sau al
persoanelor cu handicap fizic sau mental, cu excepøia
cazului când sunt supravegheaøi de o persoanå
responsabilå pentru siguranøa lor. În general, vå
recomandåm så øineøi acest produs într-un loc în care copii
nu au acces. În general, vå recomandåm så nu låsaøi
aparatul la îndemâna copiilor.
Descriere
1 Comutator
2 Buton, pentru («Colour Shaver»)
3 Buton pentru curent de aer rece
4 Filtru de protecţie
5 Duză pentru protecţia culorii («Colour Shaver»)
6 Concentrator de aer
7 Accesoriu cu difuzor (numai pentru anumite modele
HD 770)
Comutatorul (1)
Sunt disponibile 2 viteze pentru curentul de aer şi 3 nivele
pentru temperatură, astfel încât puteţi alege să vă uscaţi
părul repede şi efficient, fără ca textura firului de păr să fie
atacată.
Viteză curent de aer Temperatură
II ridicată ridicată III
I medie medie II
O oprit scazută I
Uscarea utilizând tehnologia «Colour Saver»
Tehnologia Colour Saver (protecţia culorii) produce un flux de
ioni care învăluie fiecare fir de păr şi îl protejează în timpul
uscării, conferind părului vopsit o frumuseţe şi o strălucire
naturală pentru o perioadă îndelungată.
Butonul pentru protejarea culorii («Colour Shaver»)
Prin activarea butonului de protecţie a culorii (2) puteţi
selecta o limită maximă a căldurii ieşite din uscător,
indifferent de setarea utilizată pentru fluxul de aer. Prin
tehnologia Colour Saver puteţi prevenii încălzirea excesivă
şi atacarea texturii firului de păr chiar dacă uscarea se
efectuează la viteza maximă.
Duza pentru protecţia culorii («Colour Shaver»)
Duza pentru protecţia culorii (5) combină aerul rece ambiant
cu cel din aparat. Fluxul de aer rezultant acoperă astfel o
suprafaţă mai mare, conferind părului o uscare rapidă dar in
acelaşi timp blândă.
Butonul pentru curent de aer rece (3)
Pentru a fixa coafura, apăsaţi butonul pentru aer rece.
Filtrul de protecţie (4)
Păstraţi filtrul curat. Pentru o curăţare temeinică, scoateţi
filtrul şi curăţaţi-l sub jet de apă.
Concentrator de aer (6)
Pentru o coafură cu forme precise, folosiţi concentratorul de
aer.
Difuzorul pentru volum (7)
(numai pentru anumite modelele HD 770)
Ataşarea accesoriului (b)
Aliniaţi semnul de pe difuzor cu cel de pe uscător.
Ataşaţi dispozitivul şi rotiţi în sensul acelor de ceasornic
până se fixează.
Pentru îndepărtarea difizorului, rotiţi în sensul invers acelor
de ceasornic şi scoateţi-l.
Pentru volum
… pentru păr scurt până la mediu:
Pentru a da volum de la rădăcină, direcţionaţi cu atenţie
difuzorul peste scalp, cu o mişcare uşor circulară.
… pentru păr lung:
Mai întâi uscaţi vârfurile părului, apoi, cu ajutorul accesoriului,
ridicaţi părul uşor către cap şi menţineţi în această poziţie. La
final, direcţionaţi accesoriul pe scalp, la rădăcină, cu o uşoară
mişcare circulară.
Conform Hotãrârii nr. 672 din 19 iulie 2001 privind stabilirea
conditiilor de introducere pe piatã a aparatelor electrocasnice
în functie de nivelul zgomotului transmis prin aer, valoarea de
zgomot dB(A) pentru acest aparat este de 83 dB(A).
Pot fi modificate fără înştiinţare prealabilă.
A nu se arunca produsul împreunå cu deµeurile
menajere; a se preda la centrele de colectare
specializate.
Garanøie
Acordåm produsului o garanøie de doi ani începând cu data
cumpårårii. În perioada de garanøie eliminåm, gratuit, orice defect
al produsului rezultat dintr-un viciu al materialelor sau datoritå
execuøiei, putem alege fie pentru repararea fie pentru înlocuirea
completå a aparatului.
Aceastå garanøie se extinde în fiecare øarå unde aparatul este
furnizat de compania Braun sau de distribuitorii såi.
Aceastå garanøie nu acoperå situaøiile urmåtoare: defectårile
datorate utilizårii necorespunzåtoare, uzura normalå sau
defectele care au un efect neglijabil asupra valorii sau utilizårii
aparatului µi permit utilizarea acestuia aµa cum este. Garanøia
devine nulå dacå reparaøia este realizatå de persoane neautori-
zate µi dacå nu sunt utilizate piese originale Braun pentru
reparaøie.
Pentru reparaøii în perioada de garanøie, predaøi sau trimiteøi unui
centru de reparaøii autorizat Braun, aparatul complet µi chitanøa
de vânzare.
Türkçe
Cihazınızı kullanmandan önce lou kullanım kılavozunu
dikkallice ve eksiksiz okuyunuz.
Önemli
Saç kurutma makinanızı alternativ akımlı bir elektrik prizine
takınız ve kullanmandan önce µebeke cereyan geniliminin
cihazın altında yazan voltaja uygunlu©unu kontrol ediniz.
Bu cihaz asla su ile temas edebileceπi yerlerde
kullan∂lmamal∂d∂r (örneπin lavabo, küvet, duµ vb.).
Cihazınızın su ile temas etmesini önleyiniz.
Cihazınızın sürekli olarak banyoda bulunduruyorsanız her
kullanımdan sonra mutlaka fiµini elektrik prizinden cekiniz.
Fiµi çekilmemiµ bir makine, kapalı konumda olsa bile
tehlikelidir.
Ek bir koruma saπlamak için, bir elektrikçiye danıµarak,
banyonuzun elektrik devresine 30mA’i aµmayan ek bir akim
aygıtı baπlatmanızı öneriyoruz.
Cihazınız çaliµir konumda iken iç ve diµ hava ızgaraların
önlerinin kapanmamasına dikkat ediniz. Izgaralardan
herhangi birisinin önünün kapanması halinde saç kurutma
makinenızın sigortası devreye girecek ve makine otomatik
olarak kapanacaktır. Biraç dakika soπuduktan sonra ise
yeniden çalıµmaya baµlayacaktır.
Elektrik kablosunu cihazınızın gövdesine sarmayınız.
Kabloyu, hasar ve yipranmaya karµı, özellikle fiµe ve
gövdeye giriµ kısımlarina dikkat ederek düzenli olarak
kontrol ediniz. Cihazınızı bakim veya onarim için mutlaka
Braun yetkili servis istasyonlarına götürünüz. Cihazın
elektrik kablosu sadece yetkili Braun servislerince
deπiµtirilmelidir. Eksik ya da kalitesiz olarak yapilan onarım
kazalara ve kullanıcının yaralanmasına sebep olabilir.
Bu aygıt sorumlu bir kiµinin gözetiminde olmaksızın
çocukların ve fiziksel yada ruhsal engelli kiµilerin
kullanmasına uygun de©ildir. Aygıtınızı çocukların
ulaµabilece©i yerlerden uzak tutmanızı öneririz. Çocukların
cihazla oynamasını engellemek için gözetim altında
tutunuz.
Tanımlar
1 Isı ayar ve hava akımı butonları
2 Renk Koruma Butonu («Colour Shaver»)
3 Soπuk µok butonu
4 Koruyucu filtre
5 Iµıklı iyon fonksiyonu çalıµtırma butonu («Colour Shaver»)
6 Hava yoπunlaµt∂r∂c∂
7 Difüzör ataçman∂ (sadece HD 770 modeli için)
99414113_HD770_750.indd 1599414113_HD770_750.indd 15 16.03.2010 10:39:12 Uhr16.03.2010 10:39:12 Uhr
23
S
G
G
C
T
C
C
G
G
T
Z
Z
J
G
J
K
D
D
F
D
D
K
K
K
I
O
D
D
D
D
D
V
H
Ñ
Ñ
Ñ
S
S
C
S
C
T
S
h
F
S
Å
M
P
s
R
P
Î
Î
E
Î
ò
ò
99414113_HD770_750.indd 2399414113_HD770_750.indd 23 16.03.2010 10:39:17 Uhr16.03.2010 10:39:17 Uhr
1 / 1

Braun HD 770 Manual de utilizare

Categorie
Uscatoare de par
Tip
Manual de utilizare
Acest manual este potrivit și pentru