Braun HD510 Manual de utilizare

Categorie
Uscatoare de par
Tip
Manual de utilizare

Acest manual este potrivit și pentru

32
Românå (RO/MD)
Produsele companiei Braun sunt realizate pentru a
råspunde celor mai exigente cerinøe de calitate,
funcøionalitate µi design. Vå felicitåm pentru
alegerea fåcutå în cumpårarea noului aparat µi
speråm så fiøi muløumiøi întrebuinøându-l.
Citiøi cu atenøie instrucøiunile, înainte de a folosi
aparatul.
IMPORTANT
Folosiøi doar o prizå de curent alternativ pentru
uscåtorulde pår µi asiguraøi-vå cå voltajul din
casa dvs. corespunde cu acela marcat pe
carcasa uscåtorului.
Acest aparat nu trebuie utilizat niciodatå
långå apå (ex: cadå, duµ)! Aveøi grijå så
nu udaøi uscåtorul.
Când folosiøi uscåtorul în baie, scoateøi-l din prizå
dupå ce îl folosiøi. Chiar µi un uscåtor aflat pe
poziøia închis (off), poate prezenta un pericol
dacå nu-l scoateøi din prizå.
Pentru o protejare mai bunå a aparatului
împotriva fluctuaøiilor de curent vå recomandåm
instalarea un stabilizator de curent (RCD), cu o
putere rezidualå care så nu depåµeascå 30 mA
în circuitul electric din baie. Cereøi sfatul unui
profesionist.
Aveøi grijå så nu blocaøi canalul de aerisire, sau
cel de alimentare când uscåtorul de pår este
pornit. în acest caz, uscåtorul se va opri automat,
iar dupå câteva minute de råcire va porni din nou
automat.
Nu înfåµuraøi cordonul de alimentare în jurul
aparatului. Verificaøi periodic acest cordon så nu
fie deteriorat, în special la cele douå capete: al
µtecherului µi al alimentårii aparatului. Verificarea
µi eventuala înlocuire a cordonului trebuie
efectuatå la un service autorizat Braun.
Reparaøia necalificatå poate cauza accidente sau
daune utilizatorului.
Acest produs nu trebuie folosit de copii sau
persoane cu capacitåøi fizice sau mentale
reduse, fårå supravegherea unei persoane
responsabile de siguranøa acestora! în general,
vå recomandåm så nu låsaøi aparatul la
îndemâna copiilor. Copii ar trebui supravegheaøi
pentru a vå asigura cå nu se joacå cu aparatul.
Descriere
1 Comutator
2 Activator de ioni
3 Buton pentru curent de aer rece
4 Filtru de protecøie
5 Dispozitiv care concentreazå aerul
6 Accesoriu cu difuzor (doar la modelul HD 530)
Setårile comutatorului
1
Cu ajutorul a douå aplicaøii ale fluxului de aer µi a
celor trei setåri de tempereturå, puteøi personaliza
uscåtorul de pår pentru un coafat rapid, eficient, dar
în acelaµi timp µi blând.
Flux de aer
Temperatura
II curent de aer puternic ridicatå III
I ventilaøie moderatå medie II
O oprit scåzutå I
Tehnologia „satin ion“
Tehnologia „satin ion“ produce un flux de ioni care
învåluie fiecare fir de pår. Ionii îmblânzesc buclele
rebele, conferind pårului o frumuseøe µi o strålucire
naturalå.
Atunci când uscåtorul de pår este pornit, se
aprinde un led
2 care indicå generarea ionilor.
Pentru rezultate optime, utilizaøi uscåtorul de pår
fårå accesorii.
Efectul ionilor este mai puøin vizibil într-un mediu
cu umiditate crescutå.
Aranjarea optimå utilizând tehnologia „satin ion“
Dacå vå uscaøi pårul utilizând un accesoriu, la
finalul procesului de coafare îndepårtaøi accesoriul,
pentru a asigura un flux maxim de ioni si pentru a
obøine un pår cu aspect strålucitor µi sånåtos.
Butonul pentru curent de aer rece
3
Pentru a fixa coafura, apåsaøi pe acest buton.
Filtrul de protecøie
4
Påstraøi filtrul curat.
Pentru curåøare, scoateøi filtrul µi curåtaøi-l sub jet
de apå.
Dispozitiv care concentreazå aerul
5
Pentru o coafurå cu forme precise, folosiøi
dispozitivul care concentreazå aerul.
Accesoriu cu difuzor
6 (doar pentru modelul
HD 530)
Ataµarea accesoriului (a)
Aliniaøi semnul de pe difuzor cu cel de pe uscåtor,
Ataµaøi dispozitivul µi rotiøi în sensul acelor de
ceasornic pânå se fixeazå.
Pentru îndepårtarea difuzorului, rotiøi în sensul
invers acelor de ceasornic µi scoateøi-l.
Pentru volum
Pentru pår scurt pânå la mediu
.
Pentru a da volum de la rådåcinå, direcøionaøi cu
atenøie difuzorul peste scalp, cu o miµcare uµor
circularå.
Continuaøi astfel pentru fiecare µuviøå.
Pentru pår lung
.
Mai întâi uscati vârfurile pårului, apoi, cu ajutorul
accesoriului, ridicaøi pårul uµor cåtre cap µi
menøineøi în aceastå poziøie. La final, direcøionaøi
accesoriul pe scalp, la rådåcinå, cu o uµoarå
miµcare circularå.
92250292_HD530_510_S4-46 Seite 32 Donnerstag, 22. März 2012 10:30 10
33
Eλληνικ
Instrucøiunile se pot schimba fårå o notificare
prealabilå.
în scopul protejårii mediului înconjuråtor, vå
rugåm så nu aruncaøi produsul, la sfârµitul
duratei de folosinøå, împreunå cu resturile
menajere. Acesta poate fi depus la centrele
specializate din øara în care locuiøi.
Garanøie
Acordåm o garanøie de 2 ani pentru acest produs, de
la data achiziøionårii. Durata medie de utilizare: 5 ani,
cu condiøia respectårii instrucøiunilor de utilizare si
efectuårii intervenøiilor tehnice numai de cåtre
personalul service autorizat.
În perioada de garanøie vom remedia gratuit
neconformitåøile aparatului, prin repararea sau
înlocuirea produsului, dupå caz. Aceastå garanøie
este valabilå în orice øara în care acest aparat este
furnizat de cåtre compania Braun sau de cåtre
distribuitorul desemnat al acesteia. Repararea sau
înlocuirea produselor se va efectua în cadrul unei
perioade rezonabile de timp (maxim 15 zile de la data
aducerii la cunoµtinøå a neconformitåøii).
Prezenta garanøie nu acoperå: defectele datorate
utilizårii necorespunzatoare, uzurii normale (de ex:
ale sitei aparatului sau ale blocului de taiere), precum
si defectele care au un efect neglijabil asupra valorii
sau funcøionårii aparatului. Garanøia devine nulå dacå
se efectueazå reparaøii de cåtre persoane
neautorizate µi dacå nu se utilizeazå componente
originale Braun.
Pentru a beneficia de service în perioada de garanøie,
prezentaøi produsul împreunå cu factura (bonul/
chitanøa de cumpårare) la una dintre unitåøile service
agreate.
PUNCT CENTRAL DE SERVICE BRAUN
Ωos. Viilor, Nr.14, Corp Clådire C2, Etaj 2, Biroul nr.3,
Sector 5, Bucureti (acces din Str. Nåsåud)
Tel: 021–224.00.47
Mobil: 0722.541.548
Τα πρϊντα µας υν κατασκευαστε τσι στε
να ανταπκρννται στις υψηλτερες πρδιαγρας
πιτητας, λειτυργικτητας και σεδιασµ.
Ελπυµε τι θα απλασετε πλρως τη να σας
συσκευ Braun.
Πριν ρησιµπισετε τη συσκευ για πρτη ρ,
διαστε λες τις δηγες πρσεκτικ.
™ËÌ·ÓÙÈÎfi
ρησιµπιεστε τη συσκευ µν σε εναλλασ-
σµεν ρεµα (Ù) και εαιωθετε τι τ λτ
τυ ρεµατς πυ γρει η πλακτα της συσ-
κευς σας εναι δι µε αυτ της ηλεκτρικς
εγκατστασης τυς σπιτι σας.
∏ Û˘Û΢‹ ·˘Ù‹ ‰ÂÓ ı· Ú¤ÂÈ ÔÙ¤ Ó·
¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı› ÎÔÓÙ¿ ‹ ¿Óˆ ·fi ÓÂÚfi (.¯.
ÓÈÙ‹Ú·, Ì·ÓȤڷ ‹ ÓÙÔ˘˜). Μην ασετε τη
συσκευ σας να ραε.
Να γετε πντα τη συσκευ απ την πρα
µετ απ τη ρση. Ακµα και ταν η συσκευ
εναι κλειστ εναι επικνδυν να ρσκεται
κντ στ νερ.
Για επιπλν πρστασα, σας συνιστµε να
τπθετσετε στην ηλεκτρλγικ κατσταση
τυ σπιτι ειδικ διακπτη ασλειας
(RCD 30 mA). Συµυλευτετε τν τενικ πυ
θα κνει την εγκατσταση.
Πρσετε να µη ρσσεται τ πλγµα εισδυ
και εαγωγς αρα ταν  στεγνωτρας εναι
σε λειτυργα. Εν ρει πιδπτε πλγµα
η λειτυργα τυ στεγνωτρα θα διακπε αυτ-
µατα. Α κρυσει για λγα λεπτ, θα τεθε πλι
αυτµατα σε λειτυργα.
Μην τυλγετε τ καλδι γρω απ τη συσκευ.
Να τ ελγετε τακτικ για θρ  λη,
ιδιατερα στ σηµε πυ µπανει στη συσκευ
και στην πρα. Εν ετε πιαδπτε αµιλα
για την κατστασ τυ, πηγανετε τη συσκευ
στ πλησιστερ Κατστηµα Σρις της Braun
για λεγ/πισκευ. Τ καλδι της συσκευς
µπρε να αντικατασταθε µν απ να ευσι-
δτηµν Κατστηµα Σρις της Braun. Μια
επισκευ πυ δεν ει γνει απ ειδικ τενικ,
µπρε να κνει τη συσκευ εαιρετικ επικνδυνη
για τν ρστη.
∞˘Ù‹ Ë Û˘Û΢‹ ‰ÂÓ ÚÔÔÚ›˙ÂÙ·È ÁÈ· ¯Ú‹ÛË
·fi ·È‰È¿ ‹ ¿ÙÔÌ· Ì ÌÂȈ̤Ó˜ ۈ̷ÙÈΤ˜ ‹
‰È·ÓÔËÙÈΤ˜ ÈηÓfiÙËÙ˜, ÂÎÙfi˜ Î·È ·Ó ÂÈÙËÚÔ‡ÓÙ·È
·fi ¿ÙÔÌ· ˘‡ı˘Ó· ÁÈ· ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ¿ ÙÔ˘˜.
°ÂÓÈο, Û˘ÓÈÛÙԇ̠ӷ Îڷٿ٠ÙËÓ Û˘Û΢‹ Ì·ÎÚÈ¿
·fi ·È‰È¿. ∆· ·È‰È¿ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÔÙ‡ÔÓÙ·È ÁÈ·
Ó· ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÂÙ·È fiÙÈ ‰ÂÓ ·›˙Ô˘Ó Ì ÙË Û˘Û΢‹.
¶ÂÚÈÁÚ·Ê‹
1
∆ιακπτης
2
Ενδεικτικ λυνα ινισµ
3
Κυµπ κρυ αρα
4
Φλτρ πρστασας
5
Ερτηµα συγκντρωσης τυ αρα
6
Φυσνα
(ÌfiÓÔ ÁÈ· HD 530)
92250292_HD530_510_S4-46 Seite 33 Donnerstag, 22. März 2012 10:30 10
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42

Braun HD510 Manual de utilizare

Categorie
Uscatoare de par
Tip
Manual de utilizare
Acest manual este potrivit și pentru