Braun HD530, HD510, Satin Hair 5 Manual de utilizare

Categorie
Uscatoare de par
Tip
Manual de utilizare

Acest manual este potrivit și pentru

39
Românå (RO/MD)
Produsele companiei Braun sunt realizate pentru a
råspunde celor mai exigente cerinøe de calitate,
funcøionalitate µi design. Vå felicitåm pentru
alegerea fåcutå în cumpårarea noului aparat µi
speråm så fiøi muløumiøi întrebuinøându-l.
Citiøi cu atenøie instrucøiunile, înainte de a folosi
aparatul.
Important
Folosiøi doar o prizå de curent
alternativ pentru uscåtorul de pår µi
asiguraøi-vå cå voltajul din casa dvs.
corespunde cu acela marcat pe
carcasa uscåtorului.
Acest aparat electrocasnic poate
fi utilizat de cåtre copii peste 8 ani,
de cåtre persoanele cu capacitåøi
fizice, senzoriale sau mentale
reduse, precum µi de cåtre cele
cårora le lipsesc experienøa si
cunoµtinøele necesare, cu condiøia
de a fi supravegheate µi de a
primi instrucøiuni pentru a utiliza in
siguranta aparatul µi pentru a
înøelege posibilele riscuri. Copii
nu trebuie så se joace cu acest
aparat. Operaøiunile de curåøare µi
întreøinere nu trebuie efectuate de
copii, în afara cazului în care au
peste 8 ani µi sunt supravegheaøi.
Acest aparat nu trebuie utilizat
niciodatå långå apå
(ex: cadå, duµ)! Aveøi grijå så nu
udaøi uscåtorul.
Când folosiøi uscåtorul în baie,
scoateøi-l din prizå dupå ce îl folosiøi.
Chiar µi un uscåtor aflat pe poziøia
închis (off), poate prezenta un
pericol dacå nu-l scoateøi din prizå.
Pentru o protejare mai bunå a
aparatului împotriva fluctuaøiilor de
curent vå recomandåm instalarea
un stabilizator de curent (RCD),
cu o putere rezidualå care så nu
depåµeascå 30 mA în circuitul
electric din baie. Cereøi sfatul unui
profesionist.
Aveøi grijå så nu blocaøi canalul de
aerisire, sau cel de alimentare când
uscåtorul de pår este pornit. în acest
caz, uscåtorul se va opri automat, iar
dupå câteva minute de råcire va
porni din nou automat.
Nu înfåµuraøi cablul de alimentare în
jurul aparatului. Verificaøi în mod
regulat cablul de alimentare pentru
uzurå µi deteriorare. În cazul în care
cablul este deteriorat, încetaøi
utilizarea aparatului µi duceøi-l la un
centru de service autorizza Braun.
Reparaøiile efectuate de cåtre
persoane necalificate pot expune
utilizatorul la riscuri majore.
Descriere
1 Comutator
2 Activator de ioni
3 Buton pentru curent de aer rece
4 Filtru de protecøie
5 Dispozitiv care concentreazå aerul
6 Accesoriu cu difuzor (doar la modelul HD 530)
Setårile comutatorului
1
Cu ajutorul a douå aplicaøii ale fluxului de aer µi a
celor trei setåri de tempereturå, puteøi personaliza
uscåtorul de pår pentru un coafat rapid, eficient, dar
în acelaµi timp µi blând.
Flux de aer
Temperatura
II curent de aer puternic ridicatå III
I ventilaøie moderatå medie II
O oprit scåzutå I
Tehnologia „satin ion“
Tehnologia „satin ion“ produce un flux de ioni care
învåluie fiecare fir de pår. Ionii îmblânzesc buclele
rebele, conferind pårului o frumuseøe µi o strålucire
naturalå.
Atunci când uscåtorul de pår este pornit, se
aprinde un led
2 care indicå generarea ionilor.
Pentru rezultate optime, utilizaøi uscåtorul de pår
fårå accesorii.
Efectul ionilor este mai puøin vizibil într-un mediu
cu umiditate crescutå.
Aranjarea optimå utilizând tehnologia „satin ion“
Dacå vå uscaøi pårul utilizând un accesoriu, la
finalul procesului de coafare îndepårtaøi accesoriul,
pentru a asigura un flux maxim de ioni si pentru a
obøine un pår cu aspect strålucitor µi sånåtos.
96197450_HD530_510_S4-54 Seite 39 Mittwoch, 21. November 2012 1:48 13
40
Butonul pentru curent de aer rece
3
Pentru a fixa coafura, apåsaøi pe acest buton.
Filtrul de protecøie
4
Påstraøi filtrul curat.
Pentru curåøare, scoateøi filtrul µi curåtaøi-l sub jet
de apå.
Dispozitiv care concentreazå aerul
5
Pentru o coafurå cu forme precise, folosiøi
dispozitivul care concentreazå aerul.
Accesoriu cu difuzor
6 (doar pentru modelul
HD 530)
Ataµarea accesoriului (a)
Aliniaøi semnul de pe difuzor cu cel de pe uscåtor,
Ataµaøi dispozitivul µi rotiøi în sensul acelor de
ceasornic pânå se fixeazå.
Pentru îndepårtarea difuzorului, rotiøi în sensul
invers acelor de ceasornic µi scoateøi-l.
Pentru volum
Pentru pår scurt pânå la mediu
.
Pentru a da volum de la rådåcinå, direcøionaøi cu
atenøie difuzorul peste scalp, cu o miµcare uµor
circularå.
Continuaøi astfel pentru fiecare µuviøå.
Pentru pår lung
.
Mai întâi uscati vârfurile pårului, apoi, cu ajutorul
accesoriului, ridicaøi pårul uµor cåtre cap µi
menøineøi în aceastå poziøie. La final, direcøionaøi
accesoriul pe scalp, la rådåcinå, cu o uµoarå
miµcare circularå.
Instrucøiunile se pot schimba fårå o notificare
prealabilå.
în scopul protejårii mediului înconjuråtor, vå
rugåm så nu aruncaøi produsul, la sfârµitul
duratei de folosinøå, împreunå cu resturile
menajere. Acesta poate fi depus la centrele
specializate din øara în care locuiøi.
Garanøie
Acordåm o garanøie de 2 ani pentru acest produs, de
la data achiziøionårii. Durata medie de utilizare: 5 ani,
cu condiøia respectårii instrucøiunilor de utilizare si
efectuårii intervenøiilor tehnice numai de cåtre
personalul service autorizat.
În perioada de garanøie vom remedia gratuit
neconformitåøile aparatului, prin repararea sau
înlocuirea produsului, dupå caz. Aceastå garanøie
este valabilå în orice øara în care acest aparat este
furnizat de cåtre compania Braun sau de cåtre
distribuitorul desemnat al acesteia. Repararea sau
înlocuirea produselor se va efectua în cadrul unei
perioade rezonabile de timp (maxim 15 zile de la data
aducerii la cunoµtinøå a neconformitåøii).
Prezenta garanøie nu acoperå: defectele datorate
utilizårii necorespunzatoare, uzurii normale (de ex:
ale sitei aparatului sau ale blocului de taiere), precum
si defectele care au un efect neglijabil asupra valorii
sau funcøionårii aparatului. Garanøia devine nulå dacå
se efectueazå reparaøii de cåtre persoane
neautorizate µi dacå nu se utilizeazå componente
originale Braun.
Pentru a beneficia de service în perioada de garanøie,
prezentaøi produsul împreunå cu factura (bonul/
chitanøa de cumpårare) la una dintre unitåøile service
agreate.
PUNCT CENTRAL DE SERVICE BRAUN
Ωos. Viilor, Nr.14, Corp Clådire C2, Etaj 2, Biroul nr.3,
Sector 5, Bucureti (acces din Str. Nåsåud)
Tel: 021–224.00.47
Mobil: 0722.541.548
96197450_HD530_510_S4-54 Seite 40 Mittwoch, 21. November 2012 1:48 13
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50

Braun HD530, HD510, Satin Hair 5 Manual de utilizare

Categorie
Uscatoare de par
Tip
Manual de utilizare
Acest manual este potrivit și pentru