EHEIM Classic 250 Manualul proprietarului

Marca
EHEIM
Model
Classic 250
Tip
Manualul proprietarului
C
Namestite pokrov filtrskega vložka, tako da ga vrtite ga v desno ter
vstavite vložek v filtrsko posodo. Namestite glavo črpalke in pri tem
pazite, da je tesnilni obroč pravilno vstavljen v ležišče. Zaprite za-
ponko.
D
Postavite filter pod akvarij – najmanj pa pod površino vode.
E/F
Namestite cev za šobe v skladu z risbo
A
ali
B.
G
Spojite sesalno cev s filtrsko košaro (glej sliko
A),
pritrdite ju na
stransko steno ter namestite cevne spoje s filtrom: sesalno stran na
spodnjem vtočnem elementu, pritisno stran na glavo črpalke. Varujte
cevi z zaščitno matico (glej sliko
K).
Spuščanje v obratovanje
Namestite pretok vode s pomočjo sesalne naprave EHEIM (nar. št.
4003540), kompeta za instalicjo EHEIM 1 (glej
G1
, nar. št. 4004300) ali
tako, da sami začnete vsesati, dokler se fliter ne napolni. Nato pri-
ključite tlačno cev na izpustni lok in šobno cev ter filter priklo-
pite nad električnim vtičem (zagonski ropot črpalke prve 0,5 – 3 se-
kunde po zagonu je povsem običajen).
Postavite zamašek na šobno cev šele tedaj, ko v vodi ne bo v
mehurčkov zraka.
Nega in vzdrževanje
H / I
Izvlecite vtikač iz vtičnice ter snemite glavo črpalke. Sprostite za-
ponko na glavi črpalke ter vzemite ven dele črpalke, kot kaže risba.
Vložek hladilnega kanala (glej
I)
vzemite ven s pomočjo izvijača.
Očistite vse dele s pomočjo čistilne ščetke EHEIM za črpalne komore
(nar. št. 4009550) ter jih po tem sestavite po istem redosledu.
Napotek: Redno preverjajte pravilen položaj vseh cevnih spojih.
Pozor: Osovina v telesu ležaja – in na njo nameščeno krilo črpalke –
morata biti popolnoma prepustni, tako da črpalka lahko obratuje brez
težav.
Român˘a
a mul
,
tumim
pentru achizi
,
tia noului filtru extern EHEIM classic, care v˘a procur˘a o per-
forman
,
ta optimal˘a la un nivel înalt de fiabilitate
,
si o eficien
,
a maximal˘a.
asuri de siguran
,
a
Numai pentru folosirea în înc˘aperi s
,
i în domeniul acvaristic.
Înainte de a introduce mâna în ap
a
acvariului deconectat
,
i de la ret
,
ea toate
aparatele electrice instalate în acvariu. Înainte de a deschide filtrul de-
conectat
,
i complet aparatul de la sursa de curent electric.
Cablul de racord electric a acestui aparat nu poate fi înlocuit. Nu mai folo-
sit
,
i acest produs în cazul deterior˘arii cablului. Solicitat
,
i un vânzator spe-
cializat sau contactat
,
i serviciul de asistent
,
˘a EHEIM.
Acest aparat nu este destinat folosint
,
ei de c˘atre persoane (inclusiv copii)
având capacit˘at
,
i fizice, senzoriale sau intelectuale reduse, o lips˘a de ex-
perient
,
˘a s
,
i/sau de cunos
,
tint
,
e, sau numai dac˘a acestea se afl˘a sub supra-
vegherea unei persoane competente sau dac˘a execut˘a recomand˘arile sale
cu privire la întrebuint
,
area aparatului. Supravegheat
,
i copiii pentru a fi si-
gur c˘a nu se joac˘a cu aparatul.
Acest aparat poate declans
,
a câmpuri electromagnetice care pro-
duc perturb˘ari sau deterior˘ari mecanice. Aceast˘a remarc˘a este
valabil˘a s
,
i pentru un stimulator cardiac. Preluat
,
i distant
,
ele necesare de si-
gurant
,
˘a din manualele de folosint
,
˘a ale acestor aparate medicale.
La lucr˘arile de întret
,
inere exist˘a un pericol de strivire a degetelor datorat
înaltelor fort
,
e magnetice.
Pentru securitatea dvs. v˘a recomand˘am s˘a format
,
i un
gât de leb˘ad˘a cu cablul electric ceea ce evit˘a p˘atrun-
derea apei în interiorul prizei de curent în cazul unei
scurgeri de ap˘a pe cablu. Dac˘a folosit
,
i o priz˘a multipl˘a,
plasarea se face deasupra duliei filtrului.
Lemnul fiind tratat cu diverse lacuri s
,
i lustruiri, picioa-
rele acestui aparat, prin efectul unei react
,
ii chimice,
pot l˘asa urme vizibile pe mobil˘a sau pe parchet. Nu
punet
,
i aparatul f˘ar˘a protect
,
ie pe o suprafat
,
˘a din lemn.
Aleget
,
i un loc pentru amplasare t
,
inând cont de în˘alt
,
i-
mea de instalare.
Respectat
,
i distant
,
a de 180 cm max. între suprafat
,
a
apei s
,
i fundul filtrului pentru a obt
,
ine o sigurant
,
˘a op-
tim˘a de funct
,
ionare.
Atent
,
ie: Filtrul se foloses
,
te numai în pozit
,
ie vertical˘a.
Respectat
,
i indicat
,
iile de sigurant
,
˘a atunci când manipulat
,
i elemente de con-
struct
,
ie înc˘arcate electrostatic.
Nu cur˘at
,
at
,
i aparatul sau piesele componente în mas
,
ina de sp˘alat vasele.
Nu este rezistent la sp˘alarea în mas
,
in˘a.
Nu aruncat
,
i acest produs la gunoiul menajer, adresat
,
i-v˘a firmelor de sa-
lubrizare.
Produsul este aprobat de textele
reglementare nat
,
ionale în vigoare s
,
i
este conform normelor UE.
20 cm
geprüfte
Sicherheit
max.
180 cm
Filtru extern 2213
Func
,
tionare
A
Capul pompei
Rezervorul filtrului
Racordul furtunului
pentru partea de presiune
Racordul furtunului pentru partea
de aspira
,
tie
Compartiment de filtrare
,
Teav˘a de aspira
,
tie
Co
,
s filtrant
Ventuz˘a cu ureche
,
Teav ˘a scurgere.
B Ridica
,
ti compartimentul de filtrare cu ajutorul mânerului
,
si deschi-
de
,
ti capacul învârtindu-l spre stânga.
B
1 Variant˘a cu bure
,
ti filtran
,
ti
Se spal˘a bure
,
tii sub jetul robinetului
,
si se instaleaz˘a în recipientul
de filtrare conform indica
,
tiilor urm˘atoare:
5 bure
,
ti alba
,
stri (ref. 2616131 / 2 buc ˘a
,
ti.),
1 vat˘a de filtrare alb˘a (ref. 2616135 / 3 buc˘a
,
ti)
,
si
1 strat de carbon negru (ref. 2628130 / 3 buc˘a
,
ti.) folosit ca strat
superior
,
si destinat la absorbirea substan
,
telor chimice care s-au in-
stalat cu ocazia unei noi instala
,
tii a filtrului.
b
c
a
a recomand˘am s˘a arunca
,
ti c˘arbunele dup ˘a2 s˘apt˘amâni de între-
buin
,
tare.
B
2 Variant˘a cu medii filtrante
Umple
,
ti compartimentul de filtrare în felul urmator:
vreo 3-5 cm EHEIM MECH,
1 burete filtrant albastru (ref. 2616131 / 2 buc˘a
,
ti),
EHEIM SUBSTRATpro sau SUBSTRAT,
1 vat˘a filtrant˘a alb˘a (ref. 2616135 / 3 buc˘a
,
ti),
1 strat de carbon (ref. 2628130 / 3 buc˘a
,
ti).
În final, cur˘a
,
ta
,
ti bine compartimentul de filtrare cu ap˘a de la robinet
pentru a îndep˘arta restul de particule din mediile filtrante.
b
d
e
c
a
Instalarea
Punerea în func
,
tiune
Se amorseaz˘a cu pompa EHEIM (ref. 4003540), cu ajutorul setului
de instalare EHEIM 1 (vezi G
1, ref. 4004300) sau prin aspira
,
tie la
nivelul p˘ar
,
tii de presiune, pân˘a ce filtrul se umple de la sine.
În final se leag˘a furtunul de presiune cu
,
teava de scurgere
,
si
,
teava
de dispersie, iar filtrul se porne
,
ste prin intermediul
,
stec˘arului. (Un
zgomot de pornire a pompei de 0,5 – 3 sec. este normal.)
Dopul se fixeaz˘a pe
,
teava de dispersie doar dup˘a ce nu mai exist˘a
bule de aer în circuitul apei.
Între
,
tinere
H/I Scoate
,
ti
,
stec˘arul din priz˘a
,
si lua
,
ti capul pompei. Debloca
,
ti sigu-
ran
,
ta de la capul pompei
,
si scoate
,
ti piesele pompei conform de-
senului. Îndep˘arta
,
ti canalul de r˘acire I cu ajutorul unei
,
surubelni
,
te.
Toate piesele cur˘a
,
a cu peria EHEIM pentru camera pompei (ref.
4009550) si apoi asambla
,
ti la loc în aceea
,
si ordine.
Indica
,
tie: Verifica
,
ti periodic dac˘a pozi
,
tia leg˘aturilor între furtunuri
este corect˘a.
Aten
,
tie: Axul din corpul lag˘arului –
,
si elicea pompei a
,
seza
,
ta dea-
supra – trebuie s˘a fie bine degajate pentru ca pompa s˘a func
,
tio-
neze impecabil.
C Închide
,
ti capacul compartimentului de filtrare învârtindu-l spre
dreapta
,
si amplasa
,
ti-l în carcasa filtrului. Instala
,
ti capul pompei
în rezervorul filtrului
,
si asigura
,
ti-v˘a c˘a inelul de etan
,
sare este bine
fixat. Ap˘asa
,
ti clamele.
D A
,
seza
,
ti filtrul sub acvariu sau cel pu
,
tin sub nivelul de suprafa
,
a al
apei.
E/F Monta
,
ti
,
teava de dispersie conform desenului A sau B.
G Conecta
,
ti
,
teava de aspira
,
tie
,
si co
,
sul filtrant (vezi Figura A), fixa
,
ti-le
de un perete lateral folosind 2 ventuze
,
si instala
,
ti furtunurile pe fil-
tru: Cel de aspira
,
tie la
,
stu
,
tul de alimentare de jos, cel de presiune pe
partea superioar˘a a pompei.
Asigura
,
ti furtunurile cu piuli
,
tele de siguran
,
a (Figura. K).
/

Acest manual este, de asemenea, potrivit pentru