EHEIM 350 Manualul proprietarului

Marca
EHEIM
Categorie
accesorii pentru piscină deasupra solului
Model
350
Tip
Manualul proprietarului
Postavitev
C
Preverite, ali je tesnilni obroč na glavi črpalke pritrjen v za njega
predvidenem utoru. Namestite glavo črpalke ter zaprite zaponko.
D
Postavite filter pod akvarij – najmanj pa pod površino vode.
E/F
Namestite cev za šobe v skladu z risbo
ali
. Spojite sesalno cev
s filtrsko košaro (glej sliko A), pritrdite ju na stransko steno z dva
sesalnika: sesalno stran na spodnjem vtočnem elementu, pritisno
stran na glavo črpalke.
G
Varujte cevi z zaščitno matico na cevnem priključku filtra odnosno na
dvojnih ventilih, ki so montirani spred priključka.
Spuščanje v obratovanje
H
Namestite pretok vode s pomočjo sesalne naprave EHEIM (nar. št.
4003540), kompeta za instalicjo EHEIM 1 (glej
H1
) ali tako, da sami
začnete vsesati, dokler se fliter ne napolni.
Nato priključite tlačno cev na izpustni lok in šobno cev ter filter priklo-
pite nad električnim vtičem (zagonski ropot črpalke prve 0,5 – 3 se-
kunde po zagonu je povsem običajen). Postavite zamašek na šobno
cev šele tedaj, ko v vodi ne bo več mehurčkov zraka.
Nega in vzdrževanje
I
Izvlecite vtikač iz vtičnice ter snemite glavo črpalke. Sprostite za-
ponko na glavi črpalke ter vzemite ven dele črpalke, kot kaže risba.
Očistite vse dele s pomočjo čistilne ščetke EHEIM za črpalne komore
(nar. št. 4009550) ter jih po tem sestavite po istem redosledu.
Napotek: Redno preverjajte pravilen položaj vseh cevnih spojih.
Pozor: Osovina v telesu ležaja – in na njo nameščeno krilo črpalke –
morata biti popolnoma prepustni, tako da črpalka lahko obratuje brez
težav.
Filter
filtrska spužva
2x
filtrsko runo
3x
runo iz premoga
3x MECH SUBSTRATpro
2215 2616151 2616155 2628150
2507051 (1 l) 2510051 (1 l)
2510101 (2 l)
2217
2616171 2616175 2628170
2507751 (5 l) 2510751 (5 l)
Român˘a
a mul
,
tumim
pentru achizi
,
tia noului filtru extern EHEIM classic, care v˘a procur˘a o per-
forman
,
ta optimal˘a la un nivel înalt de fiabilitate
,
si o eficien
,
a maximal˘a.
asuri de siguran
,
a
Numai pentru folosirea în înc˘aperi s
,
i în domeniul acvaristic.
Înainte de a introduce mâna în ap
a
acvariului deconectat
,
i de la ret
,
ea toate
aparatele electrice instalate în acvariu. Înainte de a deschide filtrul de-
conectat
,
i complet aparatul de la sursa de curent electric.
Cablul de racord electric a acestui aparat nu poate fi înlocuit. Nu mai folo-
sit
,
i acest produs în cazul deterior˘arii cablului. Solicitat
,
i un vânzator spe-
cializat sau contactat
,
i serviciul de asistent
,
˘a EHEIM.
Acest aparat nu este destinat folosint
,
ei de c˘atre persoane (inclusiv copii)
având capacit˘at
,
i fizice, senzoriale sau intelectuale reduse, o lips˘a de ex-
perient
,
˘a s
,
i/sau de cunos
,
tint
,
e, sau numai dac˘a acestea se afl˘a sub supra-
vegherea unei persoane competente sau dac˘a execut˘a recomand˘arile sale
cu privire la întrebuint
,
area aparatului. Supravegheat
,
i copiii pentru a fi si-
gur c˘a nu se joac˘a cu aparatul.
Acest aparat poate declans
,
a câmpuri electromagnetice care pro-
duc perturb˘ari sau deterior˘ari mecanice. Aceast˘a remarc˘a este
valabil˘a s
,
i pentru un stimulator cardiac. Preluat
,
i distant
,
ele necesare de si-
gurant
,
˘a din manualele de folosint
,
˘a ale acestor aparate medicale.
La lucr˘arile de întret
,
inere exist˘a un pericol de strivire a degetelor datorat
înaltelor fort
,
e magnetice.
Pentru securitatea dvs. v˘a recomand˘am s˘a format
,
i un
gât de leb˘ad˘a cu cablul electric ceea ce evit˘a p˘atrun-
derea apei în interiorul prizei de curent în cazul unei
scurgeri de ap˘a pe cablu. Dac˘a folosit
,
i o priz˘a multi-
pl˘a, plasarea se face deasupra duliei filtrului.
Lemnul fiind tratat cu diverse lacuri s
,
i lustruiri, picioa-
rele acestui aparat, prin efectul unei react
,
ii chimice,
pot l˘asa urme vizibile pe mobil˘a sau pe parchet. Nu
punet
,
i aparatul f˘ar˘a protect
,
ie pe o suprafat
,
˘a din lemn.
Aleget
,
i un loc pentru amplasare t
,
inând cont de în˘alt
,
i-
mea de instalare. Respectat
,
i distant
,
a de 180 cm max.
între suprafat
,
a apei s
,
i fundul filtrului pentru a obt
,
ine o
sigurant
,
˘a optim˘a de funct
,
ionare.
Atent
,
ie: Filtrul se foloses
,
te numai în pozit
,
ie vertical˘a.
Respectat
,
i indicat
,
iile de sigurant
,
˘a atunci când manipulat
,
i elemente de con-
struct
,
ie înc˘arcate electrostatic.
Nu cur˘at
,
at
,
i aparatul sau piesele componente în mas
,
ina de sp˘alat vasele.
Nu este rezistent la sp˘alarea în mas
,
in˘a.
Nu aruncat
,
i acest produs la gunoiul menajer, adresat
,
i-v˘a firmelor de sa-
lubrizare.
Produsul este aprobat de textele
reglementare nat
,
ionale în vigoare s
,
i
este conform normelor UE.
20 cm
geprüfte
Sicherheit
max.
180 cm
Filtru extern 2215 / 2217
Func
,
tionare
A
Capul pompei
Rezervorul filtrului
Racordul furtunului
pentru partea de presiune
Racordul furtunului pentru partea
de aspira
,
tie
Pl˘aci de grilaj
,
Teav˘a de aspira
,
tie
Co
,
s filtrant
Ventuz˘a cu ureche
,
Teav ˘a scurgere
,
Teav˘a de dispersie.
Placa inferioar˘a de grilaj se a
,
seaz˘a cu piciorul de distan
,
tare în jos.
B Variant˘a cu bure
,
ti filtran
,
ti
To
,
ti bure
,
tii filtran
,
ti se spal˘a u
,
sor sub jet de ap˘a
,
si se a
,
seaz˘a în re-
zervorul filtrului conform figurii 6 bure
,
ti filtran
,
ti alba
,
stri, 1 x
vat˘a de filtrant˘a alb˘a
,
si 1 x strat de c˘arbune negru ca strat
superior.
Stratul de c˘arbune serve
,
ste la adsorb
,
tia eventualelor noxe dizolvate
b
c
a
în cazul unei instal˘ari noi a filtrului. Dup˘a o func
,
tionare de cca. 2
apt˘amâni acesta trebuie îndep˘artat.
B
1 Variant˘a cu medii filtrante
To
,
ti bure
,
tii filtran
,
ti
,
si materialul filtrant nefixat se spal˘a sub jet de
ap˘a. Rezervorul filtrului se umple in urm˘atoarea ordine:
Tubule
,
te ceramice EHEIM MECH ca strat cel mai de jos, bu-
rete filtrant albastru, EHEIM SUBSTRATpro sau SUBSTRAT,
vat˘a de filtrant˘a alb˘a, strat de c˘arbune negru ca strat su-
perior. Stratul de c˘a
,
rbune se îndep˘arteaz˘a dup˘a un timp de func
,
tio-
nare de cca. 2 s˘apt˘amâni.
b
d
e
c
a
Instalarea
Punerea în func
,
tiune
Se amorseaz˘a cu pompa EHEIM (ref. 4003540), cu ajutorul setului
de instalare EHEIM 1 (vezi H
1) sau prin aspira
,
tie la furtunul de pe
partea de presiune pân˘a ce filtrul se umple de la sine.
În final se leag˘a furtunul de presiune cu
,
teava de scurgere
,
si
,
teava
de dispersie, iar filtrul se porne
,
ste prin intermediul
,
stec˘arului. (Un
zgomot de pornire a pompei de 0,5 – 3 sec. este normal.)
Dopul se fixeaz˘a pe
,
teava de dispersie doar dup˘a ce nu mai exist˘a
bule de aer în circuitul apei.
Între
,
tinere
H/I Scoate
,
ti
,
stec˘arul din priz˘a
,
si lua
,
ti capul pompei. Debloca
,
ti sigu-
ran
,
ta de la capul pompei. Scoate
,
ti piesele pompei conform de-
senului. Toate piesele se cur˘a
,
a cu peria EHEIM pentru camera
pompei (ref. 4009550) si apoi asambla
,
ti-le la loc în aceea
,
si ordine.
Indica
,
tie: Verifica
,
ti periodic dac˘a pozi
,
tia leg˘aturilor între furtunuri
este corect˘a.
Aten
,
tie: Axul din corpul lag˘arului
,
si elicea pompei a
,
seza
,
ta dea-
supra – trebuie s˘a fie bine degajate pentru ca pompa s˘a porneasc˘a.
C Verifica
,
ti dac˘a inelul de etan
,
sare de la capul pompei este fixat în
canalul prev˘azut. A
,
seza
,
ti capul pompei
,
si închide
,
ti clipsul.
D A
,
seza
,
ti filtrul sub acvariu sau cel pu
,
tin sub nivelul de suprafa
,
a al
apei.
E/F Monta
,
ti
,
teava de dispersie conform desenului A sau B. Conecta
,
ti
,
teava de aspira
,
tie
,
si co
,
sul filtrant (vezi Figura A), fixa
,
ti-le de un
perete lateral cu 2 ventuze
,
si instala
,
ti furtunurile pe filtru: Cel de
aspira
,
tie la
,
stu
,
tul de alimentare de jos, cel de presiune pe partea
superioar˘a a pompei.
G Se asigur˘a furtunurile cu ajutorul piuli
,
tei de siguran
,
a de racordul
pentru furtunuri al filtrului respectiv de robinetele duble montate
înainte.
Filtru Burete filtrant 2x Vata˘ filtranta˘ 3x Strat de ca˘rbune 3x MECH SUBSTRATpro
2215 2616151 2616155 2628150
2507051 (1 l) 2510051 (1 l)
2510101 (2 l)
2217
2616171 2616175 2628170
2507751 (5 l) 2510751 (5 l)
Für Aquarien bis 350 l 600 l 350 l 600 l
For aquariums up to
Pour aquariums jusqu’à
Voor aquaria tot 77 132 92 159
För akvarier upp till Imp. gal. Imp. gal. U.S. gal. U.S. gal.
Per acquari fino a
Pumpenleistung 620 l/h 1000 l/h 620 l/h 1000 l/h
Pump output
Débit de la pompe 136 220 164 264
Pompcapaciteit Imp. Imp. U.S. U.S.
Pumpkapacitet gal./h gal./h gal./h gal./h
Potenza della pompa
Förderhöhe H max m 1,80 2,30 1,80 2,30
Delivery head m wat. col.
Hauteur de réf. m col. d’eau
Opvoerhoogte m / wk 5 ft. / 7 ft. / 5 ft. / 7 ft. /
Lyfthöjd m / vst 10 in. 6 in. 10 in. 6 in.
Prevalenza mt. acqua
Filtervolumen 4 l 6 l 4 l 6 l
Filter volume
Volume de la cuve
Filtervolume
Filtervolym
Volume filtro
Leistungsaufnahme W 15 20 15 20
Power consumption W
Consomm. de courant W
Stroomverbruik W
Effekt W
Assorbimento W
Abmessungen ø 185 x ø 205 x ø 185 x ø 205 x
Dimensions 370 mm 400 mm 370 mm 400 mm
Dimensions
Afmetingen ø 7.3 x ø 8.1 x ø 7.3 x ø 8.1 x
Måttuppgifter 14.6 in. 15.7 in. 14.6 in. 15.7 in.
Dimensioni
Aufstellhöhe max. 180 cm
Installation height
Hauteur de mise en place
Opstelhoogte max. 5 ft./ 10 inches
Höjdavstånd
Altezza dell’installazione
230 V / 50 Hz 120 V / 60 Hz
240 V / 50 Hz 220 V / 60 Hz
2215 2217 2215 2217
(Typ 2215)
(Typ 2217)
/

Acest manual este, de asemenea, potrivit pentru