EHEIM Classic 2211 Manual de utilizare

Marca
EHEIM
Model
Classic 2211
Tip
Manual de utilizare
Român˘a
asuri de siguran
,
a
geprüfte
Sicherheit
Folosi
,
ti aparatul numai în interior.
Înainte de orice lucrare de manipulare
,
si între
,
tinere deconecta
,
ti toate
aparatele din ap˘a.
Nu înlocui
,
ti cablul de alimentare. În caz de deteriorare ˘a cablului nu mai
folosi
,
ti aparatul. Solicita
,
ti un vânz˘ator specializat sau serviciul de asis-
ten
,
a EHEIM.
Acest aparat nu este destinat folosin
,
tei de c˘atre persoane (inclusiv co-
piii) având capacit˘a
,
ti fizice, senzoriale sau intelectuale reduse, o lips˘a
de experien
,
ta
,
si/sau de cunostin
,
a, sau numai dac˘a acestea se afl˘a sub
supravegherea unei persoane responsabil˘a de siguran
,
a sau dac˘a exe-
cut˘a recomand˘arile sale cu privire la întrebuin
,
tarea aparatului.
Supraveghea
,
ti copiii pentru a fi sigur ca nu se joac˘a cu aparatul.
Nu aruncat
,
i acest produs la gunoiul menajer, adresat
,
i-v˘a firmelor de
salubrizare.
Produsul este aprobat de c˘atre textele reglementare na
,
tionale în vigoare
,
si este conform normelor UE.
a mul
,
tumim
pentru achizi
,
tia noului filtru extern EHEIM classic, care v˘a procur˘a o perfor-
man
,
ta optimal˘a la un nivel înalt de fiabilitate
,
si o eficien
,
a maximal˘a.
Filtru extern 2213
Func
,
tionare
A
Capul pompei
Rezervorul filtrului
Îmbinarea furtunului pentru
partea de presiune
Îmbinarea furtunului pentru partea de aspira
,
tie
Compartiment de filtrare
,
Teav˘a de aspira
,
tie
Co
,
s filtrant
Ventuz˘a cu ureche
,
Teav˘a de dispersie
B Ridica
,
ti compartimentul de filtrare cu ajutorul mânerului
,
si deschide
,
ti
capacul învârtindu-l spre stânga.
B
1 Variant˘a cu bure
,
ti filtran
,
ti
Se spal˘a bure
,
tii sub jetul robinetului
,
si se instaleaz˘a în recipientul de
filtrare conform indica
,
tiilor urm ˘atoare:
5 bure
,
ti alba
,
stri (ref. 2616131 / 2 buc ˘a
,
ti.),
1 vat ˘a de filtrare alb˘a (ref. 2616135 / 3 buc˘a
,
ti)
,
si
1 strat de carbon negru (ref. 2628130 / 3 buc˘a
,
ti.) folosit ca strat
superior
,
si destinat la absorbirea substan
,
telor chimice care s-au in-
stalat cu ocazia unei noi instala
,
tii a filtrului. V˘a recomand˘am s˘aarunca
,
ti
arbunele dup˘a2 s˘apt˘amâni de întrebuin
,
tare.
B2 Variant˘a cu medii filtrante
Umple
,
ti compartimentul de filtrare în felul urmator:
vreo 3-5 cm EHEIM MECH,
1 burete filtrant albastru (ref. 2616131 /2 buc˘a
,
ti),
EHEIM SUBSTRATpro sau SUBSTRAT,
1 vat˘a filtrant˘a alb˘a (ref. 2616135 / 3 buc˘a
,
ti),
1 strat de carbon (ref. 2628130 / 3 buc˘a
,
ti).
b
c
a
b
d
e
c
a
Instala
,
tie
Punere în func
,
tiune
Se poate amorsa fluxul apei cu pompa EHEIM (ref. 4003540), cu aju-
torul setui EHEIM de instalare 1 (ref. 4004300) sau prin absorbire la
nivelul p˘ar
,
tii de presiune. Fixa
,
ti furtunul de presiune cu
,
teava de disper-
sie
,
si conecta
,
ti filtrul pe deasupra prizei de curent. (Aparatul est zgo-
motos timp de 0,5 - 3 secunde.) Nu astupa
,
ti
,
teava de dispersie cu dopul
decât atunci când nu mai exist˘a bule de aer în circuitul apei.
Între
,
tinere
H/I Deconecta
,
ti priza de curent
,
si trage
,
ti capul pompei. Debloca
,
ti ventilul
de siguran
,
a din capul pompei
,
si scoate
,
ti elementele urm˘arind figu-
ra indicat˘a. Îndep˘arta
,
ti canalul de r˘acire cu ajutorul unei
,
surubelni
,
te
(fig I). Cur˘a
,
ta
,
ti toate piesele cu periile EHEIM (ref. 4009550) pentru
camera pompei. Asambla
,
ti în ordinea ini
,
tial˘a.
Sfat util: Verifica
,
ti periodic dac˘a pozi
,
tia leg˘aturilor între furtunuri este
corect˘a.
Aten
,
tie: Axul
,
si rotorul pompei trebuie s˘a fie bine degaja
,
ti pentru
amorsarea impecabil˘a a pompei.
Русский
Благодарим Вас
за приобретение Вашего нового внутреннего фильтра EHEIM classic.
Фильтр отличается оптимальной производительностью при максимальной
надежности и максимальной эффективности.
Указания по технике безопасности
Только для применения в помещениях.
При работах по техобслуживанию и уходу, все злектроприборы,
находящиеся в воде, необходимо отсоединить от сети.
Соединительный провод данного прибора запрещено заменять.
В случае повреждений, прибором запрещено пользоваться.
Обратитесь к Вашему дилеру или в местный центр EHEIM.
În final, cur˘a
,
ta
,
ti bine compartimentul de filtrare cu ap˘a de la robinet
pentru a îndep˘arta restul de particule din mediile filtrante.
C Închide
,
ti capacul compartimentului de filtrare învârtindu-l spre dreapta
,
si amplasa
,
ti-l în carcasa filtrului. Instala
,
ti capul pompei în rezervorul fil-
trului
,
si asigura
,
ti-v˘a c˘a inelul de etan
,
sare este bine fixat. Ap˘asa
,
ti clamele.
D A
,
seza
,
ti filtrul sub acvariu sau cel putin sub nivelul de suprafa
,
a al apei.
E / F Monta
,
ti
,
teava de dispersie dup ˘a modelul A sau B.
G Conecta
,
ti
,
teava de aspira
,
tie
,
si co
,
sul filtrant (fig. A), fixa
,
ti-le pe un pe-
rete lateral folosind 2 ventuze
,
si instala
,
ti furtunurile pe filtru: cel de
aspira
,
tie la nivelul conectorului din jos
,
si cel de presiune pe partea
superioar˘a a pompei.
Fixa
,
ti furtunurile cu ajutorul piuli
,
tei de siguran
,
a (fig. K).
/

Acest manual este, de asemenea, potrivit pentru