Clatronic FR 2722 Manualul proprietarului

Categorie
Friteuze adânci
Tip
Manualul proprietarului
R
Bedienungsanleitung/Garantie
Gebruiksaanwijzing/Garantie • Mode d’emploi/Garantie
Instrucciones de servicio/Garantía • Manual de instruções/Garantia
Istruzioni per l’uso/Garanzia • Instruction Manual/Guarantee
Instrukcja obsługi/Gwarancja Návod k použití/Záruka
A használati utasítás/garancia • Mod de întrebuinflare/Garanflie
Руководство по эксплуатации/Гарантия
FR 2722
Fritteuse
Friteuse • Friteuse
Freídora • Fritadeira
Friggitrice • Deep fryer
Frytownica Fritéza
Fritőz Aparat de præjit
Фритюр
4....-05-FR 2722 03.05.2002 12:21 Uhr Seite 1
Inhalt
Inhoud • Sommaire • Indice • Índice • Indice
Contents Spis treści Obsah Tartalom Conflinut Содержание
D
Übersicht Bedienelemente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Seite 3
Bedienungsanleitung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Seite 4
Garantie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Seite 6
NL
Overzicht bedieningselementen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Pagina 3
Gebruiksaanwijzing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Pagina 8
Garantie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Pagina 11
F
Aperçu des éléments de commande . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Page 3
Mode d’emploi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Page 12
Garantie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Page 15
E
Vista de conjunto Elementos de mando . . . . . . . . . . . . . . . .Página 3
Instrucciones de servicio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Página 16
Garantia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Página 19
P
Vista geral dos elemntos de comando . . . . . . . . . . . . . . . . .Página 3
Manual de instruções . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Página 20
Garantía . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Página 23
I Descrizione dei singoli pezzi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Pagina 3
Istruzioni per l’uso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Pagina 24
Garanzia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Pagina 27
GB
Control element overview . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Page 3
Instruction Manual . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Page 28
Guarantee . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Page 30
PL
Przegląd elemetów obsługi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Strona 3
Instrukcja obsługi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Strona 32
Gwarancja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Strona 35
CZ
Přehled obsluhovací prvky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Strana 3
Návod k použití . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Strana 37
Záruka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Strana 40
H
A hasznalt elemek megtekintése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Oldal 3
A hasznalati utasítás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Oldal 41
Garancia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Oldal 44
RO
Privire de ansamblu al modului de întrebuinflare . . . . . . . .Paginæ 3
Mod de întrebuinflare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Paginæ 45
Garanflie
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Paginæ 48
RUS
Обзор управляющих элементов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .стр. 3
Руководство по эксплуатации . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .стр. 49
Гарантия . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .стр. 52
4....-05-FR 2722 03.05.2002 12:21 Uhr Seite 2
Indicaflii generale de siguranflæ
Înainte de punerea în funcfliune a acestui aparat citifli cu atenflie instrucfliunile de
utilizare øi pæstrafli inclusiv certificatul de garanflie, bonul de casæ øi dupæ posibi-
litæfli ambalajul.
Folosifli acest aparat exclusiv în scop privat øi în cel pentru care a fost conce-
put. Acest aparat nu este conceput pentru utilizarea industrialæ. Nu-l folosifli în
exterior (doar dacæ este conceput pentru a fi folosit în exterior). Evitafli
expunerea aparatului la cælduræ, la influenfla directæ a razelor solare, umezealæ
(este interzisæ scufundarea acestuia în lichide) øi nu folosifli obiecte ascuflite în
timpul utilizærii. Evitafli folosirea aparatului cu mâinile ude. În cazul în care apa-
ratul este umed sau ud, deconectafli imediat de la reflea. Nu bægafli mâna în
apæ.
Oprifli aparatul øi deconectafli întotdeuna de la reflea (tragefli de øtecher øi nu de
cablu) atunci când nu folosifli aparatul, când montafli accesorii, în timpul curæflærii
sau în cazul unor defecfliuni de funcflionare.
Nu læsafli aparatul niciciodatæ nesupravegheat. Pentru a proteja copiii faflæ de
pericolele aparatelor electrice, asigurafli-væ cæ aceøtia nu au acces la ele øi nu
læsafli cablurile sæ atârne.
Verificafli regulat aparatul øi cablurile în vederea detectærii defecfliunilor. Nu
folosifli aparate defecte.
Pentru repararea aparatului contactafli un specialist autorizat. Pentru înlocuirea
unuiui cablu defect de reflea contactafli, în vederea evitærii riscurilor, pro-
ducætorul, serviciul nostru de clienfli sau o persoanæ calificatæ.
Folosifli doar accesorii originale.
rugæm sæ citifli cu atenflie øi urmætoarele „Indicaflii speciale de siguranflæ…“
Indicaflii speciale de siguranflæ pentru acest aparat
Atingefli doar mânerele aparatului.
Nu miøcafli aparatul atâta timp cât græsimea este încæ lichidæ/încinsæ.
În timpul utilizærii flinefli capacul închis.
Pentru evitarea stropirii umplefli coøul în afara Fritteusei.
Pentru præjirea cartofilor folosifli întotdeauna coøul de præjire.
Introducere
Aparatul de præjit acesta are un termostat reglabil ca sæ ajutstafli temperatura
individualæ la marfæ de præjire.
Væ rugæm sæ citifli atent indicafliile de întrebuinflare, aøa ca sæ putefli folosi aparatulde
præjit optimal øi sigur.
Îmbinare
Aparatul sæ se conecteze nnumai la o prizæ de siguranflæ, instalatæ conform
prescripfliei de 230V, 50 Hz.
45
RO
4....-05-FR 2722 03.05.2002 12:21 Uhr Seite 45
Luare în funcfliune
Înainte de prima luare în funcfliune:
1. Înlæturafli ambalajul. Deschidefli aparatul de præjit prin apæsarea butonului.
În aparatul de præjjit se aflæ coøul de præjit. Scoatefli toate objectele din aparatul
de præjit.
2. Væ recomandæm sæ curæflafli capacul, carcasa, rezervoarul øi coøul, aøa cum
este înscris sub punctul CURÆfiARE.
Indicaflii de întrebuinflare
1. Scoatefli regular bucæfliile ræmase în ulei (de exemplu de cartofi). Dupæ întrebu-
inflare de 8 - 10 ori, sæ schimbafli uleiul.
2. Întrebuinflafli pentru præjit numai ulei sau græsime de præjit de calitate.
Dacæposibil, sæ nu folosifli margarinæ, ulei de mæsline sau unt. Aceste græsimi
nusînt potrivite pentru præjit, deoarece se poate desfæøura deja la temperaturæ
micæ fum.
3. Alegefli temperatura potrivitæ øi luafli în considere constituflia marfei de præjit.
Ca directivæ este valabil: marfæ prepræjitæ are nevoie de temperaturæ mai mare,
marfæ crudæ are nevoie de temperaturæ mai micæ.
4. Dacæ este uleiul sau græsimea încæ fierbinte, atuncea nu este voie sæ
miøcaflisau sæ transportafli aparatul de præjit.
5. Dacæ præjifli aluat, atuncea sæ strîngefli resturile de aluat øi sæ læsafli bucæflile cu
grije în ulei / græsime.
6. Nu preîncarcafli coøul de præjit.
7. Bucæfli umede sæ le uscafli înainte de præjit prin stergere cu un prosop de gætit.
Întrebuinflare
1. Asiguraflivæfli cæ aparatul este stins øi sos din prizæ.
2. Deschidefli capacul, prin apæsarea butonului de deschis capacul (6).
3. Scoatefli coøul de præjit, øi bægafli uleiul / græsimea în rezervoar (maximal 2,5 l).
Rezervoarul sæ fie umplut între marcajul Min. øi Max.
4. Bægafli aparatul în o prizæ de siguranflæ cu 230 V, 50 Hz øi aprindefli aparatul.
Lumina roøie de control se aprinde. Reglafli temperatura doritæ de la regulatorul
de temperaturæ.
46
RO
1 Capac cu geam
2 Filtru evaporirizor
3 Filtru demontabil
4 Rezervor pentru græsime / ulei
5 Coø de præjit
6 Buton de deschis capacul
7 Carcasæ
8 Cablu
9 Regulator de temperaturæ
10 Luminæ de control de temperaturæ
11 Timer
12 Mîner
13 Buton de lansat coøul de præjit
Privire de ansamblu al modului de întrebuinflare
4....-05-FR 2722 03.05.2002 12:21 Uhr Seite 46
5. Cînd sa încælzit pînæ la temperatura necesaræ, atuncea se stinge lumina roøie
de control.
6. Deschidefli capacul, øi bægafli coøul de præjit care l-afli umplut înainte cu marfa
de præjit, cu grije în aparat. Avefli grijæ ca mînerul sæ fie în sus, aøa ca coøul de
præjit sæ se afle peste græsimea / uleiul fierbinte.
7. Închidefli capacul. Prin tragerea în spate al butonului de la mîner lansafli acuma
coøul în græsimea / uleiul de præjit fierbinte.
8. Cu ajutorul TIMER-ului putefli regla durata de præjire a cartofilor.
9. Este posibil ca sæ se aprindæ øi sæ se stingæ lumina de control în timpul præjirii
de cîteva ori. Aceasta este nuomal øi indicæ numai cæ se controleazæ øi se
regleazæ temperatura termostatic. Dupæ ce a trecut timpul de præjire (timpul de
præjire necesar este indicat în refletæ sau pe ambalajul marfei de præjit), deschi-
defli cu grije capacul (atenflie cæ s-ar putea sæ iasæ întîi aburi fierbinfli). Scoatefli
acuma coøul de præjit.
10. Læsafli sæ picure restul uleiului / græsimei de pe marfa de præjit.
11. Ca sæ stingefli aparatul, sæ-l scoatefli din prizæ.
Curæflare
1. Fifli atent ca aparatul sæ fie scos din prizæ.
2. Aøteptefli pînæ cînd sa ræcit uleiul / græsimea din aparat bine înainte de a începe
cu curæflarea. În orice caz sæ aøteptafli 1-2 ore dupæ întrebuinflare ca sæ evitafli
arsuri.
3. Scurgefli uleiul prin pærflile laterale.
4. Nu introducefli aparatul în apæ.
5. Putefli scoate capacul, trægându-l în sus. Astfel putefli curæfla mai uøor.
6. Pentru a schimba filtrul, tragefli masca filtrului din capacul aparatului în sus.
Atenflie: Introducerea greøitæ a filtrului poate cauza reværsarea uleiului.
7. Curæflafli recipientul pentru præjirea cartofilor øi carcasa cu ajutorul unei cârpe
umede øi dacæ este necesar cu lichid pentru spælat vase. Nu introducefli în apæ.
8. Coøul pentru præjirea cartofilor øi capacul pot fi spælate în mod obiønuit în chiu-
vetæ.
9. Evitafli utilizarea prafurilor de frecare sau a obiectelor tæioase, pentru a nu dete-
riora aparatul!
Acest aparat a fost verificat în conformitate cu toate directivele actuale ale CE,
cum ar fi de ex. compatibilitatea magneticæ øi directiva de tensiune joasæ, øi a fost
construit în conformitate cu cele mai noi prevederi de siguranflæ tehnicæ.
Schimbæri technice sînt rezervate!
47
RO
4....-05-FR 2722 03.05.2002 12:21 Uhr Seite 47
Garanflie
Acordæm pentru aparatul nostru o garanflie de 24 de luni începând cu data
achiziflionærii (bon de casæ).
Pe durata perioadei de garanflie remediem gratuit defecfliunile aparatului sau ale
accesoriilor*) rezultate ca urmare a unor defecfliuni din fabricaflie, reparând sau, în
funcflie de aprecierea noastræ, înlocuind aparatul. Reparafliile în garanflie nu duc la
prelungirea teremenului de garanflie øi nici la obflinerea unei noi garanflii!
Pentru a beneficia de garanflie, cumpærætorul este obligat sæ prezinte chitanfla/factu-
ra originalæ de cumpærare a aparatului. Færæ aceastæ dovadæ nu se poate efectua
înlocuirea sau reparaflia gratuitæ a aparatului.
În cazul remedierilor în garanflie predafli aparatul integral în ambalajul original
împreunæ cu bonul de casæ la service-ul autorizat.
*) Defecfliunile accesoriilor nu includ în mod automat schimbarea întregului aparat.
În acest caz væ rugæm sæ sunafli la unul din numerele noastre de telefon!
Deteriorærile componentelor din sticlæ respectiv ale celor din material plastic trebuie
plætite!
Atât defectele de la accesoriile funcflionale resp. componetele care se uzeazæ (de
ex. paleta de fræmântat, curea de distribuflie, telecomandæ de rezervæ, periufle de
dinfli de rezervæ, pânza de fieræstræu) cât øi curæflarea, întreflinerea sau înlocuirea
componentelor care se uzeazæ, nu untræ sub incidenfla garanfliei øi de aceea trebuie
plætite!
Garanflia dispare în cazul intervenfliei stræine.
Post-garanflie
Dupæ scurgerea teremenului de garanflie reparafliile pot fi efectuate gratuit de cætre
service-ul autorizat.
48
RO
4....-05-FR 2722 03.05.2002 12:21 Uhr Seite 48
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53

Clatronic FR 2722 Manualul proprietarului

Categorie
Friteuze adânci
Tip
Manualul proprietarului