Clatronic DBS 2825 Manualul proprietarului

Categorie
Fiare de călcat
Tip
Manualul proprietarului
DBS 2825
Bedienungsanleitung/Garantie
Gebruiksaanwijzing/Garantie • Mode d’emploi/Garantie
Instrucciones de servicio/Garantía • Manual de instruções/Garantia
Istruzioni per l’uso/Garanzia • Instruction Manual/Guarantee
Instrukcja obsługi/Gwarancja Návod k použití/Záruka
A használati utasítás/garancia • Mod de întrebuinflare/Garanflie
Руководство по эксплуатации/Гарантия
Dampfbügelstation
Stoomstrijkijzer • Station fer à repasser
Sistema stirante a vapore • Estación para planchar a vapor
Aparelho de engomar a vapor • Steam Ironing Unit
Żelazko z generatorem pary Žehlící souprava
Gőzölős vasaló Sistem de cælcat cu aburi
Паровая Гладильная установка
5....-05-DBS 2825 Neu 13.01.2004 9:27 Uhr Seite 1
Inhalt
Inhoud • Sommaire • Indice • Índice • Indice
Contents Spis treści Obsah Tartalom Conflinut • Содержание
D
Übersicht Bedienelemente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Seite 3
Bedienungsanleitung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Seite 4
Garantie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Seite 7
NL
Overzicht bedieningselementen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Pagina 3
Gebruiksaanwijzing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Pagina 9
Garantie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Pagina 12
F
Aperçu des éléments de commande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Page 3
Mode d’emploi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Page 13
Garantie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Page 16
E
Vista de conjunto Elementos de mando . . . . . . . . . . . . . . . . .Página 3
Instrucciones de servicio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Página 17
Garantia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Página 20
P
Vista geral dos elemntos de comando . . . . . . . . . . . . . . . . . .Página 3
Manual de instruções . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Página 21
Garantía . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Página 24
I Descrizione dei singoli pezzi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Pagina 3
Istruzioni per l’uso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Pagina 25
Garanzia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Pagina 28
GB
Control element overview . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Page 3
Instruction Manual . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Page 29
Guarantee . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Page 32
PL
Przegląd elemetów obsługi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Strona 3
Instrukcja obsługi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Strona 33
Gwarancja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Strona 36
CZ
Přehled obsluhovací prvky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Strana 3
Návod k použití . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Strana 38
Záruka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Strana 41
H
A hasznalt elemek megtekintése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Oldal 3
A hasznalati utasítás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Oldal 42
Garancia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Oldal 45
RO
Privire de ansamblu al modului de întrebuinflare . . . . . . . . .Paginæ 3
Mod de întrebuinflare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Paginæ 46
Garanflie
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Paginæ 49
RUS
Обзор управляющих элементов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .стр. 3
Руководство по эксплуатации . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .стр. 50
Гарантия . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .стр. 53
5....-05-DBS 2825 Neu 13.01.2004 9:27 Uhr Seite 2
Indicaflii generale de siguranflæ
Înainte de punerea în funcfliune a acestui aparat citifli cu atenflie instrucfliunile de
utilizare øi pæstrafli inclusiv certificatul de garanflie, bonul de casæ øi dupæ posibi-
litæfli ambalajul.
Folosifli acest aparat exclusiv în scop privat øi în cel pentru care a fost conce-
put. Acest aparat nu este conceput pentru utilizarea industrialæ. Nu-l folosifli în
exterior (doar dacæ este conceput pentru a fi folosit în exterior). Evitafli
expunerea aparatului la cælduræ, la influenfla directæ a razelor solare, umezealæ
(este interzisæ scufundarea acestuia în lichide) øi nu folosifli obiecte ascuflite în
timpul utilizærii. Evitafli folosirea aparatului cu mâinile ude. În cazul în care apa-
ratul este umed sau ud, deconectafli imediat de la reflea. Nu bægafli mâna în
apæ.
Oprifli aparatul øi deconectafli întotdeuna de la reflea (tragefli de øtecher øi nu de
cablu) atunci când nu folosifli aparatul, când montafli accesorii, în timpul curæflærii
sau în cazul unor defecfliuni de funcflionare.
Nu læsafli aparatul nesupravegheat în timpul utilizærii. În cazul în care suntefli
nevoifli sæ pæræsifli locul de muncæ, oprifli întotdeauna aparatul, resp. deconectafli
de la reflea (tragefli de øtecher, nu de cablu).
Pentru a proteja copiii faflæ de pericolele aparatelor electrice, asigurafli-væ cæ
aceøtia nu au acces la ele øi nu læsafli cablurile sæ atârne.
Verificafli regulat aparatul øi cablurile în vederea detectærii defecfliunilor. Nu
folosifli aparate defecte.
Pentru repararea aparatului contactafli un specialist autorizat. Pentru înlocuirea
unuiui cablu defect de reflea contactafli, în vederea evitærii riscurilor, pro-
ducætorul, serviciul nostru de clienfli sau o persoanæ calificatæ.
Folosifli doar accesorii originale.
Væ rugæm sæ citifli cu atenflie øi urmætoarele „Indicaflii speciale de siguranflæ…“
Indicaflii speciale de securitate
ATENfiIE! Talpa de cælcat, suprafafla de aøezare (8) øi rezervorul de apæ (6)
devin repede fierbinfli øi au nevoie de un timp îndelungat pentru ræcire. Væ
rugæm sæ nu le atingefli!
În cazul neutilizærii fierului de cælcat, aøezafli-l pe suprafafla de aøezare!
Scoatefli øtecærul de reflea din prizæ înaintea umplerii rezervorului de apæ. Nu
umplefli mai mult de 1,0 litri apæ rece în rezervorul de apæ!
Nu îndoifli furtunul de legæturæ (4)!
Cælcafli cu acest aparat numai articole de îmbræcæminte!
Putefli utiliza atât apæ de la canal cât øi apæ distilatæ. Nu folosifli produse dezin-
crustante! Acestea distrug aparatul!
46
RO
5....-05-DBS 2825 Neu 13.01.2004 9:28 Uhr Seite 46
Privire generalæ asupra elementelor de comandæ
Punerea în funcfliune a aparatului
Curæflafli talpa de cælcat cu o cârpæ uøor umezitæ.
Pentru a îndepærta înainte de prima folosire toate reziduurile, væ rugæm sæ
cælcafli de câteva ori pe o cârpæ veche, curatæ.
Deøurubafli capacul (7) al rezervorului de apæ øi umplefli rezervorul la orificiul de
umplere cu max. 1,0 litri apæ curatæ. Înøurubafli apoi bine, la loc, capacul.
Utilizarea aparatului
Cælcat færæ abur
1. Sortafli rufele dupæ temperatura de cælcat.
2. Începefli cu temperatura cea mai scæzutæ. Reglafli aceastæ temperaturæ la regu-
latorul de temperaturæ (1):
(materiale sintetice, mætase) temperaturæ scæzutæ
• • (lânæ) temperaturæ mijlocie
• • • (bumbac, in) temperaturæ ridicatæ
3. Aøezafli aparatul pe suprafafla de aøezare.
4. Racordarea electricæ:
Asigurafli-væ cæ tensiunea aparatului (vezi plæcufla cu datele de construcflie ale
aparatului) øi tensiunea de reflea coincid.
Întroducefli øtecærul de reflea într-o prizæ cu contact de protecflie (cu legare la
pæmânt) de 230 V, 50 Hz. Rabatafli întrerupætorul de funcflionare I (10), de la
staflie, pe poziflia I øi poziflionafli regulatorul de abur (9) pe MIN. Întrerupætorul de
funcflionare I (10) lumineazæ. Væ rugæm sæ avefli în vedere ca întrerupætorul de
funcflionare II (11) sæ fie comutat pe poziflia 0.
5. Lampa de control (5) a fierului de cælcat indicæ operaflia de încælzire. În momen-
tul în care aceasta se stinge, s-a atins temperatura de funcflionare. Acum putefli
începe sæ cælcafli.
6. Scoatefli dupæ utilizare øtecærul de reflea al aparatului, din prizæ.
Cælcat cu abur
Avefli nevoie de o temperaturæ înaltæ.
1. Rotifli regulatorul de temperaturæ (1) pe poziflia „• • •“ (bumbac, in).
47
RO
1 Regulator de temperaturæ
2 Buton pentru jet de abur
instantaneu
3 Dispozitiv de blocare
4 Furtun de legæturæ
5 Lampæ de control
6 Rezervor de apæ
7 Capac/orificiu de umplere al rezer-
vorului de apæ
8 Suprafaflæ de aøezare
9 Regulator de abur
10 Întrerupætor de funcflionare I
11 Întrerupætor de funcflionare II
5....-05-DBS 2825 Neu 13.01.2004 9:28 Uhr Seite 47
2.Poziflionafli ambele întrerupætoare de funcflionare (10/11) pe poziflia I. Dacæ
acum s-a stins lampa din întrerupætorul de funcflionare II, atunci s-a produs abur
suficient pentru funcflionarea cu abur.
Atenflie: aburul este fierbinte. Pericol de ardere!
Cu ajutorul regulatorului de abur (9) putefli fixa cantitatea doritæ de abur.
Cu butonul de jet de abur instantaneu (2) putefli produce un jet de abur scurt øi
puternic øi prin fixarea dispozitivului de blocare (3) atingefli un abur continuu.
3. Fierul de cælcat dispune de o funcflie de oprire a picæturilor.
4. Putefli reumple între timp rezervorul de apæ. Pentru aceasta comutafli între-
rupætorul de funcflionare II pe 0. Întrerupætorul de funcflionare I ræmâne conectat
pe I. Indicaflie:dacæ se mai gæseøte încæ un rest de presiune în rezervorul de
apæ, atunci deschiderea dispozitivului de închidere al rezervorului de apæ (7)
este împiedicatæ printr-un dispozitiv de blocare de siguranflæ. Pentru o deschide-
re în siguranflæ trebuie mai întâi evacuat restul de presiune.
5. Cu butonul de jet de abur instantaneu putefli evacua acum restul de presiune a
aburului. Dacæ nu mai iese abur din talpa de cælcat, atunci comutafli între-
rupætorul de funcflionare I pe 0. Scoatefli øtecærul de reflea din prizæ øi deschidefli
cu atenflie capacul rezervorului de apæ (7).
Atenflie: capacul este fierbinte. Pericol de ardere!
6. Umplefli cu ajutorul unei pâlnii apæ proaspætæ, dintr-un pahar gradat de mæsuræ,
în rezervorul de apæ. Nu supraumplefli! Avefli în vedere stropiturile de apæ, care
pot proveni eventual din recipient. Pentru a evita o stropire cu apæ, trebuie ump-
lutæ pâlnia încet cu apæ, dupæ deschiderea capacului de siguranflæ.
7. Înøurubafli bine la loc capacul de siguranflæ.
8. Introducefli øtecærul din nou în prizæ.
Indicaflie: væ rugæm sæ nu deschidefli niciodatæ capacul rezervorului de apæ pe
timpul utilizærii.
În cazul cælcærii cu temperaturi scæzute, væ rugæm sæ avefli în vedere sæ reducefli
cantitatea de abur sau sæ cælcafli færæ abur.
Vertikal Steam face posibil un jet de abur instantaneu în poziflie verticalæ.
Autocuræflare (Self-Cleaning)
Datoritæ temperaturii foarte ridicate øi a presiunii aburului sunt autoîndepærtate rezi-
duurile de piatræ, care se depun în talpa de cælcat.
Curæflarea
Scoatefli întotdeauna øtecærul de reflea din prizæ înainte de curæflare!
Aøteptafli pânæ când aparatul s-a ræcit complet!
Curæflafli carcasa cu o cârpæ uscatæ.
Curæflafli talpa øi suprafafla de aøezare cu o cârpæ uøor umezitæ.
Nu utilizafli un produs de curæflare prin frecare!
48
RO
5....-05-DBS 2825 Neu 13.01.2004 9:28 Uhr Seite 48
Restul de apæ poate ræmâne în rezervorul de apæ, dar trebuie totuøi værsat dacæ
se aflæ în rezervor pe o perioadæ mai lungæ.
Acest aparat a fost verificat în conformitate cu toate directivele actuale ale CE,
cum ar fi de ex. compatibilitatea magneticæ øi directiva de tensiune joasæ, øi a fost
construit în conformitate cu cele mai noi prevederi de siguranflæ tehnicæ.
Schimbæri technice sînt rezervate!
Garanflie
Acordæm pentru aparatul nostru o garanflie de 24 de luni începând cu data
achiziflionærii (bon de casæ).
Pe durata perioadei de garanflie remediem gratuit defecfliunile aparatului sau ale
accesoriilor*) rezultate ca urmare a unor defecfliuni din fabricaflie, reparând sau, în
funcflie de aprecierea noastræ, înlocuind aparatul. Reparafliile în garanflie nu duc la
prelungirea teremenului de garanflie øi nici la obflinerea unei noi garanflii!
Pentru a beneficia de garanflie, cumpærætorul este obligat sæ prezinte chitanfla/factu-
ra originalæ de cumpærare a aparatului. Færæ aceastæ dovadæ nu se poate efectua
înlocuirea sau reparaflia gratuitæ a aparatului.
În cazul remedierilor în garanflie predafli aparatul integral în ambalajul original
împreunæ cu bonul de casæ la service-ul autorizat.
*) Defecfliunile accesoriilor nu includ în mod automat schimbarea întregului aparat.
În acest caz væ rugæm sæ sunafli la unul din numerele noastre de telefon!
Deteriorærile componentelor din sticlæ respectiv ale celor din material plastic trebuie
plætite!
Atât defectele de la accesoriile funcflionale resp. componetele care se uzeazæ (de
ex. paleta de fræmântat, curea de distribuflie, telecomandæ de rezervæ, periufle de
dinfli de rezervæ, pânza de fieræstræu) cât øi curæflarea, întreflinerea sau înlocuirea
componentelor care se uzeazæ, nu untræ sub incidenfla garanfliei øi de aceea trebuie
plætite!
Garanflia dispare în cazul intervenfliei stræine.
Post-garanflie
Dupæ scurgerea teremenului de garanflie reparafliile pot fi efectuate gratuit de cætre
service-ul autorizat.
49
RO
5....-05-DBS 2825 Neu 13.01.2004 9:28 Uhr Seite 49
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54

Clatronic DBS 2825 Manualul proprietarului

Categorie
Fiare de călcat
Tip
Manualul proprietarului