Braun HD 330 Manual de utilizare

Categorie
Uscatoare de par
Tip
Manual de utilizare
31
Românå (RO/MD)
Produsele companiei Braun sunt realizate pentru a
råspunde celor mai exigente cerinøe de calitate,
funcøionalitate µi design. Vå felicitåm pentru
alegerea fåcutå în cumpårarea noului aparat µi
speråm så fiøi muløumiøi întrebuinøându-l.
Citiøi cu atenøie instrucøiunile, înainte de a folosi
aparatul.
Important
Folosiøi doar o prizå de curent
alternativ pentru uscåtorul de pår µi
asiguraøi-vå cå voltajul din casa dvs.
corespunde cu acela marcat pe
carcasa uscåtorului.
Acest aparat electrocasnic poate
fi utilizat de cåtre copii peste 8 ani,
de cåtre persoanele cu capacitåøi
fizice, senzoriale sau mentale
reduse, precum µi de cåtre cele
cårora le lipsesc experienøa si
cunoµtinøele necesare, cu condiøia
de a fi supravegheate µi de a
primi instrucøiuni pentru a utiliza in
siguranta aparatul µi pentru a
înøelege posibilele riscuri. Copii
nu trebuie så se joace cu acest
aparat. Operaøiunile de curåøare µi
întreøinere nu trebuie efectuate de
copii, în afara cazului în care au
peste 8 ani µi sunt supravegheaøi.
Acest aparat nu trebuie utilizat
niciodatå långå apå
(ex: cadå, duµ)! Aveøi grijå så nu
udaøi uscåtorul.
Când folosiøi uscåtorul în baie,
scoateøi-l din prizå dupå ce îl folosiøi.
Chiar µi un uscåtor aflat pe poziøia
închis (off), poate prezenta un
pericol dacå nu-l scoateøi din prizå.
Pentru o protejare mai bunå a
aparatului împotriva fluctuaøiilor de
curent vå recomandåm instalarea
un stabilizator de curent (RCD),
cu o putere rezidualå care så nu
depåµeascå 30 mA în circuitul
electric din baie. Cereøi sfatul unui
profesionist.
Aveøi grijå så nu blocaøi canalul de
aerisire, sau cel de alimentare când
uscåtorul de pår este pornit. în acest
caz, uscåtorul se va opri automat, iar
dupå câteva minute de råcire va
porni din nou automat.
Nu înfåµuraøi cablul de alimentare în
jurul aparatului. Verificaøi în mod
regulat cablul de alimentare pentru
uzurå µi deteriorare. În cazul în care
cablul este deteriorat, încetaøi
utilizarea aparatului µi duceøi-l la un
centru de service autorizza Braun.
Reparaøiile efectuate de cåtre
persoane necalificate pot expune
utilizatorul la riscuri majore.
Descriere
1 Comutator
2 Buton pentru curent de aer rece
3 Filtru de protecøie
4 Dispozitiv care concentreazå aerul
5 Accesoriu cu difuzor (doar la modelul HD 330)
Comutator
1
0 = oprit
I = ventilaøie moderatå
II-III = curent de aer puternic
Butonul pentru curent de aer rece
2
Pentru a fixa coafura, apåsaøi pe acest buton.
Filtrul de protecøie
3
Påstraøi filtrul curat.
Pentru curåøare, scoateøi filtrul µi curåtaøi-l sub jet de
apå.
Dispozitiv care concentreazå aerul
4
Pentru o coafurå cu forme precise, folosiøi
dispozitivul care concentreazå aerul.
Accesoriu cu difuzor
5
Ataµarea accesoriului (a)
Aliniaøi semnul de pe difuzor cu cel de pe uscåtor,
Ataµaøi dispozitivul µi rotiøi în sensul acelor de
ceasornic pânå se fixeazå.
Pentru îndepårtarea difuzorului, rotiøi în sensul
invers acelor de ceasornic µi scoateøi-l.
96197444_HD330_S4-46 Seite 31 Donnerstag, 29. November 2012 2:20 14
32
Pentru volum
Pentru pår scurt pânå la mediu.
Pentru a da volum de la rådåcinå, direcøionaøi cu
atenøie difuzorul peste scalp, cu o miµcare uµor
circularå. Continuaøi astfel pentru fiecare µuviøå.
Pentru pår lung.
Mai întâi uscati vârfurile pårului, apoi, cu ajutorul
accesoriului, ridicaøi pårul uµor cåtre cap µi
menøineøi în aceastå poziøie. La final, direcøionaøi
accesoriul pe scalp, la rådåcinå, cu o uµoarå
miµcare circularå.
Instrucøiunile se pot schimba fårå o notificare
prealabilå.
în scopul protejårii mediului înconjuråtor, vå
rugåm så nu aruncaøi produsul, la sfârµitul
duratei de folosinøå, împreunå cu resturile
menajere. Acesta poate fi depus la centrele
specializate din øara în care locuiøi.
Τα πρϊντα µας υν κατασκευαστε τσι στε
να ανταπκρννται στις υψηλτερες πρδιαγρας
πιτητας, λειτυργικτητας και σεδιασµ.
Ελπυµε τι θα απλασετε πλρως τη να σας
συσκευ Braun.
Πριν ρησιµπισετε τη συσκευ για πρτη ρ,
διαστε λες τις δηγες πρσεκτικ.
™ËÌ·ÓÙÈÎfi
ρησιµπιεστε τη συσκευ
µν σε εναλλασσµεν ρεµα
(Ù) και εαιωθετε τι τ λτ
τυ ρεµατς πυ γρει η
πλακτα της συσκευς σας εναι
δι µε αυτ της ηλεκτρικς
εγκατστασης τυς σπιτι σας.
∞˘Ù‹ Ë Û˘Û΢‹ µÔÚ› Ó·
¯ÚËÛȵÔÔÈËı› ·fi ·È‰È¿ 8 ÂÙÒÓ
Î·È ¿Óˆ Î·È ¿ÙÔµ· µÂ ÂÚÈÔÚÈÛµ¤Ó˜
Ê˘ÛÈΤ˜, ·ÈÛıËÙÈΤ˜ ‹ Ó¢µ·ÙÈΤ˜
‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ ‹ ¤ÏÏÂÈ„Ë ÂµÂÈÚ›·˜
Î·È ÁÓÒÛˆÓ, ·Ó ˘¿Ú¯ÂÈ ·Ó¿ÏÔÁË
ÂÔÙ›· ‹ Ô‰ËÁ›Â˜ Û¯ÂÙÈο µÂ
ÙËÓ ·ÛÊ·Ï‹ ¯Ú‹ÛË Ù˘ Û˘Û΢‹˜
Î·È Î·Ù·ÓfiËÛË ÙˆÓ ÂӉ¯fiµÂÓˆÓ
ÎÈÓ‰‡ÓˆÓ. ∆· ·È‰È¿ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó·
·›˙Ô˘Ó µÂ ÙË Û˘Û΢‹.
O ηı·ÚÈÛµfi˜ Î·È Ë Û˘ÓÙ‹ÚËÛË
Ù˘ Û˘Û΢‹˜ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó·
Ú·Áµ·ÙÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ·fi ·È‰È¿,
ÂÎÙfi˜ ·Ó Â›Ó·È ¿Óˆ ·fi 8 ÂÙÒÓ Î·È
¤¯Ô˘Ó ·Ó¿ÏÔÁË ÂÔÙ›·.
∏ Û˘Û΢‹ ·˘Ù‹ ‰ÂÓ ı·
Ú¤ÂÈ ÔÙ¤ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı›
ÎÔÓÙ¿ ‹ ¿Óˆ ·fi ÓÂÚfi (.¯. ÓÈÙ‹Ú·,
Ì·ÓȤڷ ‹ ÓÙÔ˘˜). Μην ασετε
τη συσκευ σας να ραε.
Να γετε πντα τη συσκευ
απ την πρα µετ απ τη ρση.
Ακµα και ταν η συσκευ εναι
κλειστ εναι επικνδυν να
ρσκεται κντ στ νερ.
Για επιπλν πρστασα, σας
συνιστµε να τπθετσετε
στην ηλεκτρλγικ κατσταση
τυ σπιτι ειδικ διακπτη
Eλληνικ
96197444_HD330_S4-46 Seite 32 Donnerstag, 29. November 2012 2:20 14
1 / 1

Braun HD 330 Manual de utilizare

Categorie
Uscatoare de par
Tip
Manual de utilizare