Solac AS3260 Manualul proprietarului

Marca
Solac
Categorie
aspiratoare
Model
AS3260
Tip
Manualul proprietarului
Solac is a registered Trade Mark
INSTRUCCIONES DE USO
INSTRUCTIONS FOR USE
MODE D’EMPLOI
GEBRAUCHSANLEITUNG
INSTRUÇÕES DE USO
ISTRUZIONI PER L’USO
GEBRUIKSAANWIJZING
NÁVOD K POUZITÍ
INSTRUKCJA OBSUGI
NÁVOD NA POUŽITIE
HASZNÁLATI UTASÍTÁS
  
UPUTE ZA UPOTREBU
INSTRUCIUNI DE UTILIZARE
Aspirador
Vacuum cleaner
Aspirateur
Staubsauger
Aspirador
Aspirapolvere
Stofzuiger
Vysava
Odkurzacz
Vysáva
Porszívó

Usisava
Aspirator
01/10
MOD. AS3260
AS3260.book Page 1 Thursday, January 14, 2010 1:29 PM
ESPAÑOL es
ENGLISH
en
FRANÇAIS
fr
DEUTSCH
de
PORTUGUÊS
pt
ITALIANO
it
NEDERLANDS
nl
ESKY
cs
POLSKI
pl
SLOVENINA
sk
MAGYAR
hu

bg
HRVATSKA
hr
ROMÂN
ro
5-9
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-60
61-65
66-70
71-75
AS3260.book Page 1 Thursday, January 14, 2010 1:29 PM
21
de
HAUPTBESTANDTEILE
q
ACHTUNG! Das Gerät KEINESFALLS über den Hausmüll entsorgen, sondern zum
nächstgelegenen WERTSTOFFHOF oder zu einer Abfallannahmestelle zur
Weiterverwertung bringen. So leisten Sie einen Beitrag zum Umweltschutz.
HAUPTBESTANDTEILE
1 Hauptgehäuse
2 Fußtaste Kabeleinzug
3 Leistungswahlschalter mit Position ECOPTIMA
4 Rille für Bürsteneinsatz während vorübergehender Betriebsunterbrechung
5 Fußschalter Ein/ Aus
6 Netzkabel
7 Abdeckung Abluftfilter
8 Abluftfilter
9 Aufhängehaken
10 Abdeckung für Luftansaugrohr
11 Schlauchanschluss
12 Entriegelungsknöpfe Schlauch
13 Schlauch
14 Ansaugdüse für Ecken und Spalten
15 Transportgriff
16 Handregler Saugstärke
17 Teleskoprohr
18 Taste zur Längeneinstellung des Teleskoprohrs
19 Staubbehälter
20 Innenfach Staubbehälter
21 Abdeckung Staubbehälter
22 Henkel Staubbehälter
23 Taste zum Öffnen des Staubbehälters
24 Entriegelungstaste Staubbehälter
25 Abdeckung Schutzfilter
26 Motorschutzfilter
27 Gitter Motorschutzfilter
28 Polstermöbelbürste/Möbelbürste
29 Universalbürste für Hartböden und Teppichböden
30 Umstelltaste Bodendüse
31 Parkettbürste
VERWENDUNG
ZYKLONTECHNOLOGIE NON-STOP CYCLONE SYSTEM
Der aufgesaugte Schmutz tritt in den Staubbehälter (19) ein und setzt sich dort dank der
Zyklontechnologie Non-Stop Cyclone System nicht ab. Schmutzpartikel, die aus dem
Außenraum des Staubbehälters austreten, werden im Innenraum (20) festgehalten, bevor
sie durch den Motorschutzfilter (26) gehen. So wird sichergestellt, dass die austretende Luft
stets frei von Staubpartikeln ist.
) Dieses Gerät ist ausschließlich zur Reinigung von Fußböden, Teppichböden, Möbeln
und Stoffen durch Aufsaugen vorgesehen. Verwenden Sie es nicht für andere Zwecke.
) Saugen Sie niemals glühende Asche, Splitter, spitze Gegenstände oder Flüssigkeiten
auf.
) Saugen Sie keine brennenden Streichhölzer oder Zigarettenkippen auf. Saugen Sie
keine giftigen Stoffe (Ammoniak etc.) auf.
) Entfernen Sie alle Transport- und Verpackungselemente des Gerätes.
AS3260.book Page 21 Thursday, January 14, 2010 1:29 PM
36 BELANGRIJKSTE ONDERDELEN
q
LET OP: Wanneer u het apparaat wilt afdanken, deponeer het dan IN GEEN
GEVAL bij het huisvuil, maar breng het voor verdere verwerking naar het
dichtstbijzijnde recyclingcentrum of vuilophaalpunt. Op deze wijze draagt u bij aan
het behoud van het milieu.
BELANGRIJKSTE ONDERDELEN
1Romp
2 Pedaal oprolmechanisme
3 Vermogensschakelaar met ECOPTIMA-stand
4 Borstelhoudersgleuf voor tijdelijke onderbrekingen
5 Aan- / Uit-pedaalschakelaar
6 Netsnoer
7 Deksel blaasfilter
8 Blaasfilter
9 Haak voor bewaren
10 Deksel van de inlaatluchtbuis
11 Aansluiting van de slang
12 Afkoppelclips van de slang
13 Slang
14 Zuigmond voor kieren en hoeken
15 Transporthandgreep
16 Handmatige zuigkrachtregelaar
17 Metalen telescoopbuis
18 Knop om hoogte telescoopbuis in te stellen
19 Stofreservoir
20 Binnenkamer stofreservoir
21 Deksel van het stofreservoir
22 Handvat stofreservoir
23 Drukknop om stofreservoir te openen
24 Drukknop om stofreservoir los te maken
25 Deksel beschermingsfilter
26 Motorbeschermingsfilter
27 Rooster motorbeschermingsfilter
28 Borstel voor gestoffeerde oppervlakken/borstel voor meubels
29 Universele vloer- en tapijtborstel
30 Drukknop intrekborstel
31 Parketborstel
GEBRUIK
CYCLOONTECHNOLOGIE NON-STOP CYCLONE SYSTEM
Het opgezogen vuil komt in het stofreservoir (19) en blijft zweven dankzij de
cycloontechnologie van het Non-Stop Cyclone System. De vuildeeltjes die naar de
buitenkamer van het stofreservoir ontsnappen worden in de binnenkamer (20)
tegengehouden voordat ze door het beschermingsfilter van de motor (26) gaan, opdat de
lucht die uitgeblazen wordt gegarandeerd vrij is van stofdeeltjes.
) Dit apparaat is uitsluitend bedoeld om vloeren, tapijten, meubels en textielweefsel
schoon te zuigen. Gebruik het niet voor andere doeleinden.
) Zuig nooit gloeiende as op, noch splinters, scherpe voorwerpen of vloeistoffen.
) Zuig geen aangestoken lucifers of peuken op. Zuig evenmin giftige materialen (bijv.
ammoniak...) op.
) Verwijder alle transport- en verpakkingselementen in hun geheel.
AS3260.book Page 36 Thursday, January 14, 2010 1:29 PM
HLAVNÍ ÁSTI 41
cs
HLAVNÍ ÁSTI
1 Tleso vysavae
2 Nožní tlaítko pro navíjení kabelu
3 Voli výkonu s polohou ECOPTIMA
4 Drážka pro uchycení kartáe pi doasném zastavení pístroje
5 Nožní vypína
6 Napájecí kabel
7 Kryt filtru výstupu vzduchu
8 Filtr výstupu vzduchu
9 Hák pro zavšení pi skladová
10 Kryt pívodní trubky vzduchu
11 Pípojka ohebné hadice
12 Tlaítka pro uvolnní ohebné hadice
13 Ohebná hadice
14 Hubice pro vysávání žlábk a roh
15 Rukoje pro penášení
16 Runí regulátor sání
17 Teleskopická kovová trubka
18 Tlaítko nastavení výšky teleskopické trubky
19 Prachová nádoba
20 Vnitní komora prachové nádoby
21 Kryt prachové nádoby
22 Rukoje prachové nádoby
23 Tlaítko pro otevení prachové nádoby
24 Tlaítko pro uvolnní prachové nádoby
25 Kryt ochranného filtru
26 Ochranný filtr motoru
27 Mížka ochranného filtru motoru
28 Kartá na alounní/kartá na nábytek
29 Univerzální kartá pro podlahy a koberce
30 Tlaítko pro zasunutí kartáe
31 Kartá na parketové podlahy
POUŽITÍ
CYKLÓNOVÁ TECHNOLOGIE NON-STOP CYCLONE SYSTEM
Vysátý prach vstupuje do prachové nádoby (19) a díky cyklónové technologii Non-Stop
Cyclone System se v nádob vznáší. Veškeré prachové ástice, které uniknou z vnjší
komory prachové nádoby jsou ped prchodem ochranným filtrem motoru (20) zachyceny
ve vnitní komoe (26), takže vzduch vycházející z vysavae neobsahuje žádný prach.
) Toto zaízení bylo navrženo pouze pro vysávání podlah, koberc, nábytku a textilií.
Nepoužívejte je pro žádný jiný úel.
) Nikdy nevysávejte žhavý popel, tísky, ostré pedmty nebo tekutiny.
) Nikdy nevysávejte zapálené zápalky ani nedopalky cigaret. Nevysávejte toxický
materiál (pavek apod.).
) Prvky použité pro pepravu a balení beze zbytku odstrate.
n Ped pipojováním i odpojováním píslušenství nebo provádním údržby pístroj vždy
odpojte od elektrické sít.
n Nepoužívejte pístroj ve výšce pesahující délku napájecího kabelu.
1 Ujistte se, že prachová nádoba (19) a filtry (8 a 26) jsou správn nasazeny. Viz
následující ást (ištní a uskladnní).
AS3260.book Page 41 Thursday, January 14, 2010 1:29 PM
42 POUŽITÍ
2 Zasouvejte pružnou trubici (13) do pipojovacího otvoru (10), dokud nezaklapne na
místo. Chcete-li trubici odpojit, stisknte souasn ob uvolovací tlaítka (12).
3 Zasute teleskopickou kovovou trubku (17).
4 Pipravte si píslušenství urené pro povrch, který chcete vyistit. Zasute požadované
píslušenství do teleskopické kovové trubky (17).
Univerzální kartá pro podlahy a koberce (29)
Je použitelný pro všechny typy podlah, protože jej lze zatáhnout a pizpsobí se povrchu,
který má vyistit.Chcete-li zmnit istící polohu kartáe, stisknte nohou tlaítko kartáe
(30). Pevné podlahy, devo a parkety je vhodné istit s vysunutým kartáem. Pi ištní
koberc a pedložek pak kartá zasute.
Kartá na parketové podlahy (31)
Doporuuje se pro parketové a tvrdé podlahy (kámen, keramika, mramor apod.).
Úzká hubice (14)
Pro úzké plochy, žlábky a kouty.
Na choulostivých površích používejte hubici s kartáem na okraji.
Za tím úelem stisknte tlaítko, podržte jej stisknuté a posute vestavný kartáek
smrem k pední ásti hubice (obr. 1).
Kartá na nábytek (28)
Vhodný na nábytek a alounní.
Délku teleskopické trubky (17) mžete mnit posunutím nastavovacího tlaítka (18) a
souasným pohybem obou ástí teleskopické trubky.
5 Vytáhnte kabel (6) až po žlutou znaku (optimální délka). V pípad nutnosti kabel
vytáhnte až po ervenou znaku, dále již ne.
6 Pipojte pístroj k elektrické síti.
7 Otoením volie výkonu (3) na požadovanou úrove nastavte sací výkon (obr. 2).
) Pro každodenní úklid používejte rozsah výkonu ECOPTIMA. Budete mít k dispozici
dostatený sací výkon s minimální spotebou energie. Budete-li potebovat vyšší výkon
na vysávání koberc nebo velice zneištných povrch, otote voliem výkonu do
polohy MAX.
8 Stisknutím nožního tlaítka (5) vysava zapnte.
) Sací výkon mžete regulovat také run otevením nebo uzavením regulátoru na
držadle (16). Otevením ventilu výkon snížíte a uzavením zvýšíte).
) Uslyšíte-li pi používání vysavae namísto obvyklého zvuku ostré pískání,
vypnte jej a odpojte ze sít. Zkontrolujte, zda vstupy a výstupy vzduchu a filtry
nejsou zablokovány. Jsou-li zablokovány, odstrate uvízlé pedmty.
) Otote krytem pívodní trubky vzduchu (10) proti smru hodinových ruiek a
pesvdte se, že není zablokovaná (obr. 3).
, Vysava pi použití tahejte za sebou jako vozík. Podle poteby mžete použít madlo
(15) pro penášení vysavae.
, Vysava mže být v poloze oznaované jako „svislé parkování“, kterou mžete obas
použít pi pestávkách v úklidu. Této polohy dosáhnete tak, že uchopíte teleskopickou
trubku za hák v drážce (4) tlesa pístroje.
, Podle poteby mžete úzkou hubici (14) a kartá na nábytek (28) umístit do prohlubní
v tle pístroje urených pro tento úel.
9 Po ukonení provozu pístroj vypnte stisknutím tlaítka (5). Odpojte zaízení od sít a
stisknutím tlaítka (2) navite kabel. Zástrku držte v ruce, aby nenarazila do plášt
vysavae.
AS3260.book Page 42 Thursday, January 14, 2010 1:29 PM
HLUNOS 51
sk
HLUNOS
Deklarovaná hodnota emisie hluku tohto spotrebia je 75 dB (A), o predstavuje
hladinu A akustického výkonu vzhadom na referenný akustický výkon 1pW.
HLAVNÉ ASTI
1 Teleso vysávaa
2 Nožné tlaidlo na navíjanie kábla
3 Voli výkonu s polohou ECOPTIMA
4 Drážka na prichytenie kefy pri doasnom zastavení prístroja
5 Nožný vypína
6 Napájací kábel
7 Kryt filtra výstupu vzduchu
8 Filter výstupu vzduchu
9 Hák na zavesenie pri skladovaní
10 Kryt prívodnej rúrky vzduchu
11 Prípojka ohybnej hadice
12 Tlaidlá na uvonenie ohybnej hadice
13 Ohybná hadica
14 Hubica na vysávanie žliabkov a rohov
15 Rukovä na prenášanie
16 Runý regulátor nasávania
17 Teleskopická kovová rúrka
18 Tlaidlo nastavenia výšky teleskopickej rúrky
19 Prachová nádoba
20 Vnútorná komora prachovej nádoby
21 Kryt prachovej nádoby
22 Rukovä prachovej nádoby
23 Tlaidlo na otvorenie prachovej nádoby
24 Tlaidlo na uvonenie prachovej nádoby
25 Kryt ochranného filtra
26 Ochranný filter motora
27 Mriežka ochranného filtra motora
28 Kefa na alúnenie/kefa na nábytok
29 Univerzálna kefa na podlahy a koberce
30 Tlaidlo na zasunutie kefy
31 Kefa na parketové podlahy
POUŽITIE
CYKLÓNOVÁ TECHNOLÓGIA NON-STOP CYCLONE SYSTEM
Vysávaný prach je nasávaný do prachovej nádoby (19) a vaka cyklónovej technológii
Non-Stop Cyclone System zostáva zachytený. Všetky iastoky prachu, ktoré unikli
z vonkajšej komory prachovej nádoby sú zachytené vo vnútornej komore (20) predtým,
ako dosiahnu ochranný filter motora (26), ím je zaistené, že vzduch vychádzajúci zo
zariadenia neobsahuje žiadne iastoky prachu.
) Toto zariadenie bolo navrhnuté výhradne na vysávanie podláh, kobercov, nábytku a
látok. Nepoužívajte ho na žiadny iný úel.
) Nikdy nevysávajte žeravý popol, triesky, ostré predmety alebo tekutiny.
) Nikdy nevysávajte zapálené zápalky ani cigaretové ohorky. Nevysávajte toxický
materiál (pavok, at.)
AS3260.book Page 51 Thursday, January 14, 2010 1:29 PM
KARBANTARTÁS 59
hu
A LÉGSZR (8) TISZTÍTÁSA ÉS CSERÉJE
) Érdemes idnként ellenrizni a légszrt, hogy az megfelelen mködik-e.
Ha gyengébb szívóert tapasztal a készüléken, tisztítsa meg a szrt.
) Évente egyszer-kétszer, a porszívó használatának intenzitásától függen javasoljuk,
hogy cserélje le a kimen leveg szrjét.
1 Tekerje el a légszr foglalatát (7) az óramutató járásával ellenkez irányban, egészen
a jelölésig .
2 Vegye le a kimeneti szrt (8) maga felé húzva azt. (8. Ábra).
3 Óvatosan ütögesse a kimeneti szrt a szemetes falához, hogy lerázza róla a
felesleges szennyezdést és port.
) Soha ne használja a porszívót hiányzó kimeneti leveg szrvel.
4 Tegye vissza a légszrt a helyére.
5 Helyezze vissza a légszr foglalatát (7) Helyezze a foglalat jelölését a jelre és
forgassa el az óramutató járásával megegyez irányba a jelölésig .
A KÉSZÜLÉK TISZTÍTÁSA
) Tisztítsa meg a készüléket az els használat eltt, minden esetben közvetlenül a
használat után, illetve ha hosszabb ideig nem használta azt. Ily módon hosszú távon
biztosíthatja a készülék helyes mködését és megnövelheti annak élettartamát.
n Mieltt nekilátna a készülék megtisztításának, húzza azt ki a konnektorból.
n Ügyeljen rá, hogy víz ne kerüljön a készülékbe!
1 A készülék külsejét nedves törlkendvel tisztítsa. Ne használjon súroló- vagy
oldószert.
KARBANTARTÁS
A készülék tisztításához használjon enyhén megnedvesített törlkendt és - amennyiben
szükséges - enyhe tisztítószert. A lábmasszázst semmilyen körülmények között ne merítse
vízbe.
MEGFELELSÉGI NYILATKOZAT
„A HTM Kft. mint a termék forgalmazója kijelenti, hogy a termék a 79/1997. (XII.31.) IKIM
rendeletnek megfelel."
Névleges feszültség: 220-240V
Névleges teljesítmény: 2.000 W max
Érintésvédelmi osztály: Class II
Zajszint: 75 dBA
FORGALMAZZA
HTM Nemzetközi Kereskedelmi Kft.
1046 Budapest, Kiss Ern u. 3.
Fax: (1) 369-0403
Tel.: (1) 370-4074/ (1) 370-1041
AS3260.book Page 59 Thursday, January 14, 2010 1:29 PM
60 GARANCIAFELTÉTELEK
GARANCIAFELTÉTELEK
A garancia minden gyártási vagy anyaghibából ered mködési rendellenességgel
kapcsolatban egy év.
A jótállás nem terjed ki a helytelen használatból ered hibákra.
A garancia nem érvényes, ha az üzletben nem teljesen vagy helytelenül töltötték ki ill.
pecsételték le a garanciajegyet.
Nem vonatkozik a garancia az olyan károsodásokra, amelyek a helytelen használatból
vagy szállításból erednek. Ez olyan esetekre is érvényes, amikor a készüléket nem
megfelel földelés dugaljhoz csatlakoztatták.
Ugyancsak érvénytelen a garancia, ha a készüléket illetéktelen (hozzá nem ért
személy) próbálja javítani, aki nem tartozik a vevszolgálathoz vagy hivatalos
szervizhez.
A meghibásodott készüléket - beleértve a hálózati csatlakozó vezetéket is - csak
szakember, szerviz javíthatja.
AS3260.book Page 60 Thursday, January 14, 2010 1:29 PM
#$% &* +<&=>*= 61
bg
  
>?@[\ [] \^_`{^|]}@ [email protected][], _?`@}@}@ |\]}@{` }@^\ \}?~\\.
   !  "# $  ".
%&'()* +  ! /(  !&"0 ).
`^\ [email protected][ @ [email protected][]^]@ ]` ^] ~_`}[email protected]] | [`]\ ~{`|\ \ @ @ _`[`[
^] _?`\{@] ~_`}[email protected]]. =_]` @ [] ` \^_`{^|]}@  ]|]}` \ [] @ [?~]
@{, ?]^{\] `} ~_`@]}]}] (}[email protected]. ^]~|]@ ] }@`}\, _?] `}
}?`\}@{\ [@`}\, \@} \ [?.)
@]}] }?|] [] @ ]{[]|]} \ []
@ \ @ _`^|`{|] [] \ \?]}  ~[email protected][].
`^\ [email protected][ @ @ [email protected][]^]@ ^] ~_`}[email protected]] `} {\]  ]]{@\ \^\@\,
@}\|\ \ ~}|@\ |^``}\ (|{\}@{` [@],) @`_\}\ \
@?]`}\ {\], `|@ ]` @ ] ]{[]|]\ \{\ \}?~}\?]\ ^]
\^_`{^|]@ ] [email protected][] `} {\@}`, `}`|]?` ^] }]}] @^`_]`}.
@ _?]|@}@ \]|\ _?`@\ \ [email protected]`}\ ] [email protected][].  {~] ] _`|[email protected][] _`
]@{] \{\ [?~] ]} ] [email protected][], @ ` \^_`{^|]}@ \ ` `}@@}@ |
`}`?\^\?] @?|\^.
@ \^_`{^|]}@ ]}\ \{\ _?\][{@`}\, `\}` @ @ [`}]|} \{\
[email protected]_`?|]} `} SOLAC.
>[email protected][\ |{|]@ ] [email protected][] | @{@}?\@]}] \}]{]\, _?`|@[email protected]}@ []{\
_``@`}` ][email protected]@\@ ] [email protected][] |_][]
 }`|] | [`] |\.
\]\ \^{|]}@ [email protected][] {@[ ~_`}?@] \ [email protected][\ [] {`|]}@ \{\
?]^{`|]}@ ]}\ \{\ _?\ ^]_`|]@ ] ]|\}` \ [] @ [@`}\ _`
_`[[?] \ _`\}|]@. >?\ _\?]@ ] }`] \^{@}@ [email protected][] `} [email protected]]}].
#[email protected][} }?|] [] @ \^{@ [email protected][\ [] ` |{|]}@ \{\ \^{|]}@ `}
@ \^_`{^|]}@ ^]?]|]\ ]@{, ^] [] [?_]}@ [email protected][]. \]\ \^{|]}@
[email protected][] ]}` \^[?_]}@ @_@{] – \`] @ [?_]}@ ]@{].
#|@?@}@ @, @ ^]?]|]\} ]@{ @ @ [`_\?] [` `}?\ ?`|@ \{\ `[email protected]\
_`|?`}\. @ `}]|}@ ]@{] [] |\\ `} ?] ] ]]}] \{\ ?]}], ^] []
@ [`_~@}@ [?_]@}` ~ `} [@], `@}` `@ [] [`|@[@ [` _][]@ ] [email protected][].
d
\`] @ _`}]_}@ [email protected][] || |`[] \{\ [?~] }@`}, @ ` _`}]|}@
| \{]}] ]\].
\`] @ |]]}@ _?]`~]]}] \{\ @_@{]  `?\ ?@.
@ `}]|}@ [email protected][] @^ ][^`?, ]` @ |{@  @{@}?\@]}] [email protected]].
>]^@}@ |]]}] _?]`~]] `} \^}`\\ ] }`_{\].
\`] @ \^_`{^|]}@, @^ [] }@ _`}]|\{\ _?]|\{` }`?\]}] \{\
[email protected][_]^\}@ \{}?\.
\]\ _`[[?]}@ |`[\}@ \ \^`[\}@ |^[~\ `}|`?\ \}\.
>]^@}@ `], [[email protected]\, _?}\ \{\ [?~\ ]}\ `} }{`}` []{@@ `} |`[\}@
\ \^`[\}@ |^[~\ `}|`?\.
@ \^_`{^|]}@ _?]`~]]}] ^] _`\}|]@ ] \|`}\.
\]|]}@ ``, `]}` \^_`{^|]}@ _?]`~]]}] ^] _`\}|]@ ]
}{\.
@ \^_`{^|]}@ ~?@[] |
^]}|`[email protected]\ _`@@\, [@}` @_{`^\|\ \{\
}`\\ _]?\ `]} [] \^~]}.
. 
AS3260.book Page 61 Thursday, January 14, 2010 1:29 PM
62 == $=>=<
q
*<! >?\ ?]~|]@ ] [email protected][], $=* @ ` \^|?{}@ | `]}]
^] `{~. &]@@}@ ` | ]-{\^\ >#$ \{\ %< &* *$*
=>*%, ^] [] [@ `?]`}@. ]] @ _``@}@ | ?\]}] ^]
``{]}] ?@[].
 
1 $`?_~
2 $?]@ ~}` ^] ]|\|]@ ] ]@{]
3 @{@}`? ] ``}  _`^\\ ECOPTIMA
4 #{@ ^] ^][?]@ ] @}]}], [`]}` _?]`~]]}] @ |[email protected]@`
_?]
5 $?]@ [email protected]|{|]}@{ on/off
6 &]?]|] ]@{
7 >`?\}\@ ] \{}?] ] `}|`?] ^] \^_~]@ ] |^[~
8 \{}? ] `}|`?] ^] \^_~]@ ] |^[~
9 $~] ^] ?]@\@
10 $]_] ] }?]}] ^]
|{\^]@ ] |^[~]
11 |]|] |?^] ^] ]?~]
12 =|``[]|]\ _{]}\\ ^] |]|]}] }?]
13 |]|] }?]
14 ]?]\ ^] |[{]}\\ \ {\
15 ?] ^] `@@
16 @~{]}`? ^] ?` ~|]@
17 @{@`_\] @}]{] }?]
18 +~}` ^] ]}?`|]@ |\`\]}] ] }@{@`_\]}] }?]
19 $`}@@? ^] _?]
20 }[email protected]@ `}@@? ^] _?]
21 $]_] ] `}@@?] ^] _?]
22 ?] ] `}@@?]
^] _?]
23 +~}` ^] `}|]?@ ] `}@@?] ^] _?]
24 +~}` ^] `}{`\?]@ ] `}@@?] ^] _?]
25 $]_] ] \{}?] ^] [email protected][_]^|]@ ] [|\]}@{
26 \{}? ^] [email protected][_]^|]@ ] [|\]}@{
27 =}[@{@\@ ] \{}?] ^] [email protected][_]^|]@ ] [|\]}@{
28 @}] ^] }]_\@?\\/@}] ^] @@{\
29 #\|@?]{] @}] ^] _`[`|@ \ `@}\
30 +~}`, `}` @
]}\] ]^][
31 @}] ^] _]?@}

      
 !# $%& $ *+;+! & !# (19)  *$  <%=*>!++ 
&$#!? +#*%*=  + & *** &$#!+. @Y !#*$
Y[, ** + > &<= * +!  $\] *+;+! & !#, +
&>\!^ $\$ $\!+] +! (20) !+> > !+ !+& &? _%\!
 **! (26)   =!!, Y+ $\&>#\, *;* !+>\ *$ %+> +<+ ,
+ Y * !#*$ Y[.
) `^\ [email protected][ @ [email protected][]^]@ \^{\}@{` ^] |]~~` _`\}|]@ ] _`[`|@,
\{\\, @@{\ \ }]\. @ ` \^_`{^|]}@ ^] [?~] @{.
) \`] @ \^_`{^|]}@ _?]`~]]}] ^] _`\}|]@ ] `[email protected]] [email protected][email protected]{,
}[email protected]\, `}?\ [email protected][@}\ \{\ }@`}\.
AS3260.book Page 62 Thursday, January 14, 2010 1:29 PM
#>=<+* 63
bg
) \`] @ _`\}|]}@ ^]_]{@\ \?\}@\ {@\ \{\ \][email protected]\ ~]?\. @
^]~|]}@ }`\\ ]}@?\]{\ (]` \ [?.)
) =}}?]@}@ \^{` |\\ @{@@}\, `\}` ] \^_`{^|]\ ^] }?]_`?} \
_]@}\?]@.
n \]\ \^{|]}@ ~[email protected][] `} [email protected]]}] [email protected][\ _`}]|@ \{\ |]{@ ]
]}\, \{\ \^|?|]@ ] [@`}\ _` _`[[?].
n @ \^_`{^|]}@ [email protected][] ][ |\`\]}] ] ^]?]|]\ ]@{.
1 `$+!++ +, Y+ *+;+!\ & !# (19)  _%!+ (8  26)  *$+
!$%*. @^+ %+>$? !&>+% ({*Y$+  \#!++).
2 @!;+ =\$$ !Y (13) $\$ $!\& (10), >** + ?!+  *.
|*=* + > #++ !Y, ++ <*, & > *$*<*>+
%+ (12) +>*$!++*.
3 @!;+ +%+*Y +% !\< (17).
4 {*>=*$++ +*!+, **  +*<#*> & *$\!#*, ** + >
*Y+. @!;+ +*<#*> Y $ +%+*Y +% !\< (17).
#\|@?]{] @}] ^] _`[`|@ \ `@}\ (29).
}*^+ > + &*%&$ & $Y $>*$+ %, \; * + =\$+  *^+ > +
>! \ *$\!#* & *Y$+.
   *Y$? *&[ 
Y+, ++ <* & Y+ (30)  !.
{!+*!\Y$+ $\!>+ *>*$+,
>~]++  !++ > + *Y$  &$>+ _<\! Y+,  %+ 
+%+ % -  !<! _<\! Y+.
@}] ^] _]?@} (31).
{!+*!\Y$ + & *!+< $\!# !+  $\!> *>*$+ (\, +!,
!*!  >!.).
=}|`? ^] ^]~|]@ (14).
 + +, $>%\<  \=%.
 >+% *$\!#*, &*%&$;+ *$*! & &$+  Y+,
*&[*!  !\<.  & [+%, !>$^++ % $\ Y+ \
!+> Y  *$*! >** + % (=. 1).
@}] ^] @@{\ (28).
{*>#*>? & +<+%  [+!.
\%^  +%+*Y !\< (17) *^+ > + !*+ Y!+& %\&=+ 
<* & !+=%!+ (18), * + >$^ >$++ Y  +%+*Y !\<.
5 &>\!;+ <+% (5) >* ^\% *+ (>+% >\%^). * +
+*<#*>*, &>\!;+ =* >* Y+!$+ *+, * + *$+Y+.
6 @%~Y++ !+> $ +%+!Y+ !+^.
7 +=%!;+ *?*  !#*Y * &$\!+ +%+*! 
*?* (3) >* ^+%** $* (=. 2).
) &] @@[@|` _`\}|]@, \^_`{^|]}@ \|`}` ] ``} ECOPTIMA, @
?]^_`{]]}@  [`}]}` ``} ] _?]`~]]}]  \\]{`
_`}[email protected]{@\@ ] @@?\. *` @ ~[]@}@ `} _`-`{] ``} ^]
_`\}|]@ ] \{\\ \{\ `` ^]?@\ _`|?`}\, ^]|?}@}@
@{@}`?] ] ``}}] ] _`^\\ MAX.
8 @%~Y++ !#*Y * ++ !Y !+$%~Y$+% (5).
) `@}@ [] [email protected]~{\?]}@ ?` ``}}] ] _?]`~]]}] [email protected]^ `}|]?@
\{\ ^]}|]?@ ] [email protected]~{]}`?] ^] ?` ~|]@ (16). (=}|`[email protected]}@ {]_]], ^]
[] ]]{\}@ ``}}] \ ` ^]}|`[email protected]}@, ^] [] ~|@{\\}@ ``}}]).
)   ,    ,   
,     .   
AS3260.book Page 63 Thursday, January 14, 2010 1:29 PM
64 >=*<  ¢*<<
  ,   ,   .  
,  .
) &]|?}@}@ ]_]] ] }?]}] ^] |{\^]@ ] |^[~ (10) | _``], `?]}] ]
]`|\`|]}] }[email protected]{] \ _?`|@[email protected]}@ []{\ @ @ {`\?]] (\. 3).
, {]@}@ [email protected][] ]}` `{\], [`]}` ` \^_`{^|]}@. `@}@ [] _`{^|]}@
[?]}] (15) ^] [] `\}@ _?]`~]]}].
, `^\ [email protected][ \] _`^\\, ][email protected]@] "`?\^`}]{` _]?\?]@”, `@}` `@ [] @
\^_`{^|] ^] ?]}\ [email protected]|]\ [`]}` \}\}@. ]^\ _`^\\ @ _`}\]
]}` ^]]\}@ }@{@`_\]}] }?] ^] ~]}] | ~{@ (4) ] }{`}` ]
, `@}@ [] _`}]|\}@ `}|`?] (14) \ @}]}] ^] @@{\ (28) | `}|@}\}@
^] }]^\ @{ @}] `} `?_~] ] [email protected][].
9 {! &$\!]$+  !<*, &%~Y++ !+> Y!+& +  <* (5).
&$>++ ?++% * *  ++ <* (2) & !<!+  <+%.

!+*!\Y$+ + > >\!^+  !\ ?++%  <+%, & > =* !+>&+ *
>! $ *!  !#*Y.
 
+  =!$? + *$\!#*. * * $ !Y
!#*Y !+=!++, +!*\ $*Y* ?+ &%~Y !+>. * *$
+ %Y:
1 ++ !+$%~Y$+% $%./&%. (5)  >!\++ ?++% * !+^.
2 {!*$+!++ >% $#*>?+  &#*>?+ $\&>] *$*! +  <%*!. *
 <%*!, *!++ !Y.
3 &!&++ *+;+! & !# ($\]  $\!+] +!). @^+ %+>$?
!&>+% „{*Y$+  \#!++”.
) *` ]|}`]}\`}` \^{|]@ @ _?\\@` `} _[email protected]?|]@ ] `}`?],
\^]]}@ ``{` ][email protected][} [] @ `{][\ [email protected][\ [] ` |{\}@ `}`|`.
`@}@ [] \}@ |[email protected]@}` ]}` _`}]|\}@ [email protected][] | _?`{][` _`@@\@
\{\ }]`|]  [`?] |@}\{]\, ^] [] _`^|`{\}@ ] }`_{\]}] [] @ \^_]?\.
  
     (19)
) $`}@@?} ^] _?] (19) \] `}@}] ^] ]\]{` \|`. >?`|@[email protected]}@ []{\
_?]} @ ][|\]|] }`|] \|`.
1 $\!++ &> >!\^ & *++ (15), & > *$*<*>+ >*\ >*
*+;+! & !# (19).
2 ++ <* & *$*<*^>$+ (24). |*+;+!\ & !# + *$*<*^>$.
(=. 4).
3 &$>++ *+;+! & !#  =* &>!\^+ > *] & *>\[. ++
<* (23)  *+;+! (=. 5), & > &!&+ \>\!^+*  $ *].
4 $\!++   *+;+! & !# (21) $ **, *<!  Y*$*$
!+%  &$>++ $\!+] *+;+! (20) (=. 6). &!&++ \>\!^+*
.
5 {*Y++ $\!+] +! (20)  *+;+! & !#  Y+  $%^ \!.
) 1) "# $ #/  !#2 ' " " +
+#!.
) @ _`}]_}@ \`] |}[email protected]]}] ]@?] || |`[] \{\ | [?~\ }@`}\ \ @
 _`}]|}@ | [`\{}]. @ \^_`{^|]}@ ?]^}|`?\}@{\ \{\ ]?]^\|\
|@@}|] ^] _`\}|]@.
AS3260.book Page 64 Thursday, January 14, 2010 1:29 PM
>=*<  ¢*<< 65
bg
6 {*$++ **$* $\!+] +! $ *+;+! (!*$+!++ >% *++
\$>).
7 {*$++   *+;+! (21) $\!# *  =* &$\!++ $ **
 Y*$*$ !+% >* * .
8 {*$++ *+;+! & !# $ *!  !. {!++ *+;+! \
*! >** + <* & *$*<*^>$+ (24). |*+;+!\ ?+ <\>+
&!++.
       (26)
) >[email protected]_`?\}@{` @ [] _?`|@?|]}@ _@?\`[\` \{}?] ^] [email protected][_]^|]@ ]
[|\]}@{, ^] [] @ ~|@?\}@, @ ?]`}\ _?]|\{`.
) >`\}|]}@\{}?] ^] _?@[_]^|]@]`}`?] |@[ \{\ [|] _}\]
`[\] \{\ ]` ^]@{@\}@ ]]{|]@ ] ~]}@{]}] ``}. &] }]^\
@{:
1 &$>++ *+;+! & !#. @^+ !+>] !&>+% „&!&$+ 
*+;+! & !# (19)"
2 &$>++ *!+*  _%\! (25) Y!+& +  =*! %.
&$>++ *>+%++* (27) (=. 7).
3 >+%++ !+>& _%\! (26) * *>+%++* (27) (=. 7).
4 {*Y++ _%\!  $*> * Y+]  =* *$++ > &\#+ \%*.
) `@ [] \@}@ \{}?]  }`_{] |`[] ([` 40 ºC). =}]|@}@ ` [] \^@ ]
|^[~ 24 ]] [email protected][\ [] ` _`}]|\}@ `}`|`.
5 {*$++  +  *>+%++*  _%\! & !+>&$+  >$=+%.
) @ \^_`{^|]}@ \`] _?]`~]]}] @^ \{}?] ^] [email protected][_]^|]@ ]
[|\]}@{.
       (8)
) >[email protected]_`?\}@{` @ [] _?`|@?|]}@ [email protected]?\`[\` \{}?] ] `}[~\], ^] []
@ ~|@?\}@, @ ?]`}\ _?]|\{`.
>`\}@}@ \{}?] \^{` ]` ^]@{@\}@ ]]{|]@ ] ~]}@{]}]
``} ] [email protected][].
) >[email protected]_`?\}@{` @ [] ^]@\}@ \{}?] ] `}[~\] |@[ \{\ [|] _}\
] `[\], | ^]|\\`} `} }`|] `{` @}` \^_`{^|]}@ [email protected][].
1 $\!++   _%\!  *>] $ **, *<!  Y*$*$
!+% (7) >* * .
2 >+%++ _%\!  *>] (8) * =* &>\!+ \ @ (=. 8).
3 &!\;+ %+* _%\!  *>] $ *]Y+* & <*%, & > *!+
!#*%  !\*.
) @ \^_`{^|]}@ \`] _?]`~]]}] @^ \{}?] ] `}[~\].
4 {*$++ **$*  **  _%\!  *>].
5 {*$++   _%\!  *>] (7). {*$++  , Y+ >
>*=+ *  =* &$\!++ $ **  Y*$*$ !+% >* &
.
  :
) >`\}|]}@ [email protected][] [email protected][\ _?|]}] ~_`}[email protected]], @_`[email protected][}|@` {@[ |]
~_`}[email protected]] \ {@[ ?]@\@ ^] _?`[{\}@{@ [email protected]?\`[ `} |[email protected]@. ]] @
`\~?\}@ _?]|\{]}] ?]`}] ] [email protected][] \ @ ~[{\}@ _`{@^\ ~ \|`}.
n >[email protected][\ _`\}|]@ ] [email protected][] ` \^{@}@ `} ^]?]|]]}] [email protected]].
n >?`|@[email protected]}@ []{\ | ~?@[] @ |{\^] |`[].
1 {*Y$;+ !+> *$\  $%^ \!. + &*%&$;+ !&$*!+% %
<!&$ $+?+$ & *Y$+.
AS3260.book Page 65 Thursday, January 14, 2010 1:29 PM
70 IŠ¤ENJE I ODLAGANJE
IŠENJE I ZAMJENA IZLAZNOG FILTRA ZRAKA (8)
) Izlazni filtar zraka trebalo bi povremeno provjeriti i osigurati da je ispravan.
Filtar temeljito oistite ako primijetite da je usisna snaga aparata slabija.
) Preporuamo da izlazni filtar zraka zamijenite jednom do dvaput godišnje, ovisno o
tome koliko esto koristite aparat.
1 Okreite poklopac izlaznog filtra za zrak (7) u smjeru suprotno od kazaljki na satu do
oznake .
2 Odvojite izlazni filtar (8) vukui ga prema sebi (slika 8).
3 Lagano otresite izlazni filtar o rub kante za smee kako biste ispraznili neistou i
prašinu.
) Nikada nemojte koristiti usisava bez filtra izlaznoga zraka.
4 Vratite izlazni filtar za zrak na mjesto.
5 Postavite poklopac za izlazni filtar zraka (7). Postavite oznaku na poklopcu na oznaku
i okreite poklopac u smjeru kazaljki na satu do oznake .
IŠENJE APARATA
) Aparat oistite nakon prve uporabe, odmah nakon svake uporabe i u sluaju duljeg
razdoblja nekorištenja. Na taj ete nain osigurati ispravan rad aparata i produžiti
njegov vijek trajanja.
n Prije išenja aparat iskljuite iz elektrine mreže.
n Pripazite da u aparat ne u£e voda.
1 Vanjski dio aparata oistite navlaženom krpom. Ne koristite abrazivna sredstva za
išenje ni otapala.
AS3260.book Page 70 Thursday, January 14, 2010 1:29 PM
M¥SURI DE SIGURAN¦¥ 71
ro
MSURI DE SIGURAN
Citi§i cu aten§ie aceste instruc§iuni înainte de a utiliza aparatul.
Acest manual reprezint3 o parte integrant3 a produsului. P3stra4i-l la
loc sigur, pentru a putea fi consultat în viitor.
Acest aparat este destinat exclusiv utiliz¨rii la domiciliu ©i nu utiliz¨rii industriale.
Utilizarea acestuia în alte scopuri decât cele indicate (de ex. pentru aspirarea lichidelor,
a prafului rezultat în urma lucr¨rilor de construc§ii, a cimentului etc.) este periculoas¨.
Supraveghea§i copiii, pentru a v¨ asigura c¨ nu se joac¨ cu aparatul.
Nu se recomand¨ utilizarea aparatului de c¨tre persoane (inclusiv copii) ale c¨ror
capacit¨§i fizice, senzoriale sau mentale sunt afectate sau care nu au suficientã
experien§¨ sau suficiente cuno©tin§e pentru a-l utiliza. Este indicat ca aceste persoane
sã foloseascã aparatul numai dac¨ sunt supravegheate sau dac¨ au fost instruite în
privin§a modului de utilizare a acestuia de c¨tre o persoan¨ r¨spunz¨toare pentru
siguran§a lor.
Nu încerca§i s¨ modifica§i sau s¨ repara§i aparatul. Dac¨ identifica§i orice tip de
anomalie la cablul de alimentare sau la oricare alt¨ component¨ a aparatului, nu îl mai
folosi§i, ci duce§i-l la o unitate service autorizat¨.
Nu utiliza p¨r§i sau accesorii care nu sunt furnizate sau recomandate de c¨tre
compania SOLAC.
Înainte de a introduce aparatul în priz¨, verifica§i dac¨ tensiunea indicat
¨ pe aparat
corespunde cu cea din locuin§a dumneavoastr¨.
Scoate§i întotdeauna aparatul din priz¨ dup¨ utilizare, înainte de a monta sau de a
îndep¨rta piese componente ©i înainte de a efectua orice opera§iune de între§inere sau
de cur¨§are. De asemenea, scoate§i aparatul din priz¨ în cazul întreruperii aliment¨rii
cu curent electric. Opri§i aparatul înainte de a-l conecta sau de a-l deconecta de la
re§eaua de alimentare cu curent electric.
Nu folosi§i cablul de alimentare pentru a ag¨§a aparatul. Deconecta§i întotdeauna
aparatul tr¨gând de ©techer. Nu trage§i de cablu.
Feri§i cablul de alimentare de contactul cu obiecte ascu§ite sau cu suprafe§e fierbin§i.
Nu l¨sa§i cablul de alimentare s¨ atârne peste marginea meselor sau a suprafe§elor de
lucru, deoarece copiii ar putea s¨ trag¨ de el, r¨sturnând astfel aparatul.
d
Nu introduce§i aparatul în ap¨ sau în alt lichid ©i nu îl sp¨la§i în ma©ina de sp¨lat
vase.
Nu atinge§i aspiratorul sau ©techerul cu mâinile ude.
Nu l¨sa§i aparatul nesupravegheat atunci când acesta este conectat la re§eaua de
alimentare cu curent electric.
Feri§i aspiratorul de sursele de c¨ldur¨.
Nu folosi§i niciodat¨ aspiratorul, dac¨ sacul de hârtie sau filtrele de protec§ie nu sunt
montate corect .
Cur¨§a§i întotdeauna orificiile de aspira§ie ©i de evacuare.
Nu apropia§i p¨rul, hainele, degetele sau alte p¨r§i ale corpului de orificiile de aspira§ie
©i de evacuare.
Nu utiliza§i aspiratorul pentru a cur¨§a blana animalelor.
Ave§i grij¨ când folosi§i aspiratorul pentru a cur¨§a sc¨rile.
Nu folosi§i aspiratorul în spa§ii închise, unde se pot forma vapori toxici sau explozivi.
. ROMANA
AS3260.book Page 71 Thursday, January 14, 2010 1:29 PM
72 COMPONENTE PRINCIPALE
q
ATEN¦IE! Atunci când dori§i s¨ arunca§i aparatul, nu îl arunca§i NICIODAT¥
împreun¨ cu gunoiul menajer. Duce§i-l la cel mai apropiat PUNCT DE COLECTARE
a materialelor uzate, pentru a fi prelucrat corespunz¨tor. Astfel, ve§i contribui la
ocrotirea mediului înconjur¨tor.
COMPONENTE PRINCIPALE
1 Ansamblu de ba
2 Sistem de înf¨©urare a cablului cu comand¨ la picior
3 Selector de putere cu pozi§ie ECOPTIMA
4 Suport pentru perie, care se poate utiliza atunci când aspiratorul este oprit
temporar
5 Comutator pornit/oprit.
6 Cablu de alimentare
7 Capacul filtrului de evacuare a aerului
8 Filtru de evacuare a aerului
9 Dispozitiv de prindere pentru depozitare
10 Capacul tubului de aspira§ie a aerului
11 Racord furtun flexibil
12 Clapete pentru decuplarea furtunului flexibil
13 Furtun flexibil
14 Duz¨ pentru locuri înguste ©i col§uri
15 ner pentru transport
16 Dispozitiv manual de reglare a puterii de aspirare
17 Tub telescopic din metal
18 Buton pentru reglarea în¨l§imii tubului telescopic
19 Recipient pentru praf
20 Camer¨ interioar¨ pentru re§inerea prafului
21 Capacul recipientului pentru praf
22 nerul recipientului pentru praf
23 Buton pentru deschiderea recipientului pentru praf
24 Buton de deblocare a recipientului pentru praf
25 Capacul filtrului de protec§ie
26 Filtru de protec§ie motor
27 Grilajul filtrului de protec§ie motor
28 Perie pentru tapi§erie / Perie pentru mobilier
29 Perie multifunc§ional¨ pentru pardoseal¨ ©i covoare
30 Buton perie retractabil¨
31 Perie pentru parchet
UTILIZARE
TEHNOLOGIE CICLONIC NON-STOP CYCLONE SYSTEM
Praful aspirat ptrunde în recipientul de praf (19) i rmâne suspendat datorit
tehnologiei ciclonice Non-Stop Cyclone System. Particulele de praf care scap din
camera exterioar de reinere a prafului sunt reinute de camera interioar (20) înainte
de a trece prin filtrul de protecie al motorului (26), astfel încât aerul evacuat de aparat
s nu conin particule de praf.
) Acest aparat a fost proiectat exclusiv pentru aspirarea podelelor, a covoarelor, a
mobilei ©i a materialelor textile. Nu îl utiliza§i în alte scopuri.
) Nu aspira§i niciodat¨ cenu©¨ fierbinte, a©chii, obiecte ascu§ite sau lichide.
) Nu aspira§i niciodat¨ be§e de chibrit aprinse sau mucuri de §igar¨ aprinse. Nu aspira§i
materiale toxice (amoniac etc.).
AS3260.book Page 72 Thursday, January 14, 2010 1:29 PM
UTILIZARE 73
ro
) Îndep¨rta§i complet toate elementele utilizate pentru ambalare ©i transport.
n Deconecta§i aparatul de la re§ea înainte de a monta sau de a demonta accesorii sau
înainte de a efectua orice opera§iune de între§inere.
n Nu utiliza§i aparatul peste în¨l§imea cablului de alimentare.
1 Verificai dac recipientul pentru praf (19) i filtrele (8 i 26) sunt montate corect.
Consultai urmtoarea seciune (Curare i întreinere).
2 Introducei furtunul flexibil (13) în racordul (10) i apsai pân auzii un clic. Când dorii
s îndeprtai furtunul, apsai pe ambele clapete de decuplare (12) în acelai timp.
3 Introducei tubul telescopic din metal (17).
4 Pregtii accesoriile necesare pentru suprafaa pe care dorii s o curai. Cuplai
accesoriul dorit la tubul telescopic din metal (17).
Perie multifunc§ional¨ pentru pardoseal¨ ©i covoare (29).
Poate fi utilizat pentru toate tipurile de podele, deoarece este retractabil i se poate
adapta la suprafaa de aspirat.
Pentru a schimba poziia periei, apsai butonul periei
(30) cu piciorul.
V recomandm ca, la curarea podelelor dure, a podelelor din lemn i
parchet, s folosii peria cu perii activai, iar la curarea covoarelor i a carpetelor s
retragei perii.
Perie pentru parchet (31)
Se recomand pentru parchet i podele dure (gresie, ceramic, marmur etc.).
Duz¨ îngust¨ (14)
Pentru spaii înguste i coluri.
Pe suprafeele delicate utilizai duza cu perie pe margine. Pentru aceasta, desprindei mica
perie inserat, ctre în partea din fa a duzei în timp ce inei clapeta apsat (fig.1).
Perie pentru mobilier (28)
Potrivit pentru mobilier i suprafee tapiate.
Lungimea tubului telescopic (17) poate fi modificat prin deplasarea butonului de
reglare (18), deplasând în acelai timp ambele pri ale tubului telescopic.
5 Tragei de cablul de alimentare (6) pân la marcajul galben (lungimea ideal). Dac
este necesar, putei trage de el pân la marcajul rou, îns nu mai mult.
6 Conectai aspiratorul la reeaua de alimentare cu curent electric.
7 Reglai puterea de aspiraie rotind selectorul de putere (3) pân la puterea dorit (fig.
2).
) Pentru cur¨§enia zilnic¨ utiliza§i nivelul de putere ECOPTIMA, care ofer¨ o putere de
aspira§ie suficient¨ cu un consum minim de energie. Dac¨ este nevoie de o putere
mai mare de aspira§ie pentru covoare sau pentru suprafe§e foarte murdare, roti§i
selectorul de putere deplasându-l c¨tre pozi§ia MAX.
8 Pornii aspiratorul apsând pe întreruptorul pedal (5).
) De asemenea, pute§i regla manual for§a de aspira§ie deschizând sau închizând
dispozitivul de reglare de pe mâner (16). (Deschide§i supapa pentru a reduce puterea
©i închide§i-o pentru a m¨ri puterea).
) Dac3 auzi4i un 5uierat ascu4it în timp ce folosi4i aspiratorul, diferit de zgomotul
obi5nuit, opri4i aspiratorul 5i deconecta4i-l de la re4ea. Asigura4i-v3 c3 filtrele 5i
orificiile de aspira4ie 5i de evacuare nu sunt blocate. Dac3 sunt blocate, elimina4i
cauza blocajului.
) Roti§i capacul tubului de aspira§ie a aerului (10) în sens opus acelor de ceasornic ©i
verifica§i s¨ nu fie înfundat (fig. 3).
, În timp ce folosi§i aspiratorul, trage§i-l dup¨ dumneavoastr¨ ca ©i cum ar fi un c¨ru§.
Dac¨ dori§i, pute§i utiliza mânerul (15) pentru a transporta aspiratorul.
AS3260.book Page 73 Thursday, January 14, 2010 1:29 PM
74 CUR¥¦ARE ªI ÎNTRE¦INERE
, Pentru a face cu u©urin§¨ pauze în timp ce aspira§i, acest aparat dispune de o pozi§ie
denumit¨ „parking horizontal”. Aceast¨ pozi§ie se ob§ine introducând dispozitivul de
prindere de pe tubul telescopic în ghidajul (4) de pe carcasa aspiratorului.
, Dac¨ dori§i, pute§i a©eza duza (14) ©i peria pentru mobilier (28) în cavit¨§ile special
proiectate pentru acestea din carcasa aparatului.
9 Dup ce ai terminat de aspirat, oprii aparatul, apsând pe comutatorul (5). Scoatei-l
din priz i apsai pe butonul (2) pentru a înfura cablul de alimentare. inei
techerul cablului în mân, pentru a-l împiedica s se loveasc de carcasa
aspiratorului.
TERMOSTAT DE SIGURAN
Sistemul este prevzut cu un termostat de siguran. În cazul în care aspiratorul se
supraînclzete, termostatul va interveni imediat, oprind aparatul. În cazul în care se
întâmpl acest lucru:
1 Apsai pe comutatorul pornit/oprit (5) i deconectai aspiratorul de la reea.
2 Asigurai-v c orificiile de aspiraie i de evacuare nu sunt blocate. Dac sunt blocate,
eliminai cauza blocajului.
3 Golii recipientul pentru praf (camera exterioar i cea interioar). Consultai
urmtoarea seciune "Curare i întreinere".
) În cazul în care oprirea automat¨ a fost cauzat¨ de supraînc¨lzirea motorului, a©tepta§i
aproximativ o or¨ pentru ca aparatul s¨ se r¨ceasc¨, dup¨ care pute§i s¨-l porni§i din
nou. Pute§i reduce timpul de a©teptare, dac¨ a©eza§i aparatul într-un loc r¨coros sau
bine aerisit pentru a favoriza disiparea c¨ldurii.
CURARE I ÎNTREINERE
GOLIREA RECIPIENTULUI PENTRU PRAF (19)
) Recipientul pentru praf (19) este prev¨zut cu un marcaj de nivel maxim. Asigura§i-v¨
c¨ praful nu dep¨©e©te acest nivel.
1 Rotii mânerul pentru transport (15) ctre spate pentru a permite accesul la recipientul
pentru praf (19).
2 Apsai butonul de deblocare (24). Aceast operaiune decupleaz recipientului pentru
praf. (fig. 4).
3 Scoatei recipientul pentru praf i inei-l deasupra coului de gunoi. Apsai butonul
(23) al recipientului (fig. 5), astfel încât s se goleasc coninutul acestuia în coul de
gunoi.
4 Rotii capacul recipientului pentru praf (21) în sens opus acelor de ceasornic i scoatei
camera interioar (20) (fig. 6). Golii coninutul acesteia.
5 Curai camera interioar (20) i recipientul pentru praf cu o perie i o lavet umed.
) Asigura4i-v3 c3 piesele sp3late sunt complet uscate înainte de a le monta.
) Nu introduce§i niciodat¨ camera interioar¨ în ap¨ sau în alt lichid ©i nici în ma©ina de
sp¨lat vase. Nu utiliza§i produse abrazive ©i nici solven§i.
6 Reintroducei camera interioar în recipient (verificai s corespund marcajele).
7 Aezai capacul recipientului (21) pe marcajul i rotii-l în sensul acelor de ceasornic
pân la marcajul .
8 Aezai recipientul pentru praf înapoi în aparat. Împingei recipientul ctre carcasa
aspiratorului în timp ce apsai pe butonul de deblocare (24). Recipientul va rmâne
blocat.
AS3260.book Page 74 Thursday, January 14, 2010 1:29 PM
CUR¥¦ARE ªI ÎNTRE¦INERE 75
ro
CURAREA FILTRULUI DE PROTECIE AL MOTORULUI (26)
) V¨ recomand¨m s¨ verifica§i din când în când filtrul de protec§ie al motorului, pentru a
v¨ asigura c¨ acesta func§ioneaz¨ corespunz¨tor.
) Cur¨§a§i filtrul de protec§ie o dat¨ sau de dou¨ ori pe an sau în cazul în care observa§i
c¨ s-a redus puterea de aspirare. Pentru a face acest lucru:
1 Scoatei recipientul pentru praf. Consultai seciunea anterioar "Golirea recipientului
pentru praf (19)".
2 Scoatei capacul filtrului (25) apsând pe clapeta superioar. Scoatei grilajul (27) (fig.
7).
3 Îndeprtai filtrul de protecie (26) de grilaj (27) (fig. 7).
4 Splai filtrul cu ap de la robinet i lsai-l s se usuce complet.
) Filtrul poate fi sp¨lat cu ap¨ cald¨ (max. 40 ºC). L¨sa§i-l s¨ se usuce la aer timp de 24
de ore înainte de a-l monta.
5 Punei la locul lor grilajul i filtrul de protecie al motorului.
) Nu folosi§i niciodat¨ aspiratorul f¨r¨ filtrul de protec§ie al motorului.
CURAREA I ÎNLOCUIREA FILTRULUI DE EVACUARE A AERULUI (8)
) V¨ recomand¨m s¨ verifica§i din când în când filtrul de evacuare a aerului, pentru a v¨
asigura c¨ acesta func§ioneaz¨ corespunz¨tor.
Cur¨§a§i filtrul în profunzime, dac¨ observa§i c¨ s-a redus puterea de aspirare a
aparatului.
) V¨ recomand¨m s¨ înlocui§i filtrul de evacuare a aerului o dat¨ sau de dou¨ ori pe an,
în func§ie de cât de des folosi§i aparatul.
1 Rotii în sensul de rotaie al acelor de ceasornic capacul filtrului de evacuarea a aerului
(7) pân la marcajul .
2 Scoatei filtrul de evacuare (8) trgând de el spre dumneavoastr (fig. 8).
3 Scuturai uor filtrul de evacuare de peretele coului de gunoi pentru a se desprinde
excesul de praf.
) Nu folosi§i niciodat¨ aspiratorul f¨r¨ filtrul de evacuare a aerului.
4 Punei la loc filtrul de evacuare a aerului.
5 Montai capacul filtrului de evacuare a aerului (7). Poziionai marcajul de pe capac în
dreptul marcajului i rotii capacul în sensul acelor de ceasornic pân la marcajul .
CURAREA APARATULUI
) Cur¨§a§i aparatul înainte de prima utilizare, imediat dup¨ fiecare utilizare ©i dac¨ nu a
fost folosit o perioad¨ mai lung¨ de timp. Astfel, asigura§i func§ionarea corect¨ a
aparatului ©i prelungi§i durata de via§¨ a acestuia.
n Deconecta§i aparatul de la re§ea înainte de a-l cur¨§a.
n Asigura§i-v¨ c¨ în aparat nu p¨trunde ap¨.
1 Curai partea exterioar a aparatului cu o cârp umed. Nu utilizai produse abrazive
sau solveni.
AS3260.book Page 75 Thursday, January 14, 2010 1:29 PM
/

Acest manual este, de asemenea, potrivit pentru