Clatronic HS 2631 Manual de utilizare

Categorie
Aspiratoare
Tip
Manual de utilizare
Bedienungsanleitung/
Garantie
Gebruiksaanwijzing • Mode d’emploi
Instrucciones de servicio • Manual de instruções
Istruzioni per l’uso • Instruction Manual
Instrukcja obsługi/Gwarancja • Návod k použití
Használati utasítás • Mod de întrebuinţare
Pуководство по эксплуатации
HS 2631
H
a n d s t a u b s a u g e r
Handstofzuiger • Aspirateur portable • Aspiradora de mano • Aspirador de
mão • Aspirapolvere a mano • Hand Vacuum •
Odkurzacz ręczny
Ruční vysavač • Kézi porszívó • Aspirator manual •
Пылесос ручной
05-HS 2631.indd 1 17.11.2009 15:42:09 Uhr
2
D
NL
F
E
P
I
GB
PL
CZ
H
RO
RUS
Inhalt
D
Seite
Übersicht der Bedienelemente ................ 3
Bedienungsanleitung ................................4
Technische Daten .....................................7
Garantiebedingungen ...............................8
Inhoud
NL
Pagina
Overzicht van de bedieningselementen ....3
Gebruiksaanwijzing .................................11
Technische gegevens .............................14
Sommaire
F
Page
Liste des différents éléments de commande .....3
Mode d’emploi .........................................15
Données techniques ...............................18
Indice
E
Página
Indicación de los elementos de manejo ...3
Instrucciones de servicio ........................19
Datos técnicos .........................................22
Índice
P
Página
Descrição dos elementos .........................3
Manual de instruções ..............................23
Características técnicas .........................26
Indice
I
Pagina
Elementi di comando ................................3
Istruzioni per l’uso ...................................27
Dati tecnici ...............................................30
Contents
GB
Page
Overview of the Components ..................3
Instruction Manual ...................................32
Technical Data ........................................35
Spis treści
PL
Strona
Przegląd elementów obłsugi .....................3
Instrukcja obsługi ....................................36
Dane techniczne .....................................39
Gwarancja ...............................................39
Obsah
CZ
Strana
Přehled ovládacích prvků .........................3
Návod k použití .......................................41
Technické údaje ......................................44
Tartalom
H
Oldal
A kezelőelemek áttekintése ......................3
Használati utasítás ..................................45
Műszaki adatok .......................................48
Conţinut
RO
Pagină
Privire de ansamblu asupra
elementelor de comanda ......................... 3
Mod de întrebuinţare ...............................49
Date tehnice ............................................52
Содержание
RUS
стр.
Обзор деталей прибора ..........................3
Руководство по эксплуатации ..............53
Технические данные ............................56
05-HS 2631.indd 2 17.11.2009 15:42:09 Uhr
RO
49
Indicaţii generale de siguranţă
Înainte de punerea în funcţiune a acestui aparat citiţi cu atenţie instrucţiunile de utilizare i
păstraţi inclusiv certicatul de garanţie, bonul de casă i după posibilităţi ambalajul. Dacă
daţi aparatul unei alte persoane, atunci predaţi-i acesteia i instrucţiunile de utilizare.
Folosiţi acest aparat exclusiv în scop privat i în cel pentru care a fost conceput. Acest
aparat nu este conceput pentru utilizarea industrială. Nu-l folosiţi în exterior. Evitaţi
expunerea aparatului la căldură, la inuenţa directă a razelor solare, umezeală (este
interzisă scufundarea acestuia în lichide) i nu folosiţi obiecte ascuţite în timpul utilizării.
Evitaţi folosirea aparatului cu mâinile ude. În cazul în care aparatul este umed sau ud,
deconectaţi imediat de la reţea.
Opriţi aparatul i deconectaţi întotdeuna de la reţea (trageţi de techer i nu de cablu)
atunci când nu folosiţi aparatul, când montaţi accesorii, în timpul curăţării sau în cazul
unor defecţiuni de funcţionare.
Nu lăsaţi aparatul nesupravegheat în timpul utilizării. Dacă părăsiţi încăperea, atunci
deconectaţi întotdeauna aparatul. Scoateţi techerul din priză.
Aparatul i cablul de racordare la reţea trebuie controlate periodic în privinţa unor indicii
de deteriorări. Dacă se constată o deteriorare, atunci aparatul nu mai are voie să e
utilizat.
Pentru repararea aparatului contactaţi un specialist autorizat. Pentru înlocuirea unuiui
cablu defect de reţea contactaţi, în vederea evitării riscurilor, producătorul, serviciul
nostru de clienţi sau o persoană calicată.
Folosiţi doar accesorii originale.
Vă rugăm să citiţi cu atenţie i următoarele „Indicaţii speciale de siguranţă...“
Copii şi persoane cu decienţe
Pentru siguranţa copiilor dumneavoastră nu lăsaţi nici o piesă de ambalaj (punga de
plastic, carton, polistiren etc.) la îndemâna lor.
AVERTIZARE!
Nu lăsaţi copiii mici să se joace cu folia. Există pericolul de asxiere!
Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu capacităţii
zice, senzoriale sau psihice limitate sau fără experienţă i/sau fără cunotinţe în
privinţa utilizării, cu excepţia cazului în care acestea sunt supravegheate de o persoană
competentă pentru siguranţa lor sau dacă au primit instrucţiuni de la această persoană
în privinţa utilizării aparatului.
Copiii trebuie supravegheaţi pentru a asigura că ei nu se joacă cu aparatul.
05-HS 2631.indd 49 17.11.2009 15:42:14 Uhr
RO
50
Simbolurile din aceste instrucţiuni de utilizare
Indicaţiile importante pentru siguranţa dumneavoastră sunt marcate deosebit. Respectaţi
nearat aceste indicaţii pentru a evita accidentele i deteriorarea aparatului:
AVERTIZARE:
Avertizare în privinţa pericolelor pentru sănătatea dumneavoastră i indică riscuri de
rănire posibile.
ATENŢIE:
Atrage atenţia în privinţa unor periclitări posibile pentru aparat sau alte obiecte.
INDICAŢIE:
Scoate în evidenţă indicaţii utile i informaţii pentru dumneavoastră.
Elemente de deservire
1 Comutator Pornire/oprire
2 Buton de blocare pentru colectorul de praf
3 Mâner
4 Inel pentru xarea curelei de umăr
5 Cap de aspirare
6 Inel pentru xarea curelei de umăr
Cantitate de livrat
A Furtun cu cap de aspirare pentru rosturi
B Cap de aspirare mic cu perie
C Curea de umăr
D Cap de aspirare mare cu perie
E Filtru
Punerea în funcţiune a aparatului
1. Vericaţi dacă ltrul este montat regulamentar în partea din faţă a aparatului.
2. Deschideţi aspiratorul cu ajutorul butonului de blocare (2).
3. Închideţi din nou aspiratorul introducând întâi eclisa în oriciul prevăzut pentru aceasta.
4. Închideţi acum aspiratorul împingând eclisa până la blocare..
5. Montaţi capul de aspirare dorit, cu sau fără furtun, în partea din faţă a aspiratorului.
Folosiţi furtunul asigurându-vă că partea arcuită se aă îndreptată în jos.
05-HS 2631.indd 50 17.11.2009 15:42:14 Uhr
RO
51
6. Conectaţi aparatul la o priză cu protecţie instalată regulamentar 230 V, 50 Hz. - Puteţi
aspira după ce apăsaţi întrerupătorul de pornire/oprire (I/O).
Deoarece aparatul dvs. are în componenţă un ltru demontabil care poate  spălat, nu
mai trebuie să cumpăraţi pungi de praf de rezervă.
Capete de aspirare
Cap de aspirare mic cu perie: pentru aspirarea suprafeţelor înguste i a colţurilor.
Cap de aspirare mare cu perie: pentru aspirarea suprafeţelor mai mari.
Furtun cu cap de aspirare cu rosturi: ideal pentru aspirarea mainilor.
Aceste capete de aspirare sunt ideale pentru mobilă, perne, rame etc.
Curea de umăr:
Fixaţi capetele curelei de umăr cu ajutorul carabinelor (4 i 6).
Asiguraţi-vă că aţi montat cureaua de umăr în poziţia corectă.
Puteţi regla lungimea curelei cu ajutorul cataramei, trăgând de un capăt al curelei. Datorită
greutăţii mici a aspiratorului puteţi să îl agăţaţi de umăr i aveţi mai multă exibilitate.
Curăţarea
AVERTIZARE:
Scoateţi techerul din priză i lăsaţi aparatul să se răcească.
Nu cufundaţi aparatul în apă!
ATENŢIE: Nu utilizaţi produse de curăţat agresive.
1. Pentru curăţarea ltrului apăsaţi butorul (2) pentru a deschide aparatul.
2. Scoateţi ltrul i scuturaţi-l. Îl puteţi spăla la robinet. Înaintea montării înapoi a ltrului
acesta trebuie să e uscat.
3. Montaţi recipientul de praf înapoi i închideţi aparatul după cum este descris în „Pune-
rea în funcţiune a aparatului“.
După folosire
După ecare folosire deconectaţi de la reţea. Puteţi depozita aparatul în poziţie verticală
ocupând astfel cît mai puţin spaţiu.
05-HS 2631.indd 51 17.11.2009 15:42:14 Uhr
:
RO
52
Date tehnice
Model: ..........................................................................................................................HS 2631
Alimentare cu tensiune:......................................................................................... 230 V, 50 Hz
Puterea absorbită:
P
nom.
: ...........................................................................................................................610 W
P
max.
: ...........................................................................................................................700 W
Clasa de protecţie: ...................................................................................................................ΙΙ
Greutate netă: ............................................................................................................... 1,45 kg
Acest aparat a fost vericat în conformitate cu toate directivele actuale ale CE, cum ar  de
ex. compatibilitatea magnetică i directiva de tensiune joasă, i a fost construit în conformi-
tate cu cele mai noi prevederi de siguranţă tehnică.
Schimbări technice sînt rezervate!
Semnicaţia simbolului „Pubelă“
Protejaţi mediul nostru ambiant; aparatele electrice nu aparţin de gunoiul menajer.
Utilizaţi pentru îndepărtarea aparatelor electrice centrele de colectare prevăzute i predaţi
acolo aparatele dumneavoastră electrice, pe care nu le veţi mai folosi.
Prin aceasta ajutaţi la evitarea efectelor potenţiale, prin îndepărtare incorectă, asupra
mediului ambiant i sănătăţii oamenilor.
Totodată contribuiţi i la revaloricarea, reciclarea i alte forme de valoricare a aparatelor
vechi electrice i electronice.
Veţi primi informaţii referitoare la locul unde trebuie îndepărtate aparatele, de la administraţi-
ile comunale competente pentru dumneavoastră.
05-HS 2631.indd 52 17.11.2009 15:42:14 Uhr
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56
 • Page 57 57
 • Page 58 58

Clatronic HS 2631 Manual de utilizare

Categorie
Aspiratoare
Tip
Manual de utilizare