Clatronic BS 1232 KL Manualul proprietarului

Categorie
Aspiratoare
Tip
Manualul proprietarului
R
BS 1232 KL
Bedienungsanleitung/Garantie
Gebruiksaanwijzing/Garantie • Mode d’emploi/Garantie
Instrucciones de servicio/Garantía • Manual de instruções/Garantia
Istruzioni per l’uso/Garanzia • Instruction Manual/Guarantee
Instrukcja obsługi/Gwarancja Návod k použití/Záruka
A használati utasítás/garancia • Mod de întrebuinflare/Garanflie
Руководство по эксплуатации/Гарантия
Bodenstaubsauger
Stofzuiger • Aspirateur-traîneau
Aspiradora • Aspirador
Aspirapolvere a carrello • Floor-type vacuum cleaner
Odkurzacz Porszívó
Vysavač koberců • Aspirator
Пылесос
5....-05-BS 1232 KL 05.03.2003 8:34 Uhr Seite 1
Inhalt
Inhoud • Sommaire • Indice • Índice • Indice
Contents Spis treści Obsah Tartalom Conflinut Содержание
D
Übersicht Bedienelemente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Seite 3
Bedienungsanleitung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Seite 4
Garantie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Seite 7
NL
Overzicht bedieningselementen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Pagina 3
Gebruiksaanwijzing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Pagina 9
Garantie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Pagina 12
F
Aperçu des éléments de commande . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Page 3
Mode d’emploi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Page 14
Garantie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Page 17
E
Vista de conjunto Elementos de mando . . . . . . . . . . . . . . . .Página 3
Instrucciones de servicio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Página 19
Garantia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Página 22
P
Vista geral dos elemntos de comando . . . . . . . . . . . . . . . . .Página 3
Manual de instruções . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Página 24
Garantía . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Página 27
I Descrizione dei singoli pezzi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Pagina 3
Istruzioni per l’uso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Pagina 29
Garanzia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Pagina 33
GB
Control element overview . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Page 3
Instruction Manual . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Page 34
Guarantee . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Page 37
PL
Przegląd elemetów obsługi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Strona 3
Instrukcja obsługi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Strona 39
Gwarancja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Strona 43
CZ
Přehled obsluhovací prvky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Strana 3
Návod k použití . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Strana 44
Záruka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Strana 47
H
A hasznalt elemek megtekintése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Oldal 3
A hasznalati utasítás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Oldal 49
Garancia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Oldal 52
RO
Privire de ansamblu al modului de întrebuinflare . . . . . . . .Paginæ 3
Mod de întrebuinflare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Paginæ 54
Garanflie
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Paginæ 57
RUS
Обзор управляющих элементов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .стр. 3
Руководство по эксплуатации . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .стр. 59
Гарантия . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .стр. 62
5....-05-BS 1232 KL 05.03.2003 8:34 Uhr Seite 2
Indicaflii generale de siguranflæ
Înainte de punerea în funcfliune a acestui aparat citifli cu atenflie instrucfliunile de
utilizare øi pæstrafli inclusiv certificatul de garanflie, bonul de casæ øi dupæ posibi-
litæfli ambalajul.
Folosifli acest aparat exclusiv în scop privat øi în cel pentru care a fost conce-
put. Acest aparat nu este conceput pentru utilizarea industrialæ. Nu-l folosifli în
exterior (doar dacæ este conceput pentru a fi folosit în exterior). Evitafli
expunerea aparatului la cælduræ, la influenfla directæ a razelor solare, umezealæ
(este interzisæ scufundarea acestuia în lichide) øi nu folosifli obiecte ascuflite în
timpul utilizærii. Evitafli folosirea aparatului cu mâinile ude. În cazul în care apa-
ratul este umed sau ud, deconectafli imediat de la reflea. Nu bægafli mâna în
apæ.
Oprifli aparatul øi deconectafli întotdeuna de la reflea (tragefli de øtecher øi nu de
cablu) atunci când nu folosifli aparatul, când montafli accesorii, în timpul curæflærii
sau în cazul unor defecfliuni de funcflionare.
Nu læsafli aparatul nesupravegheat în timpul utilizærii. În cazul în care suntefli
nevoifli sæ pæræsifli locul de muncæ, oprifli întotdeauna aparatul, resp. deconectafli
de la reflea (tragefli de øtecher, nu de cablu).
Pentru a proteja copiii faflæ de pericolele aparatelor electrice, asigurafli-væ cæ
aceøtia nu au acces la ele øi nu læsafli cablurile sæ atârne.
Verificafli regulat aparatul øi cablurile în vederea detectærii defecfliunilor. Nu
folosifli aparate defecte.
Pentru repararea aparatului contactafli un specialist autorizat. Pentru înlocuirea
unuiui cablu defect de reflea contactafli, în vederea evitærii riscurilor, pro-
ducætorul, serviciul nostru de clienfli sau o persoanæ calificatæ.
Folosifli doar accesorii originale.
rugæm sæ citifli cu atenflie øi urmætoarele „Indicaflii speciale de siguranflæ…“
Indicaflii speciale de siguranflæ
Nu aspirafli în locuri umede sau substanfle lichide!
Nu aspirafli cenuøæ caldæ sau obiecte ascuflite respectiv tæioase!
Nu folosifli aparatul în încæperi umede!
Nu folosifli aparatul niciodatæ færæ filtru. Verificafli întotdeauna dacæ filtrul a fost
amplasat corect!
În timpul utilizærii evitafli contactul capului de aspirare cu pærul, îmbræcæmintea
sau pærfli ale corpului!
Nu flinefli aparatul în apropierea surselor de încælzire cum ar fi radiatoare, sobe
etc.!
54
RO
5....-05-BS 1232 KL 05.03.2003 8:34 Uhr Seite 54
Punerea în funcfliune
Privire de ansamblu a elementelor de deservire
Introducefli capul de legæturæ al furtunului de aspiraflie (8) în orificiul furtunului
(7). Apæsafli concomitent ambele taste. Operafliunea a fost corect efectuatæ doar
în cazul în care afli auzit un clinchet metalic. Pentru a desprinde din nou furtun-
ul, apæsafli din nou tastele de la capul de legæturæ.
fiinefli tastele apæsate øi tragefli de furtun.
Montafli duza pentru podea (12) resp. accesoriile.
Utilizarea aparatului
1. Derulafli lungimea necesaræ de cablu (1).
2. Conectafli la o prizæ de protecflie instalatæ regulamentar de 230 V, 50 Hz øi
pornifli aparatul de la întrerupætorul de Pornire/Oprire (2)
3. Reglafli puterea de aspirare de la reglatorul puterii de aspirare (3).
4. Aspirafli cu vitezæ constantæ. Apæsarea nu este necesaræ.
5. Indicaflie: Atenflie la lungimea cablului!
Tub telescopic de aspiraflie (11):
Tubul de aspiraflie este modificabil în înælflime øi astfel este posibilæ øi adaptarea
individualæ la înælflimea dvs. Deblocafli legætura apæsând tasta (14) în jos. Poziflionafli
tubul telescopic de aspiraflie la înælflimea doritæ. Pentru deblocare tragefli tubul de
aspiraflie pânæ la blocarea mecanicæ.
Reglatorul puterii de aspiraflie:
Putere micæ de aspiraflie: Pentru perdele, materiale sensibile
Putere medie de aspiraflie: Pentru covoare din velur øi mochete
Putere mare de aspiraflie: Pentru covoare robuste øi podele.
55
RO
1 Cablu
2 Întrerupætor Pornire/Oprire
3 Reglator al puterii de aspirare
4 Mâner
5 Tastæ pentru înfæøurarea cablului
6 Indicator al nivelului pungii de praf
7 Racord pentru furtun
8 Furtun de aspirare
9 Mâner pentru deschiderea com-
partimentului sacului de praf
10 Compartiment pentru punga de praf
11 fieavæ telescopicæ din metal
12 Cap de aspirare pentru podea
13 Cârlig la tubul de aspiraflie, færæ fig.
14 Dispozitiv pentru depozitare, færæ fig.
Accesorii:
Duzæ „2 in 1” (Duzæ pentru rosturi øi
perie)
5....-05-BS 1232 KL 05.03.2003 8:34 Uhr Seite 55
Dispozitiv de înfæsurare pentru cablu:
Tragefli cablul (1) doar max. pânæ la marcajul galben. Nu tragefli sub nici o formæ
cablul pânæ la marcajul roøu, deoarece existæ posibilitatea de deteriorare a dispozi-
tivului de înfæøurare. Aceste deterioræri nu intræ în garanflia aparatului.
Înfæøurare:
Apæsafli tasta (5) pentru înfæøurarea cablului øi flinefli cablul cu mâna pentru a nu se
plesni de aparat.
Duza:
Duza se aflæ sub dispozitivul de rulare al cablului de reflea resp. sub filtrul de
evacuare.
Capul de aspirare pentru spaflii înguste
peria: Pentru aspirarea pernelor, a perdelelor, a
colflurilor øi a suprafeflelor strâmte, etc.
Duzæ „2 in 1”: pliatæ (astfel este poziflionatæ
în compartiment) poate fi folositæ øi ca duzæ
pentru rosturi. În cazul în care dorifli sæ folo-
sifli peria, tragefli de partea periei în direcflia
indicatæ de sægeatæ pânæ la blocarea
mecanicæ.
Capul de aspirare pentru podea: Pentru curæflarea covoarelor sau a
suprafeflelor netede.
Podele netede:
Apæsafli mânerul cu simbolul periei cu ajutorul
piciorului. Acum sunt vizibile periile.
Covoare:
Apæsafli mânerul din faflæ.
Desprinderea duzelor: Putefli desprinde duzele învârtindu-le uøor.
Indicator de schimbare a sacului de praf (6):
fiinefli furtunul de aspirare în aer. În cazul în care se aprinde indicatorul pentru
schimbarea pungii de praf, punga este plinæ. Trebuie schimbatæ.
Schimbarea pungii de praf:
Deconectafli de la reflea. Deschidefli cu mânerul (9) capacul compartimentului sacu-
lui de praf. Scoatefli suportul pungii øi tragefli punga de praf din suport. Introducefli o
pungæ nouæ. Punefli suportul pungii de praf înapoi. Închidefli capacul, astfel încât
auzifli un clinchet.
56
RO
5....-05-BS 1232 KL 05.03.2003 8:34 Uhr Seite 56
Filtrul: Aparatul are în componenflæ 2 filtre.
Filtrul pentru protecflia motorului (Filtrul de admisie):
Filtrul de admisie se aflæ în compartimentul pentru punga de praf. Filtrul se aflæ ver-
tical în partea din spate a carcasei. Tragefli filtrul în sus øi scoatefli-l afaræ. Curæflafli
filtrul pentru protecflia motorului dupæ aproximativ fiecare a 10-a schimbare a pungii
de praf. Dacæ este necesar putefli curæfla filtrul în apæ caldæ, færæ alte substanfle
suplimentare. Dupæ uscare, introducefli filtrul la loc!
Filtrul de evacuare:
Aparatul are în componenflæ øi un filtru de avacuare. Acest filtru se aflæ în partea din
spate a aparatului, în spatele unui grilaj de aerisire. Deschidefli grilajul de aerisire
apæsând simultan butoanele ce se aflæ deasupra grilajului. Tragefli apoi grilajul
înspre dvs. Scoatefli filtrul øi curæflafli-l dupæ cum este descris mai sus. Montafli filtrul
la loc øi închidefli grilajul de aerisire în sens invers descrierii de mai sus.
Curæflare øi pæstrare
Curæflare:
Înainte de curæflare decuplafli de la reflea!
Curæflafli carcasa cu ajutorul unei cârpe uscate.
Pæstrare:
Læsafli aparatul sæ se ræceascæ complet.
Înfæøurafli cablul complet.
Depozitafli aparatul vertical øi agæflafli cârligul (13) tubului de aspiraflie în dispozi-
tivul pentru depozitare (14) de la spatele aparatului.
Acest aparat a fost verificat în conformitate cu toate directivele actuale ale CE,
cum ar fi de ex. compatibilitatea magneticæ øi directiva de tensiune joasæ, øi a fost
construit în conformitate cu cele mai noi prevederi de siguranflæ tehnicæ.
Schimbæri technice sînt rezervate!
Garanflie
Acordæm pentru aparatul nostru o garanflie de 24 de luni începând cu data
achiziflionærii (bon de casæ).
Pe durata perioadei de garanflie remediem gratuit defecfliunile aparatului sau ale
accesoriilor*) rezultate ca urmare a unor defecfliuni din fabricaflie, reparând sau, în
funcflie de aprecierea noastræ, înlocuind aparatul. Reparafliile în garanflie nu duc la
prelungirea teremenului de garanflie øi nici la obflinerea unei noi garanflii!
Pentru a beneficia de garanflie, cumpærætorul este obligat sæ prezinte chitanfla/factu-
ra originalæ de cumpærare a aparatului. Færæ aceastæ dovadæ nu se poate efectua
înlocuirea sau reparaflia gratuitæ a aparatului.
57
RO
5....-05-BS 1232 KL 05.03.2003 8:34 Uhr Seite 57
În cazul remedierilor în garanflie predafli aparatul integral în ambalajul original
împreunæ cu bonul de casæ la service-ul autorizat.
*) Defecfliunile accesoriilor nu includ în mod automat schimbarea întregului aparat.
În acest caz væ rugæm sæ sunafli la unul din numerele noastre de telefon!
Deteriorærile componentelor din sticlæ respectiv ale celor din material plastic trebuie
plætite!
Atât defectele de la accesoriile funcflionale resp. componetele care se uzeazæ (de
ex. paleta de fræmântat, curea de distribuflie, telecomandæ de rezervæ, periufle de
dinfli de rezervæ, pânza de fieræstræu) cât øi curæflarea, întreflinerea sau înlocuirea
componentelor care se uzeazæ, nu untræ sub incidenfla garanfliei øi de aceea trebuie
plætite!
Garanflia dispare în cazul intervenfliei stræine.
Post-garanflie
Dupæ scurgerea teremenului de garanflie reparafliile pot fi efectuate gratuit de cætre
service-ul autorizat.
58
RO
5....-05-BS 1232 KL 05.03.2003 8:34 Uhr Seite 58
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56
 • Page 57 57
 • Page 58 58
 • Page 59 59
 • Page 60 60
 • Page 61 61
 • Page 62 62
 • Page 63 63
 • Page 64 64

Clatronic BS 1232 KL Manualul proprietarului

Categorie
Aspiratoare
Tip
Manualul proprietarului