LG UV36H.NL4 Manualul proprietarului

Marca
LG
Categorie
aparate de aer condiționat cu sistem divizat
Model
UV36H.NL4
Tip
Manualul proprietarului
MANUAL DE UTILIZARE
APARAT DE AER CONDIŢIONAT
Vă rugăm să citiţi cu atenţie acest manual înainte de a utilizarea aparatului
dvs şi să-l păstraţi la îndemână pentru a-l consulta şi pe viitor.
www.lg.com
Tip: Aparat de aer condiţionat cu prindere de plafon și pentru podea
Aparat de aer condiţionat cu prindere de plafon
Traducerea instrucţiunii iniţiale
LIMBA ROMÂNĂ
2
SFATURI PENTRU A ECONOMISI ENERGIE
LIMBA ROMÂNĂ
• Nu rãciţi în mod excesiv aerul din încãpere. Acest lucru vã poate afecta sãnãtatea și poate duce la un
consum mai mare de curent electric.
• Trageţi jaluzelele sau draperiile atunci când echipamentul de aer condiţionat este în funcţiune, pentru a-l
feri de lumina soarelui.
• Ţineţi ușile și ferestrele închise ermetic atunci când echipamentul de aer condiţionat este în funcţiune.
• Reglaţi direcţia fluxului de aer în poziţie verticalã sau orizontalã pentru a pune în circulaţie aerul din încã-
pere.
• Acceleraţi ventilatorul pentru a rãci sau încãlzi repede aerul din încãpere, într-o perioadã scurtã de timp.
• Deschideţi ferestrele în mod regulat pentru a aerisi încãperea deoarece calitatea aerului din interior
poate scãdea dacã instalaţia de aer condiţionat este folositã multe ore.
• Curãţaţi filtrul de aer o datã la 2 sãptãmâni. Praful și impuritãţile colectate în filtrul de aer pot bloca fluxul
de aer sau pot diminua funcţiile de rãcire / dezumidificare.
Pentru informarea dumneavoastrã
Capsaţi de aceastã paginã chitanţa sau bonul fiscal de la cumpãrare în cazul în care va fi nevoie sã
faceţi dovada datei achiziţionãrii echipamentului sau pentru probleme legate de garanţie. Scrieţi aici
numãrul și seria modelului.
Numãr model ;
Seria ;
Le puteţi găsi pe o etichetă care se găseşte pe partea laterală a fiecărui echipament.
Numele comerciantului ;
Data cumpãrãrii ;
Vã prezentãm câteva sfaturi care vã vor ajuta sã minimizaţi consumul de energie electricã atunci
când veţi folosi echipamentul de aer condiţionat. Puteţi folosi mai eficient echipamentul dumnea-
voastrã de aer condiţionat dacã urmaţi instrucţiunile de mai jos :
SFATURI PENTRU A ECONOMISI ENERGIE
INSTRUCŢIUNI IMPORTANTE DE SIGURANŢÃ
INSTRUCŢIUNI IMPORTANTE DE SIGURANŢÃ
CITIŢI TOATE INSTRUCŢIUNILE ÎNAINTE DE A FOLOSI APARATUL.
Respectaţi întotdeauna urmãtoarele mãsuri de siguranţã pentru a evita situaţii periculoase și pentru a
asigura cel mai înalt nivel de performanţã a produsului dumneavoastrã.
AVERTISMENT
Ignorarea acestor instrucţiuni poate cauza vãtãmãri corporale sau deces.
ATENŢIE
Ignorarea acestor instrucţiuni poate duce la vãtãmãri corporale sau la deteriorarea produsului.
AVERTISMENT
• Instalarea sau reparaţii efectuate de persoane necalificate pot constitui pericole atât pentru dum-
neavoastrã cât și pentru ceilalţi.
• Produsul trebuie instalat în conformitate cu normele de instalare ale ţării respective.
• Informaţiile conţinute în acest manual sunt destinate utilizãrii de cãtre un tehnician calificat, familiari-
zat cu procedurile de siguranţã și echipat cu unelte și instrumente de testare adecvate.
• Necitirea cu atenţie și nerespectarea tuturor instrucţiunilor din acest manual pot determina defecta-
rea echipamentelor, pagube materiale, vãtãmare corporalã și/sau deces.
Instalarea
• Nu utilizaţi un întrerupător de circuit defect sau subevaluat. Utilizaţi acest aparat pe un circuit dedi-
cat. Există risc de incendiu sau electrocutare.
• Pentru lucrările electrice, contactaţi comerciantul , vânzătorul, un electrician calificat sau un Centru
de service autorizat. Nu dezasamblaţi şi nu reparaţi produsul. Există risc de incendiu sau electrocu-
tare.
• Împământaţi întotdeauna produsul. Există risc de incendiu sau electrocutare.
• Instalaţi panoul şi capacul casetei de control în siguranţă. Există risc de incendiu sau electrocutare.
• Instalaţi întotdeauna pe un circuit şi întrerupător de circuit dedicat. Cablarea sau instalarea necores-
punzătoare poate conduce la incendiu sau electrocutare
• Folosiţi dispozitivele de întrerupere sau siguranţele corespunzătoare. Există risc de incendiu sau
electrocutare.
• Nu modificaţi şi nu prelungiţi cablul de alimentare. Există risc de incendiu sau electrocutare.
• Nu instalaţi, demontaţi sau reinstalaţi dvs. (clientul) unitatea. Există risc de incendiu, electrocutare,
explozie sau rănire.
• Fiţi atenţi când despachetaţi şi instalaţi produsul. Marginile ascuţite pot provoca rănire. Acordaţi
atenţie specială marginilor carcasei şi muchiilor condensatorului şi evaporatorului.
• Pentru instalare, contactaţi întotdeauna comerciantul, sau un Centru de service autorizat. Există
risc de incendiu, electrocutare, explozie sau rănire.
• Nu instalaţi produsul pe un stativ de instalare defect. Poate provoca rãnire, accidentare sau deterio-
rarea produsului.
• Asiguraţi-vă că zona de instalare nu se deteriorează odată cu trecerea timpului. Dacă baza ce-
dează, aparatul de aer condiţionat poate cădea împreună cu aceasta, provocând daune materiale,
defectarea produsului şi rănirea persoanelor.
!
!
!
3
LIMBA ROMÂNĂ
4
INSTRUCŢIUNI IMPORTANTE DE SIGURANŢÃ
LIMBA ROMÂNĂ
• Nu lăsaţi aparatul de aer condiţionat să funcţioneze o perioadă mare de timp când umiditatea este
foarte ridicată, iar o uşă sau o fereastră este lăsată deschisă. Umezeala poate genera condens şi
poate umezi sau deteriora mobila.
Operare
• Asiguraţi-vă că, în timpul utilizării, cablul de alimentare nu este scos din priză sau deteriorat. Există
risc de incendiu sau electrocutare.
• Nu aşezaţi niciun obiect pe cablul de alimentare. Există risc de incendiu sau electrocutare.
• Nu scoateţi din priză sau introduceţi în priză cablul de alimentare in timpul funcţionării. Există risc
de incendiu sau electrocutare.
• Nu atingeţi (utilizaţi) produsul cu mâinile ude. Există risc de incendiu sau electrocutare.
• Nu aşezaţi un radiator sau alte aparate lângă cablul de alimentare. Există risc de incendiu sau elec-
trocutare.
• Nu permiteţi pătrunderea apei în componentele electrice. Există risc de incendiu, defectare a produ-
sului sau electrocutare.
• Nu utilizaţi sau depozitaţi gaze inflamabile sau combustibili lângă produs. Există risc de incendiu
sau de defectare a produsului.
• Nu folosiţi aparatul într-un spaţiu îngust timp îndelungat. Poate surveni deficienţa de oxigen.
• Când gazul inflamabil prezintă scurgeri, închideţi gazele şi deschideţi o fereastră pentru aerisire în-
ainte de a porni produsul. Nu utilizaţi telefonul şi nu porniţi şi opriţi de la comutator. Există risc de
explozie sau incendiu
• Dacă se aud sunete ciudate sau dacă iese fum din produs. Opriţi întrerupătorul sau deconectaţi ca-
blul sursei de alimentare. Există risc de electrocutare sau incendiu.
• Opriţi utilizarea şi închideţi fereastra în caz de furtună sau uragan. Dacă este posibil, îndepărtaţi
produsul de la fereastră înainte de sosirea uraganului. Există risc de daune materiale, defectare a
produsului sau electrocutare.
• Nu deschideţi grilajul de admisie al produsului în cursul funcţionării. (Nu atingeţi filtrul electrostatic,
dacă unitatea este echipată astfel.) Există riscul rănirii, electrocutării, sau al căderii produsului.
• Dacă produsul este udat (stropit sau scufundat), contactaţi un Centru de service autorizat. Există
risc de incendiu sau electrocutare.
• Fiţi atenţi ca apa să nu pătrundă în produs. Există risc de incendiu, electrocutare sau defectare a
produsului.
• Ventilaţi produsul la anumite intervale când îl utilizaţi împreună cu o maşină de gătit etc. Există risc
de incendiu sau electrocutare.
• Opriţi alimentarea principală când curăţaţi şi întreţineţi produsul. Există risc de electrocutare.
• Când produsul nu este utilizat o perioadă lungă, deconectaţi priza de alimentare sau opriţi întreru-
pătorul. Există risc de deteriorare sau defectare a produsului ori de utilizare neautorizată.
• Aveţi grijă să vă asiguraţi că nicio persoană nu poate călca sau cădea pe unitatea externă. Există
pericolul unor leziuni sau de avariere a produsului.
INSTRUCŢIUNI IMPORTANTE DE SIGURANŢÃ
ATENŢIE
Instalarea
Totdeauna verificaţi să nu existe scurgeri de gaz (refrigerent) după instalarea sau repararea produsului.
Nivelurile reduse de agent frigorific pot produce defectarea produsului.
Instalaţi furtunul de drenare pentru a vă asigura că apa este evacuată corespunzător. Un racord neadec-
vat poate produce scurgeri de apă.
Menţineţi nivelul chiar şi când instalaţi produsul. Pentru a evita vibraţiile sau scurgerile de apă.
Nu instalaţi produsul în locuri unde zgomotul sau aerul cald de la unitatea exterioară ar putea produce
avarii sau deranja vecinii. Poate provoca probleme vecinilor.
Ridicarea şi transportul produsului trebuie efectuată de două sau mai multe persoane. Evitaţi vătămarea
corporală.
Nu instalaţi produsul dacă acesta va fi expus direct la vântul mării (stropire cu sare). Acest lucru poate pro-
voca coroziunea produsului. Coroziunea, în special a condensatorului şi a muchiilor evaporatorului, poate
provoca funcţionarea defectuoasă sau ineficientă a produsului.
Operare
Nu expuneţi pielea direct la aerul rece pe perioade lungi de timp. (Nu staţi în curent.) Acest lucru poate
prezenta riscuri pentru sănătate.
Nu folosiţi aparatul în scopuri speciale ca păstrarea alimentelor, obiectelor de artă etc. Acesta este un apa-
rat de aer condiţionat pentru uz personal, și nu un sistem special de răcire. Există risc de daune sau pier-
deri materiale.
Nu blocaţi admisia sau evacuarea debitului de aer. Acest lucru poate provoca defectarea produsului.
Folosiţi o lavetă moale pentru curăţare. Nu utilizaţi detergenţi, solvenţi etc. duri. Există pericolul de incen-
diu, electrocutare, sau deteriorare a componentelor din plastic.
Nu atingeţi piesele metalice ale produsului când scoateţi filtrul de aer. Acestea sunt foarte ascuţite! Există
risc de vătămare corporală.
Nu vă urcaţi pe produs şi nici nu puneţi ceva pe acesta (pe unitatea exterioară). (unităţile externe) Există
risc de vătămare corporală şi de defectare a produsului.
Introduceţi întotdeauna filtrul în siguranţă. Curăţaţi filtrul a două săptămâni sau mai des, dacă este nece-
sar. Un filtru murdar reduce eficienţa aparatului de aer condiţionat şi ar putea cauza funcţionarea defec-
tuoasă a produsului sau deteriorarea sa.
Nu introduceţi mâinile sau obiecte în orificiul de admisie sau în cel de evacuare în timpul utilizării produsu-
lui. Componentele ascuţite, în mişcare, v-ar putea răni.
Nu beţi apa evacuată din produs. Nu este potabilă şi poate provoca probleme de sănătate grave.
Utilizaţi un scaun sau o scară solidă când curăţaţi sau întreţineţi produsul. Fiţi atenţi şi evitaţi vătămarea
corporală.
Înlocuiţi toate bateriile din telecomandă cu unele noi de acelaşi tip. Nu amestecaţi bateriile noi cu cele
vechi sau tipuri diferite de baterii. Există risc de incendiu sau explozie
Nu reîncărcaţi sau dezasamblaţi bateriile. Nu aruncaţii bateriile în foc. Acestea se pot aprinde sau pot ex-
ploda.
Dacă lichidul din baterii intră în contact cu pielea sau hainele, spălaţi bine cu apă curată. Nu utilizaţi tele-
comanda dacă bateriile s-au scurs. Substanţele chimice din baterii ar putea cauza arsuri sau alte pericole
pentru sănătate.
• Dacă înghiţiţi lichid de la baterii, spălaţi-vă pe dinţi si consultaţi medicul. Nu utilizaţi telecomanda dacă ba-
teriile s-au scurs. Substanţele chimice din baterii ar putea cauza arsuri sau alte pericole pentru sănătate.
!
5
LIMBA ROMÂNĂ
6
CUPRINS
LIMBA ROMÂNĂ
CUPRINS
2 SFATURI PENTRU A
ECONOMISI ENERGIE.
3 INSTRUCŢIUNI IMPOR-
TANTE DE SIGURANŢÃ
7 ÎNAINTE DE UTILIZARE
7 Pregătirea pentru utilizare
7 Întrebuinţare
7 Curăţarea şi întreţinerea
7 Service-ul
8 PREZENTAREA PRODU-
SULUI
8 Denumirea şi funcţia componentelor
8 Ce trebuie făcut înainte de utilizare
8 Indicatoare luminoase
9 Telecomandă fără fir
11 MOD DE UTILIZARE
11 Cum introduceţi bateriile
11 Întreţinerea telecomenzii fără fir
12 INSTRUCŢIUNI DE IN-
STALARE
12 Setarea pentru instalator - Intrarea în
modul de setare pentru instalator
13 Setarea pentru instalator – Lista co-
durilor de setare a dispozitivului de re-
glare
14 Setarea pentru instalator - Setarea
adresei comenzii centrale
14 Setarea pentru instalator – Verificarea
adresei tabloului central de comenzi
15 INSTRUCŢIUNILE DE
FOLOSIRE PENTRU
PROPRIETAR
15 Modul Răcire – Operare standard
15 Modul Răcire – Răcire puternică
16 Modul Încălzire
17 Modul de Comutare automată
17 Modul de comutare automată – Seta-
rea modului de schimbare a tempera-
turii
18 Modul Funcţionare automată
19 Modul Dezumidificare
20 Modul Ventilare
21 Setarea temperaturii/Verificarea tem-
peraturii camerei
22 Setarea fluxului de aer
22 Comutare Celsius/Fahrenheit
23 Temporizatorul
24 ÎNTREŢINERE ȘI SER-
VICE
25 Sfaturi cu privire la operare!
25 Când aparatul de aer condiţionat
nu .....
26 Diagnosticarea problemelor! Econo-
misiţi timp şi bani!
26 Chemaţi personalul de service imediat
în următoarele situaţii
ÎNAINTE DE UTILIZARE
7
Pregătirea pentru utilizare
• Contactaţi un specialist pentru instalare.
• Folosiţi un circuit dedicat.
Întrebuinţare
• Expunerea directă la fluxul de aer pentru o perioadă lungă de timp ar putea fi dăunătoare pentru
sănătatea dvs. Nu expuneţi persoane, animale de companie sau plante la fluxul de aer direct
pentru perioade mari de timp.
• Din cauza posibilităţii unei lipse de oxigen, aerisiţi camera când sunt utilizate şi dispozitive de în-
călzit.
• Nu folosiţi acest tip de aparat de aer condiţionat pentru scopuri speciale nespecificate (ex : păs-
trarea unor mecanisme fine, alimente, animale de companie, plante sau obiecte de artă). Acest
tip de utilizare le-ar putea dăuna acestora.
Curăţarea şi întreţinerea
• Nu atingeţi componentele metalice ale unităţii când scoateţi filtrul. Este posibil să vă răniţi în mu-
chiile metalice.
• Nu folosiţi apă ca să curăţati interiorul aparatului de aer condiţionat. Expunerea la apă poate dis-
truge izolaţia, conducând la o posibilă electrocutare.
• Înainte să curăţaţi unitatea, asiguraţi-vă că alimentarea şi tabloul electric sunt oprite. Ventilato-
rul se roteşte la o viteză foarte mare în timpul funcţionării. Există posibilitatea de rănire dacă se
declanşează accidental alimentarea unităţii în timp ce curăţaţi piesele din interior.
Service-ul
Pentru reparare şi întreţinere, contactaţi service-ul autorizat.
ÎNAINTE DE UTILIZARE
LIMBA ROMÂNĂ
8
PREZENTAREA PRODUSULUI
LIMBA ROMÂNĂ
Denumirea şi funcţia compo-
nentelor
1 Unitatea internă
2 Unitatea exterioară
3 Telecomandă
4 Admisia aerului
5 Evacuarea aerului
6 Conducta pentru agent de răcire, cablul
pentru conexiunea electrica
7 Conducta de evacuare
8 Fir de împământare
împământare la unitatea exterioară pentru
a preveni electrocutarea.
Ce trebuie făcut înainte de
utilizare
Dacă instalaţia dumneavoastră are un sistem
de comandă personalizat, solicitaţi dealerului
dumneavoastră LG să vă ofere funcţionarea
corespunzătoare sistemului dumneavoastră.
1 Unitate cu telecomandă
2 Unitate fără telecomandă (când este utili-
zată ca funcţionare simultană)
PREZENTAREA PRODUSULUI
1
3
4
6
5
4
7
2
8
Sistem tip multi
Sistem în pereche sau sistem cu funcţionare simultană
A
B
1
2
1
1
Indicatoare luminoase
Pornit/Oprit : Luminează în cursul funcţionării sistemului.
Simbol filtru : Luminează după 2400 ore de la punerea in funcţiune a unităţii.
Temporizatorul : Luminează în timpul operării temporizatorului.
Mod decongelare : Se aprinde în timpul modului de decongelare sau în timpul
utilizării modului Hot Start. (Numai la pompa de încălzire)
Funcţionarea pe modul Forţat : Pentru a utiliza unitatea atunci când din diverse
motive nu poate fi folosită telecomanda
PREZENTAREA PRODUSULUI
9
1 Buton UNGHI PALETĂ
Utilizat pentru setarea unghiului fiecărei palete.
2 Buton SETAREA FUNCŢIE
Utilizat pentru a seta sau anula Curăţarea auto-
mată, Curăţare inteligentă, Încălzitor electric sau
Controlul individual al unghiului paletei.
3 Buton PORNIT/OPRIT
Utilizat pentru a porni/opri aparatul.
4 Buton JET COOL
Răcirea rapidă funcţionează prin viteza maximă a
ventilatorului.
5
Buton FLUX AER DREAPTA/STÂNGA (Opţional)
Utilizat pentru a seta direcţia dorită a fluxului de aer
în dreapta/stânga (orizontal).
6 Buton FLUX AER SUS/JOS
Utilizat pentru a porni sau opri mișcarea fantei și pentru a
seta direcţia dorită a fluxului de aer în sus/jos.
7 Buton TEMPORIZATOR PORNIRE
Utilizat pentru a seta ora pornirii aparatului.
8 Buton TEMPORIZATOR OPRIRE(SLEEP)
Utilizat pentru a seta ora opririi aparatului.
9 Buton SETARE/ANULARE
Utilizat pentru a seta/anula temporizatorul.
Utilizat pentru a seta ora curentă (dacă este apăsat
3 secunde).
10 Buton PLASMĂ (OPŢIONAL)
Utilizat pentru a porni sau opri funcţia de purificare
plasmă.
11 Buton SETAREA TEMPERATURII CAMEREI
Utilizat pentur a selecta temperatura camerei.
12
Buton SELECTAREA MODULUI DE OPRERARE
Utilizat pentru a selecta modul de operare.
13 Buton SELECTAREA VITEZEI VENTILATORULUI
INTERIOR
Utilizat pentru a selecta viteza ventilatorului în
patru trepte: scăzut, mediu, ridicat și haos.
14
Buton VERIFICAREA TEMPERATURII CAMEREI
Utilizat pentru a verifica temperatura camerei.
15 Buton TEMPORIZATOR OPRIT
Utilizat pentru a seta ora orpirii aparatului.
16 SETAREA TEMPORIZATORULUI (Sus/Jos)/Buton
LUMINĂ
Utilizat pentru a seta temporizatorul.
Utilizat pentru a regla luminozitatea. (Dacă nu este
modul de reglare a orei).
17 Buton RESETARE
Utilizat pentru a reseta telecomanda.
2
3
4
1
5
9
7
6
8
10
12
13
14
15
17
16
11
Modul răcire
Modul automat sau schimbarea pe automat
Modul dezumidificare
Modul încălzire
Modul ventilare
• Model răcire( ), Model pompă de căldură( )
Modul funcţionare
Telecomandă fără fir
Acest aparat de aer condiţionat este echipat în varianta de bază cu telecomandă fără fir. Dar
dacă doriţi să aveţi la dispoziţie o telecomandă cu fir, puteţi plăti o sumă suplimentară.
LIMBA ROMÂNĂ
10
PREZENTAREA PRODUSULUI
LIMBA ROMÂNĂ
OBSERVAŢIE
!
Pentru mai multe detalii referitoare la te-
lecomanda wireless, consultaţi manualul
cu accesorii.
Produsul real poate fi diferit de conţin-
utul de mai sus, în funcţie de tipul mode-
lului.
ATENŢIE
• Îndreptaţi către receptorul de semnal al
telecomenzii cu fir pentru a funcţiona.
• Semnalul telecomenzii poate fi recepţio-
nat la o distanţă de până la aproximativ
7 m.
• Asiguraţi-vă că nu există obstacole între
telecomandă şi receptorul de semnal.
• Nu scăpaţi sau aruncaţi telecomanda.
• Nu aşezaţi telecomanda într-un loc expus
la lumina directă a soarelui, în apropierea
unităţii de căldură sau în apropierea unei
alte surse de căldură.
• Blocaţi lumina puternică de deasupra re-
ceptorului de semnal cu o perdea etc.
pentru a preveni funcţionarea anormală.
(De ex.: pornire rapidă electronică, ELBA,
lampă fluorescentă tip invertor)
!
MOD DE UTILIZARE
11
Cum introduceţi bateriile
Scoateţi capacul pentru baterii trăgându-l con-
form direcţiei săgeţii.
Introduceţi baterii noi asigurându-vă că termi-
nalele (+) şi (-) ale bateriilor sunt orientate co-
rect.
Reataşaţi capacul glisându-l înapoi în lăcaşul
său.
Întreţinerea telecomenzii fără
fir
Selectaţi o locaţie adecvată, sigur şi uşor de
accesat.
Fixaţi bine suportul pe perete etc. cu şurubu-
rile furnizate.
Glisaţi telecomanda în interiorul suportului.
MOD DE UTILIZARE
OBSERVAŢIE
!
• Utilizaţi/înlocuiţi întotdeauna două bate-
rii de acelaşi tip.
• Dacă sistemul nu va fi utilizat pe o pe-
rioadă mai mare de timp, scoateţi acu-
mulatorii pentru a le conserva durata de
viaţă.
• Dacă ecranul de afişare al telecomenzii
devine neclar, înlocuiţi ambele baterii.
OBSERVAŢIE
!
• Telecomanda nu va fi niciodată expusă
direct la soare.
• Pentru o bună comunicare, transmiţăto-
rul & receptorul de semnal trebuie să fie
întotdeauna curate. Utilizaţi o cârpă
moale pentru a le curăţa.
• În cazul în care există şi alte aparate
electrocasnice care se utilizează cu te-
lecomandă, modificaţi-le amplasarea
sau consultaţi tehnicianul.
LIMBA ROMÂNĂ
12
LIMBA ROMÂNĂ
1 Când este apăsat butonul JET COOL,
apăsați butonul RESET.
2 Folosind butonul TEMPERATURE
SETTING (SETAREA TEMPERATURII),
setaţi codul de funcţie și valoarea de
setare. (Vã rugãm sã consultaţi Lista de
coduri de setare a dispozitivului de reglare.)
3 Apãsaţi o datã butonul ON/OFF (Pornit/
Oprit) cãtre unitatea de interior.
4 Resetaţi telecomanda pentru a folosi modul
de funcţionare general.
ATENŢIE
Modul de setare pentru instalator este destinat setării funcţionării detaliate a telecomenzii.
Dacă modul de setare pentru instalator nu este setat corect, poate provoca probleme produ-
sului, vătămări corporale sau daune materiale. Acesta trebuie setat de un instalator autorizat
şi orice persoană neautorizată care efectuează orice instalare sau modificare trebuie să fie
responsabilă de rezultate. În acest caz nu poate fi asigurat service gratuit.
!
Consultaţi Lista de coduri de setare a
dispozitivului de reglare, de la pagina
urmãtoare.
INSTRUCŢIUNI DE INSTALARE
Setarea pentru instalator - Intrarea în modul de setare pentru
instalator
INSTRUCŢIUNI DE INSTALARE
13
INSTRUCŢIUNI DE INSTALARE
Modul Extindere
Aceastã funcţie este disponibilã doar pentru modelul H/P fãrã comutare automatã.
Selectarea înãlţimii de plafon
Produsele noastre oferă o varietate de volume de aer și capacităţi în funcţie de selecţia înăl-
ţimii plafonului.
Performanţa de răcire/încălzire depinde de relaţia cu înălţimea plafonului.
- Performanţa cea mai ridicată de răcire/încălzire și eficienţa sunt atinse la înălţimi mari.
(Va exista un anumit zgomot în funcţie de setarea nivelului de înălţime).
Comandă de grup
Aceastã funcţie este disponibilã doar pentru controlul de grup. Vã rugãm sã nu setaţi
aceastã funcţie dacã nu se aplicã controlul de grup.
Dupã setarea Controlului de grup al produsului, opriţi alimentarea cu electricitate și porniţi-o
dupã 1 minut.
Încãlzitor auxiliar
Aceastã funcţie nu este valabilã pentru modelele care au funcţia Încãlzitor auxiliar activatã.
Setarea pentru instalator – Lista codurilor de setare a dispozi-
tivului de reglare
Lista codurilor de setare a dispozitivului de reglare
LIMBA ROMÂNĂ
Nr. Funcţie
Codul
funcţiei
Valoare de referinţă
Telecomandã
LCD
0
Modul
Extindere
0
0: Setarea pe modul Master (Principal)
1: Setarea pe modul Slave (Secundar)
1
Selectarea
înãlţimii de
plafon
1
1: Standard
2: Redus
3: Înalt
4: Super Înaltã
2
Comandă
de grup
2
0: Setarea pe modul Principal
1: Setarea pe modul Secundar
2: Verificare a modului Principal/Secundar
Încãlzitor
auxiliar
2
3: Setare pe încãlzitor auxiliar
4: Anularea încãlzitorului auxiliar
5: Verificarea instalãrii încãlzitorului auxiliar
00
01
11
12
13
14
20
21
22
23
24
25
14
INSTRUCŢIUNI DE INSTALARE
LIMBA ROMÂNĂ
Setarea pentru instalator - Setarea adresei comenzii centrale
Setarea pentru instalator – Verificarea adresei tabloului central
de comenzi
1 Cand este apăsat butonul FUNCTION, apăsaţi butonul RESET.
2 Apãsaţi o datã butonul ON/OFF (PORNIT/OPRIT) cãtre unitatea de interior și unitatea de
interior va afișa adresa setatã pe ecranul de afișaj.
• Timpul și modul de afișare a adresei pot fi diferite de la un tip de unitate la altul.
3 Resetaţi telecomanda pentru a folosi modul de funcţionare general.
1 Ţinând apãsat butonul MODE (MOD), apã-
saţi butonul RESET (RESETARE).
2 Folosind butonul de setare a temperaturii,
setaţi adresa unitãţii de interior.
• Categoria de setare : 00 ~ FF
3 Dupã setarea adresei, apãsaţi odatã buto-
nul ON/OFF (PORNIT/OPRIT) cãtre unita-
tea de interior.
4 Unitatea de interior va afișa adresa setatã
pentru a completa setarea adresei.
• Timpul și modul de afișare a adresei pot fi
diferite de la un tip de unitate la altul.
5 Resetaţi telecomanda pentru a folosi
modul de funcţionare general.
INSTRUCŢIUNILE DE FOLOSIRE PENTRU PROPRIETAR
15
Modul Răcire
- Operare standard
1 Apăsaţi butonul ON (PORNIT)/OFF
(OPRIT).
Unitatea va răspunde cu un sunet de bip.
2 Apăsaţi butonul MODE (MOD) pentru a
delecta modul Răcire.
3 Reglaţi temperatura dorită prin apăsarea
butonului TEMP.
Apăsaţi butonul VERIFICAREA TEMPERA-
TURII CAMEREI pentru a verifica tempe-
ratura camerei. Dacă setaţi temperatura
dorită mai ridicată decât cea din camera,
răcirea nu va funcţiona.
• Variaţia de temperatură setată; 18~30°C
(64~86°F)
Modul Răcire - Răcire puternică
1 Apăsaţi butonul ON (Pornit)/OFF (Oprit).
Unitatea va răspunde cu un sunet de bip.
2 Apăsaţi butonul MODE (MOD) pentru a de-
lecta modul dezumidificare.
3 Apăsaţi butonul JET COOL (RĂCIRE RA-
PIDĂ). Unitatea va opera în mod de răcire
cu viteză mare de ventilare.
• Modelele montate pe perete operează în
modul de răcire rapidă timp de 30 minute.
4 Pentru a anula modul Răcire rapidă apă-
saţi butonul Răcire rapidă sau butonul
pentru setarea vitezei ventilatorului sau cel
pentru setarea temperaturii camerei, iar
aparatul va funcţiona la viteză mare în
modul de răcire.
INSTRUCŢIUNILE DE FOLOSIRE PENTRU PROPRIETAR
LIMBA ROMÂNĂ
16
INSTRUCŢIUNILE DE FOLOSIRE PENTRU PROPRIETAR
LIMBA ROMÂNĂ
Modul Încălzire
Această funcţie este valabilă numai pentru modelul cu Pompă de căldură.
1 Apăsaţi butonul ON (Pornit)/OFF (Oprit).
Unitatea va răspunde cu un sunet de bip.
2 Apăsaţi butonul MODE (MOD) pentru a
selecta Modul Încălzire
3 Reglaţi temperatura dorită prin apăsarea
butonului TEMP .
Apăsaţi butonul VERIFICAREA TEMPERA-
TURII CAMEREI pentru a verifica tempe-
ratura camerei.
Dacă setaţi temperatura dorită mai scăzută
decât cea din camera, încălzirea nu va
funcţiona.
• Variaţia de temperatură setată în modul
Încălzire; 16~30°C (60~86°F)
4 Setaţi din nou viteza de ventilare. Puteţi
selecta viteza de ventilare în patru paşi-
încet, mediu, repede sau haos. La fiecare
apăsare a butonului, viteza ventilatorului se
modifică.
INSTRUCŢIUNILE DE FOLOSIRE PENTRU PROPRIETAR
17
Modul de Comutare automată – Setarea Modului de Schimbare a
temperaturii
Prin această funcţie se setează modul de operare la Modul de Comutare automată.
1 În Modul de Comutare automată, apăsaţi Butonul FUNCTION. Se va afișa modul de schim-
bare a temperaturii.
2 Apăsaţi butonul TEMPERATURE SETTING (SETAREA TEMPERATURII) pentru a seta Modul
de Schimbare a temperaturii dorit. (Valoarea implicită este 2°C (4°F).)
Modul de Schimbare a temperaturii este diferenţa temperaturii când se trece de la modul de
răcire la cel de încălzire sau de la modul de încălzire la cel de răcire.
De ex. Când temperatura setată este de 25°C (76°F) și temperatura din cameră este de 20°C
(68°F), modul de operare este cel de încălzire. Dacă setaţi schimbarea temperaturii la
2°C (4°F),când temperatura camerei este de 27°C(25°C + 2°C) (80°F(76°F + 4°F)),
aparatul operează în modul răcire.
Modul de Comutare automată
Funcţia este disponibilă numai pentru anumite produse.
1 Apăsaţi butonul ON (PORNIT)/OFF
(OPRIT). Unitatea va răspunde cu un
sunet de bip.
2 Apăsaţi butonul MODE (MOD) pentru a se-
lecta modul de Comutare automată.
3 Setaţi temperatura dorită.
• Variaţia de temperatură setată în modul-
Comutare automată; 18~30°C (64~86°F)
4 Puteţi selecta viteza de ventilare în patru
paşi- încet, mediu, repede sau haos. La
fiecare apăsare a butonului, viteza ventila-
torului se modifică.
În timpul Modului Comutare automată
• Aparatul își schimba modul de operare
automat pentru a păstra temperatura
camerei. Când temperatura camerei va-
riază cu peste ±2°C(4°F) faţă de tempe-
ratura setată, aparatul păstrează
temperatura camerei în limita
de ±2°C(4°F) prin setarea temperaturii
prin modul de comutare automată.
LIMBA ROMÂNĂ
18
INSTRUCŢIUNILE DE FOLOSIRE PENTRU PROPRIETAR
LIMBA ROMÂNĂ
Modul Funcţionare automată
1 Apăsaţi butonul ON (PORNIT)/OFF
(OPRIT).
Unitatea va răspunde cu un sunet de bip.
2 Apăsaţi butonul MODE (MOD) pentru a
selecta modul de Comutare automată.
3 Setaţi temperatura dorită.
<Pentru modelul cu răcire>
Temperatura şi viteza ventilatorului se se-
tează automat prin comenzile electronice,
conform temperaturii actuale a camerei.
Dacă vă este cald sau rece, apăsaţi butoa-
nele TEMPERATURE SETTING (SETA-
REA TEMPERATURII) pentru un efect mai
puternic de răcire sau de încălzire. Nu pu-
teţi comuta viteza ventilatorului unităţii inte-
rioare. Aceasta a fost deja setată pe modul
Funcţionare automată.
<Pentru modelul cu încălzire>
Puteţi seta temperatura dorită şi viteza ventila-
torului unităţii interioare.
Variaţia de temperatură setată; 18~30°C
(64~86°F)
Cod Senzaţie
2 Rece
1 Răcoare
0 Neutru
-1 Puţin cald
-2 Cald
Selectați codul în funcție
de dorința dvs.
În timpul funcţionării auto
• Dacă sistemul nu funcţionează aşa cum
doriţi, comutaţi manual pe alt mod.
Dacă sistemul nu va comuta automat de
pe modul de răcire pe modul de încăl-
zire sau invers, modul şi temperatura
dorită trebuie să fie resetate.
INSTRUCŢIUNILE DE FOLOSIRE PENTRU PROPRIETAR
19
Modul Dezumidificare
1 Apăsaţi butonul ON (PORNIT)/OFF
(OPRIT).
Unitatea va răspunde cu un sunet de bip.
2 Apăsaţi butonul MODE (MOD) pentru a
delecta modul Dezumidificare.
3 Setaţi viteza de ventilare. Puteţi selecta vi-
teza ventilatorului în patru trepte - mică,
medie, mare sau haos. La fiecare apăsare
a butonului, viteza ventilatorului se modi-
fică.
În timpul Modului Dezumidificare
• Dacă selectaţi acest mod cu ajutorul bu-
tonului pentru selectarea modului de uti-
lizare, aparatul va activa funcţia de
dezumidificare, setând automat tempe-
ratura camerei şi volumul de aer pentru
a asigura dezumidificarea în funcţie de
temperatura camerei.
În acest caz, temperatura setată nu este
afişată pe telecomandă şi nu veţi putea
controla temperatura camerei.
• În timpul acestei funcţii, volumul de aer
este setat automat în funcţie de algorit-
mul utilizat, astfel încât atmosfera din in-
teriorul camerei să rămână plăcută şi în
sezonul foarte umed.
LIMBA ROMÂNĂ
20
INSTRUCŢIUNILE DE FOLOSIRE PENTRU PROPRIETAR
LIMBA ROMÂNĂ
Modul Ventilare
1 Apăsaţi butonul ON (PORNIT)/OFF
(OPRIT).
Unitatea va răspunde cu un sunet de bip.
2 Apăsaţi butonul MODE (MOD) pentru a
selecta modul ventilator
3 Setaţi din nou viteza de ventilare. Puteţi
selecta viteza de ventilare în patru paşi:
încet, mediu, repede sau haos. La fiecare
apăsare a butonului, viteza ventilatorului se
modifică.
Jet de aer natural prin tehnologie haos
logic
• Pentru un aer cât mai proaspăt faţă de
orice altă viteză a ventilatorului, apăsaţi
butonul pentru selectarea vitezei venti-
latorului unităţii interioare şi setaţi modul
haos. În acest mod, jetul de aer se va
simţi ca o adiere naturală, prin modifica-
rea automată a vitezei ventilatorului în
conformitate cu funcţia haos logic.
În timpul Modului Ventilare
• Compresorul exterior nu funcţionează.
Are funcţia de circulare a aerului interior
și trimite afară aerul a cărui temperatură
nu diferă cu mult faţă de cea din interior.
/

Acest manual este potrivit și pentru