Olympia 5914 Manual de utilizare

Categorie
Detectoare de mișcare
Tip
Manual de utilizare
mulatorówi bateriidopunktów prowadzących sprzedaĪ
bateriilub punktów zbieraniaodpadów, posiadających od-
powiednie pojemniki.Usuwanie jestbezpáatne.Symbol ten
oznacza,iĪ zgodnie zprzepisami ustawowymi akumulato-
rówi baterii nie naleĪywĪadnymprzypadku wyrzucaü
razemz odpadami zgospodarstwa domowego,lecz naleĪy
je oddawaü do odpowiedniego punktu zbiórki.Materiaâ opa-
kowania naleĪyutylizowaü zgodnie z lokalnymiprzepisami.
Zmiany techniczne
Niniejszainstrukcjaobsáugi sáuĪy celominformacyjnym.Jej
treĞü nie jest przedmiotemumowy.W szystkiepodane dane
są wyáączniewartoĞciaminominalnymi.Opisane wyposaĪe-
nie i opcjemogą Īniü siĊ wzaleĪnoĞci od wymagaĔ obo-
wiązujących w danymkraju.
Oznakowanie CE
Urządzeniespeánia wymagania DyrektywyUE:
1999/5/WE(R&TTE)
OznakowanieCE na urządzeniu potwierdzazgodnoĞü z
Dyrektywą.
Üvegtörés-érzékelę
Garancia
KedvesVásárló!
Örömünkreszolgál,hogy ezt akészüléketválasztotta.
Hiba eseténa készüléketa vásárlásidokumentációvalés az
eredeticsomagolássalegyüttadja l e annál a kereskedĘnél,
ahol a készüléketvásárolta.
Rendeltetésszerħ használat
Azüvegtörés-érzékelĘ azokraarázkódásokrareagál, me-
lyekrendszerintbetörési kísérleteknéljönnek létre (beütés,
fúrás, fĦrészelés,kiemelés),ésa Protectsorozatúriasztóbe-
rendezésáltal foghatórádiójelet küld.Az üvegtörés-érzéke-
lĘvel ablakokatés ajtókatlehetfelügyelni.
ArendeltetésszerĦ használatfeltételea készülékszakszerĦ
létesítése,valamintaz ebben a használatiútmutatóbanta-
lálhatóutasításokfigyelembevételeés betartása.
Mindenmás jellegĦ használatnem rendeltetésszerĦ.Nem
megengedettekolyan önkényesen elvégzettváltoztatások
vagyátalakítások,amelyek ebben azútmutatóbannem
szerepelnekés a termékkárosodásáhozvezetnek.Ezen
kívülaz olyanhibák sem zárhatókki,mint például a rövid-
zárlat,a kigyulladásvagy az áramütés.
Azüvegtörés-érzékelĘ csakProtectsorozatúriasztóbe-
rendezéshezcsatlakoztatvamĦködik!
Fontos biz tonsági elęírások
B FIGYELEM!
Apró alkatrészek, csomag olás és véd ęfólia általi
fulladás veszélye!
ë A terméktęl és a csomagolásától a gyermekeket
tartsa távol!
Alapkészlet
Üvegtörés-érzékelĘ 1
Elemek 2x AAA típusú
SzerelĘanyag Csavarok,dübelek
Használatiútmutató 1
EllenĘrizzepontosana csomag tartalmát.Amennyibenvala-
mihiányzik vagya szállításnálmegsérült,NEMszabad
üzembehelyezni az üvegtörés-érzékelĘt!
Telepítés
Javasolt szerelési hely
Abeszerelési helyneka Protectsorozatúriasztóberen-
dezésbázisállomásánakhatótávolságánbelül kell len-
nie.
Üvegtörés-érzékelĘtszereljen
olyantárgyakra,melyekértékesekvagy értékestartalom-
malbírnak (képek,trezorok,fiókokstb.),
olyanhelyekre, melyekkönnyen be-vagy feltörhetĘk(pl.
üveglapok,gipszkartonfalak,faajtókstb.).
Nem megfelelę szerelési helyek
Azüvegtörés-érzékelĘ nem szerelhetĘ
a padló közelébe,
fémszerkezetek,elektromosvagy gázvezetékek,elektro-
mosvagy rádiófrekvenciásberendezések közelébe,
önmaguktólmozgó tárgyakra.
Szerelési lépések
B
FIGYELEM!
Súlyossérülés veszélye a kábelekés vezetékek
sérüléseesetén!
ë A szereléssoránmindigügyeljen az esetlegesen
a falbanfutó vezetékekre.Szerelésihiba esetén
garanciátnem vállalunk.Kétségekeseténforduljon
szakemberhez!
1. Nyissaki az üvegtörés-érzékelĘt(î 1-1):ehhez a
reteszeléstnyomja anyílirányában lefelé,a felsĘ részét
pedig csúsztassael a reteszirányába.Lásd: î 2.
2. Azüvegtörés-érzékelĘ alsó felétkétoldalúragasztósza-
laggal vagykét csavarralrögzítse.(Az alsófelét mintakéntis
használhatjaa furatokelhelyezéséhez.)Lásd:î 4.
Kétoldalúragasztószalagothasználva ügyeljenrá,
hogya ragasztásifelületek por-és zsírmenteseklegye-
nek.
3. Csúsztassa az üvegtörés-érzékelĘ felsĘ felétaz alsó
felérea reteszelésrögzüléséig.
4. Ragassza az érzékelĘt(î 1-2)a védendĘ rgyra.
Az elemek behelyezése
1. Nyissaki az üvegtörés-érzékelĘt(î 1-1):ehhez a
reteszeléstnyomjaanyíl irányában lefelé,a felsĘ részét
pedig csúsztassael a reteszirányába.Lásd:î 2.
2. Helyezzebe az AAAtípusúelemeketaz elemtartóba
(ügyeljena helyes polaritásra!).Lásd: î 3.
3. Csúsztassa az üvegtörés-érzékelĘ felsĘ felétaz alsó
felérea reteszelésrögzüléséig.
Az üvegtörés-érz ékelę bejelentkeztetése
a riasztóberendezésre
Azüvegtörés-érzékelĘtProtectsorozatú riasztóberendezés-
rebe lehet jelentkeztetni.A riasztóberendezésrĘl további
riasztórendszerekaktiválhatók,és a telefonhálózatonke-
resztülriasztásiüzenetekküldhetĘk.
1. Válasszaki a riasztóberendezésena
Regisztrálás menü-
pontot.
2. Vegyenki egy elemetaz üvegtörés-érzékelĘbĘl, majd
helyezze vissza.
3. Ha a riasztóberendezésenaz
Üvegt. érz. üzenetetés egy
számotlát,akkora bejelentkeztetéssikeresvolt.
4. Szükségeseténmódosítsaa riasztóberendezésben a
bejegyzést.
Ariasztóberendezéskonfigurálásánaka leírásáta be-
rendezéshezmellékelthasználatiútmutatótartalmazza.
Rendszeres karbantartás és ápolás
1. Akészülék felületétpuha ésszöszmenteskendĘvel tisz-
títsa meg. Ne használjon tisztító- és vegyszereket.
2. Havontaegyszerés minden elemcsereután ellenĘrizze
azérzékelĘ mĦködését.
3. Éventeegyszervégezzen elemcserét.
Mħszaki adatok
Súly: 26 g
Méretek (Szé xMa xMé): 15 x105 x 22 mm
Frekvencia: 868,5MHz
Elem: 2 x AAA típusú
Hulladékkezelési utasítások
Azitttalálhatójel arra utal,hogy a használt elektro-
mos és elektronikus készülékeket, illetve eleme-
ket atörvényi elĘírásokmiatta háztartásihulladéktól
elkülönítvekell kezelni.
Ön törvényilegkötelezvevan arra,hogy az akku-
mulátorokat és elemeket hogy az elemeketelemet
forgalmazóüzletekvisszaváltópontjain, illetveazo-
konaz illetékesgyĦjtĘhelyeken adja le,ahol erre megfelelĘ
tartályokállnak rendelkezésre.A hulladékkezelésdíjmentes.
Azikonok aztjelentik,hogy az akkumulátorokatés elemeket
tilosa háztartásihulladék közétenni:amegfelelĘ gyĦjtĘhe-
lyekenártalmatlanításrale kell adni Ęket. A csomagolóa-
nyagok hulladékkezelésea helyi elĘírásoknakmegfelelĘen
történjen.
Mħszaki változtatások
Ahasználati útmutatótájékoztatójellegĦ. Tartalmanem
képezia szerzĘdés tárgyát.Valamennyi feltüntetettadat
csaknévleges érték.Amegadott felszerelésekés opciók az
egyesországok követelményeinekmegfelelĘen eltérĘek
lehetnek.
CE-jelölés
Akészülék megfelela rádióberendezésekreés a
távközlĘ végberendezésekrevonatkozó1999/5/EK
irányelvnek.
Amegfelelésta készülékentalálható CE-jelölésigazolja.
Detector de spargere a geamului
Garanġie
Dragă client,
Ne bucurămcă v-aĠidecis pentru acestaparat.
Încazul unui defectpredaĠi aparatul împreună cu bonul de
cumpărare úi ambalajul original înlocul,de unde l-aĠiachi-
ziĠionat.
Utilizarea conform dispoziġiei
Detectorul de spargerea geamului reacĠionează la trepidaĠii,
carese creează la încercărilede spargere (spargere,
găurire,tăierecufierăstrău,ridicarecu pârghie) úitrimiteun
semnalradio, carepoate fi recepĠionatde sistemelede
alarmă din seria Protect.Cu ajutorul acestuidetectorde
spargerea geamului puteĠisupravegheaferestrele úiuúile.
Premisa unei utilizăricorespunzătoareo constituiein-
stalareacorespunzătoare,precumúi luarea în consideraĠie
úi respectareainstrucĠiuniloracestui manualde utilizare.
Oricealtă utilizarese consideră a fi contrară dispoziĠiei
aparatului.Modificărilesau transformărilearbitrare,carenu
suntdescriseîn acestmanual, nu suntpermise úi ducla
deteriorareaacestuiprodus. Maimult,nu pot fi excluseperi-
colele,precumde ex. scurtcircuitarea,incendiul,
electrocutarea.
Detectorul de spargerea geamului funcĠionează numai
împreună cu un sistemde alarmă din seria Protect!
Instrucġiuni de siguranġĄ importante
B AVERTISMENT!
Pericol de sufocare prin piese mici, foliile de am-
balare ûideprotecġie!
ë Ġineġi produsul ûi amb alajul sĄu departe de co p ii!
Volum de livrare
Detectorde spargerea ge-
amului
1
Bateriile 2 baterii,tip AAA
Materialde montare ùuruburi,dibluri
InstrucĠiuni pentrufuncĠion-
are
1
Vă rugămsă verificaĠi exact conĠinutul ambalajului.Dacă
lipseútecevasau s-a deterioratîntimpul transportului,NU
puteĠipune în funcĠionaredetectorulde spargerea gea-
mului!
Instalare
Locuri de montare recomandate
Loculdemontare trebuiesă se afle îndetrimentulrazei
de acĠiuneradio a unităĠiide bază a unui sistemde
alarmă din seria Protect.
MontaĠidetectorulde spargereageamului
la obiecte,care suntvaloroasesau au un conĠinut
valoros,precumde ex. tablouri,seifuri,sertareetc.,
înlocuri, carepot fi uúorstrăpunse sausparse,precum
de ex.ochiurile de geam,pereĠii de gips,uúile din lemnetc.
Locuri de montare nepotrivite
Detectorul de spargerea geamului nu poate fimontat
înapropierea podelei,
înapropierea structurilormetalice,conductelorde curent
saude gaz, aparatelorelectricesau aparatelorradio,
pe obiectecare semiúcă.
Etapele de montare
B
AVERTISMENT!
Pericolde răniri grave prindeteriorarea cablurilor
sauconductelor!
ë La montareĠineĠi contde eventualele conducte
pozateîn perete.Nu răspundem pentrugreúelile de
montare.Dacă aveĠinelămuriri adresaĠi-vă unui
specialist!
1. DesfaceĠi detectorul de spargerea geamului (î 1-1),
prinapăsareaîn jos a elementuluide blocare însensul
săgeĠiiúi prin deplasarea jumătăĠiisuperioare însensul
elementuluide blocare.Vezi î 2.
2. Carcasade montarea detectoruluide spargere a gea-
muluise va fixacu ajutorul benziiadezive cu două laturisau
cudouăúuruburi. (PuteĠi utilizacarcasade montareca úab-
lon pentruplasarea alezajelorg ăurite.)Vezi î 4.
Dacă utilizaĠi o bandă adezivă cu două laturi aveĠigrijă
casuprafeĠele delipire să fie fără prafúigrăsime.
3. ÎmpingeĠijumătateasuperioară a detectoruluide
spargerea geamului pe carcasade montare,până când
elementulde blocare sefixează.
4. LipiĠisenzorul(î 1-2)pe obiectul supravegheat.
Introducerea bateriilor
1. DesfaceĠi detectorul de spargerea geamului (î 1-1),
prinapăsareaîn jos a elementuluide blocare însensul
săgeĠiiúi prin deplasarea jumătăĠiisuperioare însensul
elementuluide blocare.Vezi î 2.
2. IntroduceĠibateriile de tipAAAîncompartimentulbateriei
(respectaĠi polaritatea!).Vezi î 3.
3. ÎmpingeĠijumătateasuperioară a detectoruluide spar-
gereageamului pe carcasa demontare,până când
elementulde blocare sefixează.
Înregistrarea detectorului de spargere a
geamului în sistemul de alarmĄ
Detectorul de spargerea geamului trebuieînregistratîntr-un
sistemde alarmă seria Protect. Prin acesta pot fi activate
altesistemede alarmăúi sepot dezactivasemnale de
alarmă prin reĠeaua de telefonie.
1. SelectaĠi meniul
Înregistrare pe sistemulde alarmă.
2. ScoateĠi o bateriedin detectorulde spargere ageamului
úi introduceĠi-l dinnouîn detectorulde spargerea geamului.
3. Încazuncarepeafiúajul sistemuluide alarmă apare
mesajul
Det.sp.stic cu un numărîn spate,atunci înregistrar-
ea însistemulde alarmă s-a realizatcu succes.
4. Încaz de nevoiemodificaĠiînregistrareadin sistemulde
alarmă.
Procedurade configurarea sistemuluide alarmă oveĠi
găsi înmanualul de utilizareal sistemuluide alarmă.
Întreġinerea ûicurĄġarea regulatĄ
1. CurăĠaĠisuprafaĠacarcasei cuo lavetă moale úicarenu
lasă scame.NuutilizaĠi chimicalesau soluĠiide frecat.
2. EfectuaĠi1 lunar úi după fiecareschimbaredebaterie o
verificare funcĠională.
3. 1 dată pe an efectuaĠio schimbarea bateriei.
Date tehnice
Greutate: 26g
Dimensiuni(Lă nxAd): 15 x105 x 22 mm
FrecvenĠă: 868,5 MHz
Baterie: 2 baterii,tip AAA
Indicaġii de eliminare
Simbolulalăturatînseamnă că, aparatele ûi bate-
riile uzate trebuieeliminateseparat de gunoiul
menajer,conformprevederilorlegale.
SunteĠiobligaĠi prin lege,să returnaĠiacumulatoa-
rele ûi bateriile la magazinele carecomercializează
baterii,respectivla locurilede colectarecompetente,
unde veĠigăsirecipientecorespunzătoarede eliminare
deúeuri.Eliminareaîn deúeu se face în mod gratuit.Simbo-
lurileaplicate înseamnă că, acumulatoarele úibateriileîn
niciuncaz nu pot fiaruncate la gunoiul menajer,ele trebuie
returnatelapunctelede colectarea deúeurilor.Materialele
de ambalare sevorcolectacorespunzătorprevederilor
locale.
ModificĄrile tehnice
Acestmanualde utilizare arecaracterinformativ.ConĠinutul
lui nu constituieobiectul unui contract.Toatedatele indicate
suntnumai valori nominale.EchipamenteleúiopĠiunile des-
crisepot variaîn funcĠiede cerinĠelenaĠionale.
Marcaj CE
Aparatulîndeplineúte cerinĠele directiveiUE:
1999/5/CE(R&TTE)
MarcajulCE de pe aparatcertifică conformitatea.
ȿɛɭɲɣɥ ɫɛɢɜɣɝɛɨɣɺ ɬɭɠɥɦɛ
Ⱦɛɫɛɨɭɣɺ
ɍɜɚɠɚɟɦɵɣ ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɶ!
Ɇɵ ɪɚɞɵ, ɱɬɨ ɜɵ ɜɵɛɪɚɥɢ ɧɚɲɟ ɢɡɞɟɥɢɟ.
ȼ ɫɥɭɱɚɟ ɨɛɧɚɪɭɠɟɧɢɹ ɞɟɮɟɤɬɚ ɫɞɚɣɬɟ ɢɡɞɟɥɢɟ ɫ ɤɜɢ-
ɬɚɧɰɢɟɣ ɨ ɩɨɤɭɩɤɟ ɢ ɨɪɢɝɢɧɚɥɶɧɨɣ ɭɩɚɤɨɜɤɨɣ ɜ ɦɚɝɚɡɢɧ,
ɜ ɤɨɬɨɪɨɦ ɜɵ ɟɝɨ ɩɪɢɨɛɪɟɥɢ.
Ƀɬɪɩɦɷɢɩɝɛɨɣɠ ɪɩ ɨɛɢɨɛɲɠɨɣɹ
Ⱦɚɬɱɢɤ ɪɚɡɛɢɜɚɧɢɹ ɫɬɟɤɥɚ ɪɟɚɝɢɪɭɟɬ ɧɚ ɫɨɬɪɹɫɟɧɢɹ,
ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɛɵɱɧɨ ɜɨɡɧɢɤɚɸɬ ɩɪɢ ɩɨɩɵɬɤɚɯ ɜɡɥɨɦɚ (ɜɵɛɢ-
ɜɚɧɢɢ, ɫɜɟɪɥɟɧɢɢ, ɩɢɥɟɧɢɢ,ɜɡɥɚɦɵɜɚɧɢɢ ɪɵɱɚɝɨɦ), ɢ
ɩɨɫɵɥɚɟɬ ɪɚɞɢɨɫɢɝɧɚɥ,ɩɪɢɧɢɦɚɟɦɵɣ ɭɫɬɚɧɨɜɤɚɦɢ ɫɢɝ-
ɧɚɥɢɡɚɰɢɢ ɫɟɪɢɢ "Protect".ɗɬɢɦ ɞɚɬɱɢɤɨɦ ɜɵ ɦɨɠɟɬɟ
ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɨɜɚɬɶ ɨɤɧɚ ɢ ɞɜɟɪɢ.
ɍɫɥɨɜɢɟɦ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɨɝɨ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɪɚ-
ɜɢɥɶɧɵɣ ɦɨɧɬɚɠ ɢ ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɟ ɭɤɚɡɚɧɢɣ ɷɬɨɝɨ ɪɭɤɨ-
ɜɨɞɫɬɜɚ.
Ʌɸɛɨɟ ɢɧɨɟ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɫɱɢɬɚɟɬɫɹ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɧɟ
ɩɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɸ. ɋɚɦɨɜɨɥɶɧɵɟ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɢɥɢ ɩɟɪɟɞɟɥ-
ɤɢ, ɧɟ ɨɩɢɫɚɧɧɵɟ ɜ ɷɬɨɦ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɟ,ɧɟ ɞɨɩɭɫɤɚɸɬɫɹ ɢ
ɩɪɢɜɨɞɹɬ ɤ ɩɨɜɪɟɠɞɟɧɢɸ ɷɬɨɝɨ ɢɡɞɟɥɢɹ. Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ, ɜ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɷɬɨɝɨ ɧɟ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɢɫɤɥɸɱɟɧɵ ɨɩɚɫɧɨɫɬɢ
(ɧɚɩɪɢɦɟɪ,ɤɨɪɨɬɤɨɟ ɡɚɦɵɤɚɧɢɟ,ɜɨɡɝɨɪɚɧɢɟ, ɭɞɚɪ ɬɨɤɨɦ
ɢɬ.ɩ.).
Ⱦɚɬɱɢɤ ɪɚɡɛɢɜɚɧɢɹ ɫɬɟɤɥɚ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɭɟɬ ɬɨɥɶɤɨ ɜ
ɫɨɱɟɬɚɧɢɢ ɫ ɭɫɬɚɧɨɜɤɨɣ ɫɢɝɧɚɥɢɡɚɰɢɢ ɫɟɪɢɢ "Pro-
tect"!
Ƚɛɡɨɶɠ ɮɥɛɢɛɨɣɺ ɪɩ ɜɠɢɩɪɛɬɨɩɬɭɣ
B ȽɈɃɇȻɈɃɀ!
ɉɪɛɬɨɩɬɭɷ ɮɟɮɳɷɺ ɧɠɦɥɣɧɣ ɟɠɭɛɦɺɧɣ, ɛɭɛɥɡɠ
ɮɪɛɥɩɝɩɲɨɶɧɣ ɣ ɢɛɴɣɭɨɶɧɣ ɪɦɠɨɥɛɧɣ!
ë Ɉɠ ɟɩɪɮɬɥɛɤɭɠ ɪɩɪɛɟɛɨɣɺ ɣɢɟɠɦɣɺ ɣ ɠɞɩ ɮɪɛɥɩɝɥɣ
ɝ ɫɮɥɣ ɟɠɭɠɤ!
ɉɜɵɠɧ ɪɩɬɭɛɝɥɣ
Ⱦɚɬɱɢɤ ɪɚɡɛɢɜɚɧɢɹ
ɫɬɟɤɥɚ
1
Ȼɚɬɚɪɟɣɤɢ 2 ɲɬ. ɬɢɩɚ "AAA"
Ɇɨɧɬɚɠɧɵɣ ɦɚɬɟɪɢɚɥ ɒɭɪɭɩɵ,ɞɸɛɟɥɢ
Ɋɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ ɩɨ
ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ
1
ȼɧɢɦɚɬɟɥɶɧɨ ɩɪɨɜɟɪɶɬɟ ɫɨɞɟɪɠɢɦɨɟ ɭɩɚɤɨɜɤɢ.ȿɫɥɢ
ɤɚɤɢɟ-ɥɢɛɨ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɵ ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɸɬ ɢɥɢ ɛɵɥɢ ɩɨɜɪɟ-
ɠɞɟɧɵ ɩɪɢ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɨɜɤɟ,ɜɜɨɞɢɬɶ ɞɚɬɱɢɤ ɜ ɷɤɫɩɥɭɚ-
ɬɚɰɢɸ ɇȿɅɖɁə!
ɇɩɨɭɛɡ
ɋɠɥɩɧɠɨɟɮɠɧɶɠ ɧɠɬɭɛ ɧɩɨɭɛɡɛ
Ɇɟɫɬɨ ɦɨɧɬɚɠɚ ɞɨɥɠɧɨ ɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ ɜ ɩɪɟɞɟɥɚɯ ɞɨ-
ɫɹɝɚɟɦɨɫɬɢ ɪɚɞɢɨɫɢɝɧɚɥɚ ɩɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ ɤ ɛɚɡɨɜɨɦɭ
ɛɥɨɤɭ ɫɢɝɧɚɥɢɡɚɰɢɢ ɫɟɪɢɢ "Protect".
ɋɦɨɧɬɢɪɭɣɬɟ ɞɚɬɱɢɤ ɪɚɡɛɢɜɚɧɢɹ ɫɬɟɤɥɚ
ɧɚ ɩɪɟɞɦɟɬɚɯ,ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯ ɰɟɧɧɨɫɬɶ ɢɥɢ ɢɦɟɸ-
ɳɢɯ ɰɟɧɧɨɟ ɫɨɞɟɪɠɢɦɨɟ (ɧɚɩɪɢɦɟɪ,ɤɚɪɬɢɧɚɯ, ɫɟɣɮɟ,
ɜɵɞɜɢɠɧɵɯ ɹɳɢɤɚɯ ɢ ɬ.ɩ.),
ɜ ɥɟɝɤɨ ɩɪɨɥɚɦɵɜɚɟɦɵɯ ɢɥɢ ɜɡɥɚɦɵɜɚɟɦɵɯ ɦɟɫɬɚɯ
(ɧɚɩɪɢɦɟɪ,ɧɚ ɫɬɟɤɥɚɯ,ɝɢɩɫɨɜɵɯ ɫɬɟɧɚɯ,ɞɟɪɟɜɹɧɧɵɯ
ɞɜɟɪɹɯ ɢ ɬ. ɩ.)
Ɉɠɪɫɣɞɩɟɨɶɠ ɧɠɬɭɛ ɧɩɨɭɛɡɛ
Ⱦɚɬɱɢɤ ɪɚɡɛɢɜɚɧɢɹ ɫɬɟɤɥɚ ɨɠɦɷɢɺ ɦɨɧɬɢɪɨɜɚɬɶ
ɜɛɥɢɡɢ ɡɟɦɥɢ,
ɜɛɥɢɡɢ ɦɟɬɚɥɥɨɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ,ɷɥɟɤɬɪɨɩɪɨɜɨɞɤɢ,ɝɚɡɨ-
ɩɪɨɜɨɞɨɜ,ɷɥɟɤɬɪɨɩɪɢɛɨɪɨɜ ɢɥɢ ɪɚɞɢɨɚɩɩɚɪɚɬɨɜ,
ɧɚ ɩɪɟɞɦɟɬɚɯ,ɤɨɬɨɪɵɟ ɞɜɢɠɭɬɫɹ ɫɚɦɢ ɩɨ ɫɟɛɟ.
Ɋɩɬɦɠɟɩɝɛɭɠɦɷɨɩɬɭɷ ɧɩɨɭɛɡɛ
B
ȽɈɃɇȻɈɃɀ!
Ɉɩɚɫɧɨɫɬɶ ɬɹɠɟɥɵɯ ɬɪɚɜɦ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ
ɩɨɜɪɟɠɞɟɧɢɹ ɤɚɛɟɥɟɣ ɢɥɢ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɨɜ!
ë ɉɪɢ ɦɨɧɬɚɠɟ ɭɱɢɬɵɜɚɣɬɟ,ɱɬɨ ɜ ɫɬɟɧɟ ɦɨɠɟɬ
ɢɦɟɬɶɫɹ ɷɥɟɤɬɪɨɩɪɨɜɨɞɤɚ ɢɥɢ
ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɵ.ɂɡɝɨɬɨɜɢɬɟɥɶ ɧɟ ɧɟɫɟɬ
ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɡɚ ɨɲɢɛɤɢ ɦɨɧɬɚɠɚ. ɉɪɢ
ɧɚɥɢɱɢɢ ɫɨɦɧɟɧɢɣ ɨɛɪɚɬɢɬɟɫɶ ɤ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɭ!
1. Ɉɬɤɪɨɣɬɟ ɞɚɬɱɢɤ (î 1-1),ɨɬɠɚɜ ɡɚɦɨɤ ɜɧɢɡ ɜ
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɢ ɫɬɪɟɥɤɢ ɢ ɫɦɟɫɬɢɜ ɜɟɪɯɧɸɸ ɩɨɥɨɜɢɧɭ ɜ
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɢ ɡɚɦɤɚ. ɋɦ.î 2.
2. Ɇɨɧɬɚɠɧɨɟ ɨɫɧɨɜɚɧɢɟ ɞɚɬɱɢɤɚ ɮɢɤɫɢɪɭɟɬɫɹ ɞɜɭɫɬɨ-
ɪɨɧɧɟɣ ɤɥɟɣɤɨɣ ɥɟɧɬɨɣ ɢɥɢ ɞɜɭɦɹ ɜɢɧɬɚɦɢ.(ȼ ɤɚɱɟɫɬɜɟ
ɲɚɛɥɨɧɚ ɞɥɹ ɪɚɡɦɟɬɤɢ ɨɬɜɟɪɫɬɢɣ ɦɨɠɧɨ ɩɪɢɦɟɧɢɬɶ
ɫɚɦɨ ɦɨɧɬɚɠɧɨɟ ɨɫɧɨɜɚɧɢɟ.) ɋɦ.î 4.
ɉɪɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ ɤɥɟɣɤɨɣ ɥɟɧɬɵ ɫɤɥɟɢɜɚɟɦɵɟ
ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ ɨɛɟɡɠɢɪɟɧɵ ɢ ɧɚ ɧɢɯ ɧɟ
ɞɨɥɠɧɨ ɛɵɬɶ ɩɵɥɢ.
3. ɇɚɞɜɢɧɶɬɟ ɜɟɪɯɧɸɸ ɩɨɥɨɜɢɧɭ ɞɚɬɱɢɤɚ ɧɚ ɦɨɧɬɚɠɧɨɟ
ɨɫɧɨɜɚɧɢɟ ɬɚɤ, ɱɬɨɛɵ ɡɚɦɨɤ ɡɚɮɢɤɫɢɪɨɜɚɥɫɹ.
4. ɉɪɢɤɥɟɣɬɟ ɞɚɬɱɢɤ (î 1-2)ɤ ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɟɦɨɦɭ ɩɪɟɞ-
ɦɟɬɭ.
Ƚɬɭɛɝɦɠɨɣɠ ɜɛɭɛɫɠɠɥ
1. Ɉɬɤɪɨɣɬɟ ɞɚɬɱɢɤ ɪɚɡɛɢɜɚɧɢɹ ɫɬɟɤɥɚ (î 1-1), ɨɬɠɚɜ
ɡɚɦɨɤ ɜɧɢɡ ɜ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɢ ɫɬɪɟɥɤɢ ɢ ɫɦɟɫɬɢɜ ɜɟɪɯɧɸɸ
ɩɨɥɨɜɢɧɭ ɜ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɢ ɡɚɦɤɚ.ɋɦ.î 2.
2. ȼɥɨɠɢɬɟ ɛɚɬɚɪɟɣɤɢ ɬɢɩɚ "AAA" ɜ ɨɬɫɟɤ ɞɥɹ ɛɚɬɚɪɟɟɤ
(ɫɨɛɥɸɞɚɹ ɩɨɥɹɪɧɨɫɬɶ!). ɋɦ.î 3.
3. ɇɚɞɜɢɧɶɬɟ ɜɟɪɯɧɸɸ ɩɨɥɨɜɢɧɭ ɞɚɬɱɢɤɚ ɧɚ ɦɨɧɬɚɠɧɨɟ
ɨɫɧɨɜɚɧɢɟ ɬɚɤ, ɱɬɨɛɵ ɡɚɦɨɤ ɡɚɮɢɤɫɢɪɨɜɚɥɫɹ.
ɋɠɞɣɬɭɫɛɱɣɺ ɟɛɭɲɣɥɛ ɫɛɢɜɣɝɛɨɣɺ
ɬɭɠɥɦɛ ɝ ɮɬɭɛɨɩɝɥɠ ɬɣɞɨɛɦɣɢɛɱɣɣ
Ⱦɚɬɱɢɤ ɪɚɡɛɢɜɚɧɢɹ ɫɬɟɤɥɚ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɡɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨ-
ɜɚɬɶ ɜ ɭɫɬɚɧɨɜɤɟ ɫɢɝɧɚɥɢɡɚɰɢɢ ɫɟɪɢɢ "Protect".ɑɟɪɟɡ ɷɬɭ
ɭɫɬɚɧɨɜɤɭ ɦɨɠɧɨ ɚɤɬɢɜɢɪɨɜɚɬɶ ɞɪɭɝɢɟ ɫɢɫɬɟɦɵ
ɫɢɝɧɚɥɢɡɚɰɢɢ,ɚ ɬɚɤɠɟ ɩɟɪɟɞɚɜɚɬɶ ɫɨɨɛɳɟɧɢɹ
ɫɢɝɧɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɨ ɬɟɥɟɮɨɧɧɨɣ ɫɟɬɢ.
1. ȼɵɛɟɪɢɬɟ ɜ ɭɫɬɚɧɨɜɤɟ ɫɢɝɧɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɭɧɤɬ ɦɟɧɸ
ɋɠɞɣɬɭɫɛɱɣɺ.
2. ȼɵɧɶɬɟ ɨɞɧɭ ɛɚɬɚɪɟɣɤɭ ɢɡ ɞɚɬɱɢɤɚ ɪɚɡɛɢɜɚɧɢɹ ɫɬɟɤɥɚ
ɢ ɫɧɨɜɚ ɜɫɬɚɜɶɬɟ ɟɟ ɜ ɞɚɬɱɢɤ.
3. ȿɫɥɢ ɧɚ ɞɢɫɩɥɟɟ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɫɢɝɧɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɨɹɜɢɥɨɫɶ
ɫɨɨɛɳɟɧɢɟ
ȿɛɭ.ɫɛɢɜ.ɬɭ ɫɨ ɫɥɟɞɭɸɳɢɦ ɡɚ ɧɢɦ ɧɨɦɟɪɨɦ,
ɬɨ ɷɬɨ ɨɡɧɚɱɚɟɬ, ɱɬɨ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɹ ɜ ɭɫɬɚɧɨɜɤɟ ɫɢɝɧɚɥɢɡɚ-
ɰɢɢ ɜɵɩɨɥɧɟɧɚ ɭɫɩɟɲɧɨ.
4. ɉɪɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɢɡɦɟɧɢɬɟ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɨɧɧɭɸ ɡɚ-
ɩɢɫɶ ɜ ɭɫɬɚɧɨɜɤɟ ɫɢɝɧɚɥɢɡɚɰɢɢ.
Ʉɨɧɮɢɝɭɪɢɪɨɜɚɧɢɟ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɫɢɝɧɚɥɢɡɚɰɢɢ ɨɩɢɫɚ-
ɧɨ ɜ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɟ ɩɨ ɟɟ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ.
ɋɠɞɮɦɺɫɨɩɠ ɭɠɰɩɜɬɦɮɡɣɝɛɨɣɠ ɣ ɮɰɩɟ
1. ɑɢɫɬɢɬɟ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɶ ɤɨɪɩɭɫɚ ɦɹɝɤɨɣ ɬɪɹɩɤɨɣ,ɧɟ
ɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɣ ɜɨɥɨɤɨɧ. ɇɟ ɢɫɩɨɥɶɡɭɣɬɟ ɯɢɦɢɤɚɬɵ ɢ
ɚɛɪɚɡɢɜɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ.
2. ɉɪɨɜɟɪɹɣɬɟ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ɪɚɡ ɜ ɦɟɫɹɰ ɢ ɩɨɫɥɟ
ɤɚɠɞɨɣ ɫɦɟɧɵ ɛɚɬɚɪɟɣɤɢ.
3. Ɂɚɦɟɧɹɣɬɟ ɛɚɬɚɪɟɣɤɭ ɤɚɠɞɵɣ ɝɨɞ.
ɍɠɰɨɣɲɠɬɥɣɠ ɟɛɨɨɶɠ
ȼɟɫ:26ɝ
Ɋɚɡɦɟɪɵ (ɒɯȼxȽ): 15 x105 x 22 ɦɦ
ɑɚɫɬɨɬɚ: 868,5ɆȽɰ
Ȼɚɬɚɪɟɣɤɚ: 2 ɲɬ. ɬɢɩɚ "AAA"
Ɏɥɛɢɛɨɣɺ ɪɩ ɮɭɣɦɣɢɛɱɣɣ
ɂɡɨɛɪɚɠɟɧɧɵɣ ɪɹɞɨɦ ɫɢɦɜɨɥ ɨɡɧɚɱɚɟɬ,ɱɬɨ
ɩɭɬɦɮɡɣɝɳɣɠ ɬɝɩɤ ɬɫɩɥ ɸɦɠɥɭɫɣɲɠɬɥɣɠ ɣ
ɸɦɠɥɭɫɩɨɨɶɠ ɮɬɭɫɩɤɬɭɝɛ ɢ ɛɚɬɚɪɟɣɤɢ ɡɚɤɨɧ
ɬɪɟɛɭɟɬ ɭɬɢɥɢɡɨɜɵɜɚɬɶ ɨɬɞɟɥɶɧɨ ɨɬ ɛɵɬɨɜɨɝɨ ɦɭɫɨɪɚ.
Ɂɚɤɨɧ ɨɛɹɡɵɜɚɟɬ ɜɚɫ ɭɬɢɥɢɡɨɜɵɜɚɬɶ ɜɛɭɛɫɠɤɥɣ
ɣ ɛɥɥɮɧɮɦɺɭɩɫɶ ɛɟɡ ɭɳɟɪɛɚ ɞɥɹ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ
ɫɪɟɞɵ,ɞɥɹ ɱɟɝɨ ɢɯ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɫɞɚɜɚɬɶ ɜ ɦɚɝɚ-
ɡɢɧɵ,ɬɨɪɝɭɸɳɢɟ ɛɚɬɚɪɟɣɤɚɦɢ, ɢɥɢ ɜ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɟ ɩɪɢ-
ɟɦɧɵɟ ɩɭɧɤɬɵ,ɢɦɟɸɳɢɟ ɤɨɧɬɟɣɧɟɪɵ ɞɥɹ ɛɚɬɚɪɟɟɤ ɢ
ɚɤɤɭɦɭɥɹɬɨɪɨɜ.ɍɬɢɥɢɡɚɰɢɹ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɛɟɫɩɥɚɬɧɨ.
ɗɬɢ ɫɢɦɜɨɥɵ ɨɡɧɚɱɚɸɬ, ɱɬɨ ɚɤɤɭɦɭɥɹɬɨɪɵ ɢ ɛɚɬɚɪɟɣɤɢ
ɧɢ ɜ ɤɨɟɦ ɫɥɭɱɚɟ ɧɟɥɶɡɹ ɜɵɛɪɚɫɵɜɚɬɶ ɜ ɛɵɬɨɜɨɣ ɦɭɫɨɪ.
ɂɯ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɫɞɚɜɚɬɶ ɜ ɩɭɧɤɬɵ ɩɪɢɟɦɚ ɨɬɯɨɞɨɜ.
Ɏɪɛɥɩɝɩɲɨɶɠ ɧɛɭɠɫɣɛɦɶ ɭɬɢɥɢɡɭɣɬɟ ɫ ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɟɦ
ɦɟɫɬɧɵɯ ɩɪɟɞɩɢɫɚɧɢɣ.
ɍɠɰɨɣɲɠɬɥɣɠ ɣɢɧɠɨɠɨɣɺ
ɗɬɨ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ ɫɥɭɠɢɬ ɞɥɹ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ. ȿɝɨ ɫɨ-
ɞɟɪɠɢɦɨɟ ɧɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɪɟɞɦɟɬɨɦ ɞɨɝɨɜɨɪɚ. ȼɫɟ ɩɪɢɜɟ-
ɞɟɧɧɵɟ ɞɚɧɧɵɟ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɥɢɲɶ ɧɨɦɢɧɚɥɶɧɵɦɢ ɡɧɚɱɟɧɢ-
ɹɦɢ. Ɉɩɢɫɚɧɧɵɟ ɜɚɪɢɚɧɬɵ ɨɫɧɚɳɟɧɢɹ ɢ ɨɩɰɢɢ ɦɨɝɭɬ
ɪɚɡɥɢɱɚɬɶɫɹ ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɫɩɟɰɢɮɢɱɟɫɤɢɯ ɬɪɟɛɨɜɚ-
ɧɢɣ ɫɬɪɚɧɵ ɫɛɵɬɚ.
ɂɨɛɥ "CE"
ɂɡɞɟɥɢɟ ɨɬɜɟɱɚɟɬ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ ɞɢɪɟɤɬɢɜɵ ȿɋ:
1999/5/EC(R&TTE)
ɋɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɟɬɫɹ ɡɧɚɤɨɦ "CE" ɧɚ ɢɡɞɟɥɢɢ.
Cam kÖrÖlma detektörü
Garanti
De÷erli úterimiz,
BucihazÕ satÕnalmakararÕ vermenizdenmutluluk
duyuyoruz.
Bir arÕza durumunda,satÕnalma belgesi ve orijinal
ambalajÕylabirliktecihazÕ satÕnalmÕú oldu÷unuz ma÷azaya
iade ediniz.
AmacÖna uygun kullanÖm
CamkÕrÕlmadetektörü,tipikolarak hÕrsÕzlÕkdurumlarÕnda
(kÕrma,delme,kesme,kanÕrtma) ortaya çÕkan titreúimlere
tepkiverir veProtectserisininalarm sistemleritarafÕndan
alÕnabilenbir telsizsinyali gönderir.Cam kÕrÕlmadetektörü
ile pencerelerive kapÕlarÕ denetleyebilirsiniz.
AmacÕna uygunbir kullanÕm için önkoúul,do÷ru montajve
bu kullanÕmkÕlavuzundakibilgilere dikkatedilmesi ve
uyulmasÕdÕr.
BunundÕúÕndaki hertürlükullanÕm, amacÕna aykÕrÕ olarak
kabuledilir. Bu kullanÕmkÕlavuzundaÕklanmayan tek
baúÕnade÷iúikliklerveyatadilatlaryapÕlmasÕnaizin verilmez
ve bu tür de÷iúikliklerveya tadilatlarbu ürününzarar
görmesineneden olur. BunundÕúÕnda, örn.kÕsa devre,
yang
Õn,elektrikçarpmasÕ,vb.gibi tehlikelerönlenemez.
CamkÕrÕlmadetektörüsadece Protectserisindenbir
alarmsistemiyle birlikteçalÕúÕr!
Önemli venlik uyarÖlarÖ
B UYARI!
Küçük parçalar, ambalaj ve koru ma folyolarÖ
nedeniyle boøulma tehlikesi!
ë ÇocuklarÖ üründen ve ambalajÖndan uzak tutunuz!
Teslimat kapsamÖ
CamkÕrÕlmadetektörü 1
Piller 2xTipAAA
Montajmalzemesi CÕvatalar,dübel
KullanÕmkÕlavuzu 1
Lütfenpaketiçeri÷ini tam olarakkontrol ediniz.Bir úeylerin
eksikolmasÕ veya taúÕmanedeniyle zarargörmüú olmalarÕ
durumundacam kÕrÕlmadetektörleri
ÇALIùTIRILMAMALIDIR!
Montaj
Önerilen montaj yerleri
Montajyeri,Protectserisindenbiralarm sistemine ait
ana ünitenintelsizsinyali kapsamaalanÕ içinde
olmalÕdÕr.
CamkÕrÕlmadetektörünüaúa÷Õdaki noktalaratakÕnÕz:
•De÷erli olan veyaörn. resimler,kasalar,çekmeceler,vb.
gibi de÷erli biriçerik içerennesnelere,
Örn. camlar, alçÕpan duvarlar,ahúap kapÕlar,vb. gibi
kolaydelinebilen veya kÕrÕlabilenyerlere.
Uygun olmayan montaj yerleri
CamkÕrÕlmadetektörününtakÖlmamasÖ gerekenyeler:
ZemininyakÕnÕna,
MetalyapÕlar,elektrikveya gaz hatlarÕ,elektrikli cihazlar
veyatelsizcihazlarÕ,
Kendili÷indenhareketeden nesnelere.
Montaj adÖmlarÖ
B
UYARI!
HasarlÕ kablolar veyahatlar nedeniyle a÷Õr
yaralanmatehlikesi!
ë MontajsÕrasÕnda,duvaraúenmiú olabilecek
hatlaradikkatediniz. MontajhatalarÕna yönelikolarak
hiçbirgaranti üstlenmiyoruz.ùüphe etmeniz
durumundabir uzmana baúvurunuz!
1. Kilidiokyönünde aúa÷Õ bastÕrarak ve üstteki yarÕyÕ kilit
yönündekaydÕrarak camkÕrÕlmadetektörünü(î 1-1)
ÕnÕz.Bkz. î 2.
2. CamkÕrÕlmadetektörününmontaj muhafazasÕifttaraflÕ
yapÕúkanbant veya ikicÕvata yardÕmÕyla sabitlenir.(Montaj
muhafazasÕnÕ deliklerin yerleútirilmesiiçin úablon olarak
kullanabilirsiniz.)Bkz.î 4.
Çift taraflÕ yapÕúkanbant kullanÕrkenyapÕútÕrma
yüzeylerindetozve ya÷ olmamasÕna dikkatediniz.
3. CamkÕrÕlmadetektörününüsttekiyarÕsÕnÕ kilit yerine
oturanakadar montajmuhafazasÕnÕstünedo÷ru itiniz.
4. Sensörü(î 1-2) denetleneceknesnenin üzerine
yapÕút
ÕrÕnÕz.
Pillerin takÖlmasÖ
1. Kilidiokyönünde aúa÷Õ bastÕrarak ve üstteki yarÕyÕ kilit
yönündekaydÕrarak camkÕrÕlmadetektörünü(î 1-1)
ÕnÕz.Bkz. î 2.
2. AAAtipinde pilleripil bölmesine yerleútiriniz(kutuplara
dikkatediniz!).Bkz.î 3.
3. CamkÕrÕlmadetektörününüsttekiyarÕsÕnÕ kilit yerine
oturanakadar montajmuhafazasÕnÕstünedo÷ru itiniz.
Cam kÖrÖlma detektörünün alarm
sistemine tanÖtÖlmasÖ
CamkÕrÕlmadetektörü,Protectserisindenbir alarm
sistemine tanÕtÕlmalÕdÕr.Bu sistemaracÕlÕ÷Õyla baúka alarm
sistemlerietkinleútirilebilirve alarmmesajlarÕ telefon
úebekesiüzerinden yayÕnlanabilir.
1. Alarmsisteminde
KayÖt me ö÷esini seçiniz.
2. Pillerdenbirini cam kÕrÕlmadetektöründen çÕkartÕnÕzve
tekrar cam kÕrÕlma detektörünetakÕnÕz.
3. Ekrandabir numaraylabirlikte
Cam kÖr. sen mesajÕ
görülürse,alarmsisteminetanÕtma iúlemibaúarÕlÕdÕr.
4. Gerekirsealarm sistemindekikaydÕ de÷iútiriniz.
AlarmsistemininasÕlyapÕlandÕraca÷ÕnÕzÕ alarm
sistemininkullanÕmkÕlavuzundabulabilirsiniz.
Düzenli bakÖm ve temizlik
1. Muhafazayüzeyiniyumuúak veiplikbÕrakmayanbir
bezletemizleyiniz.Kimyasal veaúÕndÕrÕcÕ maddeler
kullanmayÕnÕz.
2. Ayda1 kez ve herpil de ÷iúimindensonra bir çalÕúma
kontrolüyapÕnÕz.
3. PiliyÕlda 1 kezde ÷iútiriniz.
Teknik bilgiler
A÷ÕrlÕk: 26 g
Boyutlar(GxYxD): 15x105x22mm
Frekans: 868,5MHz
Pil: 2xTipAAA
Tasfiye bilgileri
Yandakisembol, eski elektrikli ve elektronik
cihazlar ile pillerin yasal düzenlemeler
do÷rultusundaevsel atÕklardanayrÕ olarak tasfiye
edilmelerigerekti÷i anlamÕnÕ taúÕmaktadÕr.
Yasalar do÷rultusundaaküleri ve pilleri pil satÕúÕ
yapan iúletmelerdevegüvenli tasfiyeiçin uygun
kaplarbulunduran yetkilitoplama merkezlerinde
güvenlibir úekilde tasfiyeetmekleyükümlüsünüz.Tasfiye
iúlemiücretsizdir.Semboller,akülerinve pillerin hiçbir
durumdaevsel atÕklarÕnarasÕnaatÕlmamasÕ ve toplama
merkezleri aracÕlÕ÷Õyla tasfiyeyegönderilmeleri gerekti÷i
anlamÕnagelir. Ambalaj malzemelerinin tasfiye iúlemini
yerelyönetmeliklereuygun olarak gerçekleútirin.
Teknik deøiûiklikler
BukullanÕmkÕlavuzubilgi verme amacÕylahazÕrlanmÕútÕr.
øçeri÷i, sözleúmekapsamÕndade÷ildir. Belirtilentümveriler
sadecenominal de÷erlerdir.Õklanan donanÕmlar ve
seçeneklerülkeyeözgügereksinimleregöre farklÕ olabilir.
CE iûareti
Cihaz,1999/5/EG(R&TTE) sayÕlÕ AB Yönetmeli÷i'nin
gerekliliklerinikarúÕlar
CihazÕnüzerindeki CE iúaretiuygunlu÷u onaylar.
Hlásiÿ rozbíjení skla
Záruka
Milý zákazníku,
tČšínás,že jste se rozhodlpro tentopĜístroj.
VpĜípadČ závady pĜístroj vraĢtes dokladem o koupi a v
originálnímobalu tam,kde jsteho zakoupili.
Používání v souladu s urÿením
Hlásiþ rozbíjenískla reaguje na otĜesy,kteréobvyklevzni-
kají pĜi pokusu o vloupání(úder,vrtání,Ĝezání,þení),a
vyšlerádiovýsignál, kterýmĤže být pĜijímánpoplacho vých
zaĜízenímĜadyProtect.Tímtohlásiþem rozbíjenísklamĤ-
žete kontrolovatokna a dveĜe.
PĜedpokladempoužívánív souladu surþením je odborná
instalacei dodržovánía zachovávánípokynĤ v tomtoná-
voduk obsluze.
Jakékolivjiné použitíse považujeza použití,kterénení v
souladus urþením. Svévol zmČny nebo pĜestavby, které
nejsoupopsány v tomtonávodu kobsluze,nejsou pĜípustné
a vedouk poškozenítohoto výrobku.KromČ toho nelze vy-
louþitohrožení,jako napĜ. zkrat,požár, úrazelektrickým
proudematd.
Hlásiþ rozbíjenískla funguje jen vespojení spo-
plachovýmzaĜízením Ĝady Protect!
Dĥležité bezpeÿnostní pokyny
B VAROVÁNÍ!
•Nebezpeÿí udušení malými díly, obalovými a
ochrannými fóliemi!
ë Dčti udržujte mimo dosah výrobku a jeho obalu!
Rozsah dodávky
Hlásiþ rozbíjení skla 1
Baterie 2x typ AAA
Montážnímateriál Šrouby,hmoždinky
Návodk obsluze 1
PĜesnČ zkontrolujteobsah balení.Pokud by nČco chybČlo
nebo bylopoškozeno pĜipĜepravČ,NESMÍTE hlásiþ rozbí-
jenískla používat!
Instalace
Doporuÿená montážní místa
Montážnímístose musínacházet vdosahurádiového
signálukzákladní jednotcepoplachového zaĜízeníĜady
Protect.
Namontujte hlásiþ rozbíjenískla
•napĜedmČty,kteréjsou cennénebo mají cennýobsah,
jakonapĜ. obrazy,trezor,zásuvkyatd.,
na místa,kterálze snadno vylomitnebo vypáþit,jako
napĜ.sklenČ tabule,sádrové stČny,dĜevČ dveĜeatd.
Nevhodná montážní místa
Hlásiþ rozbíjenískla nesmí býtnamontován
vblízkostipodlahy,
vblízkostikovovýchstruktur,proudovýchnebo plynových
vedení,elektrických pĜístrojĤ nebo rádiových zaĜízení,
•napĜedmČtech,kterése samypohybují.
Montážní kroky
B
VAROVÁNÍ!
NebezpeþítČžkéhoporanČ poškozenímkabelĤ
nebo vedení!
ë PĜi montážidávejte pozorna vedení eventuálnČ
položenáve stČnČ. Za montážníchybyneruþíme. V
pĜípadČ pochybnostíseobraĢte na odborníka!
1. Hlásiþ rozbíjení skla (î1-1) otevĜetetím,že zablo-
kovánístisknetesmČrem dolĤ ve smČru šipky a horní
polovinuposunete ve smČruzablokování.Vizî 2.
2. MontážnískoĜepinahlásiþe rozbíjenískla sezafixuje
pomocíoboustrannélepicí páskynebo dvČma šrouby.
(MontážskoĜepinu mĤžete použítjako šablonu pro vyvr-
tánívhodnýchotvorĤ.) Viz î 4.
PĜipoužitíoboustrannélepicípásky dbejte,aby se na
lepenýchplochách nenacházel prachnebo tuk.
3. Hornípolovinu hlásiþe rozbíjenísklanasuĖte na
montážnískoĜepinutak,aby zablokovánízaskoþilo.
4. Senzor(î1-2) naleptena kontrolovanýpĜedmČt.
Vložení baterií
1. Hlásiþ rozbíjení skla (î1-1) otevĜete tím, že
zablokovánístisknetesmČrem dolĤ ve smČru šipkya horní
polovinuposunete ve smČruzablokování.Viz î 2.
2. Do pĜihrádkyna baterievložte baterietypu AAA(pozor
na pólování!).Vizî 3.
3. Hornípolovinu hlásiþe rozbíjenísklanasuĖte na
montážnískoĜepinutak,aby zablokovánízaskoþilo.
Pĝihlášení hlásiÿe rozbíjení skla k
poplachovému zaĝíze
Hlásiþ rozbíjenískla musíbýtpĜihlášenk poplachovému
zaĜízeníĜady Protect.KromČ tohomohou pak býtaktivovány
dalšípoplachové systémya výstražnáhlášenílze posílat
pĜestelefonníĢ.
1. Na poplachovémzaĜízenívybertepoložku nabídky
Registrace.
2. VyjmČtejednu baterii a vložteji do hlásiþe rozbíjenískla.
3. Pokudse na displeji poplachovéhozaĜízeníobjeví hlá-
šeníSenz.rozb. sþíslem, bylo pĜihlášeník poplachovému
zaĜízeníúspČšné.
4. VpĜípadČ potĜeby zmČĖtezáznamv poplachovém za-
Ĝízení.
Konfigurace poplachovéhozaĜízeníje uvedena v ná-
voduk obsluze poplachovéhozaĜízení.
Pravidelná údržba a ošetĝování
1. VyþistČtepovrch tČlesapouze mČkkým hadĜíkem bez
chlupĤ.Nepoužívejtechemikálienebo abrazivníprostĜedky.
2. 1xza mČsíc a po každé výmČnČ baterie provećte kont-
rolufunkce.
3. 1xza rok vymČĖtebaterii.
Technické údaje
Hmotnost: 26 g
RozmČry(šxvxh): 15 x105 x 22 mm
Frekvence: 868,5MHz
Baterie: 2x typ AAA
Pokyny k likvidaci
Vedleuvedený symbolznamená,že elektrická a
elektronická použitá zaĝízení a baterie musí být
zlikvidoványpodle zákonnýchpĜedpisĤ oddČlenČ od
domovníhoodpadu.
Ze zákonajste povinni akumulátory a baterie ne-
chatbezpeþnČ zlikvidovatv místČ prodejebaterií
nebo na pĜíslušných sbČrných místech, kde jsou
pĜipravenyodpovídajícínádoby.Likvidace je bezplatná.
Symbolyznaþí,že akumulátorya baterie nelze vžádném
pĜípadČ vyhodit do domovníhoodpadu a že semusí odvézt
do sbČrnýchsurovink jejich likvidaci.Obalové materiály
likvidujtev souladus místnímipĜedpisy.
Technické zmčny
Tentonávod k obsluze sloužík informativnímu úþelu.Jeho
obsahnení smluvnímpĜedmČtem.Všechnyuvedené údaje
jsoupouze nominálnímihodnotami.Popsanévybavenía
variantymohoubýtodlišné podle specifikdané zemČ.
Znaÿka CE
PĜístroj splĖuje požadavky smČrniceEU: 1999/5/ES
(R&TTE)
ZnaþkaCE na pĜístrojipotvrzujeshodu.
!
Hlásiÿ rozbitého skla
Záruka
Milý zákazník,
smeradi, žeste sa rozhodlipre tentoprístroj.
Vprípade poruchyvráĢte prístrojs dokladom o zaplatenía s
originálnymobalom do obchodu,kde steho kúpili.
  • Page 1 1
  • Page 2 2
  • Page 3 3
  • Page 4 4

Olympia 5914 Manual de utilizare

Categorie
Detectoare de mișcare
Tip
Manual de utilizare