Clatronic DB 2779 Manualul proprietarului

Categorie
Fiare de călcat
Tip
Manualul proprietarului
R
DB 2779
Bedienungsanleitung/Garantie
Gebruiksaanwijzing/Garantie • Mode d’emploi/Garantie
Instrucciones de servicio/Garantía • Manual de instruções/Garantia
Istruzioni per l’uso/Garanzia • Instruction Manual/Guarantee
Instrukcja obsługi/Gwarancja Návod k použití/Záruka
A használati utasítás/garancia • Mod de întrebuinflare/Garanflie
Руководство по эксплуатации/Гарантия
Dampfbügelautomat
Stoomstrijkijzer • Fer à repasser à vapeur
Autómata de vapor • Autómata de vapor
Ferro da stiro a vapore • Automatic Steam Iron
Automatyczne żelazko parowe Napařovací žehlička
Gőzölős vasaló Maøinæ automatæ de cælcat cu aburi
Паровой утюг
5....-05-DB 2779 11.03.2003 10:13 Uhr Seite 1
Indicaflii generale de siguranflæ
Înainte de punerea în funcfliune a acestui aparat citifli cu atenflie instrucfliunile de
utilizare øi pæstrafli inclusiv certificatul de garanflie, bonul de casæ øi dupæ posibi-
litæfli ambalajul.
Folosifli acest aparat exclusiv în scop privat øi în cel pentru care a fost conce-
put. Acest aparat nu este conceput pentru utilizarea industrialæ. Nu-l folosifli în
exterior (doar dacæ este conceput pentru a fi folosit în exterior). Evitafli
expunerea aparatului la cælduræ, la influenfla directæ a razelor solare, umezealæ
(este interzisæ scufundarea acestuia în lichide) øi nu folosifli obiecte ascuflite în
timpul utilizærii. Evitafli folosirea aparatului cu mâinile ude. În cazul în care apa-
ratul este umed sau ud, deconectafli imediat de la reflea. Nu bægafli mâna în
apæ.
Oprifli aparatul øi deconectafli întotdeuna de la reflea (tragefli de øtecher øi nu de
cablu) atunci când nu folosifli aparatul, când montafli accesorii, în timpul curæflærii
sau în cazul unor defecfliuni de funcflionare.
Nu læsafli aparatul nesupravegheat în timpul utilizærii. În cazul în care suntefli
nevoifli sæ pæræsifli locul de muncæ, oprifli întotdeauna aparatul, resp. deconectafli
de la reflea (tragefli de øtecher, nu de cablu).
Pentru a proteja copiii faflæ de pericolele aparatelor electrice, asigurafli-væ cæ
aceøtia nu au acces la ele øi nu læsafli cablurile sæ atârne.
Verificafli regulat aparatul øi cablurile în vederea detectærii defecfliunilor. Nu
folosifli aparate defecte.
Pentru repararea aparatului contactafli un specialist autorizat. Pentru înlocuirea
unuiui cablu defect de reflea contactafli, în vederea evitærii riscurilor, pro-
ducætorul, serviciul nostru de clienfli sau o persoanæ calificatæ.
Folosifli doar accesorii originale.
rugæm sæ citifli cu atenflie øi urmætoarele „Indicaflii speciale de siguranflæ…“
Indicaflii speciale de siguranflæ
Atenflie! Talpa de cælcat se încælzeøte foarte repede øi se ræceøte foarte greu.
Nu atingefli!
Când nu folosifli fierul de cælcat punefli-l pe suport.
Înainte de a umple rezervorul de apæ deonectafli de la reflea. Umplefli rezervorul
doar pânæ la semnul max.
Punerea în funcfliune a aparatului
Elemente de deservire
1 Regulator de temperaturæ, færæ trepte
2 Lampæ de control
3 Cap de stropire
4 Butonul pentru jetul de abur
5 Regulator al cantitæflii de aburi, færæ trepte (demontabil)
6 Orificiu de umplere al rezervorului de apæ
44
RO
5....-05-DB 2779 11.03.2003 10:13 Uhr Seite 44
7 Capul pentru stropire
8 Rezervor transparent de apæ
Curæflafli talpa de cælcat cu ajutorul unei cârpe puflin umezite.
Umplefli rezervorul de apæ (8) prin orificiul de umplere (6) cu apæ normalæ (pânæ
la grad de duritate 2). Dacæ apa are un grad de duritate mai mare folosifli apæ
distilatæ.
Utilizarea aparatului
Indicaflie: Cælcafli cu acest aparat doar îmbræcæminte.
Cælcat færæ aburi (Reglatorului cantitæflii de aburi la )
1. Punefli aparatul pe suport.
2. Apæsafli regulatorul cantitæflii de abur (5) în jos,apoi învârtifli simbolul pânæ la
marcaj.
3. Conexiunea electricæ:
Verificafli dacæ tensiunea aparatului (vezi plæcufla tipului) corespunde cu cea din
reflea.
4.
Sortafli îmbræcæmintea în funcflie de temperatura de cælcat. Începefli cu temperatu-
ra cea mai scæzutæ. Aceasta poate fi reglatæ de la reglatorul de temperaturæ (1):
Mætase (temperaturæ joasæ)
• • Lânæ (temperaturæ medie)
• • • Bumbac, in (temperaturæ ridicatæ)
5. Conectafli la o prizæ cu protecflie instalatæ regulamentar (230V, 50 Hz).
6. Lampa de control (2) se aprinde. Dupæ stingerea acesteia s-a atins temperatura
de funcflionare. Acum putefli cælca.
7. Dupæ folosire deconectafli întotdeauna de la reflea.
Cælcatul cu aburi ( )
Avefli nevoie de o temperaturæ înaltæ (bumbac, in)
8. Cantitatea de aburi se regleazæ cu ajutorul regulatorului cantitæflii de abur (5).
Apæsafli regulatorul cantitæflii de abur în jos, alegefli o programare øi învârtifli
pânæ la marcaj.
cantitate medie de aburi cantitate mare de aburi
Extra-abur obflinefli cu jetul de abur (4). Atenflie: Aburul este fierbinte. Pericol de
ardere!
În cazul cælcatului la temperaturi scæzute, trebuie sæ scædefli cantitatea de abur sau
sæ cælcafli færæ abur.
Funcflia Spray ( )
Pentru umezirea unui loc de cælcat apæsafli butonul Spray (3).
45
RO
5....-05-DB 2779 11.03.2003 10:13 Uhr Seite 45
Prin funcflia Vertical Steam stropirea cu jet de abur se efectueazæ din poziflie verti-
calæ.
Auto-curæflare ()
1. Umplefli jumætate din rezervor cu apæ.
2. Încælzifli aparatul la temperatura maximæ. Dupæ stingerea læmpii de control
deconectafli de la reflea.
3. fiinefli aparatul doar în poziflie orizontalæ deasupra unei chiuvete, poziflionafli
regulatorul cantitæflii de abur (5) la simbolul pentru autocuræflare øi prin
miøcæri oscilatorii golifli rezervorul de apæ. Apoi învârtifli regulatorul înapoi la
poziflia .
4. Punefli aparatul înapoi pe suport øi încælzifli-l din nou. Cælcafli o cârpæ curatæ de
bumbac pentru a curæfla talpa.
Curæflare øi depozitare
Înainte de curæflare deconectafli întotdeauna de la reflea.
Curæflafli carcasa cu ajutorul unei cârpe uscate.
Curæflafli talpa cu o cârpæ puflin umezitæ.
Dupæ utilizare, poziflionafli regulatorul cantitæflii de abur întotdeauna la poziflia ,
pentru a evita scurgerea conflinutului din rezervor.
Acest aparat a fost verificat în conformitate cu toate directivele actuale ale CE,
cum ar fi de ex. compatibilitatea magneticæ øi directiva de tensiune joasæ, øi a fost
construit în conformitate cu cele mai noi prevederi de siguranflæ tehnicæ.
Schimbæri technice sînt rezervate!
Garanflie
Acordæm pentru aparatul nostru o garanflie de 24 de luni începând cu data
achiziflionærii (bon de casæ).
Pe durata perioadei de garanflie remediem gratuit defecfliunile aparatului sau ale
accesoriilor*) rezultate ca urmare a unor defecfliuni din fabricaflie, reparând sau, în
funcflie de aprecierea noastræ, înlocuind aparatul. Reparafliile în garanflie nu duc la
prelungirea teremenului de garanflie øi nici la obflinerea unei noi garanflii!
Pentru a beneficia de garanflie, cumpærætorul este obligat sæ prezinte chitanfla/factu-
ra originalæ de cumpærare a aparatului. Færæ aceastæ dovadæ nu se poate efectua
înlocuirea sau reparaflia gratuitæ a aparatului.
În cazul remedierilor în garanflie predafli aparatul integral în ambalajul original
împreunæ cu bonul de casæ la service-ul autorizat.
*) Defecfliunile accesoriilor nu includ în mod automat schimbarea întregului aparat.
În acest caz væ rugæm sæ sunafli la unul din numerele noastre de telefon!
46
RO
5....-05-DB 2779 11.03.2003 10:13 Uhr Seite 46
Deteriorærile componentelor din sticlæ respectiv ale celor din material plastic trebuie
plætite!
Atât defectele de la accesoriile funcflionale resp. componetele care se uzeazæ (de
ex. paleta de fræmântat, curea de distribuflie, telecomandæ de rezervæ, periufle de
dinfli de rezervæ, pânza de fieræstræu) cât øi curæflarea, întreflinerea sau înlocuirea
componentelor care se uzeazæ, nu untræ sub incidenfla garanfliei øi de aceea trebuie
plætite!
Garanflia dispare în cazul intervenfliei stræine.
Post-garanflie
Dupæ scurgerea teremenului de garanflie reparafliile pot fi efectuate gratuit de cætre
service-ul autorizat.
47
RO
5....-05-DB 2779 11.03.2003 10:13 Uhr Seite 47
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52

Clatronic DB 2779 Manualul proprietarului

Categorie
Fiare de călcat
Tip
Manualul proprietarului