Fibaro FGSD-002 Instrucțiuni de utilizare

Marca
Fibaro
Model
FGSD-002
Tip
Instrucțiuni de utilizare
CZ
PT
RO
Základní aktivace zařízení
FIBARO SMOKE SENSOR
FGSD-002
Manual version: S-v1.00
Specifikace
Napájení:
Typ baterie:
Provozní teplota:
Rozsah měření teplot:
Provozní vlhkost:
Rozměry (Průměr x Výška):
3V baterie
CR123A
0 až 55°C
-20 až 100°C
0% - 93%
65 x 28 mm
Pro úplný instrukční návod a technické
specifikace navštivte naše webové stránky:
manuals.fibaro.com/cz/smoke-sensor
Přečtěte si návod před pokusem
nainstalovat zařízení!
1) Otevřete kryt otočením proti směru hodinových ručiček.
2) Odstraňte záslepku baterie, napájení bude signalizováno
pípnutím.
3) Uzavřete kryt otočením po směru hodinových ručiček.
4) Umístěte senzor v blízkosti hlavní Z-Wave řídící jednotky.
5) Nastavte Z-Wave řídící jednotku do režimu přidání.
6) Třikrát rychle zmáčkněte B-tlačítko nacházející se na krytu
zařízení.
7) Počkejte, dokud není zařízení přidáno do systému, úspěšné
přidání bude potvrzeno řídící jednotkou.
8) Sundejte zadní kryt zařízení.
9) Nainstalujte kryt na požadovanou lokaci, pomocí přiložených
šroubů.
10) Našroubujte zařízení do krytu.
11) Probuďte senzor kliknutím na B-tlačítko.
FIBARO Smoke Sensor je ultralehký, univerzální, bateriově
napájený optický kouřový detektor, pracující pod Z-Wave Plus
standardem, navržený pro umístění na strop nebo zeď (minimálně
40cm od rohu). Kouřový alarm je signalizován zabudovanou sirénou,
blikajícím LED indikátorem a posláním příkazu Z-Wave zařízením.
Dále je zařízení vybaveno čidlem, které může upozornit na
překročení určité teploty.
FIBARO Smoke Sensor je v souladu s následujícími EU nařízeními:
• RoHS 2011/65/EU • EMC 2004/108/EC
• LVD 2006/95/EC • R&TTE 1999/5/EC
• EN 14604:2005 • EN 50130-4:2011
Ativação básica do dispositivo:
FIBARO SMOKE SENSOR
FGSD-002
Especificações:
Alimentação:
Tipo de bateria:
Temperatura de funcionamento:
Intervalo da medição de temperatura:
Humidade de funcionamento:
Dimensão (diâmetro x altura):
Bateria 3.0V
CR123A
0 a 55°C
-20 a 100°C
0% - 93%
65 x 28 mm
1) Abra a tampa, rodando a mesma no sentido contrário ao dos ponteiros
do relógio.
2) Remova o bloqueador de bateria, o arranque do dispositivo será
sinalizado com um beep.
3) Feche a tampa, rodando a mesma no sentido dos ponteiros do relógio.
4) Coloque o sensor perto do controlador Z-Wave primário.
5) Coloque o controlador Z-Wave primário no modo de inclusão.
6) Clique rapidamente 3 vezes o botão B, localizado no dispositivo.
7) Aguarde que o dispositivo seja incluído no sistema. O sucesso da
inclusão será confirmada pelo controlador.
8) Retire a cobertura do sensor.
9) Instale a cobertura no local desejado, utilizando os parafusos
fornecidos.
10) Aparafuse o dispositivo à cobertura.
11) “Acorde” o sensor clicando no Botão B.
FIBARO Smoke Sensor é um dispositivo ótico de deteção de
fumo, ultra compacto, que funciona no protocolo Z-Wave Plus.
Opera a baterias e está desenhado para ser instalado no teto ou na
parede (min. 40 cm a contar do canto). Um alarme de incêndio é
sinalizado, acusticamente pela sirene interna, pelo piscar do LED e
pelo envio de comandos aos dispositivos da rede Z-Wave.
Adicionalmente, o dispositivo está equipado com um sensor que
pode reportar o ultrapassar de um limiar de temperatura pré-definido.
FIBARO Smoke Sensor cumpre com as seguintes diretivas da UE:
• RoHS 2011/65/EU • EMC 2004/108/CE
• LVD 2006/95/CE • R&TTE 1999/5/CE
• EN 14604:2005 • EN 50130-4:2011
Activarea standard a senzorului
FIBARO SMOKE SENSOR
FGSD-002
Specificaţii
Tensiunea de alimentare:
Tipul bateriei:
Temperatura de operare:
Gama de temperatură măsurată:
Umiditatea de operare:
Dimensiuni (diametru x înălţime):
3.0V la baterie
CR123A
0 la 55°C
-20 la 100°C
0% - 93%
65 x 28 mm
1) Deschideţi carcasa prin rotirea uşoară a capacului în sens invers
acelor de ceasornic.
2) Înlăturați cartonul aflat la unul din capetele bateriei, alimentarea cu
tensiune va fi semnalată printr-un sunet scurt.
3) Închideţi carcasa prin rotirea capacului în sensul acelor de ceasornic.
4) Plasaţi senzorul în apropierea unui dispozitiv central Z-Wave.
5) Setaţi dispozitiv central Z-Wave în modul 'includere’ (inclusion).
6) Apăsaţi rapid de 3 ori pe butonul B localizat pe carcasă.
7) Aşteptaţi ca senzorul să fie adăugat la sistem, adăugarea cu succes
fiind confirmată de către dispozitiv central.
8) Detaşaţi capacul senzorului.
9) Instalați capacul în locația dorită cu ajutorul suruburilor livrate
împreuna cu dispozitivul.
10) Înşurubaţi senzorul în capac.
11) Activaţi senzorul prin apăsarea butonului B.
Der FIBARO Smoke Sensor este un detector de fum optic
ultra-uşor, universal, alimentat la baterie, ce funcționează prin
tehnologia Z-Wave Plus, proiectat a fi plasat pe tavan sau pe perete
(min. 40 cm de la colțul încăperii). Alarma de fum este semnalizată
printr-o sirenă încorporată, un indicator LED clipitor, precum şi prin
trimiterea de comenzi către celelate dispozitive Z-Wave din reţea.
În plus, dispozitivul este echipat cu un senzor, ce poate transmite
notificări legate de depășirea unui anumit prag de temperaturaă
specificat.
FIBARO Smoke Sensor este conform cu următoarele standarde
ale Uniunii Europene:
• RoHS 2011/65/EU • EMC 2004/108/EC
• LVD 2006/95/EC • R&TTE 1999/5/EC
• EN 14604:2005 • EN 50130-4:2011
Záruční podmínky
1. Záruka je poskytována společností FIBAR GROUP S.A. (dále jen „výrobce“),
sídlící v Poznani, ul. Lotnicza 1; 60-421 Poznan, a vedené v National Court
Register pod správou District Court in Poznań, VIII Economic Department of the
National Court Register, no. 553265, NIP 7811858097, REGON: 301595664.
2. Výrobce je zodpovědný za selhání zařízení způsobené fyzickými vadami (ať již
výrobními nebo materiálovými) po dobu 12 měsíců pro firemní zákazníky a 24
měsíců pro soukromé zákazníky. A to od data nákupu.
3. Během záruční doby výrobce na svoje náklady odstraní jakékoli vady, a to ať již
opravou nebo výměnou (dle rozhodnutí výrobce) jakéhokoli kusu zařízení za nový
kus nebo obnovený kus, které je zcela bez vad. Pokud je oprava nemožná, tak si
výrobce vyhrazuje právo nahradit zařízení novým nebo obnoveným kusem, který
nebude mít žádné vady a jeho stav nebude horší než stav originálního zařízení
vlastněného zákazníkem.
4. Ve speciálních případech, kdy zařízení nebude možné nahradit zařízením
stejného typu (např. zařízení již nebude dostupné), tak jej výrobce může nahradit
jiným zařízením s podobnými technickými parametry. Tato činnost je považována
za splnění povinností výrobce. Výrobce v tomto případě nebude zákazníkovi
vracet zaplacené peníze.
5. Majitel platné záruky posílá záruční požadavek na reklamační oddělení.
Pamatujte: předtím než pošlete reklamační požadavek, kontaktujte telefonicky
nebo emailem naši technickou podporu. Více než 50 % problémů je vyřešeno na
dálku, což vám ušetří čas i peníze. Pokud vzdálená podpora nestačila, tak vyplňte
reklamační protokol (dostupný na webu www.fibaro.cz) pro získání unikátní čísla
reklamace (Return Merchandise Authorization – RMA).
6. Požadavek je možné také zadat telefonicky. V tomto případě je hovor nahráván
a zákazník o tom bude informován v průběhu hovoru. Okamžitě po zadání
reklamační žádosti zákazník obdrží unikátní číslo reklamace (číslo RMA).
7. V případě, že je reklamační žádost podána správně, bude zákazníka
kontaktovat autorizované servisní středisko (dále jen „AGS“).
8. Vady nastalé během záruční doby budou odstraněny do 30 dnů od doručení
zařízení do AGS. Záruční doba je prodloužena o dobu pobytu zařízení v AGS.
9. Vadné zařízení je nutné dodat s běžným příslušenstvím a dokumentací, která
dokazuje jeho nákup.
10. Části vyměněné v rámci záruky jsou majetkem výrobce. Záruka na všechny
vyměněné součástky je stejná jako záruka na originální zařízení. Záruční doba
vyměněných zařízení není prodloužena.
11. Náklady na doručení vadného zařízení výrobci jsou nákladem zákazníka. Za
neoprávněné servisní hovory může být zákazníkovi naúčtován poplatek a
cestovní náklady.
12. AGS neuzná záruku v následujících případech:
- zařízení bylo užíváno nesprávně či v rozporu s dokumentací;
- zařízení bylo zákazníkem dodáno nekompletní, bez příslušenství;
- bylo zjištěno, že chyba zařízení byla způsobena jinak než materiálovou či výrobní
vadou zařízení;
- záruční dokument je neplatný, nebo nebyl dodán důkaz o koupi.
13. Výrobce není zodpovědný za škody způsobené vadným zařízením. Výrobce
není zodpovědný vedlejší, náhodné speciální, následné či trestní škody či za
jakékoli škody zahrnující kromě jiného ztrátu zisků, úspor, dat či ztrátu výhod,
nárokovaných třetí stranou a ani žádná poškození majetku či osoby vzniklá nebo
vztažená k použití zařízení.
14. Záruka nekryje:
- mechanická poškození (prasknutí, roztříštění, pořezání, odření, fyzické
deformace způsobené nárazem, pádem či upuštěním zařízení na jiný objekt,
nesprávným či nedovoleným použitím);
- poškození plynoucí z vnější příčiny, např. záplavy, bouře, ohně, blesku, přírodní
pohromy, zemětřesení, války,
občanských nepokojů, vyšší síly, nepředvídatelných událostí, krádeže, poškození
vodou, vytečení baterie, extrémního počasí, slunečního svitu, písku, vlhkosti,
nízké či vysoké teploty, znečištění vzduchu;
- poškození způsobené vadným softwarem, útokem počítačového viru, nebo
neúspěšným updatem software;
- poškození vzniklé: přepětím v elektrické síti či telekomunikační síti, nesprávné
připojení k síti, které není v souladu s návodem, nebo z připojení jiných zařízení,
která nejsou
- poškození způsobená provozováním nebo skladováním zařízení v extrémně
nepříznivých podmínkách, např. vysoká vlhkost, prach, příliš nízká nebo příliš
vysoká teplota prostředí. Detailní informace o provozních podmínkách zařízení
naleznete v návodu k zařízení;
- poškození způsobené příslušenstvím, které není doporučené výrobcem;
- poškození způsobené vadnou elektrickou instalací, a to včetně použití
nesprávných jističů;
- poškození způsobená zákazníkem, který neposkytl zařízení potřebnou údržbu
dle návodu;
- poškození plynoucí z použití nepůvodních náhradních dílů či nesprávného
příslušenství pro daný model, opravy či jiného pozměňování neautorizovanou
osobou;
- vady způsobené používáním vadného zařízení či příslušenství.
15. Rozsah záruční opravy nezahrnuje pravidelnou údržbu a prohlídky, obzvláště
pak čištění, přizpůsobení, pravidelné kontroly, opravy chyb či parametrů a další
aktivity, které mají být prováděny zákazníkem. Záruka se nevztahuje na běžné
opotřebení a jeho součástí zmíněné v návodu a technické dokumentaci, protože
tyto prvky mohou omezenou životnost.
16. Pokud není vada kryta zárukou, výrobce si vyhrazuje právo odstranit tuto vadu
dle vlastního uvážení, ať již opravou poškozených či zničených částí nebo
poskytnutím náhradních dílů nezbytných pro opravu.
17. Tato záruka nevylučuje ani neomezuje práva zákazníka v případě, že
poskytnutý produkt je v rozporu s kupní smlouvou.
Garantia
1. A garantia é fornecida pela FIBAR GROUP S.A. (doravante denominada de
"Fabricante"), com sede em Poznan, ul. Lotnicza 1; 60-421 Poznan, inscrita no
registo do Tribunal do Registo Nacional mantido pelo Tribunal Distrital de Poznań,
VIII Departamento Econômico do Tribunal do Registo Nacional, no. 553265, NIP
7811858097, REGON: 301595664.
2. O Fabricante é responsável por mau funcionamento do equipamento resultante
de defeitos físicos (de fabricação ou do material) do dispositivo durante 12 meses
para Empresas / 24 meses para clientes individuais a partir da data de sua compra.
3. Durante o período de Garantia, o Fabricante deve remover quaisquer defeitos,
gratuitamente, pela reparação ou substituição (a critério exclusivo do fabricante)
de quaisquer componentes defeituosos do dispositivo com componentes novos ou
regenerados que estejam livres de defeitos. Quando a reparação se revelar
impossível, o Fabricante reserva-se o direito de substituir o dispositivo por um
novo ou um regenerado, que devem estar livres de quaisquer defeitos e cuja
condição não seja pior que a do dispositivo original, propriedade do Cliente.
4. Em casos especiais, quando o dispositivo não pode ser substituído por um
equipamento do mesmo tipo (p.ex. o dispositivo já não estar disponível), o
Fabricante pode substituí-lo por um dispositivo diferente com parâmetros técnicos
semelhantes ao defeituoso. Essa atividade deve ser considerada como
cumpridora das obrigações do Fabricante. O Fabricante não devolverá dinheiro
pago pelo dispositivo.
5. O titular de uma garantia válida deve apresentar um pedido de garantia por meio
do serviço de garantia. Lembre-se: antes de apresentar um pedido de garantia,
entre em contato com o nosso suporte técnico através de telefone ou e-mail. Mais
de 50% dos problemas operacionais são resolvidos remotamente, economizando
tempo e dinheiro gasto para iniciar procedimento de garantia. Se o suporte remoto
for insuficiente, o Cliente deverá preencher o formulário de pedido de garantia
(através do nosso website - www.fibaro.com) a fim de obter uma autorização de
reclamação. Quando o formulário de pedido de garantia é submetido corretamente,
o Cliente deverá receber a confirmação do pedido com um número exclusivo (RMA
- Return Merchandise Authorization).
6. A reclamação pode também ser submetida por telefone. Neste caso, a chamada
é gravada e o Cliente será informado sobre isso por um consultor antes de
apresentar a reclamação. Logo após a apresentação do pedido, o consultor deve
fornecer ao cliente com o número de pedido (numero RMA).
7. Quando o formulário de pedido de garantia for submetido corretamente, um
representante Autorizado da Garantia de Serviço (doravante denominada de
"AGS") entrará em contacto com o Cliente.
8. Os defeitos revelados dentro do período de garantia devem ser removidos o
mais tardar 30 dias a partir da data de entrega do dispositivo ao AGS. O período de
garantia será prolongado pelo tempo em que o dispositivo foi mantido pelo AGS.
9. O dispositivo defeituoso será fornecido pelo cliente com o equipamento de série
completo e documentos comprovando sua compra.
10. As peças substituídas ao abrigo da garantia são propriedade do Fabricante. A
garantia para todas as peças substituídas no processo de garantia será igual ao
prazo de garantia do dispositivo original. O período de garantia da peça substituída
não será prolongado.
11. Os custos de entrega do dispositivo defeituoso serão suportados pelo Cliente.
Para chamadas de serviço injustificadas, o Serviço poderá cobrar ao Cliente as
despesas de transporte e os custos de manipulação relacionados com o caso.
12. AGS não deverá aceitará uma reclamação somente quando:
- O dispositivo foi mal utilizado ou o manual não foi observado,
- O dispositivo foi fornecido pelo cliente incompleto, sem acessórios ou placa de
identificação,
- Se determinou que a falha foi causada por razões outras que fabrico ou material
do dispositivo ser defeito,
- O documento de garantia não é válido ou não existe prova de compra,
13. O Fabricante não será responsabilizado por danos materiais causados por
dispositivos defeituosos. O Fabricante não será responsabilizado por danos
indiretos, incidentais, especiais, consequentes ou punitivos, ou por quaisquer
danos, incluindo, entre outros, perda de lucros, poupança, dados, perda de
benefícios, reclamações de terceiros e qualquer dano à propriedade ou lesões
pessoais decorrentes ou relacionadas do uso do Dispositivo.
14. A garantia não cobre:
- Danos mecânicos (rachaduras, fraturas, cortes, escoriações, deformações físicas
causadas por impacto, queda ou por deixar cair o dispositivo ou outro objeto, uso
indevido ou a não observação do manual de operação);
- Danos resultantes de causas externas, como por exemplo: inundação,
tempestade, incêndio, raio, desastres naturais, terremotos, guerras, distúrbios
civis, força maior, acidentes imprevistos, roubo, danos causados pela água,
vazamento de líquido, derramamento de bateria, condições meteorológicas, sol,
areia, humidade, temperatura alta ou baixa, poluição do ar;
- Danos causados por software com defeito, ataque de vírus de computador, ou por
falta de atualização de software, recomendada pelo fabricante;
- Danos resultantes de: picos de fonte de alimentação e / ou rede de telecomuni-
cações, ligação incorreta à rede e / ou de forma incompatível com o manual de
funcionamento, ou da ligação de outros dispositivos não recomendados pelo
Fabricante.
- Danos causados por operar ou armazenar o dispositivo em condições
extremamente adversas, ou seja, alta humidade, poeira, temperatura ambiente
muito baixa (congelamento) ou muito alta. Condições admissíveis detalhadas para
a utilização do dispositivo definidas no manual de instruções;
- Danos causados pelo uso de acessórios não recomendados pelo Fabricante
- Danos causados por instalação elétrica defeituosa do Cliente, incluindo o uso de
fusíveis incorretos;
- Danos causados por falta de atividades de manutenção e de serviço por parte do
Cliente definidos no manual de instruções;
- Danos resultantes do uso de peças sobressalentes falsas ou acessórios
impróprios para determinado modelo, reparações e introdução de alterações por
pessoas não autorizadas;
- Defeitos causados por má utilização do dispositivo ou acessório com defeito.
15. O âmbito das reparações em garantia não inclui manutenção e inspeções
periódicas, nomeadamente limpeza, ajustes, verificações operacionais, correção
de erros ou programação de parâmetros e outras atividades que devem ser
executadas pelo usuário (Comprador). A garantia não cobre o desgaste natural do
dispositivo e dos seus componentes listados no manual de operação e na
documentação técnica visto tais elementos terem uma vida operacional definida.
16. Se um defeito não é coberto pela garantia, o Fabricante reserva-se o direito de
remover tal defeito a seu exclusivo critério, reparar as partes danificadas ou
destruídas ou fornecer componentes necessários para a reparação ou substituição.
17. Esta garantia não exclui, limita ou suspende os direitos do Cliente quando o
produto fornecido seja inconsistente com o acordo de compra.
Garanție
1. Garanția este asigurată de FIBAR GROUP S.A. (denumită în continuare
"Producătorul"), cu sediul în Polonia, Str. Lotnicza nr. 1; 60-421 Poznan, înscrisă în
Registrul Național ținut de Curtea Regională din Poznań, Departamentul Economic
VIII al Registrului Național, nr. 553265, NIP 7811858097, REGON: 301595664.
2. Producătorul este responsabil pentru nefuncționarea echipamentului cauzată de
defecte fizice (de producție sau ale materialelor) ale Dispozitivului pentru o durată de
12 luni pentru persoane juridice și 24 luni pentru clienții persoane fizice, de la data
achiziționării.
3. Pe perioada Garanției, Producătorul va înlătura orice defecte, gratuit, fie prin
repararea sau înlocuirea (decizia fiind luată doar de Producător) componentelor
defecte ale Dispozitivului cu alte componente noi sau recondiționate, funcționale.
Atunci când repararea se dovedește imposibilă, Producătorul își rezervă dreptul de a
înlocui dispozitivul cu unul nou sau cu unul recondiționat, perfect funcțional, aflat într-o
condiție cel puțin egală cu dispozitivul original proprietate a Clientului.
4. În anumite cazuri speciale, atunci când dispozitivul nu poate fi înlocuit cu unul de
același tip (spre exemplu în cazurile în care dispozitivul nu mai este disponibil),
Producătorul îl poate înlocui cu un altul având parametrii tehnici similari cu cel defect.
Astfel de situații pot fi considerate că satisfac obligațiile Producătorului. Producătorul
nu va trebui să returneze contravaloarea dispozitivului.
5. Deținătorul unei garanții valabile va trebui să trimită solicitarea de acordare a
garanției prin intermediul unui service autorizat. Rețineți: înainte de a trimite o cerere
de garanție vă rugăm contactați serviciul nostru de suport tehnic prin telefon sau
email. Mai mult de 50% din problemele operaționale se pot rezolva de la distanță,
economisind timpul și banii necesari inițierii procedurii de garanție. Dacă suportul de
la distanță (remote) nu este suficient, atunci Clientul va trebui să completeze
formularul de solicitare a garanției (prin intermediul site-ului nostru - www.fibaro.com)
în scopul de a obține autorizarea garanției. Atunci când formularul de garanție a fost
corect completat și transmis, Clientul va putea obține confirmarea înregistrării
solicitării sale, printr-un număr unic (Return Merchandise Authorization - RMA).
6. Solicitarea va putea fi de asemenea transmisă telefonic. În acest caz, convorbirea
va fi înregistrată și Clientul va fi informat despre acest lucru de către un consultant,
înainte de trimiterea solicitării de garanție. Imediat după trimiterea acesteia,
consultantul va furniza Clientului numărul de înregistrare (numărul RMA).
7. Atunci când formularul de garanție a fost corect completat și transmis, un
reprezentant al Service-ului Autorizat pentru Garanții - Authorised Guarantee Service
(denumit în continuare "AGS") va contacta Clientul.
8. Defectele apărute în perioada de garanție vor fi înlăturate într-un timp mai mic de
30 de zile de la data livrării Dispozitivului către AGS. Perioada de garanție va fi extinsă
cu timpul în care Dispozitivul s-a aflat în custodia AGS.
9. Dispozitivul defect va fi livrat de către Client complet, împreună cu documentele ce
dovedesc achiziția.
10. Subansamblele înlocuite în perioada de garanție sunt proprietatea Producătorului.
Garanția subansamblelor înlocuite în proces vor avea o perioadă de garanție egală cu
cea a dispozitivului original. Perioada de garanție a subansamblelor înlocuite nu va fi
extinsă.
11. Costurile de livrare a produselor defecte cad în sarcina Clientului. Pentru solicitări
nejustificate de service, AGS poate factura Clientul cu cheltuieli de transport sau
manipulare legate de operațiunile de diagnoză.
12. AGS nu va accepta reclamații atunci când:
- Dispozitivul a fost utilizat necorespunzător sau manualul nu a fost citit în prealabil,
- Dispozitivul a fost livrat de către Client incomplet, fără accesorii sau eticheta cu
numărul de serie,
- după diagnoză s-a stabilit defectul a fost provocat de alte cauze în afară de
defecte materiale sau de fabricație ale Dispozitivului,
- documentul de garanție prezentat nu este valabil sau nu există dovada achiziției.
13. Producătorul nu este responsabil pentru daune aduse proprietății provocate de
dispozitivele defecte. Producătorul nu este răspunzător pentru daunele indirecte,
accidentale, speciale, pe cale de consecință sau punitive, sau pentru orice daune,
inclusiv, printre altele, pierderi de profit, de economii, date, pierderi de beneficii,
pretențiile unor terți, precum și orice pagube materiale sau pagube personale ce
decurg din sau legate de utilizarea Dispozitivului.
14. Garanția nu acoperă:
- Deteriorări mecanice (fisuri, fracturi, tăieturi, zgârieturi, deformări fizice cauzate de
impact, căderi sau aruncări ale dispozitivului sau ale altui obiect, utilizarea necorespu-
nzătoare sau nerespectarea instrucțiunilor de utilizare);
- Daune rezultând din cauze externe, spre ex.: inundații, furtuni, incendii, foc, trăsnet,
dezastre naturale, cutremure, război, revolte, forță majoră, accidente neprevăzute,
furt, defecte provocate de apă, de lichide, scurgeri ale bateriilor, condiții meteo,
expunere directă la soare, nisip, umiditate, temperaturi ridicate sau scăzute, poluare;
- defecte cauzate de proasta funcționare a software-ului, atacuri ale unui virus de
calculator sau de o operațiune eșuată de actualizare a sofware-ului prin nerespecta-
rea indicațiilor Producătorului;
- defecte rezultate din: fluctuații ale rețelei de alimentare cu energie electrică și / sau
rețelei de telecomunicații, conectare incorectă la rețea, într-o manieră ce nu
corespunde cu manualul de operare, sau prin conectarea altor dispozitive
nerecomandate de către Producător;
- defecte cauzate de operarea sau stocarea dispozitivului în condiții adverse extreme,
precum umiditate, praf, temperaturi ambientale prea scăzute (îngheț) sau prea
ridicate. Detalii ale condițiilor de operare permise sunt definite în manualul de operare;
- defecte provocate prin utilizarea de accesorii nerecomandate de către Producător;
- defecte provocate prin instalarea electrică necorespunzătoare de către Client,
inclusiv de utilizarea de siguranțe necorespunzătoare;
- defecte provocate de către Client prin neefectuarea operațiunilor de mentenanța și
service definite în manualul de operare;
- defecte rezultând din utilizarea de piese de schimb sau accesorii neomologate
(false) inadecvate pentru modelul respectiv, precum și de repararea sau efectuarea
de modificări de către personal neautorizat;
- defecte provocate de funcționări defectuoase ale altor Dispozitive și accesorii.
15. Reparațiile efectuate în perioada de garanție nu includ operațiunile de întreținere
și inspecții periodice, în special de curățare, ajustări, verificări operaționale,
corectarea erorilor sau programarea parametrilor și alte activităti care ar trebui să fie
efectuate de către utilizator (Cumpărător). Garanția nu acoperă uzura naturală a
dispozitivului și a componentelor sale enumerate în manualul de operare și în
documentația tehnică în care aceste elemente au o durată de funcționare definită.
16. Dacă un defect nu este acoperit de garanție, producătorul își rezervă dreptul de a
înlătura un astfel de defect, la discreția sa, prin repararea pieselor deteriorate sau
distruse sau furnizarea componentelor necesare pentru reparare sau înlocuire.
17. Această garanție nu exclude, limitează sau suspendă drepturile Clientului atunci
când Dispozitivul prezentat este în contradicție cu acordul de achiziție.
Para visualizar o manual de instruções e
especificações técnicas completas por
favor aceda ou website:
manuals.fibaro.com/pt/smoke-sensor
Leia o manual antes de tentar instalar
o dispositivo!
Pentru manualul complet de instrucţiuni,
precum şi pentru specificaţiile tehnice, vă
rugăm să vizitaţi site-ul nostru:
manuals.fibaro.com/ro/smoke-sensor
Citiţi manualul înainte de a încerca
să instalaţi dispozitivul!
Společnost Fibar Group S.A. tímto
prohlašuje, že tento FIBARO Smoke Sensor
je ve shodě se základními požadavky a
dalšími příslušnými ustanoveními směrnice
1999/5/EC.
www.fibaro.com
Fibar Group S.A. declara que este
dispositivo FIBARO Smoke Sensor está em
conformidade com os requisitos essenciais e
outras disposições da Directiva 1999/5/CE.
www.fibaro.com
Prin prezenta, Fibar Group S.A. declară
acest aparat FIBARO Smoke Sensor este în
conformitate cu cerinţele esenţiale şi cu
celelalte prevederi relevante ale Directivei
1999/5/EC.
www.fibaro.com
B-tlačítko
Poloha B-tlačítka
Botão B
Localização do botão B
Butonul B
Localizarea butonului B
/