Fibaro FGSD-002 ZW5 Manualul proprietarului

Tip
Manualul proprietarului

Acest manual este potrivit și pentru

CS
Základní aktivace zařízení
FIBARO SMOKE SENSOR
FGSD-002
Specifikace
Napájení:
Typ baterie:
Vysílací výkon:
Frekvenční pásmo:
Provozní teplota:
Rozsah měření teplot:
Provozní vlhkost:
Rozměry (Průměr x Výška):
3V baterie
CR123A
-5 dBm
868.0–868.6 MHz
869.7–870.0 MHz
0 až 55°C
-20 až 100°C
0% - 93%
65 x 28 mm
Pro úplný instrukční návod a technické
specifikace navštivte naše webové stránky:
manuals.fibaro.com/cs/smoke-sensor
Přečtěte si návod před pokusem
nainstalovat zařízení!
1) Otevřete kryt otočením proti směru hodinových ručiček.
2) Odstraňte záslepku baterie, napájení bude signalizováno
pípnutím.
3) Uzavřete kryt otočením po směru hodinových ručiček.
4) Umístěte senzor v blízkosti hlavní Z-Wave řídící jednotky.
5) Nastavte Z-Wave řídící jednotku do režimu přidání.
6) Třikrát rychle zmáčkněte B-tlačítko nacházející se na krytu
zařízení.
7) Počkejte, dokud není zařízení přidáno do systému, úspěšné
přidání bude potvrzeno řídící jednotkou.
8) Sundejte zadní kryt zařízení.
9) Nainstalujte kryt na požadovanou lokaci, pomocí přiložených
šroubů.
10) Našroubujte zařízení do krytu.
11) Probuďte senzor kliknutím na B-tlačítko.
FIBARO Smoke Sensor je ultralehký, univerzální, bateriově
napájený optický kouřový detektor, pracující pod Z-Wave Plus
standardem, navržený pro umístění na strop nebo zeď (minimálně
40cm od rohu). Kouřový alarm je signalizován zabudovanou sirénou,
blikajícím LED indikátorem a posláním příkazu Z-Wave zařízením.
Dále je zařízení vybaveno čidlem, které může upozornit na
překročení určité teploty.
UPOZORNĚNÍ: V případě nahrazení baterie nesprávným typem
může dojít k explozi. Použité baterie likvidujte v souladu s pokyny.
Tento výrobek není hračka. Udržujte mimo dosah dětí a domácích
zvířat!
Záruční podmínky
1. FIBAR GROUP S.A. se sídlem v Poznani, ul. Lotnicza 1, 60-421 Poznań,
zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném u Obvodního soudu Poznań-Nowe
Miasto i Wilda v Poznani, VIII. obchodní oddělení, s číslem KRS: 553265, DIČ:
7811858097, IČO: 301595664, základní kapitál v hodnotě 1.182.100 PLN
zaplacený v plné výši, ostatní kontaktní údaje jsou dostupné na internetové
adrese: www.fibaro.com (dále jako: „Výrobce”), zaručuje, že prodávané zařízení
(„Zařízení”) je bez materiálových nebo výrobních vad.
2. Výrobce je zodpovědný za poruchy zařízení vzniklé v důsledku fyzických vad
neumožnujících použití zařízení v souladu s jeho účelem po dobu:
- 24 měsíců od data prodeje zařízení zákazníkovi,
- 12 měsíců od data prodeje zařízení hospodářskému subjektu (zákazník a
hospodářský subjekt je dále souhrnně označován jako „Zákazník”).
3. Výrobce se zavazuje k bezplatnému odstranění vad zjištěných během
záručního období prostřednictvím opravy nebo výměny poškozených součástek
za nové nebo repasované (dle rozhodnutí výrobce). Výrobce si vyhrazuje právo
vyměnit celé zařízení za nové nebo repasované. Výrobce za zakoupené zařízení
nevrací zaplacené peníze.
4. Ve výjimečných případech výrobce může vyměnit zařízení za jiné s obdobnými
technickými parametry.
5. Reklamaci může podat pouze držitel platného záručního dokladu.
B-tlačítko
Poloha B-tlačítka
RO
Activarea standard a senzorului
FIBARO SMOKE SENSOR
FGSD-002
Specificaţii
Tensiunea de alimentare:
Tipul bateriei:
Putere de transmisie:
Banda de frecvențe radio:
Temperatura de operare:
Gama de temperatură măsurată:
Umiditatea de operare:
Dimensiuni (diametru x înălţime):
3.0V la baterie
CR123A
-5 dBm
868.0–868.6 MHz
869.7–870.0 MHz
0 la 55°C
-20 la 100°C
0% - 93%
65 x 28 mm
1) Deschideţi carcasa prin rotirea uşoară a capacului în sens invers
acelor de ceasornic.
2) Înlăturați cartonul aflat la unul din capetele bateriei, alimentarea cu
tensiune va fi semnalată printr-un sunet scurt.
3) Închideţi carcasa prin rotirea capacului în sensul acelor de ceasornic.
4) Plasaţi senzorul în apropierea unui dispozitiv central Z-Wave.
5) Setaţi dispozitiv central Z-Wave în modul 'includere’ (inclusion).
6) Apăsaţi rapid de 3 ori pe butonul B localizat pe carcasă.
7) Aşteptaţi ca senzorul să fie adăugat la sistem, adăugarea cu succes
fiind confirmată de către dispozitiv central.
8) Detaşaţi capacul senzorului.
9) Instalați capacul în locația dorită cu ajutorul suruburilor livrate
împreuna cu dispozitivul.
10) Înşurubaţi senzorul în capac.
11) Activaţi senzorul prin apăsarea butonului B.
Der FIBARO Smoke Sensor este un detector de fum optic
ultra-uşor, universal, alimentat la baterie, ce funcționează prin
tehnologia Z-Wave Plus, proiectat a fi plasat pe tavan sau pe perete
(min. 40 cm de la colțul încăperii). Alarma de fum este semnalizată
printr-o sirenă încorporată, un indicator LED clipitor, precum şi prin
trimiterea de comenzi către celelate dispozitive Z-Wave din reţea.
În plus, dispozitivul este echipat cu un senzor, ce poate transmite
notificări legate de depășirea unui anumit prag de temperaturaă
specificat.
ATENȚIE: Risc de explozie dacă bateria este înlocuită cu un tip
incorect. Eliminați bateriile uzate în conformitate cu instrucțiunile.
Acest produs nu este o jucărie. A nu se lasa la indemana copiilor si
a animalelor de companie!
Garanție
1. FIBAR GROUP S.A. cu sediul în Poznań, ul. Lotnicza 1; 60-421 Poznań,
înregistrată în registrul antreprenorilor din Registrul Juridic Naţional gestionat de
Tribunalul Raional Poznań-Nowe Miasto şi Wilda în Poznań, Secţia Economică
VIII a Registrului Juridic Naţional sub numărul: 553265, CUI 7811858097,
REGON: 301595664, capital social 1.182.100 zloţi polonezi, vărsat în întregime,
celelalte date de contact sunt disponibile la adresa: www.fibaro.com (în
continuare: „Producîtorul”) garantează că aparatul vândut („Aparatul”) nu prezintă
defecţiuni de material şi de fabricaţie.
2. Producătorul este responsabil de funcţionarea deficientă a Aparatului care
decurge din defectele fizice existente în Aparat şi care duc la funcţionarea
neconformă cu Specificaţia Producătorului în perioada:
- 24 luni de la data achiziţiei de către consumatori,
- 12 luni de la data achiziţiei de către clienţi business (consumatorul şi clientul
business sunt numiţi în continuare "Clientul").
3. Producătorul îşi asumă obligaţia de a elimina gratuit defectele descoperite în
perioada de garanţie prin repararea sau înlocuirea (la discreţia Producătorului)
pieselor defecte din Aparat cu piese noi sau regenerate. Producătorul își rezervă
dreptul de a înlocui Aparatul în întregime cu unul nou sau regenerat. Producătorul
nu va returna banii pentru Aparatul achiziţionat.
4. În anumite cazuri Producătorul poate înlocui Aparatul cu unul cu parametri
tehnici cei mai asemănători.
5. Doar posesorul unui document valabil de garanţie poate depune o cerere în
temeiul garanţiei.
Pentru manualul complet de instrucţiuni,
precum şi pentru specificaţiile tehnice, vă
rugăm să vizitaţi site-ul nostru:
manuals.fibaro.com/ro/smoke-sensor
Citiţi manualul înainte de a încerca
să instalaţi dispozitivul!
Butonul B
Localizarea butonului B
RU
Гарантия
Базовая активация устройства Спецификации
Источник питания:
Тип батареи:
Мощность передачи:
Радиочастотный:
Рабочая температура:
Диапазон измеряемых температур:
Операционная влажность:
Габариты (диаметр x высота):
3,0 В батарея
CR123A
-5 dBm
868.0–868.6 MHz
869.7–870.0 MHz
от 0 до 55°C
от -20 до 100°C
0% - 93%
65 x 28 мм
1) Откройте крышку, повернув ее против часовой стрелки.
2) Удалите блокиратор батарейки, гудок будет
сигнализировать о включении питания.
3) Закройте крышку, повернув ее по часовой стрелке.
4) Поместите датчик рядом с основным Z-Wave контроллером.
5) Установите основной Z-Wave контроллер в режим
добавления устройства.
6) Быстро сделайте тройной щелчок по кнопке B.
7) Подождите, пока устройство не будет добавлено в систему,
добавление устройства будет подтверждено контроллером.
8) Снимите крышку датчика.
9) Установите крышку в нужное положение с помощью
прилагаемых винтов.
10) Привинтите устройство в крышку.
11) Активируйте датчик, щелкнув по кнопке B.
FIBARO Smoke Sensor это ультралегкий, универсальный,
питаемый от батареи оптический датчик задымления,
работающий в соответствии со стандартом Z-Wave Plus и
сконструированный для его размещения на полу или на стене
(минимум в 40 см от угла). Тревожный сигнал о появлении дыма
подается встроенной сиреной, мигающим светодиодным
индикатором и отправлением команд на сетевые устройства
Z-Wave. В дополнение к этому, устройство оснащено датчиком,
который может предупреждать о превышении установленного
температурного порога.
ВНИМАНИЕ: при замене батареи на батарею неправильного
типа возможен взрыв. Утилизируйте использованные батареи
согласно инструкциям.
Этот продукт не является игрушкой. Беречь от детей и животных!
Для получения информации о полном
руководстве по эксплуатации и техническим
условиям, пожалуйста, посетите наш
веб-сайт:
manuals.fibaro.com/ru/smoke-sensor
Перед попыткой установить устройство
прочитайте руководство по эксплуатации!
1. Компания FIBAR GROUP S.A. с местонахождением в Познани, по адресу:
ul. Lotnicza 1, 60-421 Poznań, внесенная в реестр предпринимателей
Государственного судебного реестра Районного суда Познань Нове-Място и
Вильда в Познани, VIII Коммерческий отдел за номером: 553265, ИНН
7811858097, REGON: 301595664, уставный капитал PLN 1.182.100
оплаченный полностью, остальная контактная информация доступна по
адресу: www.fibaro.com (далее "Производитель") гарантирует, что
продаваемое устройство (далее: стройство") является свободным от
дефектов материала или изготовления.
2. Производитель несет ответственность за неисправность Устройства, из-за
физических недостатков, присущих Устройству, вызывающих его работу
несоответствующую спецификациям Производителя в период:
- 24 месяца со дня покупки потребителем,
- 12 месяца со дня покупки бизнес-клиентом (потребитель и бизнес-клиент в
дальнейшем совместно именуемые "Клиентом").
3. Производитель обязуется бесплатно удалить все дефекты, обнаруженные
с течение гарантийного периода путем ремонта или замены (по усмотрению
Производителя) дефектных элементов Устройства новыми или
регенерированными. Производитель оставляет за собой право на замену
всего оборудования новым или регенерированным. Производитель не
возвращает деньги за купленное Устройство.
4. В особых случаях, Производитель может заменить Устройство другим, с
наиболее похожими техническими параметрами.
5. Только держатель действующего гарантийного документа может
предъявлять гарантийные претензии.
Кнопка B
Расположение кнопки B
Датчик дыма
FIBARO SMOKE SENSOR
FGSD-002
S-v2.6
6. Producătorul recomandă ca înainte de a notifica reclamaţia apelaţi la
asistenţa tehnică prin telefon sau internet la adresa
https://www.fibaro.com/support/.
7. Pentru a depune reclamaţii Clientul trebuie să contacteze Producătorul folosind
adresa e-mail indicată pe site-ul https://www.fibaro.com/support/.
8. În cazul în care notificarea reclamaţiei va fi efectuată corect Clientul primeşte
datele de contact către Service-ul Autorizat de Garanţie („SAG”). Clientul trebuie
contacteze şi livreze aparatul către SAG. După primirea Aparatului
Producătorul va transmite Clientului numărul notificării (respectiv numărul RMA).
9. Defectele vor fi eliminate cel târziu în decursul a 30 de zile, calculând de la
livrarea Aparatului către SAG. Perioada de garanţie se prelungeşte cu durata în
care Aparatul a fost la dispoziţia SAG
10. Aparatul pentru care s-a depus reclamaţia trebuie fie transmis Clientului
împreună cu echipamentul standard complet şi documentele de achiziţie.
11. Costurile de transport în Polonia pentru produsul pentu care se depune vor fi
acoperite de Producător. În cazul în care Aparatul va fi transportat din alte ţări
costurile de transport vor fi acoperite de către Client. În cazul în care reclamaţia nu
este justificată, SAG are dreptul de a percepe de la Client costurile legate de
clarificarea cazului.
12. SAG refuză primirea reclamaţiei în cazul:
- în care constată că Aparatul a fost utilizat în mod neconform cu instrucţiunile de
utilizare,
- în care Clientul va transmite Aparatul incomplet, fără echipament, fără plăcuţa
nominală,
- în care cauza constatată a defectului este alta decât defectul materialului sau un
defect de fabricaţie al Aparatului,
- în care documentul de garanţie nu este valabil sau în cazul în care documentul
de achiziţie lipseşte.
13. Garanţia calităţii nu include:
- defecţiunile mecanice (fisurile, rupturile, tăieturile, frecările, deformările cauzate
de lovire, căredea sau aruncarea pe Aparat a altui obiect sau din exploatarea
neconformă cu destinația a Aparatului indicat în instrucțiunile de utilizare);
- defecțiunile care rezultă din cauze externe, de ex.: inundații, furtuni, incendii,
fulgerare, calamități naturale, cutremure, război, neliniște socială, forță majoră,
accidente neprevăzute, furt, udare cu lichide, scurgere din baterie, condiții
atmosferice; acțiunea razelor solare, nisipului, temperaturilor ridicate sau scăzute,
poluare;
- defecțiuni cauzate de funcționarea incorectă a programelor în urma unui atac
cibernetic sau în caz de neactualizare a programului în conformitate cu
recomandările Producătorului;
- defecțiunile care rezultă din: supratensiune a rețelei energetice și/sau de
telecomunicații sau din conectarea la rețeaua electrică în mod neconform cu
instrucțiunile de utilizare sau din cauza conectării altor produse care nu sunt
recomandate de către Producător;
- defecțiunile cauzate de lucrul sau depozitarea Aparatului în condiții extrem de
nefavorabile, respectiv în caz de umiditate sporită, nivel ridicat de praf,
temperatură ambientală prea scăzută (ger) sau prea ridicată. Condițiile detaliate în
care este admisă utilizarea Aparatului sunt stabilite în instrucțiunile de utilizare;
- defecțiunile apărute în urma utilizării accesoriilor nerecomandate de către
Producător;
- defecțiunile cauzate de instalația electrică deficitară a utilizatorului, inclusiv de
utilizarea unor siguranțe necorespunzătoare;
- defecțiunile care decurg din neefectuarea de către Client a operațiunilor de
înreținere și mentenanță menționate în instrucțiunile de utilizarei;
- defecțiunile care decurg din utilizarea de piese de schimb și accesorii care nu
sunt originale și necorespunzătoare pentru modelul respectiv, efectuarea de
reparații și modificări de către persoane neautorizate;
- defecțiunile cauzate de continuarea utilizării Aparatului sau echipamentului
defect.
14. Garanția nu acoperă uzura normală a pieselor Aparatului și a altor piese
menționate în instrucțiunile de utilizare și în documentația tehnică drept având
durată specifică de funcționare.
15. Garanția pentru Aparat nu exclude, nu limitează și nu suspendă drepturile
cumpărătorului care decurg din gaj.
16. Producătorul nu este responsabil pentru daunele materiale cauzate de
Aparatul defect. Producătorul nu este responsabil de pierderile indirecte,
colaterale, ulterioare sau de pierderile morale, nici pentru daunele, inclusiv pentru
câştigurile, datele şi economiile pierdute, pierderea beneficiilor, litigiile părţilor terţe
precum şi alte pagube materiale care rezultă din sau sunt legate de utilizarea
acestui Aparat.
6. Před podáním reklamace výrobce doporučuje využít telefonickou nebo
internetovou technickou podporu. Kontakt najdete na adrese:
https://www.fibaro.com/support/.
7. V případě podání reklamace by měl zákazník kontaktovat výrobce prostřednic-
tvím e-mailu, který je dostupný na internetových stránkách
https://www.fibaro.com/support/.
8. Po správně podané reklamaci zákazník obdrží kontaktní údaje nejbližšího
autorizovaného záručního servisu („AZS”). Zákazník by se měl s AZS
zkontaktovat a vadné zařízení doručit na jeho adresu. Po obdržení zařízení
výrobce předá zákazníkovi číslo reklamace (RMA).
9. Vady budou odstraněny v průběhu 30 dnů ode dne dodání zařízení do AZS. V
této situaci se záruční doba automaticky prodlužuje o čas, ve kterém bylo zařízení
k dispozici AZS.
10. Reklamované zařízení musí zákazník dodat spolu s kompletním standardním
vybavením a platným dokladem potvrzujícím jeho koupi.
11. Náklady spojené s dopravou zařízení na území Polska hradí výrobce. V
případě dopravy zařízení z jiných států přepravní náklady hradí zákazník. V
případě neoprávněné reklamace AZS právo vymáhat od zákazníka náklady
spojené s jejím vyřízením.
12. AZS má právo odmítnou reklamaci pokud zjistí, že:
- zákazník nepoužíval zařízení v souladu s jeho určením a dle návodu k obsluze,
- zákazník dodal neúplné zařízení bez příslušenství a popisného štítku,
- příčinou poruchy není materiálová nebo výrobní vada způsobená výrobcem,
- záruční list je neplatný nebo chybí doklad o koupi.
13. Záruka se nevztahuje na:
- mechanické poškození (trhlina, říznutí, odření, ulomení, deformace způsobené
nárazem, upuštěním nebo jiným předmětem, použití zařízení jiným způsobem,
než je uvedeno v návodu k obsluze);
- poškození způsobené vnějšími vlivy, např.: povodeň, bouřka, požár, úder blesku,
živelná pohroma, zemětřesení, válka, občanské nepokoje, zásah vyšší moci,
nepředvídané nehody, krádež, zalití vodou nebo jinou tekutinou, vytečení baterie,
povětrnostní podmínky: působení slunečního záření, písku, vlhkosti, vysoké nebo
nízké teploty, znečištění ovzduší;
- poškození způsobené nefunkčním softwarem z důvodu napadení počítačovým
virem nebo neprovedenou či chybně provedenou aktualizací softwaru v souladu s
doporučeními výrobce;
- poškození způsobené přepětím v elektrické a/nebo telekomunikační síti nebo
připojením k energetické síti v rozporu s pokyny uvedenými v návodu k obsluze,
nebo z důvodu připojení dalších zařízení, jejichž připojení výrobce nedoporučuje;
- poškození způsobené provozem nebo skladováním zařízení v nevhodných
podmínkách, tzn. v místech s vysokou vlhkostí, prašností, příliš nízkou (mráz)
nebo vysokou teplotou okolí. Konkrétní podmínky, ve kterých je možné zařízení
používat, jsou uvedené v návodu k obsluze;
- poškození způsobené použitím příslušenství, které není doporučeno výrobcem;
6. Перед предъявлением гарантийной претензии Производитель
рекомендует использовать телефонную или онлайн техническую поддержку,
доступную по адресу: https://www.fibaro.com/support/.
7. С целью предъявить претензию Клиент должен связаться с
Производителем по электронной почте, направленной в адрес, указанный на
странице: https://www.fibaro.com/support/.
8. После правильного предъявления претензии, Клиент получит контактную
информацию авторизованного гарантийного сервиса ("АГС"). Клиент должен
связаться с АГС и доставить туда Устройство. После получения Устройства,
Производитель сообщит вам номер заявки (RMA).
9. Дефекты будут удалены в течение 30 дней, считая от даты поставки
оборудования в АГС. Гарантийный срок продлевается на время, за которое
устройство оставалось в АГС.
10. Устройство, к которому предъявляется претензия, должно
предоставиться Клиентом вместе с комплектным стандартным
оборудованием и документами, подтверждающими покупку.
11. Затраты на транспорт Устройства на территории Республики Польша
несет Производитель. В случае транспорта Устройства из других стран,
затраты на транспорт несет Клиент. В случае необоснованной гарантийной
претензии, АГС имеет право обременить Клиента затратами, связанными с
разъяснением дела.
12. АГС отказывается принять претензию, в случае:
- обнаружения использования Устройства несоответственно с
предназначением и руководством по эксплуатации,
- предоставления Клиентом некомплектного Устройства, без оборудования,
без шильдика,
- определения другой причины неисправности, чем дефект материала или
изготовления, присущий устройству,
- недействительности гарантийного документа и отсутствия доказательства
покупки,
13. Гарантия не распространяется на:
- механические повреждения (трещины, переломы, порезы, ссадины,
физическая деформация в результате удара, падения или сброса на
Устройство другого предмета или эксплуатация, несоответствующая
предназначению Устройства, определенному в руководстве по
эксплуатации);
- повреждения, возникшие в результате внешних причин, например
наводнения, бури, пожара, удара молнии, стихийных бедствий,
землетрясения, войны, гражданских волнений, форс-мажор,
непредвиденных случаев, кражи, залива жидкостью, протечки батареи,
погодных условий, воздействия солнечного света, песка, влаги, высокой или
низкой температуры, загрязнения воздуха;
- повреждения, вызванные неправильной работой программного
обеспечения, в результате вирусной атаки, или неиспользование обновлений
программного обеспечения в соответствии с рекомендациями
Производителя;
- повреждения, вызванные: скачками напряжения в сети электропитания
и/или телекоммуникации или подключением к сети несоответственно с
Declarația UE de conformitate simplificată:
Prin prezenta, Fibar Group S.A. declară dispozitivul este în conformitate cu
Directiva 2014/53/EU și 2011/65/EU. Textul integral al declarației UE de conformita-
te este disponibil la următoarea adresă internet: www.manuals.fibaro.com
Directiva de conformitate WEEE:
Dispozitivul etichetat cu acest simbol nu poate fi aruncat împreună cu alte
deșeuri menajere. Acesta va trebui predat la punctul de colectare pentru
reciclarea deșeurilor de echipamente electrice și electronice.
- poškození způsobené vadnou elektrickou instalací, včetně použitím nevhodných
pojistek;
- poškození způsobené údržbou nebo konzervačními úkony neshodnými s pokyny
výrobce uvedenými v návodu k obsluze;
- poškození způsobené použitím neoriginálních, nesprávných nebo nekompatibil-
ních náhradních dílů v rámci opravy provedené neoprávněnou osobou;
- poškození způsobené pokračováním v práci s poškozeným zařízením nebo
příslušenstvím.
14. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení součástek nebo dalších dílů
zařízení, jejichž doba použití je uvedena v návodu k obsluze nebo technické
dokumentaci.
15. Záruka zařízení nevylučuje, neomezuje nebo nepozastavuje práva zákazníka
vyplývající ze zodpovědnosti výrobce za prodané zařízení.
16. Výrobce není zodpovědný za škody na majetku způsobené vadným zařízením.
Výrobce nenese žádnou zodpovědnost za nepřímé, náhodné, zvláštní, následné
škody nebo morální ztráty, ani za ušlý zisk, ztrátu naspořených finančních
prostředků, ztrátu údajů, nároků třetích osob nebo jiné škody vyplývající nebo
související s použitím zařízení.
Zjednodušené EU prohlášení o shodě:
Fibar Group S.A. tímto prohlašuje, že toto zařízení je ve shodě se základními
požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 2014/53/EU a
2011/65/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové
adrese: www.manuals.fibaro.com
Shoda se směrnicí WEEE:
Zařízení s tímto symbolem nesmí být likvidováno s ostatními odpady z
domácnosti. Musí být předáno příslušnému místu pro recyklaci
elektrických a elektrotechnických zařízení.
руководством по эксплуатации или по поводу подключения других продуктов,
подключение которых не рекомендуется Производителем;
- повреждения, вызванные работой или хранением Устройства в крайне
неблагоприятных условиях, т.е. высокой влажности, напыления, слишком
низкой (мороз) или слишком высокой температуре окружающей среды.
Детальные условия, при каких допускается использование Устройства,
определяются в руководстве по эксплуатации;
- повреждения, возникшие в результате использования принадлежностей, не
рекомендуемых Производителем;
- повреждения, вызванные неправильной электрической установкой
пользователя, в том числе применением неправильных предохранителей;
- повреждения, возникшие в результате Прекращения Клиентом ухода и
обслуживания, предусмотренного руководством по эксплуатации;
- повреждения, возникшие в результате применения неоригинальных,
непредназначенных для этой модели запчастей и оборудования,
выполнением ремонтов и модификаций неуполномоченными лицами;
- повреждения, возникшие в результате продолжения работы неисправным
Устройством или оборудованием.
14. Гарантия не распространяется на нормальный износ деталей Устройства
и других запчастей, указанных в руководстве по эксплуатации и технической
документации с определенным временем работы.
15. Гарантия на Устройство не исключает, не ограничивает или
приостанавливает права Клиента по дополнительной гарантии.
16. Производитель не несет ответственности за ущерб, причиненный
имуществу вследствие дефекта Устройства. Производитель не несет
ответственности за случайные, специальные, косвенные убытки или за
моральный ущерб, включая, среди прочего, потерю прибыли, сбережений,
данных, потерю льгот, претензии со стороны третьих лиц или другие убытки,
возникающие из или связанные с использованием Устройства.
Упрощенная декларация соответствия ЕС:
Fibar Group S.A. настоящим заявляет, что устройство соответствует
Директиве 2014/53/EU и 2011/65/EU. Полный текст декларации соответствия
ЕС доступен по следующему адресу в сети Интернет:
www.manuals.fibaro.com
Соответствие директиве WEEE:
Устройство, помеченное этим символом, не должно
утилизироваться вместе с другими бытовыми отходами. Устройство
должно быть передано в соответствующий пункт сбора вторсырья
для утилизации электрического и электронного оборудования.
Fibar Group S.A. ul.Lotnicza 1, 60-421 Poznań
FGSD-002
DWU001/015/FG/15
EN 14604:2005+AC:2008
Organismul notificat de certificare nu. 1438
Protecție împotriva incendiilor
15
Fibar Group S.A. ul.Lotnicza 1, 60-421 Poznań
FGSD-002
DWU001/015/FG/15
EN 14604:2005+AC:2008
Oznámený subjekt pro osvědčení, číslo 1438
Požární ochrana
15
Fibar Group S.A. ul.Lotnicza 1, 60-421 Poznań
FGSD-002
DWU001/015/FG/15
EN 14604:2005+AC:2008
Уведомленный орган по сертификации но. 1438
Огнезащита
15
Lorem ipsum
  • Page 1 1
  • Page 2 2
  • Page 3 3
  • Page 4 4
  • Page 5 5
  • Page 6 6

Fibaro FGSD-002 ZW5 Manualul proprietarului

Tip
Manualul proprietarului
Acest manual este potrivit și pentru