Skil 0740 AT Manual de utilizare

Categorie
Aparate de tuns gard viu
Tip
Manual de utilizare

Acest manual este potrivit și pentru

74
Acordaţi o atenţie specială instrucţiunilor de
securitate şi avertizare; neglijarea acestora poate
duce la vătămări grave
Verificaţi dacă ambalajul conţine toate componentele aşa
cum se ilustrează în desenul 2
În cazul în care lipsesc piese sau acestea sunt
deteriorate, contactaţi distribuitorul
CARACTERISTICI TEHNICE 1
ELEMENTELE SCULEI 2
A Clemă de prindere cablu
B Comutator mâner anterior
C Comutator mâner posterior
D Lame de tăiere
E Dispozitiv de protecţie
F Teacă de protecţie pentru vârful lamei
G Fantele de ventilaţie
H Sistem de depozitare cu şină (nu se furnizează
împreună cu şuruburile)
J Capac pentru lame
PROTECŢIE
INSTRUCŢIUNI DE SIGURANŢĂ GENERALE
ATENŢIE! Citiţi toate indicaţiile de avertizare şi
instrucţiunile. Nerespectarea indicaţiilor de avertizare şi a
instrucţiunilor poate provoca electrocutare, incendii şi/sau
răniri grave. Păstraţi toate indicaţiile de avertizare şi
instrucţiunile în vederea utilizărilor viitoare. Termenul
de “sculă electrică” folosit în indicaţiile de avertizare se
referă la sculele electrice alimentate de la reţea (cu cablu de
alimentare) şi la sculele electrice cu acumulator (fără cablu
de alimentare).
1) SIGURANŢA LA LOCUL DE MUNCĂ
a) Păstraţi-vă locul de muncă curat şi bine iluminat.
Dezordinea la locul de muncă sau existenţa unor
sectoare de lucru neiluminate poate duce la accidente.
b) Nu folosiţi maşina în medii cu pericol de explozie,
acolo unde există lichide, gaze sau pulberi
inflamabile. Sculele electrice pot produce scântei care
să aprindă pulberile sau vaporii.
c) Nu permiteţi accesul copiilor şi al altor persoane în
timpul lucrului cu maşina. Dacă vi se distrage atenţia
puteţi pierde controlul asupra maşinii.
2) SECURITATE ELECTRICĂ
a) Ştecherul de racordare a maşinii trebuie să se
potrivească cu priza de alimentare. Nu este permisă
în nici-un caz modificarea ştecherului. Nu folosiţi
adaptoare pentru ştechere la maşinile legate la
pământ. Ştecherele nemodificate şi prizele de curent
adecvate acestora reduc riscul de electrocutare.
b) Evitaţi contactul corporal cu suprafeţe legate la
pământ ca ţevi, radiatoare, plite electrice şi
frigidere. Există un risc crescut de electrocutare atunci
când corpul dv. este şi el legat la pământ.
c) Nu lăsaţi maşina afară în ploaie sau în mediu umed.
Riscul de electrocutare creşte atunci când într-o sculă
electrică pătrunde apă.
d) Nu trageţi niciodată maşina de cordonul de
alimentare pentru a o transporta, a o atârna sau a
scoate ştecherul din priza de curent. Feriţi cordonul
de alimentare de căldură, ulei, muchii ascuţite sau
de subansamble aflate în mişcare. Un cordon de
alimentare deteriorat sau înfăşurat măreşte riscul de
electrocutare.
e) Atunci când lucraţi cu scula electrică în aer liber,
folosiţi numai cordoane prelungitoare autorizate
pentru exterior. Întrebuinţarea unu cordon prelungitor
adecvat utilizării în aer liber reduce riscul de
electrocutare.
f) Atunci când nu poate fi evitată utilizarea sculei
electrice în mediu umed, folosiţi un întrerupător de
circuit cu împământare. Folosirea unei întrerupător de
circuit cu împământare reduce riscul de electrocutare.
3) SECURITATEA PERSOANELOR
a) Fiţi vigilenţi, fiţi atenţi la ceea ce faceţi şi procedaţi
raţional atunci când lucraţi cu scula electrică. Nu
folosiţi maşina dacă sunteţi obosiţi sau vă aflaţi sub
influenţa drogurilor, alcoolului sau a
medicamentelor. Un moment de neatenţie în timpul
lucrului cu maşina poate duce la răniri grave.
b) Purtaţi echipament de protecţie personală şi
întotdeauna ochelari de protecţie. Folosirea
echipamentelor de protecţie a persoanei ca mască de
protecţie împotriva prafului, încălţăminte antiderapantă,
cască de protecţie sau aparat de protecţie auditivă, în
funcţie de tipul şi domeniul de folosire al sculei electrice,
reduce riscul rănirilor.
c) Evitaţi o punere în funcţiune involuntară. Înainte de
a introduce ştecherul în priză şi/sau de a introduce
acumulatorul în scula electrică, de a o ridica sau de
a o transporta, asiguraţi vă că aceasta este oprită.
Dacă atunci când transportaţi scula electrică ţineţi
degetul pe întrerupător sau dacă porniţi scula electrică
înainte de a o racorda la reţeaua de curent, puteţi
provoca accidente.
d) Înainte de a pune maşina în funcţiune scoateţi afară
cheile reglabile şi fixe. O cheie reglabilă sau fixă, aflată
într-o componentă de maşină care se roteşte, poate
provoca răniri.
e) Nu vă supraapreciaţi. Asiguraţi-vă o poziţie stabilă
şi păstraţi-vă întotdeauna echilibrul. Astfel veţi putea
controla mai bine maşina în situaţii neaşteptate.
f) Purtaţi îmbrăcăminte de lucru adecvată. Nu purtaţi
haine largi sau podoabe. Ţineţi părul,
îmbrăcămintea şi mănuşile departe de componente
aflate în mişcare. Îmbrăcămintea largă, podoabele şi
părul lung pot fi prinse de piesele aflate în mişcare.
g) Dacă există posibilitatea montării de echipamente şi
instalaţii de aspirare şi colectare a prafului,
asiguraţi-vă că acestea sunt conectate şi folosite
corect. Folosirea unei instalaţii de aspirare a prafului
poate duce la reducerea poluării cu praf.
4) MANEVRAŢI ŞI FOLOSIŢI CU GRIJĂ SCULELE
ELECTRICE
a) Nu suprasolicitaţi maşina. Folosiţi scula electrică
destinată executării lucrării dumneavoastră. Cu
scula electrică potrivită lucraţi mai bine şi mai sigur în
domeniul de putere specificat.
75
b) Nu folosiţi scula electrică dacă are întrerupătorul
defect. O sculă electrică, care nu mai poate fi pornită sau
oprită este periculoasă şi trebuie reparată.
c) Scoateţi ştecherul afară din priză şi/sau îndepărtaţi
acumulatorul, înainte de a executa reglaje, a
schimba accesorii sau de a pune maşina la o parte.
Această măsură preventivă reduce riscul unei porniri
involuntare a maşinii.
d) În caz de nefolosire păstraţi maşinile la loc
inaccesibil copiilor. Nu permiteţi persoanelor care
nu sunt familiarizate cu maşina sau care n-au citit
prezentele instrucţiuni, să folosească maşina.
Sculele electrice sunt periculoase atunci când sunt
folosite de persoane fără experienţă.
e) Întreţineţi-vă cu grijă maşina. Controlaţi dacă
componentele mobile funcţionează corect şi dacă
nu se blochează, dacă nu există piese defecte sau
deteriorate, care să afecteze funcţionarea maşinii.
Înainte de a repune în funcţiune maşina, duceţi-o la
un atelier de asistenţă service pentru repararea sau
înlocuirea pieselor deteriorate. Multe accidente s-au
datorat întreţinerii defectuoase a sculelor electrice.
f) Păstraţi accesoriile bine ascuţite şi curate.
Accesoriile atent întreţinute, cu muchii tăietoare bine
ascuţite se blochează mai greu şi pot fi conduse mai
uşor.
g) Folosiţi sculele electrice, accesoriile, dispozitivele
de lucru etc. conform prezentelor instrucţiuni. Ţineţi
seama de condiţiile de lucru şi de lucrarea care
trebuie executată. Întrebuinţarea unor scule electrice
destinate altor utilizări decât cele preconizate, poate
duce la situaţii periculoase.
5) SERVICE
a) Permiteţi repararea maşinii dumneavoastră numai
de către un specialist calificat şi numai cu piese de
schimb originale. În acest mod este garantată
menţinerea siguranţei de exploatare a maşinii.
INSTRUCŢIUNI DE SIGURANŢĂ SPECIFICE PENTRU
MAŞINILE DE TUNS GARD VIU
ÎNAINTEA UTILIZĂRII
Înaintea utilizării pentru prima dată a sculei este
recomandat să primiti informaţii practice
Această sculă nu este destinată utilizării de către
persoane (inclusiv copii) cu capacităţi reduse fizice,
senzoriale sau mentale, sau fără experienţă şi
cunoştinţe, cu excepţia cazului în care sunt
supravegheaţi sau instruiţi în privinţa folosirii sculei
de către o persoană responsabilă pentru siguranţa
lor
Asiguraţi-vă că copii nu se joacă cu scula
Nu lăsaţi scula nesupravegheată
Utilizaţi instrumentul numai în timpul zilei sau cu o sursă
adecvată de lumină artificială
Nu tundeţi gardul viu dacă acesta este umed
Nu utilizaţi niciodată instrumentul cu un dispozitiv de
protecţie defect
Asiguraţi-vă că scula are contactul întrerupt atunci când
o conecţati la priză (aparatele 230 V şi 240 V pot fi
conectate la reţeaua de 220 V)
Înaintea fiecărei utilizări, verificaţi felul cum funcţionează
dispozitivul şi în cazul unui defect, daţi-l imediat să fie
reparat de o persoană autorizată; niciodată să nu
demontaţi dvs dispozitivul
Verificaţi periodic cordonul şi dacă este deteriorat cereti
unei persoane calificate să le înlocuiască
Folosiţi doar un cablu prelungitor destinat utilizării în aer
liber echipat cu un ştecher şi o priză protejate contra
stropirii
Folosiţi cabluri de prelungire derulate complet, protejate/
izolate, cu o capacitate de 16 amperi
Verificaţi periodic cablul prelungitor şi înlocuiţi-l dacă este
deteriorat (cordoanele de racord necorespunzătoare
pot fi periculoase)
Atunci când folosiţi instrumentul în medii cu umiditate
crescută, utilizaţi un dispozitiv de curent rezidual (RCD)
cu un curent de declanşare de maxim 30 mA
Înainte de utilizare, inspectaţi cu atenţie zona de utilizare
a maşinii de tuns gard viu şi îndepărtaţi toate obiectele
străine care pot fi agăţate de lamele de tăiere (cum ar fi
pietre, cuie, garduri de sârmă, suporturi de metal pentru
plante)
ÎN TIMPUL FUNCŢIONĂRII
Purtaţi mănusi de protecţie, îmbrăcăminte strânsă pe
corp şi încălţăminte robustă
Nu utilizaţi instrumentul dacă sunteţi desculţ(ă) sau
purtaţi sandale
Purtaţi întotdeauna pantaloni şi mâneci lungi atunci când
utilizaţi instrumentul
Nu utilizaţi instrumentul în apropierea altor persoane şi
animale la o distanţă mai mică de 5 metri
Menţineţi o poziţie sigură a corpului în timpul utilizării
maşinii de tuns gard viu (nu vă întindeţi corpul şi
membrele pentru a lucra, în special peste trepte şi scări)
Feriţi toate părţile corpului de lamele de tăiere, nu
îndepărtaţi materialele tăiate şi nu ţineţi materialul
care trebuie tăiat în timpul funcţionării lamelor,
asiguraţi-vă că întrerupătorul este oprit atunci când
curăţaţi materialele blocate (un moment de neatenţie
în timpul utilizării instrumentului poate avea ca rezultat
vătămarea corporală gravă)
Feriţi cablul prelungitor de zona de tăiere (în timpul
funcţionării maşinii de tuns gard viu, cablul poate fi
ascuns între arbuşti şi poate fi tăiat accidental de lame)
Apucaţi maşina numai de suprafeţele izolate ale
mânerelor, deoarece lamele de tăiere pot atinge fire
ascunse sau propriul cablu (lamele de tăiere care intră
în contact cu un cablu electric aflat sub tensiune pot
determina punerea sub tensiune a părţilor metalice
expuse ale maşinii şi pot cauza electrocutarea
operatorului)
Nu călcaţi, nu striviţi şi nu trageţi de cablul prelungitor
Protejaţi cablul prelungitor de căldură, ulei şi contactul cu
muchii ascuţite
În cazul unor defecţiuni electrice sau mecanice
deconectaţi imediat instrumentul şi scoateţi şnurul din
priză
DUPĂ UTILIZARE
Opriţi întotdeauna instrumentul şi scoateţi-l din priză
după utilizare
76
Transportaţi instrumentul ţinându-l de mâner, cu
lamele de tăiere oprite şi, atunci când transportaţi
sau depozitaţi instrumentul, montaţi întotdeauna
capacul pentru lame (utilizarea corectă a instrumentului
va reduce posibila vătămare corporală cauzată de lamele
de tăiere)
Depozitaţi scula în interior, într-un loc uscat şi încuiat, la
care copiii să nu aibă acces
SEMNIFICAŢIA SIMBOLURILOR DE PE INSTRUMENT
3 Citiţi manual de instrucţiuni înainte de utilizare
4 Nu expuneţi instrumentul la ploaie
5 Purtaţi ochelari de protecţie şi căşti antifonice
6 În cazul în care cablul prelungitor este deteriorat sau
secţionat în timpul lucrului, deconectaţi imediat
instrumentul de la priză
7 Izolaţie dublă (nu este necesar fir de împământare)
UTILIZAREA
Clemă de prindere cablu 8
- fixaţi bucla cablului prelungitor în clema de prindere a
cabluluiA, conform ilustraţiei
- trageţi ferm pentru a fixa cablul prelungitor
Comutator de siguranţă pentru utilizare cu 2 mâini 9
Previne pornirea accidentală a instrumentului
- porniţi instrumentul apăsând pe întrerupătorul B şi
întrerupătorul C
- opriţi instrumentul prin eliberarea întrerupătorului B
sau întrerupătorului C
Utilizarea sculei
! începeţi să tundeţi gardul viu numai atunci când
porneşte motorul
! nu tundeţi plantele de la nivelul solului, pentru a
preveni deteriorarea lamelor de tăiere din cauza
pământului/nisipului D
! nu suprasolicitaţi instrumentul prin tăierea
tulpinilor mai groase de 14 mm
- îndepărtaţi instrumentul de zona de tăiere înainte de
a-l opri
! după oprirea instrumentului, lamele continuă să
se mişte timp de câteva secunde
Teacă de protecţie pentru vârful lamei F 2
- previne reculul instrumentului la contactul cu obiecte
solide (cum ar fi stâlpii de gard sau zidurile casei)
- protejează lamele de la capăt împotriva deteriorării
Tunderea gardului viu 0
- tundeţi mai întâi părţile laterale ale gardului viu (de la
bază în sus), apoi tundeţi partea superioară
- tundeţi partea laterală a gardului viu astfel încât acesta
să fie uşor mai îngust în partea de sus
- folosiţi un fierăstrău de mână sau foarfecele de
grădină pentru a tăia ramurile mai groase
Mânuirea şi dirijarea sculei
- tineţi aparatul cu ambele mâini cu fermitate şi luaţi o
poziţie stabilă
! în timp ce lucraţi, ţineţi întotdeauna scula de zonă
(zonele) de prindere colorate gri !
- ghidaţi instrumentul în faţa dumneavoastră
- asiguraţi-vă că aţi direcţionat cablul prelungitor în
afara zonei de lucru
- începeţi să tundeţi în apropierea prizei de reţea şi
îndepărtaţi-vă de aceasta în timpul lucrului
SFATURI PENTRU UTILIZARE
Pentru tunderea gardului viu la o înălţime uniformă
- legaţi o bucată de sfoară pe lungimea gardului, la
înălţimea dorită
- tundeţi gardul viu chiar deasupra acestei sfori
Perioade de tăiere/tundere recomandate (Europa de
Vest)
- tundeţi gardul viu cu frunze căzătoare în iunie şi
octombrie
- tundeţi gardul viu conifer în aprilie şi august
- tundeţi coniferele şi alţi arbuşti cu creştere rapidă o
dată la 6 săptămâni, din mai până în octombrie
ÎNTREŢINERE / SERVICE
Acest instrument nu este destinat utilizării profesionale
Păstraţi instrumentul, cablul şi lamele de tăiere curate
! deconectaţi de la priză înainte de a curăţa
- instrumentul se curăţă cu o cârpă umedă (nu se
folosesc agenţi sau solvenţi de curăţat)
- curăţaţi orificiile de aerisire G 2 regulat cu o perie sau
cu aer comprimat
- după utilizare, curăţaţi întotdeauna cu atenţie şi
lubrifiaţi uşor lamele de tăiere
! purtaţi mănuşi de protecţie atunci când utilizaţi
sau curăţaţi lamele de tăiere
Verificaţi periodic starea lamelor de tăiere şi strângerea
şuruburilor lamelor
Verificaţi periodic dacă există componente uzate sau
deteriorate şi reparaţi-le/înlocuiţi-le atunci când este
necesar
Ascuţirea lamelor de tăiere
! deconectaţi instrumentul de la priză înainte de a
ascuţi
- ascuţiţi lamele de tăiere cu o pilă mică şi netedă în
cazul în care acestea au fost deteriorate de un obiect
solid
- totuşi, vă recomandăm ca ascuţirea lamelor să fie
efectuată de un specialist
- ungeţi lamele de tăiere după ascuţire
Depozitare @
- fixaţi bine sistemul de depozitare cu şină H pe perete
folosind 4 şuruburi (nu se furnizează cu
instrumentul), pe orizontală
- folosiţi capacul pentru lame J atunci când depozitaţi
instrumentul
- înainte de a depozita instrumentul, ştergeţi lamele de
tăiere cu o cârpă înmuiată în ulei pentru a preveni
coroziunea
Dacă în ciuda procedeelor de fabricaţie şi control
riguroase scula are totuşi o pană, repararea acesteia se
va face numai la un atelier de asistenţă service autorizat
pentru scule electrice SKIL
- trimiteţi scula în totalitatea lui cu bonul de cumpărare
la distribuitorul sau la centrul de service SKIL cel mai
apropiat (adrese şi diagrame de service se găseasc la
www.skileurope.com)
77
DEPANAREA
Următoarea listă prezintă simptomele problemelor,
cauzele posibile şi operaţiunile de corectare (dacă
acestea nu pot fi identificate şi problema nu poate fi
corectată, contactaţi furnizorul sau centrul de service)
! opriţi şi deconectaţi instrumentul de la priză
înainte de investigarea problemei
Motorul nu porneşte sau se opreşte brusc
- ştecherul de alimentare este defect -> folosiţi un alt
ştecher
- ştecherul nu este conectat -> conectaţi ştecherul
- cablul prelungitor este deteriorat -> înlocuiţi cablul
prelungitor
Instrumentul funcţionează intermitent
- cablul prelungitor este deteriorat -> înlocuiţi cablul
prelungitor
- cabluri interne defecte -> contactaţi furnizorul/centrul
de service
- comutator de pornire/oprire defect -> contactaţi
furnizorul/centrul de service
Motorul funcţionează, dar lamele rămân în poziţie
staţionară
- defecţiune internă -> contactaţi furnizorul/centrul de
service
Lamele de tăiere sunt fierbinţi
- lamele de tăiere sunt tocite -> ascuţiţi lamele
- lamele de tăiere prezintă urme de lovitură -> verificaţi
lamele
- prea multă fricţiune cauzată de lipsa lubrifiantului ->
ungeţi lamele
MEDIUL
Nu aruncaţi sculele electrice, accesoriile sau
ambalajele direct la pubelele de gunoi (numai pentru
ţările din Comunitatea Europeană)
- Directiva Europeană 2002/96/EC face referire la
modul de aruncare a echipamentelor electrice şi
electronice şi modul de aplicare a normelor în
conformitate cu legislaţia naţională; sculele electrice în
momentul în care au atins un grad avansat de uzură şi
trebuiesc aruncate, ele trebuiesc colectate separat şi
reciclate într-un mod ce respectă normele de protecţie
a mediului inconjurător
- simbolul # vă va reaminti acest lucru
DECLARAŢIE DE CONFORMITATE
Declarăm pe proprie răspundere că acest product este
conform cu următoarele standarde sau documente
standardizate: EN 60745, EN 61000, EN 55014, în
conformitate cu regulile 2004/108/CE, 2006/42/CE,
2000/14/CE, 2011/65/UE
Documentaţie tehnică la: SKIL Europe BV (PT-SEU/
PJE), 4825 BD Breda, NL
Arno van der Kloot
Vice President
Operations & Engineering
SKIL Europe BV, 4825 BD Breda, NL
Jan Trommelen
Approval Manager
21.09.2011
ZGOMOT/VIBRAŢII
Măsurat în conformitate cu EN 60745 nivelul de presiune
a sunetului generat de acest instrument este de 80 dB(A)
iar nivelul de putere a sunetului 100 dB(A) (abaterea
standard: 3 dB), iar nivelul vibraţiilor 3,3 m/s² (metoda
mînă - braţ; incertitudine K = 1,5 m/s²)
Măsurat în conformitate cu 2000/14/CE nivelul garantat
de putere a sunetului (LWA) este mai mic de 103 dB(A)
(procedeu de evaluare al conformităţii potrivit anexei V)
Nivelul emisiilor de vibraţii a fost măsurat în conformitate
cu un test standardizat precizat în EN 60745; poate fi
folosit pentru a compara o sculă cu alta şi ca evaluare
preliminară a expunerii la vibraţii atunci când folosiţi scula
pentru aplicaţiile menţionate
- utilizarea sculei pentru aplicaţii diferite sau cu
accesorii diferite şi prost întreţinute poate creşte
semnificativ nivelul de expunere
- momentele în care scula este oprită sau când
funcţionează dar nu execută nicio lucrare, pot reduce
semnificativ nivelul de expunere
! protejaţi-vă împotriva efectelor vibraţiilor prin
întreţinerea sculei şi a accesoriilor sale, păstrând
mâinile calde şi organizând procesele de lucru

Ножица за жив плет 0740
УВОД
Този инструмент е проектиран за подрязване на жив
плет и храсти и е предназначен само за битова
употреба
Този инструмент не е предназначен за
професионална употреба
Прочетете внимателно това ръководство преди
употреба и го запазете за справки в бъдеще 3
Объpнете специално внимание на инстpукциите
за безопасност и пpедупpежденията;
неспазването им може да доведе до сеpиозно
увpеждане
Проверете дали в опаковката се намират всички
части, както е показано на чертежа 2
Когато има липсващи или повредени части, моля,
свържете се с Вашия дилър
ТЕXHИЧЕСКИ ПAРAМЕТРИ 1
ЕЛЕМЕНТИ НА ИНСТРУМЕНТА 2
A Ограничител на кабела
B Прекъсвач на предната дръжка
C Прекъсвач на задната дръжка
D Режещи остриета
E Защитeн капак
F Предпазител на върха на режещото острие
G Вентилационните отвоpи
H Конзола за съхранение (в комплекта не са
включени винтове)
J Предпазен капак на режещите остриета
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56
 • Page 57 57
 • Page 58 58
 • Page 59 59
 • Page 60 60
 • Page 61 61
 • Page 62 62
 • Page 63 63
 • Page 64 64
 • Page 65 65
 • Page 66 66
 • Page 67 67
 • Page 68 68
 • Page 69 69
 • Page 70 70
 • Page 71 71
 • Page 72 72
 • Page 73 73
 • Page 74 74
 • Page 75 75
 • Page 76 76
 • Page 77 77
 • Page 78 78
 • Page 79 79
 • Page 80 80
 • Page 81 81
 • Page 82 82
 • Page 83 83
 • Page 84 84
 • Page 85 85
 • Page 86 86
 • Page 87 87
 • Page 88 88
 • Page 89 89
 • Page 90 90
 • Page 91 91
 • Page 92 92
 • Page 93 93
 • Page 94 94
 • Page 95 95
 • Page 96 96
 • Page 97 97
 • Page 98 98
 • Page 99 99
 • Page 100 100
 • Page 101 101
 • Page 102 102
 • Page 103 103
 • Page 104 104
 • Page 105 105
 • Page 106 106
 • Page 107 107
 • Page 108 108
 • Page 109 109
 • Page 110 110
 • Page 111 111
 • Page 112 112
 • Page 113 113
 • Page 114 114
 • Page 115 115
 • Page 116 116

Skil 0740 AT Manual de utilizare

Categorie
Aparate de tuns gard viu
Tip
Manual de utilizare
Acest manual este potrivit și pentru