Black & Decker ASI300 Manual de utilizare

Tip
Manual de utilizare
www.blackanddecker.eu
ASI300
402011-73 RO
Traducere a instrucţiunilor originale
2
3
ROMÂNĂ
Destinaţia de utilizare
Compresorul Black & Decker este conceput să e utilizat
în mediu casnic, folosind cablul său de 230 de volţi sau
cablul c.c. de 12 volţi pentru majoritatea automobilelor,
împreună cu adaptorul de 12 volţi pentru a um a anve-
lope de maşină sau de bicicletă, mingi etc. Acest produs
este destinat exclusiv uzului casnic.
Instrucţiuni de siguranţă
Avertisment! Atunci când utilizaţi aparate alimentate de
la reţeaua electrică, trebuie să respectaţi întotdeauna
măsurile de siguranţă de bază, inclusiv cele din continu-
are, pentru a reduce riscul de incendiu, de electrocutare,
de vătămări corporale şi deteriorare a materialelor.
Citiţi cu atenţie tot acest manual înainte de a utiliza
aparatul.
Destinaţia de utilizare este descrisă în acest ma-
nual. Utilizarea vreunui accesoriu sau ataşament
sau efectuarea vreunei operaţiuni cu acest aparat
diferite de cele recomandate în prezentul manual
de instrucţiuni poate implica un risc de vătămare
corporală.
Păstraţi acest manual pentru consultare ulterioară.
Utilizarea aparatului dvs.
Fiţi întotdeauna atenţi atunci când utilizaţi acest aparat.
Acest aparat nu este destinat utilizării de către
persoane tinere sau in rme fără supraveghere.
Aparatul nu trebuie să e folosit drept jucărie.
Nu permiteţi copiilor sau animalelor să se apropie
de zona de lucru sau să atingă aparatul sau cablul
de alimentare.
Este necesară o supraveghere atentă atunci când
aparatul este folosit în apropierea copiilor.
Utilizaţi exclusiv în spaţii uscate. Nu permiteţi
udarea aparatului.
Nu scufundaţi aparatul în apă.
Nu desfaceţi carcasa aparatului. Nu există com-
ponente ce pot reparate în interiorul acestuia.
Nu operaţi aparatul în atmosfere explozive, cum
ar în prezenţa lichidelor, gazelor sau pulberilor
explozive.
Pentru a reduce riscul de deteriorare a ştecherelor
şi a cablurilor, nu trageţi niciodată de cablu pentru
a scoate ştecherul din priză.
Siguranţa terţilor
Acest aparat nu este destinat utilizării de către
persoane (inclusiv copii) cu capacităţi zice, sen-
zoriale sau mentale reduse sau de către persoane
lipsite de experienţă şi cunoştinţe, cu excepţia
cazurilor în care acestea au fost supravegheate şi
instruite cu privire la utilizarea aparatului de către
o persoană responsabilă pentru siguranţa lor.
Copiii trebuie să e supravegheaţi pentru a vă
asigura că nu se joacă cu aparatul.
După utilizare
Atunci când nu este folosit, aparatul trebuie să e
depozitat într-un spaţiu uscat, bine ventilat şi nu la
îndemâna copiilor.
Copiii nu trebuie să aibă acces la aparatele depo-
zitate.
Atunci când aparatul este depozitat sau transportat
într-un vehicul, acesta trebuie să e poziţionat în
portbagaj sau trebuie să e legat pentru a preveni
deplasarea sa ca urmare a schimbărilor rapide de
viteză şi direcţie.
Inspecţia şi reparaţiile
Înainte de utilizare, verificaţi aparatul pentru
a depista componentele eventual deteriorate sau
defecte. Veri caţi dacă există componente rupte,
întrerupătoare deteriorate sau orice altă condiţie
ce ar putea afecta utilizarea aparatului.
Nu utilizaţi aparatul în cazul în care există vreo
componentă
deteriorată sau defectă.
Prevedeţi repararea sau înlocuirea componentelor
deteriorate sau defecte de către un agent autorizat
de reparaţii.
Nu încercaţi niciodată să îndepărtaţi sau să înlocuiţi
vreo componentă diferită de cele speci cate în
acest manual.
Instrucţiuni suplimentare de siguranţă pentru
compresoare
Numai pentru uz casnic şi pentru automobile. Um-
aţi anvelope de maşină şi bicicletă, mingi, saltele
gon abile şi multe alte obiecte din gospodărie.
Aerul comprimat din compresor nu trebuie să e
respirat. Nu inhalaţi niciodată aer din compresor
sau dintr-un dispozitiv de respirat conectat la
compresor.
Um aţi diverse articole numai la recomandarea
producătorilor acestora. Depăşirea presiunii
nominale poate cauza explodarea obiectelor,
conducând la vătămări personale.
Nu lăsaţi compresorul în funcţiune nesuprave-
gheat. Poate sparge anvelopele sau alte obiecte.
Deoarece vibraţiile produse de compresor pot
determina deplasarea sa, nu îl utilizaţi amplasat pe
rafturi sau suprafeţe la înălţime. Utilizaţi-l numai la
nivelul solului sau al bancului de lucru.
Nu modi caţi şi nu încercaţi să-l reparaţi. Nu per-
foraţi, nu sudaţi şi nu faceţi vreo modi care asupra
compresorului sau asupra ataşamentelor acestuia.
Nu utilizaţi compresorul în timp ce motorul este
pornit.
Utilizaţi numai împreună cu accesoriile incluse
sau cu cele de calibru mai mare sau egal cu 11,03
bari/160 psi. Utilizarea unui accesoriu nerecoman-
dat pentru această unealtă ar putea periculoasă.
Nu vă jucaţi cu unealta. Aerul la presiune ridicată
este periculos. Nu orientaţi uxul de aer către dvs.
sau către alte persoane.
Compresorul se poate încălzi în timpul utilizării.
Lăsaţi compresorul să se răcească timp de 30 de
minute înainte de a-l depozita.
Nu transportaţi niciodată compresorul trăgând de
furtun.
Nu orientaţi duza sau furtunul spre animale sau
persoanele din jur.
4
Depozitaţi compresorul în spaţii ce nu se a ă la
îndemâna copiilor.
Manometrul are doar rol indicativ. Presiunea an-
velopelor trebuie veri cată în mod regulat cu un
manometru certi cat.
Înainte de utilizare, veri caţi pentru a depista sem-
ne de deteriorare, îmbătrânire şi uzură pe cablul
de alimentare.
Nu utilizaţi aparatul în cazul în care cablul de ali-
mentare sau ştecherul este deteriorat sau defect
(unde este cazul).
Siguranţa electrică
Această unealtă/aparat prezintă izolare dublă;
prin urmare, nu este necesară împământarea.
Veri caţi întotdeauna ca alimentarea cu ener-
gie să corespundă tensiunii de pe plăcuţa cu
speci caţii.
Siguranţa electrică poate îmbunătăţită ulterior folosind
o protecţie pentru dispozitivele de curent rezidual (RCD)
de mare sensibilitate (30mA/30 mS).
În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat,
acesta trebuie să e înlocuit de producător sau de către
un Centru de Service Black & Decker autorizat pentru
a evita pericolul.
Următoarele simboluri de avertizare sunt amplasate
pe unealtă/aparat:
Citiţi manualul de instrucţiuni înainte de
a utiliza compresorul.
Nu expuneţi aparatul la ploaie sau umi-
ditate ridicată.
Înainte de a efectua operaţii de întreţinere
sau curăţare a aparatului, deconectaţi
cablul de alimentare.
Nu lăsaţi compresorul nesupravegheat.
Descriere
1. Capacul compartimentului de depozitare
2. Manometru
3. Furtun aer cu adaptor supapă universală
4. Adaptor şi cablu c.c. de 12 volţi
5. Mufă şi cablu c.a. de 230 volţi
Riscuri reziduale
Pot surveni riscuri reziduale suplimentare în timpul
utilizării uneltei, riscuri ce este posibil să nu e incluse
în avertizările de siguranţă ataşate. Aceste riscuri
pot determinate de utilizarea incorectă, utilizarea
prelungită etc.
Nici măcar în cazul aplicării regulamentelor de sigu-
ranţă corespunzătoare şi implementării dispozitivelor
de siguranţă, anumite riscuri reziduale nu pot evitate.
Acestea includ:
Vătămări cauzate de atingerea componentelor în
rotire/mişcare.
Vătămări cauzate în momentul schimbării compo-
nentelor, lamelor sau accesoriilor.
Vătămări cauzate de utilizarea prelungită a unei
unelte. La utilizarea unei unelte pe perioade pre-
lungite, asiguraţi-vă că faceţi pauze la intervale
regulate.
Afectarea auzului.
Pericole asupra sănătăţii cauzate de inhalarea
prafului rezultat în urma utilizării uneltei (exemplu:-
prelucrarea lemnului, în special a stejarului, fagului
şi MDF).
Utilizare
Spaţiu de depozitare pentru furtunul de aer şi cablul
de alimentare
Furtunul de aer (3) şi cablul c.a. (5) sunt depozitate în
compartimentul de depozitare (1) de pe partea superioa-
ră a compresorului ( g. A). Ori ciile de pe ambele părţi
ale capacului (1) permit ieşirea furtunului şi a cablului
din compartiment astfel încât capacul compartimentului
să e închis în timp ce compresorul este în uz. Cablul
c.c. (4) este depozitat în compartimentul de depozitare
(9) din partea din spate a compresorului.
Montarea accesoriilor ( g. B şi D)
Compresorul este furnizat împreună cu duzele conice
standard şi cu duza de um are în formă de ac (6),
amplasate pe baza unităţii ( g. D).
Pentru a utiliza adaptorul universal de supape,
asiguraţi-vă că maneta este în poziţia sus.
Poziţionaţi adaptorul de supape peste tija acului
de um are sau a duzei conice ( g. B).
Apăsaţi maneta de pe adaptorul de supape în jos
pentru a o bloca.
Poziţionaţi acul de um are sau duza conică în
articolul de um at.
Notă: Asiguraţi-vă întotdeauna că
maneta este în poziţia
sus atunci când aparatul nu este folosit.
Utilizaţi compresorul numai împreună cu adaptorul
universal de supape sau cu duzele incluse în pachet.
Notă: Înainte de a porni compresorul, asiguraţi-vă
că adaptorul universal de supape este ferm blocat
pe poziţie.
Multe articole gon abile dispun de o clapă internă care
împiedică ieşirea aerului în timpul um ării. Dacă aceas-
tă clapă nu este deplasată de duză, nu se va efectua
um area. Împingeţi ferm duza în supapă pentru a vă
asigura că deplasaţi această clapă.
Aşezaţi acul de um are în interiorul uneia dintre duzele
conice şi poziţionaţi duzele conice în fantele de depozi-
tare amplasate la baza compresorului ( g. D).
Avertisment! Presiunea excesivă a aerului poate cauza
riscul pericolului de explozie sau vătămare corporală.
Veri caţi speci
caţia de presiune maximă a producă-
torului obiectului ce trebuie um at.
Notă: Dacă speci caţia de presiune pentru articolul ce
trebuie um at este mai mare de 100 psi, reţineţi că tim-
pul maxim de um are este de 10 minute. Lăsaţi aparatul
inactiv timp de 20 de minute înainte de a-l utiliza din nou.
5
Manometru ( g. C)
Compresorul este prevăzut cu un manometru încorporat
(2) ce se va opri în mod automat atuncind se atinge
o anumită presiune a aerului. Manometrul, amplasat pe
partea superioară a compresorului, va efectua o citire
a presiunii în psi, bari sau kPa. În cazul anvelopelor de
maşină, se recomandă veri carea citirii presiunii cu un
manometru special pentru anvelope.
Alimentarea unităţii ( g. C)
Avertisment! Nu utilizaţi unitatea cu alimentare simul-
tană de la ambele surse.
Modul 230 V c.a.
Întindeţi întotdeauna complet cablul de alimentare c.c.
la 230 V înainte de ecare utilizare.
Conectaţi cablul de 230 de volţi (5) la o sursă
adecvată de alimentare.
Modul 12 V c.c.
Avertisment! Nu utilizaţi compresorul în timp ce mo-
torul maşinii este pornit.
Notă: Asiguraţi-vă că priza de 12 volţi pentru accesorii
funcţionează.
La unele vehicule, priza pentru accesorii este pusă
sub tensiune numai atunci când cheia de pornire este
în poziţie auxiliară.
Întindeţi întotdeauna complet cablul de alimentare
c.c. la 12 V înainte de ecare utilizare.
Scoateţi cablul de 12 volţi din compartimentul de
depozitare şi introduce
ţi adaptorul de 12 volţi (4) în
priza de 12 volţi pentru accesorii a vehiculului dvs.
Pornirea rapidă
Avertisment! Nu lăsaţi niciodată compresorul în func-
ţiune în acest mod. Poate sparge anvelopele de maşină
sau alte obiecte.
Pentru a utiliza imediat compresorul, o puteţi face fără
a seta funcţia de oprire automată:
Asiguraţi-vă că a şajul este conectat e prin cablul
de 12 V c.c., e prin cablul c.a.
Apăsaţi şi ţineţi apăsate butoanele - şi + în acelaşi
timp pentru a selecta unităţile dorite, adică psi, bari
sau kPa respectiv.
Conectaţi adaptorul universal de supape şi acce-
soriile, dacă este necesar, la obiectul ce trebuie
um at, asigurându-vă că maneta adaptorului de
supape este în poziţia jos pentru a o bloca pe
poziţie.
Pentru a porni compresorul, ap
ăsaţi întrerupătorul
de pornire/oprire (7) amplasat pe manometrul
digital.
Atunci când obiectul a fost um at destul sau pen-
tru a opri compresorul, apăsaţi întrerupătorul de
pornire/oprire (7) amplasat pe manometrul digital.
Setarea presiunii necesare ( g. C)
Avertisment! Nu lăsaţi compresorul în funcţiune
nesupravegheat.
Poate sparge anvelopele sau alte obiecte.
Notă: Trebuie să setaţi funcţia de oprire automată
înainte ca unitatea să funcţioneze.
Atunci când conectaţi aparatul e la sursa de alimen-
tare c.a. e la sursa de alimentare c.c., a şajul digital
se va aprinde.
Apăsaţi şi ţineţi apăsate butoanele - şi + în acelaşi
timp pentru a selecta unităţile dorite, adică psi, bari
sau kPa respectiv.
Avertisment! Presiunea excesivă a aerului poate cauza
riscul pericolului de explozie sau vătămare corporală.
Veri caţi speci ca
ţia de presiune maximă a producă-
torului obiectului ce trebuie um at.
Apăsaţi butonul - sau + pentru a seta presiunea
necesară.
Atunci când este setată, a şajul LCD va lumina
intermitent timp de 3 secunde şi a şajul digital va
indica zero.
Conectaţi adaptorul universal de supape şi acce-
soriile, dacă este necesar, la obiectul ce trebuie
um at, asigurându-vă că maneta adaptorului de
supape este în poziţia jos pentru a o bloca pe
poziţie.
Pentru a porni compresorul, apăsaţi întrerupătorul
de pornire/oprire (7) amplasat pe manometrul
digital.
Notă: Dacă se deconectează sursa de alimentare,
toate setările se vor pierde şi vor trebui să e reintro-
duse urmând instrucţiunile de la secţiunea „Setarea
presiunii necesare”.
Atunci când obiectul ce trebuie umflat a atins
valoarea de presiune prestabilită, unitatea se va
opri în mod automat.
Notă: Pentru a opri compresorul în orice moment,
apăsaţi întrerupătorul de pornire/oprire (7) amplasat
pe manometrul digital.
Îndepărtaţi adaptorul de supape sau accesoriul
de pe obiectul um at şi deconectaţi unitatea de la
sursa de alimentare.
Folosirea compresorului ca manometru
Asiguraţi-vă că unitatea este alimentată conform
descrierii din secţiunea „Alimentarea unităţii”.
Conectaţi adaptorul universal de supape şi acce-
soriile, dacă este necesar, la obiectul ce trebuie
um at, asigurându-vă că maneta adaptorului de
supape este în poziţia jos pentru a o bloca pe
poziţie.
A şajul va indica acum valoarea efectivă a presiunii
din obiect.
Întreţinerea
Unealta dvs. Black & Decker a fost concepută pentru
a opera o perioadă îndelungată de timp, cu un nivel
minim de întreţinere.
Funcţionarea satisfăcătoarea continuă depinde de
îngrijirea corespunzătoare a uneltei şi de curăţarea în
mod regulat.
Avertisment! Înainte de a efectua orice operaţie de
întreţinere sau curăţare a aparatului, deconectaţi-l.
Din când în când, ştergeţi aparatul cu o cârpă ume-
dă. Nu utilizaţi nicio soluţie de curăţare abrazivă
sau pe bază de solvenţi. Nu scufundaţi aparatul în
apă.
6
Depanare
Problemă Cauza
eventuală
Soluţia
eventuală
Aparatul nu
porneşte.
Cablul nu este
conectat.
Conectaţi
unealta la o priză
funcţională.
Supapa de oprire
automată nu este
setată.
Setaţi funcţia de
oprire automată.
Valoarea
presetată poate
mai mică
decât presiunea
efectivă.
Reglaţi valoarea
presetată la
o valoare mai
mare.
Siguranţa din
adaptorul de
12 volţi este arsă.
Înlocuiţi siguranţa
cu una de acelaşi
tip şi dimensiune
(8 A / 250 V).
Cablul sau
comutatorul este
deteriorat.
Prevedeţi
înlocuirea
cablului sau
a comutatorului
la un centru
de service
Black & Decker
sau la un centru
de service
autorizat.
Înlocuirea ştecherului de alimentare de la reţeaua
principală de energie (numai pentru Regatul Unit
şi Irlanda)
Dacă trebuie instalat un ştecher de alimentare de la
reţeaua principală de energie:
Eliminaţi în siguranţă ştecherul vechi.
Conectaţi conductorul maro la borna sub tensiune
din ştecherul nou.
Conectaţi conductorul albastru la borna neutră.
Avertisment! Nu trebuie efectuată nicio conexiune la
borna de împământare.
Urmaţi instrucţiunile de montaj furnizate împreună cu
prizele de bună calitate. Siguranţă recomandată: 3 A.
Protejarea mediului înconjurător
Colectarea separată. Acest produs nu trebuie
să e aruncat împreună cu gunoiul menajer.
În cazul în care constataţi că produsul dvs.
Black & Decker trebuie înlocuit sau în cazul în care
nu vă mai este de folos, nu îl aruncaţi împreună cu
gunoiul menajer. Prevedeţi colectarea separată pentru
acest produs.
Colectarea separată a produselor uzate şi
a ambalajelor permite reciclarea şi refolo-
sirea materialelor. Reutilizarea materialelor
reciclate contribuie la prevenirea poluării
mediului înconjurător şi reduce cererea de
materii prime.
Este posibil ca regulamentele locale să prevadă colec-
tarea separată a produselor electrice de uz casnic la
centrele municipale de deşeuri sau de către comerciant
atunci când achiziţionaţi un produs nou.
Black & Decker pune la dispoziţie o unitate pentru co-
lectarea şi reciclarea produselor Black & Decker când
acestea au ajuns la sfârşitul perioadei de funcţionare.
Pentru a bene cia de acest serviciu, vă rugăm să retur-
naţi produsul dvs. la orice agent de reparaţii autorizat
care îl va colecta pentru dvs.
Puteţi veri ca localizarea celui mai apropiat agent de
reparaţii autorizat contactând biroul Black & Decker la
adresa indicată în prezentul manual. Alternativ, o listă
a agenţilor de reparaţii Black & Decker autorizaţi şi de-
talii complete despre operaţiile de service post-vânzare
şi despre datele de contact sunt disponibile pe Internet
la adresa: www.2helpU.com.
Speci caţie tehnică
ASI300 TIP 4
Tensiune de intrare V c.a. / V c.c. 230/12
Curent de intrare A 0,5/8
Valoarea zgomotului db 84
Presiune (max.) kPa / psi / bar 1103 / 160 / 11,03
Greutate kg 1,93
Garanţie
Black & Decker are încredere în calitatea produselor
sale şi oferă o garanţie extraordinară. Această decla-
raţie de garanţie completează şi nu prejudiciază în
niciun fel drepturile dvs. legale. Garanţia este valabilă
pe teritoriile Statelor Membre ale Uniunii Europene şi
în Zona Europeană de Comerţ Liber.
În cazul în care un produs Black & Decker se defectează
din cauza materialelor, manoperei defectuoase sau
lipsei de conformitate, în termen de 24 de luni de la
data achiziţiei, Black & Decker garantează înlocuirea
componentelor defecte, repararea produselor supuse
uzurii rezonabile sau înlocuirea unor astfel de produse
pentru a asigura inconveniente minime pentru client, cu
excepţia cazurilor în care:
Produsul a fost utilizat în scop comercial, profesi-
onal sau spre închiriere.
Produsul a fost supus utilizării incorecte sau negli-
jenţei.
Produsul a suferit deteriorări cauzate de corpuri
străine, substanţe sau accidente.
S-a încercat efectuarea de operaţii de către per-
soane diferite de agenţii de reparaţii autorizaţi sau
de personalul de service Black & Decker.
Pentru a revendica garanţia, va trebui să faceţi
dovada achiziţiei la vânzător sau la agentul de
reparaţii autorizat. Puteţi veri ca localizarea celui
mai apropiat agent de reparaţ
ii autorizat contacnd
biroul Black & Decker la adresa indicată în prezentul
manual. Alternativ, o listă a agenţilor de reparaţii
Black & Decker autorizaţi şi detalii complete despre
operaţiile de service post-vânzare şi despre datele
7
de contact sunt disponibile pe Internet la adresa:
www.2helpU.com
Vă rugăm să vizitaţi site-ul nostru
www.blackanddecker.co.uk pentru a înregistra noul
dvs. produs Black & Decker şi pentru a informat cu
privire la produsele noi şi ofertele speciale. Informaţii
suplimentare despre marca Black & Decker şi despre
gama noastră de servicii sunt disponibile la
www.blackanddecker.co.uk.
Stanley Black & Decker
Phoenicia Business Center
Strada Turturelelor, nr 11A, Etaj 6, Modul 15,
Sector 3 Bucuresti
Telefon: +4021.320.61.04/05
zst00187399 - 03-09-2012
8
  • Page 1 1
  • Page 2 2
  • Page 3 3
  • Page 4 4
  • Page 5 5
  • Page 6 6
  • Page 7 7
  • Page 8 8

Black & Decker ASI300 Manual de utilizare

Tip
Manual de utilizare