Elta 709 Manual de utilizare

Categorie
Fiare de călcat
Tip
Manual de utilizare

Acest manual este potrivit și pentru

65 66
TR
TR
Temizlikten önce cihazýn tamamen soðuduðundan emin olunuz.
Kireçsizleþtirme buhar seçme düðmesi mekanizmasý: eðer buhar seçme
düðmesi pozisyonundaysa, çubuk kolaylýkla yukarý doðru iterek
çýkacaktýr. Çubuðu çýkarýn ve alýþýlmýþ kireç çözücünün içine bütün bir gece
býrakýnýz.
TEKNÝK VERÝLER
Voltaj derecesi : 230 V~ 50 Hz
Güç derecesi : 2200 W
Su depolama kapasitesi : 280 ml
Boyut : 295 x 115 x 135 mm
ÇEVRE KORUMA ÝLE ÝLGÝLÝ AÇIKLAMALAR
Bu ürün, kullaným tarihinin sona ermesiyle birlikte normal ev çöpü
kanalýyla tasfiye edilmeyip, elektrik ve elektronik cihazlarýnýn geri
dönüþüm toplama noktalarýna býrakýlmalýdýr.
Ürünün, kullanma talimatýnýn veya ambalajýn üzerinde yer alan
sembol buna iþaret etmektedir.
Hammaddeler, üzerlerindeki iþaretler uyarýnca geri dönüþtürülebilir özelliðe
sahiptirler. Eski cihazlarýn geri dönüþtürülmesi, maddi yönden
deðerlendirilmesi veya diðer þekillerdeki deðerlendirilmelerine bulunacaðýnýz
desteklerle, çevremizin korunmasý için önemli bir katký saðlamýþ olacaksýnýz.
Lütfen baðlý bulunduðunuz belediye yönetiminden yetkili tasfiye noktasýný
öðreniniz.
GARANTI VE MUSTERI SERVISI
Daðýtýmdan önce, ürünümüz titiz bir kalite kontrolünden geçirilmektedir. Bütün
bu özene raðmen, eðer üretimde yada nakliye sýrasýnda bir sorun oluþmuþsa,
lütfen satýn aldýðýnýz aleti satýcýya geri iade edin. Tüketici, yasalarla belirlenmiþ
aþaðýdaki garanti haklarýna sahiptir:
Sattýðýmýz ürünlerin 2 senelik garantisi vardýr, garanti ürünün satýldýðý gün
baþlar. Bu süre boyunca ortaya çýkacak kusurlar tarafýmýzdan ücretsiz olarak
giderilir. Eðer, üründe noksan bir özellik ya da üretici hatasý varsa tamir veya
deðiþtirme yapýlýr. Kusur, ürünün uygunsuz taþýnmasý, kötü kullaným, 3. þahýslar
tarafýndan orjinal olmayan uygunsuz parçalarla tamire çalýþýlmasýndan
kaynaklanýrsa garanti kapsamýnda deðildir.
0709/DB151
elta GmbH
Carl-Zeiss-Str. 8
63322 Rödermark
INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE DB151
FIER DE CĂLCAT CU ABUR
Stimata clientă, stimat client,
Vă rugăm să citiţi cu atenţie instrucţiunile de utilizare înainte de a racorda
aparatul dumneavoastră la reţeaua electrică, pentru a evita pagubele produse
de utilizarea necorespunzăto-are. Acordaţi o atenţie specială indicaţiilor de
siguranţa. În cazul în care daţi acest aparat unor terţe persoane, trebuie
predate împreuna şi aceste instrucţiuni de utilizare.
ANSAMBLUL
INDICAŢII DE SIGURANŢĂ
Utilizarea şi manevrarea necorespunzătoare pot provoca disfuncţionalitatea
ale aparatului şi rănirea utilizatorului.
Aparatul nu trebuie utilizat decât în scopul prevăzut. La utilizarea
necorespunzătoare destinaţiei sau manipulare neadecvată nu ne asumam
nici o răspundere pentru eventualele pagube survenite.
Verificaţi înainte de racordare la reţea dacă tipul de curent sau tensiunea
reţelei corespund cu indicaţiile de pe tăbliţa de date tehnice.
A nu se cufunda aparatul sau ştecărul de reţea în apa sau în alte lichide. În
cazul în care se întâmpla totuşi ca aparatul să cadă în apă, scoateţi imediat
ştecărul din priza şi dispuneţi verificarea lui de către un specialist înainte de
o noua utilizare. Pericol de moarte sau electrocutare!
Nu încercaţi niciodată să deschideţi singuri carcasa!
Nu introduceţi nici un fel de obiecte în interiorul carcasei.
1. Buton de abur/pulverizare
2. Întrerupător selectare abur
3. Deschidere pentru umplere
cu apă
4. Duză de pulverizare
5. Marcaj de indicaţie MAX
6. Regulator de temperatură
7. Rezervor de apă
8. Talpa fierului
9. Indicator de tensiune
10. Ştecher cu cablu de
alimentare
11. Cană de măsură
10
9
11
8
7
6
5
4
3
2
1
M
AX
RO
RO
67 68
Nu utilizaţi aparatul cu mâinile ude, pe podeaua udă sau în condiţii de
umezeală.
Nu apucaţi niciodată stegarul de reţea cu mâinile ude sau umede.
Verificaţi regulat cablul şi ştecărul de reţea de eventuale defecţiuni. În cazul
apariţiei defecţiunilor, cablul şi ştecărul de reţea trebuie înlocuite de către
producător sau de către un specialist calificat, pentru a evita distrugerile.
Nu puneţi aparatul în funcţiune când cablul sau ştecărul de reţea în cazul în
care aparatul a căzut pe podea sau s-a defectat în alt mod. În astfel de
cazuri duceţi aparatul la verificat şi eventual reparat într-un atelier specializat.
Nu încercaţi niciodată să reparaţi singuri aparatul. Există pericolul
electrocutării!
Nu agăţaţi cablul de reţea de margini ascuţite şi ţineţi-l departe de obiecte
fierbinţi sau flăcări libere. Scoateţi din priză numai apucând ştecărul.
Se asigură o protecţie suplimentară printr-un dispozitiv încorporat, de
protecţie împotriva curenţilor reziduali, cu o intensitate de declanşare nu mai
mare de 30 mA în instalaţiile casnice. Cereţi sfatul electricianului.
Dispuneţi cablul precum şi un cablu eventual necesar în aşa fel încât să nu-l
puteţi trage din neatenţie sau să vă împiedicaţi de el.
În cazul utilizării unui prelungitor, acesta trebuie sa fie adecvat puterii
corespunzătoare, altfel se poate ajunge la supraîncălzirea cablului şi/sau a
ştecărului.
Acest cablu nu este destinat nici utilizării în scopuri comerciale şi nici utilizării
exterioare.
În timpul utilizării nu lăsaţi aparatul nesupravegheat.
Copiii nu sunt conştienţi de pericolele legate de utilizarea
necorespunzătoare a aparatelor electrice. De aceea nu lăsaţi aparatele
casnice la îndemâna copiilor fără ca aceştia să fie supravegheaţi.
Atenţie! Aparatul este alimentat cu curent doar atât timp cât acesta este
alimentat la reţeaua de curent.
Înainte de scoaterea ştecărului din priză opriţi aparatul din funcţionare.
A nu se transporta aparatul ţinându-l de cablul sau de alimentare.
INSTRUC
Ţ
IUNI SPECIALE DE SIGURAN
Ţ
Ă
Pericol de ardere! Talpa fierului este foarte fierbinte când este în funcţiune.
Când se calcă cu abur, aburul fierbinte iese din aparat. ţineţi aparatul numai
de mâner.
Asiguraţi-vă că aţi scos aparatul din priză înainte de a umple rezervorul cu apă.
Opriţi şi scoateţi aparatul din priză şi când acesta nu este folosit temporar.
După folosirea aparatului, lăsaţi-l să se răcească complet şi apoi depozitaţi-l
într-un loc sigur, unde nu pot ajunge copiii.
ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE
Îndepărtaţi toate materialele de ambalare, şi folia de protecţie de pe talpa fierului.
Curăţaţi talpa fierului (8) (vezi Curăţare şi Întreţinere).
La prima utilizare, ar putea să iasă un uşor miros sau fum. Oricum, acesta
este inofensiv şi nu durează mult. Asiguraţi suficientă ventilaţie!
Deschideţi capacul deschiderii pentru umplere cu apă (3) şi umpleţi
rezervorul de apă (7) cu apă de la robinet până la marcajul MAX (5). Pentru
aceasta poate fi folosită cana de măsură (11) livrată. Dacă apa este foarte
RO
RO
dură, folosiţi numai apă distilată. Nu folosiţi apă dedurizată chimic!
Închideţi capacul deschiderii pentru umplere cu apă şi fixaţi întrerupătorul
pentru selectare abur (2) pe poziţia 0.
Introduceţi ştecherul (10) într-o priză adecvată şi fixaţi regulatorul de
temperatură (6) pe cel mai înalt nivel de temperatură MAX. Indicatorul de
tensiune (9) se va aprinde. Când indicatorul de tensiune se stinge, fixaţi
întrerupătorul pentru selectare abur pe poziţia
.
Pentru a înlătura
reziduurile rămase, călcaţi pe o rufă veche.
Rotiţi butonul de pulverizare (1) pe poziţia şi suflaţi abur de câteva ori
prin apăsarea butonului de abur/pulverizare.
Dacă a ieşit tot aburul, fierul este gata de folosire.
FOLOSIREA
Călcarea uscată
Umpleţi rezervorul de apă aşa cum este descris mai jos la Înainte de Prima
Utilizare. Pentru călcare uscată, rezervorul nu trebuie umplut cu apă.
Pentru a călca uscat, fixaţi întrerupătorul de selectare abur pe poziţia 0.
Introduceţi ştecherul într-o priză adecvată şi rotiţi regulatorul de temperatură
în sens orar pe temperatura dorită. Indicatorul de tensiune se va aprinde.
Imediat ce a fost atinsă temperatura dorită, indicatorul de tensiune se va
stinge. Dacă fierul de călcat s-a răcit prea mult, indicatorul de tensiune se va
aprinde din nou pentru a indica faptul că fierul se reîncălzeşte.
Reglaje:
0 = OPRIT
= nailon, mătase
•• = lână
••• = bumbac
MAX = in, cea mai înaltă temperatură
Înainte de a selecta temperatura, citiţi instrucţiunile de pe îmbrăcăminte.
Notă: Dacă nu există instrucţiuni de atenţionare, trebuie să porniţi cu cel mai
scăzut nivel de temperatură. La un nivel mai mic de temperatură este produs
mai puţin abur. Atenţie: Fibrele sintetice se pot topi.
Călcaţi îmbrăcămintea.
Pentru a opri aparatul, fixaţi regulatorul de temperatură şi butonul pentru
selectare abur pe poziţia 0. Puneţi fierul în poziţie verticală şi scoateţi-l din priză.
Călcar
ea cu abur
Călcarea cu abur poate fi folosită în domeniile de temperatură ••• şi MAX.
Nu folosiţi un alt nivel de temperatură datorită faptului că aburul poată să iasă
din talpa fierului.
Puneţi apă în rezervor aşa cum este descris mai jos la Înainte de prima
utilizare. Pentru o funcţionare sigură a fierului, rezervorul de apă trebuie
umplut de fiecare dată cu suficientă apă.
Reglaţi cantitatea dorită de abur cu întrerupătorul pentru selectare abur. În
poziţia
cantitatea de abur este cea mai ridicată. Ţineţi întotdeauna fierul
în poziţie orizontală.
Pentru a scoate mai mult abur, apăsaţi butonul de abur/pulverizare în poziţia
. Funcţia de aburire trebuie folosită numai la nivelul cel mai ridicat de
temperatură. Pentru a evita picurarea apei din baza fierului, aşteptaţi cel
puţin un minut între împroşcările cu abur.
RO
RO
69 70
Funcţia de pulverizare:
Rotiţi butonul de abur/pulverizare în poziţia şi apoi apăsaţi butonul pentru a
umezi zona care trebuie călcată. Din duza de pulverizare (4) iese apă.
Călcar
ea verticală cu abur:
Ţineţi fierul în poziţie verticală la 15 - 30 cm distanţă de haine. Pentru a
scoate cutele de pe hainele atârnate, perdele sau alte materiale, apăsaţi
butonul de abur/pulverizare în poziţia pentru a împroşca abur.
Avertisment! Temperatura aburului este foarte ridicată. Nu folosiţi abur pe
haine sau materiale în timp ce acestea sunt purtate de oameni sau animale.
Opr
irea fierului:
Pentru a opri aparatul, fixaţi regulatorul de temperatură şi butonul pentru
selectare abur pe poziţia 0 şi scoateţi ştecherul din priză.
Înainte de a scurge apa, lăsaţi aparatul să se răcească complet.
Pericol de ardere!
Deschideţi capacul deschiderii pentru umplere cu apă, întoarceţi fierul de
călcat invers şi scurgeţi cu grijă apa rămasă. Agitaţi cu grijă aparatul.
Apăsaţi butonul de abur/pulverizare pentru a lăsa să se scurgă mai uşor apa
rămasă.
CURĂŢARE ŞI ÎNTREŢINERE
Asiguraţi-vă că aţi citit dinainte Instrucţiunile de Siguranţă.
Pentru a usca fierul de călcat, scurgeţi apa şi apoi fixaţi regulatorul de
temperatură pe poziţia MAX pentru scurt timp, când fierul este încă pornit.
Opriţi fierul aşa cum este descris.
Asiguraţi-vă că ştecherul este scos din priză şi lăsaţi fierul să se răcească
complet.
Curăţaţi partea exterioară a fierului de călcat cu o cârpă moale şi umedă şi,
dacă este necesar, folosiţi un detergent delicat.
Nu folosiţi detergenţi abrazivi sau unelte de curăţare tari.
Ştergeţi talpa fierului cu o cârpă umedă.
Asiguraţi-vă că aţi curăţat rezervorul de apă din când în când. Pentru aceasta
umpleţi rezervorul cu apă şi agitaţi-l suficient. Scurgeţi apa pentru a
îndepărta eventualele reziduuri.
Dacă fierul de călcat trebuie depozitat, lăsaţi-l întotdeauna să se răcească
complet. Rulaţi cablul de alimentare. Păstraţi fierul într-un loc sigur, unde nu
pot ajunge copiii.
Uscaţi aparatul înainte de a-l introduce în priză.
Păstraţi aparatul în ambalajul original. Nu rulaţi cablul de alimentare în jurul
fierului pentru a evita deteriorările.
Sis
temul automat de curăţare
Acest fier de călcat nu trebuie curăţat cu decalcifianţi.
Sistemul de curăţare automată trebuie folosit o dată pe lună, pentru a
îndepărta reziduurile de calciu. Dacă se foloseşte apă dură, trebuie să
repetaţi această procedură mai des.
Umpleţi pe jumătate rezervorul de apă.
Puneţi fierul vertical pe o suprafaţă plană şi introduceţi ştecherul în priză.
Fixaţi regulatorul de temperatură pe MAX şi aşteptaţi până când indicatorul
de tensiune se stinge. Rotiţi regulatorul de temperatură înapoi pe MIN şi
scoateţi din priză aparatul.
RO
RO
Ţineţi fierul orizontal deasupra unei chiuvete şi rotiţi întrerupătorul pentru
selectare abur pe poziţia . Întrerupătorul se va ridica puţin.
Rotiţi butonul de abur/pulverizare pe poziţia apoi apăsaţi-l. În timp ce
faceţi aceasta, balansaţi uşor fierul. Repetaţi aceşti paşi dacă mai persistă
calcifierea.
Curăţaţi talpa fierului de călcat după procesul de curăţare automată.
Asiguraţi-vă că aţi lăsat aparatul să se răcească complet înainte de curăţare.
Decalcifierea mecanismului întrerupătorului de selectare abur: Dacă
întrerupătorul pentru selectare abur este în poziţia , bara poate fi
scoasă cu uşurinţă prin tragerea ei în sus. Scoateţi bara şi puneţi-o într-un
solvent de decalcifiere peste noapte.
DATE TEHNICE
Tensiune nominală : 230 V~ 50 Hz
Puterea nominală : 2200 W
Capacitatea rezervorului de apă : 280 ml
Dimensiuni : 295 x 115 x 135 mm
INSTRUCŢIUNI PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI
La terminarea duratei de utilizare, acest produs nu trebuie aruncat
împreună cu deşeurile casnice normal, ci trebuie dus la un punct
de reciclare a produselor electrice şi electronice. Acest lucru este
indicat de simbolul de pe produs, în instrucţiunile de utilizare şi pe
pachet.
Materialul este reutilizabil potrivit precizărilor de pe etichetă. Prin reutilizare se
reduce exploatarea diverselor tipuri de materiale şi contribuiţi la protejarea
mediului înconjurător.
Consultaţi-vă cu reprezentanţii administraţiei locale responsabili cu depozitarea
deşeurilo.
GARANŢIE ŞI SERVICE
Înainte de livrare, produsele noastre sunt supuse unui sever control de calitate.
Dacă totuşi se întâmplă sa apară defecţiuni de fabricaţie sau datorate
transportului, va rugări să vă adresaţi service-tulii elta (Tel.: +40-21-3199969).
În afară de pretenţiile legale in termenul de garanţie, clientul poate beneficia de
următoarea garanţie, in alegere: Pentru aparatul cumpărat asiguram (conform
certificatului de garanţie alăturat) o garanţie de 24 de luni, începând din ziua
cumpărării. În acest interval înlăturam gratuit prin reparaţie sau prin înlocuire
orice deficientă, care se datoreazăunor defecte de fabricaţie sau de material de
pot fi dovedite. Defecţie apărute ca urmare a unor manipulări
necorespunzătoare sau ca urmare a unor intervenţii sau reparaţii efectuale de
terţi sau prin montarea unor alte piese, nu fac obiectul acestei garanţii.
0709/DB151
elta GmbH
Carl-Zeiss-Str. 8
63322 Rödermark
RO
RO
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42

Elta 709 Manual de utilizare

Categorie
Fiare de călcat
Tip
Manual de utilizare
Acest manual este potrivit și pentru