Sencor SBG 106BK Manual de utilizare

Marca
Sencor
Model
SBG 106BK
Tip
Manual de utilizare
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Grătar&electric&de&masă!
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&Manualul&Utilizatorului&
&
"#!
&
Înainte&d e &fo lo s ire a&a ce s tu i&a p ar at &se &re co mandă&să &cit iți&cu&atenție&m a n u a lu l&
de&utilizare,&chiar&și&în&cazul&în&care&sunteți&deja&familiarizați&cu&modul&de&
utilizare&ca&urmare&a&folosirii&anterioare&a&altor&tipuri&similare&de&ap ara te .&
Folosiți&aparatul&numai&așa&cum&este&indicat&în&manualul&de&utilizare.&Păstrați&&
manualul&de&utilizare&într@un&loc&sigur,&astfel&încât&să&îl&puteți&găsi&ușor&dacă&
aveți&nevoie&ulterior.&
&
Se&recomandă&să&păstrați&cutia&de&carton&și&ambalajul&original,&precum&și&
chitanța&și&certificatul&de&garanție&pe&întreaga&perioadă&de&garanție
.&Ambala ți&
produsul&în&cutia&originală&de&la&producător&atunci&când&îl&transportați
.
&
!
SBG&106BK
Copyright&©&2013,&Fast&CR,&a.s.& &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&Revision&04/2013
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&$%&'()*'#"!+,!-(+(#"!
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&Manualul&Utilizatorului&
&&&& & & Grătar&electric&de&masă!
& && & & SBG&106BK
"#!
+,-"(&.!
&
AVERTISMENT&PRIVIND&CONDIȚIILE&DE&SIGURANȚA&
......................................................&3
&
DESCRIEREA&GRĂTARULUI&ELECTRIC&DE&MASĂ&
…...............................................................&5
&
INSTRUCȚIUN I&D E &U T IL IZ A R E
&A&
GRĂTARULUI&ELECTRIC&DE&MASĂ
..........................................&6
&
ÎNVELIȘ U L &N ON@ADERENT&DE&PE&PLACA&DE&GRĂTAR....................................................................7&
PONTURI&PENTRU&PRĂJIREA&CĂRNII.............................................................................................7&
INTREȚ INEREA&ȘI&C URĂȚAR E A
…......................................................................................7&
DEPOZITAREA...........................................................................................................8
&
SPECIFICAȚII& TEHNICE&
......................................................................................................&8
&
ELIMINAREA&DEȘEURILOR&DE&ECHIPAMENTE&ELECTRICE&ȘI&ELECTRONICE&
.........................&9
&
INSTRU C Ț IUNI&ȘI&INFO R MAȚII&&PRIVIND&ELIMINAREA&&MATERIALELOR& DE&AMBALARE&&FOLOSITE.....&
9
&
&
Copyright&©&2013,&Fast&CR,&a.s.& &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&Revision&04/2013
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&$%&'()*'#"!+,!-(+(#"!
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&Manualul&Utilizatorului&
&&&& & & Grătar&electric&de&masă!
& && & & SBG&106BK
"#!
/0.,"(!(/-#"'*&'%!-"($(&1!.(2,"*&3*!
!
Acest& aparat& poate& fi& utilizat& de& către& copii& în&
vârstă&de&8&ani&sau&mai&mari&sau&de&către&persoane&
cu& dizabilități& fizice& sau& psihice& cu& condiția& ca&
acestea& să& fie& supravegheate& sau& dacă& au& fost&
informaţi&despre&cum&se&poate&folosi&acest&produs&
in& deplină& siguranţa& si& inţeleg& care& sunt&
potenţialele& riscuri.& Nu& lăsati& copii& sa& se& joace& cu&
aceste& aparate.& Curaţarea& si& mententanţa&
aparatului&nu &se&poate&fi&facută&de&catre&copii&care&
sunt& mai& mici& de& 8& ani& decât& dacă& sunt& sub&
supraveghere.&&
&
Tineţi& cablul& de& alimentare& al& acestui& aparat&
departe&de&copii&care&sunt&mai&mici&de&8&ani.&
&
&
Copyright&©&2013,&Fast&CR,&a.s.& &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&Revision&04/2013
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&$%&'()*'#"!+,!-(+(#"!
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&Manualul&Utilizatorului&
&&&& & & Grătar&electric&de&masă!
& && & & SBG&106BK
"#!
/0.,"(!(/-#"'*&'%!1%!.(2,"*&30!
+('(3(!+,!*'%&3(%!4(!-0.'"*3(!-%&'",!"%5%"(&3%!,)'%"(#*"%!
!
Înainte& de& a& conecta& aparatul& la& o& sursă& de& curent,& verificaţi& dacă& detaliile& tehnice& înscrise& pe&
etichetă&se&potrivesc&cu&voltajul&prizei&în&care&doriţi&sa&introduceţi&cablul&de&alimentare&al&aparatului.&&
Conectaţi&aparatul&la&o&sursă&de&curent&care&are&împământare&sau&izolaţie.&
&
*6789:7;!
Acest&aparat&nu&este&prevăzut&să&fie&controlat&cu&un&aparat&programat,&temporizator&extern&sau&
telecomandă.&
&
&
Acest&aparat&este&conceput&pentru&folosință&interioară.&Nu&folosiți&acest&aparat&în&zone&industriale&
sau&în&afara&casei.&
Nu&folosiți&acest&aparat&pentru&alte&sco pu ri&decâ t&cel&pe ntru &care &a&fost&co nc epu t.&&
Nu&puneți&aparatul&în&proximitatea&unui&aragaz&electric&sau&cu&gaz&sau&alte&surse&de&căldură.&
Nu& poziționați& aparatul& pe& m arginea& spațiului& de& lucru& sau& pe& suprafețe& instabile.& Poziționaț[email protected]l&
întotdeauna &p e&s u pr afe țe &u n ifo rm e &și&u sc at e.&
Pentru&a&preveni& po tenţiala&rănire&nu&introduceţi&aparatul&sau&cablul& său&de&alimentare&sub&apă&sau&
sub&orice&alt&lichid.&
Folosiţi&aparatu l&numai&cu&c ab lu l&de&alimentare&cu&un itat e&de&control&a&temperaturii,&care&însoţeşte&
produsul.&
Întotdeauna&introduceţi&cablul&de&alimentare&cu&unitate&de&control&a&te m pe ratu rii&în&aparat&şi&a po i&
introduceţi&cab lu l&în &priză.&Ţineţi&ştecherul&unităţii&de&contro l&a&tem p eratu rii&usca t.&
Înainte&de&a&u tiliza &ac e st&a p ara t,&ve rific ați&că&tava&de&scurgere&este&situată&în&locul&dedicat.&
În&timpul&operării&aparatului,&acesta&trebuie&&aibă&suficient&spaţiu&pentru&recircularea&aerului&atât&
deasupra&lui&cât&şi&de&ju r&împrejur.&Nu&folosiţi&apar atu l&în&apropierea&materialelor&inflamabile&cum&a r&
fi&perdele&de&duş,&prosoape&de&bucătărie,&etc&
Temperatura& pe& suprafaţa& accesibilă& poate& fi& m a i& mare& dacă& ap aratu l& este& p o rnit.& Atenţie& să& nu&
atingeţi&suprafeţele&încinse&ale&platoului&grătarului.&&&
Fiţi&foarte&atenţi&atunci&când&gătiţi&mâncare&grasă&să&nu&vă&ardeţi&cu&grăsime&care&poate&sări.&
Nu&atingeţi&platoul&grătarului&cu&obiecte&metalice&sau&ascuţite.&Acestea&pot&deteriora.&&
Înaintea& deconectării& u n ita ţii& de& contro l& al& tempera tu rii& de& la& aparat,& întâi& opriţi& aparatul& din&
funcţiune& prin& punerea& unitaţii& de& control& a& temperaturii& în& poziţia& OFF& şi& scoţând& cablul& de&
alimentare&din&priză.&
Întodeauna &o p riţi&a p ar atu l&şi& d e co n e cta ţi@l& d e&la &su rs a&d e &e ne rg ie &da că&îl& lăsaţi& nesup ravegheat&dacă&
nu&îl&folosiţi&sau&înainte&să &îl&cu răt aţi.&
Permiteți& aparatului& să& se& răceasc ă& co m p le t& înain t e& de & a@l& mu ta ,& cur ăța & sau & de p oz ita .& Utiliz aț i&
mânerul&termorezistent&pentru&a&manipula&aparatul.&
Curățați&platoul&gărtarului&după&fiecare&utilizare,&vedeți&capitolul&Curățare&și&mentenanță.&&
Nu&puneți&alte&obiecte&pe&platoul&grătarului.&&
Nu&deconetați&aparatul&prin&tragerea&cablului&direct&din&priză.&Aceasta&poate&strica&priza&sau&cablul&
de&alimentare.&Deconectați&cablul&de&alimentare&ușor&din&priză.&&
Asigurați@vă&că&cablul&de&a limentare&nu&atârnă&peste&marginea&unei&mese&și&nici&nu&in tr ă&în&contac t&
cu&suprafețe&calde.&
Nu&folosiţi&aparatul&dacă&acesta&nu&funcţionează&corect,&dacă& a&fost&scăpat,&dacă&a&fost&deteriorat&
sau&dacă&a&fost&scufundat&in&apă.&
Dacă& apar& defecțiuni& la& cablul& de& alimentare,& reparați@l& într@un& service& autorizat.& Este& interzisă&
folosirea&aparatului&dacă&e xis t ă&defecțiuni&la&cablul&de&alimentare.&
Pentru& a& evita& rănirea& prin& electrocutare,& nu& reparați& aparatul& dum nevoastră& și& nu& faceți& nicio&
modificare& acestuia.& Executați& toate& reparațiile& sau& mo d ifică rile & aparatului& în& service& autorizat.&&
Modificarea&aparatului&în&timpul&garanției,&duce&la&anularea&acesteia.&
!
!
!
Copyright&©&2013,&Fast&CR,&a.s.& &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&Revision&04/2013
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&$%&'()*'#"!+,!-(+(#"!
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&Manualul&Utilizatorului&
&&&& & & Grătar&electric&de&masă!
& && & & SBG&106BK
"#!
1%.+"(%"%*!2"0'*",),(!%)%+'"(+!1%!/*.0!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
Copyright&©&2013,&Fast&CR,&a.s.& &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&Revision&04/2013
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&$%&'()*'#"!+,!-(+(#"!
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&Manualul&Utilizatorului&
&&&& & & Grătar&electric&de&masă!
& && & & SBG&106BK
"#!
(&.'",+3(,&(!1%!,'()(<*"%!*!2"0'*",),(!%)%+'"(+!1%!/*.0!
1. Înainte&de&prima &utiliz a re,&sco a te ți&grătarul&și&accesoriile&sale&din&am b alaj.&Ștergeți&plato ul&grătaru lui&
A2&cu&o&cârpă&curată&și&umedă,&apoi&uscați.&
2. Puneți& grătarul& pe& o& suprafață& uscată,& stabilă& și& un iformă.& Asigurați@vă& că& este& îndeajuns& de& mult&
spațiu&de&jur&împrejur&pentru&a&permite&circulația&aerului.&
3. Glisați&tava& de& scurgere&în& spațiul&localizat&sub&platoul&grătarului.&Conectați&conectorul&unității&de&
control&a&temperaturii&A6&la&grătar.&Inserați&cablul&de&alimentare&A5&în&priză.&
4. Setați&unitatea&de&control&a&temperaturii&A6& la&temperatura&necesară&în& funcție& de&tipul& de&mâncare&
pe&care&o&preparați.&Indicatorul&luminos&A7&indică&faptul&că&platoul&grătarului&A2&se&încălzește.&&
!
Setarea&&unității&de&control&a&
temperaturii&
Tipul&de&mâncare&și&metoda&de&preparare&
Off&(Oprit)&
@@@&
WARM&(Cald)&
Decongelarea&mâncării&
*&
Păstrarea&mâncării&calde&
**&
Prăjirea&legumelor,&peștelui,&cârnaților,&
etc.&
***&
Prăjirea&fripturilor&
!
!
&=6>;!
În&timpul&prim e i&fo lo s iri,&este&posibil&să&emane&fum;&va&disparea&după&pin &tim p &și&se&
datorează&faptului&că&aparatul&se&încălzește.&
!
5. Lăsați& platoul& grătarului& A2& să& se& preîncălzească.& Atunci& când& atinge& temperatura& setată,& lumina&
indicatorului&A 7 &se&s tin ge .&G ră ta ru l&es te&a cu m&gata&de&utilizare.&&
6. Puneți& carnea,& legumele& sau& alte& mâncăruri& potrivite& pentru& grătar& pe& platoul& grătarului& A2.&
Alimentele&pe& care& doriți&să&le&decongelați&sau&să&le&păstrați& calde,&trebuie&puse& mai& întâi&într@un&
buzunar& confecționat& din& folie& de& aluminiu.& uneți& buzunarul& astfel& format& pe& partea& plană& a&
grătarului&A2.&Verificați&mâncarea&regulat&și&întoarceți@o&dacă&este&cazul.&&
!
&=6>;!
Indicatorul&luminos&A7&de&încă lzire &a l&p lato u lu i&g ră ta ru lu i&se&pornește&și&oprește&intermitent.&
Aceasta&semnifică&faptul&că&temperatura&setată&se&menține.&&
&
7. Atunci&când&mâncarea& este&gata,&folosiți& o&spatulă&sau&clești&din&material&termorezistent&pentru&a&o&
lua&de&pe&plato u l&gră ta ru lu i&A 2.&
&
&
*678?:7;!
& Nu&utilizați&clești&sau&spatule&din&metal,&cuțite&sau&alte&ustensile&de&bucătărie&ascuțite,&din&metal.&
& Acestea&pot&deteriora&învelișul&non@aderent&al&platoului&grătarului&A2.&
&
8. Dacă& doriți& să& continuați& să& prăjiți& și& alte& alimente,& curățați& mai& întâi& resturile& alimentare& de& pe&
platoul&grătarului&A2&cu&o&spatulă& de&lemn&sau&din&plastic& termorezistent.& Goliți&tava&de&scurgere&A4&
și&puneți@o&la&loc.&&
!
*678?:7;!
Grăsimea&și&lichidele&care&se&scurg&în&tava&de&scurgere&nu&trebuie&consumate.&&Materialul&din&
care&& este&confecționată&tava&de&scurgere&A4&nu&este&concepută&dintr@un&material&care&să&ia&
contact&direct&& cu&mâncărurile.&&
&
Copyright&©&2013,&Fast&CR,&a.s.& &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&Revision&04/2013
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&$%&'()*'#"!+,!-(+(#"!
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&Manualul&Utilizatorului&
&&&& & & Grătar&electric&de&masă!
& && & & SBG&106BK
"#!
&
*678?:7;!
Atunci&când&curățați&platoul&grătarului&A2&fiți&foarte&atenți&să&nu&vă&ardeți&atingând&suprafața&
fierbinte.&&
&
9. După&ce&terminați&de&utilizat&grătarul,&opriți@l&m u tâ n d &rotița&de&contro l&a&temper atu r ii&A6&în&poziție&
OFF&(Oprit).&Scoateți&cablul&de&alim e n tar e& A 5 & d in & p riz a& e le ctr ică .& D e co n ec ta ți& ș tec h er u l& u nit ăț ii& d e&
control&a&temperaturii&A6&de&la&grătar.&
10. Înainte&de&oric e&a ltă &manipulare,&lăsați&gr ăta ru l&s ă&s e &răc e as că .&&
!
@&$%)(4,)!&#&A*1%"%&'!1%!-%!-)*+*!1%!2"0'*"!
Platoul&grătarului&A2&al&aparatului& dumneavoastră&are&un&înveliş&non@aderent&special.&Acest&înveliş&vă&
ajută& pe&dumneavoastă&să & pregătiţi&mâncare& sănătoasă& folosin d& în& acelaş i& timp& o& cantitate& mică& de&
ulei.&
Nu&folosiţi&ustensile& ascuţite&metalice&şi&nu&tăiaţi&carnea&direct&p e &platoul&grătarului&A2.&Producă to rul&
nu&va&fi&responsabil&pentru&distrugerea&învelişului&non@aderent.&
Schimbarea&culorii&suprafeţei&platoului&grătarului&A2&nu&are&niciun&efect&în&funcţionalitatea&aparatului.&
!
-#&',"(!-%&'",!-"0B("%*!+0"&((!
!
Pentru&a&prăji&carne&pe& gratar,& fo losiţi&numai&carne&proaspătă.&Carnea&&decongelată&va&lăsa&s uc&care&se&
va&usca&atunci&când&carnea&va&fi&prăjită.&&
Nu&prăjiţi&în&exces&bucăţi&mari&de&carne.&Tăiaţi&carnea&în&bucăţi&cu&mărimea &între&1&şi&2&cm&grosime,&
înainte&să&le&pun e ţi&p e &gră ta r.&&
Nu&recomandăm&&se&folosească&la&prăjirea&pe&grătar&carne&cu &bucăţi&groase&de&oase&asa &cum&sunt&
cotletele&de&porc.&&
Nu&condimentaţi&cu&sare&carnea&înainte&să&o&prăjiţi&pe&grătar.&A s ta &va&avea&ca&rezultat&o&carne&tare&şi&
uscată.&&
Înainte&sa&prăjiti&carne&m a rin a t a,&stergeţi@o&gentil&cu&prosoape&de&hârtie&pentru&a&reduce&excesul&de&
marinare.&Unele&marinate&au&în&compoziţie&mult&zahăr&care&este&posibil&să&ardă&p e&p latou l&grăta rulu i.&
Nu&înţepaţi&carnea&în&timp&ce&se&prăjeşte&pe & g rătar.&În&caz&contrar,&sucul&din&aceasta&va&ieşi&şi&carn e a&va&
deveni&tare&şi&uscată.&
Nu&uscaţi&carnea&prin&prăjire&pe&grătar&pentru&timp&foarte&lung.&
Întotdeauna&asiguraţi@vă&că&prăjirea&pe&gratar&a&cărnii&de&pui&este&bine&făcută.&&
Atunci&când&carnea&a&fost&făcută,&asezon a ţ i@o&după &gust&cu&sare&sau&condimente.&
!
+,"0C*"%!.(!/%&'%&*&C0!
!
Înainte& de& a& curăţa& aparatul,& opriţi@l& p rin & setarea& tempe ra tu rii& A6& de& la& unitatea& de& măasurare& pe&
modul& OFF.& Scoateţi&cablul& de& alimentare& A5& din& priză& şi& deconectaţi@l& şi& din& un itat ea & d e & co n tro l& a&
temperaturii&A&6.&Lăsaţi&grătarul&să&se &răce as că .&
&
+DE>?FE7F!GHF6=DHD:!IE>6FEDHD:!J:!F!6>K::!L7!MNDI7E7!
Curățați& &suprafața&platoului&grătarului&A2&d upă&fiecare&utilizare&pentru&a&preveni&formarea&straturilor&
de&resturi&alimentare.&
Pentru& curățare,& folosiți& o& cârpă& moale& și& umedă.& Dacă& rămân& resturi& alimentare& carbonizate,& de&
exemplu&de& la& carnea&marinată,&lipite&de&suprafața& platoului& grătarului&A2,&aplicați&pe&aceste&suprafețe&
o&soluție&compusă&din&apă&și&detergent&de&bucătărie&neutru.&După&ce&ați&aplicat&detergentul,&ștergeți&
platoul&grătarului&A2&cu&o&cârpă&curată&și&umedă.&&
&
Copyright&©&2013,&Fast&CR,&a.s.& &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&Revision&04/2013
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&$%&'()*'#"!+,!-(+(#"!
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&Manualul&Utilizatorului&
&&&& & & Grătar&electric&de&masă!
& && & & SBG&106BK
"#!
-=86;!
Platoul&grătarului&A2&este&mai&ușor&de&curățat&dacă&este&încă&ușor&cald.&
!
Scoateți&&tava&de&scurgere&A4& și&goliți&grăsimea&care&s@a& strâns&în&ea.&Apoi&spălați@o&cu&apă&și&detergent&
de&bucătărie&neutru,&clătiți@o&cu&apă&curată,&uscați@o&și&reintroduceți@o&în&partea&inferioară&a&grătarului.&
&
+DE>?FE7F!OP87E7H=E!J:!F!D8:6>?::!L7!N=86E=H!FH!67OG7EF6DE::!
Pentru& a& curăța& mânerele& A1,& folosiți& o& cârp ă& umedă,& apoi& uscați.& Ștergeți& unitatea & de& con tro l& a&
temperaturii&A6&cu&o&cârpă&uscată&
Nu&utilizați&bureți&de&sârmă,&agenți&de&curățare&abrazivi,& agenți&caustici,&benzină,&solvenți,&etc .&pentru&
curățarea&oricărei&părți&a&grătarului.& Nu&introduceți&grătarul& sau&cablul&său&de&alimentare&în&apă&sau&în&
orice&alt&lichid.&&
!
1%-#<('*"%*!
Odată& ce& platoul& grătarului& A2& s@a& răcit,& depozitați& grătarul& și& cablul& său& de& alimentare& într@un& loc&
uscat,&curat&și&care&să&nu&fie&la&îndemâna&copiilor.&&
!
.-%+(5(+*3((!'%Q&(+%!
!
Intervalul&voltaju lu i&n o minal………………………..……………..220@240&V&
Frecvența&nominală…………………………………..….…………………..50&Hz&
Puterea&nominală…………………………………………………………..2000@2300&W&
&
Ne&rezervăm&dreptul&de&a&aduce&modifcări&textului&și&parametrilor&tehnici.&&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
Copyright&©&2013,&Fast&CR,&a.s.& &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&Revision&04/2013
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&$%&'()*'#"!+,!-(+(#"!
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&Manualul&Utilizatorului&
&&&& & & Grătar&electric&de&masă!
& && & & SBG&106BK
"#!
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
"%+(+)*"%*!+#"%+'0!*!*/R*)*B%)#"!
Duceți&ambalajele&la&un&centru&de&reciclare&hâ rtie .&
&
"%+(+)*"%*!+#"%+'0!*!*-*"*'%)#"!%)%+'"(+%!S(!%)%+'"#+*.&(+%!
Semnificaţia&simbolului&de&pe&produs,&de&pe&accesoriile&sale&sau&de&pe&ambalaj&indică&faptul&că&
acest& produs& nu & trebuie& tratat& ca& deşeu& men ajer.& Vă& rugăm& casați& acest& aparat& la& centrul& de&
colectare&pentru&reciclarea&deşeurilor&electrice&şi&electronice&d in&zona&dvs.&Alternativ,&în&u nele&
state&ale&Uniunii&Europ ene&sau&în&alte&state&europ ene,&puteţi& retu rna&produsele&la&distribuitorul&
local& a tu n ci& când& achiziţio n aţ i& un& produs& nou& echivalent.& Casarea& corectă& a& acestui& aparat& va&
contribui& la& economisirea& de& resurse& n aturale& valoro ase& şi& la& prevenirea& impactului& potenţial&
negativ& asupra& mediului& şi& al& sănătăţii& umane& care& poate& apărea& ca& rezultat& al& tratării&
necorespunzătoare&a&deşeurilor.&Inte resa ţi@vă& la& autorităţile&locale&sa u& la&cel& m ai&ap ropiat&cen tru&
de&colectare&a&deşeurilor&pentru&detalii& suplimentare.& Casarea&incorectă&a&acestui&tip&de&deşeuri&
poate&fi&sancţionată&prin&amenzi,&conform&normelor&naţionale&
&
-786ED!G7EM=F87H7!TDE:L:N7!L:8!,8:D87F!%DE=G7F8>!
Dacă&doriţi&să& casaţi& un& dispozitiv&electric&sau&electronic,&solicitaţi&informaţiile&necesare&de& la&
distribuitorul&sau&furnizorul&dvs.&
&
"7N:NHFE7F!U8!?>E:!L:8!FVFEF!,8:D8::!%DE=G787!
Dacă& doriţi& să& casaţi& acest& produs,& solicitaţi& informaţiile& necesare& despre& metoda& corectă& de &
casare&de&la&departamentele&autorităţilor&locale&sau&de&la&distribuitorul&dvs.&
Acest&produs&îndeplineşte&toate&cerinţele&legislative&de&bază&ale&UE&care&îl&vizează.&
&
&
/