Hach LANGE LT20 Basic User Manual

Marca
Hach
Model
LANGE LT20
Tip
Basic User Manual
DOC022.98.90414
LT20
12/2014, Edition 2
Основно ръководство за потребителя bg
Grundlæggende brugervejledning da
Basis Bedienungsanleitung de
Βασικό Εγχειρίδιο Χρήστη el
Basic User Manual en
Manual básico del usuario es
Basic käyttöohjeet fi
Manuel d'utilisation de base fr
Osnovni korisnički priručnik hr
Alap felhasználói kézikönyv hu
Manuale utente di base it
Basisgebruikershandleiding nl
Podstawowa instrukcja obsługi pl
Manual de bază al utilizatorului ro
Основное руководство пользователя ru
Základný návod na použitie sk
Osnovni uporabniški priročnik sl
Grundläggande bruksanvisning sv
Temel Kullanıcı Kılavuzu tr
Английски ....................................................................................................................................................... 5
Dansk ............................................................................................................................................................. 11
Deutsch ......................................................................................................................................................... 17
Ελληνικά ...................................................................................................................................................... 23
English ........................................................................................................................................................... 29
Español ........................................................................................................................................................ 35
Suomi ............................................................................................................................................................. 41
Français ........................................................................................................................................................ 47
Hrvatski .......................................................................................................................................................... 53
Magyar .......................................................................................................................................................... 59
Italiano .......................................................................................................................................................... 65
Nederlands .................................................................................................................................................... 71
Polski ............................................................................................................................................................ 77
Română ......................................................................................................................................................... 83
Русский ........................................................................................................................................................ 89
Slovenščina ................................................................................................................................................... 95
Slovensky .................................................................................................................................................... 101
Svenska ....................................................................................................................................................... 107
Türkçe ......................................................................................................................................................... 113
Английски 5
Английски
Технически данни
Подлежи на промени.
Функционални
спецификации
Размери и технически данни
Принцип Сектор за управление на температурата за 27 клетки за проби
Размери (Ш x В x Д) 200 x 185 x 230 mm
Тегло 4 kg
Работна температура +10 °C – +30 °C, максимум 80 % относителна влажност (без образуване на конденз)
Температура на
съхранение
+–20 °C – +60 °C, максимум 80 % относителна влажност (без образуване на конденз)
Консумация на енергия 65 VA
Мрежова връзка Вход: 230 V +/- 10 % / 50 Hz
Предпазител T 315 mA L; 250 V (x 2)
Английски 6
Обща информация
Бележки за безопасност
Прочетете внимателно цялото ръководство, преди да разопаковате,
настроите или въведете в експлоатация устройството. Спазвайте
всички предупредителни бележки и бележки за опасност.
Неспазването им може да доведе до сериозни наранявания на
оператора или да повреди устройството.
За да се уверите, че защитното оборудване на устройството не е
повредено, устройството не трябва да
се използва или монтира по
начин, различен от описания в това ръководство.
Бележки за опасност в това ръководство
Забележка: Информация, която допълва аспекти от основния
текст.
Предупредителни етикети
Спазвайте всички знаци и етикети, прикрепени към устройството.
Неспазването им може да доведе до нараняване или повреда на
устройството.
ОПАСНОСТ
Показва наличие на потенциална или непосредствена опасна ситуация,
която ако не бъде избегната, ще доведе до смъртоносно или сериозно
нараняване.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Показва наличие на потенциална или непосредствена опасна ситуация,
която ако не бъде избегната, може да доведе до смъртоносно или сериозно
нараняване.
ВНИМАНИЕ
Показва възможна опасна ситуация, която може да причини незначителни
или умерени наранявания.
ЗАБЕЛЕЖКА
Посочва ситуация, която ако не бъде избегната, може да доведе до повреда
на устройството. Информация, която трябва специално да се подчертае.
Този символ е предупредителен триъгълник. Следвайте всички
бележки за безопасност, които са посочени след този символ, за
да се избегнете възможни наранявания. Ако този символ е
разположен на устройство, той се отнася до информация,
дадена в инструкциите за експлоатация и/или безопасност в
това ръководство за потребителя.
Този символ може да
се постави на корпус или преграда в
продукта и показва опасност от токов удар и/или опасност за
живота от електрически удар.
В цяла Европа, считано от 12 август 2005 г., електрическото
оборудване, обозначено с този символ, не може да бъде
изхвърляно заедно с несортирани битови или промишлени
отпадъци. Съгласно действащите разпоредби
(Директива на ЕС 2002/96/ЕО) от този момент нататък
потребителите в ЕС трябва да връщат на производителя старите
електрически устройства, за да бъдат изхвърлени. Това е
безплатно за потребителя.
Забележка: Инструкции за правилното изхвърляне на
всички (маркирани и немаркирани) електрически
продукти, които са доставени или произведени от
Hach Lange, ще получите от съответния офис по
продажбите на Hach Lange.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Устройството не може да се използва в опасни среди.
Производителят и неговите доставчици не поемат никакви изрични или
косвени
гаранции за използването му при дейности с висок риск.
Английски 7
В допълнение към действащите местни указания следвайте
бележките за безопасност по-долу.
Бележки за безопасност за използване на устройството съгласно
разпоредбите:
Не използвайте устройството близо до силнозапалими
вещества, като например горива, лесно горими химикали и
експлозиви.
Не използвайте устройството близо до горими газове,
изпарения или прах.
Не подлагайте
устройството на силни вибрации или удари.
Не отваряйте устройството.
Ако не използвате устройството в съответствие с разпоредбите,
това ще доведе до прекратяване на гаранцията.
Химична и биологична безопасност
При нормалната работа с устройството може да се изисква
използването на химикали или на биологично опасни проби, които
представляват риск за здравето.
Преди работа с тези вещества спазвайте всички бележки за
опасност и информация за безопасност, отпечатани върху
контейнерите на оригиналните разтвори, както и в
информационния лист за безопасност.
Изхвърляйте
всички използвани разтвори в съответствие с
националните разпоредби и закони.
Изберете вида защитно оборудване според концентрацията и
количеството на опасното вещество за съответното работно
място.
Стартиране
Смяна на предпазителя
Работна среда
Спазвайте точките по-долу, за да може устройството да
функционира безпроблемно и по този начин да се удължи
експлоатационният му срок.
Поставете устройството стабилно върху равна повърхност. Не
поставяйте никакви предмети под устройството.
Околната температура при транспорт, съхранение и работа
трябва да бъде от +10 до +30 °C (+50 – +86 °F).
Относителната влажност трябва да
е по-ниска от 80 % (без
образуване на конденз).
Оставете поне 15 cm над и отстрани на устройството, за да
може въздухът да циркулира и да се избегне свръхнагряване на
електрическите части.
ОПАСНОСТ
Потенциална опасност при контакт с химични/биологични вещества.
Работата с химични проби, стандарти и реагенти е свързана с опасности.
Запознайте се с необходимите процедури за безопасност и с правилния
начин за боравене с химикалите преди работата и прочетете и следвайте
всички съответни информационни листове за безопасност.
ОПАСНОСТ
Някои вериги в устройството са защитени от пренапрежение чрез
предпазители. С цел
постоянна защита срещу риска от пожар подменяйте тези предпазители
само с такива от същия тип и мощност.
ОПАСНОСТ
Дефектните предпазители обикновено означават наличие на проблем в
устройството. Ако грешки с предпазителя
възникват неколкократно, свържете се с отдела по обслужване за
инструкции относно процедурата за връщане за ремонт. Не опитвайте да
ремонтирате устройството сами при никакви обстоятелства.
ЗАБЕЛЕЖКА
Пазете устройството от екстремни температури от нагреватели, пряка
слънчева светлина и други източници на топлина.
Английски 8
Не използвайте или съхранявайте устройството в силно
запрашени, влажни или мокри места.
Фигура 1 Конфигуриране на оборудването на LT20
Захранващият кабел свързва задната част на термостата към
заземен контакт от ел. мрежа (230 волта +/-10 %/50 Hz).
Устройството се включва посредством превключвателя
(превключвател за включване/изключване).
Забележка: Не изключвайте и включвайте устройството в бърза
последователност
. Винаги изчаквайте приблизително 20 секунди
преди повторно включване, за да не повредите електрониката и
механиката на устройството.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Електрически опасности и опасност от пожар. Използвайте само
предоставения захранващ кабел.
Само квалифициран персонал може да изпълнява описаните в този раздел
на
ръководството задачи в съответствие с всички приложими на местно ниво
разпоредби за безопасност.
ЗАБЕЛЕЖКА
Използвайте само заземен контакт за свързване на устройството с
електрическото захранване.
Ако не сте сигурни дали контактът е заземен, това трябва да се провери от
квалифициран
електротехник.
В допълнение към захранването щепселът служи за бърза изолация на
устройството
от ел. мрежата при необходимост.
Това е препоръчително при неизползване за дълъг период
от време и може
да предотврати потенциалните опасности
в случай на неизправност.
Следователно трябва да се уверите, че контактът, в който е включено
устройството, е леснодостъпен за всички потребители по всяко време.
1 Превключвател за включване/
изключване
4
Вентилатор
2 Температурен индикатор 5 Отзад: свързване към ел.
мрежата с предпазител
3
Отделение за управление на
температурата (отвори за
27 клетки за проби)
1 2
3
4
5
20° C
Английски 9
Рутинна операция
Подгответе клетките в съответствие с текущата процедура на
работа.
Включете термостата.
Поставете клетките в отделението за управление на
температурата.
Термостатът трябва да бъде използван само с поставен капак.
Ако зелената лампичка изгасне, температурата е над или под
20 °C.
Почистване на устройството
Устройство
Почиствайте корпуса и всички аксесоари единствено с мека
влажна кърпа. Може да се използва също разтвор на мек сапун.
Не позволявайте проникването на вода в отделението за
управление на температурата.
Използвайте памучни тампони за почистване или подсушаване
на корпуса на клетката.
Гаранция и отговорност
Производителят гарантира, че доставеният продукт е без
материални и производствени дефекти, и се задължава да
отремонтира или да замени всички дефектни части за негова
сметка.
Гаранционният срок за устройствата е 24 месеца. При сключване на
договор за поддръжка в рамките на първите 6 месеца от покупката
гаранционният срок се удължава на 60 месеца.
С
изключение на бъдещи искове, доставчикът носи отговорност за
дефекти, при които важи невъзможността за постигане на
гарантирани параметри, както следва: Всички части, които в
рамките на гаранционния срок, считан от деня на прехвърляне на
риска, за които може да бъде доказано, че са в резултат на
обстоятелства, възникнали преди прехвърлянето
на риска, по-
специално вследствие на дефект в дизайна, използвани
некачествени материали или дефектно изпълнение, които са
станали неизползваеми или възможността им за използване е
значително нарушена, ще бъдат поправени или подменени по
усмотрение на доставчика без заплащане. При установяване на
такива дефекти доставчикът трябва да бъде незабавно уведомен в
писмена
форма, но не по-късно от седем дни след установяване на
дефекта. Ако клиентът пропусне това уведомление,
функционалността се счита за одобрена независимо от дефекта. Не
съществува допълнителна отговорност за косвени или преки щети.
Ако трябва да се извърши специална за устройството поддръжка
или преглед, указан от доставчика, в рамките
на гаранционния срок
от страна на клиента (поддръжка) или от доставчика (преглед) и
тези изисквания не са изпълнени, исковете за обезщетение за щети,
които са в резултат от неспазване на тези изисквания, са
невалидни.
Не са валидни по-нататъшни искове, в частност такива за
последващи щети.
От тази клауза се изключват
износващите се части и щети,
възникнали вследствие на неправилна работа, неправилно
инсталиране или експлоатация, която не отговаря на разпоредбите.
ВНИМАНИЕ
Потенциални опасности от прищипване, изгаряния и химикали, както и
опасности за очите. Преди всякакви дейности по почистването винаги
изключвайте устройството от захранването.
ЗАБЕЛЕЖКА
При никакви обстоятелства не използвайте разтворители като терпентин,
ацетон или подобни за почистване на устройството, включително и
аксесоарите.
Английски 10
Dansk 11
Dansk
Tekniske data
Kan ændres uden varsel.
Specifikationer
vedrørende ydeevne
Mål og tekniske data
Princip Temperaturkontrolenhed for 27 prøveceller
Mål (B x H x D) 200 x 185 x 230 mm mm
Vægt 4 kg
Driftstemperatur +10 °C – +30 °C, maksimum 80 % relativ luftfugtighed (uden kondensering)
Opbevaringstemperatur –20 °C – +60 °C, maksimum 80 % relativ luftfugtighed (uden kondensering)
Strømforbrug 65 VA
El-tilslutning Input: 230 V +/- 10 % / 50 Hz
Sikring T 315 mA L; 250 V (x 2)
Dansk 12
Generelle oplysninger
Bemærkninger om sikkerhed
Læs hele betjeningsvejledningen omhyggeligt, får du udpakker,
konfigurerer eller ibrugtager enheden. Respekter alle fare- og
advarselseanmærkninger. Hvis dette ikke overholdes, kan det medføre
alvorlig personskade for operatøren eller beskadigelse af enheden.
For at sikre, at enhedens beskyttelsesudstyr ikke forringes, må enheden
ikke bruges eller installeres på andre måder end som beskrevet i denne
vejledning.
Angivelser af fare i denne vejledning
Bemærk: Oplysninger, der supplerer aspekter i hovedteksten.
Advarselsmærkater
Vær opmærksom på alle mærker og mærkater på enheden. Hvis dette
ikke overholdes, kan det medføre personskade eller skade på enheden.
FARE
Angiver en potentiel eller forestående farlig situation, der kan medføre dødsfald
eller alvorlig personskade, hvis den ikke undgås.
ADVARSEL
Angiver en potentiel eller forestående farlig situation, der kan medføre dødsfald
eller alvorlig personskade, hvis den ikke undgås.
Forsigtig
Angiver en mulig farlig situation, der kan medføre mindre eller moderat
personskade.
BEMÆRKNING
Angiver en situation, der kan medføre beskadigelse af enheden, hvis ikke den
undgås. Oplysninger, der særligt skal understreges.
Dette symbol er en advarselstrekant. Følg alle
sikkerhedsbemærkninger, som følger dette symbol for at undgå mulig
personskade. Hvis dette symbol er placeret på enheden, henviser
det til oplysninger i betjenings- og/eller sikkerhedsanvisningerne i
brugervejledningen.
Dette symbol kan forefindes på et kabinet eller en spærremekanisme
i selve produktet og angiver, at der er risiko for elektrisk stød og/eller
dødsfald pga. samme.
Elektrisk udstyr, som er mærket med dette symbol må fra 12. august,
2005 over hele Europa ikke længere bortskaffes med usorteret
husholdningsaffald eller industrielt affald. Ifølge gældende
bestemmelser
(EU-direktiv 2002/96/EC) skal forbrugere i EU returnere gamle
elektriske enheder til bortskaffelse hos producenten. Dette er gratis
for forbrugeren.
Bemærk: Anvisninger i korrekt bortskaffelse for alle
(afmærkede og ikke-afmærkede) elektriske produkter, som
er leveret eller produceret af Hach Lange, kan rekvireres hos
det lokale Hach Lange-salgskontor.
ADVARSEL
Enheden må ikke bruges i farlige omgivelser.
Producenten og leverandørerne giver ingen
garanti, det være sig udtrykkelig eller indirekte, for brug med højrisiko-aktiviteter.
Dansk 13
Følg desuden de lokale gældende regler og følgende retningslinjer for
sikkerhed.
Bemærkninger til brug af enheden efter gældende bestemmelser.
Brug ikke enheden i nærheden af stærkt brandbare substanser,
f.eks. brændstoffer, kemikalier og sprængstoffer.
Brug ikke enheden i nærheden af brændbare gasser, dampe eller
støv.
Enheden må ikke udsættes for kraftige rystelser eller slag.
Enheden må ikke åbnes.
Hvis du ikke bruger enheden i overensstemmelse med de
gældende regler, bortfalder garantien.
Kemisk og biologisk sikkerhed
Ved normal betjening af enheden kan det være nødvendigt af bruge
kemikalier, som udgør en helbredsrisiko, eller biologisk skadelige prøver.
Før du håndterer disse substanser, skal du gennemgå alle
fareanmærkninger og sikkerhedsoplysninger, som er trykt på
beholderne til de oprindelige opløsninger samt i
sikkerhedsdataarket.
Bortskaf alle anvendte opløsninger i overenstemmelse med
nationale love og regler.
Vælg typen af beskyttelsesudstyr ud fra koncentrationen og
mængden af den farlige substans samt arbejdsstedet.
Opstart
Udskiftning af sikringen
Driftsmiljø
Vær opmærksom på følgende punkter, så enheden kan fungere fejlfrit
og få en lang levetid.
Placer enheden sikkert på en jævn overflade. Skub ikke genstande
ind under enheden.
Omgivelsernes temperatur for transport, opbevaring eller drift skal
være +10 til +30 °C (+50 – +86 °F).
Den relative luftfugtighed skal være under 80 % (ingen
kondensering).
Sørg for, at der er et frirum på mindst 15 cm over enheden og på
siderne, så der kan cirkuere luft, og overophedning af de elektriske
dele undgås.
FARE
Potentiel fare ved kontakt med kemiske/biologiske substanser.
Arbejde med kemiske prøver, standarder og reagenser er forbundet med fare.
Sæt dig ind i de nødvendige sikkerhedsprocedurer og den korrekte håndtering af
kemikalierne, før du begynder arbejdet, og følg alle relevante sikkerhedsdataark.
FARE
Nogle kredsløb i denne enhed er beskyttet mod overspænding ved hjælp af en
sikring. For
at få konstant beskyttelse mod brandrisiko må disse sikringer kun udskiftes med
sikringer af samme type og med samme strømkapacitet.
FARE
Defekte sikringer angiver normalt, at der er et problem med enheden. Hvis der
gentagne gange opstår problemer med sikringen,
skal du kontakte serviceafdelingen for at få instruktioner i proceduren for returne-
ring med henblik på reparation. Forsøg under ingen omstændigheder at reparere
enheden på egen hånd.
BEMÆRKNING
Beskyt enheden mod ekstreme temperaturer fra varmeelementer, direkte sollys
og andre varmekilder.
Dansk 14
Undgå at opbevare eller bruge enheden i meget støvede, fugtige
eller våde omgivelser.
Figur 1 Konfiguration af LT20
Strømkablet tilsluttes bag på termostaten til en stikkontakt med
jordforbindelse (230 volt +/-10 % / 50 Hz). Enheden tændes ved hjælp af
vippekontakten (tænd/sluk-kontakt).
Bemærk: Tænd og sluk ikke enheden hurtigt efter hinanden. Vent altid
ca. 20 sekunder, før du tænder enheden igen, for ikke at beskadige dens
elektroniske og mekaniske dele.
ADVARSEL
Elektriske farer og brandfare. Brug kun det medfølgende strømkabel.
Kun kvalificerede eksperter bør udføre de opgaver, der er beskrevet i denne del af
vejledningen. Alle lokale sikkerhedsregler skal overholdes.
BEMÆRKNING
Brug kun en stikkontakt med jordforbindelse til tilslutning af denne enhed.
Hvis du ikke er sikker på, om enheden har jordforbindelse, skal du få det kontrol-
leret af en kvalificeret
elektriker.
Strømstikket tjener sammen med strømforsyningen til hurtigt at isolere enheden
fra lysnettet, når det er nødvendigt.
Dette anbefales ved langvarig forkert brug og kan forhindre potentielle farer,
hvis der opstår en fejl.
Sørg derfor for, at den stikkontatk, som enheden tilsluttes til, altid er nem at nå for
brugeren.
1 Tænd/sluk-kontakt
4
Ventilator
2 Temperaturindikator 5 Bagside: strømtilslutning med
sikring
3
Temperaturkontrolblok (åbninger til
27 prøveceller)
1 2
3
4
5
20° C
Dansk 15
Rutineoperation
Klargør cellerne i overenstemmelse med den gældende procedure.
Tænd termostaten.
Isæt cellerne i temperaturkontrolblokken.
Termostaten må kun betjenes, når dækslet er sat på plads. Hvis den
grønne lampe slukker, er temperaturen er højere eller lavere end 20
°C.
Rengør enheden
Enhed
Huset og tilbehøret må kun rengøres med en blød, fugtig klud. Der
kan også anvendes en mild sæbeopløsning.
Sørg for, at der ikke kommer vand ind i temperaturkontrolblokken.
Brug vatpinde til at rense eller tørre prøvecellerne.
Garanti og ansvar
Producenten garanterer, at det leverede produkt er frit for materiale- og
produktionsfejl og varetager reparation eller udskiftning af enhver defekt
del uden omkostninger.
Garantiperioden for enheden er 24 måneder. Ved ophør af en
vedligeholdelseskontrakt inden for de første 6 måneder efter køb
forlænges garantiperioden til 60 måneder.
For defekter, hvor mangel på lovede egenskaber gælder, er
leverandøren med undtagelse af yderligere krav ansvarlig for følgende:
Alle dele, for hvilke det inden for garantiperioden, der regnes fra dagen
for risikooverdragelsen, kan påvises, at de er blevet ubrugelige eller kun
kan bruges med betydelige begrænsninger på grund af forhold, der er
opstået før risikooverdragelsen, især på grund af forkert design, dårlige
materialer eller uhensigtsmæssig finish, vil blive udbedret eller erstattet
efter leverandørens skøn. Hvis sådanne defekter konstateres, skal
leverandøren underrettes skriftligt med det samme og senest 7 dage
efter, at fejlen er konstateret. Hvis kunden ikke foretager denne
underretning, betragtes enhedens funktion som godkendt på trods af
defekten. Yderligere erstatningspligt for indirekte eller direkte skader
accepteres ikke. Hvis der skal udføres enhedsspecifik vedligeholdelses-
eller inspektionsarbejde, som foreskrives af leverandøren, inden for
garantiperioden af kunden (vedligeholdelse) eller af leverandøren
(inspektion), og disse forpligtelser ikke opfyldes, ophæves kravene i
forbindelse med skader som følge af manglende overholdelse af disse
forpligtelser.
Yderligere krav, især krav i forhold til følgeskader, kan ikke gøres
gældende.
Slid på dele og skader, der er forårsaget af forkert håndtering, ukorrekt
installation eller ureglementeret brug, er ikke omfattet af denne
bestemmelse.
FORSIGTIG
Potentiel fare for skader fra klemning, brand og kemikalier samt for øjenskader
Før rengøring skal enheden altid frakobles fra strømmen.
BEMÆRKNING
Under ingen omstændigheder må der anvendes opløsningsmidler såsom terepen-
tin, acetone eller lignende til rengøring af enheden eller tilbehøret.
Dansk 16
Deutsch 17
Deutsch
Technische Daten
Änderungen vorbehalten.
Leistungsspezifikationen Abmessungen und technische Daten
Prinzip Temperiereinheit für 27 Probenküvetten
Maße (B x H x T) 200 x 185 x 230 mm
Gewicht 4 kg
Betriebstemperatur +10°C – +30°C, max. 80 % relative Feuchte (ohne Kondensatbildung)
Lagerungstemperatur –20°C – +60 °C, max. 80 % relative Feuchte (ohne Kondensatbildung)
Leistungsaufnahme 65 VA
Netzanschluss Eingang: 230 V +/- 10% / 50 Hz
Sicherung T 315 mA L; 250 V (2 Stück)
Deutsch 18
Allgemeine Informationen
Sicherheitshinweise
Lesen Sie das gesamte Handbuch sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät
auspacken, aufbauen oder in Betrieb nehmen. Achten Sie auf alle
Gefahren- und Warnhinweise. Nichtbeachtung kann zu schweren
Verletzungen des Bedieners oder zu Beschädigungen am Gerät führen.
Um sicherzustellen, dass die Schutzvorrichtungen des Geräts nicht
beeinträchtigt werden, darf dieses Gerät in keiner anderen als der in
diesem Handbuch beschriebenen Weise verwendet oder installiert
werden.
Gefahrenhinweise in diesem Handbuch
Hinweis: Informationen, die Aspekte aus dem Haupttext ergänzen.
Warnschilder
Beachten Sie alle Kennzeichen und Schilder, die an dem Gerät
angebracht sind. Nichtbeachtung kann Personenschäden oder
Beschädigungen am Gerät zur Folge haben.
GEFAHR
Zeigt eine potenziell oder unmittelbar gefährliche Situation an, die, wenn sie nicht
vermieden wird, zum Tod oder zu schweren Verletzungen führt.
WARNUNG
Zeigt eine potenziell oder unmittelbar gefährliche Situation an, die, wenn sie nicht
vermieden wird, zum Tod oder zu schweren Verletzungen führen kann.
VORSICHT
Kennzeichnet eine mögliche Gefahrensituation, die geringfügige oder
mittelschwere Verletzungen zur Folge haben kann.
ACHTUNG
Kennzeichnet eine Situation, die, wenn sie nicht vermieden wird, zu Schäden am
Gerät führen kann. Informationen, die besonders hervorgehoben werden sollen.
Dieses Symbol ist ein Warndreieck. Befolgen Sie alle
Sicherheitshinweise, die diesem Symbol folgen, um mögliche
Verletzungen zu vermeiden. Wenn sich dieses Symbol auf dem
Gerät befindet, verweist es auf Informationen in den Betriebs- und/
oder Sicherheitshinweisen der Betriebanleitung.
Dieses Symbol kann an einem Gehäuse oder einer Absperrung im
Produkt angebracht sein und zeigt an, dass Stromschlaggefahr und/
oder das Risiko einer Tötung durch Stromschlag besteht.
Mit diesem Symbol gekennzeichnete elektrische Geräte dürfen ab
dem 12. August 2005 europaweit nicht mehr im unsortierten
Haus- oder Gewerbemüll entsorgt werden. Gemäß geltenden
Bestimmungen (EU-Direktive 2002/96/EG) müssen ab diesem
Zeitpunkt Verbraucher in der EU elektrische Altgeräte zur Entsorgung
an den Hersteller zurückgeben. Dies ist für den Verbraucher
kostenlos.
Hinweis: Anweisungen zur fachgerechten Entsorgung aller
(gekennzeichneten und nicht gekennzeichneten)
elektrischen Produkte, die von Hach-Lange geliefert oder
hergestellt wurden, erhalten Sie bei Ihrem zuständigen
Hach-Lange-Verkaufsbüro.
WARNUNG
Das Gerät darf nicht in gefährlichen Umgebungen verwendet werden.
Der Hersteller und seine Lieferanten übernehmen weder ausdrückliche oder
indirekte Garantie für die Verwendung bei Hochrisikoaktivitäten.
Deutsch 19
Befolgen Sie zusätzlich zu den lokal geltenden Richtlinien die folgenden
Sicherheitshinweise.
Sicherheitshinweise für die die bestimmungsgemäße Verwendung des
Geräts:
Betreiben Sie das Gerät nicht in der Nähe von hochbrennbaren
Stoffen, wie etwa Treibstoffen, leicht brennbare Chemikalien und
Sprengstoffen.
Betreiben Sie das Gerät nicht in der Nähe von brennbaren Gasen,
Dämpfen, oder Staub.
Setzen Sie das Gerät nicht starken Vibrationen oder Stößen aus.
Öffnen Sie nicht das Gerät.
Wenn Sie das Gerät nicht bestimmungsgemäß verwenden, führt
das zum Verlust der Garantie.
Chemische und biologische Sicherheit
Beim normalen Betrieb dieses Geräts kann die Nutzung von
gesundheitsgefährdenden Chemikalien oder biologisch schädlichen
Proben erforderlich sein.
Beachten Sie vor dem Umgang mit diesen Stoffen alle, auf den
Gebinden der Originallösungen und im Sicherheitsdatenblatt
gedruckten, Gefahrenhinweise und Sicherheitsinformationen.
Entsorgen Sie sämtliche verbrauchte Lösungen in
Übereinstimmung mit den nationalen Vorschriften und Gesetzen.
Wählen Sie die Art der Schutzausrüstung entsprechend der
Konzentration und Menge des gefährlichen Stoffs am jeweiligen
Arbeitsplatz.
Inbetriebnahme
Wechsel der Sicherung
Betriebsumgebung
Beachten Sie folgende Punkte, damit das Gerät einwandfrei funktioniert
und somit eine lange Lebensdauer hat.
Stellen Sie das Gerät sicher auf eine ebene Fläche. Schieben Sie
keine Gegenstände unter das Gerät.
Die Umgebungstemperatur für Transport, Lagerung und Betrieb
muss +10 bis +30 °C (+50 – +86 °F) betragen.
Die relative Feuchte muss unter 80 % (ohne Kondensatbildung)
liegen.
Halten Sie oberhalb und an allen Seiten des Geräts einen Abstand
von mindestens 15 cm ein, damit Luft zirkulieren kann und eine
Überhitzung der elektrischen Teile vermieden wird.
GEFAHR
Potenzielle Gefahren bei Kontakt mit chemischen/biologischen Stoffen.
Das Arbeiten mit chemischen Proben, Standards und Reagenzien ist mit Gefah-
ren verbunden. Machen Sie sich vor der Arbeit mit den notwendigen Sicherheits-
verfahren und dem richtigen Umgang mit den Chemikalien vertraut und lesen und
befolgen Sie alle einschlägigen Sicherheitsdatenblätter.
GEFAHR
Einige Schaltkreise innerhalb dieses Gerätes sind durch Sicherungen gegen
Überspannungen geschützt. Ersetzen Sie diese Sicherungen, zum dauerhaften
Schutz gegen Brandgefahr, nur durch Sicherungen gleichen Typs und Leistung.
GEFAHR
Defekte Sicherungen weisen generell auf ein Problem im Gerät hin. Wenn Fehler
der Sicherung wiederholt auftreten, kontaktieren Sie zwecks Hinweisen zur
Rücksendung zu Reparaturzwecken die Serviceabteilung. Versuchen Sie auf
keinen Fall, das Gerät selbst zu reparieren.
ACHTUNG
Schützen Sie das Gerät vor extremen Temperaturen durch Heizungen, direkte
Sonneneinstrahlung und andere Hitzequellen.
Deutsch 20
Benutzen oder lagern Sie das Gerät nicht an extrem staubigen,
feuchten oder nassen Orten.
Abbildung 1 Geräteaufbau LT20
Das Stromkabel wird auf der Rückseite des Thermostaten mit einer
geerdeten Netzsteckdose (230 Volt +/-10% / 50 Hz) verbunden. Mit dem
Kippschalter (Ein/Aus Schalter) wird das Gerät eingeschaltet.
Hinweis: Ein rasches Aus- und Einschalten ist zu vermeiden. Vor einem
erneuten Einschalten ca. 20 Sekunden warten, um die Elektronik und
Mechanik des Gerätes nicht zu beschädigen.
WARNUNG
Elektrische Gefahren und Brandgefahr. Verwenden Sie nur das mitgelieferte
Netzkabel.
Nur qualifiziertes Fachpersonal darf unter Einhaltung aller lokal gültigen
Sicherheitsvorschriften, die in diesem Abschnitt des Handbuchs beschriebenen
Arbeiten durchführen.
ACHTUNG
Verwenden Sie ausschließlich eine geerdete Steckdose für den Anschluss dieses
Gerätes an die Stromversorgung.
Wenn Sie nicht sicher sind, ob die Steckdose geerdet ist, so lassen Sie dies durch
einen qualifizierten Elektriker überprüfen.
Der Netzstecker dient neben der Spannungsversorgung auch dazu, das Gerät bei
Bedarf schnell vom Netz zu trennen.
Dies wird bei längerem Nichtgebrauch empfohlen und kann im Falle eines
Fehlers mögliche Gefährdungen verhindern.
Beachten Sie deshalb, dass die Steckdose an die das Gerät angeschlossen ist,
durch jeden Benutzer jederzeit leicht zu erreichen ist.
1 Ein/Aus Schalter
4
Lüfter
2 Betriebsanzeige 5 Rückseite: Netzanschluss mit
Sicherung
3
Temperierblock (Öffnungen für
27 Probeküvetten)
1 2
3
4
5
20° C
/

în alte limbi