NEO TOOLS 94-004 Manualul proprietarului

Categorie
Măsurare, testare
Tip
Manualul proprietarului
1
2
PL INSTRUKCJA ORYGINALNA (OBSŁUGI) ........................................................................................................................................................................... 2
EN TRANSLATION (USER) MANUAL ....................................................................................................................................................................................... 4
RU РУКОВОДСТВО ПО ПЕРЕВОДУОЛЬЗОВАТЕЛЯ) .................................................................................................................................................... 6
UA ПОСІБНИК З ПЕРЕКЛАДУ (КОРИСТУВАЧА). ................................................................................................................................................................. 9
HU FORDÍTÁSI (FELHASZNÁLÓI) ÚTMUTATÓ .................................................................................................................................................................... 11
RO MANUAL DE TRADUCERE (UTILIZATOR). ..................................................................................................................................................................... 14
SK PREKLADATEĽSKÁ (UŽÍVATEĽSKÁ) PRÍRUČKA ......................................................................................................................................................... 16
CZ EKLADOVÝ (UŽIVATELSKÝ) MANUÁL ....................................................................................................................................................................... 18
PL
INSTRUKCJA ORYGINALNA (OBSŁUGI)
INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA MIERNIKA KIESZONKOWEGO
NR. 94-004
UWAGA: PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO UŻYTKOWANIA MIERNIKA
UNIWERSALNEGO NALEŻY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ NINIEJSZĄ
INSTRUKCJĘ I ZACHOWJĄ DO DALSZEGO WYKORZYSTANIA.
PRZEZNACZENIE
Cyfrowy miernik kieszonkowy 94-004 przeznaczony jest do pomiarów
prądu przemiennego i stałego. Ponadto miernik umożliwia pomiar napięć
stałych i przemiennych, rezystancji, temperatury, pomiaru kondensatorów
oraz testowanie diod. Miernik jest zgodny z „IEC-1010 elektroniczne
instrumenty pomiarowe”. Posiada kategorpomiarową CAT III 600V oraz
kategorię 2 ochrony przed pyłem.
OSTRZEŻENIE
Aby zapobiec porażeniu elektrycznemu lub urazowi ciała, postępuj
zgodnie z niniejszą instrukcją.
SZCZEGÓŁOWE PRZEPISY BEZPIECZEŃSTWA UWAGI
DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
Nie używaj uszkodzonego miernika. Przed użyciem sprawdź
obudowę. Zwracaj szczególną uwagę na izolację gniazd
przyłączeniowych.
Sprawdź przewody i sondy probiercze czy nie ma uszkodzonej
izolacji i widocznych części metalowych. Wymień uszkodzone
przewody i sondy probiercze zanim będziesz używał miernika.
Nie używaj miernika, kiedy jego praca odbiega od normalnej, kiedy
jest podejrzenie uszkodzenia izolacji lub niewłaściwego wykonania
naprawy miernika.
Nie używaj miernika w otoczeniu gazów łatwopalnych, pary wodnej
i pyłów.
Nie dokonywać pomiarów napięć większych niż tych, których
wartość podana jest na mierniku.
Przed użyciem miernika zweryfikuj poprawność działania miernika
na znanej ci wartości napięcia.
Do napraw używaj tylko części oryginalnych.
Bądź ostrożny, kiedy pracujesz z napięciem wyższym niż 30V AC
rms, 42V w piku, lub 60V DC. Powyżej tych wartości napięć istnieje
ryzyko porażenia prądem.
Używając sondy probierczej trzymaj ja trzema palcami a pozostałe
dwa dołącz do palców trzymających sondę.
Odłącz przewody sond probierczych przed otwarciem pokrywy
baterii lub obudowy miernika
Nie używaj miernika, gdy pokrywa baterii lub obudowa miernika jest
otwarta.
Aby uniknąć błędnych wskazań, które mogą doprowadzić do
porażenia elektrycznego, wymień baterię, kiedy na wyświetlaczu
pojawi się symbol (9).
Aby uniknąć porażenia elektrycznego nie dotykaj elementów
będących pod napięciem.
Pamiętaj kiedy jeden z przewodów sondy jest podłączony do
miernika a drugi koniec tego przewodu do napięcia, to istnieje
ryzyko pojawienia się tego napięcia na innych niepołączonych
terminalach.
CAT III. Trzecia klasa pomiarowa oznacza, miernik
przystosowany jest do podłączania i dokonywania pomiarów
obwodów niskonapięciowych instalacji w budynkach wewnątrz jego
murów. Nie używaj miernika do pomiarów instalacji wymagających
przyrządów kategorii IV.
UWAGA!
W celu uniknięcia uszkodzenia miernika lub osprzętu w czasie
pomiarów postępuj według zasad podanych poniżej.
Odłącz zasilanie i rozładuj wszystkie elementy pojemnościowe w
obwodzie zanim użyjesz miernika do pomiaru rezystancji, diody,
przewodności, temperatury lub pojemności.
Używaj właściwych nastaw funkcji i zakresów pomiarowych podczas
pomiarów .
Przed zmianą zakresu pomiaru lub funkcji pomiaru.
Symbol
Wyjaśnienie
Numer
AC prąd przemienny
1
DC prąd stały
2
Uwaga ważne, przeczytaj w instrukcji
3
Wysokie napięcie
4
Uziemienie
5
Bezpiecznik
6
Zgodność z dyrektywami unijnymi
7
Klasa ochronności 2
8
Niski poziom napięcia baterii
9
Dioda
10
Pomiar ciągłości
11
Brzęczek/dioda
12
Przycisk włączenia latarki
13
OPIS MIERNIKA
Miernik 94-004 to 6-cyfrowy kieszonkowy typ realnej efektywnej wartości
cyfrowy instrument skanujący; seria jest wyposażona w potrójny
wyświetlacz: wyświetlacz główny, wyświetlacz dodatkowy, pasek
analogowy. Z wyjątkiem częstotliwości wyświetlania wyświetlacza
podrzędnego pomiaru napięcia AC, inne funkcje wyświetlacza
podrzędnego to temperatura otoczenia. W trakcie korzystania z
miernikytkownicy mogą pracow w sposób ciągły. Miernik
automatycznie rozpozna i zmierzy na podstawie wejściowego prądu /
rezystancji AC lub DC. Ma stabilną wydajność, wysoprecyzję oraz
niezawodność, wyraźny odczyt i ochronę przed przeciążeniem. Zasilany
dwoma bateriami AAA 1,5 V, instrument wyposażony w duży ekran LCD.
Nawet przy niskim napięciu baterii 2,3 V może zapewnić wysoką jasność
podświetlenia i latarki. Miernik jest łatwy do przenoszenia i jest bardzo
popularny wśród użytkowników. Ta seria instrumentów możecznie
przełączać i mierzyć napięcie DC i napięcie AC, pojemność, NDV, diodę,
test ciągłości, ocestanu przewodu na żywo, pomiar częstotliwości i
prawdziwy RMS. Jest to doskonałe narzędzie dla warsztatów,
laboratoriów i firm.
OPIS STRON GRAFICZNYCH
3
A. Opis panela operacyjnego
1. Pasek symulacji;
2. Wwietlacz: 5999 (3 5/6) bitowy;
3. Sygnalizacja napięcia;
4. Wwietlana temperatura;
5. Przycisk wyboru kondensatora/włączenia latarki;
6. Przycisk blokady danych;
7. Przycisk włącz/wyłącz przez ponad 3 sekundy; krótkie przełączanie:
napięcie AC/DC / Objętość / dioda / brzęczek / przełączanie
kondensatorów, przełączanie w cyklu;
8. Pomiar pola elektrycznego (NCV)/pomiar przewodu neutralnego
(LIVE)/więcej niż 3 s /
9. Czerwona sonda jest portem wejściowym napięcia, rezystancji, diody,
kondensatora, częstotliwości i brzęczka; Czarny jest ujemnym końcem
wejścia (COM).
B. Zasilanie miernika
C. Przewody pomiarowe z ściąganymi kapturkami ochronnymi.
UWAGA
Podświetlenie jest zawsze włączone, wyświetlacz LCD jest
podświetlony. Podczas użytkowania przyrząd nie wyłącza zasilania;
przy braku działania automatycznie wyłączy się.
Panel ma konstrukcję dotykową dla opcji przełączania, która jest
bezpieczniejsza i bardziej niezawodna. Podczas sterowania
dotykiem za każdym razem, gdy klawisz jest uruchamiany, lepiej
utrzymać czas dotyku dłuższy niż 1 sekunda, aby uniknąć
fałszywego wskazania.
Po dotknięciu dowolnego klawisza dotykowego klawisz i panel
włączone i można przełączać klawiszem funkcyjnym.
Po 5 sekundach klawisz dotykowy i podświetlenie panelu zostaną
wyłączone i zablokowane.
Załączenie latarki następuje po naciśnięciu przycisku z symbolem
(13) przez 3 sekundy.
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
A. Napięcie AC/DC
Dokładność/Zakres
6000 zliczeń
Rozkład
DC/AC6V
±0.8%+5
0.001V
DC/AC60V
0.01V
DC/AC600V
0.1V
Impedancja wejściowa: 10M Ω; zabezpieczenie przed przeciążeniem:
1000V DC lub 750V AC Pomiar ważności: pasmo przenoszenia 50Hz-
1kHz;
Konkretne operacje następujące:
Długie naciśnięcie POWER jest większe niż 2 sek., wyświetlacz
rozruchowy jest automatycznie skanowany w stanie "AUTO".
Czarny przewód testowy jest ujemny, czerwony przewód testowy
jest dodatni, a przewód testowy niezawodnie dotyka punktu
testowego.
Gdy napięcie mierzone na ujemnym końcu czarnego portu
wejściowego przewodu testowego i dodatnim końcu czerwonego
przewodu testowego jest większe niż 0,8 V, niezależnie od napięcia
AC lub napięcia DC, miernik porówna wartość DC i wartość AC, a
następnie zgodnie z zmierzoną wartością jest automatycznie
przełączany między zakresami 6V / 60V / 600V, a następnie
zmierzona wartość jest wyświetlana na ekranie LCD.
Uwaga:
Napięcie wejściowe nie może przekraczać DC600V lub AC600V.
Jeśli przekroczy to istnieje niebezpieczeństwo uszkodzenia obwodu
przyrządu pomiarowego. W obwodzie wysokiego napięcia należy
zwrócić szczególną uwagę, aby uniknąć porażenia prądem;
Po zakończeniu wszystkich operacji pomiarowych odłącz przewody
pomiarowe od badanego obwodu.
B. Rezystancja )
Zakres
Rozkład
600Ω
0.1Ω
6kΩ
60kΩ
10Ω
600
100Ω
6MΩ
1kΩ
60MΩ
10kΩ
Impedancja wejściowa: 10MΩ; zabezpieczenie przed przeciążeniem:
szczyt 1000 V DC lub 750 V AC. Poszczególne operacje następujące:
Wyświetlacz rozruchowy jest w stanie automatycznego skanowania
„AUTO”.
Przewody pomiarowe z sondami dotyka punktu pomiarowego.
Jeżeli rezystancja pomiarowa na obu końcach przewodu
pomiarowego jest mniejsza niż 50Ω, brzęczyk wyda ciągły sygnał
dźwiękowy i wymagany jest szybki pomiar brzęczka. Przełącz
przycisk zasilania, aby wejść do brzęczka w celu szybkiego
pomiaru.
Będzie wyświetlany symbol (12) na wyświetlaczu LCD, szybki
pomiar brzęczka/diody, funkcja ta może być automatycznie
przełączana w zależności od potrzeb pomiaru.
Jeśli mierzysz rezystancję w tli zamkniętej, musisz rozładować
rezystancję na obu końcach rezystancji mierzonej. W przeciwnym
razie, jeśli napięcie w pętli jest większe niż 0.8V, miernik pomyli to z
pomiarem napięcia i wejdzie w tryb pomiaru napięciowego.
Podczas pomiaru wartości na ujemnym końcu portu wejściowego
czarnego przewodu pomiarowego i dodatnim końcu przewodu
czerwonego miernik automatycznie przełączy się pomiędzy
600Ω/6k Ω/60kΩ 600kΩ/6M Ω/60MΩ zgodnie z wartością pomiaru
rezystancji, a następnie zmierzona wartość zostanie wyświetlona na
wyświetlaczu LCD.
Uwaga:
Przy pomiarze niskiej rezystancji przewody pomiarowe uwzględnią
rezystanc wewnętrzną. Aby uzyskać dokładne odczyty, możesz
zarejestrować zwarcie.
C. Test ciągłości/dioda/kondensator
Zakres
wyświetlana
wartość
warunki testu
„AUTOMATYCZNY”
Spadek napięcia
przewodzenia
diody
Prąd przelotowy DC wynosi
około 1mA, napięcie obwodu
otwartego wynosi około 3V
Brzęczyk brzmi
długo, a
rezystancja testu
jest mniejsza niż
(50±20) Ω.
Napięcie obwodu otwartego
wynosi około 0,4 V, naciśnij
"zasilanie" dla
dwubiegowego przełączania
funkcji
D. Pojemność (C)
Dokładność/Zakres
6000 zliczeń
Rozkład
10nF
±3.5%+20
10pF
100nF
100pF
1uF
1nF
10uF
10nF
100uF
100nF
1 mF
1uF
10 m
10uF
60 mF
±5%+3
100uF
Zabezpieczenie przed przeciążeniem: 1000V DC, 750V AC szczytowe.
Wyświetlacz rozruchowy jest w stanie automatycznego skanowania
„AUTO”.
Czarny przewód pomiarowy jest ujemny, czerwony przewód
pomiarowy jest dodatni, a przewód pomiarowy niezawodnie dotyka
punktu pomiarowego.
Jeśli potrzebujesz szybkiego testu ciągłości / pomiaru diody /
pojemności, stale wyzwalaj przełącznik „zasilanie”, wprowadź
szybki test ciągłości / pomiar diody / pojemności w jednym cyklu i
wybierz odpowiednią funkcję pomiaru zgodnie z wymaganiami
pomiarowymi.
Podczas pomiaru pojemności zmierzona pojemność Rozmiar
automatycznie wybierze różne zakresy, a zmierzona wartość
zostanie wyświetlona na wyświetlaczu LCD. Zakres pomiaru
pojemności to 10nF/100nF/1uF/10uF/100uF/1mF/10mF/60mF.
Uwaga:
Podczas pomiaru pojemności za wartości 10nF, na wyświetlanej na
ekranie wartości mogą być widoczne szczątkowe odczyty. Ta liczba
to rozłożona pojemność sondy testowej. Jest to dokładny odczyt i
można go odjąć po pomiarze.
Gdy duża pojemność pliku mierzy poważny wyciek lub pojemność
przebicia, niektóre wartości będą wyświetlane i niestabilne; przy
pomiarze dużej pojemności, stabilizacja odczytu zajmuje kilka
sekund. Co jest normalne przy pomiarze dużej pojemności;
Proszę całkowicie rozładować kondensator przed sprawdzeniem
pojemności, w przeciwnym miernik razie wejdzie do trybu pomiaru
napięcia.
Jednostka: 1F=1000mF, 1mF=1000uF, 1uF=1000nF, 1nF=1000pF
Pomiar NCV;
Operacja wygląda następująco:
Naciśnij i przytrzymaj przycisk „NCV/LIVE”; wprowadź pomiar EF.
Przedni koniec miernika ma punkty testowe NCV. Dopóki punkt jest
zbliżony do napięcia AC, brzęczyk będzie emitował różne
kontynuacje w zależności od różnej siły sygnału, a wyświetlacz LCD
będzie również wyświetlał się zgodnie z siłą sygnału.
4
Cykl, aby uruchomić przycisk „NCV/LIVE”, wprowadź pomiar
przewodu na żywo, wyświetl znak na żywo na wyświetlaczu LCD,
zbliż się do punktu testowego przewodu pod napięciem za pomocą
czerwonej sondy i nawiąż kontakt z punktem, czarny koniec sondy
jest zawieszony, i nie kontaktuje się z żadnym punktem testowym;
jeśli punktem testowym jest przewód pod napięciem, wyświetlacz
LCD wyświetli OL, a brzęczek wyda ciągły dźwięk.
E. Pomiar częstotliwości
Zakres
Rozkład
10Hz
0.01Hz
100Hz
0.1Hz
1kHz
1Hz
10kHZ
10Hz
100kHz
100Hz
1MHz
1kHz
10MHz
10kHz
Czułość wejściowa: 1V RMS; zabezpieczenie przeciążeniowe: szczytowe
550 V DC lub AC (nie więcej niż 10 sekund)
Pomiar częstotliwości
Klawiszem zasilania; przełącz na funkcję pomiaru częstotliwości;
Czarny przewód pomiarowy jest ujemny, czerwony przewód
pomiarowy jest dodatni, a przewód pomiarowy niezawodnie dotyka
punktu pomiarowego;
Wartości pomiaru zostaną wyświetlone na wyświetlaczu LCD.
Uwaga:
Gdy sygnał wejściowy przekracza 10 Vrms, można go odczytać, ale
błąd może być większy;
W otoczeniu z zakłóceniami najlepiej jest używać ekranowanego
kabla do pomiaru małych sygnałów;
Podczas pomiaru obwodów wysokiego napięcia należy zachować
szczególną ostrożność, aby uniknąć porażenia prądem;
Zabrania się wprowadzania wartości napięcia przekraczających
250V DC lub AC w celu uniknięcia uszkodzenia licznika.
F. Automatyczne wyłączenie
Gdy przyrząd jest wyłączony z eksploatacji przez około 5 minut,
automatycznie się wyłączy; aby ponownie uruchomić zasilanie, naciśnij
przycisk zasilania przez ponad 3 sekundy, a wyświetlacz LCD wyświetli
się jako automatyczne skanowanie AUTO.
Aby uczyn go wygodniejszym dla użytkownika, konstrukcja maszyny
dodaje projekt ciągłej pracy i zasilania, to znaczy, że użytkownik nie
wyłączy automatycznie miernika podczas procesu użytkowania i może
wejść w stan wyłączenia dopiero po 5 minutach od zaprzestania
użytkowania,
Ostrzeżenie:
W ręcznym stanie bez pomiaru, bez względu na napięcie AC lub poziom
napięcia DC, ponieważ sonda przyrządu jest całkowicie złączona na
końcu wejściowym, na wyświetlaczu LCD będą pewne dane. W tym stanie
domyślnie nie ma stanu pomiaru, w 5 minut wyłączy się automatycznie.
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
Jeśli twój miernik nie działa, poniższa metoda może pomóc w rozwzaniu
ogólnego problemu, jeśli nadal nie można wykluczyć usterki, skontaktuj
się z centrum serwisowym lub sprzedawcą.
OBJAW
Prawdopodobna przyczyna
Brak wyniku/Miernik nie działa
Akumulator niepodłączony
Wymień baterię
Symbol niskiego poziomu baterii
Wymień baterię
ąd wyświetlania rezystancji
Sonda testowa nie ma kontaktu
OCHRONA ŚRODOWISKA
Produktów zasilanych elektrycznie nie naly wyrzuc wraz z
domowymi odpadkami, lecz odd je do utylizacji w odpowiednich
zakładach. Informacji na temat utylizacji udzieli sprzedawca produktu lub
miejscowe władze. Zużyty sprt elektryczny i elektroniczny zawiera
substancje nieobojętne dla środowiska naturalnego. Sprzęt nie poddany
recyklingowi stanowi potencjalne zagrożenie dla środowiska i zdrowia
ludzi.
„Grupa Topex Spółka z ograniczo odpowiedzialnośc Spółka komandytowa z
siedzibą w Warszawie, ul. Pograniczna 2/4 (dalej: „Grupa Topex”) informuje, iż wszelkie
prawa autorskie do treści niniejszej instrukcji (dalej: „Instrukcja”), w tym m.in. jej tekstu,
zamieszczonych fotografii, schematów, rysunków, a także jej kompozycji, należą
wyłącznie do Grupy Topex i podlegają ochronie prawnej zgodnie z ustaz dnia 4 lutego
1994 roku, o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. 2006 Nr 90 Poz 631 z
źn. zm.). Kopiowanie, przetwarzanie, publikowanie, modyfikowanie w celach
komercyjnych całości Instrukcji jak i poszczególnych jej elemenw, bez zgody Grupy
Topex wyrażonej na piśmie, jest surowo zabronione i może spowodow pociągncie do
odpowiedzialności cywilnej i karnej.
GWARANCJA I SERWIS
Serwis Centralny GTX Service Sp. z o.o. Sp.k.
ul. Pograniczna 2/4 tel. +48 22 364 53 50 02-285 Warszawa e-mail
bok@gtxservice.com
SiPunktów Serwisowych do napraw gwarancyjnych i pogwarancyjnych
dostępna na platformie internetowej gtxservice.pl
Zeskanuj QR kod i wejdź na gtxservice.pl
EN
TRANSLATION (USER) MANUAL
POCKET METER USER MANUAL
NO. 94-004
NOTE: BEFORE USING A UNIVERSAL METER, PLEASE READ THIS
MANUAL CAREFULLY AND SAVE IT FOR FURTHER USE.
DESTINY
The 94-004 digital pocket meter is designed for AC and DC
measurements. In addition, the meter allows you to measure DC and AC
voltages, resistance, temperature, capacitor measurement and diode
testing. The meter is compliant with "IEC-1010 electronic instrumenty
measuring". It has a measuring category CAT II 600V and category 2 of
dust protection.
WARNING
To prevent electric shock or injury to the body, follow this instruction.
SPECIFIC SAFETY PROVISIONS SAFETY NOTES
Do not use a damaged meter. Before use, check the case. Pay
special attention to the insulation of connection sockets.
Check the test wires and probes for damaged insulation and visible
metal parts. Replace damaged test wires and probes before using
the meter.
Do not use the meter when its operation deviates from normal, when
there is a suspicion of damage to the insulation or improper repair
of the meter.
Do not use the meter in the environment of flammable gases, water
vapor and dust.
Do not measure voltages greater than those whose value is given
on the meter.
Before using the meter, verify that the meter is working at a voltage
value that you know.
Use only original parts for repairs.
Be careful when working with a voltage higher than 30V AC rms,
42V in peak, or 60V DC. Above these voltage values, there is a risk
of electric shock.
Using a test probe, hold it with three fingers and attach the other two
to the fingers holding the probe.
Disconnect the test probe cables before opening the battery cover
or meter housing
Do not use the meter when the battery cover or meter case is open.
To avoid erroneous indications that could lead to electric shock,
replace the battery when the symbol (9) appears on the display.
To avoid electric shock, do not touch live components.
Remember when one of the probe wires is connected to the meter
and the other end of this wire to the voltage, there is a risk of this
voltage appearing on other unconnected terminals.
CAT III. The third measurement class means that the meter is
adapted to connect and measure low-voltage circuits of installations
in buildings inside its walls. Do not use the meter for measuring
installations that require Category IV instruments.
REMARK!
In order to avoid damage to the meter or fixtures during
measurements, follow the rules given below.
Unplug the power supply and discharge all capacitive elements in
the circuit before using the meter to measure resistance, diode,
conductivity, temperature or capacitance.
Use the correct settings of functions and measuring ranges during
measurements.
Before changing the measuring range or measurement function.
Symbol
Explanation
Number
AC alternating current
1
DC direct current
2
5
Note important, read in the manual
3
High voltage
4
Ground
5
Fuse
6
Compliance with EU directives
7
Protection class 2
8
Low battery voltage
9
Diode
10
Continuity measurement
11
Buzzer/Diode
12
Flashlight on button
13
METER DESCRIPTION
The 94-004 meter is a 6-digit pocket type of real effective value digital
scanning instrument; the series is equipped with a triple display: main
display, secondary display, analog strip. With the exception of the display
frequency of the AC voltage measurement slave display, other functions
of the slave display are the ambient temperature. When using the meter,
users can work continuously. The meter will automatically recognize and
measure based on the input current/resistance ac or DC. It has stable
performance, high precision and reliability, clear reading and overload
protection. Powered by two 1.5V AAA batteries, the instrument is
equipped with a large LCD screen. Even with a low battery voltage of 2.3V,
it can provide high brightness of backlight and flashlight. The meter is easy
to carry and is very popular among users. This series of instruments can
manually switch and measure DC voltage and AC voltage, capacitance,
NDV, diode, continuity test, live wire condition assessment, frequency
measurement and real RMS. It is an excellent tool for workshops,
laboratories and companies.
DESCRIPTION OF GRAPHIC PAGES
A. Description of the operation panel
1. Simulation bar;
2. Display: 5999 (3 5/6) bit;
3. Voltage signaling;
4. Displayed temperature;
5. Capacitor selection/flashlight on button;
6. Data lock button;
7. On/off button for more than 3 seconds; short switching: AC/DC
voltage / Volume / diode / buzzer / capacitor switching, cycle
switching;
8. Electric field measurement (NCV)/neutral conductor measurement
(LIVE)/more than 3 s °C/°F
9. The red probe is the input port for voltage, resistance, diode,
capacitor, frequency and buzzer; Black is the negative end of the
input (COM).
B. Meter power supply
C. Test leads with removable protective caps.
REMARK
The backlight is always on, the LCD display is backlit. During use,
the instrument does not turn off the power supply; in the absence of
operation, it will automatically turn off.
The panel has a touch design for switching options, which is safer
and more reliable. When controlling touch every time a key is
triggered, it is better to keep the touch time longer than 1 second to
avoid false indication.
When you tap any touch key, the key and panel are on and you can
switch the function key.
After 5 seconds, the touch key and panel backlight will be turned off
and locked.
The flashlight is switched on after pressing the button with the
symbol (13) for 3 seconds.
TECHNICAL SPECIFICATIONS
A. AC/DC voltage
Accuracy/Range
6000 counts
Decomp
osition
DC/AC6V
±0.8%+5
0.001V
DC/AC60V
0.01V
DC/AC600V
0.1V
Input impedance: 10M Ω; overload protection: 1000V DC or 750V AC
Validity measurement: frequency response 50Hz-1kHz;
Specific operations are as follows:
The long press power is more than 2 sec., the boot display is
automatically scanned in the "AUTO" state.
The black test wire is negative, the red test wire is positive, and the
test wire reliably touches the test point.
When the voltage measured at the negative end of the black input
port of the test wire and the positive end of the red cable test is
greater than 0.8V, regardless of AC voltage or DC voltage, the meter
will compare the DC value and the AC value, and then according to
the measured value it is automatically switched between the
6V/60V/600V ranges, and then the measured value is displayed on
the LCD screen.
Remark:
The input voltage must not exceed DC600V or AC600V. If this is
exceeded, there is a danger of damage to the circuit of the
measuring instrument. In a high-voltage circuit, special attention
should be paid to avoid electric shock;
When all measurement operations have been completed,
disconnect the test leads from the test circuit.
B. Resistance)
Scope
6000 counts
Decomposition
600Ω
±0.8%+5
0.1Ω
6kΩ
±0.8%+3
60kΩ
10Ω
600
100Ω
6MΩ
1kΩ
60MΩ
±2.5%+3
10kΩ
Input impedance: 10MΩ; overload protection: peak 1000 V DC or 750 V
AC. The individual operations are as follows:
The boot display is in the "AUTO" auto scan state.
Test leads with probes touch the measuring point.
If the measuring resistance at both ends of the test lead is less than
50Ω, the buzzer will make a continuous beep and a quick buzzer
measurement is required. Toggle the power button to enter the
buzzer for quick measurement.
The symbol (12) on the LCD will be displayed, quick buzzer/LED
measurement, this function can be automatically switched
depending on the measurement needs.
If you are measuring closed-loop resistance, you must discharge the
resistance at both ends of the measured resistance. Otherwise, if
the voltage in the loop is greater than 0.8V, the meter will confuse
this with voltage measurement and enter the voltage measurement
mode.
When measuring the values at the negative end of the input port of
the black test wire and the positive end of the red wire, the meter will
automatically switch between 600Ω/6k Ω/60kΩ 600kΩ/6M Ω/60MΩ
according to the resistance measurement value, and then the
measured value will be displayed on the LCD display.
Remark:
When measuring low resistance, the test leads will take into account the
internal resistance. For accurate readings, you can record a short circuit.
C. Continuity test/diode/capacitor
Scope
displayed value
test conditions
AUTOMATIC
Diode forward
voltage drop
DC through current is about
1mA, open circuit voltage is
about 3V
The buzzer
sounds long and
the test
The open circuit voltage is
about 0.4V, press "power" for
two-speed function switching
6
resistance is less
than (50±20) Ω.
D. Capacity (C)
Accuracy/Range
6000 counts
Decomposition
10nF
±3.5%+20
10pF
100nF
100pF
1uF
1nF
10uF
10nF
100uF
100nF
1 mF
1uF
10 m
10uF
60 mF
±5%+3
100uF
Overload protection: 1000V DC, 750V AC peak.
The boot display is in the "AUTO" auto scan state.
The black test lead is negative, the red test lead is positive, and the
test lead reliably touches the measuring point.
If you need a quick continuity test/ diode/capacitance measurement,
constantly trigger the "power" switch, enter the quick continuity
test/diode/capacitance measurement in one cycle, and select the
appropriate measurement function according to your measurement
requirements.
When measuring capacitance, the measured capacitance Size will
automatically select different ranges and the measured value
appears on the LCD. Capacitance measurement range is
10nF/100nF/1uF/10uF/100uF/1mF/10mF/60mF.
Remark:
When measuring the capacitance for 10nF, residual readings may
be visible on the value displayed on the screen. This number is the
distributed capacity of the test probe. This is an accurate reading
and can be subtracted after measurement.
When a large file capacity measures a serious leak or puncture
capacity, some values will be displayed and unstable; when
measuring a large capacity, it takes a few seconds to stabilize the
reading. What is normal when measuring large capacity;
Please discharge the capacitor completely before checking the
capacitance, otherwise the meter will enter the voltage
measurement mode.
Unit: 1F=1000mF, 1mF=1000uF, 1uF=1000nF, 1nF=1000pF
NCV measurement;
The operation looks like this:
Press and hold the "NCV/LIVE" button; enter the EF measurement.
The front end of the meter has NCV test points. As long as the point
is close to the AC voltage, the buzzer will emit different continuations
depending on the different signal strength, and the LCD display will
also display according to the signal strength.
Cycle to start the "NCV/LIVE" button, enter the live wire
measurement, display the live mark on the LCD, approach the test
point of the live wire with a red probe and make contact with the
point, the black end of the probe is suspended, and does not contact
any test point; if the test point is a live wire, the LCD display will
display the OL and the buzzer will make a continuous sound.
E. Frequency measurement
Scope
Decomposition
10Hz
0.01Hz
100Hz
0.1Hz
1kHz
1Hz
10kHZ
10Hz
100kHz
100Hz
1MHz
1kHz
10MHz
10kHz
Input sensitivity: 1V RMS; overload protection: peak 550 V DC or AC (no
more than 10 seconds)
Frequency measurement
Power key; switch to frequency measurement function;
The black test lead is negative, the red test lead is positive, and the
measuring wire reliably touches the measuring point;
The measurement values are displayed on the LCD.
Remark:
When the input signal exceeds 10 Vrms, it can be read, but the error
may be larger;
In an environment with interference, it is best to use a shielded cable
to measure small signals;
When measuring high-voltage circuits, special care must be taken
to avoid electric shock;
It is forbidden to enter voltage values exceeding 250V DC or AC in
order to avoid damage to the meter.
F. Automatic shutdown
When the instrument is out of service for about 5 minutes, it will
automatically shut down; to restart the power supply, press the power
button for more than 3 seconds and the LCD display will display as auto
auto scan.
To make it more convenient for the user, the design of the machine adds
the design of continuous operation and power supply, that is, the user will
not automatically turn off the meter during the process of use and can enter
the off state only after 5 minutes after stopping use,
Warning:
In the manual state without measurement, no matter the AC voltage or DC
voltage level, since the instrument probe is completely connected at the
input end, there will be some data on the LCD display. In this state, by
default, there is no measurement state, in 5 minutes it will turn off
automatically.
TROUBLESHOOTING
If your meter is not working, the following method can help you solve the
overall problem, if you still cannot rule out a fault, contact the service center
or dealer.
SYMPTOM
Probable cause
No result/Meter not working
Battery not connected
Replace the battery
Low battery symbol
Replace the battery
Resistance display error
Test probe has no contact
ENVIRONMENTAL PROTECTION
Electrically powered products should not be disposed of with household
waste, but should be disposed of in appropriate facilities. Information on
disposal will be provided by the seller of the product or the local
authorities. Waste electrical and electronic equipment contains
substances that are not indifferent to the environment. Non-recycled
equipment poses a potential risk to the environment and human health.
"Grupa Topex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" Spółka
komandytowa with its registered office in Warsaw, 2/4 Pograniczna Street
(hereinafter: "Topex Group") informs that all copyrights to the content of
this instruction (hereinafter: "Instruction"), including m.in of its text,
photographs, diagrams, drawings, as well as its compositions, belong
exclusively to the Topex Group and are subject to legal protection in
accordance with the Act of 4 February 1994, on copyright and related
rights (i.e. Journal of Laws of 2006 No. 90 Poz 631, as amended).
Copying, processing, publishing, modifying for commercial purposes the
entire Instruction as well as its individual elements, without the consent of
the Topex Group expressed in writing, is strictly prohibited and may result
in civil and criminal liability.
RU
РУКОВОДСТВО ПО ПЕРЕВОДУ (ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ)
КАРМАННЫЙ ИЗМЕРИТЕЛЬ РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
NO 94-004
ПРИМЕЧАНИЕ: ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ УНИВЕРСАЛЬНОГО
ИЗМЕРИТЕЛЯ, ПОЖАЛУЙСТА, ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ
ЭТО РУКОВОДСТВО И СОХРАНИТЕ ЕГО ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.
СУДЬБА
Цифровой карманный измеритель 94-004 предназначен для
измерения переменного и постоянного тока. Кроме того, измеритель
позволяет измерять постоянное и переменное напряжение,
сопротивление, температуру, измерение конденсатора и
тестирование диодов. Измеритель соответствует требованиям "IEC-
1010 Electronic Measurement Instruments". Он имеет измерительную
категорию CAT II 600V и категорию 2 пылезащиты.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Чтобы предотвратить поражение электрическим током или травму
тела, следуйте этой инструкции.
ОСОБЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
ПРИМЕЧАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
Не используйте поврежденный счетчик. Перед использованием
проверьте корпус. Особое внимание уделите изоляции
соединительных розеток.
Проверьте тестовые провода и зонды на наличие
поврежденной изоляции и видимых металлических деталей.
Замените поврежденные тестовые провода и зонды перед
использованием счетчика.
Не стоит использовать счетчик, когда его работа отклоняется от
нормы, когда есть подозрение на повреждение утеплителя или
неправильный ремонт счетчика.
7
Не используйте счетчик в среде легковоспламеняющихся газов,
водяного пара и пыли.
Не измеряйте напряжения, превышающие те, значение которых
указано на счетчике.
Перед использованием счетчика убедитесь, что счетчик
работает при значении напряжения, которое вы знаете.
Используйте только оригинальные детали для ремонта.
Будьте осторожны при работе с напряжением выше 30 В
переменного тока, 42 В в пике или 60 В постоянного тока. Выше
этих значений напряжения существует риск поражения
электрическим током.
Используя тестовый зонд, удерживайте его тремя пальцами и
прикрепите два других к пальцам, удерживающим зонд.
Отсоедините кабели испытательного зонда перед открытием
крышки аккумулятора или корпуса счетчика
Не используйте счетчик, когда крышка аккумулятора или корпус
счетчика открыты.
Чтобы избежать ошибочных указаний, которые могут привести
к поражению электрическим током, замените батарею, когда на
дисплее появится символ (9).
Чтобы избежать поражения электрическим током, не
прикасайтесь к живым компонентам.
Помните, что когда один из проводов зонда подключен к
счетчику, а другой конец этого провода к напряжению,
существует риск появления этого напряжения на других
неподключенных клеммах.
КАТ III. Третий класс измерений означает, что счетчик
приспособлен для подключения и измерения низковольтных
цепей установок в зданиях внутри его стен. Не используйте
счетчик для измерительных установок, для которых требуются
приборы категории IV.
ЗАМЕЧАНИЕ!
Во избежание повреждения счетчика или светильников во
время измерений, следуйте приведенным ниже правилам.
Отключите блок питания и разрядите все емкостные элементы
в цепи перед использованием измерителя для измерения
сопротивления, диода, проводимости, температуры или
емкости.
Используйте правильные настройки функций и диапазонов
измерения во время измерений.
Перед изменением диапазона измерения или функции
измерения.
Символ
Объяснение
Число
AC ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК
1
DC постоянный ток
2
Примечание важное, читайте в
руководстве
3
Высокое напряжение
4
Земля
5
Взрыватель
6
Соответствие директивам ЕС
7
Класс защиты 2
8
Низкое напряжение батареи
9
Диод
10
Измерение непрерывности
11
Зуммер/ Диод
12
Фонарик на кнопке
13
ОПИСАНИЕ СЧЕТЧИКА
94-004 метра представляет собой 6-значный карманный карманный
тип цифрового сканирующего прибора реального эффективного
значения; серия оснащена тройным дисплеем: основным дисплеем,
вторичным дисплеем, аналоговой полосой. За исключением частоты
отображения ведомого дисплея измерения напряжения переменного
тока, другими функциями ведомого дисплея являются температура
окружающей среды. При использовании счетчика пользователи
могут работать непрерывно. Измеритель автоматически распознает
и измеряет на основе входного тока / сопротивления переменного
или постоянного тока. Он имеет стабильную производительность,
высокую точность и надежность, четкое считывание и защиту от
перегрузки. Питание от двух батарей 1,5 В ААА, прибор оснащен
большим ЖК-экраном. Даже при низком напряжении батареи 2,3 В
он может обеспечить высокую яркость подсветки и фонарика.
Измеритель легко переносится и очень популярен среди
пользователей. Эта серия приборов может вручную переключать и
измерять напряжение постоянного тока и переменное напряжение,
емкость, NDV, диод, тест непрерывности, оценку состояния провода
в реальном времени, измерение частоты и реальное
среднеквадратическое значение. Это отличный инструмент для
мастерских, лабораторий и компаний.
ОПИСАНИЕ ГРАФИЧЕСКИХ СТРАНИЦ
A. Описание панели управления
1. Панель моделирования;
2. Дисплей: 5999 (3 5/6) бит;
3. Сигнализация напряжения;
4. Отображаемая температура;
5. Выбор конденсатора / фонарик на кнопке;
6. Кнопка блокировки данных;
7. Кнопка включения/выключения более 3 секунд; короткое
переключение: AC / DC напряжение / громкость / диод / зуммер
/ конденсатор коммутация, переключение циклов;
8. Измерение электрического поля (NCV)/измерение
нейтрального проводника (LIVE)/более 3 с °C/°F
9. Красный зонд является входным портом для напряжения,
сопротивления, диода, конденсатора, частоты и зуммера;
Черный цвет является отрицательным концом входного
сигнала (COM).
B. Блок питания счетчика
C. Испытательные провода со съемными защитными колпачками.
ЗАМЕЧАНИЕ
Подсветка всегда включена, ЖК-дисплей с подсветкой. Во
время использования прибор не отключает блок питания; при
отсутствии операции он автоматически отключится.
Панель имеет сенсорную конструкцию для переключения
опций, что безопаснее и надежнее. При управлении касанием
каждый раз, когда срабатывает клавиша, лучше держать время
касания дольше 1 секунды, чтобы избежать ложных указаний.
Когда вы нажимаете любую сенсорную клавишу, клавиша и
панель включены, и вы можете переключить функциональную
клавишу.
Через 5 секунд сенсорная клавиша и подсветка панели будут
выключены и заблокированы.
Фонарик включается после нажатия кнопки с символом (13) в
течение 3 секунд.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
A. AC/DC напряжение
Точность/Диапазон
6000 Рассчитыв
ает
Разложение
DC/AC6V
±0.8%+5
0.001V
DC/AC60V
0.01V
DC/AC600V
0.1V
Входное сопротивление: 10M Ω; защита от перегрузки: 1000 В
постоянного тока или 750 В переменного тока Измерение
валидности: частотная характеристика 50 Гц-1 кГц;
Ниже перечислены конкретные операции:
Мощность длительного нажатия составляет более 2 сек.,
загрузочный дисплей автоматически сканируется в состоянии
«AUTO».
8
Черный тестовый провод отрицательный, красный тестовый
провод положительный, и тестовый провод надежно касается
контрольной точки.
Когда напряжение, измеренное на отрицательном конце
черного входного порта испытательного провода и
положительном конце красного тестового провода, превышает
0,8 В, независимо от напряжения переменного тока или
напряжения постоянного тока, измеритель будет сравнивать
значение постоянного тока и значение переменного тока, а
затем в соответствии с измеренным значением он
автоматически переключается между диапазонами 6 В / 600 В /
600 В, а затем измеренное значение отображается на ЖК-
экране.
Замечание:
Входное напряжение не должно превышать DC600V или
AC600V. При превышении этого показателя существует
опасность повреждения цепи измерительного прибора. В
высоковольтной цепи особое внимание следует уделить, чтобы
избежать поражения электрическим током;
После завершения всех измерительных операций отсоедините
измерительные провода от испытательной цепи.
B. Сопротивление (Ω)
Размах
Разложение
600Ω
0.1Ω
6kΩ
60kΩ
10Ω
600
100Ω
6MΩ
1kΩ
60MΩ
10kΩ
Входное сопротивление: 10 М Ω; защита от перегрузки: пик 1000 В
постоянного тока или 750 В переменного тока. Отдельные операции
следующие:
Загрузочный дисплей находится в состоянии автоматического
сканирования "AUTO".
Измерительные провода с зондами касаются точки измерения.
Если измерительное сопротивление на обоих концах
испытательного провода составляет менее 50 Ω, зуммер будет
издавать непрерывный звуковой сигнал, и требуется быстрое
измерение зуммера. Переключите кнопку питания, чтобы войти
в зуммер для быстрого измерения.
Символ (12) на ЖК-дисплее будет отображаться, быстрое
измерение зуммера / светодиода, эта функция может
автоматически переключаться в зависимости от потребностей
измерения.
Если вы измеряете сопротивление замкнутого контура, вы
должны разрядить сопротивление на обоих концах измеренного
сопротивления. В противном случае, если напряжение в петле
больше 0,8В, счетчик спутает это с измерением напряжения и
перейдет в режим измерения напряжения.
При измерении значений на отрицательном конце входного
порта черного испытательного провода и положительном конце
красного провода измеритель автоматически переключается
между 600 Ω / 6 k Ω / 60 к Ω 600 к Ω / 6M Ω / 60 М Ω в соответствии
со значением измерения сопротивления, а затем измеренное
значение будет отображаться на ЖК-дисплее.
Замечание:
При измерении низкого сопротивления измерительные провода
будут учитывать внутреннее сопротивление. Для точных показаний
можно записать короткое замыкание.
C. Тест на непрерывность/диод/конденсатор
Размах
отображаемое
значение
условия испытаний
„АВТОМАТИЧЕСКИ”
Падение
прямого
напряжения
диода
Постоянный ток через ток
составляет около 1 мА,
напряжение разомкнутой
цепи составляет около 3 В
Зуммер звучит
долго, а
испытательное
сопротивление
составляет
менее (50±20)
Ω.
Напряжение разомкнутой
цепи составляет около 0,4
В, нажмите «питание» для
двухскоростного
переключения функций
D. Емкость (C)
Точность/Диапазон
6000 Рассчитывает
Разложение
10нФ
±3.5%+20
10пФ
100нФ
100пФ
кФ
1нФ
1кФ
10нФ
100мкФ
100нФ
1 мФ
кФ
10 м
10мкФ
60 мФ
±5%+3
100мкФ
Защита от перегрузки: 1000 В постоянного тока, 750 В переменного
тока.
Загрузочный дисплей находится в состоянии автоматического
сканирования "AUTO".
Черный тестовый провод отрицательный, красный тестовый
провод положительный, и тестовый провод надежно касается
точки измерения.
Если вам нужен быстрый тест непрерывности / измерение
диода / емкости, постоянно запускайте переключатель
«мощности», вводите быстрый тест непрерывности / измерение
диода / емкости за один цикл и выберите соответствующую
функцию измерения в соответствии с вашими требованиями к
измерению.
При измерении емкости измеренный размер емкости
автоматически выбирает различные диапазоны, и измеренное
значение будет отображаться на ЖК-дисплее. Диапазон
измерения емкости составляет 10
нФ/100нФ/1мФ/10мФ/100мкФ/1мФ/1мФ/10мФ/60мФ.
Замечание:
При измерении емкости для 10 нФ остаточные показания могут
быть видны на значении, отображаемом на экране. Это число
распределенная емкость испытательного зонда. Это точное
показание, которое может быть вычтено после измерения.
Когда большая емкость файла измеряет серьезную утечку или
прокол, некоторые значения будут отображаться и
нестабильны; при измерении большой емкости для
стабилизации показаний требуется несколько секунд. Что
нормально при измерении большой емкости;
Пожалуйста, полностью разряжайте конденсатор перед
проверкой емкости, в противном случае измеритель перейдет в
режим измерения напряжения.
Единица измерения: 1Ф = 1000мФ, 1мФ = 1000мкФ, 1мкФ =
1000нФ, 1нФ = 1000рФ
Измерение NCV;
Операция выглядит следующим образом:
Нажмите и удерживайте кнопку "NCV/LIVE"; введите измерение
EF.
Передняя часть счетчика имеет точки тестирования NCV. Пока
точка близка к напряжению переменного тока, зуммер будет
излучать различные продолжения в зависимости от разной
силы сигнала, а ЖК-дисплей также будет отображаться в
соответствии с силой сигнала.
Проведите цикл, чтобы запустить кнопку «NCV/LIVE», введите
измерение провода под напряжением, отобразите живую
отметку на ЖК-дисплее, подойдите к точке испытания провода
под напряжением с помощью красного зонда и вступите в
контакт с точкой, черный конец зонда подвешен и не
контактирует ни с одной испытательной точкой; если тестовой
точкой является провод под напряжением, ЖК-дисплей будет
отображать OL, а зуммер будет издавать непрерывный звук.
E. Измерение частоты
Размах
6000 Рассчитывает
Разложение
10Гц
±0.1%+3
0.01Гц
100Гц
0.1Гц
1кГц
1Гц
10кГц
10Гц
100кГц
100Гц
1МГц
1кГц
10МГц
10кГц
Входная чувствительность: 1 В RMS; защита от перегрузки: пик 550
В постоянного или переменного тока (не более 10 секунд)
Измерение частоты
Входная чувствительность: 1 В RMS; защита от перегрузки: пик 550
В постоянного или переменного тока (не более 10 секунд)
Измерение частоты
Клавиша питания; переключение на функцию измерения
частоты;
Черный испытательный провод отрицательный, красный
пробный провод положительный, а измерительный провод
надежно касается точки измерения;
Значения измерений отображаются на ЖК-дисплее.
Замечание:
9
Когда входной сигнал превышает 10 Врмс, его можно
считывать, но погрешность может быть больше;
В среде с помехами лучше всего использовать экранированный
кабель для измерения небольших сигналов;
При измерении высоковольтных цепей необходимо соблюдать
особую осторожность, чтобы избежать поражения
электрическим током;
Запрещается вводить значения напряжения, превышающие
250 В постоянного или переменного тока во избежание
повреждения счетчика.
F. Автоматическое выключение
Когда прибор выйдет из строя примерно на 5 минут, он автоматически
выключится; чтобы перезапустить блок питания, нажмите кнопку
питания более 3 секунд, и ЖК-дисплей отобразится как
автоматическое автоматическое сканирование.
Чтобы сделать его более удобным для пользователя, в конструкцию
машины добавляется конструкция непрерывной работы и
электропитания, то есть пользователь не будет автоматически
выключать счетчик в процессе использования и может войти в
выключенное состояние только через 5 минут после остановки
использования;
Предупреждение:
В ручном состоянии без измерения, независимо от напряжения
переменного тока или уровня напряжения постоянного тока,
поскольку приборный зонд полностью подключен на входном конце,
на ЖК-дисплее будут некоторые данные. В этом состоянии по
умолчанию нет состояния измерения, через 5 минут оно выключится
автоматически.
УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК
Если ваш счетчик не работает, следующий метод может помочь вам
решить общую проблему, если вы все еще не можете исключить
неисправность, обратитесь в сервисный центр или дилера.
СИМПТОМ
Вероятная причина
Нет результата/Измеритель
не работает
Батарея не подключена
Замените батарею
Символ низкого заряда
батареи
Замените батарею
Ошибка отображения
сопротивления
Испытательный зонд не имеет
контакта
ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Продукты с электрическим приводом не должны утилизироваться
вместе с бытовыми отходами, а должны утилизироваться в
соответствующих помещениях. Информация об утилизации будет
предоставлена продавцом товара или местными властями.
Отходы электрического и электронного оборудования содержат
вещества, которые неравнодушны к окружающей среде.
Непереработанное оборудование представляет потенциальный
риск для окружающей среды и здоровья человека.
"Grupa Topex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" Spółka komandytowa с
зарегистрированным офисом в Варшаве, ул. Погранична, 2/4 (далее: "Topex
Group") информирует, что все авторские права на содержание настоящей
инструкции (далее: "Инструкция"), включая m.in ее текста, фотографий, диаграмм,
чертежей, а также ее композиций, принадлежат исключительно Группе Топэкс и
подлежат правовой защите в соответствии с Законом от 4 февраля 1994 года, об
авторском праве и смежных правах (т.е. Законодательный вестник за 2006 год No
90 Poz 631, с поправками). Копирование, обработка, публикация, изменение в
коммерческих целях всей Инструкции, а также ее отдельных элементов, без
письменного согласия Topex Group, строго запрещено и может повлечь за собой
гражданскую и уголовную ответственность.
UA
ПОСІБНИК З ПЕРЕКЛАДУ (КОРИСТУВАЧА).
ПОСІБНИК КОРИСТУВАЧА КИШЕНЬКОВОГО ЛІЧИЛЬНИКА
NO 94-004
ПРИМІТКА: ПЕРЕД ВИКОРИСТАННЯМ УНІВЕРСАЛЬНОГО
ЛІЧИЛЬНИКА УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ ЦЕЙ ПОСІБНИК І
ЗБЕРЕЖІТЬ ЙОГО ДЛЯ ПОДАЛЬШОГО ВИКОРИСТАННЯ.
ДОЛЯ
Цифровий кишеньковий лічильник 94-004 призначений для
вимірювання змінного і постійного струму. Крім того, лічильник
дозволяє вимірювати напруги постійного і змінного струму, опір,
температуру, вимірювання конденсатора і випробування діодів.
Лічильник відповідає «Електронним вимірювальним приладам МВЦ-
1010». Він має вимірювальну категорію CAT II 600V і категорію 2
захисту від пилу.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Щоб запобігти удару електричним струмом або травмуванню тіла,
дотримуйтесь цієї інструкції.
СПЕЦІАЛЬНІ ЗАХИСНІ ПРИМІТКИ ЩОДО БЕЗПЕКИ
Не використовуйте пошкоджений лічильник. Перед
використанням перевірте корпус. Особливу увагу зверніть на
утеплення з'єднувальних розеток.
Перевірте тестові дроти та щупи на наявність пошкодженої
ізоляції та видимих металевих деталей. Перед використанням
лічильника замініть пошкоджені тестові дроти та щупи.
Не використовуйте лічильник, коли його робота відхиляється від
нормальної, коли є підозра на пошкодження ізоляції або
неправильний ремонт лічильника.
Не використовуйте лічильник в середовищі легкозаймистих
газів, водяної пари і пилу.
Не вимірюйте напругу більше, ніж ті, чиє значення дається на
лічильнику.
Перед використанням лічильника переконайтеся, що лічильник
працює за значенням напруги, яке ви знаєте.
Для ремонту використовуйте тільки оригінальні деталі.
Будьте обережні при роботі з напругою вище 30 В змінного
струму rms, 42V в пік, або 60V постійного струму. Вище цих
значень напруги існує ризик ураження електричним струмом.
За допомогою тестового зонда тримайте його трьома пальцями
і прикріпіть два інших до пальців, що тримають зонд.
Від'єднайте тестові зондові кабелі перед відкриттям кришки
акумулятора або корпусу лічильника
Не використовуйте лічильник, коли кришка акумулятора або
корпус лічильника відкриті.
Щоб уникнути помилкових вказівок, які можуть призвести до
ураження електричним струмом, замініть акумулятор, коли на
дисплеї з'явиться символ (9).
Щоб уникнути ураження електричним струмом, не торкайтеся
живих компонентів.
Пам'ятайте, коли один з провідів зонда підключений до
лічильника, а інший кінець цього дроту до напруги, існує ризик
появи цієї напруги на інших непідключених клемах.
КАТ III. Третій клас вимірювань означає, що лічильник
пристосований для підключення та вимірювання
низьковольтних ланцюгів установок у будівлях всередині його
стін. Не використовуйте лічильник для вимірювальних
установок, які потребують приладів категорії IV.
ЗАУВАЖЕННЯ!
Щоб уникнути пошкодження лічильника або світильників під час
вимірювань, дотримуйтесь наведених нижче правил.
Перед використанням лічильника відключіть блок живлення та
розряджайте всі ємнісні елементи в ланцюзі для вимірювання
опору, діода, провідності, температури або ємності.
Використовуйте правильні налаштування функцій і
вимірювальні діапазони під час вимірювань.
Перед зміною діапазону вимірювання або функції вимірювання.
Символ
Пояснення
Число
AC Змінного струму
1
DC постійний струм
2
Зверніть увагу на важливе, читайте в
інструкції
3
Висока напруга
4
Землі
5
Запобіжник
6
Відповідність директивам ЄС
7
Клас захисту 2
8
Низька напруга акумулятора
9
Діод
10
10
Вимірювання безперервності
11
Зумер/ Діод
12
Кнопкаіхтарик"
13
ОПИС ЛІЧИЛЬНИКА
94-004 метр - це 6-значний кишеньковий тип цифрового скануючого
інструменту реального ефективного значення; серія оснащена
потрійним дисплеєм: основним дисплеєм, вторинним дисплеєм,
аналоговою смугою. За винятком частоти відображення дисплея
виміру напруги змінного струму, іншими функціями рабського
дисплея є температура навколишнього середовища. При
використанні лічильника користувачі можуть працювати
безперервно. Лічильник автоматично розпізнає і вимірюється на
основі вхідного струму / опору змінного або постійного струму. Він має
стабільну продуктивність, високу точність і надійність, чіткий захист
від зчитування і перевантаження. Оснащений двома 1,5 В ААА
батареями, прилад оснащений великим РК-екраном. Навіть при
низькій напрузі акумулятора в 2,3 В він може забезпечити високу
яскравість підсвічування і ліхтарика. Лічильник простий у носінні і
користується великою популярністю серед користувачів. Ця серія
приладів може вручну перемикатися та вимірювати напругу
постійного струму та напругу змінного струму, ємність, NDV, діод, тест
безперервності, оцінку стану живого дроту, вимірювання частоти та
реальний RMS. Це відмінний інструмент для майстерень,
лабораторій і компаній.
ОПИС ГРАФІЧНИХ СТОРІНОК
A. Опис панелі роботи
1. Панель моделювання;
2. Дисплей: 5999 (3 5/6) біт;
3. Сигналізація напруги;
4. Відображається температура;
5. Вибір конденсатора/ліхтарик на кнопці;
6. Кнопка блокування даних;
7. Кнопка вмикання/вимикання більше 3 секунд; коротке
перемикання: напруга змінного/постійного струму / об'єм / діод
/ зумер / комутація конденсатора, перемикання циклу;
8. Вимірювання електричного поля (NCV)/вимірювання
нейтрального провідника (LIVE)/більше 3 с °C/°F
9. Червоний зонд - вхідний порт для напруги, опору, діода,
конденсатора, частоти і зумера; Чорний - це негативний кінець
введення (COM).
B. Лічильник живлення
C. Тестові ведучі зі знімними захисними ковпачками.
ЗАУВАЖЕННЯ
Підсвічування завжди ввімкнено, РК-дисплей з підсвічуванням.
Під час використання прилад не вимикає блок живлення; при
відсутності роботи він автоматично вимкнеться.
Панель має сенсорну конструкцію для перемикання варіантів,
що безпечніше і надійніше. Під час керування дотиком кожного
разу, коли спрацьовує клавіша, краще тримати час дотику
довше 1 секунди, щоб уникнути помилкової вказівки.
Коли ви торкаєтеся будь-якої сенсорної клавіші, клавішу та
панель ввімкнено, і ви можете переключити функціональну
клавішу.
Через 5 секунд сенсорна клавіша і підсвічування панелі будуть
вимкнені і заблоковані.
Ліхтарик включається після натискання кнопки з символом (13)
протягом 3 секунд.
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
A. Напруженість AC/DC
Точність/дальність
6000 Розраховує
Розклад
ання
DC/AC6V
±0.8%+5
0.001V
DC/AC60V
0.01V
DC/AC600V
0.1V
Вхідний імпеданс: 10М Ω; захист від перевантаження: вимірювання
терміну дії постійного струму 1000 В або 750 В змінного струму:
реакція частоти 50 Гц-1 кГц;
Конкретні операції наступні:
Довга потужність преса більше 2 сек., завантажувальний
дисплей автоматично сканується в стані "AUTO".
Чорний тестовий дріт негативний, червоний тестовий дріт
позитивний, а тестовий дріт надійно торкається тестової точки.
Коли напруга вимірюється на негативному кінці чорного вхідного
порту тестового дроту і позитивного кінця червоного
випробувального дроту більше 0,8 В, незалежно від напруги
змінного струму або напруги постійного струму, лічильник буде
порівнювати значення постійного струму і значення змінного
струму, а потім за виміряним значенням він автоматично
перемикається між діапазонами 6V/60V/600V/1000V, а потім
виміряне значення відображається на РК-екрані.
Зауваження:
Вхідна напруга не повинна перевищувати DC600V або AC600V.
При перевищенні цього існує небезпека пошкодження контуру
вимірювального приладу. У високовольтному контурі слід
приділити особливу увагу, щоб уникнути ураження електричним
струмом;
Після завершення всіх операцій вимірювання від'єднайте
тестові провідники від тестового контуру.
B. Опору (Ω)
Масштаб
6000 Розраховує
Розкладання
600Ω
±0.8%+5
0.1Ω
6kΩ
±0.8%+3
60kΩ
10Ω
600
100Ω
6MΩ
1kΩ
60MΩ
±2.5%+3
10kΩ
Вхідний імпеданс: 10МΩ; захист від перевантаження: піковий
постійний струм 1000 В або 750 В змінного струму. Індивідуальні
операції наступні:
Завантажувальний дисплей знаходиться в стані автоматичного
сканування "AUTO".
Тестові ведучі з зондами торкаються мірної точки.
Якщо мірний опір на обох кінцях тестового свинцю менше 50Ω,
зумер зробить безперервний звуковий сигнал і потрібно швидке
вимірювання зумера. Переключіть кнопку живлення, щоб увійти
в зумер для швидкого вимірювання.
Буде відображатися символ (12) на РК-дисплеї, швидке
вимірювання зумера / світлодіода, ця функція може бути
автоматично перемикається в залежності від потреб
вимірювання.
Якщо ви вимірюєте опір замкнутого циклу, необхідно розрядити
опір на обох кінцях виміряного опору. В іншому випадку, якщо
напруга в петлі більше 0,8В, лічильник переплутає це з
вимірюванням напруги і перейде в режим вимірювання напруги.
При вимірюванні значень на негативному кінці вхідного порту
чорного тестового дроту і позитивному кінці червоного дроту
лічильник автоматично перемикається між 600Ω/6k Ω/60kΩ
600kΩ/6M Ω/60MΩ відповідно до значення вимірювання опору,
а потім виміряне значення буде відображатися на РК-дисплеї.
Зауваження:
При вимірюванні низького опору тестові відведення будуть
враховувати внутрішній опір. Для точних показань можна записати
коротке замикання.
C. Тест на безперервність/діод/конденсатор
Масштаб
відображуване
значення
умови випробувань
„АВТОМАТИЧНИЙ”
Падіння напруги
діода вперед
Постійний струм через
струм становить близько 1
мА, напруга відкритого
контуру - близько 3В
Зумер звучить
довго, а опір
тесту менше
(50±20) Ω.
Напруга відкритого контуру
становить близько 0,4 В,
натисніть «потужність» для
двошвидкісного
перемикання функцій
D. Потужність (C)
Точність/дальність
6000 Розраховує
Розкладання
10nF
±3.5%+20
10pF
100nF
100pF
1uF
1nF
10uF
10nF
100uF
100nF
1 mF
1uF
10 m
10uF
11
60 mF
±5%+3
100uF
Захист від перевантажень: 1000 В постійного струму, пік змінного
струму 750 В.
Завантажувальний дисплей знаходиться в стані автоматичного
сканування "AUTO".
Чорний результат тесту негативний, червоний результат тесту
позитивний, а тестовий свинець надійно торкається точки
вимірювання.
Якщо вам потрібен швидкий тест безперервності / діод / ємність
вимірювання, постійно запускайте перемикач "живлення",
введіть швидкий тест безперервності / діод / ємність
вимірювання в одному циклі, і виберіть відповідну функцію
вимірювання відповідно до ваших вимог вимірювання.
При вимірюванні ємності розмір вимірюваної ємності
автоматично вибере різні діапазони, а виміряне значення
відобразиться на РК-дисплеї. Діапазон вимірювань ємності
становить 10nF/100nF/1uF/10uF/100uF/1mF/10mF/60mF.
Зауваження:
При вимірюванні ємності для 10nF залишкові показання можуть
бути видні на значення, що відображається на екрані. Це число
є розподіленою ємністю тестового зонда. Це точне читання і
може бути віднято після вимірювання.
Коли велика ємність файлу вимірює серйозний витік або ємність
проколу, деякі значення будуть відображатися і нестабільні; при
вимірюванні великої ємності для стабілізації читання потрібно
кілька секунд. Що нормально при вимірюванні великої ємності;
Будь ласка, повністю розрядіть конденсатор перед перевіркою
ємності, інакше лічильник перейде в режим вимірювання
напруги.
Одиниця: 1F = 1000mF, 1mF = 1000uF, 1uF = 1000nF, 1nF =
1000pF
Вимірювання NCV;
Операція виглядає так:
Натисніть і утримуйте кнопку «NCV/LIVE»; введіть вимірювання
EF.
Передній кінець лічильника має тестові точки NCV. До тих пір,
поки точка близька до напруги змінного струму, зумер буде
випромінювати різні продовження в залежності від різної
потужності сигналу, а РК-дисплей також буде відображатися
відповідно до рівня сигналу.
Цикл для запуску кнопки «NCV/LIVE», введіть вимірювання
живого дроту, відобразіть живу позначку на РК-дисплеї, підійдіть
до тестової точки живого дроту червоним щупом і зв'яжіться з
точкою, чорний кінець зонда підвішений, і не контактує з жодною
точкою випробувань; якщо тестовою точкою є живий дріт, на РК-
дисплеї буде відображатися OL, а зумер буде видавати
безперервний звук.
E. Вимірювання частоти
Масштаб
Розкладання
10Hz
0.01Hz
100Hz
0.1Hz
1kHz
1Hz
10kHZ
10Hz
100kHz
100Hz
1MHz
1kHz
10MHz
10kHz
Вхідна чутливість: RMS; захист від перевантаження: піковий 550 В
постійного струму або змінного струму (не більше 10 секунд)
Вимірювання частоти
Клавіша живлення; перейти на функцію вимірювання частоти;
Чорний тестовий свинець негативний, червоний тестовий
свинець позитивний, а вимірювальний дріт надійно торкається
мірної точки;
Значення вимірювання відображаються на РК-дисплеї.
Зауваження:
Коли вхідний сигнал перевищує 10 Врм, його можна прочитати,
але помилка може бути більшою;
В середовищі з перешкодами найкраще використовувати
екранований кабель для вимірювання невеликих сигналів;
При вимірюванні високовольтних ланцюгів необхідно
дотримуватися особливої обережності, щоб уникнути ураження
електричним струмом;
Забороняється вводити значення напруги, що перевищують
постійний струм або змінний струм 250 В, щоб уникнути
пошкодження лічильника.
F. Автоматичне завершення роботи
Коли прилад виходить з ладу близько 5 хвилин, він автоматично
вимикається; щоб перезапустити джерело живлення, натисніть
кнопку живлення більше 3 секунд, і РК-дисплей відображатиметься як
автоматичне автоматичне сканування.
Щоб зробити його більш зручним для користувача, конструкція
машини додає конструкцію безперервної роботи і електроживлення,
тобто користувач не буде автоматично вимикати лічильник в процесі
використання і може увійти в вимкнений стан тільки через 5 хвилин
після припинення використання,
Попередження:
У ручному стані без вимірювання, незалежно від напруги змінного
струму або рівня напруги постійного струму, так як приладовий щуп
повністю підключений на вхідному кінці, на РК-дисплеї будуть деякі
дані. У цьому стані за замовчуванням немає стану вимірювання,
через 5 хвилин він вимкнеться автоматично.
ВИПРАВЛЕННЯ НЕПОЛАДОК
Якщо ваш лічильник не працює, наступний спосіб може допомогти
вам вирішити загальну проблему, якщо ви все ще не можете
виключити несправність, зверніться в сервісний центр або дилера.
СИМПТОМ
Ймовірна причина
Не працює
результат/лічильник
Акумулятор не підключено
Заміна акумулятора
Символ низького заряду
акумулятора
Заміна акумулятора
Помилка відображення опору
Тестовий зонд не має контакту
ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
Електричні продукти не повинні утилізуватися з побутовими
відходами, а повинні бути утилізовані на відповідних об'єктах.
Інформація про утилізацію буде надана продавцем товару або
місцевими органами влади. Відходи електричного та електронного
обладнання містять речовини, які небайдужі до навколишнього
середовища. Не перероблене обладнання створює потенційний
ризик для навколишнього середовища та здоров'я людини.
"Grupa Topex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" Spółka
komandytowa зі своїм зареєстрованим офісом у Варшаві, вулиця
Погранична, 2/4 (далі : "Topex Group") повідомляє, що всі авторські
права на зміст цієї інструкції (далі : "Інструкція"), включаючи m.in її
тексту, фотографій, схем, малюнків, а також її композицій, належать
виключно групі Topex і підлягають правовій охороні відповідно до
Закону від 4 лютого 1994 року, про авторське право і суміжні права
(тобто Журнал законів 2006 року No 90 Поз 631 зі змінами).
Копіювання, обробка, публікація, зміна в комерційних цілях всієї
Інструкції, а також її окремих елементів без згоди Групи Topex,
вираженої в письмовій формі, суворо заборонено і може призвести
до цивільної та кримінальної відповідальності.
HU
FORDÍTÁSI (FELHASZNÁLÓI) ÚTMUTATÓ
ZSERA HASZNÁLATI ÚTMUTA
NO. 94-004
MEGJEGYZÉS: UNIVERZÁLIS MÉRŐ HASZNÁLATA ELŐTT
RJÜK, FIGYELMESEN OLVASSA EL EZT A KÉZIKÖNYVET, ÉS
MENTSE EL TOVÁBBI HASZNÁLATRA.
GZET
A 94-004 digitális zsebmérőt váltako áramú és egyenára
mérésekhez tervezték. Ezenkívül a mérő lehetővé teszi az egyenára
és váltako áramú feszültségek, ellenállás, hőmérséklet,
kondenzátormérés és dióda tesztelésének mérését. A mérő megfelel az
"IEC-1010 elektronikus mérőműszereknek". A CAT II 600V mérési
kategóriával és a porvédelem 2. kategóriájával rendelkezik.
FIGYELMEZTETÉS
Az áramütés vagy a test sérülésének elkerülése érdekében kövesse ezt
az utasítást.
LÖNÖS BIZTONSÁGI RENDELKEZÉSEK BIZTONSÁGI
MEGJEGYZÉSEK
Ne használjon sérült mérőt. Használat előtt ellenőrizze az esetet.
Különös figyelmet kell fordítani a csatlakozóaljzatok szigetelésére.
Ellenőrizze a teszthuzalokat és szondákat, hogy nincsenek-e sérült
szigetelés és látható fém alkatrészek. A mérő használata előtt
cserélje ki a sérült teszthuzalokat és szondákat.
Ne használja a mérőt, ha működése eltér a normáltól, ha felmerül a
gyanú, hogy a mérő szigetelése vagy nem megfelelő javítása
megsérül.
Ne használja a mérőt gyúlékony gázok, vízgőz és por
környezetében.
Ne mérjen nagyobb feszültségeket, mint azok, amelyek értéke a
mérőn van megadva.
12
A mérő használata előtt ellenőrizze, hogy a mérő olyan
feszültségértéken működik-e, amelyet ismer.
Csak eredeti alkatrészeket használjon a javításhoz.
Legyen óvatos, ha 30V AC rms-nél, csúcson 42V-nál vagy 60V DC-
nél magasabb feszültséggel dolgozik. Ezen feszültségértékek felett
fennáll az áramütés veszélye.
Egy tesztszondával tartsa három ujjal, és rögzítse a másik kettőt a
szondát tartó ujjakhoz.
Húzza ki a tesztszonda kábeleit az akkumulátor fedelének vagy a
mérőháznak a kinyitása előtt
Ne használja a mérőt, ha az akkumulátor fedele vagy a mérőtok
nyitva van.
Az áramütéshez vezető téves jelzések elkerülése érdekében
cserélje ki az akkumulátort, amikor a szimbólum (9) megjelenik a
kijelzőn.
Az áramütés elkerülése érdekében ne érintse meg az élő
alkatrészeket.
Ne feledje, hogy amikor az egyik szondavezeték a mérőhöz, a másik
végét pedig a feszültséghez csatlakoztatja, fennáll annak a
veszélye, hogy ez a feszültség más, nem csatlakoztatott
érintkezőkön jelenik meg.
CAT III. A harmadik mérési osztály azt jelenti, hogy a mérő alkalmas
a falakon belüli épületek alacsony feszültségű áramköreinek
csatlakoztatására és mérésére. Ne használja a mérőműszert olyan
mérőberendezésekhez, amelyek IV. kategóriájú műszereket
igényelnek.
MEGJEGYZÉS!
Annak érdekében, hogy a mérések során elkerülje a mérő vagy a
szerelvények károsodását, kövesse az alábbi szabályokat.
Húzza ki a tápellátást, és ürítse ki az áramkör összes kapacitív
elemét, mielőtt a mérőt használná az ellenállás, a dióda, a
vezetőképesség, a hőmérséklet vagy a kapacitás mérésére.
A mérések során használja a funkciók és mérési tartományok
helyes beállításait.
A mérési tartomány vagy mérési funkció megváltoztatása előtt.
Jelkép
Magyarázat
Szám
AC ltakozó áram
1
DC egyenáram
2
Fontos megjegyzés, olvassa el a
kézikönyvben
3
Nagyfeszültségű
4
Föld
5
Biztosíték
6
Az uniós irányelveknek való megfelelés
7
2. védelmi osztály
8
Alacsony akkumulátorfeszültség
9
Dióda
10
Folytonosságmérés
11
Csengő/ Dióda
12
Zseblámpa a gombon
13
MÉRŐ LEÍRÁSA
A 94-004 méter egy 6 számjegyű zsebtípus, valódi effektív értékű digitális
szkenner eszköz; A váltako ára feszültségmérő slave kijel
kijelzőjének kijelzőfrekvenciája kivételével a slave kijel egyéb funkciói a
környezeti hőmérséklet. A mérő használatakor a felhasználók
folyamatosan dolgozhatnak. A mérő automatikusan felismeri és méri a
bemeneti áram/ellenállás ac vagy DC alapján. Stabil teljesítménnyel, nagy
pontossággal és megbízhatósággal, tiszta leolvasással és túlterhelés
elleni védelemmel rendelkezik. A két 1,5 V-os AAA akkumulátorral
működő műszer nagy LCD képernyővel van felszerelve. Még alacsony,
2,3 V-os akkumulátorfeszültség esetén is nagy fényerőt biztosíthat a
háttérvilágítás és a zseblámpa számára. A mérő könnyen hordozható és
nagyon népszerű a felhasználók rében. Ez a műszersorozat
manuálisan képes váltani és mérni az egyenára feszültséget és a
váltakozó áramú feszültséget, a kapacitást, az NDV-t, a diódát, a
folytonossági tesztet, az élő vezeték állapotának értékelését, a
frekvenciamérést és És az igazi RMS. Kivá eszköz helyek,
laboratóriumok és vállalatok számára.
A GRAFIKUS OLDALAK LEÍRÁSA
A. A műveleti panel leírása
1. Szimulációs sáv;
2. Kijelző: 5999 (3 5/6) bit;
3. Feszültségjelzés;
4. Megjelenítettmérséklet;
5. Kondenzátor kiválasztása/zseblámpa bekapcsoló gomb;
6. Adatzár gomb;
7. Be- és kikapcsolási gomb több mint 3 másodpercig; rövid
kapcsolás: AC /DC feszültség / Térfogat / dióda / zümmögő /
kondenzátor váltás, ciklusváltás;
8. Elektromos térmérés (NCV)/semleges vezetőmérés (LIVE)/több
mint 3 s °C/°F
9. A piros szonda a feszültség, az ellenállás, a dióda, a kondenzátor,
a frekvencia és a csengő bemeneti portja; A fekete a bemenet
(COM) negatív vége.
B. Mérő tápegysége
C. A teszt vezet kivehető védősapkákkal.
MEGJEGYZÉS
A háttérvilágítás mindig be van kapcsolva, az LCD kijelző
háttérvilágítású. Használat közben a készülék nem kapcsolja ki a
tápegységet; működés hiányában automatikusan kikapcsol.
A panel érintéses kialakítással rendelkezik a kapcsolási
lehetőségekhez, ami biztonságosabb és megbízhatóbb. Ha minden
alkalommal, amikor egy kulcs aktiválódik, jobb, ha az érintési időt 1
másodpercnél hosszabb ideig tartja, hogy elkerülje a hamis jelzést.
Ha bármelyik érintőgombra koppint, a kulcs és a panel be van
kapcsolva, és bekapcsolhatja a funkcióbillentyűt.
5 másodperc elteltével az érintőgomb és a panel háttérvilágítása ki
lesz kapcsolva és zárolva lesz.
A zseblámpa be van kapcsolva, miután 3 másodpercig megnyomta
a (13) szimbólummal ellátott gombot.
MŰSZAKI ELŐÍRÁSOK
A. Feszültség AC/DC
Pontosság/tartomány
6000 Számít
Bomlás
DC/AC6V
±0.8%+5
0.001V
DC/AC60V
0.01V
DC/AC600V
0.1V
Bemeneti impedancia: 10M Ω; túlterhelés elleni védelem: 1000V DC vagy
750V váltakoáramerősség mérés: frekvenciaválasz 50Hz-1kHz;
A konkrét műveletek a következők:
A hosszú sajtóteljesítmény több mint 2 mp, a rendszerindító kijelző
automatikusan beolvassa az "AUTO" állapotot.
A fekete teszthuzal negatív, a piros teszthuzal pozitív, és a
teszthuzal megbízhatóan megérinti a vizsgálati pontot.
Ha a teszthuzal fekete bemeneti portjának negatív végén mért
feszültség és a piros teszthuzal pozitív vége nagyobb, mint 0,8 V,
függetlenül az váltakozó áramú feszültségtől vagy az egyenáramú
feszültségtől, a mérő összehasonlítja az egyenáramú értéket és a
váltakozó áramú értéket, majd a mért érték szerint automatikusan
átvált a 6V/60V/600V tartományok között, majd megjelenik a mért
érték az LCD képernyőn.
Megjegyzés:
A bemeneti feszültség nem haladhatja meg a DC600V-t vagy az
AC600V-t. Ha ezt túllépik, fennáll a mérőműszer áramkörének
károsodásának veszélye. Nagyfeszültségű áramkörben különös
figyelmet kell fordítani az áramütés elkerülésére;
Ha az összes rési művelet befejeződött, húzza ki a vizsgálati
vezetékeket a vizsgálati áramkörből.
B. Ellenállás )
Kiterjedés
6000 Számít
Bomlás
600Ω
±0.8%+5
0.1Ω
6kΩ
13
60kΩ
10Ω
600
100Ω
6MΩ
1kΩ
60MΩ
10kΩ
Bemeneti impedancia: 10MΩ; túlterhelés elleni védelem: csúcs 1000 V
DC vagy 750 V váltakozó áramú. Az egyesveletek a következők:
A rendszerindítási kijelző "AUTO" automatikus beolvasási
állapotban van.
A tesztvezetők szondákkal megérintik a mérési pontot.
Ha a mérési ellenállás a vizsgálati ólom mindkét végén kevesebb,
mint 50Ω, a zümmögő folyamatos sípoló hangjelzést ad, és gyors
csengőmérésre van szükség. A gyors mérés érdekében váltson be
a bekapcsológombba a bekapcsológombba való belépéshez.
Megjelenik az LCD-n a szimbólum (12), gyors csengő/LED mérés,
ez a funkció a mérési igényektől függően automatikusan
kapcsolható.
Ha zárt hurok ellenállást mér, akkor az ellenállást a mért ellenállás
mindkét végén ki kell ürítenie. Ellenkező esetben, ha a hurok
feszültsége nagyobb, mint 0,8 V, a mérő összekeveri ezt a
feszültségméréssel, és belép a feszültségmérési módba.
A fekete teszthuzal bemeneti portjának negatív végén és a piros
vezeték pozitív végén lévő értékek mérésekor a mérő
automatikusan 600Ω/6kΩ Ω/60kΩ/60kΩ Ω/60MΩ között vált az
ellenállásmérési értéknek megfelelően, majd a mért érték
megjelenik az LCD kijelzőn.
Megjegyzés:
Az alacsony ellenállás mérésekor a vizsgálati vezetékek figyelembe
veszik a belső ellenállást. A pontos leolvasás érdekében rövidzárlatot
rögzíthet.
C. Folytonossági vizsgálat/dióda/kondenzátor
Kiterjedés
megjelenített érték
vizsgálati feltételek
AUTOMATIKUS
Dióda előremeneti
feszültségcsökkenés
Az egyenáram kb. 1 mA, a
nyitott áramkör
feszültsége körülbelül 3V
A csengő hosszúnak
hangzik, és a
tesztellenállás
kisebb, mint (50±20)
Ω.
A nyitott áramkör
feszültsége körülbelül 0,4
V, nyomja meg a "power"
gombot a kétfokozatú
funkcióváltáshoz
D. Kapacitás (C)
Pontosság/tartomány
6000 Számít
Bomlás
10nF
±3.5%+20
10pF
100nF
100pF
1uF
1nF
10uF
10nF
100uF
100nF
1 mF
1uF
10 m
10uF
60 mF
±5%+3
100uF
Túlterhelés elleni védelem: 1000V DC, 750V AC csúcs.
A rendszerindítási kijelző "AUTO" automatikus beolvasási
állapotban van.
A fekete teszt ólom negatív, a piros teszt ólom pozitív, és a
tesztvezető megbízhatóan megérinti a mérési pontot.
Ha gyors folytonossági vizsgálatra/ dióda/kapacitásmérésre van
szüksége, folyamatosan aktiválja a "tápellátási" kapcsolót, adja meg
a gyors folytonossági tesztet / diódát / kapacitásmérést egy
ciklusban, és válassza ki a megfelelő mérési funkciót a mérési
követelményeknek megfelelően.
A kapacitás mérésekor a mért kapacitásméret automatikusan
kiválasztja a különböző tartományokat, és a mért érték megjelenik
az LCD kijelzőn. A kapacitásmérési tartomány
10nF/100nF/1uF/10uF/100uF/1mF/10mF/60mF.
Megjegyzés:
A 10nF kapacitás mérésekor a képernyőn megjelenő értéken
maradványértékek láthatók. Ez a szám a tesztszonda elosztott
kapacitása. Ez egy pontos leolvasás, és a mérés után kivonható.
Ha egy nagy fájlkapacitás súlyos szivárgási vagy szúrási kapacitást
mér, bizonyos értékek megjelennek és instabilak lesznek; nagy
kapacitás mérésekor néhány másodpercig tart a leolvasás
stabilizálása. Mi a normális a nagy kapacitás mérésekor;
Kérjük, a kondenzátort a kapacitás ellenőrzése előtt teljesen ürítse
ki, különben a mérő belép a feszültségmérési üzemmódba.
Egység: 1F=1000mF, 1mF=1000uF, 1uF=1000nF, 1nF=1000pF
NCV mérés;
A művelet így néz ki.:
Nyomja meg és tartsa lenyomva az "NCV/LIVE" gombot; adja meg
az EF-mérést.
A mérő elülső végén NCV tesztpontok vannak. Mindaddig, amíg a
pont közel van a váltakozó áramú feszültséghez, a mmögő a
különböző jelerősségtől függően különböző folytatásokat bocsát ki,
és az LCD kijelző is a jelerősségnek megfelelően jelenik meg.
Ciklus az "NCV/LIVE" gomb elindításához, adja meg az élő vezeték
mérését, jelenítse meg az élő jelet az LCD-n, közelítse meg az élő
vezeték vizsgálati pontját egy piros szondával, és érintkezzen a
ponttal, a szonda fekete vége felfüggesztésre kerül, és nem
érintkezik semmilyen tesztponttal; ha a vizsgálati pont élő vezeték,
az LCD kijelző megjeleníti az OL-t, és a csengő folyamatos hangot
ad ki.
E. Frekvenciamérés
Kiterjedés
6000 Számít
Bomlás
10Hz
±0.1%+3
0.01Hz
100Hz
0.1Hz
1kHz
1Hz
10kHz
10Hz
100kHz
100Hz
1MHz
1kHz
10MHz
10kHz
Bemeneti érzékenység: 1V RMS; túlterhelés elleni védelem: csúcs 550 V
DC vagy váltakozó áramú (legfeljebb 10 másodperc)
Frekvenciamérés
Tápkapcsoló; váltás frekvenciamérési funkcióra;
A fekete teszt ólom negatív, a piros teszt ólom pozitív, és a
mérőhuzal megbízhatóan érinti a mérési pontot;
A mérési értékek az LCD kijelzőn jelennek meg.
Megjegyzés:
Ha a bemeneti jel meghaladja a 10 Vrm-ot, olvasható, de a hiba
nagyobb lehet;
Interferenciával rendelkező környezetben a legjobb, ha árnyékolt
kábelt használunk a kis jelek mérésére;
A nagyfeszültségű áramkörök mérésekor különös figyelmet kell
fordítani az áramütés elkerülésére;
A mérő károsodásának elkerülése érdekében tilos 250 V DC-t vagy
váltakozó áramot meghaladó feszültségértékeket megadni.
F. Automatikus leállítás
Ha a készülék körülbelül 5 percig üzemen kívül van, automatikusan leáll;
a tápegység újraindításához nyomja meg a bekapcsológombot több mint
3 másodpercig, és az LCD kijelző automatikus beolvasásként jelenik meg.
Annak érdekében, hogy kényelmesebb legyen a felhasználó számára, a
gép kialakítása hozzáadja a folyamatos működés és a tápegység
kialakítását, azaz a felhasználó nem kapcsolja ki automatikusan a mérőt
a használat során, és csak a használat leállítása után 5 perccel léphet be
a kikapcsolt állapotba,
Figyelmeztetés:
zi állapotban mérés nélkül, függetlenül az AC feszültségtől vagy az
egyenáramú feszültségszinttől, mivel a műszerszonda teljesen
csatlakoztatva van a bemeneti végén, lesz néhány adat az LCD kijelzőn.
Ebben az állapotban alapértelmezés szerint nincs mérési állapot, 5 perc
múlva automatikusan kikapcsol.
HIBAELHÁRÍTÁS
Ha a mérő nem működik, a követkemódszer segíthet megoldani az
általános problémát, ha továbbra sem tudja kizárni a hibát, forduljon a
szervizközponthoz vagy a kereskedőhöz.
TÜNET
Valószínű ok
Nincs eredmény/Mérő nem
működik
Az akkumulátor nincs
csatlakoztatva
Cserélje ki az akkumulátort
Alacsony töltöttségi szint
szimbólum
Cserélje ki az akkumulátort
Ellenállási megjelenítési hiba
A tesztszondának nincs
kapcsolata
KÖRNYEZETVÉDELEM
Az elektromos meghajtású termékeket nem szabad háztartási
hulladékkal együtt ártalmatlanítani, hanem megfelelőtesítményekben
kell ártalmatlanítani. Az ártalmatlanítással kapcsolatos inforciókat a
terk eladója vagy a helyi haságok szolgáltatják. Az elektromos és
elektronikus berendesek hulladékai olyan anyagokat tartalmaznak,
amelyek nem közömbösek a környezet iránt. Az újrafeldolgozatlan
berendezések potenciális veszélyt jelentenek a környezetre és az
emberi egészségre.
"Grupa Topex Spółka z ograniczo odpowiedzialnością" Spółka komandytowa
székhelye Varsóban, a Pograniczna utca 2/4. szám alatt (a tobbiakban: Topex Group)
tájékoztatja, hogy ezen utasítás tartalmának (a továbbiakban: "Utasítás") minden szerzői
14
joga, beleértve szövegének, fényképeinek, diagramjainak, rajzainak, rajzainak és
kompocióinak m.in kizárólag a Topex Csoporthoz tartozik, és az 1994. február 4-i
törnnyel összhangban jogi védelem alatt áll, a szerzői és szomszédos jogokról (azaz
a 2006. évi Journal of Laws 90 Poz 631. szám, módosítva). A teljes Utasítás és annak
egyes elemeinek másolása, feldolgozása, közzététele, kereskedelmi célú módosítása a
Topex Csoport írásban kifejezett hozzájárulása nélkül szigorúan tilos, és polgári jogi és
ntejogi felelősséget vonhat maga után.
RO
MANUAL DE TRADUCERE (UTILIZATOR).
MANUAL DE UTILIZARE A CONTORULUI DE BUZUNAR
NR. 94-004
NOTĂ: ÎNAINTE DE A UTILIZA UN CONTOR UNIVERSAL, RUGĂM
CITIȚI CU ATENȚIE ACEST MANUAL ȘI SĂ ÎL SALVI PENTRU
UTILIZARE ULTERIOARĂ.
DESTIN
Contorul digital de buzunar 94-004 este proiectat pentru măsurători ac și
DC. În plus, contorul vă permite să măsurați tensiunile DC și AC,
rezistența, temperatura, măsurarea condensatorului și testarea diodei.
Contorul respectă "IEC-1010 Instrumente electronice de măsurare". Are o
categorie de măsurare CAT II 600V și categoria 2 de protecție împotriva
prafului.
AVERTISMENT
Pentru a preveni șocul electric sau rănirea corpului, urmați aceas
instrucțiune.
DISPOZIȚII SPECIFICE PRIVIND SIGURANȚA NOTE DE SIGURANȚĂ
Nu utilizați un contor deteriorat. Înainte de utilizare, verificați cazul.
Acordați o atenție deosebită izolației prizelor de conectare.
Verificați firele și sondele de testare pentru izolația deteriorată și
piesele metalice vizibile. Înlocuiți firele și sondele de testare
deteriorate înainte de a utiliza contorul.
Nu utilizați contorul atunci când funcționarea sa se abate de la
normal, atunci când există suspiciunea de deteriorare a izolației sau
de reparare necorespunzătoare a contorului.
Nu utilizați contorul în mediul gazelor inflamabile, vaporilor de apă
și prafului.
Nu măsurați tensiuni mai mari decât cele a căror valoare este dată
pe contor.
Înainte de a utiliza contorul, verificați dacă contorul funcționează la
o valoare de tensiune pe care o cunoașteți.
Utilizați numai piese originale pentru reparații.
Aveți grijă atunci când lucrați cu o tensiune mai mare de 30V AC
rms, 42V în vârf sau 60V DC. Deasupra acestor valori de tensiune,
există riscul de șoc electric.
Folosind o sondă de testare, țineți-o cu trei degete și atașați celelalte
două la degetele care țin sonda.
Deconectați cablurile sondei de testare înainte de a deschide
capacul bateriei sau carcasa contorului
Nu utilizați contorul atunci când capacul bateriei sau carcasa
contorului este deschisă.
Pentru a evita indicațiile eronate care ar putea duce la șocuri
electrice, înlocuiți bateria atunci când simbolul (9) apare pe afișaj.
Pentru a evita șocurile electrice, nu atingeți componentele vii.
Amintiți-când unul dintre firele sondei este conectat la contor și
celălalt capăt al acestui fir la tensiune, există riscul ca această
tensiune să apară pe alte terminale neconectate.
CAT III. A treia clasă de măsurare înseamnă că contorul este
adaptat pentru a conecta și măsura circuitele de joasă tensiune ale
instalațiilor din clădirile din interiorul zidurilor sale. Nu utilizați
contorul pentru instalații de măsurare care necesită instrumente de
Categoria IV.
REMARCA!
Pentru a evita deteriorarea contorului sau a dispozitivelor de fixare
în timpul surătorilor, respectați regulile de mai jos.
Deconectați sursa de alimentare și evacuați toate elementele
capacitive din circuit înainte de a utiliza contorul pentru a măsura
rezistența, dioda, conductivitatea, temperatura sau capacitatea.
Utilizați setările corecte ale funcțiilor și intervalelor de măsurare în
timpul măsurătorilor.
Înainte de a schimba intervalul de măsurare sau funcția de
măsurare.
Simbol
Explicație
Număr
AC CURENT ALTERNATIV
1
DC curent continuu
2
Notă importantă, citiți în manual
3
Înaltă tensiune
4
Sol
5
Siguranţă
6
Conformitatea cu directivele UE
7
Clasa de protecție 2
8
Tensiune scăzută a bateriei
9
Diodă
10
Măsurarea continuității
11
Buzzer / Diodă
12
Lanternă pe buton
13
DESCRIEREA CONTORULUI
Metrul 94-004 este un tip de buzunar de 6 cifre al instrumentului de
scanare digitală cu valoare reală efectivă; seria este echipată cu un ecran
triplu: afișaj principal, afișaj secundar, bandă analogică. Cu excepția
frecvenței de afișare a afișajului slavei de măsurare a tensiunii în curent
alternativ, alte funcții ale afișajului slave sunt temperatura ambiantă. Atunci
când utilizează contorul, utilizatorii pot lucra continuu. Contorul va
recunoaște și măsura automat pe baza curentului de intrare / rezistenței
ac sau DC. Are performanțe stabile, precizie și fiabilitate ridicate, citire
clară și protecție la suprasarcină. Alimentat de două baterii AAA de 1,5V,
instrumentul este echipat cu un ecran LCD mare. Chiar și cu o tensiune
scăzută a bateriei de 2.3V, poate oferi o luminozitate ridicată a luminii de
fundal și a lanternei. Contorul este ușor de transportat și este foarte
popular în rândul utilizatorilor. Această serie de instrumente pot comuta și
măsura manual tensiunea dc și tensiunea de curent alternativ,
capacitatea, NDV, dioda, testul de continuitate, evaluarea stării firului viu,
măsurarea frecvenței și RMS real. Este un instrument excelent pentru
ateliere, laboratoare și companii.
DESCRIEREA PAGINILOR GRAFICE
A. Descrierea panoului de operare
1. Bară de simulare;
2. Afisaj: 5999 (3 5/6) bit;
3. Semnalizarea tensiunii;
4. Temperatura afișată;
5. Selectarea condensatorului / lanterna pe buton;
6. Butonul de blocare a datelor;
7. Buton de pornire/oprire pentru mai mult de 3 secunde; comutare
scurta: tensiune AC/DC / volum / dioda / buzzer / comutare
condensator, comutare ciclu;
8. Măsurarea câmpului electric (NCV)/măsurarea conductorului
neutru (LIVE)/mai mare de 3 s °C/°F
9. Sonda roșie este portul de intrare pentru tensiune, rezistență,
diodă, condensator, frecvență și buzzer; Negrul este capătul
negativ al intrării (COM).
B. Sursa de alimentare a contorului
C. Conduce de testare cu capace de protecție detașabile.
REMARCA
Lumina de fundal este întotdeauna aprinsă, ecranul LCD este
iluminat din spate. În timpul utilizării, instrumentul nu oprește sursa
de alimentare; în absența funcționării, se va opri automat.
Panoul are un design tactil pentru opțiunile de comutare, care este
mai sigur și mai fiabil. Atunci când controlați atingerea de fiecare
dată când se declanșează o tastă, este mai bine să păstrați timpul
de atingere mai mult de 1 secundă pentru a evita indicarea falsă.
15
Când atingeți orice tastă tactilă, tasta și panoul sunt aprinse și puteți
comuta tasta funcțională.
După 5 secunde, tasta tactilă și lumina de fundal a panoului vor fi
oprite și blocate.
Lanterna este pornită după apăsarea butonului cu simbolul (13) timp
de 3 secunde.
SPECIFICAȚII TEHNICE
A. Tensiune AC/DC
Precizie/Interval
6000 Contează
Descom
punere
DC/AC6V
±0.8%+5
0.001V
DC/AC60V
0.01V
DC/AC600V
0.1V
Impedanță de intrare: 10M Ω; protecție la suprasarcină: 1000V DC sau
750V AC Măsurarea valabilității: răspuns în frecvență 50Hz-1kHz;
Operațiunile specifice sunt după cum urmează:
Puterea de apăsare lungă este mai mare de 2 sec., afișajul de
pornire este scanat automat în starea "AUTO".
Firul negru de testare este negativ, firul roșu de testare este pozitiv,
iar firul de testare atinge în mod fiabil punctul de încercare.
Când tensiunea măsurată la capătul negativ al portului negru de
intrare al firului de testare și capătul pozitiv al firului roșu de testare
este mai mare de 0,8V, indiferent de tensiunea de curent alternativ
sau de tensiunea dc, contorul va compara valoarea DC și valoarea
de curent alternativ, iar apoi, în funcție de valoarea măsurată, este
comutată automat între intervalele 6V/60V/600V, iar apoi valoarea
măsurată este afișată pe ecranul LCD.
Remarca:
Tensiunea de intrare nu trebuie depășească DC600V sau
AC600V. Dacă acest lucru este depășit, există pericolul deteriorării
circuitului instrumentului de măsurare. Într-un circuit de înaltă
tensiune, trebuie acordată o atenție deosebită pentru a evita șocurile
electrice;
După finalizarea tuturor operațiunilor de măsurare, deconectați
clienții potențiali de încercare de la circuitul de încercare.
B. Rezistență )
Aplicare
Descompunere
600Ω
0.1Ω
6kΩ
60kΩ
10Ω
600
100Ω
6MΩ
1kΩ
60MΩ
10kΩ
Impedanță de intrare: 10MΩ; protecție la suprasarcină: vârf 1000 V DC
sau 750 V AC. Operațiunile individuale sunt după cum urmează:
Afișajul de încărcare este în starea de scanare automată "AUTO".
Plumbii de testare cu sonde ating punctul de măsurare.
Dacă rezistența de măsurare la ambele capete ale plumbului de
încercare este mai mică de 50Ω, soneria va face un semnal sonor
continuu și este necesară o măsurare rapidă a buzzer-ului. Comutați
butonul de alimentare pentru a intra în sonerie pentru o măsurare
rapidă.
Simbolul (12) de pe LCD va fi afișat, buzzer rapid / măsurare LED,
această funcție poate fi comutată automat în funcție de nevoile de
măsurare.
Dacă măsurați rezistența în buclă închisă, trebuie descărcați
rezistența la ambele capete ale rezistenței măsurate. În caz contrar,
dacă tensiunea din buclă este mai mare de 0,8V, contorul va
confunda acest lucru cu măsurarea tensiunii și va intra în modul de
măsurare a tensiunii.
La măsurarea valorilor la capătul negativ al portului de intrare al
firului negru de testare și la capătul pozitiv al firului roșu, contorul va
comuta automat între 600Ω/6k Ω/60kΩ 600kΩ/6M Ω/60MΩ în
funcție de valoarea de măsurare a rezistenței, iar apoi valoarea
măsurată va fi afișată pe afișajul LCD.
Remarca:
La măsurarea rezistenței scăzute, conduce de testare va lua în
considerare rezistența internă. Pentru citiri exacte, puteți înregistra un
scurtcircuit.
C. Test de continuitate/diodă/condensator
Aplicare
valoare afișa
condiții de încercare
AUTOMAT
Diodă înainte de
cădere de
tensiune
DC prin curent este de
aproximativ 1mA, tensiunea
circuitului deschis este de
aproximativ 3V
Soneria sună
lung, iar
rezistența la
testare este mai
mică de (50±20)
Ω.
Tensiunea circuitului deschis
este de aproximativ 0.4V,
apăsați "putere" pentru
funcția de comutare cu două
trepte
D. Capacitate (C)
Precizie/Interval
6000 Contează
Descompunere
10nF
±3.5%+20
10pF
100nF
100pF
1uF
1nF
10uF
10nF
100uF
100nF
1 mF
1uF
10 m
10uF
60 mF
±5%+3
100uF
Protecție la suprasarcină: 1000V DC, 750V AC vârf.
Afișajul de încărcare este în starea de scanare automată "AUTO".
Plumbul negru de testare este negativ, plumbul roșu de testare este
pozitiv, iar plumbul de testare atinge în mod fiabil punctul de
măsurare.
Dacă aveți nevoie de un test rapid de continuitate / măsurare diodă
/ capacitate, declanșați în mod constant comutatorul "putere",
introduceți testul rapid de continuitate / diodă / măsurare a
capacității într-un singur ciclu și selectați funcția de măsurare
corespunzătoare în funcție de cerințele dumneavoastră de
măsurare.
La măsurarea capacității, dimensiunea măsurată a capacității va
selecta automat diferite intervale, iar valoarea măsurată va fi afișată
pe afișajul LCD. Domeniul de măsurare a capacității este de
10nF/100nF/1uF/10uF/100uF/1mF/10mF/60mF.
Remarca:
La măsurarea capacității pentru 10nF, citirile reziduale pot fi vizibile
pe valoarea afișată pe ecran. Acest număr este capacitatea
distribuită a sondei de testare. Aceasta este o citire exactă și poate
fi scăzută după măsurare.
Atunci nd o capacitate mare a fișierului măsoară o capacitate
gravă de scurgere sau puncție, unele valori vor fi afișate și instabile;
atunci când se măsoao capacitate mare, este nevoie de câteva
secunde pentru a stabiliza citirea. Ce este normal atunci când se
măsoară capacitatea mare;
Vă rugăm să descărcați condensatorul complet înainte de a verifica
capacitatea, în caz contrar contorul va intra în modul de măsurare a
tensiunii.
Unitate: 1F = 1000mF, 1mF = 1000uF, 1uF = 1000nF, 1nF = 1000pF
Măsurarea NCV;
Operația arată astfel:
Apăsați și mențineți apăsat butonul "NCV/LIVE"; introduceți
măsurarea EF.
Partea din față a contorului are puncte de testare NCV. Atâta timp
cât punctul este aproape de tensiunea de curent alternativ, soneria
va emite continuări diferite în funcție de puterea diferită a
semnalului, iar afișajul LCD se va afișa, de asemenea, în funcție de
puterea semnalului.
Ciclu pentru a porni butonul "NCV / LIVE", introduceți măsurarea
firului live, afișați marcajul live pe LCD, apropiați-de punctul de
testare al firului viu cu o sondă roșie și faceți contact cu punctul,
capătul negru al sondei este suspendat și nu contactează niciun
punct de testare; în cazul în care punctul de testare este un fir live,
ecranul LCD va afișa OL și buzzer va face un sunet continuu.
E. surarea frecvenței
Aplicare
6000 Contează
Descompunere
10Hz
±0.1%+3
0.01Hz
100Hz
0.1Hz
1kHz
1Hz
10kHZ
10Hz
100kHz
100Hz
1MHz
1kHz
10MHz
10kHz
Sensibilitate la intrare: 1V RMS; protecție la suprasarcină: vârf 550 V DC
sau AC (nu mai mult de 10 secunde)
Măsurarea frecvenței
Cheie de alimentare; comutați la funcția de măsurare a frecvenței;
Plumbul negru de testare este negativ, plumbul roșu de testare este
pozitiv, iar firul de măsurare atinge în mod fiabil punctul de
măsurare;
Valorile de măsurare sunt afișate pe ECRANUL LCD.
16
Remarca:
Când semnalul de intrare depășește 10 Vrms, acesta poate fi citit,
dar eroarea poate fi mai mare;
Într-un mediu cu interferențe, cel mai bine este utilizați un cablu
ecranat pentru a măsura semnale mici;
La măsurarea circuitelor de înaltă tensiune, trebuie acordată o
atenție deosebită evitării șocurilor electrice;
Este interzisă introducerea valorilor tensiunii care depășesc 250V
DC sau AC pentru a evita deteriorarea contorului.
F. Oprire automată
Când instrumentul este în afara serviciului timp de aproximativ 5 minute,
acesta se va închide automat; pentru a reporni sursa de alimentare,
apăsați butonul de alimentare pentru mai mult de 3 secunde, iar afișajul
LCD se va afișa ca scanare automaautomată.
Pentru a-l face mai convenabil pentru utilizator, designul mașinii adaugă
designul funcționării continue și al sursei de alimentare, adică utilizatorul
nu va opri automat contorul în timpul procesului de utilizare și poate intra
în starea de oprire numai după 5 minute de la oprirea utilizării,
Avertisment:
În starea manuală fără măsurare, indiferent de tensiunea de curent
alternativ sau de nivelul tensiunii DC, deoarece sonda instrumentului este
complet conectată la capătul de intrare, vor exista unele date pe afișajul
LCD. În această stare, în mod implicit, nu există nicio stare de măsurare,
în 5 minute se va opri automat.
DEPANARE
Dacă contorul nu funcționează, următoarea meto poate ajuta
rezolvați problema generală, dacă tot nu puteți exclude o defecțiune,
contactați centrul de service sau distribuitorul.
SIMPTOM
Cauza probabi
Nici un rezultat / Contorul nu
funcționează
Baterie neconectată
Înlocuiți bateria
Simbolul bateriei reduse
Înlocuiți bateria
Eroare de afișare a rezistenței
Sonda de testare nu are contact
PROTECȚIA MEDIULUI
Produsele alimentate cu energie electrică nu ar trebui eliminate cu
deșeuri menajere, ci ar trebui eliminate în instalații adecvate. Informațiile
privind eliminarea vor fi furnizate de vântorul produsului sau de
autoritățile locale. Deșeurile de echipamente electrice și electronice
conțin substanțe care nu sunt indiferente față de mediu. Echipamentele
nereciclate prezintă un risc potențial pentru mediu șinătatea uma.
"Grupa Topex Słka z ograniczoną odpowiedzialnością" Spółka komandytowa cu sediul
social în Varșovia, strada Pograniczna 2/4 (denumi în continuare:«Grupul Tope
informează toate drepturile de autor asupra conținutului prezentei instrucțiuni
(denumită în continuare:«Instrucțiunea), inclusiv m.in textului, fotografiilor, diagramelor,
desenelor, precum și compozițiile sale, aparțin exclusiv grupului Topex și sunt supuse
protecției juridice în conformitate cu Legea din 4 februarie 1994, privind dreptul de autor
și drepturile conexe (de exemplu, Jurnalul Oficial din 2006 nr. 90 Poz 631, astfel cum a
fost modificat). Copierea, prelucrarea, publicarea, modificarea în scopuri comerciale a
întregii Instrucțiuni, precum și a elementelor sale individuale, fără consimțământul
Grupului Topex exprimat în scris, este strict interziși poate atrage spunderea civi și
penală. SK
PREKLADATEĽS(UŽÍVATEĽSKÁ) PRÍRUČKA
POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA VRECKOVÉHO MERADLA
Č. 94-004
POZNÁMKA: PRED POUŽITÍM UNIVERZÁLNEHO MERADLA SI
POZORNE PREČÍTAJTE TENTO NÁVOD A ULOŽTE HO NA ĎALŠIE
POUŽITIE.
OSUD
Digitálny vreckový mer 94-004 je urče na meranie striedavého a
jednosmerného prúdu. Okrem toho vám merač umožňuje merať
jednosmerné a ac napätie, odpor, teplotu, meranie kondenzátora a
testovanie diód. Meradlo je v súlade s "elektronickými meracími prístrojmi
IEC-1010". meraciu kategóriu CAT II 600V a kategóriu 2 ochrany proti
prachu.
VAROVANIE
Ak chcete zabrániť úrazu elektrickým prúdom alebo zraneniu tela,
postupujte podľachto pokynov.
OSOBITNÉ BEZPEČNOST USTANOVENIA BEZPEČNOSTNÉ
POKYNY
Nepoužívajte poškodený merač. Pred použitím skontrolujte prípad.
Venujte osobitnú pozornosť izolácii spojovacích zásuviek.
Skontrolujte testovacie vodiče a sondy na poškodenú izoláciu a
viditeľné kovové časti. Pred použitím meradla vymeňte poškodené
skúšobné vodiče a sondy.
Nepoužívajte meradlo, keď sa jeho prevádzka odchyľuje od
normálu, ak existuje podozrenie na poškodenie izolácie alebo
nesprávnej opravy meradla.
Nepoužívajte meradlo v prostredí horľavých plynov, vodnej pary a
prachu.
Nemeriajte napätie väčšie ako tie, ktorých hodnota je uvedená na
meradle.
Pred použitím meradla skontrolujte, či merač pracuje pri hodnote
napätia, ktorú poznáte.
Na opravu používajte iba originálne diely.
Buďte opatrní pri práci s napätím vyšším ako 30V AC rms, 42V v
špičke alebo 60V DC. Nad týmito hodnotami napätia existuje riziko
úrazu elektrickým prúdom.
Pomocou testovacej sondy ju držte tromi prstami a pripojte ďalšie
dva k prstom držiacim sondu.
Pred otvorením krytu batérie alebo krytu meradla odpojte káble
skúšobnej sondy
Nepoužívajte meradlo, keď je otvorený kryt batérie alebo puzdro na
meradlo.
Aby ste sa vyhli chybným indikáciám, ktoré by mohli viesť k úrazu
elektrickým prúdom, vymeňte batériu, keď sa na displeji zobrazí
symbol (9).
Aby ste predišli úrazu elektrickým prúdom, nedotýkajte sa živých
komponentov.
Pamätajte, že keď je jeden z sondových vodičov pripojený k meraču
a druhý koniec tohto drôtu k napätiu, existuje riziko, že sa toto
napätie objaví na iných nepripojených svorkách.
KOCKA III. Tretia trieda merania znamená, že merač je
prispôsobený na pripojenie a meranie nízkonapäťových obvodov
inštalácií v budovách vo vnútri jeho stien. Merač nepoužívajte na
meracie inštalácie, ktoré vyžadujú prístroje kategórie IV.
POZNÁMKA!
Aby ste predišli poškodeniu meradla alebo svietidiel počas meraní,
postupujte podľa nižšie uvedených pravidiel.
Pred použitím meradla na meranie odporu, diódy, vodivosti,
vodivosti, teploty alebo kapacity vybite všetky kapacitné prvky v
obvode a vybite všetky kapacitné prvky v obvode.
Počas meraní používajte správne nastavenia funkcií a meracích
rozsahov.
Pred zmenou meracieho rozsahu alebo funkcie merania.
Symbol
Vysvetlenie
Číslo
AC striedavý prúd
1
DC priamy prúd
2
Poznámka dôležité, prečítajte si v príručke
3
Vysoké napätie
4
Zem
5
Poistka
6
lad so smernicami
7
Trieda ochrany 2
8
Nízke napätie batérie
9
Dióda
10
Meranie kontinuity
11
Bzučiak/ Dióda
12
Baterka na tlačidle
13
POPIS MERADLA
17
94-004 meter je 6-miestny vreckový typ digitálneho skenovacieho
prístroja s reálnou efektívnou hodnotou; séria je vybave trojitým
displejom: hlavným displejom, sekundárnym displejom, analógovým
pásom. S výnimkou frekvencie zobrazenia displeja displeja na meranie
napätia striedavého prúdu ďalšími funkciami displeja otroka teplota
okolia. Pri používaní meradla môžu používatelia pracovať nepretržite.
Meradlo automaticky rozpozná a zmeria na základe vstupného
prúdu/odporu ac alebo DC. Má stabilný výkon, vysokú presnosť a
spoľahlivosť, jasné čítanie a ochranu proti preťaženiu. Poháňal dva batérie
AAA 1,5 V, prístroj vybavený veľkou LCD obrazovkou. Dokonca aj pri
nízkom napätí batérie 2,3 V môže poskytnúť vysojas podsvietenia a
baterky. Merač sa ľahko prenáša a je veľmi populárny medzi používateľmi.
Táto sériastrojovže manuálne prepín a merať jednosmerné
napätie a striedavé napätie, kapacitu, NDV, diódu, test kontinuity,
hodnotenie stavu živého drôtu, meranie frekvencie a skutočné RMS. Je to
vynikajúci nástroj pre dielne, laboratóriá a spoločnosti.
POPIS GRAFICKÝCH STRÁNOK
A. Popis ovládacieho panela
1. Simulačná lišta;
2. Displej: 5999 (3 5/6) bit;
3. Signalizácia napätia;
4. Zobrazeteplota;
5. ber kondenzátora/baterka na tlačidle;
6. Tlačidlo uzamknutia údajov;
7. tlačidlo zapnutia/vypnutia na viac ako 3 sekundy; krátke
prepínanie: ac/dc napätie / hlasitosť / dióda / bzučiak / prepínanie
kondenzátora, prepínanie cyklov;
8. Meranie elektrického poľa (NCV)/neutrálne meranie vodiča
(LIVE)/viac ako 3 s °C/°F
9. Červená sonda je vstupným portom pre napätie, odpor, diódu,
kondenzátor, frekvenciu a bzučiak; Čierna je záporný koniec
vstupu (COM).
B. Zdroj napájania meradla
C. Skúšobné vodiče s odnímateľnými ochrannými uzávermi.
POZNÁMKA
Podsvietenie je vždy zapnuté, LCD displej je podsvietený. Počas
používania prístroj nevypne zdroj napájania; pri absencii prevádzky
sa automaticky vypne.
Panel má dotykový dizajn pre možnosti prepínania, ktorý je
bezpečnejší a spoľahlivejší. Pri ovládaní dotyku pri každom spustení
klávesu je lepšie ponechať čas dotyku dlhší ako 1 sekundu, aby sa
zabránilo falošnej indikácii.
Keď klepnete na ľubovoľný dotykový kláves, kláves a panel
zapnuté a môžete prepnúť funkčný kláves.
Po 5 sekundách sa dotykový kláves a podsvietenie panela vypnú a
uzamknú.
Baterka sa zapne po stlačení tlačidla so symbolom (13) na 3
sekundy.
TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE
A. Napätie AC/DC
Presnosť/rozsah
6000 Počíta
Rozklad
DC/AC6V
±0.8%+5
0.001V
DC/AC60V
0.01V
DC/AC600V
0.1V
Vstupná impedancia: 10M Ω; ochrana proti preťaženiu: meranie platnosti
1000V DC alebo 750V AC: frekvenčodozva 50 Hz - 1kHz;
Špecifické operácie nasledovné:
Výkon dlhého stlačenia je väčší ako 2 sekundy, zavádzací displej sa
automaticky naskenuje v stave "AUTO".
Čierny testovací drôt je negatívny, červený testovací drôt je
pozitívny a skúšobný drôt sa spoľahlivo dotýka testovacieho bodu.
Keď je napätie merané na zápornom konci čierneho vstupného
portu skúšobného drôtu a kladný koniec červeného skúšobného
drôtu väčšie ako 0,8 V, bez ohľadu na napätie striedavého prúdu
alebo jednosmerného napätia, meradlo porovná hodnotu DC a
hodnotu striedavého prúdu a potom sa podľa nameranej hodnoty
automaticky prepína medzi rozsahmi 6V/60V/600V a potom sa
nameraná hodnota zobrazí na LCD obrazovke.
Poznámka:
Vstupné napätie nesmie prekročiť DC600V alebo AC600V. Ak sa to
prekročí, hrozí nebezpečenstvo poškodenia obvodu meracieho
prístroja. Vo vysokonapäťovom obvode by sa mala venovať
osobitná pozornosť, aby sa zabránilo úrazu elektrickým prúdom;
Po dokončení všetkých meracích operácií odpojte testovacie vodiče
od skúšobného okruhu.
B. Odpor (Ω)
Rozsah
6000 Počíta
Rozklad
600Ω
±0.8%+5
0.1Ω
6kΩ
±0.8%+3
60kΩ
10Ω
600
100Ω
6MΩ
1kΩ
60MΩ
±2.5%+3
10kΩ
Vstupná impedancia: 10MΩ; ochrana proti preťaženiu: špička 1000 V DC
alebo 750 V AC. Jednotlivé operácie nasledovné:
Zavádzací displej sa nachádza v stave automatického skenovania
"AUTO".
Testovacie vodiče so sondami sa dotýkajú meracieho bodu.
Ak je merací odpor na oboch koncoch testovacieho vedenia menší
ako 50Ω, bzučiak vykoná nepretržité pípnutie a vyžaduje sa rýchle
meranie bzučiaka. Potiahnutím tlačidla napájania zadajte bzučiak
na rýchle meranie.
Zobrazí sa symbol (12) na LCD displeji, rýchle meranie
bzučiaka/LED, to funkcia sa automaticky prepnúť v závislosti
od potrieb merania.
Ak meriate odolnosť uzavretej slučky, musíte vybiť odpor na oboch
koncoch nameraného odporu. V opačnom prípade, ak je napätie v
slučke väčšie ako 0,8 V, meradlo si to zamieša s meraním napätia
a vstúpi do režimu merania napätia.
Pri meraní hodnôt na zápornom konci vstupného portu čierneho
skúšobného drôtu a kladného konca červeného drôtu sa merač
automaticky prepína medzi 600Ω/6k Ω/60kΩ 600kΩ/6M Ω/60MΩ
podľa hodnoty merania odporu a potom sa nameraná hodnota
zobrazí na LCD displeji.
Poznámka:
Pri meraní nízkeho odporu budú testovacie vodiče brať do úvahy vnútor
odpor. Pre presné hodnoty môžete zaznamenať skrat.
C. Skúška kontinuity/dióda/kondenzátor
Rozsah
zobrazená
hodnota
skúšobné podmienky
„AUTOMATICKÉ"
Pokles napätia
diódy dopredu
DC cez prúd je asi 1mA,
napätie otvoreného obvodu
je asi 3V
Bzučiak znie dlho
a odolnosť voči
testu je menšia
ako (50±20) Ω.
Napätie otvoreného obvodu
je približne 0,4 V, stlačte
"napájanie" pre dvojstupňové
prepínanie funkcií
D. Kapacita (C)
Presnosť/rozsah
6000 Počíta
Rozklad
10nF
±3.5%+20
10pF
100nF
100pF
1uF
1nF
10uF
10nF
100uF
100nF
1 mF
1uF
10 m
10uF
60 mF
±5%+3
100uF
Ochrana proti preťaženiu: 1000V DC, 750V AC vrchol.
Zavádzací displej sa nachádza v stave automatického skenovania
"AUTO".
Čierne testovacie olovo je negatívne, červené testovacie olovo je
pozitívne a testovacie vedenie sa spoľahlivo dotýka meracieho
bodu.
Ak potrebujete rýchlu skúšku kontinuity/ meranie diódy/ kapacity,
neustále spúšťajte prepínač "napájania", zadajte meranie rýchlej
kontinuity / diódy / kapacity v jednom cykle a vyberte príslušnú
funkciu merania podľa vašich požiadaviek na meranie.
Pri meraní kapacity sa nameraná kapacita Veľkosť automaticky
vyberie zne rozsahy a nameraná hodnota sa zobrazí na LCD
displeji. Rozsah merania kapacity je
10nF/100nF/1uF/10uF/100uF/100uF/1mF/10mF/10mF/60mF.
Poznámka:
Pri meraní kapacity pre 10nF môžu byť na hodnote zobrazenej na
obrazovke viditeľné reziduálne hodnoty. Toto číslo je distribuovaná
kapacita testovacej sondy. Toto je presné čítanie a môže byť
odpočítané po meraní.
Keď veľká kapacita súboru meria vážnu kapacitu úniku alebo
prepichnutia, niektoré hodnoty sa zobrazia a nestabilné; pri meraní
veľkej kapacity trniekoľko sekúnd, kým sa hodnota stabilizuje. Čo
je normálne pri meraní veľkej kapacity;
Pred kontrolou kapacity kondenzácie úplne vybite kondenzátor, inak
meradlo prejde do režimu merania napätia.
18
Jednotka: 1F = 1000mF, 1mF = 1000uF, 1uF = 1000nF, 1nF =
1000pF
Meranie NCV;
Operácia vyzerá takto:
Stlačte a podržte tlačidlo "NCV/LIVE"; zadajte meranie EF.
Predná časť meradla má testovacie body NCV. Pokiaľ je bod blízko
napätia striedavého prúdu, bzučiak bude emitovať rôzne v závislosti
od rôznych síl signálu a LCD displej sa zobrazí aj podľa sily signálu.
Cyklus na spustenie tlačidla "NCV/LIVE", zadajte meranie živého
drôtu, zobrazte živú značku na LCD displeji, priblížte sa k
testovaciemu bodu živého drôtu červenou sondou a nadviazajte
kontakt s bodom, čierny koniec sondy je zavesený a nedotýka sa
žiadneho skúšobného miesta; ak je skúšobným bodom živý drôt, lcd
displej zobrazí OL a bzučiak bude vydávať nepretržitý zvuk.
E. Meranie frekvencie
Rozsah
Rozklad
10Hz
0.01Hz
100Hz
0.1Hz
1kHz
1Hz
10kHZ
10Hz
100kHz
100Hz
1MHz
1kHz
10MHz
10kHz
Citlivosť vstupu: 1V RMS; ochrana proti preťaženiu: špička 550 V DC
alebo AC (nie viac ako 10 sekúnd)
Meranie frekvencie
Napájací kľúč; prepnúť na funkciu merania frekvencie;
Čierne testovacie olovo je negatívne, červené testovacie vedenie je
pozitívne a merací drôt sa spoľahlivo dotýka meracieho bodu;
Namerané hodnoty sa zobrazia na displeji LCD.
Poznámka:
Keď vstupný signál prekročí 10 Vrms, môže sa čítať, ale chyba môže
byť väčšia;
V prostredí s rušením je najlepšie použiť tienený kábel na meranie
malých signálov;
Pri meraní vysokonapäťových obvodov je potrebné venovať
osobitnú pozornosť tomu, aby sa zabránilo úrazu elektrickým
prúdom;
Je zakázané zadávať hodnoty napätia presahujúce 250V DC alebo
AC, aby sa zabránilo poškodeniu meradla.
F. Automatické vypnutie
Keď je prístroj mimo prevádzky asi 5 minút, automaticky sa vypne; ak
chcete reštartovať napájací zdroj, stlačte tlačidlo napájania na viac ako 3
sekundy a LCD displej sa zobrazí ako automatické skenovanie.
Aby to bolo pre používateľa pohodlnejšie, konštrukcia stroja pridáva návrh
nepretržitej prevádzky a napájania, to znamená, že používat
automaticky nevypne meradlo počas procesu používania a môže vstúpiť
do stavu vypnutia až po 5 minútach po zastavení používania,
Varovanie:
V manuálnom stave bez merania, bez ohľadu na úroveň napätia
striedavého prúdu alebo jednosmerného napätia, pretože prístrojo
sonda je úplne pripojená na vstupnom konci, na LCD displeji bu
niektoúdaje. V tomto stave v predvolenom nastavení neexistuje žiadny
stav merania, za 5 minút sa automaticky vypne.
RIEŠENIE PROBLÉMOV
Ak merač nefunguje, nasledujúca metóda vám môže pomô vyriešiť
celkový problém, ak stále nemôžete vylúčchybu, obráťte sa na servis
stredisko alebo predajcu.
SYMPTÓM
Pravdepodobná príčina
Žiadny výsledok/mer
nefunguje
Batéria nie je pripojená
Vymeňte batériu
Symbolzkej batérie
Vymeňte batériu
Chyba zobrazenia odporu
Testovacia sonda nemá žiadny
kontakt
OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Elektricky poháňané výrobky by sa nemali likvidovať s domom
odpadom, ale mali by sa likvidovať vo vhodných zariadeniach.
Informácie o likvicii poskytne predajca výrobku alebo miestne orgány.
Odpad z elektrických a elektronických zariadení obsahuje látky, ktonie
ľahostajné k životnému prostrediu. Nerecyklované zariadenia
predstavujú potenciálne riziko pre životné prostredie a ľudszdravie.
"Grupa Topex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" Spółka komandytowa so
sídlom vo Varšave, 2/4 Pograniczna Street (ďalej len "Topex Group") informuje, že všetky
autorské práva k obsahu tejto inštrukcie (ďalej len "Inštrukcie"), vrátane m.in jej textu,
fotografií, diagramov, výkresov, ako aj jej kompozícií, patria výlučne do skupiny Topex a
podliehaprávnej ochrane v lade so zákonom zo 4. februára 1994, o autorských
právach a s nimi súvisiacich právach (t. j. Zbierka zákonov z roku 2006 č. 90 Poz 631 v
znení neskorších predpisov). Kopírovanie, spracovanie, publikovanie, úprava na
komerčné účely celej Inštrukcie, ako aj jej jednotlivých prvkov, bez písomného súhlasu
skupiny Topex, je prísne zakázané a môže viek občianskoprávnej a trestnoprávnej
zodpovednosti. CZ
EKLADOVÝ (UŽIVATELSKÝ) MANUÁL
UŽIVATELSPŘÍRUČKA KAPESNÍHO MĚŘIČE
Č.94-004
POZNÁMKA: PŘED POUŽITÍM UNIVERZÁLNÍHO MĚŘIČE SI
POZORNĚ PŘEČTE TUTO PŘÍRUČKU A ULOŽTE JI PRO DALŠÍ
POUŽITÍ.
OSUD
Digitální kapesní měř 94-004 je určen pro měření střídavého a
stejnosměrného proudu. Kromě tohořič umňuje měřit stejnosměrné
a střídavé napětí, odpor, teplotu, měře kondenzátoru a testování diod.
Měřič vyhovuje "IEC-1010 Electronic Measuring Instruments". Má měřicí
kategorii CAT II 600V a kategorii 2 ochrany proti prachu.
VAROVÁ
Abyste zabránili úrazu elektrickým proudem nebo zranění těla, postupujte
podle těchto pokynů.
ZVLÁŠTNÍ BEZPEČNOSTNÍ USTANOVE BEZPEČNOSTNÍ
POKYNY
Nepoužívejte poškozený měřič. Před použitím zkontrolujte pouzdro.
Zvláštní pozornost věnujte izolaci připojovacích zásuvek.
Zkontrolujte, zda zkušební vodiče a sondy neobsahují poškozenou
izolaci a viditelné kovové části. Před použitím měřiče vyměňte
poškozené zkušební vodiče a sondy.
Nepoužívejte měřič, pokud se jeho provoz odchyluje od normálu,
pokud existuje podezření na poškození izolace nebo nesprávnou
opravu měřiče.
Nepoužívejte měřič v prostředí hořlavých plynů, vodní páry a
prachu.
Neměřte napětí větší než ta, jejichž hodnota je uvedena na měřiči.
Před použitím měřiče ověřte, zda měřič pracuje s hodnotou napětí,
kterou znáte.
Pro opravy používejte pouze originální díly.
Buďte opatrní při práci s napětím vyšším než 30V AC rms, 42V ve
špičce nebo 60V DC. Nad mito hodnotami napětí existuje riziko
úrazu elektrickým proudem.
Pomocí zkušební sondy ji držte třemi prsty a další dva připevněte k
prstům, které drží sondu.
Před otevřením krytu baterie nebo krytu měřiče odpojte kabely
zkušební sondy
Nepoužívejte měřič, pokud je kryt baterie nebo pouzdro měřiče
otevřené.
Chcete-li se vyhnout chybným indikacím, které by mohly vést k
úrazu elektrickým proudem, vyměňte baterii, jakmile se na displeji
objeví symbol (9).
Abyste se vyhnuli úrazu elektrickým proudem, nedotýkejte se živých
součástí.
Nezapomeňte, že když je jeden z vodičů sondy připojen k měřiči a
druhý konec tohoto vodiče k napětí, existuje riziko, že se toto napětí
objeví na jiných nepřipojených svorkách.
KOČKA III. Třetí třída měření znamená, že měřič je uzpůsoben pro
připojení a měření nízkonapěťových obvodů instalací v budovách
uvnitř jeho stěn. Nepoužívejte měřidlo pro měřicí instalace, které
vyžadují přístroje kategorie IV.
POZNÁMKA!
Aby nedošlo k poškození měřiče nebo příprav během měření,
postupujte podle níže uvedených pravidel.
Odpojte napájecí zdroj a vybijte všechny kapacitní prvky v obvodu
před použitím měřiče k měření odporu, diody, vodivosti, teploty nebo
kapacity.
Během měření používejte správné nastavení funkcí a měřicích
rozsahů.
Před změnou měřicího rozsahu nebo měřicí funkce.
Symbol
Vysvětle
Číslo
AC STŘÍDAVÝ PROUD
1
DC stejnosměrproud
2
Poznámka důležitá, přečtěte si víručce
3
Vysoké napětí
4
19
Mle
5
Pojistka
6
Soulad se směrnicemi EU
7
Třída ochrany 2
8
Níznapětí baterie
9
Dioda
10
Měření kontinuity
11
Bzučák/ Dioda
12
Tlačítko zapnutí baterky
13
POPIS MĚŘIČE
Měř94-004 je 6místný kapesní typ digitálního skenovacího přístroje s
reálnou efektivhodnotou; řada je vybavena trojitým displejem: hlav
displej, sekundárdisplej, analogoproužek. S výjimkou zobrazovací
frekvence podřízeného displeje pro měřestřídavého napějsou dalšími
funkcemi slave displeje okolní teplota. Při používání měřiče mohou
uživatelé pracovat nepřetržitě. Měřič automaticky rozpozná a změří na
základě vstupního proudu / odporu ac nebo DC. Má stabilníkon,
vysokou přesnost a spolehlivost, jasčtea ochranu proti přetížení.
Přístroj je napájen dvěma 1,5V AAA bateriemi a je vybaven velkou LCD
obrazovkou. I při nízkém napětí baterie 2,3 V může poskytnout vysoký jas
podsvícení a baterky. řič se snadno přenáší a je velmi populární mezi
uživateli. Tato řada přístrojů může ručpřepínat a měřit stejnosměrné
napětí a střídavé napětí, kapacitu, NDV, diodu, test kontinuity, posouzení
stavu živého vodiče, měření frekvence a skutečné RMS. Je to vynikající
nástroj pro dílny, laboratoře a firmy.
POPIS GRAFICKÝCH STRÁNEK
A. Popis ovládacího panelu
1. Simulační lišta;
2. Displej: 5999 (3 5/6) bit;
3. Napěťosignalizace;
4. Zobrazeteplota;
5. Volba kondenzátoru / baterka na tlačítku;
6. Tlačítko zámku dat;
7. Tlačítko zapnu /vypnu po dobu delší než 3 sekundy; krátké
spínání: AC / DC napětí / hlasitost / dioda / bzučák / kondenzátor
přepínání,epínání cyklů;
8. Měření elektrického pole (NCV)/měře neutrálního vodiče
(LIVE)/více než 3 s °C/°F
9. Červená sonda je vstupní port pro napětí, odpor, diodu,
kondenzátor, frekvenci a bzučák; Černá je záporný konec vstupu
(COM).
B. Napájecí zdroj měřiče
C. Zkušební vodiče s odnímatelnými ochrannými kryty.
POZNÁMKA
Podsvícení je vždy zapnuté, LCD displej je podsvícený. Během
používání přístroj nevypne napájení; v nepřítomnosti provozu se
automaticky vypne.
Panel má dotykový design pro přepínání možností, což je
bezpečnější a spolehlivější. Při ovládání dotyku při každém spuštění
klávesy je lepší ponechat dobu dotyku delší než 1 sekundu, aby se
zabránilo falešné indikaci.
Když klepnete na libovolné dotykové tlačítko, klíč a panel jsou
zapnuté a můžete přepnout funkční klávesu.
Po 5 sekundách se dotykové tlačítko a podsvícení panelu vypne a