Barbecook Bero 2.0 Manualul proprietarului

Categorie
Grătare
Tip
Manualul proprietarului
www.barbecook.com 3
IT
ISTRUZIONI PER L’INSTALLAZIONE
Leggete attentamente le istruzioni prima di installare il barbecue. Installate il barbecue su una superficie piatta e pulita.
Nota: Prestate attenzione durante l’installazione del barbecue. Gli attrezzi potrebbero danneggiare la superficie smal-
tata.Non dimenticate viti presso il barbecue dopo l’installazione.
PT
INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO
Leia cuidadosamente as instruções antes de instalar o grelhador. Instale o grelhador sobre uma base plana e limpa.
Nota: Tenha cuidado ao instalar o grelhador. As ferramentas podem danificar a superfície esmaltada.Poderão sobrar
alguns parafusos após a instalação do grelhador.
DA
INSTALLATIONSANVISNINGER
Læs denne instruktion grundigt inden installation af grillen. INstaller grillen på en plan og ren flade.
Bemærk: Vær forsigtig ved installation af grillen. Værktøjer kan skade den emaljerede overflade. Der kan være skruer
til overs efter installation.
HU
ÜZEMBEHELYEZÉSI ÚTMUTA
A grillező üzembehelyezése előtt figyelmesen olvassa el az útmutatót. A grillezőt egy sima, tiszta felületen helyezze el.
Megjegyzés: Óvatosan járjon el a grillező üzembe helyezése közben. A szerszámok megsérthetik a zománcozott
felületet. Előfordulhat, hogy üzembe helyezés után néhány csavar megmarad.
RO
INSTRUCŢIUNI DE INSTALARE
Înainte de a instala grătarul citiţi cu atenţie instrucţiunile. Instalaţi grătarul pe o suprafaţă netedă şi curată.
Notă: Fiţi atent când instalaţi grătarul. Instrumentele pot deteriora suprafaţa emailată. După instalare este posibil ca să
rămână câteva şuruburi.
CS
NÁVOD K INSTALACI
Před použitím grilu si pozorně prostudujte tento návod. Gril montujte na rovném a čistém podstavci.
Poznámka: Při instalaci grilu postupujte opatrně. Nástroje by mohly poškodit smaltovaný povrch. Po dokončení insta-
lace vám mohou zůstat nevyužité šrouby.
HR
UPUTE ZA UGRADNJU
Pažljivo pročitajte upute prije ugradnje roštilja.Ugradite roštilj na ravnu i čistu podlogu.
Napomena: Budite oprezni pri ugradnji roštilja.Alati mogu oštetiti emajliranu površinu. Nakon ugradnje mogu ostati
neiskorišteni vijci.
LT
MONTAVIMO INSTRUKCIJOS
Prieš montuodami kepsninę įdėmiai perskaitykite instrukcijas. Montuokite kepsninę ant plokščio ir švaraus pagrindo.
Pastaba: Montuodami kepsninę būkite atsargūs. Įrankiai gali pažeisti emalio paviršių. Po montavimo gali atlikti keletas
varžtų.
LV
IERĪKOŠANAS INSTRUKCIJA
Uzmanīgi izlasiet šo instrukciju, pirms ierīkojat grilu. Ierīkojiet grilu uz līdzenas un tīras pamatnes.
Piezīme: ierīkojot grilu, rīkojieties uzmanīgi. Instrumenti var bojāt emaljēto virsmu. Pēc ierīkošanas var palikt pāri
dažas skrūves.
PL
INSTRUKCJA MONTAŻU
Przed montażem grilla należy dokładnie zapoznać się z instrukcją. Grill należy montować na płaskiej i czystej powierzchni.
Uwaga: Podczas montażu grilla należy zachować ostrożność. Narzędzia mogą uszkodzić powierzchnię emaliowaną.
Po zakończeniu montażu może pozostać kilka zbędnych śrub.
SK
POKYNY PRE MONTÁŽ
Pred použitím grilu si dôkladne prečítajte tieto pokyny. Gril montujte na rovnom a čistom podstavci.
Poznámka: Pri montáži grilu postupujte opatrne. Nástroje by mohli poškodiť smaltovaný povrch. Po dokončení montá-
že vám môžu ostať nepoužité skrutky.
SL
NAVODILA ZA NAMESTITEV
Preden namestite žar, skrbno preberite navodila.Namestite žar na ravno in čisto podlago.
Opomba: Ko nameščate žar, bodite previdni. Orodje lahko poškoduje emajlirano površino. Po namestitvi lahko kakšen
vijak ostane.
MAN_BERO_BBC130214_A.indd 3 15/02/13 16:40
www.barbecook.com 13
A – Standardkonnektor
BE – CH – CZ – DK – ES – FI – GB – IE
– IT – PT – SI
1. Tilslut den medfølgende konnektor på
apparatet. Stram først til med hånden.
2. MEGET VIGTIGT
Brug så to skiftenøgler til at stramme
konnektoren fast med. Brug en 22 mm
AF-skiftenøgle til at stramme konnek
-
toren fast med, mens du holder gasfor-
syningsrøret på plads med en 16 mm
AF-skiftenøgle.
3. Lad slangen fra regulatoren glide hen
over konnektor A.
4. Stram spænderingen fast til på konnek-
tor A. Sørg for, at gasslangen er stramt
tilsluttet på konnektoren.
B – Fransk konnektor
FR
1. Tilslut den medfølgende konnektor på
apparatet. Stram først til med hånden.
2. MEGET VIGTIGT
Brug så to skiftenøgler til at stramme
konnektoren fast med. Brug en 22 mm
AF-skiftenøgle til at stramme konnek-
toren fast med, mens du holder gasfor-
syningsrøret på plads med en 16 mm
AF-skiftenøgle.
3. Stram gasslangen fast til på den mon-
terede konnektor B. Stram først til med
hånden.
4. MEGET VIGTIGT
Brug så to skiftenøgler til at stramme
konnektoren fast med. Brug en svens-
knøgle til at stramme gasslangen fast
med, mens du holder konnektoren på
plads med en 16 mm AF-skiftenøgle.
Vi anbefaler, at apparatet tilsluttes med
propan for at få de bedste resultater.
HU
FONTOS!
Megfelelő csatlakozót csatlakoztasson!
A dobozban két csatlakozót mellékelünk.
A – Standard csatlakozó
BE – CH – CZ – DK – ES – FI – GB – IE
– IT – PT – SI
1. Csatlakoztassa a mellékelt csatlakozót
a készülékhez. Első lépésként szorítsa
meg kézzel.
2. NAGYON FONTOS
Ezt követően két villáskulcs segítségével
húzza meg erősen a csatlakozót. Egy
22 mm-es AF villáskulcs segítségével
húzza meg a csatlakozót, miközben egy
16 mm-es AF villáskulcs segítségével a
helyén tartja gázelosztó csövet.
3. Csúsztassa a nyomásszabályzó csövét
az A csatlakozóra.
4. Az A csatlakozóval egy szintben húzza
meg a szorítógyűrűt. Győződjön meg
róla, hogy a gázcső megfelelően
csatlakozik-e a csatlakozóhoz.
B – Francia csatlakozó
FR
1. Csatlakoztassa a mellékeltcsatlakozót a
készülékhez. Elsőlépéskéntszorítsamegk
ézzel.
2. NAGYON FONTOS
Eztkövetőenkétvilláskulcssegítségévelhú
zzamegerősen a csatlakozót. Egy
22 mm-es AF villáskulcssegítségével-
húzzameg a csatlakozót, miközbenegy
16 mm-es AF villáskulcssegítségével a
helyéntartjagázelosztócsövet.
3. Húzzameg a B csatlakozóho-
zcsatlakoztatottgázcsövet.
Elsőlépéskéntkézzelhúzzameg.
4. NAGYON FONTOS
Eztkövetőenkétvilláskulcssegítségévelh
úzzamegerősen a csatlakozót. Egyállíth
atóméretűvilláskulcssegítségévelhúzzam
eg a gázcsövet, miközbenegy 16 mm-es
AF villáskulcssegítségével a helyéntartja
a csatlakozót.
Aztjavasoljuk, hogy a legjobberedmény
-
ekérdekébenpropánforráshozcsatlakoz-
tassa a készüléket.
RO
IMPORTANT!
Montaţiconectorulcorespunzător!
În cutie suntfurnizatedouăconectoare.
A – Conector standard
BE – CH – CZ – DK – ES – FI – GB – IE
– IT – PT – SI
1. Montaţiconectorulfurnizat la aparat.
Întâistrângeţimanual.
2. FOARTE IMPORTANT
Apoistrângeţifermconectorulutilizânddou
ăchei fixe. Utilizaţi o cheiefixă AF de
22 mm pentru a strângeconectorulîntimp
ce ţineţipepoziţieconducta de distribuţie a
gazuluicu o cheiefixă AF de 16 mm.
3. Glisaţifurtunul de la regulator peste con
-
ectorul A.
4. Strângeţiineluldistanţierastfelîncâtace
stasă fie la acelaşinivelcuconectorul A.
Asiguraţi-văcăfurtunul de gaz este con-
ectatstrâns la conector.
B – Conectorfrancez
FR
1. Montaţiconectorulfurnizat la aparat.
Întâistrângeţimanual.
2. FOARTE IMPORTANT
Apoistrângeţifermconectorulutilizânddou
ăchei fixe. Utilizaţi o cheiefixă AF de
22 mm pentru a strângeconectorulîntimp
ce ţineţipepoziţieconducta de distribuţie a
gazuluicu o cheiefixă AF de 16 mm.
3. Strângeţifurtunul de gaz la conectorul B
tocmaimontat. Întâistrângeţimanual.
4. FOARTE IMPORTANT
Apoistrângeţifermconectorulutilizânddou
ăchei fixe. Utilizaţi o cheiereglabilăpentru
a strângefurtunul de gaz întimp ce
ţineţipepoziţieconectorulcu o cheiefixă
AF de 16 mm.
Pentrucele mai bunerezultate,
vărecomandămsăconectaţiaparatul la
propan.
CS
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!
Nainstalujte správný konektor!
V balení se dodávají dva konektory.
A – standardní konektor
BE – CH – CZ – DK – ES – FI – GB – IE
– IT – PT – SI
1. Nainstalujte dodaný konektor do
zařízení. Nejprve ho utáhněte rukou.
2. VELMI DŮLEŽITÉ
Potom ho pevně utáhněte dvěma klíči.
Utahujte konektor 22 mm klíčem AF a
zároveň držte rozvodné plynové potrubí
na místě 16 mm klíčem AF.
3. Nasuňte hadici z krytu regulátoru na
konektor A.
4. Utáhněte stahovací kroužek tak, aby byl
vyrovnán s konektorem A. Ujistěte se,
že plynová hadice je pevně připojena ke
konektoru.
B – francouzský konektor
FR
1. Nainstalujte dodaný konektor do
zařízení. Nejprve ho utáhněte rukou.
2. VELMI DŮLEŽITÉ
Potom ho pevně utáhněte dvěma klíči.
Utahujte konektor 22 mm klíčem AF a
zároveň držte rozvodné plynové potrubí
na místě 16 mm klíčem AF.
3. Našroubujte plynovou hadici na právě
nainstalovaný konektor B. Nejprve ji
utáhněte rukou.
MAN_BERO_BBC130214_A.indd 13 15/02/13 16:40
16 www.barbecook.com
A B C D E
barbecook
®
BERO 2.0
G30 G31
DK - GR - NL - NO - SE - EE - LT - LV - CY - CZ - PL
- MT - HU - SI - SK I 3 B/P G30 - 30 mbar 6.4 kW 436 gr/h
ES - GB - IE - PT I 3 P G30 - 37 mbar 6.4 kW 436 gr/h
AT - DE - CH - NL I 3 P G30 - 50 mbar 6.4 kW 436 gr/h
BE - CH - ES - FR - LU - GB - IE - IT - PT - CY I 3 + G30/G31 - 28-30/37 mbar 6.4 kW 436 gr/h 436 gr/h
BERO_2.0_B_OL.indd 1 13/02/13 14:08
NL
Markering van de inspuiters
Inspuiter hoofdbranders: 0,86
FR
Marquage des injecteurs
Injecteur des brûleurs principaux: 0,86
EN
Marking of the injectors
Injector main burners: 0,86
DE
Markierung der Einspritzdüsen
Einspritzdüse Hauptbrenner: 0,86
EL
Σημάδεμα εγχυτήρων
Κύριοι καυστήρες εγχυτήρα: 0,86
ES
Marcado de los inyectores
Quemadores principales del inyector:
0,86
BG
Маркиране на инжекторите
Инжектор главна горелка: 0,86
ET
Pihustite märgistamine
Peapőletite pihusti: 0,86
FI
Injektorien merkinnät
Injektoripääpolttimet: 0,86
NO
Markering av injektorene
Injektor hovedbrennere: 0,86
SV
Markering av injektorerna
Injektor till huvudbrännarna: 0,86
IT
Indicazioni relative agli iniettori
Iniettore bruciatori principali: 0,86
PT
Marcas dos injectores
Bicos de gás principais do injector:
0,86
DA
Markering af dyser
Dyse hovedbrænder: 0,86
HU
A befecskendezők megjelölése
A központi égőfejek
befecskendezője: 0,86
RO
Marcarea injectoarelor
Injector arzătoare principale: 0,86
CS
Označení trysek
Tryska hlavních hořáků: 0,86
HR
Oznake na brizgalicama
Brizgalica glavnog plamenika: 0,86
LT
Purkštuvų žymėjimas
Pagrindinių degiklių purkštuvas: 0,86
LV
Iesmidzināšanas apzīmējumi
Iesmidzināšanas galvenie degļi: 0,86
PL
Oznaczenia wtryskiwaczy
Wtryskiwacz palników głównych: 0,86
SK
Označenie trysiek
Tryska hlavných horákov: 0,86
SL
Označevanje injektorjev
Glavni gorilniki injektorja: 0,86
MAN_BERO_BBC130214_A.indd 16 15/02/13 16:40
100 www.barbecook.com
RO
INSTRUCŢIUNI DE IN-
STALARE, UTILIZARE ŞI
ÎNTREŢINERE
INFORMAŢII PRIVIND SIGURANŢA
ACEST ECHIPAMENT ESTE PROIECTAT
NUMAI PENTRU UTILIZARE ÎN AER
LIBER
DACĂ SIMŢIŢI MIROS DE GAZ:
1. OPRIŢI ALIMENTAREA CU GAZ
2. STINGEŢI TOATE FLĂCĂRILE
DESCHISE
3. DESCHIDEŢI CAPACUL
4. DACĂ MIROSUL PERSISTĂ
CHEMAŢI IMEDIAT FURNIZORUL
DE GAZE SAU POMPIERII
UTILIZATORUL RĂSPUNDE PEN
-
TRU INSTALAREA CORECTĂ ŞI
UTILIZAREA CORESPUNZĂTOARE A
GRĂTARULUI.
NERESPECTAREA INSTRUCŢIUNILOR
DIN ACEST MANUAL POATE PRO-
DUCE UN INCENDIU SAU O EXPLOZIE
PERICULOASĂ.
NERESPECTAREA INSTRUCŢIUNILOR
DIN ACEST MANUAL POATE PRO-
VOCA VĂTĂMĂRI GRAVE ŞI PAGUBE
MATERIALE.
FOLOSIŢI MĂNUŞI DE PROTECŢIE
CÂND MANIPULAŢI COMPONENTELE
DEOSEBIT DE FIERBINŢI
MODIFICĂRILE ADUSE GRĂTARULUI
SUNT PERICULOASE ŞI NU SUNT
PERMISE. ACEST APARAT TREBUIE
INSTALAT ÎN CONFORMITATE CU
PREVEDERILE APLICABILE.
DEPOZITAŢI BUTELIA ÎN AER LIBER
ÎNTR-O ZONĂ BINE VENTILA
NU DEPOZITAŢI ŞI NU FOLOSIŢI
NICIODATĂ BENZINĂ SAU ALTE
LICHIDE ŞI VAPORI INFLAMABILI
ÎN APROPIEREA ACESTUIA SAU A
ORICĂRUI ALT GRĂTAR.
PĂSTRAŢI MATERIALUL COMBUSTI-
BIL LA CEL PUŢIN 76 CM DEPĂRTARE
DE GRĂTAR
FOLOSIŢI GRĂTARUL NUMAI ÎN AER
LIBER ÎNTR-O ZONĂ BINE VENTILA
ŞI LA CEL PUŢIN 3 M DE ORICE
LOCUINŢĂ SAU CLĂDIRE.
NU FOLOSIŢI ACEST APARAT SUB
O STRUCTURĂ SUSPENDATĂ SAU
FRUNZIŞ
NU FOLOSIŢI GRĂTARUL PE O
AMBARCAŢIUNE SAU ALT VEHICUL
DE DISTRACŢIE
NU FOLOSIŢI GRĂTARUL ÎN GARAJ,
ŞOPRON, CORIDOARE SAU ALTE
ZONE ÎNCHISE
NU LĂSAŢI NICIODATĂ GRĂTARUL
NESUPRAVEGHEAT ATUNCI CÂND
FUNCŢIONEAZĂ
NU OBSTRUCŢIONAŢI ALIMENTAREA
CU COMBUSTIBIL ŞI ADMISIA DE AER
LA GRĂTAR
NU FOLOSIŢI GRĂTARUL ATUNCI
CÂND AŢI CONSUMAT ALCOOL SAU
AŢI LUAT MEDICAMENTE
PĂRŢILE ACCESIBILE POT SĂ
DEVINĂ FOARTE FIERBINŢI. FERIŢI
GRĂTARUL DE COPII (MICI) ŞI DE
ANIMALE.
NU DEPLASAŢI GRĂTARUL ATUNCI
CÂND ESTE ÎN FUNCŢIUNE
NU SE PERMITE MODIFICAREA DE
CĂTRE UTILIZATOR A PIESELOR
SIGILATE DE CĂTRE FABRICANT SAU
REPREZENTANTUL ACESTUIA.
AMPLASAŢI ÎNTOTDEAUNA
GRĂTARUL PE O BAZĂ SOLIDĂ,
DEPARTE DE OBIECTE CARE SE POT
APRINDE SAU TOPI.
CONECTAREA ALIMENTĂRII CU GAZE
BUTELIA DE GAZE
Folosiţi întotdeauna o butelie omologată
care corespunde tuturor prevederilor şi
standardelor naţionale.
Vă recomandăm să racordaţi acest
aparat la propan.
Păstraţi permanent butelia într-o
poziţie stabilă şi verticală.
Aveţi grijă când manipulaţi robinetele
buteliei
Nu conectaţi niciodată la grătar bute
-
lia fără regulator.
Nu conectaţi niciodată la grătar o
butelie fără regulator.
Închideţi întotdeauna robinetele
buteliei când grătarul nu se foloseşte
Nu plasaţi niciodată butelia de
rezervă sub sau lângă un grătar în
funcţiune
Nu expuneţi niciodată butelia la
căldură excesivă sau la acţiunea
directă a razelor solare
Schimbaţi tubul flexibil dacă
reglementările naţionale cer acest
lucru
FURTUNUL ŞI REGULATORUL DE
PRESIUNE
Furtunul şi regulatorul nu sunt furnizate de
producător. Puteţi utiliza o combinaţie de
furtun şi regulator doar dacă aceasta co
-
respunde tuturor standardelor şi normelor
locale şi naţionale şi corespunde conexiuni-
lor buteliei de gaz utilizate şi tipului de gaz/
presiunii nominale specificate pe grătar.
Furtunul trebuie să fie cât mai scurt posibil.
Nu conectaţi niciodată grătarul la o
sursă de alimentare fără regulator de
presiune. Nu încercaţi niciodată să
modificaţi într-un fel sau altul furtunul
sau regulatorul de presiune.
Înainte de fiecare utilizare a
grătarului, verificaţi pe toată
lungimea furtunului dacă există
deteriorări (crăpături, rupturi sau
secţiuni arse) sau uzură excesivă.
Dacă observaţi vreo deteriorare sau
uzură, înlocuiţi furtunul înainte de a
folosi grătarul, conform standardelor
naţionale
Grăsimea (sau orice altă substanţă
fierbinte) nu trebuie niciodată să
cadă pe furtun, şi furtunul nu trebuie
niciodată să intre în contact cu zo-
nele încinse ale grătarului
Conectorul regulatorului de presiune
trebuie să fie protejat pe perioada
cât nu este conectat la butelie
Asiguraţi-vă că furtunul nu este
întins forţat, deoarece acest lucru
poate cauza probleme în ceea ce
priveşte etanşeitatea conexiunii.
Nu deformaţi furtunul atunci când
îl conectaţi sau deconectaţi de la
butelie
Lungimea maximă admisă pentru
furtun este de 1,5 m
CONECTAREA BUTELIEI DE GAZ
În cazul unor regulatoare de presiune de
gaz trebuie să apăsaţi pe ON (PORNIT)
pentru conectare şi pe OFF (OPRIT) pentru
deconectare; alte regulatoare au o piuliţă
şi un filet pe stânga pentru conectarea
regulatorului la butelia de gaz. Respectaţi
instrucţiunile pentru regulatorul de presiune
de gaz în cauză.
1. Conectaţi furtunul la regulatorul de gaz.
a. Împingeţi furtunul peste regulator şi
strângeţi inelul distanţier.
b. Înşurubaţi furtunul de gaz pe regu-
lator, întâi manual, apoi fixaţi-l ferm
utilizând o cheie reglabilă.
MAN_BERO_BBC130214_A.indd 100 15/02/13 16:40
www.barbecook.com 101
2. Conectaţi regulatorul de gaz la butelie.
a. Înşurubaţi conectorul regulatorului
de presiune de gaz spre dreapta pe
rezervor
b. Înşurubaţi conectorul regulatorului
de presiune de gaz spre stânga pe
rezervor
EFECTUAREA TESTULUI DE PIERDERI
Efectuaţi un test de pierderi:
Înainte de a aprinde aparatul pentru
prima dată
De fiecare dată când se schimbă
butelia de gaz sau se înlocuieşte o
componentă a instalaţiei de gaz.
Cel puţin o dată pe an, de preferat la
începutul sezonului
Testul de pierderi trebuie să fie efectuat
afară, într-o zonă bine ventilată, departe
de flăcări deschise, surse de căldură sau
scântei. Nu fumaţi! Utilizaţi un amestec
de 50/50 săpun lichid şi apă sau un spray
detector de pierderi pentru test.
AVERTISMENT
Nu căutaţi pierderi de gaz cu o brichetă
sau cu un chibrit! Asiguraţi-vă că nu există
scântei sau flăcări deschise în vecinătate
când verificaţi dacă există pierderi. Scântei
-
le sau flăcările deschise pot cauza un
incendiu sau o explozie, având ca rezultat
vătămări serioase sau fatale şi pagube
materiale.
Toate componentele care sunt conectate în
fabrică sunt verificate cu atenţie cu privire
la pierderile de gaz. Arzătoarele au fost tes-
tate. Totuşi, ca măsură de siguranţă trebuie
să verificaţi toate conexiunile cu privire la
pierderi înainte de utilizare.
Nu aprindeţi arzătoarele când verificaţi
dacă există pierderi.
Metodă:
Pregătiţi nişte apă cu săpun
După ce butelia de gaz plină a fost
conectată la aparat şi toate butoane-
le rotative de control sunt pe poziţia
„OFF (OPRIT), deschideţi încet bute-
lia de gaz cu o rotaţie spre dreapta
Verificaţi dacă există pierderi
aplicând apă cu săpun pe conexi-
uni. Etanşarea trebuie verificată în
următoarele locuri:
1. Sudurile de pe butelie
2. Conexiunea cu aparatul
3. Conexiunea dintre furtun şi butelie +
Conexiunea dintre regulator şi butelie
4. Furtunul de gaz dintre aparat şi butelie
Asiguraţi-vă că nu apar bule de
săpun. Dacă vedeţi bule de săpun şi
bulele se măresc, există o pierdere
de gaz.
NOK OK
Dacă există o pierdere, opriţi gazul şi
strângeţi conexiunea.Deschideţi supapa
de gaz şi verificaţi din nou conexiunea
utilizând apă cu săpun. Dacă pierderea nu
a fost remediată, contactaţi un distribuitor
din zona dvs. NU UTILIZAŢI APARATUL.
Puteţi găsi o listă de distribuitori pe site-ul
nostru Web.
Conectaţi-vă la www.barbecook.com
MAN_BERO_BBC130214_A.indd 101 15/02/13 16:40
102 www.barbecook.com
După ce aţi verificat dacă există pier-
deri, opriţi gazul, clătiţi conexiunile
cu apă şi uscaţi-le pentru a preveni
formarea ruginii.
Rotiţi butonul rotativ al buteliei spre
stânga pentru a închide butelia.
Notă: este posibil ca regulatorul să fie
diferit de cel ilustrat aici.
AVERTISMENT: Trebuie să efectuaţi ace-
ste teste de pierderi chiar dacă aparatul
a fost instalat de către dealer sau de
către personalul de la magazin.
ÎNLOCUIREA BUTELIEI
Când schimbaţi butelia de gaz, asiguraţi-vă
butoanele rotative de pe grătar sunt pe
poziţia OFF (OPRIT) şi că butelia de gaz
este închisă. Nu schimbaţi butelia de gaz
într-un loc în care se pot produce flăcări
sau scântei.
TRANSPORTUL ŞI DEPOZITAREA
BUTELIEI DE GAZE
Deşi sunteţi în deplină siguranţă când
manipulaţi corect, lipsa de atenţie poate
provoca incendiu şi/sau explozie.
Pentru a reduce la minim riscurile:
Nu depozitaţi niciodată butelia într-o
clădire, garaj sau alt spaţiu închis,
ci întotdeauna într-o zonă bine
ventilată
Nu depozitaţi niciodată bute
-
lia în apropierea unui alt aparat
funcţionând cu gaze sau într-o zonă
foarte caldă, precum un autovehicul
sau o ambarcaţiune
Nu lăsaţi niciodată butelia la îndemâ
-
na copiilor
Transportaţi şi depozitaţi întotdeauna
butelia în poziţie verticală
Nu fumaţi în apropierea buteliei de
gaz.
UTILIZARE
ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE / DUPĂ
O PERIOADĂ ÎNDELUNGADE
NEUTILIZARE
Nu folosiţi grătarul înainte de a fi citit,
înţeles şi verificat toate informaţiile din
acest manual.
Asiguraţi-vă că:
Grătarul este instalat corect
Nu există scurgeri la sursa de
alimentare cu gaz (vezi ‘Testul de
scurgere’)
Arzătoarele sunt corect instalate,
tuburile Venturi sunt plasate corect
deasupra orificiilor de la robinetele
de gaze, şi nu există obstrucţionări
(vezi informaţiile de siguranţă şi
curăţarea arzătoarelor)
Niciun furtun de alimentare cu gaze
nu trebuie să intre în contact cu o
suprafaţă încinsă
Grătarul dvs. este instalat într-o zonă
sigură
APRINDEREA ARZĂTOARELOR
Înainte de a aprinde grătarul plat (Plancha),
trebuie să fi efectuat toate verificările şi
procedurile din secţiunea intitulată „Înainte
de prima utilizare”.
Capacul pentru grătarul plat (Plan
-
cha) trebuie să fie întotdeauna
deschis când aprindeţi arzătoarele.
Nu vă aplecaţi direct deasupra
grătarului plat (Plancha) când
aprindeţi arzătoarele.
Butoanele rotative de control de pe
grătarul plat (Plancha) trebuie să fie
pe poziţia OFF (OPRIT). Deschideţi
încet robinetul buteliei de gaz.
Înainte de a roti butonul de control al
unui arzător, aşteptaţi în jur de
10 secunde pentru a permite gazului
să se stabilizeze.
Nu încercaţi niciodată să aprindeţi
toate arzătoarele în acelaşi timp.
APRINDEREA ARZĂTOARELOR
UTILIZÂNDAPRINZĂTORUL
Deschideţi capacul grătarului plat
(Plancha).
Deschideţi robinetul buteliei de gaz.
Apăsaţi unul dintre cele două buto
-
ane rotative şi rotiţi-l pe poziţia HIGH
(MARE). Veţi auzi un clic atunci când
aprinderea piezo produce scânteia.
Scânteia va aprinde arzătorul.
Dacă arzătorul nu se aprinde după
trei încercări, opriţi gazul şi aşteptaţi
cinci minute înainte de a încerca din
nou. Acest lucru va permite gazului
acumulat să se disperseze. Încercaţi
din nou, repetând paşii anteriori.
Dacă arzătorul încă nu se aprinde,
citiţi secţiunea „Depanare” pentru
a determina cauza şi soluţia, sau
utilizaţi un chibrit conform explicaţiei
de mai jos.
APRINDEREA ARZĂTOARELOR
UTILIZÂND CHIBRITURI
Scoateţi tava pentru grătar de pe aparat.
Acum arzătoarele sunt vizibile şi se poate
ajunge uşor la ele. Acum puteţi să aprindeţi
arzătoarele utilizând un chibrit lung în cazul
în care aprinderea piezo nu funcţionează.
Deschideţi capacul grătarului plat
(Plancha).
Deschideţi robinetul buteliei de gaz.
Ţineţi chibritul aprins prin
deschizătură la aproximativ 13 mm
de arzător.
Apăsaţi butonul rotativ dorit şi rotiţi-l
pe poziţia „High” (Mare). Focul ar
trebui să se aprindă într-un interval
de cinci secunde. În caz contrar,
opriţi butonul rotativ şi aşteptaţi cinci
minute pentru a permite gazului să
se disperseze.
Repetaţi paşii de la 1 la 5. Dacă
arzătorul tot nu se aprinde după trei
încercări, citiţi secţiunea „Depanare”.
APRINDEREA CELORLALTE
ARZĂTOARE
Al doilea arzător se aprinde în
acelaşi mod ca primul.
VERIFICAREA VIZUALĂ A FLĂCĂRILOR
Dacă flăcările arzătoarelor ies din cutia
arzătorului atunci când folosiţi grătarul,
închideţi imediat butoanele de comandă.
Aşteptaţi 5 minute pentru a permite gazelor
să se împrăştie înainte de a reaprinde
grătarul. Dacă problema persistă citiţi capi
-
tolul ‘Ghid de depanare’.
De fiecare dată când aprindeţi grătarul tre-
buie să verificaţi flăcările. (Fig. I) O flacără
corectă este aproape total albastră, cu
puţin galben în partea de sus. Dacă flacăra
este anormal de mică şi în cea mai mare
parte galbenă, stingeţi grătarul şi verificaţi
tuburile Venturi pentru depistarea eventual-
elor obstrucţionări sau citiţi capitolul ‘Ghid
de depanare’.
I
STINGEREA GRĂTARULUI
Închideţi robinetul de la butelie
Rotiţi toate butoanele de comandă
de la arzătoare pe poziţia ‘OFF’
(ÎNCHIS)’.
Dacă respectaţi ordinea de mai sus, atunci
în sistem nu vor mai exista gaze sub pre
-
siune.
MAN_BERO_BBC130214_A.indd 102 15/02/13 16:40
www.barbecook.com 103
INDICAŢII UTILE PENTRU FOLOSIREA
GRĂTARULUI
PRIMA UTILIZARE
Înainte de a utiliza grătarul plat (Plancha)
pentru prima dată, permiteţi unităţii să
se „rodeze” lăsând-o să funcţioneze fără
alimente pentru o perioadă scurtă de timp.
Pentru a „roda” grătarul plat (Plancha),
aprindeţi aparatul. Ţineţi temperatura pe
„HIGH” (MARE) timp de 15 minute. În
acest moment grătarul plat (Plancha) este
pregătit pentru utilizare.
PREÎNCĂLZIREA GRĂTARULUI PLAT
(PLANCHA)
Grătarul plat (Plancha) trebuie preîncălzit
pe „HIGH” (MARE) timp de cel puţin zece
minute înainte de a pune alimente pe el.
Dacă doriţi să gătiţi la o temperatură mai
joasă decât „HIGH” (MARE), rotiţi butonul
rotativ de control pe poziţia corectă înainte
de a pune alimentele pe grătarul plat
(Plancha).
TIMPUL DE GĂTIRE
Timpul efectiv de gătire va depinde de
un număr de factori, inclusiv de gusturile
dvs. , de temperatura ambiantă şi de vânt.
Experienţa vă va permite să estimaţi acest
timp.
CUM SĂ PREVENIŢI LIPIREA
ALIMENTELOR DE TAVA PENTRU
GRĂTAR
Ungeţi uşor alimentele cu ulei înainte
de a le pune pe tava pentru grătar.
Sau utilizaţi pulverizatorul Barbecook
pentru a unge tava pentru grătar.
Nu întoarceţi alimentele prea repede
după ce le-aţi pus pe tava pentru
grătar.
AVERTISMENT:
Nu lăsaţi grătarul plat (Plancha) ne
-
supravegheat în timpul funcţionării,
în special dacă în vecinătate se află
copii sau animale de companie.
Supravegheaţi aparatul pentru a
vă asigura că totul funcţionează
corespunzător.
Componentele accesibile pot
deveni foarte fierbinţi. Protejaţi-vă
corespunzător când atingeţi aceste
componente. Ţineţi copiii mici la
distanţă de aparat.
Nu mişcaţi aparatul în timp ce acesta
este aprins.
SFATURI PENTRU CURĂŢARE ŞI
ÎNTREŢINERE
Pentru a prelungi viaţa aparatului, ace
-
sta trebuie curăţat cu grijă după fiecare
utilizare.
TAPENTRU GRĂTAR
Pentru a facilita cât mai mult posibil
curăţarea tăvii pentru grătar, cel mai bine
este să o curăţaţi după fiecare utilizare în
timp ce este încă fierbinte. Barbecook a
dezvoltat produsul „Plancha plug” care face
ca întreţinerea să nu fie complicată. Mai
întâi puneţi „Plancha plug” în orificiul pentru
deşeuri, apoi umpleţi cu apă separatorul de
recuperare a grăsimilor. Turnaţi apa peste
tava pentru grătar încă fierbinte şi lăsaţi să
se scurgă reziduurile. Buşonul vă asigură
că apa rămâne pe tava pentru grătar.
Apoi utilizaţi o perie neabrazivă sau peria
Barbecook Bamboo pentru a freca tava
pentru grătar până devine curată. Pentru a
îndepărta apa, puneţi la loc separatorul de
recuperare a grăsimilor şi scoateţi „Plancha
plug” din deschizătură. Puteţi repeta acest
pas de un număr de ori până când tava
pentru grătar este curată.
Nu utilizaţi agenţi de curăţare pentru
cuptoare sau alte produse de curăţare
în timp ce tava pentru grătar este încă
fierbinte. Astfel este posibil să fie influenţat
mirosul mâncării pe care o veţi prepara
ulterior pe Plancha.Dacă tava pentru grătar
s-a răcit deja, aceasta poate fi curăţată
utilizând „Barbecook all cleaner” şi o perie
neabrazivă. Clătiţi cu multă apă şi uscaţi cu
grijă tava pentru grătar.
Pentru a prelungi viaţa aparatului, trebuie
să efectuaţi toate activităţile listate mai jos,
de preferat la începutul sezonului pentru
Plancha.
ARZĂTOARE ŞI TUBURI VENTURI
IMPORTANT
Pericole naturale - păianjeni şi insecte:
unele insecte foarte mici pot face
plase sau cuiburi în tuburile Venturi ale
arzătoarelor cu gaz (fig. E).
E
În astfel de cazuri se blochează parţial
sau complet alimentarea cu gaz. O
flacără galbenă mocnită sau un arzător
care este greu sau imposibil de aprins
sunt indicaţii că acest tub este blocat.
Este posibil ca gazul să ardă în afara
tubului Venturi, fapt ce poate conduce
la deteriorarea gravă a aparatului. Dacă
apare această situaţie, opriţi imediat
butelia de gaz.
Curăţarea tuburilor Venturi/arzătoarelor
Arzătoarele şi tuburile Venturi trebuie să fie
scoase pentru curăţare de cel puţin două
ori pe an.
Scoateţi arzătoarele conform prezentării
din fig. F.
Curăţaţi minuţios tuburile Venturi.
Curăţaţi orice orificiu blocat utilizând un
curăţitor pentru ţevi sau o perie pentru
ţevi (de exemplu, o agrafă pentru hârtie
dezdoită).
Puneţi la loc arzătorul în conformitate cu
instrucţiunile (fig. F). După curăţare, tu-
burile Venturi trebuie să fie puse la loc în
mod corespunzător pe ventilele de gaz.
Dacă arzătorul este despicat, prezintă
găuri anormale sau are alte defecţiuni,
acesta trebuie să fie înlocuit.
Notă: deteriorările datorate înfundării
parţiale sau totale a tubului Venturi
dintr-un arzător nu sunt acoperite de
garanţie şi vor fi tratate ca rezultat al
unei întreţineri inadecvate.
Măsuri speciale de precauţie pentru
componentele emailate
(nerespectarea acestor instrucţiuni va
conduce la invalidarea garanţiei)
Metalele şi/sau obiectele ascuţite pot
deteriora emailul.
Nu turnaţi niciodată lichide reci în
recipientul fierbinte. În acest fel se
poate deteriora emailul.
Evitaţi să loviţi aparatul de o
suprafaţă dură. În acest fel se poate
deteriora emailul.
La aceste modele, procesul de
emailare lasă uneori margini subţiri
care nu sunt complet acoperite
cu email. Această situaţie nu este
privită ca fiind defect de fabricaţie
şi, de aceea, nu este acoperită de
garanţie.
Când asamblaţi componente
emailate, utilizaţi întotdeauna şaibele
din fibră livrate pentru a preveni
deteriorarea emailului din jurul
elementelor de fixare prin şuruburi.
Mai multe informaţii pe www.barbecook.
com la „Service”.
MAN_BERO_BBC130214_A.indd 103 15/02/13 16:40
104 www.barbecook.com
DEPOZITAREA APARATULUI
Opriţi gazul de la butelie când aparatul nu
este în uz. Atât aparatul, cât şi butelia de
gaz trebuie să rămână în spaţii deschise
într-o zonă bine ventilată. Nu depozitaţi
într-un garaj, adăpost sau altă zonă închisă
sau în vecinătatea unui foc deschis sau a
unei surse de căldură dacă butelia de gaz
este conectată.
Cumpăraţi o învelitoare Barbecook pentru
a proteja aparatul şi depozitaţi-l la adăpost
sau într-un loc uscat.
Puteţi depozita aparatul în spaţii închise
cu condiţia ca butelia de gaz să fi fost
deconectată şi depozitată în exterior într-o
zonă bine ventilată.
NIVCIODATĂ nu depozitaţi buteliile de
gaz în spaţii închise
GARANŢIA
Aparatul dvs. Barbecook® este supus unei
garanţii de doi ani împotriva defecţiunilor
de fabricaţie. Această garanţie se aplică de
la data cumpărării, cu condiţia ca aparatul
să fie utilizat în conformitate cu aceste
instrucţiuni.
Pentru ca garanţia să fie valabilă trebuie să
efectuaţi recepţia şi să menţionaţi numărul
de serie, care poate fi găsit:
Pe eticheta Type (Tip) de pe placa
de bază a aparatului.
În manual
Pe ambalaj
Codul începe cu un „P” urmat de 15 cifre.
Acest aparat Barbecook® nu este adecvat
pentru uz comercial. Uzura şi fisurarea,
ruginirea, denaturarea şi decolorarea unor
componente care sunt expuse direct la foc
sau la căldură intensă sunt normale şi în ni
-
cio circumstanţă nu vor fi tratate ca defecte
de fabricaţie; acestea sunt rezultatul logic
al utilizării. În mod asemănător arzătoarele
etc. pot prezenta o anumită ruginire
de-a lungul timpului şi este normal să se
înlocuiască aceste componente.
Această garanţie este limitată la repararea
sau înlocuirea componentelor care prezintă
defecte în timpul utilizării normale.
Această garanţie nu se va aplica
la defectele datorate instalării
necorespunzătoare, utilizării in
-
corecte, modificărilor aduse apa-
ratului, dezasamblării aparatului,
uzurii şi fisurării sau întreţinerii
necorespunzătoare.
Înregistraţi aparatul
Vă mulţumim că aţi cumpărat un aparat
Barbecook®. Sperăm că acest grătar vă
va da multă satisfacţie. Înregistraţi aparatul
în scopul utilizării serviciului nostru pentru
clienţi şi în scopul procesării optime a
garanţiei. Fiţi la curent cu noile evenimente,
produse şi accesorii, precum şi reţete
delicioase.
La Barbecook® respectăm datele pe care
le înregistrăm. Barbecook promite că
informaţiile dvs. nu vor fi vândute, partajate
sau notificate la terţi.
Vizitaţi astăzi www.barbecook.com/regis
-
tration, selectaţi ţara şi limba şi înregistraţi
aparatul dumneavoastră.
REZOLVAREA PROBLEMELOR
Problema Cauza probabilă Remedierea
Aprinderea arzătorului este
imposibilă (cu aprinzătorul sau
chibritul)
• Tuburile Venturi sunt blocate • Curăţaţi tuburile Venturi
Nu este sucientă căldură • Robinetul buteliei nu este deschis
• Tuburile Venturi nu sunt poziţionate deasupra supa-
pelor de evacuare
• Oricii ale arzătorului sunt blocate
• Butelia este goală sau aproape goală
• Regulatorul de presiune nu este montat corect pe
butelie
• Deschideţi robinetul buteliei
• Reinstalaţi tuburile Venturi
• Curăţaţi oriciile sau instalaţi un arzător nou
• Butelie nouă
• Strângeţi bine conectorul regulatorului de presiune
• Deconectaţi furtunul
Flăcări galbene • Tuburile Venturi sunt parţial astupate
• Sare pe arzător
• Aparatul este racordat la butan.
• Curăţaţi tuburile Venturi
• Curăţaţi arzătorul
• Reglaţi-l pentru propan, utilizând regulatorul de
presiune corespunzător.
Flăcările ies din cutia arzătorului • Vânt prea puternic
• Butelia este aproape goală
• Partea inferioară a vasului arzătorului este
murdară.
• Deplasaţi grătarul cu partea din spate îndreptată
spre direcţia din care bate vântul
• Butelie nouă sau umpleţi butelia
• Curăţaţi vasul pentru foc al grătarului.
Bâzâit la regulatorul de presiune • Situaţie temporară provocată de temperatura
exterioară ridicată sau butelia plină
• Aceasta nu reprezintă un defect sau un pericol
Flacără incompletă • Arzător blocat, perforat sau ruginit • Curăţaţi / înlocuiţi arzătorul
MAN_BERO_BBC130214_A.indd 104 15/02/13 16:40
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56
 • Page 57 57
 • Page 58 58
 • Page 59 59
 • Page 60 60
 • Page 61 61
 • Page 62 62
 • Page 63 63
 • Page 64 64
 • Page 65 65
 • Page 66 66
 • Page 67 67
 • Page 68 68
 • Page 69 69
 • Page 70 70
 • Page 71 71
 • Page 72 72
 • Page 73 73
 • Page 74 74
 • Page 75 75
 • Page 76 76
 • Page 77 77
 • Page 78 78
 • Page 79 79
 • Page 80 80
 • Page 81 81
 • Page 82 82
 • Page 83 83
 • Page 84 84
 • Page 85 85
 • Page 86 86
 • Page 87 87
 • Page 88 88
 • Page 89 89
 • Page 90 90
 • Page 91 91
 • Page 92 92
 • Page 93 93
 • Page 94 94
 • Page 95 95
 • Page 96 96
 • Page 97 97
 • Page 98 98
 • Page 99 99
 • Page 100 100
 • Page 101 101
 • Page 102 102
 • Page 103 103
 • Page 104 104
 • Page 105 105
 • Page 106 106
 • Page 107 107
 • Page 108 108
 • Page 109 109
 • Page 110 110
 • Page 111 111
 • Page 112 112
 • Page 113 113
 • Page 114 114
 • Page 115 115
 • Page 116 116
 • Page 117 117
 • Page 118 118
 • Page 119 119
 • Page 120 120
 • Page 121 121
 • Page 122 122
 • Page 123 123
 • Page 124 124
 • Page 125 125
 • Page 126 126
 • Page 127 127
 • Page 128 128
 • Page 129 129
 • Page 130 130
 • Page 131 131
 • Page 132 132
 • Page 133 133
 • Page 134 134
 • Page 135 135
 • Page 136 136
 • Page 137 137
 • Page 138 138
 • Page 139 139
 • Page 140 140

Barbecook Bero 2.0 Manualul proprietarului

Categorie
Grătare
Tip
Manualul proprietarului