Solac IONIC 2200 PRO AC MOTOR Mod SP7161 Manualul proprietarului

Categorie
Uscatoare de par
Tip
Manualul proprietarului

Acest manual este potrivit și pentru

100% Recycled Paper
}
es ESPAÑOL
en ENGLISH
fr FRANÇAIS
de DEUTSCH
pt PORTUGUÊS
it ITALIANO
nl NEDERLANDS
cs ČESKY
pl POLSKI
sk SLOVENČINA
hu MAGYAR
bg българск
hr HRVATSKA
ro ROMÂNĂ
INSTRUCCIONES DE USO
INSTRUCTIONS FOR USE
MODE D’EMPLOI
GEBRAUCHSANLEITUNG
INSTRUÇÕES DE USO
ISTRUZIONI PER L’USO
GEBRUIKSAANWIJZING
NÁVOD K POUZI
INSTRUKCJA OBSŁUGI
NÁVOD NA POUŽITIE
HASZNÁLATI UTASÍTÁS
ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА
UPUTE ZA UPOTREBU
INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE
INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE
Solac is a registered Trade Mark 10/09
ČESKY cz
i Vážený zákazníku
Gratulujeme vám k výběru produktu SOLAC. Naše produkty jsou navrhnuté a vyrobené
s úmyslem dlouhodobého pohodlí a splnění očekávání našich nejnáročnějších záka-
zníků. S elektrickými zařízeními SOLAC se můžete cítit v bezpečí s vědomím, že
odpovídají nejpřísnějším standardům kvality a bezpečnosti.
V touze nepřetržitého vylepšování si společnost SOLAC vyhrazuje právo na změny bez
předchozího oznámení.
1Bezpečnostní pokyny
•Před použitím zařízení si pozorně přečtěte tento návod.
Tento návod na použití je nedílnou součástí výrobku.Uschovejte jej pro pozdější potřebu.
Toto zařízení je určené k použití v domácnosti, ne k průmyslovému použití. Jakékoli jiné
použití než to, co je uvedené v těchto instrukcích může být nebezpečné.
•Děti byste měli mít pod dozorem, nehrají-li si se zařízením.
Toto zařízení není vhodné k použití lidmi (včetně dětí) se sníženými tělesnými, smyslovými
nebo mentálními schopnostmi, nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí bez dozoru nebo
bez předchozího vyškolení ohledně použití zařízení osobou, která je odpovědná za jejich
bezpečnost.
•Zařízení žádným způsobem neupravujte ani neopravujte. Když zjistíte na přívodním kabelu
nebo jiné části zařízení jakékoli poškození, nepoužívejte jej a obrat’te se prosím na
specializované servisní středisko.
Aby nedošlo k eventuálním rizikům, pokud je poškozena napájecí šňůra, měla by být
vyměněna ve výrobním závodě, nebo v servisní opravně poskytující náš poprodejní servis
nebo by to měl provést obdobně kvalifikovaný pracovník.
Části nebo příslušenství, které není dodávané anebo doporučené výrobcem SOLAC,
nepoužívejte.
•Před připojením zařízení ke zdroji elektrické energie zkontrolujte, že jmenovité napě
odpovídá napětí u vás doma.
•Zařízení po použití, před instalací nebo výměnou částí, před vykonáním jakékoli údržby a
před čištěním odpojte od zdroje elektrické energie. Zařízení také odpojte v případě výpadku
elektrického proudu.Při připojení a odpojení musí být zařízení vypnuté.
Nikdy netahejte za kabel ani za něj zařízení nezavěšujte. Vždycky tahejte za zástrčku, nikdy
netahejte za napájecí kabel.
d
Vysoušeč nepoužívejte v blízkosti van, umyvadel, sprch nebo jiných nádob s vodou.
Pokud spotřebič spadne do vody, NEPOKOUŠEJTE se jej vytáhnou. Okamžitě jej
odpojte od napájení. Zařízení nenamáčejte do vody ani do jiné kapaliny a nedávejte
jej do myčky na nádobí. Během čištění nedovolte, aby se přístroj dostat do kontaktu
s vodou. Na zařízení ani na napájecí kabel nestříkejte vodu.
•Zařízení nikdy nenechávejte venku a nevystavujte jej tím přírodním živlům.
Nemanipulujte se zařízením s mokrýma rukama.
•Zařízení nikdy nenechejte v činnosti na mokrém povrchu nebo látce.
Když fén používáte v koupelně, odpojte jej po každém použití od zdroje elektrické energie,
protože je nebezpečné nechávat přístroj v blízkosti vody, i když je vypnutý.
•Kvůli mimořádné ochraně vám doporučujeme do elektrického obvodu, který zásobuje
koupelnu, nainstalovat pojistné zařízení (RDD), které nepřekračuje 30mA. Zeptejte se
vašeho instalatéra.
b
DŮLEŽITÉ: Když chcete přístroj odstranit, NIKDY jej nevyhazujte do odpadu.
Odneste jej na nejbližší MÍSTO SBĚRU nebo prodejci nebo do
autorizovaného servisu Solac. Pomůžete tím životnímu prostředí.
2Popis
Hlavní součásti
1 Hlavní těleso
2 Napájecí kabel
3Kryt přívodu vzduchu
4Přívod vzduchu s keramickým ionizačním povrchem
Ovladače a kontrolky
5 Regulátor teploty (3 polohy)
6 Vypínač a ovládací tlačítko proudění vzduchu (2 polohy)
7Tlačítko studeného vzduchu
8 Kontrolka ionizéru
Příslušenství
9 Profesionální ultratenká hubice
10 Speciální difuzér na kadeře
Ochrana proti přehřátí
Z Toto zařízení je vybavené bezpečnostním systémem, který se v případě přehřátí
vypne (například když je vstup nebo výstup vzduchu blokovaný). Když se zařízení
během použití vypne, odpojte jej od zdroje elektrické energie a pět minut počkejte.
Odstraňte příčinu ucpání a zařízení opětovně zapněte.
Elektrické specifikace
Vstupní napětí:
230-240V, 50/60Hz
Spotřeba energie:
2000-2200W
3Ionizér
i Model SP7161 obsahuje ionizér, který během provozu sušiče pokaždé pracuje,
bez ohledu na vybranou pozici..
Revoluční ionizér
Exkluzivní iontová technologie společnosti SOLAC poskytuje revoluční vlasový systém,
pomocí přirozené energie iontů. Pokročilá technologie umožňuje generování proudu
jontů přímo na vlasy, redukuje kadeření a statickou energii, způsobovanou teplem.
•Přirozená energie jontů umožňuje dělení částeček vody na mikro částečky, které
pronikají do vlasové kutikuly a tak obnovují přirozenou rovnováhu a vlhkost. SOLAC
Ionic aktivuje metabolizmus a omlazuje vlasy, které získají působivý lesk.
Přívod vzduchu s keramickým ionizačním povrchem
•Přívod vzduchu SP7161 je pokryt keramickým ionizačním povrchem, jež zesiluje činnost
iontů a přispívá k maximálníči o vlasy.
4 Použití
Z Toto zařízení je doporučené k sušení, tvarování a zvlhčování vlasů.
Před připojením přístroje k síti se ujistěte, že vaše ruce a zařízení jsou úplně suché.
UPOZORNĚNÍ: zařízení nepoužívejte v blízkosti vody.
Ujistěte se, že přívod a vývod vzduchu není zablokovaný.
1 Pokud chcete, připojte koncentrátor (9) nebo difuzér (10).
Dosáhnete toho nasazením jazýčkůstavce do drážek na odvodu vzduchu
vysoušeče a mírným pootočením ve směru hodinových ručiček (obr. 1)
2Zařízení připojte ke zdroji elektrické energie a nastavte regulátor proudění vzduchu
(6) do požadované polohy: O-off, I-minimální rychlost, II-maximální rychlost (obr. 2).
3 Regulátor teploty (5) posuňte do požadované polohy: I-minimální ohřev, II- střední
ohřev, III-maximální ohřev.
4Zařízení namiřte směrem k požadované oblasti.
5 Chcete-li pouze studený vzduch bez ohřevu, stiskněte tlačítko studeného vzduchu (7)
6 Po použití sušiče nastavte regulátor proudění vzduchu (6) do polohy O.
Použití koncentrátoru (9)
Z Profesionální hubice (9) umožňuje nasměrování proudu vzduchu na určité místo,
například na kořínky pro efekt rovných vlasů, nebo na kulatý kartáč pro získá
objemu.
Pro získání velmi rovného účesu bez objemu u kořínků radí profesionálové klouzat
proudem horkého vzduchu od kořínků ke konečkům vlasů. Tím se uzavírá vlasová
pokožka a předchází se krabacení vlasů.
1 Koncentrátor připojte k sušiči.
2Sušič zapněte a proud namiřte směrem k požadované oblasti (obr. 4).
Použití difuzéru (10)
Nový speciální difuzér pro kudrnaté vlasy navržený pro vytváření perfektních kadeří a
zdůrazňující jejich přirozenou krásu. Tento inovativní difuzér rozptyluje proud vzduchu
a tepla proudící z vysoušeče a napomáhá formování kadeří a tvorbě přirozeně
působícího objemu. Vytvořte perfektně formované, zářivé a jemné kadeře.
1 Po umytí vlasů použijte pěnu/gel jako obyčejně.
2Nasaďte difuzér (10) na vysoušeč.
3 Položte vlasy na difuzér. Dělejte jím kruhové pohyby (obr. 5).
i Rady profesionálů:
Pro výraznější formování kadeří držte difuzér tak blízko k hlavě, jak je to možné.
Kadeř tak bude během vysoušení sevřena pevněji.
Používejte regulátor proudění vzduchu (6) v pozici I. Kadeře se tak zformují
přirozeně a bez zkrabatění.
Použití tlačítka studeného vzduchu (7)
Z Chladný vzduch ustálí účes vytvarovaný horkým vzduchem a dodá vlasům lesk.
Profesionálové doporučují jeho použití pro dosažení větší stálosti účesu.
1 Perfektních výsledků dosáhnete tak, že po vysušení a natvarování pramene vlasů
stisknete na 15 až 20 sekund tlačítko chladného vzduchu (7).
5 Čištění a uskladně
Z Zařízení čistěte pouze když je studené. Nepoužívejte žádné rozpouštědla, čistící
prostředky ani abrazivní produkty.
1Zařízení odpojte od sítě.
2 Použijte suchou látku.
3 Je-li přívod vzduchu zablokovaný, vyčistěte jej. Přívod vzduchu je nutné čistit
pravidelně!.
Stiskněte oba tyto boční jazýčky a odstraňte kryt (3) (obr. 6).
4 Tento kryt (3) očistěte kartáčkem.
5 Vložte kryt přívodu vzduchu zpět na své místo (3) a správně jej připojte k tělu
vysoušeče.
Z Nepoužívejte vysoušeč bez správně nasazeného krytu přívodu vzduchu.
POLSKI pl
i Szanowni Klienci
Gratulujemy zakupu produktu firmy SOLAC. Nasze produkty zostały opracowane i są
produkowane w sposób zapewniający zaspokojenie oczekiwań nawet najbardziej
wymagających klientów, przez długi okres czasu. Korzystanie z urządzeń elektrycznych
firmy SOLAC jest całkowicie bezpieczne, ponieważ spełniają one najbardziej rygorysty-
czne wymogi jakościowe i normy bezpieczeństwa.
Starając się wciąż udoskonalać swoje produkty, firma SOLAC zastrzega sobie prawo
wprowadzenia modyfikacji bez wcześniejszego powiadomienia.
1 Instrukcje bezpieczeństwa
Przed uruchomieniem urządzenia zapoznać się z instrukcją obsługi.
Niniejsza instrukcja stanowi nierozłączną część produktu. Należy ją przechowywać w
bezpiecznym miejscu, w celu ponownego użytku.
• Produkt ten przeznaczony jest do użytku domowego; nie nadaje się do użytku
przemysłowego. Wykorzystanie urządzenia do jakichkolwiek innych celów poza opisanymi w
niniejszej instrukcji może być niebezpieczne.
•Należy uniemożliwić dzieciom wykorzystanie urządzenia do zabawy.
•Urządzenie nie powinno być obsługiwane przez osoby (w tym dzieci) o obniżonej sprawności
fizycznej, czuciowej, psychicznej, niedoświadczone lub nieposiadające odpowiedniej wiedzy,
chyba że będą one nadzorowane lub zostaną odpowiednio przeszkolone przez osoby
odpowiedzialne za ich bezpieczeństwo.
Nie należy w żaden sposób przerabiać lub naprawiać urządzenia na własną rękę. W
przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń przewodu zasilającego bądź elementów
urządzenia, nie należy go używać, lecz skontaktować się z autoryzowanym serwisem
naprawczym.
•Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, należy go wymienić u producenta, w punkcie
serwisowym lub u wykwalifikowanego specjalisty w celu uniknięcia ewentualnych zagrożeń.
•Nie używać części ani akcesoriów, które nie są dostarczane lub zalecane przez firmę
SOLAC.
Przed włączeniem urządzenia do prądu należy upewnić się, że napięcie znamionowe
odpowiada napięciu w domowej instalacji zasilania.
•Należy odłączyć urządzenie od zasilania po zakończeniu pracy, a także przed
zamontowaniem lub usunięciem jakichkolwiek części rozpoczęciem czyszczenia lub prac
konserwacyjnych. W przypadku przerw w dostawie prądu urządzenie należy odłączyć od
źródła zasilania. Przed wkładaniem lub wyjmowaniem wtyczki z gniazda zasilania należy
wyłączyć urządzenie za pomocą wyłącznika.
•Nie ciągnąć za przewód zasilający i upewnić się, że urządzenie nie zwisa na przewodzie.
Odłączając urządzenie od źródła zasilania, ciągnąć za wtyczkę, a nie za przewód.
d
Nie używać suszarki w pobliżu wanny, umywalki, prysznica lub
jakiegokolwiek zbiornika z wodą. Jeżeli urządzenie wpadnie do wody, NIE
wyjmować go. Natychmiast wyjąć wtyczkę z gniazda. Nie zanurzać
urządzenia w wodzie ani innych płynach i nie wkładać do zmywarki. Podczas
czyszczenia urządzenie nie powinno mieć kontaktu z wodą.
Unikać chlapania
wodą na urządzenie lub przewód zasilający.
Nigdy nie należy wystawiać urządzenia na działanie czynników atmosferycznych.
Nie dotykać włączonego urządzenia mokrymi rękami.
Nie zostawiać włączonego urządzenia na mokrej powierzchni lub materiale.
•Jeżeli urządzenie jest używane w łazience, po zakończeniu pracy należy odłączyć je od
zasilania, pamiętając, że obecność wody stanowi duże zagrożenie, nawet jeżeli urządzenie
jest wyłączone.
Dla dodatkowej ochrony zaleca się wyposażenie instalacji elektrycznej w łazience w
wyłącznik różnicowoprądowy, nie przekraczający 30 mA. Należy zasięgnąć opinii elektryka.
b
WAŻNE: Chcąc pozbyć się urządzenia, NIGDY nie należy wyrzucać go do
kosza. Należy oddać je do najbliższego PUNKTU SKŁADOWANIA I
UTYLIZACJI odpadów. W ten sposób chronimy środowisko naturalne.
2 Opis urządzenia
Główne podzespoły
1Korpus
2 Przewód zasilający
3 Obudowa wlotu powietrza
4 Ceramiczny jonizowany wylot powietrza
Elementy regulacyjne i kontrolne
5 Regulator temperatury (3 położenia)
6Wyłącznik główny z regulatorem nawiewu (2 położenia)
7 Przycisk zimnego powietrza
8 Lampka kontrolna jonizatora
Akcesoria
9 Profesjonalna, ultra-wąska dysza
10 Specjalny dyfuzor dla loków
Ochrona przed przegrzaniem
Z Urządzenie jest wyposażone w termostat, który reguluje temperaturę w celu
ochrony przed przegrzaniem (jeśli wlot lub wylot powietrza jest zablokowany). Jeśli
tak się dzieje, należy odłączyć urządzenie i odczekać 5 minut. Usunąć przyczyny
zatkania otworów i ponownie włączyć urządzenie.
Parametry elektryczne
•Napięcie wejściowe:
230-240V, 50/60Hz
Pobór mocy:
2000-2200W
3 Jonizator
i Model SP7161 został wyposażony w jonizator. Działa on automatycznie zawsze,
kiedy urządzenie jest włączone, niezależnie od wybranej funkcji.
Najnowszy model jonizatora
Technologia opatentowana przez firmę SOLAC zapewnia doskonałą ochronę włosów,
dzięki naturalnej energii jonów. Ta zaawansowana technologia umożliwia wytwarzanie
strumienia jonów, skierowanego bezpośrednio w kierunku włosów, redukując skręcanie
się oraz wyładowania statyczne.
Naturalna energia jonów umożliwia rozbijanie cząsteczek wody na mikro-cząsteczki,
przenikające do wnętrza włosów, przywracając im w ten sposób naturalną równowagę i
wilgotność. Element jonizacyjny firmy SOLAC przywraca naturalny metabolizm i
odmładza włosy, nadając im ponadto atrakcyjny połysk.
Ceramiczny wylot powietrza
Otwór wylotowy modelu SP7161 jest pokryty specjalnym materiałem ceramicznym,
wzmacniającym działanie jonów i zapewniającym doskonałą ochronę włosów.
4 Zastosowanie
Z Urządzenie jest przeznaczone do suszenia, układania i nawilżania włosów.
Przed podłączeniem urządzenia do gniazda zasilania wysuszyć dokładnie ręce.
Upewnić się, że urządzenie jest całkowicie suche.
UWAGA: nie używać urządzenia w pobliżu wody.
Upewnić się, że otwory wlotu i wylotu powietrza nie są zablokowane.
1Można podłączyć koncentrator (9) lub dyfuzor (10).
Aby to zrobić, należy umieścić zapadki na akcesorium w szczelinach przy wylocie
powietrza ze suszarki i obrócić kilka razy w prawo (rys. 1)
2Podłączyć urządzenie do gniazda zasilania i dopasować ustawienie regulatora
nawiewu (6): O-wył., I-prędkość minimalna, II-prędkość maksymalna (Rys. 2).
3Przestawić regulator temperatury (5) do wybranego położenia (Rys. 3):
I- temperatura minimalna, II- temperatura średnia, III-temperatura maksymalna.
4 Skierować wylatujący z urządzenia strumień powietrza w odpowiednią stronę.
5Jeśli powietrze nie ma być ogrzewane, nacisnąć przycisk zimnego powietrza (7).
6 Po zakończeniu korzystania z suszarki, ustawić regulator nawiewu (6) w położeniu O.
Korzystanie z koncentratora (9)
Z Profesjonalna dysza (9) umożliwia skierowanie powietrza w określony punkt, na
przykład na korzenie włosa dla efektu prostowania lub na okrągłą szczotkę w celu
uzyskania objętości.
Profesjonaliści zalecają kierowanie gorącego powietrza od korzeni po końcówki w
celu uzyskania prostości i braku objętości przy korzeniach. Pomaga to zasklepić
naskórek i zapobiec skręcaniu się włosów.
1Podłączyć koncentrator do suszarki.
2Włączyć suszarkę i skierować wylatujący z urządzenia strumień powietrza w
odpowiednią stronę (rys. 4).
Korzystanie z dyfuzora (10)
Nowy specjalny dyfuzor dla włosów kręconych, zaprojektowany dla uzyskania
doskonałych loków i podkreślający ich naturalne piękno. Ten innowacyjny dyfuzor
rozprasza strumień powietrza i ciepło wydmuchiwane z suszarki, tworząc loki i naturalną
objętość włosów. Uzyskaj perfekcyjnie uczesane, błyszczące i miękkie loki.
1 Po umyciu włosów nałożyć tradycyjnie piankę/żel.
2Założyć dyfuzor (10) na suszarce.
3Umieścić włosy w dyfuzorze. Wykonywać koliste ruchy dyfuzorem (Rys. 5).
i Profesjonaliści radzą:
Aby uzyskać mocniejsze loki, utrzymywać dyfuzor jak najbliżej głowy, dzięki czemu
lok jest ciasny po wyschnięciu.
•Używać regulatora przepływu powietrza (6) w położeniu I, aby loki formowały się
naturalnie, bez skręcania.
Korzystanie z przycisku zimnego powietrza (7):
Z Zimne powietrze ustawia fryzurę uzyskaną podczas suszenia gorącym powietrzem
i nadaje połysk włosom. Profesjonaliści zalecają jego używanie dla uzyskania
trwalszej fryzury.
1 Po wysuszeniu włosów i ustaleniu ich kształtu naciśnij przycisk zimnego powietrza
(7) na 15 do 20 sekund, aby uzyskać doskonały rezultat.
5 Czyszczenie i przechowywanie
Z
Urządzenie może być czyszczone wyłącznie, kiedy jest schłodzone. Do czyszczenia nie
należy używać rozpuszczalników, detergentów lub produktów ścierających.
1Odłączyć urządzenie od zasilania.
2Używać suchej ściereczki.
3Jeśli wlot powietrza zostanie zablokowany, należy go udrożnić.
W tym celu należy nacisnąć dwie zapadki po znajdujące się po bokach i zdjąć
pokrywę (3) (rys. 6).
4 Wyczyścić pokrywę (3) za pomocą małej szczoteczki.
5Założyć ponownie pokrywę wlotu powietrza (3), aż zostanie prawidłowo
umocowana na obudowie suszarki.
Z Nie używać suszarki bez prawidłowo podłączonej pokrywy wlotu powietrza.
SLOVENČINA sk
i Vážený zákazník
Gratulujeme vám k výberu výrobku spoločnosti SOLAC. Naše výrobky sú navrhnuté
a vyrobené s úmyslom dlhodobého pohodlného spĺňania očakávaní našich
najnáročnejších zákazníkov. S elektrickými zariadeniami SOLAC sa môžete cítit’
vbezpečí s vedomím, že zodpovedajú najprísnejším štandardom kvality a bezpečnosti.
V túžbe nepretržitého vylepšovania si spoločnost’ SOLAC vyhradzuje právo na zmeny
bez predchádzajúceho upozornenia.
1Bezpečnostné pokyny
Pred použitím zariadenia si pozorne prečítajte tento návod.
Táto príručka je neoddeliteľnou súčasťou výrobku. Odložte si ju na bezpečné miesto pre
prípad potreby v budúcnosti.
Toto zariadenie je určené na použitie v domácnosti, nie na priemyslové použitie. Akékoľvek
iné použitie ako to, ktoré je uvedené v týchto pokynoch môže byt’ nebezpečné.
Deti by ste mali mat’ pod dozorom, aby ste sa uistili, že sa so zariadením nehrajú.
Toto zariadenie nie je určené na používanie osobami (vrátane detí) so zníženými telesnými,
zmyslovými alebo mentálnymi schopnost’ami, alebo s nedostatkom skúseností a znalostí
bez dozoru alebo bez predchádzajúceho vysvetlenia ohľadom použitia zariadenia osobou,
ktorá je zodpovedná za ich bezpečnost’.
Zariadenie žiadnym spôsobom neupravujte ani neopravujte. Ak na napájacom kábli alebo
na inej časti zariadenie zistíte akékoľvek poškodenie obrát’te sa prosím na špecializované
servisné stredisko.
Ak je poškodené elektrické vedenie, malo by byt’ vymenené výrobcom alebo vo vašom
popredajnom servise alebo podobne kvalifikovanou osobou aby sa predišlo možným rizikám.
Časti alebo príslušenstvo, ktoré nebolo dodané alebo odporučené výrobcom SOLAC,
nepoužívajte.
Pred pripojením zariadenia ku zdroju elektrickej energie skontrolujte, či menovité napätie
zodpovedá napätiu u vás doma.
Zariadenie po použití, pred inštaláciou alebo výmenou častí, pred vykonaním akejkoľvek
údržby a pred čistením odpojte od zdroja elektrickej energie. Zariadenie odpojte aj v prípade
výpadku elektrického prúdu. Pri pripájaní a odpájaní musí byt’ zariadenie vypnuté.
Nikdy net’ahajte za kábel, ani zaň zariadenie nevešajte. Vždy t’ahajte za zástrčku, nikdy nie
za napájací kábel.
d
Sušič nepoužívajte v blízkosti vaní, umývadiel, sprchy alebo iných nádob s
vodou. Ak spadne do vody, NEPOKÚŠAJTE sa ho vytiahnut’. Okamžite ho
odpojte od napájania. Zariadenie nenačajte ani neponárajte do vody ani
inej tekutiny a nedávajte ho do umývačky na riad. Počas čistenia by sa
prístroj nemal dostat’ do kontaktu s vodou.
Zariadenie nikdy nenechávajte vonku a nevystavujte ho tým prírodným živlom.
Nemanipulujte so zariadením s mokrými rukami.
Zariadenie nikdy nenechajte v činnosti na mokrom povrchu alebo látke.
•Keď fén používate v kúpelni, odpojte ho po každom použití od zdroja elektrickej energie,
pretože je nebezpečné nechávat’ prístroj v blízkosti vody, aj keď je vypnutý.
Kvôli mimoriadnej ochrane vám odporúčame do elektrického obvodu, ktorý zásobuje
kúpelňu, nainštalovat’ poistné zariadenie (RDD), ktoré neprekračuje 30mA. Opýtajte sa
vášho inštalatéra.
b
DÔLEŽITÉ: Ak chcete prístroj odstránit’, NIKDY ho nevyhadzujte do odpadu.
Odneste ho na najbližšie MIESTO ZBERU alebo do najbližšieho centra zberu
odpadkov na ďalšie spracovanie. Pomôžete tým životnému prostrediu.
2Hlučnosť
Deklarovaná hodnota emisie hluku tohto spotrebiča je 72 dB (A), čo predstavuje hladinu
A akustického výkonu vzhľadom na referenčný akustický výkon 1pW.
3 Popis
Hlavné časti
1 Hlavné teleso
2 Napájací kábel
3 Kryt prívodu vzduchu
4 Keramický vývod ionizovaného vzduchu
Ovládače a kontrolky
5 Regulátor teploty (3 polohy)
6 Vypínač a ovládacie tlačidlo prúdenia vzduchu (2 polohy)
7Tlačidlo studeného vzduchu
8 Kontrolka jonizéra
Príslušenstvo
9 Profesionálny, ultra-tenký nástavec
10 Špeciálny difuzér na kučery
Ochrana proti prehriatiu
Z
Toto zariadenie má termostat, ktorý reguluje teplotu, aby sa predišlo jeho prehriatiu (v
prípade, že prívod alebo vývod vzduch sú blokované). Ak sa to stane, zariadenie odpojte
a počkajte päť minút. Odstráňte príčinu upchatia a zariadenie opätovne zapnite.
Elektrické špecifikácie
Vstupné napätie:
230-240V, 50/60Hz
Spotreba energie:
2000-2200W
4 Jonizér
i Model SP7161 obsahuje jonizér, ktorý počas prevádzky sušiča vždy pracuje, bez
ohľadu na vybranú funkciu.
Revolučný jonizér
Exkluzívna jontová technológia spoločnosti SOLAC poskytuje revolučný vlasový systém,
pomocou prirodzenej energie jontov. Pokročilá technológia umožňuje generovanie prúdu
jontov priamo na vlasy, redukuje kučeravenie a statickú energiu, spôsobované teplom.
Prirodzená energia jontov umožňuje delenie čiastočiek vody na mikro častice, ktoré
prenikajú do vlasovej kulikuly a tak obnovujú prirodzenú rovnováhu a vhkost’. SOLAC
Ionic aktivuje metabolizmus a omladzuje vlasy, ktoré získajú pôsobivý lesk.
Keramický vývod vzduchu
Vývod vzduchu SP7161 je pokrytý iónovou keramikou, ktorá zosilňuje činnosť iónov
a poskytuje tak maximálnu starostlivosť o vlasy.
5 Použitie
Z Toto zariadenie je odporúčané na sušenie, tvarovanie a zvlhčovanie vlasov.
Pred zapojením prístroja sa ubezpečte, že vaše ruky a zariadenie sú úplne suché.
UPOZORNENIE: zariadenie nepoužívajte v blízkosti vody.
Uistite sa, že prívod a vývod vzduchu nie je zablokovaný.
1 Ak chcete, pripojte koncentrátor (9) alebo difuzér (10).
Pre uchytenie založte jazýčky na príslušenstve do otvorov na vývode vzduchu zo
sušiča a otočte o niekoľko stupňov v smere hodinových ručičiek (obr. 1)
2 Zariadenie pripojte do elektrickej siete a nastavte regulátor prúdenia vzduchu (6) do
požadovanej polohy: O- vypnutý, I- minimálna rýchlosť, II- maximálna rýchlosť (obr. 2).
3 Regulátor teploty (5) posuňte do požadovanej polohy (obr. 3): I- minimálna teplota,
II- stredná teplota, III- maximálna teplota.
4 Zariadenie namierte smerom k požadovanej oblasti.
5 Ak nechcete teplý vzduch, stlačte tlačidlo studeného vzduchu (7).
6 Po použití sušiča nastavte regulátor prúdenia vzduchu (6) do polohy O.
Použitie koncentrátora (9)
Z Profesionálny nástavec (9) vám umožní nasmerovať prúd vzduchu na konkrétne
miesto, napríklad ku korienkom pre vyrovnanie vlasov alebo na okrúhlu kefu pre
dosiahnutie objemu.
Pre dosiahnutie veľmi rovného vzhľadu bez objemu pri korienkoch odborníci radia
nasmerovať prúd horúceho vzduchu od korienkov po končeky. To umožňuje zaceliť
vlasovú kutikulu a zabrániť kučerám.
1 Koncentrátor pripojte k sušiču.
2Sušič zapnite a prúd namierte smerom k požadovanej oblasti
(obr. 4).
Použitie difuzéra (10)
Nový špeciálny difuzér pre kučeravé vlasy, ktorý bol vytvorený pre perfektné formovanie
kučier a pre zvýraznenie ich prirodzenej krásy. Tento inovačný difuzér rozptyľuje prúd
vzduchu a teplo produkované sušičom a podporuje formovanie kučier a vytváranie
prirodzeného objemu. Získajte perfektne tvarované, lesklé, mäkké kučery.
1 Po umytí aplikujte na vlasy penové tužidlo alebo gél ako obyčajne.
2 K sušiču pripevnite difuzér (10).
3 Vlasy umiestnite do difuzéra. S difuzérom robte krúživé pohyby (obr. 5).
i Odborné rady:
Pre výraznejšie kučery držte difuzér čo najbližšie k hlave, aby sa kučera počas
sušenia neuvoľnila.
Nastavte regulátor prúdu vzduchu (6) do polohy I, aby sa kučery vyformovali
prirodzene, bez kaderenia.
Použitie tlačidla studeného vzduchu (7)
Z Studeným vzduchom zafixujete účes získaný pomocou teplého vzduchu, čo vlasom
dodá lesk. Odborníci odporúčajú využiť tento postup pre dlhšie trvajúci účes.
1 Po vysušení vlasov a úprave tvaru prameňa vlasov stlačte tlačidlo na studený
vzduch (7) na 15 alebo 20 sekúnd pre dosiahnutie dokonalého výsledku.
6 Čistenie a uskladnenie
Z Zariadenie čistite iba ak je studené. Nepoužívajte žiadne rozpúšt’adlá, čistiace
prostriedky ani abrazívne výrobky.
1 Zariadenie odpojte od siete.
2 Používajte suchú látku.
3 Ak sa prívod vzduchu upchá, vyčistite ho.
Urobte to stlačením dvoch jazýčkov na bokoch a zložte kryt (3) (obr. 6).
4 Malou kefkou kryt (3) vyčistite.
5 Založte späť kryt prívodu vzduchu (3) správnym pripevnením krytu k telu sušiča na
vlasy.
Z Ak nie je kryt prívodu vzduchu pripevnený správne, sušič nepoužívajte.
MAGYAR hu
i Használati Utasítás
Kedves Vásárló!
Köszönjük, hogy megvásárolta a termékünket. Reméljük, hasznos társa lesz úton és otthonában
egyaránt. A megfelelő működés alapfeltétele a szakszerű használat, ezért kérjük, figyelmesen
olvassa át a használati utasítást.
A SOLAC a folyamatos fejlesztés jegyében fenntartja a jogot a termék előzetes értesítés nélküli
módosítására.
1 Biztonsági előírások
A készülék használatba vétele előtt figyelmesen olvassa el az alábbi utasításokat.
A kézikönyv elválaszthatatlan részét képezi a terméknek. Őrizze meg biztos helyen, mert
később még szüksége lehet rá.
Ez a termék nem ipari, hanem otthoni használatra lett tervezve. Az útmutatóban leírtakon
kívüli bármilyen alkalmazás veszélyes lehet.
A készülékkel gyermekek nem játszhatnak.
A fizikai, érzékszervi vagy lelki értelemben korlátozott személyek (beleértve a gyermekeket
is), illetve a készülék használatát nem ismerők kizárólag a biztonságukért felelős személy
felügyelete mellett használhatják a készüléket.
Ne módosítsa, és ne javítsa saját kezűleg a készüléket. Ha a készülék tápkábelének vagy
egyéb alkatrészének meghibásodását észleli, hagyja abba a készülék használatát, és
forduljon szakszervizhez.
Ha a hálózati kábel sérült, akkor a lehetséges veszélyek megelőzése érdekében a gyártónak
vagy a vevőszolgálati szervizállomásnak vagy hasonló meghatalmazott személyzetnek ki
kell cserélnie azt a lehetséges kockázatok elkerülése érdekében.
Ne használjon a SOLAC által nem jóváhagyott alkatrészeket és kiegészítőket.
Az elektromos hálózathoz való csatlakoztatás előtt ellenőrizze, hogy a hálózati feszültség
megfelel a készülék specifikációjának.
Alkatrészek felhelyezése, vagy leválasztása, illetve tisztítás és karbantartás előtt mindig
válassza le a készüléket az elektromos hálózatról. Áramszünet esetén húzza ki a készülék
dugaszát a csatlakozóaljzatból. Mindig kapcsolja ki a készüléket, mielőtt azt az elektromos
hálózathoz csatlakoztatná, vagy arról leválasztaná.
Ne húzza a tápkábelt, és ne lógassa a készüléket a tápkábelnél fogva. A dugaszt az aljzatból
soha ne a vezetéknél, hanem a dugasznál fogva húzza ki.
d
Ne használja a hajszárítót vizet tartalmazó fürdőkád, mosdókagyló,
zuhanyozó vagy bármilyen más víztartály mellett. Amennyiben a készülék
vízbe esne, NE próbálja meg kivenni. Ehelyett azonnal húzza ki a készülék
dugaszát a hálózati aljzatból. Soha ne merítse a készüléket vízbe vagy más
folyadékba, illetve ne helyezze mosogatógépbe. A készülék a tisztítás során
sem érintkezhet vízzel.
A készüléket és a tápkábelt óvja mindenfajta folyadéktól.
Soha ne hagyja a készüléket szabad térben, kitéve a különböző természeti viszonyoknak.
Ne fogja meg nedves kézzel a bekapcsolt készüléket.
A bekapcsolt készüléket soha ne helyezze nedves felületre vagy nedves ruhára.
A hajszárítót a fürdőszobában való használat után csatlakoztassa le a hálózatról, mivel a
hajszárító kikapcsolt állapotban is veszélyt jelent, amennyiben víz közelében van.
Kiegészítő védelemként javasoljuk egy 30 mA-t nem meghaladó áramerősségű
maradékáram-működtetésű megszakító telepítését a fürdőszobát ellátó áramkörre. Az
üzembe helyezéssel kapcsolatosan villanyszerelőtől kérhet tanácsot.
b
FONTOS: Amennyiben már nincs szüksége a készülékre, SOHA ne dobja
azt a háztartási hulladékba. A készülék szakszerű ártalmatlanítása
érdekében keresse fel a legközelebbi HULLADÉKHASZNOSÍTÁSSAL
FOGLALKOZÓ SZOLGÁLTATÓT. Ilyen módon is hozzájárulhat környezete
megóvásához.
2Leírás
A készülék alkatrészei
1 A készülék háza
2 Tápkábel
3 Légbeszívó nyílás fedele
4 Kerámia ionizált levegő kimeneti nyílás
Vezérlő elemek és jelzőfények
5Hőmérséklet-választó (3 fokozat)
6 Be-/kikapcsolás és légáram szabályozó gomb (2 fokozat)
7 Hideg levegő gomb
8 Ionizátor jelzőfény
Tartozékok
9 Professzionális ultrakeskeny fúvóka
10 Speciális diffúzor göndör hajhoz
Túlmelegedés elleni védelem
Z A berendezés beépített termosztáttal rendelkezik, mely szabályozza a
hőmérsékletet, így megakadályozza a túlhevülést (amennyiben a légbeszívó, vagy
kifúvó nyílás eldugul). Amennyiben ez történik, válassza le a készüléket a hálózatról
és várjon öt percet Távolítsa el az akadályt, majd kapcsolja be ismét a készüléket.
3 Ionizátor
i Az SP7161 modell tartalmaz egy ionizátort, mely a kiválasztott állástól függetlenül
mindig működik, ha a hajszárító be van kapcsolva.
A forradalmi ionizátor
A SOLAC exkluzív ionizátor technológiája az ionok természetes energiájának
felhasználásával forradalmian új hajápolási rendszert biztosít. Ez a fejlett technológia
közvetlenül a hajra jutó ion-áramlás előállítására képes, ezáltal csökkenti a hő által
okozott göndörséget és statikus elektromosságot.
Az ionok természetes energiája alkalmas arra, hogy a víz részecskéit mikro-
részecskékké hasítsa, melyek áthatolva a haj hámrétegén helyreállítják annak
természetes egyensúlyát és nedvességét. A SOLAC Ionic aktiválja az agyagcserét, és
fiatalítja a hajat, mely ezáltal csodálatosan fényessé válik.
Kerámia levegő kifúvó nyílás
Az SP7161 légkimenet ionizált kerámiával van borítva, mely megnöveli az ionok
hatását, és maximális hajápolást biztosít.
4 Használat
Z
A készülék a haj szárítására, formázására és nedvességének fenntartására alkalmas.
Az elektromos hálózathoz való csatlakoztatás előtt ellenőrizze, hogy mind kezei,
mind a készülék teljesen szárazok-e.
FIGYELMEZTETÉS: ne használja a készüléket víz közelében.
Ellenőrizze, hogy a légbeszívó és kifúvó nyílás nincs eltakarva.
1 Ha kívánja, csatlakoztassa a koncentrátort (9) vagy a levegőelosztót (10).
Ehhez helyezze a diffúzoron lévő füleket a hajszárító légkimeneténél található
nyílásokba, és enyhén forgassa el órajárással egyező irányba (1. ábra).
2 Csatlakoztassa a készüléket az elektromos hálózathoz, és állítsa a légáram szabályozót
(6) a kívánt állásba: O-ki, I-minimális sebesség, II-maximális sebesség (2. ábra)
3 Állítsa a hőmérséklet-választót (5) a kívánt állásba (3. ábra) I - minimális
hőmérséklet, II - közepes hőmérséklet, II - maximális hőmérséklet.
4 Irányítsa a készüléket úgy, hogy a légáram a kívánt felületre jusson.
5Ha felfűtetlen levegőt kíván nyomja meg a hideg levegő gombot (7).
6 A szárítás végeztével állítsa a kapcsolót (6) O állásba.
A levegőkoncentrátor (9) használata
Z A professzionális fúvóka (9) lehetővé teszi, hogy a levegőt közvetlenül egy pontra
irányítsa, például hajsimítás esetén hajtőhöz, vagy körkefére.
A professzionális fodrászok javaslata szerint a forró levegőt a hajtőtől a végek
irányába alkalmazza, ha egyenes, sima hajat szeretne, mely nem emelkedik fel a
hajtőnél. Ezzel lezárja a hámréteget és megakadályozza a göndörödést.
1 Szerelje fel a koncentrátort a hajszárítóra.
2 Kapcsolja be a hajszárítót, majd irányítsa a készüléket úgy, hogy a légáram a kívánt
felületre jusson (4. ábra).
A levegőelosztó (10) használata
Új, különleges légfúvó göndör haj készítéséhez, a tökéletes fürtökért, mely fokozza a
természetes szépséget. Ez az innovatív légelosztó olyan módon osztja el a
hajszárítóból jövő légáramlatot és hőt, mely formázza a fürtöket és természetes tartást
ad. Tökéletes tartású, fényes, lágy hajfürtök.
1 Hajmosást követően a szokványos módon alkalmazzon habot/zselét.
2 Szerelje fel a légelosztót (10) a hajszárítóra.
3 Helyezze be haját a légelosztóba. Tegyen körkörös mozdulatokat a légelosztóval (5. ábra).
i Professzionális tanács:
A jobb tartású fürtök érdekében a légelosztót tartsa a fejéhez legközelebb, így
száradás közben szorosan tartja a fürtöt.
Használja I állásban a légáram szabályzót (6), mely segíti a fürtök természetes
göndörségének kialakulását.
A hideg levegő gomb (7) használata
Z A hideg levegő fixálja a hővel kialakított stílust, és fényessé teszi a hajat. A
professzionális fodrászok javasolják a használatát a hosszabban tartó frizuráért.
1 Ha megszárította és beállította a frizurát, nyomja a hideg levegő gombot (17) 15
vagy 20 másodpercen keresztül a tökéletes eredmény érdekében.
5 Tisztítás és tárolás
Z A hajszárítót csak lehűlt állapotban tisztítsa. Ne használjon oldó-, mosogató- vagy
súrolószert.
1 Húzza ki a készüléket.
2 Használjon száraz törlőkendőt.
3 Tisztítsa meg a légbeszívó nyílást (3) egy kis kefével úgy, hogy közben ne
juthasson szennyeződés a hajszárítóba.
Ehhez nyomja meg a két oldalon található füleket, és távolítsa el a burkolatot (3) (6.
ábra).
4 Egy kis kefe használatával tisztítsa meg a burkolatot (3).
5 Helyezze vissza a légbeszívó nyílás fedelét (3) amíg az helyére nem ugrik a
hajszárítótesten.
Z Ne használja a hajszárítót megfelelően rögzített légbeszívó nyílás-fedél nélkül.
6 Karbantartás
A készülék tisztításához használjon enyhén megnedvesített törlőkendőt és - amennyiben
szükséges - enyhe tisztítószert. A hajszárítót semmilyen körülmények között ne merítse vízbe.
7Megfelelőségi nyilatkozat
„A HTM Kft. mint a termék forgalmazója kijelenti, hogy a termék a 79/1997. (XII.31.) IKIM
rendeletnek megfelel."
Névleges feszültség:
230-240V, 50/60Hz
; 2000-2200W
Érintésvédelmi osztály: Class II
Zajszint: 72 dBA
8 Forgalmazza
HTM Nemzetközi Kereskedelmi Kft.
1046 Budapest, Kiss Ernő u. 3.
Fax: (1) 369-0403
Tel.: (1) 370-4074
(1) 370-1041
9 Garanciafeltételek
A garancia minden gyártási vagy anyaghibából eredő működési rendellenességgel
kapcsolatban egy év.
A jótállás nem terjed ki a helytelen használatból eredő hibákra.
A garancia nem érvényes, ha az üzletben nem teljesen vagy helytelenül töltötték ki ill.
pecsételték le a garanciajegyet.
Nem vonatkozik a garancia az olyan károsodásokra, amelyek a helytelen használatból
vagy szállításból erednek. Ez olyan esetekre is érvényes, amikor a készüléket nem
megfelelő földelésű dugaljhoz csatlakoztatták.
Ugyancsak érvénytelen a garancia, ha a készüléket illetéktelen (hozzá nem értő személy)
próbálja javítani, aki nem tartozik a vevőszolgálathoz vagy hivatalos szervizhez.
A meghibásodott készüléket - beleértve a hálózati csatlakozó vezetéket is - csak
szakember, szerviz javíthatja.
БЪЛГАРСК bg
i Уважаеми клиенти,
Поздравяваме ви за избора на продукт на SOLAC. Нашите продукти са
проектирани и произведени с цел удобно да отговорят на очакванията на най-
взискателните клиенти за дълго време. Можете да се чувствате сигурни с
електроуредите на SOLAC, знаейки, че те отговарят на най-строгите стандарти за
качество и безопасност.
В стремежа си за
постоянно подобрение, SOLAC си запазва правото да въвежда
промени без предварително уведомление.
1 Инструкции за безопасност
Прочетете внимателно тези инструкции, преди да започнете да използвате
уреда.
Тези инструкции за употреба са неразделна част от продукта. Съхранявайте ги на
безопасно място за бъдеща справка.
Този уред е само за домашно, а не за промишлено ползване. Всяка друга употреба
извън посочената може да бъде опасна.
Децата трябва да се наблюдават и да не им се позволява да си играят с уреда.
Този уред не е предназначен за употреба от лица с намалени физически, сетивни и
умствени възможности (включително деца) неопитни и неграмотни лица освен, ако
не са наблюдавани или не са им дадени инструкции от лицето, отговарящо за
тяхната безопасност.
Не променяйте и не ремонтирайте уреда по никакъв начин. Ако установите
повреди по кабела или друга част на уреда, не го използвайте и го отнесете в
оторизиран сервиз.
Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да се замени от производителя
или от вашия сервиз за следпродажбено обслужване, или от подобен квалифициран
персонал, за да се избегнат евентуални злополуки.
Не използвайте части или принадлежности, които не са одобрени или препоръчани
от SOLAC.
Преди включване на уреда в електрическата инсталация, проверете дали
посоченото напрежение на уреда съвпада с това в дома ви.
Винаги изключвайте уреда след употреба и преди поставяне или сваляне на части
или
извършване на дейности по поддръжка и почистване. При спиране на тока,
изключете уреда от мрежата. Уредът трябва да се изключи преди включване или
изключване на щепсела от контакта.
Никога не дърпайте кабела и не допускайте уредът да виси на кабела. Винаги
изключвайте уреда като дърпате щепсела, никога кабела.
d
Не използвайте сешоара в близост до бани, мивки, душове или други водни
контейнери. Ако уредът падне във вода, НЕ се опитвайте да го извадите.
Изключете го незабавно от захранването. Никога не потапяйте уреда във
вода или друга течност, както и не го поставяйте в миялната машина.
Уредът не трябва да влиза
в контакт с вода по време на почистване.
Избягвайте напръскването на уреда или захранващия кабел.
Никога не оставяйте уреда на открито, изложен на въздействието на околната
среда.
Не допирайте работещият уред с мокри ръце.
Никога не оставяйте уреда да работи върху мокра повърхност или тъкан.
При използване на сешоара в банята, изключете щепсела от контакта, тъй като
близостта до вода е опасна, дори и при неработещ уред.
За допълнителна защита, препоръчваме монтирането на трансформатор, не
надвишаващ 30 mA, в електрическата верига, захранваща банята. Обърнете за
съвет към електротехник.
b
ВАЖНО: Когато искате да изхвърлите уреда, НЕ го изхвърляйте в
обикновен контейнер за боклук. Занесете го в най-близкия ПУНКТ или
ЦЕНТЪР ЗА ТАКИВА ОТПАДЪЦИ за да бъде обработен. Така
помагате за опазването на околната среда.
2 Описание
Основни компоненти
1 Корпус
2 Захранващ кабел
3 Капак на отвора за приток на въздух
4 Керамичен йонизиращ отдушник
Контроли и индикатори
5 Регулатор на температурата (3 положения)
6 Бутон за включване/изключване на въздушната струя (2 положения)
7 Бутон за студен въздух
8 Светлинен индикатор на йонизатора
Приставки
9 Професионален, ултраплосък накрайник
10 Специален дифузер за къдрици
Защита срещу прегряване
Z
Уредът е снабден с термостат, който регулира температурата, за да
предотврати прегряване, (ако са блокирани отворът на приток на въздух и
отдушникът). Ако това се случи, разкачете уреда и изчакайте пет минути.
Отстранете причината за запушването и включете отново уреда.
Електрически спецификации
Входно напрежение:
230-240V, 50/60Hz
Разход на енергия:
2000-2200W
3 Йонизатор
i Модел SP7161 включва йонизатор, който работи винаги когато е
включен сешоарът, независимо от избраната позиция.
Революционен йонизатор
Изключителната йонна технология на SOLAC предоставя една революционна
система за грижа за косата, използваща природната енергия на йоните. Тази
напреднала технология може да генерира йонен поток, излъчван директно върху
косата, с което се намалява оплитането и статичното електричество, причинено от
топлината.
Природната енергия на йоните е способна да разбие водните частици на
микрочастици, които проникват в корените на космите, възстановявайки техния
естествен баланс и влага. SOLAC Ionic активира метаболизма и връща младостта
на косата, която придобива забележителен блясък.
Керамичен отдушник
Z
Одушник модел SP7161 е покрит с йонна керамика (турмалин), която усилва
действието на йоните, като осигуравя максимална грижа за косата.
4 Употреба
Z
Този уред е предназначен за подсушаване, оформяне и овлажняване на косата.
Преди включване на уреда в електрическата мрежа, уверете се, че ръцете
ви и уредът са напълно сухи.
ВНИМАНИЕ: не използвайте уреда в близост до вода.
Уверете се че отворите за приток и изпускане на въздух не са запушени.
1 Ако желаете, прикрепете концентратора (9) или дифузера (10).
За целта напаснете пъпчиците на приставката в улеите на отвора на сешоара
и завъртете няколко градуса по посока на часовниковата стрелка (фиг. 1)
2 Включете уреда в електрическата мрежа и поставете регулатора на
въздушната струя (6) в желаното положение:
O-изключено, I-минимална скорост, II-максимална скорост (фиг. 2).
3 Поставете температурния селектор (5) в желаното положение (фиг. 3):
I- минимално нагряване, II- средно нагряване, III-максимално нагряване.
4 Насочете уреда така, че въздушният поток да е към желаната зона.
5 Ако искате въздушна струя без нагряване, натиснете бутона за студен въздух (7).
6 След използване на сешоара, поставете регулатора на въздушната струя (6)
в положение O.
Използване на концентратора (9)
Z Професионалният накрайник (9) ви позволява да насочите въздушната
струя към специфична точка, например към корените за ефект на
изправяне или върху кръгла четка за обем.
Професионалистите съветват да насочите горещата струя от корените
към краищата за много изправена коса без обем в корените. Това помага да
загладите епидермиса и да предотвратите накъдрянето.
1 Закрепете
концентратора към сешоара.
2 Включете сешоара и насочете въздушната струя към желаната област (фиг.
4).
Използване на дифузера (10)
Нов специален дифузер за къдрава коса, проектиран за перфектни къдрици,
насърчаващ тяхната естествена красота. Този иновативен дифузер разпръсква
въздушния поток и топлината, излъчвана от сушоара, като така насърчава
къдриците да се оформят и придава есетствен обем. Направете перфектно
оформени, лъскави, меки къдрици.
1 След като измиете косата си, сложете пяна/гел, както обикновено.
2 Поставете дифузера (10) върху сешоара.
3 Поставете косата в дифузера. Правете кръгообразни движения с дифузера (фиг.5).
i Професионален съвет:
За по-добре оформени къдрици дръжте дифузера възможно най-близо до
главата, за да може къдрицата да е здраво притисната, докато я изсушавате.
Използвайте регулатора на въздушен поток (6) в позиция I, за да оформи
къдриците естествено без фиксатори.
Използване на бутона за студен въздух (7)
Z Студеният въздух фиксира постигната чрез топлия въздух прическа и
придава блясък на косата. Професионалистите съветват да го
използвате за по-дълготрайна прическа.
1 Щом веднъж сте изсушили и фиксирали формата на кичур коса, натиснете
бутона за студен въздух (7) за 15 или 20 секунди за перфектен резултат.
5 Съхранение и почистване
Z Почиствайте уреда само когато е студен. Не използвайте разтворители
или абразивни вещества за почистване.
1 Изключете уреда от контакта.
2 Използвайте суха кърпа.
3 Ако отворът за приток на въздух е блокиран, почистете го.
За целта натиснете двете пъпчици на плъзгачите и махнете капака (3) (фиг. 6).
4 Почистете капака (3) с малка четка.
5 Върнете отново капака на отвора за приток на въздух (3), докато не пасне
правилно въху корпуса на сешоара.
Z Не използвайте сешоара, ако капакът на отвора за приток на въздух не е
прикрепен правилно.
HRVATSKA hr
iPoštovani korisniče!
Čestitamo Vam na odabiru proizvoda tvrtke SOLAC. Naši proizvodi razvijeni su i
proizvedeni kako bi dugotrajno ispunili očekivanja naših najzahtjevnijih korisnika. Uz
električne aparate tvrtke SOLAC, koji ispunjavaju najstrože zahtjeve kakvoće i sigurnosti,
uvijek ćete se osjećati sigurno.
Neprestano tražeći načine unaprjeđenja svojih proizvoda, SOLAC pridržava pravo na
izmjene bez prethodne obavijesti.
1 Sigurnosne upute
Temeljito pročitajte ove upute prije uporabe aparata.
Ovaj je priručnik neizostavan dio proizvoda. Sačuvajte ga na sigurnom mjestu za buduću
uporabu.
Ovaj aparat namijenjen je za uporabu u kućanstvu. Nije namijenjen za industrijske potrebe.
Uporaba izvan navedene namjene može predstavljati opasnost.
Djeca se ne smiju igrati s aparatom te moraju biti pod nadzorom.
Ovaj aparat ne smiju koristiti osobe (uključujući djecu) smanjenih fizičkih, osjetilnih ili mentalnih
sposobnosti, neiskusne osobe i osobe koje ne poznaju aparat, osim uz nadzor ili upute osoba
odgovornih za njihovu sigurnost.
Ni na koji način nemojte mijenjati niti popravljati aparat. Ako primijetite kvar na kabelu ili bilo
kojem drugom dijelu aparata, prestanite ga koristiti i odnesite ga u ovlašteni servis.
Zamjenu oštećenog mrežnog kabela prepustite proizvođaču, servisnoj radionici ili sličnom
stručnom osoblju kako biste izbjegli moguće opasnosti.
Ne koristite dijelove ili pribor koje ne isporučuje ili preporuča SOLAC.
•Prije priključivanja aparata na električnu mrežu provjerite odgovara li napon s natpisne pločice
aparata naponu mreže u vašem kućanstvu.
Uvijek izvucite kabel iz utičnice nakon uporabe, prije namještanja ili uklanjanja dijelova te prije
čćenja i održavanja aparata. U slučaju nestanka struje isključite aparat. Aparat mora biti
isključen prilikom priključivanja i isključivanja na električnu mrežu.
Nikada ne povlačite kabel i ne vješajte aparat na njega. Nikada ne isključujte aparat povlačenjem
kabela - izvucite utikač.
d
Ne koristite aparat u blizini kada, sudopera, tuševa i drugih spremnika s vodom.
Ako aparat padne u vodu, NE pokušavajte ga izvaditi. Odmah ga isključite iz
napajanja. Nikada ne uranjajte aparat u vodu ili druge tekućine i ne perite ga u
perilici za suđe. Prilikom čćenja aparat ne smije doći u kontakt s vodom.
Nemojte vodom poprskati aparat ni kabel za napajanje.
Nikada ne ostavljajte aparat na otvorenom izložen vremenskim utjecajima.
Ne dirajte uključeni aparat mokrim rukama.
Nikada ne ostavljajte uključeni aparat na vlažnoj površini ili tkanini.
Prilikom uporabe sušila u kupaonici, isključite ga iz napajanja nakon uporabe budući da blizina
vode predstavlja opasnost čak i kada je sušilo isključeno.
Za dodatnu zaštitu preporučena je ugradnja zaštitne diferencijalne sklopke (RDD) ispod 30 mA
u električni krug kupaonice. Obratite se elektroinstalateru za savjet.
b
VAŽNO: NIKADA ne bacajte aparat u kantu za otpatke. Odnesite ga u najbliže
ODLAGALIŠTE ili deponij u blizini vašeg doma. Time pomažete u zaštiti
okoliša.
2Opis
Glavni dijelovi
1Kućište
2 Kabel za napajanje
3 Poklopac otvora za ulaz zraka
4 Keramički ioniziran otvor za izlaz zraka
Kontrole i kontrolne lampice
5 Regulator temperature (3 položaja)
6 Gumb za uklj./isklj. i regulaciju strujanja zraka (2 položaja)
7 Gumb za hladni zrak
8 Kontrolna lampica ionizatora
Dodatna oprema
9 Profesionalni, ultra tanki nastavak
10 Poseban raspršivač za kovrče
Zaštita od pregrijavanja
Z Ovaj aparat sadrži termostat za regulaciju temperature kako bi se spriječilo
pregrijavanje aparata (u slučaju da su otvori za ulaz ili izlaz zraka začepljeni). U tom
slučaju isključite aparat i pričekajte pet minuta. Uklonite predmet koji je prouzročio
začepljenje i ponovno uključite aparat.
Električni podaci
Ulazni napon:
230-240V, 50/60Hz
Potrošnja energije:
2000-2200W
3 Ionizator
i Model SP7161 sadrži ionizator koji je aktivan kad god je sušilo uključeno neovisno
o odabranom položaju.
Revolucionarni ionizator
Ekskluzivna ionska tehnologija tvrtke SOLAC nudi revolucionaran sustav njege kose putem
prirodne energije iona. Tom naprednom tehnologijom ioni se izravno usmjeravaju na kosu,
smanjujući kovrče i statički elektricitet izazvane toplinom.
Prirodna energija iona cijepa čestice vode u mikročestice koju prodiru u korijen kose
obnavljajući njezinu prirodnu ravnotežu i vlažnost. SOLAC Ionic aktivira metabolizam i
pomlađuje kosu uz postizanje prekrasnog sjaja.
Keramički otvor za izlaz zraka
Otvor za izlaz zraka na aparatu SP7161 prekriven je ionskom keramikom koja potiče
aktivnost iona uz osiguranje maksimalne njege kose.
4Primjena
Z Aparat je namijenjen za sušenje, oblikovanje i vlaženje kose.
Prije priključivanja aparata na napajanje ruke i aparat moraju biti potpuno suhi.
UPOZORENJE: Ne koristite aparat u blizini vode.
Otvori za ulaz i izlaz zraka ne smiju biti blokirani.
1 Ako želite, namjestite koncentrator (9) ili raspršivač (10).
Kako biste ovo napravili, stavite vrške na dodatnom priboru u utore izlaznog zraka
sušila i zaokrenite nekoliko stupnjeva u smjeru kazaljke na satu (slika 1)
2Priključite aparat u napajanje i namjestite gumb za regulaciju strujanja zraka (6) u
željeni položaj: O-isključeno, I-minimalna brzina, II-maksimalna brzina (sl. 2)
3 Namjestite regulator temperature (5) u željeni položaj (sl. 3):
I-minimalna toplina, II- umjerena toplina, III-maksimalna toplina
4 Okrenite aparat tako da strujanje zraka usmjerite na željeno područje.
5 Ukoliko ne želite topli zrak, pritisnite gumb za hladni zrak (7).
6 Nakon uporabe aparata, namjestite regulator strujanja zraka (6) u položaj O.
Uporaba koncentratora (9)
Z Profesionalni nastavak (9) omogućuje vam da usmjerite protok zraka prema određenoj
točci, na primjer, prema korijenu za ravnanje kose ili prema okrugloj četki za dobivanje
volumena.
Stručnjaci savjetuju usmjeravanje protoka vrućeg zraka od korijena prema vrhu za
potpuno ravnu kosu bez imalo volumena na korijenu. Time korijen biva zaštićen i
smanjuje se mogućnost uvijanja kose.
1 Spojite koncentrator na sušilo.
2Uključite sušilo i usmjerite strujanje zraka na željeno područje (sl. 4).
Uporaba raspršivača (10)
Novi poseban raspršivač za kovrčavu kosu, osmišljen za oblikovanje savršenih kovrča koji
ističe njihovu prirodnu ljepotu. Ovaj inovativni raspršivač raspršuje zrak i toplinu iz sušila,
tako oblikujući kovrče i dajući frizuri prirodan volumen. Za postizanje savršeno oblikovanih,
sjajnih, mekih kovrči.
1 Nakon pranja kose nanesite pjenu ili gel za kosu.
2 Spojite raspršivač (10) na sušilo.
3 Kosu stavite u raspršivač. Kružnim pokretima pomičite raspršivač (sl. 5).
i Savjet stručnjaka:
Za izraženije kovrče raspršivač držite što bliže vlasištu tako da je kovrča čvrsto
omotana dok se suši.
Koristite gumb protoka zraka (6) u položaju I kako biste postigli prirodno oblikovane
kovrče.
Korištenje gumba za hladni zrak (7)
Z Hladan zrak utvrđuje izgled postignut vrućim zrakom i daje sjaj kosi. Stručnjaci
preporučuju njegovo korištenje za dugotrajniji izgled.
1 Nakon što ste osušili i odredili oblik pramena kose, pritisnite gumb za hladni zrak (7) i
držite ga 15 do 20 sekundi za savršene rezultate.
5 Čćenje i pohrana
Z Aparat čistite samo kad je potpuno hladan. Ne koristite otapala, deterdžente ni
abrazivna sredstva za čćenje.
1 Izvucite kabel iz napajanja.
2 Koristite suhu krpu.
3 Ukoliko je otvor za ulaz zraka začepljen, očistite ga. Kako biste ovo napravili, pritisnite
dva vrška na bočnim stranama i maknite poklopac (3) (slika 6).
4Očistite poklopac (3) četkicom.
5 Zamijenite poklopac otvora za ulaz zraka (3) tako da ga ispravno pričvrstite za sušilo.
Z Nemojte koristiti sušilo dok poklopac otvora za ulaz zraka nije ispravno pričvršćen.
ROMÂNĂ ro
iStimate client
Vă felicităm pentru că aţi ales un produs Solac. Produsele noastre sunt proiectate şi fabri-
cate pentru a îndeplini cât se poate de bine aşteptările celor mai exigenţi clienţi ai noştri,
pe o perioadă lungă de timp. Vă puteţi simţi în siguranţă cu aparatele electrice SOLAC,
ştiind că acestea respectă cele mai stricte standarde de calitate şi siguranţă.
În dorinţa de a îmbunătăţi în mod continuu produsele, SOLAC îşi rezervă dreptul de a face
modificări fără notificare prealabilă.
1Instrucţiuni privind siguranţa
•Citiţi în întregime aceste instrucţiuni înainte de a utiliza aparatul.
Acest manual reprezintă o parte integrantă a produsului. Păstraţi-l la loc sigur, pentru a putea fi
consultat în viitor.
Acest aparat este destinat exclusiv utilizării casnice; nu se va folosi în scopuri industriale. Orice
altă utilizare decât cea descrisă în prezentele instrucţiuni poate fi periculoasă.
Copiii trebuie supravegheaţi pentru a fi siguri că nu se joacă cu aparatul.
Acest aparat nu a fost proiectat pentru a fi utilizat de către persoane (inclusiv copii) cu capacităţi
fizice, senzoriale sau psihice reduse, sau care nu au experienţă şi cunoştinţe, decât sub
supravegherea unei persoane răspunzătoare pentru siguranţa lor sau după ce au primit
instrucţiuni cu privire la folosirea aparatului de la acea persoană.
Nu modificaţi şi nu reparaţi aparatul în nici un fel. Dacă identificaţi orice fel de anomalii la cablul
de alimentare sau la oricare altă componentă a aparatului, nu îl mai folosiţi şi contactaţi o unitate
service autorizată.
În cazul deteriorării cablului de alimentare, acesta trebuie înlocuit de producător sau de unitatea
de service post-vânzare sau de către personal calificat, pentru a preveni posibilele accidente.
•Nu folosiţi componente sau accesorii care nu au fost furnizate sau recomandate de SOLAC.
Înainte de a introduce aparatul în priză, verifica
ţi dacă tensiunea indicată pe aparat este aceeaşi
cu cea din locuinţa dumneavoastră.
Întotdeauna scoateţi aparatul din priză după utilizare, înainte de a monta sau de a scoate piese
ale acestuia şi înainte de a efectua operaţiuni de întreţinere şi de curăţare. De asemenea,
scoateţi aparatul din priză în cazul întreruperii alimentării cu energie electrică. Înainte de a
scoate sau de a introduce aparatul în priză, asiguraţi-vă că acesta este oprit.
Nu trageţi niciodată de cablul de alimentare şi nici nu agăţaţi aparatul de cablul de alimentare.
Scoateţi întotdeauna aparatul din priză trăgând de ştecher, niciodată de cablul de alimentare.
d
Nu utilizaţi uscătorul de păr în apropierea băilor, spălătoarelor, duşurilor sau a altor
recipiente care conţin apă. Dacă acesta cade în apă, NU încercaţi să îl scoateţi. Scoateţi-
l imediat din priză.Nu introduceţi niciodată aparatul în apă şi în nici un alt lichid şi nu îl
introduceţi în maşina de spălat vase. În timp ce curăţaţi aparatul, acesta nu trebuie să
intre în contact cu apa. Evitaţi să stropiţi aparatul şi cablul de alimentare.
•Nu lăsaţi niciodată aparatul în afara locuinţei, expus fenomenelor naturale.
Nu atingeţi aparatul cu mâinile ude atunci când acesta este în funcţiune.
•Nu lăsaţi niciodată aparatul în funcţiune pe o suprafaţă umedă sau pe materiale textile.
Atunci când folosiţi uscătorul de păr în baie, scoate
ţi-l din priză, deoarece este periculos să
apropiaţi aparatul de apă chiar când acesta este oprit.
Pentru o protecţie suplimentară, vă recomandăm să montaţi, pe circuitul electric ce deserveşte
baia, un dispozitiv de protecţie prin detectarea diferenţială a curenţilor reziduali (RDD) care să
nu depăşească 30mA. Pentru detalii consultaţi electricianul dumneavoastră.
b
IMPORTANT: Atunci când doriţi să aruncaţi aparatul, NU îl aruncaţi niciodată
la gunoi. Duceţi-l la cel mai apropiat PUNCT DE COLECTARE a materialelor
uzate, pentru a fi prelucrat corespunzător. Astfel, veţi contribui la îngrijirea
mediului înconjurător.
2 Descriere
Componentele principale
1 Unitate principală
2 Cablu de alimentare
3 Capacul intrării de aer
4Ieşirea de aer din ceramică ionizată
Dispozitive de control şi indicatoare
5 Comutator pentru selectarea temperaturii (3 poziţii)
6 Comutator Pornit/Oprit şi pentru controlul jetului de aer (2 poziţii)
7 Buton pentru aer rece
8 Lampă indicatoare pentru funcţionarea ionizatorului
Accesorii
9Duză profesională, ultraîngustă
10 Difuzor special pentru bucle
Protecţie la supraîncălzire
Z Acest dispozitiv are un termostat care reglează temperatura pentru a preveni
supraîncălzirea acestuia (dacă intrarea sau ieşirea de aer este blocată). Dacă acest
lucru se întâmplă, deconectaţi dispozitivul şi aşteptaţi cinci minute. Îndepărtaţi cauza
care a determinat blocarea şi porniţi din nou aparatul.
Specificaţii electrice
Tensiune de alimentare:
230-240V, 50/60Hz
Putere consumată:
2000-2200W
3 Ionizatorul
i Modelul SP7161 include un ionizator care funcţionează permanent pe durata
funcţionării uscătorului, indiferent de poziţia selectată.
Ionizator revoluţionar
Tehnologia cu ioni exclusivă a SOLAC asigură un sistem revoluţionar de îngrijire a părului,
folosind energia naturală a ionilor. Această tehnologie avansată este capabilă să genereze
un flux de ioni şi să îl aplice direct pe păr, reducând onduleurile şi electricitatea statică
produse de căldură.
Energia naturală a ionilor este capabilă să spargă picăturile fine de apă în micropicături,
care pătrund în firul de păr şi îi refac echilibrul şi hidratarea naturale. SOLAC Ionic activează
metabolismul şi reîntinereşte părul, care capătă o strălucire spectaculoasă.
Ieşirea de aer din ceramică
•Ieşirea de aer a aparatului SP7161 este acoperită cu ceramică ionică care accentuează
acţiunea ionilor, asigurând o îngrijire maximă a părului.
4Utilizare
Z Acest aparat a fost proiectat pentru uscarea, aranjarea şi hidratarea părului.
Înainte de a introduce aparatul în priză, asiguraţi-vă vă atât mâinile dumneavoastră
cât şi aparatul sunt complet uscate.
AVERTISMENT: nu folosiţi aparatul în apropierea apei.
Asiguraţi-vă că admisia pentru aer şi ieşirea pentru aer nu sunt obstrucţionate.
1Dacă doriţi, ataşaţi accesoriul pentru concentrarea jetului de aer (9) sau accesoriul
pentru difuzare (10).
Pentru aceasta, potriviţi clapetele accesoriului în fantele ieşirii pentru aer a foenului şi
rotiţi câteva grade în sensul acelor de ceasornic (fig. 1)
2 Introduceţi aparatul în priză şi plasaţi comutatorul pentru jetul de aer (6) în poziţia
dorită: O-oprit, I-viteză minimă, II-viteză maximă (fig. 2).
3 Reglaţi comutatorul pentru selectarea temperaturii (5) în poziţia dorită (fig. 3):
I- temperatură minimă, II- temperatură medie, III-temperatură maximă.
4 Ţineţi aparatul în aşa fel încât să îndreptaţi jetul de aer spre zona dorită.
5Dacă nu doriţi ca jetul de aer să fie cald, apăsaţi butonul pentru aer rece (7).
6După ce aţi terminat de folosit uscătorul, plasaţi comutatorul pentru controlul jetului de
aer (6) pe poziţia O.
Utilizarea accesoriului pentru concentrarea jetului de aer (9)
Z Duza profesională (9) vă permite să îndreptaţi fluxul de aer spre un anumit punct, de
exemplu, spre rădăcini, pentru un efect de îndreptare sau spre o perie rotundă, pentru
volum. Profesioniştii recomandă direcţionarea fluxului de aer cald de la rădăcină către
vârfuri pentru un păr foarte drept, fără volum la rădăcini. Aceasta ajută la închiderea
cuticulelor şi reducerea buclelor.
1Montaţi accesoriul pentru concentrarea jetului de aer pe uscător.
2Puneţi uscătorul în funcţiune şi îndreptaţi jetul de aer spre zona dorită (fig. 4).
Utilizarea accesoriului pentru difuzare (10)
Noul difuzor special pentru păr ondulat, proiectat pentru o definire perfectă a buclelor,
încurajează frumuseţea naturală. Acest difuzor inovator dispersează jetul de aer şi căldura
oferite de foen, încurajând formarea buclelor şi crearea unui volum natural. Obţineţi bucle
perfect definite, strălucitoare şi moi.
1După spălarea părului, aplicaţi spumă/gel ca de obicei.
2Ataşaţi difuzorul (10) la foen.
3 Introduceţi părul în difuzor. Mişcaţi circular difuzorul (fig. 5).
i Profesioniştii recomandă:
Pentru bucle mai bine definite, apropiaţi difuzorul de cap cât de mult posibil, astfel încât
bucla să fie bine fixată în timp ce se usucă.
Folosirea comutatorului fluxului de aer (6) în poziţia I pentru a încuraja formarea
naturală a buclelor fără a le încreţi.
Folosirea butonului pentru aer rece (7)
Z Aerul rece fixează coafura obţinută şi oferă părului strălucire. Profesioniştii recomandă
folosirea acestuia pentru o coafură care rezistă mai mult.
1După ce aţi uscat părul şi aţi fixat forma buclelor, apăsaţi pe butonul pentru aer rece
(7) timp de 15 sau 20 de secunde pentru un rezultat perfect.
5Curăţare şi depozitare
Z Curăţaţi uscătorul de păr numai atunci când acesta este rece. Nu utilizaţi nici un fel de
solvenţi, detergenţi sau produse abrazive.
1 Scoateţi aparatul din priză.
2 Folosiţi o cârpă uscată.
3Dacă intrarea de aer se blochează, curăţaţi-o.
Pentru aceasta, apăsaţi pe cele două clapete din laterală şi scoateţi capacul (3) (fig. 6).
4Curăţaţi capacul (3) cu o perie mică.
5Apăsaţi pe capacul intrării de aer (3), ataşându-l corect la corpul foenului.
Z Nu folosiţi foenul în cazul în care capacul intrării aerului nu este corect ataşat.
Mod. SP7161
Secador de pelo
Hair dryer
Sèche-cheveux
Haartrockner
Secador de cabelo
Asciugacapelli
Haardroger
Fén
Suszarka
Sušič vlasov
Hajszárító
Сешоар
Sušilo za kosu
Uscător de păr
DESPLEGABLE_SP7161.fm Page 2 Wednesday, October 21, 2009 9:27 AM
  • Page 1 1
  • Page 2 2

Solac IONIC 2200 PRO AC MOTOR Mod SP7161 Manualul proprietarului

Categorie
Uscatoare de par
Tip
Manualul proprietarului
Acest manual este potrivit și pentru