Solac AC SP7149 Manualul proprietarului

Categorie
Uscatoare de par
Tip
Manualul proprietarului
100% Recycled Paper
}
es ESPAÑOL
en ENGLISH
fr FRANÇAIS
de DEUTSCH
pt PORTUGUÊS
it ITALIANO
nl NEDERLANDS
cs ESKY
pl POLSKI
sk SLOVENINA
hu MAGYAR
bg 
hr HRVATSKA
ro ROMÂN
INSTRUCCIONES DE USO
INSTRUCTIONS FOR USE
MODE D’EMPLOI
GEBRAUCHSANLEITUNG
INSTRUÇÕES DE USO
ISTRUZIONI PER L’USO
GEBRUIKSAANWIJZING
NÁVOD K POUZITÍ
INSTRUKCJA OBSUGI
NÁVOD NA POUŽITIE
HASZNÁLATI UTASÍTÁS
  
UPUTE ZA UPOTREBU
INSTRUCIUNI DE UTILIZARE
INSTRUCIUNI DE UTILIZARE
Solac is a registered Trade Mark 12/10
ESKY cz
, Vážený zákazníku
Gratulujeme vám k výbru produktu SOLAC. Naše produkty jsou navrhnuté a
vyrobené s úmyslem dlouhodobého pohodlí a splnní oekávání našich
nejnáronjších zákazník. S elektrickými zaízeními SOLAC se mžete cítit
v bezpeí s vdomím, že odpovídají nejpísnjším standardm kvality a
bezpenosti.
V touze nepetržitého vylepšování si spolenost SOLAC vyhrazuje právo na
zmny bez pedchozího oznámení.
1 Bezpenostní pokyny
Ped použitím zaízení si pozorn pette tento návod.
Tento návod na použití je nedílnou souástí výrobku.Uschovejte jej pro pozdjší
potebu.
Toto zaízení je urené k použití v domácnosti, ne k prmyslovému použití. Jakékoli
jiné použití než to, co je uvedené v tchto instrukcích mže být nebezpené.
Dti byste mli mít pod dozorem, nehrají-li si se zaízením.
Toto zaízení není vhodné k použití lidmi (vetn dtí) se sníženými tlesnými,
smyslovými nebo mentálními schopnostmi, nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí
bez dozoru nebo bez pedchozího vyškolení ohledn použití zaízení osobou, která je
odpovdná za jejich bezpenost.
Zaízení žádným zpsobem neupravujte ani neopravujte. Když zjistíte na pívodním
kabelu nebo jiné ásti zaízení jakékoli poškození, nepoužívejte jej a obrat’te se
prosím na specializované servisní stedisko.
Aby nedošlo k eventuálním rizikm, pokud je poškozena napájecí šra, mla by být
vymnna ve výrobním závod, nebo v servisní opravn poskytující náš poprodejní
servis nebo by to ml provést obdobn kvalifikovaný pracovník.
ásti nebo píslušenství, které není dodávané anebo doporuené výrobcem SOLAC,
nepoužívejte.
Ped pipojením zaízení ke zdroji elektrické energie zkontrolujte, že jmenovité naptí
odpovídá naptí u vás doma.
Zaízení po použití, ped instalací nebo výmnou ástí, ped vykonáním jakékoli
údržby a ped ištním odpojte od zdroje elektrické energie. Zaízení také odpojte v
pípad výpadku elektrického proudu. Pi pipojení a odpojení musí být zaízení
vypnuté.
Nikdy netahejte za kabel ani za nj zaízení nezavšujte. Vždycky tahejte za zástrku,
nikdy netahejte za napájecí kabel.
d
Vysouše nepoužívejte v blízkosti van, umyvadel, sprch nebo jiných nádob s
vodou. Pokud spotebi spadne do vody, NEPOKOUŠEJTE se jej vytáhnou.
Okamžit jej odpojte od napájení. Zaízení nenamáejte do vody ani do jiné
kapaliny a nedávejte jej do myky na nádobí. Bhem ištní nedovolte, aby se
pístroj dostat do kontaktu s vodou. Na zaízení ani na napájecí kabel
nestíkejte vodu.
Zaízení nikdy nenechávejte venku a nevystavujte jej tím pírodním živlm.
Nemanipulujte se zaízením s mokrýma rukama.
Zaízení nikdy nenechejte v innosti na mokrém povrchu nebo látce.
Když fén používáte v koupeln, odpojte jej po každém použití od zdroje elektrické
energie, protože je nebezpené nechávat pístroj v blízkosti vody, i když je vypnutý.
Kvli mimoádné ochran vám doporuujeme do elektrického obvodu, který zásobuje
koupelnu, nainstalovat pojistné zaízení (RDD), které nepekrauje 30mA. Zeptejte se
vašeho instalatéra.
b
DLEŽITÉ: Když chcete pístroj odstranit, NIKDY jej nevyhazujte do
odpadu. Odneste jej na nejbližší MÍSTO SBRU nebo prodejci nebo do
autorizovaného servisu Solac. Pomžete tím životnímu prostedí.
2Popis
Ochrana proti pehátí
)
Toto zaízení je vybavené bezpenostním systémem, který se v pípad pehátí
vypne (napíklad když je vstup nebo výstup vzduchu blokovaný). Když se
zaízení bhem použití vypne, odpojte jej od zdroje elektrické energie a pt minut
pokejte. Odstrate píinu ucpání a zaízení optovn zapnte.
Elektrické specifikace
Vstupní naptí: 220-240V, 50/60Hz
Spoteba energie: 2000W
3Použití
)
Toto zaízení je doporuené k sušení, tvarování a zvlhování vlas.
n Ped pipojením pístroje k síti se ujistte, že vaše ruce a zaízení jsou úpln
suché.
n UPOZORNNÍ: zaízení nepoužívejte v blízkosti vody.
n Ujistte se, že pívod a vývod vzduchu není zablokovaný.
1 Pokud chcete, pipojte koncentrátor (8) nebo difuzér (9). Provedete to tak, že
píslušenství nasadíte na výstup vzduchu (obr. 1)
2
Zaízení pipojte ke zdroji elektrické energie a nastavte regulátor proudní
vzduchu (6) do požadované polohy: O-off, -minimální rychlost, -maximální
rychlost (obr. 2).
3 Regulátor teploty (5) posute do požadované polohy (obr. 3):
0-minimální ohev, I-stední ohev, II-maximální ohev.
4 Postupujte podle pokyn pro vysoušení v závislosti na použitém
píslušenství.
5 Chcete-li pouze studený vzduch bez ohevu, stisknte tlaítko studeného
vzduchu (7)
6 Po použití sušie nastavte regulátor proudní vzduchu (6) do polohy O.
Použití koncentrátoru (8)
)
Profesionální hubice (8) umožuje nasmrování proudu vzduchu na urité místo,
napíklad na koínky pro efekt rovných vlas, nebo na kulatý kartá pro získání
objemu.
Pro získání velmi rovného úesu bez objemu u koínk radí profesionálové
klouzat proudem horkého vzduchu od koínk ke konekm vlas. Tím se uzavírá
vlasová pokožka a pedchází se krabacení vlas.
1 Proud vzduchu nasmrujte do požadované oblasti (obr. 4).
Použití difuzéru (9)
1 Po umytí vlas použijte pnu/gel jako obyejn.
2 Položte vlasy na difuzér. Dlejte jím kruhové pohyby (obr. 5).
, Rady profesionál:
Pro výraznjší formování kadeí držte difuzér tak blízko k hlav, jak je to
možné. Kade tak bude bhem vysoušení sevena pevnji.
Používejte regulátor proudní vzduchu (6) v pozici . Kadee se tak zformují
pirozen a bez zkrabatní.
Použití tlaítka studeného vzduchu (7)
)
Chladný vzduch ustálí úes vytvarovaný horkým vzduchem a dodá vlasm lesk.
Profesionálové doporuují jeho použití pro dosažení vtší stálosti úesu.
1 Perfektních výsledk dosáhnete tak, že po vysušení a natvarování pramene
vlas stisknete na 15 až 20 sekund tlaítko chladného vzduchu (7).
4 ištní a uskladnní
)
Zaízení istte pouze když je studené. Nepoužívejte žádné rozpouštdla, istící
prostedky ani abrazivní produkty.
1 Zaízení odpojte od sít.
2 Použijte suchou látku.
3 Je-li pívod vzduchu zablokovaný, vyistte jej.
Provedete to tak, že otoíte krytem (3) proti smru hodinových ruiek a
sejmete jej (obr. 6).
4 Kryt (3) oistte kartákem.
5 Kryt pívodu vzduchu (3) vrate zpt na místo. Provedete to tak, že jazýky
na krytu vyrovnáte s otvory ve vysoušei a otoíte krytem ve smru
hodinových ruiek.
)
Nepoužívejte vysouše bez správn nasazeného krytu pívodu vzduchu.
POLSKI pl
, Szanowni Klienci
Gratulujemy zakupu produktu firmy SOLAC. Nasze produkty zostay opracowane i s
produkowane w sposób zapewniajcy zaspokojenie oczekiwa nawet najbardziej
wymagajcych klientów, przez dugi okres czasu. Korzystanie z urzdze
elektrycznych firmy SOLAC jest cakowicie bezpieczne, poniewa speniaj one
najbardziej rygorystyczne wymogi jakociowe i normy bezpieczestwa. Starajc si
wci udoskonala swoje produkty, firma SOLAC zastrzega sobie prawo
wprowadzenia modyfikacji bez wczeniejszego powiadomienia.
1 Instrukcje bezpieczestwa
Przed uruchomieniem urzdzenia zapozna si z instrukcj obsugi.
Niniejsza instrukcja stanowi nierozczn cz produktu. Naley j
przechowywa w bezpiecznym miejscu, w celu ponownego uytku.
Produkt ten przeznaczony jest do uytku domowego; nie nadaje si do uytku
przemysowego. Wykorzystanie urzdzenia do jakichkolwiek innych celów poza
opisanymi w niniejszej instrukcji moe by niebezpieczne.
Naley uniemoliwi dzieciom wykorzystanie urzdzenia do zabawy.
Urzdzenie nie powinno by obsugiwane przez osoby (w tym dzieci) o obnionej
sprawnoci fizycznej, czuciowej, psychicznej, niedowiadczone lub nieposiadajce
odpowiedniej wiedzy, chyba e bd one nadzorowane lub zostan odpowiednio
przeszkolone przez osoby odpowiedzialne za ich bezpieczestwo.
Nie naley w aden sposób przerabia lub naprawia urzdzenia na wasn rk. W
przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodze przewodu zasilajcego bd
elementów urzdzenia, nie naley go uywa, lecz skontaktowa si z
autoryzowanym serwisem naprawczym.
Hlavní souásti
1 Hlavní tleso
2 Napájecí kabel
3 Kryt pívodu vzduchu
4 Odvod vzduchu
Ovladae a kontrolky
5 Regulátor teploty (3 polohy)
6 Vypína a ovládací tlaítko proudní
vzduchu (2 polohy)
7 Tlaítko studeného vzduchu
Píslušenství
8 Koncentrátor
9 Difuzér
Jeli przewód zasilajcy jest uszkodzony, naley go wymieni u producenta, w
punkcie serwisowym lub u wykwalifikowanego specjalisty w celu uniknicia
ewentualnych zagroe.
Nie uywa czci ani akcesoriów, które nie s dostarczane lub zalecane przez firm
SOLAC.
Przed wczeniem urzdzenia do prdu naley upewni si, e napicie znamionowe
odpowiada napiciu w domowej instalacji zasilania.
Naley odczy urzdzenie od zasilania po zakoczeniu pracy, a take przed
zamontowaniem lub usuniciem jakichkolwiek czci rozpoczciem czyszczenia lub
prac konserwacyjnych. W przypadku przerw w dostawie prdu urzdzenie naley
odczy od róda zasilania. Przed wkadaniem lub wyjmowaniem wtyczki z gniazda
zasilania naley wyczy urzdzenie za pomoc wycznika.
•Nie ci
gn za przewód zasilajcy i upewni si, e urzdzenie nie zwisa na
przewodzie. Odczajc urzdzenie od róda zasilania, cign za wtyczk, a nie za
przewód.
d
Nie uywa suszarki w pobliu wanny, umywalki, prysznica lub jakiegokolwiek
zbiornika z wod. Jeeli urzdzenie wpadnie do wody, NIE wyjmowa go.
Natychmiast wyj wtyczk z gniazda. Nie zanurza urzdzenia w wodzie ani
innych pynach i nie wkada do zmywarki. Podczas czyszczenia urzdzenie
nie powinno mie kontaktu z wod. Unika chlapania wod na urzdzenie lub
przewód zasilajcy.
Nigdy nie naley wystawia urzdzenia na dziaanie czynników atmosferycznych.
Nie dotyka wczonego urzdzenia mokrymi rkami.
Nie zostawia wczonego urzdzenia na mokrej powierzchni lub materiale.
Jeeli urzdzenie jest uywane w azience, po zakoczeniu pracy naley odczy je
od zasilania, pamitajc, e obecno wody stanowi due zagro
enie, nawet jeeli
urzdzenie jest wyczone.
Dla dodatkowej ochrony zaleca si wyposaenie instalacji elektrycznej w azience w
wycznik rónicowoprdowy, nie przekraczajcy 30 mA. Naley zasign opinii
elektryka.
b
WANE: Chcc pozby si urzdzenia, NIGDY nie naley wyrzuca go
do kosza. Naley odda je do najbliszego PUNKTU SKADOWANIA I
UTYLIZACJI odpadów. W ten sposób chronimy rodowisko naturalne.
2 Opis urzdzenia
Ochrona przed przegrzaniem
)
Urzdzenie jest wyposaone w termostat, który reguluje temperatur w celu
ochrony przed przegrzaniem (jeli wlot lub wylot powietrza jest zablokowany).
Jeli tak si dzieje, naley odczy urzdzenie i odczeka 5 minut. Usun
przyczyny zatkania otworów i ponownie wczy urzdzenie.
Parametry elektryczne
Napicie wejciowe:
220-240V, 50/60Hz
Pobór mocy:
2000W
3 Zastosowanie
)
Urzdzenie jest przeznaczone do suszenia, ukadania i nawilania wosów.
n Przed podczeniem urzdzenia do gniazda zasilania wysuszy dokadnie
rce. Upewni si, e urzdzenie jest cakowicie suche.
n UWAGA: nie uywa urzdzenia w pobliu wody.
n Upewni si, e otwory wlotu i wylotu powietrza nie s zablokowane.
1 Mona podczy koncentrator (8) lub dyfuzor (9). W tym celu naley
zamontowa przystawk na wylocie powietrza (rys. 1).
2
Podczy urzdzenie do gniazda zasilania i dopasowa ustawienie regulatora
nawiewu (6): O - wy., - prdko minimalna,
-
prdko maksymalna (rys.
2).
3 Przestawi regulator temperatury (5) do wybranego pooenia (rys. 3):
0- temperatura minimalna, I - temperatura rednia, II - temperatura maksymalna.
4 Naley stosowa si do instrukcji suszenia odpowiednich dla danej przystawki.
5 Jeli powietrze nie ma by ogrzewane, nacisn przycisk zimnego powietrza (7).
6 Po zakoczeniu korzystania z suszarki, ustawi regulator nawiewu (6) w pooeniu O.
Korzystanie z koncentratora (8)
)
Profesjonalna dysza (8) umoliwia skierowanie powietrza w okrelony punkt, na
przykad na korzenie wosa dla efektu prostowania lub na okrg szczotk w celu
uzyskania objtoci. Profesjonalici zalecaj kierowanie gorcego powietrza od
korzeni po kocówki w celu uzyskania prostoci i braku objtoci przy korzeniach.
Pomaga to zasklepi naskórek i zapobiec skrcaniu si wosów.
1 Strumie powietrza naley skierowa na w danym kierunku (rys. 4).
Korzystanie z dyfuzora (9)
1 Po umyciu wosów naoy tradycyjnie piank/el.
2 Umieci wosy w dyfuzorze. Wykonywa koliste ruchy dyfuzorem (Rys. 5).
, Profesjonalici radz:
Aby uzyska mocniejsze loki, utrzymywa dyfuzor jak najbliej gowy, dziki
czemu lok jest ciasny po wyschniciu.
Uywa regulatora przepywu powietrza (6) w pooeniu , aby loki
formoway si naturalnie, bez skrcania.
Korzystanie z przycisku zimnego powietrza (7)
)
Zimne powietrze ustawia fryzur uzyskan podczas suszenia gorcym
powietrzem i nadaje poysk wosom. Profesjonalici zalecaj jego uywanie dla
uzyskania trwalszej fryzury.
1 Po wysuszeniu wosów i ustaleniu ich ksztatu nacinij przycisk zimnego
powietrza (7) na 15 do 20 sekund, aby uzyska doskonay rezultat.
4 Czyszczenie i przechowywanie
)
Urzdzenie moe by czyszczone wycznie, kiedy jest schodzone. Do czyszczenia
nie naley uywa rozpuszczalników, detergentów lub produktów cierajcych.
1 Odczy urzdzenie od zasilania.
2 Uywa suchej ciereczki.
3 Jeli wlot powietrza zostanie zablokowany, naley go udroni.
W tym celu naley obróci oson (3) w kierunku przeciwnym do ruchu
wskazówek zegara i pocign j (rys. 6).
4 Wyczyci pokryw (3) za pomoc maej szczoteczki.
5 Zaoy oson (3) na miejsce. W tym celu naley przyoy pokryw do
suszarki tak, aby zatrzaski pokryway si z otworami i przekrci pokryw
zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara.
)
Nie uywa suszarki bez prawidowo podczonej pokrywy wlotu powietrza.
SLOVENINA sk
, Vážený zákazník
Gratulujeme vám k výberu výrobku spolonosti SOLAC. Naše výrobky sú
navrhnuté a vyrobené s úmyslom dlhodobého pohodlného spania oakávaní
našich najnáronejších zákazníkov. S elektrickými zariadeniami SOLAC sa
môžete cítit’ v bezpeí s vedomím, že zodpovedajú najprísnejším štandardom
kvality a bezpenosti. V túžbe nepretržitého vylepšovania si spolonost’ SOLAC
vyhradzuje právo na zmeny bez predchádzajúceho upozornenia.
1 Bezpenostné pokyny
Pred použitím zariadenia si pozorne preítajte tento návod.
Táto príruka je neoddelitenou súasou výrobku. Odložte si ju na bezpené
miesto pre prípad potreby v budúcnosti.
Toto zariadenie je urené na použitie v domácnosti, nie na priemyslové použitie.
Akékovek iné použitie ako to, ktoré je uvedené v týchto pokynoch môže byt’
nebezpené.
Deti by ste mali mat’ pod dozorom, aby ste sa uistili, že sa so zariadením nehrajú.
Toto zariadenie nie je urené na používanie osobami (vrátane detí) so zníženými
telesnými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnost’ami, alebo s nedostatkom
skúseností a znalostí bez dozoru alebo bez predchádzajúceho vysvetlenia ohadom
použitia zariadenia osobou, ktorá je zodpovedná za ich bezpenost’.
Zariadenie žiadnym spôsobom neupravujte ani neopravujte. Ak na napájacom kábli
alebo na inej asti zariadenie zistíte akékovek poškodenie obrát’te sa prosím na
špecializované servisné stredisko.
Ak je poškodené elektrické vedenie, malo by byt’ vymenené výrobcom alebo vo
vašom popredajnom servise alebo podobne kvalifikovanou osobou aby sa predišlo
možným rizikám.
asti alebo príslušenstvo, ktoré nebolo dodané alebo odporuené výrobcom SOLAC,
nepoužívajte.
Pred pripojením zariadenia ku zdroju elektrickej energie skontrolujte, i menovi
napätie zodpovedá napätiu u vás doma.
Zariadenie po použití, pred inštaláciou alebo výmenou astí, pred vykonaním
akejkovek údržby a pred istením odpojte od zdroja elektrickej energie. Zariadenie
odpojte aj v prípade výpadku elektrického prúdu. Pri pripájaní a odpájaní musí byt’
zariadenie vypnuté.
Nikdy net’ahajte za kábel, ani za zariadenie nevešajte. Vždy t’ahajte za zástrku,
nikdy nie za napájací kábel.
d
Suši nepoužívajte v blízkosti vaní, umývadiel, sprchy alebo iných nádob s
vodou. Ak spadne do vody, NEPOKÚŠAJTE sa ho vytiahnut’. Okamžite ho
odpojte od napájania. Zariadenie nenamáajte ani neponárajte do vody ani inej
tekutiny a nedávajte ho do umývaky na riad. Poas istenia by sa prístroj
nemal dostat’ do kontaktu s vodou.
Zariadenie nikdy nenechávajte vonku a nevystavujte ho tým prírodným živlom.
Nemanipulujte so zariadením s mokrými rukami.
Zariadenie nikdy nenechajte v innosti na mokrom povrchu alebo látke.
Ke fén používate v kúpelni, odpojte ho po každom použití od zdroja elektrickej
energie, pretože je nebezpené nechávat’ prístroj v blízkosti vody, aj ke je vypnutý.
Kvôli mimoriadnej ochrane vám odporúame do elektrického obvodu, ktorý zásobuje
kúpelu, nainštalovat’ poistné zariadenie (RDD), ktoré neprekrauje 30mA. Opýtajte
sa vášho inštalatéra.
b
DÔLEŽITÉ: Ak chcete prístroj odstránit’, NIKDY ho nevyhadzujte do
odpadu. Odneste ho na najbližšie MIESTO ZBERU alebo do najbližšieho
centra zberu odpadkov na alšie spracovanie. Pomôžete tým životnému
prostrediu.
2Hlunos
Deklarovaná hodnota emisie hluku tohto spotrebia je 72 dB (A), o predstavuje
hladinu A akustického výkonu vzhadom na referenný akustický výkon 1pW.
Gówne podzespoy
1 Korpus
2 Przewód zasilajcy
3 Obudowa wlotu powietrza
4 Wylot powietrza
Elementy regulacyjne i kontrolne
5 Regulator temperatury (3 pooenia)
6 Wycznik gówny z regulatorem
nawiewu (2 pooenia)
7 Przycisk zimnego powietrza
Akcesoria
8 Koncentrator
9 Dyfuzor
3Popis
Ochrana proti prehriatiu
)
Toto zariadenie má termostat, ktorý reguluje teplotu, aby sa predišlo jeho
prehriatiu (v prípade, že prívod alebo vývod vzduch sú blokované). Ak sa to stane,
zariadenie odpojte a pokajte pä minút. Odstráte príinu upchatia a zariadenie
opätovne zapnite.
Elektrické špecifikácie
Vstupné napätie: 220-240V, 50/60Hz
Spotreba energie: 2000W
4 Použitie
)
Toto zariadenie je odporúané na sušenie, tvarovanie a zvlhovanie vlasov.
n
Pred zapojením prístroja sa ubezpete, že vaše ruky a zariadenie sú úplne suché.
n UPOZORNENIE: zariadenie nepoužívajte v blízkosti vody.
n Uistite sa, že prívod a vývod vzduchu nie je zablokovaný.
1 Ak chcete, pripojte koncentrátor (8) alebo difuzér (9). Urobte to nasledujúcim
spôsobom: pripojte príslušenstvo na výstup vzduchu (obr. 1)
2
Zariadenie pripojte do elektrickej siete a nastavte regulátor prúdenia vzduchu (6)
do požadovanej polohy: O - vypnuté - minimálna rýchlos, - maximálna
rýchlos (obr. 2).
3 Regulátor teploty (5) posute do požadovanej polohy (obr. 3):
0 - minimálna teplota, I - stredná teplota, II - maximálna teplota.
4 Pri sušení sa riate pokynmi poda typu používaného príslušenstva.
5 Ak nechcete teplý vzduch, stlate tlaidlo studeného vzduchu (7).
6 Po použití sušia nastavte regulátor prúdenia vzduchu (6) do polohy O.
Použitie koncentrátora (8)
)
Profesionálny nástavec (8) vám umožní nasmerova prúd vzduchu na konkrétne
miesto, napríklad ku korienkom pre vyrovnanie vlasov alebo na okrúhlu kefu pre
dosiahnutie objemu.
Pre dosiahnutie vemi rovného vzhadu bez objemu pri korienkoch odborníci radia
nasmerova prúd horúceho vzduchu od korienkov po koneky. To umožuje
zaceli vlasovú kutikulu a zabráni kuerám.
1 Nasmerujte prúd vzduchu na požadovanú oblas (obr. 4).
Použitie difuzéra (9)
1 Po umytí aplikujte na vlasy penové tužidlo alebo gél ako obyajne.
2 Vlasy umiestnite do difuzéra. S difuzérom robte krúživé pohyby (obr. 5).
, Odborné rady:
Pre výraznejšie kuery držte difuzér o najbližšie k hlave, aby sa kuera
poas sušenia neuvonila.
Nastavte regulátor prúdu vzduchu (6) do polohy , aby sa kuery vyformovali
prirodzene, bez kaderenia.
Použitie tlaidla studeného vzduchu (7)
)
Studeným vzduchom zafixujete úes získaný pomocou teplého vzduchu, o
vlasom dodá lesk. Odborníci odporúajú využi tento postup pre dlhšie trvajúci
úes.
1 Po vysušení vlasov a úprave tvaru pramea vlasov stlate tlaidlo na studený
vzduch (7) na 15 alebo 20 sekúnd pre dosiahnutie dokonalého výsledku.
5 istenie a uskladnenie
)
Zariadenie istite iba ak je studené. Nepoužívajte žiadne rozpúšt’adlá, istiace
prostriedky ani abrazívne výrobky.
1 Zariadenie odpojte od siete.
2 Používajte suchú látku.
3 Ak sa prívod vzduchu upchá, vyistite ho.
Urobte to nasledujúcim spôsobom: otote kryt (3) proti smeru hodinových
ruiiek a vyberte ho (obr. 6).
4 Malou kefkou kryt (3) vyistite.
5 Vymete kryt prívodu vzduchu (3). Urobte to nasledujúcim spôsobom:
zarovnajte jazýky na kryte s dierkami v sušii a otote kryt v smere
hodinových ruiiek.
)
Ak nie je kryt prívodu vzduchu pripevnený správne, suši nepoužívajte.
MAGYAR hu
, Használati Utasítás
Köszönjük, hogy megvásárolta a termékünket. Reméljük, hasznos társa lesz
úton és otthonában egyaránt. A megfelel mködés alapfeltétele a szakszer
használat, ezért kérjük, figyelmesen olvassa át a használati utasítást.
A SOLAC a folyamatos fejlesztés jegyében fenntartja a jogot a termék elzetes
értesítés nélküli módosítására.
1 Biztonsági elírások
A készülék használatba vétele eltt figyelmesen olvassa el az alábbi utasításokat.
A kézikönyv elválaszthatatlan részét képezi a terméknek. rizze meg biztos
helyen, mert késbb még szüksége lehet rá.
Ez a termék nem ipari, hanem otthoni használatra lett tervezve. Az útmutatóban
leírtakon kívüli bármilyen alkalmazás veszélyes lehet.
A készülékkel gyermekek nem játszhatnak.
A fizikai, érzékszervi vagy lelki értelemben korlátozott személyek (beleértve a
gyermekeket is), illetve a készülék használatát nem ismerk kizárólag a
biztonságukért felels személy felügyelete mellett használhatják a készüléket.
Ne módosítsa, és ne javítsa saját kezleg a készüléket. Ha a készülék tápkábelének
vagy egyéb alkatrészének meghibásodását észleli, hagyja abba a készülék
használatát, és forduljon szakszervizhez.
Ha a hálózati kábel sérült, akkor a lehetséges veszélyek megelzése érdekében a
gyártónak vagy a vevszolgálati szervizállomásnak vagy hasonló meghatalmazott
személyzetnek ki kell cserélnie azt a lehetséges kockázatok elkerülése érdekében.
Ne használjon a SOLAC által nem jóváhagyott alkatrészeket és kiegészítket.
Az elektromos hálózathoz való csatlakoztatás eltt ellenrizze, hogy a hálózati
feszültség megfelel a készülék specifikációjának.
Alkatrészek felhelyezése, vagy leválasztása, illetve tisztítás és karbantartás eltt
mindig válassza le a készüléket az elektromos hálózatról. Áramszünet esetén húzza
ki a készülék dugaszát a csatlakozóaljzatból. Mindig kapcsolja ki a készüléket,
mieltt azt az elektromos hálózathoz csatlakoztatná, vagy arról leválasztaná.
Ne húzza a tápkábelt, és ne lógassa a készüléket a tápkábelnél fogva. A dugaszt az
aljzatból soha ne a vezetéknél, hanem a dugasznál fogva húzza ki.
d
Ne használja a hajszárítót vizet tartalmazó fürdkád, mosdókagyló, zuhanyozó
vagy bármilyen más víztartály mellett. Amennyiben a készülék vízbe esne, NE
próbálja meg kivenni. Ehelyett azonnal húzza ki a készülék dugaszát a hálózati
aljzatból. Soha ne merítse a készüléket vízbe vagy más folyadékba, illetve ne
helyezze mosogatógépbe. A készülék a tisztítás során sem érintkezhet vízzel. A
készüléket és a tápkábelt óvja mindenfajta folyadéktól.
Soha ne hagyja a készüléket szabad térben, kitéve a különböz természeti
viszonyoknak.
Ne fogja meg nedves kézzel a bekapcsolt készüléket.
A bekapcsolt készüléket soha ne helyezze nedves felületre vagy nedves ruhára.
A hajszárítót a fürdszobában való használat után csatlakoztassa le a hálózatról, mivel
a hajszárító kikapcsolt állapotban is veszélyt jelent, amennyiben víz közelében van.
Kiegészít védelemként javasoljuk egy 30 mA-t nem meghaladó áramersség
maradékáram-mködtetés megszakító telepítését a fürdszobát ellátó áramkörre.
Az üzembe helyezéssel kapcsolatosan villanyszereltl kérhet tanácsot.
b
FONTOS: Amennyiben már nincs szüksége a készülékre, SOHA ne
dobja azt a háztartási hulladékba. A készülék szakszer
ártalmatlanítása érdekében keresse fel a legközelebbi
HULLADÉKHASZNOSÍTÁSSAL FOGLALKOZÓ SZOLGÁLTATÓT.
Ilyen módon is hozzájárulhat környezete megóvásához.
2Leírás
Túlmelegedés elleni védelem
) A berendezés beépített termosztáttal rendelkezik, mely szabályozza a
hmérsékletet, így megakadályozza a túlhevülést (amennyiben a
légbeszívó, vagy kifúvó nyílás eldugul). Amennyiben ez történik, válassza le
a készüléket a hálózatról és várjon öt percet Távolítsa el az akadályt, majd
kapcsolja be ismét a készüléket.
3 Használat
)
A készülék a haj szárítására, formázására és nedvességének fenntartására
alkalmas.
n Az elektromos hálózathoz való csatlakoztatás eltt ellenrizze, hogy mind
kezei, mind a készülék teljesen szárazok-e.
n FIGYELMEZTETÉS: ne használja a készüléket víz közelében.
n Ellenrizze, hogy a légbeszívó és kifúvó nyílás nincs eltakarva.
1 Ha kívánja, csatlakoztassa a koncentrátort (8) vagy a levegelosztót (9).
Ehhez helyezze fel a tartozékot a levegkimenetre (1. ábra).
2
Csatlakoztassa a készüléket az elektromos hálózathoz, és állítsa a légáram
szabályozót (6) a kívánt állásba: O-ki, -minimális sebesség, -maximális
sebesség (2. ábra)
3 Állítsa a hmérséklet-választót (5) a kívánt állásba (3. ábra)
0 - minimális hmérséklet, I - közepes hmérséklet, II - maximális
hmérséklet.
4 A használt tartozéknak megfelelen tartsa be a szárítási útmutatásokat.
5 Ha felftetlen levegt kíván nyomja meg a hideg leveg gombot (7).
6 A szárítás végeztével állítsa a kapcsolót (6) O állásba.
A levegkoncentrátor (8) használata
)
A professzionális fúvóka (8) lehetvé teszi, hogy a levegt közvetlenül egy
pontra irányítsa, például hajsimítás esetén hajthöz, vagy körkefére.
A professzionális fodrászok javaslata szerint a forró levegt a hajttl a végek
Hlavné asti
1 Hlavné teleso
2 Napájací kábel
3 Kryt prívodu vzduchu
4 Vývod vzduchu
Ovládae a kontrolky
5 Regulátor teploty (3 polohy)
6 Vypína a ovládacie tlaidlo prúdenia
vzduchu (2 polohy)
7 Tlaidlo studeného vzduchu
Príslušenstvo
8 Koncentrátor
9 Difuzér
A készülék alkatrészei
1 A készülék háza
2 Tápkábel
3 Légbeszívó nyílás fedele
4 Légkimenet
Vezérl elemek és jelzfények
5 Hmérséklet-választó (3 fokozat)
6 Be-/kikapcsolás és légáram
szabályozó gomb (2 fokozat)
7 Hideg leveg gomb
Tartozékok
8 Levegkoncentrátor
9 Diffúzor
irányába alkalmazza, ha egyenes, sima hajat szeretne, mely nem emelkedik fel
a hajtnél. Ezzel lezárja a hámréteget és megakadályozza a göndörödést.
1 A levegt irányítsa a kívánt területre (4. ábra).
A levegelosztó (9) használata
1 Hajmosást követen a szokványos módon alkalmazzon habot/zselét.
2 Helyezze be haját a légelosztóba. Tegyen körkörös mozdulatokat a
légelosztóval (5. ábra).
, Professzionális tanács:
A jobb tartású fürtök érdekében a légelosztót tartsa a fejéhez legközelebb,
így száradás közben szorosan tartja a fürtöt.
Használja I állásban a légáram szabályzót (6), mely segíti a fürtök
természetes göndörségének kialakulását.
A hideg leveg gomb (7) használata
)
A hideg leveg fixálja a hvel kialakított stílust, és fényessé teszi a hajat. A
professzionális fodrászok javasolják a használatát a hosszabban tartó frizuráért.
1 Ha megszárította és beállította a frizurát, nyomja a hideg leveg gombot
(17) 15 vagy 20 másodpercen keresztül a tökéletes eredmény érdekében.
4 Tisztítás és tárolás
) A hajszárítót csak lehlt állapotban tisztítsa. Ne használjon oldó-,
mosogató- vagy súrolószert.
1 Húzza ki a készüléket.
2 Használjon száraz törlkendt.
3 Ha a légbeszívó nyílás elzáródik, tisztítsa ki. Ehhez forgassa el óra járásával
ellenkez irányba a burkolatot (3) és vegye le azt (6. ábra).
4 Egy kis kefe használatával tisztítsa meg a burkolatot (3).
5 Helyezze vissza a beszívó burkolatát (3). Ehhez a burkolat füleit illessze be a
szárító nyílásaiba és forgassa el a burkolatot óra járásával egyez irányba.
)
Ne használja a hajszárítót megfelelen rögzített légbeszívó nyílás-burkolat nélkül.
5 Karbantartás
A készülék tisztításához használjon enyhén megnedvesített törlkendt és -
amennyiben szükséges - enyhe tisztítószert. A hajszárítót semmilyen
körülmények között ne merítse vízbe.
6 Megfelelségi nyilatkozat
„A HTM Kft. mint a termék forgalmazója kijelenti, hogy a termék a 79/1997.
(XII.31.) IKIM rendeletnek megfelel."
Névleges feszültség: 220-240V, 50/60Hz; 2000W
Érintésvédelmi osztály: Class II
Zajszint: 72 dBA
7 Forgalmazza
HTM Nemzetközi Kereskedelmi Kft. 1046 Budapest, Kiss Ern u. 3.
Fax: (1) 369-0403
Tel.: (1) 370-4074/ (1) 370-1041
8 Garanciafeltételek
A garancia minden gyártási vagy anyaghibából ered mködési
rendellenességgel kapcsolatban egy év.
A jótállás nem terjed ki a helytelen használatból ered hibákra.
A garancia nem érvényes, ha az üzletben nem teljesen vagy helytelenül töltötték
ki ill. pecsételték le a garanciajegyet.
Nem vonatkozik a garancia az olyan károsodásokra, amelyek a helytelen
használatból vagy szállításból erednek. Ez olyan esetekre is érvényes, amikor
a készüléket nem megfelel földelés dugaljhoz csatlakoztatták.
Ugyancsak érvénytelen a garancia, ha a készüléket illetéktelen (hozzá nem
ért személy) próbálja javítani, aki nem tartozik a vevszolgálathoz vagy
hivatalos szervizhez.
A meghibásodott készüléket - beleértve a hálózati csatlakozó vezetéket is - csak
szakember, szerviz javíthatja.
 bg
,  ,
       SOLAC.   
          
-    .    
    SOLAC, ,     -
     .
     , SOLAC    
    .
1   
 "#$%&" *# #"+<=>##, ?@# @% *%?" @%
#*?&*% <@%.
•       !  .
"#$%&' (   )%  #* &.
X*# <@  +%$ *% @$%[", % " *% ?$#[&" ?&*%". \+]=% @<^%
<?_% #*`" ?+"%% ${ @% _`@ ?%+"%.
|>%% ]_% @% + "%_&}@%% # @% " #$ + ?*&]% @% +# #^%] +
<@%.
X*# <@ "  ?@"%*"%" *% <?_%  &#>% + "%$%&"# ~#*#+=#,
+#"# # <$+"# `*${"+# (=&}#&" @>%) "?#"# #
"^%$"# &#>% +", %= " +% "%_&}@%%"# #&# " +% #$ @%@"#
#"+<=>##  &#>, ^%] *% ]"%% _*?%+"+.
 ?$"] # " $"#% <@% ? "#=%=` "%#". = <+%"#
?@# ? =%_&% #&# @<^% %+ "% <@%, " ^ #*?&*% # ^ "+
 #*#%" +#*.
• = *%%"%#] =%_&  ?@",  ]_% @% + *%$"# 
?#*@#&] #&#  %[#] +#* *% +&@?@%{_" _+&<{%", #&# 
?@_" =%&#~#>#%" ?+"%&, *% @% + #*_^"% "<%&"# *&?&<=#.
 #*?&*% %+# #&# ?#"%@&{"+#, =# " +% @_"# #&#
??`%"#  SOLAC.
@# =&}%" "% <@%  &=#+=%% #"+%&%>#], ? @%&#
?+" "%?{"# "% <@% +`?%@% + %  @$% #.
\#"%^# #*=&}% <@% +&@ <?_% # ?@# ?+%]" #&# +%&]" "%
%+# #&# #*`[%" "% @"+# ? ?@@`{=% # ?#+%". # +?#%"
"% =%, #*=&} <@%  ${%%. @` ]_% @% + #*=&}# ?@#
=&}%" #&# #*=&}%" "% ?+&%  ="%=%.
#=^% " @`?% =%_&% # " @?<+=% <@` @% #+# "% =%_&%.
\#"%^# #*=&}% <@% =% @`?% ?+&%, "#=^% =%_&%.
d
 #*?&*% +[%%  _&#*+ @ _%"#, $#=#, @<[ #&# @<^#
@"# =""#. = <@` ?%@" ` @%,  + ?#% @% ^
#*%@#. *=&} ^ "*%_%"  *%%"%". #=^% "
?%?] <@% ` @% #&# @<^% "+, =%= # " ^
?+%]  $#]&"%% $%[#"%. @` " ]_% @% &#*% 
="%= + @% ? $ "% ?#+%". *_]^% "%?`+=%"
"% <@% #&# *%%"%#] =%_&.
#=^% " +%] <@% "% =#, #*&{" "% `*@+# "%
=&"%% +@%.
 @?#% %_#] <@ + $=# `>.
#=^% " +%] <@% @% %_# `< $=% ?`"+ #&# `=%".
# #*?&*%" "% +[%%  _%"]%, #*=&} ?+&%  ="%=%, `
=% _&#*+% @ @%  ?%+"%, @# # ?# "%_ <@.
% @?`&"#&"% *%#%, ??`%$ $"#%" "% %"+~$%,
" "%@#[%% 30 mA,  &=#+=%% #^%, *%%"%% _%"]%.
_`" *% +` =`$ &="#=.
b
\: ^% #+=% @% #*`&# <@%,  ^ #*`&] 
_#="" ="" *% _=&<=. %"+ ^  "%-_&#*=#] X
#&# X  X\ X| *% @% _`@ _%_". X%=%
?$%^% *% ?%*%" "% =&"%% +@%.
2 
  
)
@`  +"%_@" + $+%, = ^<&#% $?%<%%, *% @%
?@%# ?^]%", (%= +% _&=#%"# ` "% ?#= "%
`*@< # @<["#=`). = % + +&<#, %*=% <@% # #*%=%
? $#"<#. +%" ?##"%% *% *%?<[%" # =&}
" <@%.
 
 : 220-240V, 50/60Hz
  : 2000W
3 
)
X*# <@  ?@"%*"%" *% ?@+<[%%", ~$]" # &%{"]%" "%
=+%%.
n @# =&}%" "% <@%  &=#+=%% ${%, < +, 
`> # # <@` +% "%?`&" +<#.
n \: " #*?&*% <@%  _&#*+ @ @%.
n  +  # *% ?#= # #*?<+=%" "% `*@< " +%
*%?<["#.
1  ,   (8)   (9).  
 ,       (. 1)
2
        
  (6)   : O-, -
, -  (. 2).
3    (5)    (. 3):
0-  , I-  , II-
.
4      , 
.
5      ,    
 (7).
6    ,    
 (6)   O.
   (8)
)
~+#"%&"#] "%=%"#= (8) # ?*&]% @% "%+# `*@<["%%
+<] =`$ +?>#~#"% =%, "%?#$ =`$ ="# *% ~= "%
 
1?<+
2 %%"% =%_&
3 %?%= "% % *% ?#= "% `*@<
4 \`*@<[" 
  
5 ^<&% "% $?%<%% (3
?&{"#])
6 <" *% =&}%"/#*=&}%" "%
`*@<["%% +<] (2 ?&{"#])
7 <" *% +<@" `*@<

8 ">"%
9|#~<*
#*?%]" #&# `< =`^&% =% *% _$.
~+#"%&#+# +`% @% "%+# ^%% +<] 
="# =`$ =%#%% *% $"^ #*?%"% =+% _* _$  ="#.
X% ?$%^% @% *%^&%@# ?#@$#+% # @% ?@%#
"%=`@]".
1       (.4).
   (9)
1     ,  /,  .
2    .    
 (.5).
, ~+#"%&" +`:
 -      -
 ,        ,  
.
     (6)   ,  
    .
      (7)
)
<@"#] `*@< ~#=+#% ?+#^"%% * ?&#] `*@< ?#+=% #
?#@%% _&]+`= "% =+%%. ~+#"%&#+# +`% @% ^
#*?&*% *% ?-@`&^%"% ?#+=%.
1          ,
     (7)  15  20  
 .
4   
)
#+% <@% +%$ =^%  +<@".  #*?&*%
%*#&# #&# %_%*#"# +% *% ?#+%".
1    .
2   .
3        ,  .  ,
        
(3) (. 6).
4   (3)   .
5       (3).  , 
          
   .
)
 #*?&*% +[%%, %= =%?%=` "% % *% ?#= "% `*@< "
 ?#=?" ?%#&".
HRVATSKA hr
,Poštovani korisnie!
estitamo Vam na odabiru proizvoda tvrtke SOLAC. Naši proizvodi razvijeni su i
proizvedeni kako bi dugotrajno ispunili oekivanja naših najzahtjevnijih korisnika.
Uz elektrine aparate tvrtke SOLAC, koji ispunjavaju najstrože zahtjeve kakvoe i
sigurnosti, uvijek ete se osjeati sigurno. Neprestano tražei naine unaprjeenja
svojih proizvoda, SOLAC pridržava pravo na izmjene bez prethodne obavijesti.
1 Sigurnosne upute
Temeljito proitajte ove upute prije uporabe aparata.
Ovaj je prirunik neizostavan dio proizvoda. Sauvajte ga na sigurnom mjestu
za buduu uporabu.
Ovaj aparat namijenjen je za uporabu u kuanstvu. Nije namijenjen za industrijske
potrebe. Uporaba izvan navedene namjene može predstavljati opasnost.
Djeca se ne smiju igrati s aparatom te moraju biti pod nadzorom.
Ovaj aparat ne smiju koristiti osobe (ukljuujui djecu) smanjenih fizikih, osjetilnih ili
mentalnih sposobnosti, neiskusne osobe i osobe koje ne poznaju aparat, osim uz
nadzor ili upute osoba odgovornih za njihovu sigurnost.
Ni na koji nain nemojte mijenjati niti popravljati aparat. Ako primijetite kvar na kabelu
ili bilo kojem drugom dijelu aparata, prestanite ga koristiti i odnesite ga u ovlašteni
servis.
Zamjenu ošteenog mrežnog kabela prepustite proizvoau, servisnoj radionici ili
slinom strunom osoblju kako biste izbjegli mogue opasnosti.
Ne koristite dijelove ili pribor koje ne isporuuje ili preporua SOLAC.
Prije prikljuivanja aparata na elektrinu mrežu provjerite odgovara li napon s natpisne
ploice aparata naponu mreže u vašem kuanstvu.
Uvijek izvucite kabel iz utinice nakon uporabe, prije namještanja ili uklanjanja dijelova
te prije išenja i održavanja aparata. U sluaju nestanka struje iskljuite aparat.
Aparat mora biti iskljuen prilikom prikljuivanja i iskljuivanja na elektrinu mrežu.
Nikada ne povlaite kabel i ne vješajte aparat na njega. Nikada ne iskljuujte aparat
povlaenjem kabela - izvucite utika.
d
Ne koristite aparat u blizini kada, sudopera, tuševa i drugih spremnika s vodom.
Ako aparat padne u vodu, NE pokušavajte ga izvaditi. Odmah ga iskljuite iz
napajanja. Nikada ne uranjajte aparat u vodu ili druge tekuine i ne perite ga u
perilici za sue. Prilikom išenja aparat ne smije doi u kontakt s vodom.
Nemojte vodom poprskati aparat ni kabel za napajanje.
Nikada ne ostavljajte aparat na otvorenom izložen vremenskim utjecajima.
Ne dirajte ukljueni aparat mokrim rukama.
Nikada ne ostavljajte ukljueni aparat na vlažnoj površini ili tkanini.
Prilikom uporabe sušila u kupaonici, iskljuite ga iz napajanja nakon uporabe budui
da blizina vode predstavlja opasnost ak i kada je sušilo iskljueno.
Za dodatnu zaštitu preporuena je ugradnja zaštitne diferencijalne sklopke (RDD)
ispod 30 mA u elektrini krug kupaonice. Obratite se elektroinstalateru za savjet.
b
VAŽNO: NIKADA ne bacajte aparat u kantu za otpatke. Odnesite ga u
najbliže ODLAGALIŠTE ili deponij u blizini vašeg doma. Time
pomažete u zaštiti okoliša.
2Opis
Zaštita od pregrijavanja
)
Ovaj aparat sadrži termostat za regulaciju temperature kako bi se sprijeilo
pregrijavanje aparata (u sluaju da su otvori za ulaz ili izlaz zraka zaepljeni). U
tom sluaju iskljuite aparat i priekajte pet minuta. Uklonite predmet koji je
prouzroio zaepljenje i ponovno ukljuite aparat.
Elektrini podaci
Ulazni napon: 220-240V, 50/60Hz
Potrošnja energije: 2000W
3Primjena
)
Aparat je namijenjen za sušenje, oblikovanje i vlaženje kose.
n Prije prikljuivanja aparata na napajanje ruke i aparat moraju biti potpuno
suhi.
n UPOZORENJE: Ne koristite aparat u blizini vode.
n Otvori za ulaz i izlaz zraka ne smiju biti blokirani.
1 Ako želite, namjestite koncentrator (8) ili raspršiva (9). Da biste to uinili,
montirajte dodatak na izlaz zrak (sl. 1)
2
Prikljuite aparat u napajanje i namjestite gumb za regulaciju strujanja zraka (6) u
željeni položaj: O-iskljueno, -minimalna brzina, -maksimalna brzina (sl. 2).
3 Namjestite regulator temperature (5) u željeni položaj (sl. 3):
I-minimalna toplina, I-srednja toplina, II-maksimalna toplina.
4 Slijedite upute za sušenje u skladu s uporabljenim dodatkom.
5 Ukoliko ne želite topli zrak, pritisnite gumb za hladni zrak (7).
6 Nakon uporabe aparata, namjestite regulator strujanja zraka (6) u položaj O.
Uporaba koncentratora (8)
)
Profesionalni nastavak (8) omoguuje vam da usmjerite protok zraka prema
odreenoj toci, na primjer, prema korijenu za ravnanje kose ili prema okrugloj
etki za dobivanje volumena. Strunjaci savjetuju usmjeravanje protoka vrueg
zraka od korijena prema vrhu za potpuno ravnu kosu bez imalo volumena na
korijenu. Time korijen biva zaštien i smanjuje se mogunost uvijanja kose.
1 Usmjerite zrak prema željenom podruju (sl. 4).
Uporaba raspršivaa (9)
1 Nakon pranja kose nanesite pjenu ili gel za kosu.
2 Kosu stavite u raspršiva. Kružnim pokretima pomiite raspršiva (sl. 5).
, Savjet strunjaka:
Za izraženije kovre raspršiva držite što bliže vlasištu tako da je kovra
vrsto omotana dok se suši.
Koristite gumb protoka zraka (6) u položaju kako biste postigli prirodno
oblikovane kovre.
Korištenje gumba za hladni zrak (7)
)
Hladan zrak utvruje izgled postignut vruim zrakom i daje sjaj kosi. Strunjaci
preporuuju njegovo korištenje za dugotrajniji izgled.
1 Nakon što ste osušili i odredili oblik pramena kose, pritisnite gumb za hladni
zrak (7) i držite ga 15 do 20 sekundi za savršene rezultate.
4 išenje i pohrana
)
Aparat istite samo kad je potpuno hladan. Ne koristite otapala, deterdžente ni
abrazivna sredstva za išenje.
1 Izvucite kabel iz napajanja.
2 Koristite suhu krpu.
3 Ukoliko je otvor za ulaz zraka zaepljen, oistite ga.
Da biste to uinili, okrenite pokrov u smjeru obrnutom od kazaljke na satu i
izvucite pokrov (3) (sl. 6).
4 Oistite poklopac (3) etkicom.
5 Ponovno montirajte pokrov otvora za ulaz zraka (3). Da biste to uinili,
poravnajte jezike na pokrovu s rupama u sušilu i okrenite pokrov u smjeru
kazaljke na satu.
)
Nemojte koristiti sušilo dok poklopac otvora za ulaz zraka nije ispravno
privršen.
Glavni dijelovi
1 Kuište
2 Kabel za napajanje
3 Poklopac otvora za ulaz zraka
4 Izlaz zraka
Kontrole i kontrolne lampice
5 Regulator temperature (3 položaja)
6 Gumb za uklj./isklj. i regulaciju strujanja
zraka (2 položaja)
7 Gumb za hladni zrak
Dodatna oprema
8 Koncentrator
9 Raspršivaa
ROMÂN ro
,Stimate client
V felicitm pentru c ai ales un produs Solac. Produsele noastre sunt
proiectate i fabricate pentru a îndeplini cât se poate de bine ateptrile celor
mai exigeni clieni ai notri, pe o perioad lung de timp. V putei simi în
siguran cu aparatele electrice SOLAC, tiind c acestea respect cele mai
stricte standarde de calitate i siguran. În dorina de a îmbunti în mod
continuu produsele, SOLAC îi rezerv dreptul de a face modificri fr
notificare prealabil.
1 Instruciuni privind sigurana
Citii în întregime aceste instruciuni înainte de a utiliza aparatul.
Acest manual reprezint+ o parte integrant+ a produsului. P+stra/i-l la loc
sigur, pentru a putea fi consultat în viitor.
Acest aparat este destinat exclusiv utilizrii casnice; nu se va folosi în scopuri
industriale. Orice alt utilizare decât cea descris în prezentele instruciuni poate
fi periculoas.
Copiii trebuie supravegheai pentru a fi siguri c nu se joac cu aparatul.
Acest aparat nu a fost proiectat pentru a fi utilizat de ctre persoane (inclusiv copii)
cu capaciti fizice, senzoriale sau psihice reduse, sau care nu au experien i
cunotine, decât sub supravegherea unei persoane rspunztoare pentru
sigurana lor sau dup ce au primit instruciuni cu privire la folosirea aparatului de
la acea persoan.
Nu modificai i nu reparai aparatul în nici un fel. Dac identificai orice fel de
anomalii la cablul de alimentare sau la oricare alt component a aparatului, nu îl
mai folosii i contactai o unitate service autorizat.
În cazul deteriorrii cablului de alimentare, acesta trebuie înlocuit de productor
sau de unitatea de service post-vânzare sau de ctre personal calificat, pentru a
preveni posibilele accidente.
Nu folosii componente sau accesorii care nu au fost furnizate sau recomandate
de SOLAC.
Înainte de a introduce aparatul în priz, verificai dac tensiunea indicat pe aparat
este aceeai cu cea din locuina dumneavoastr.
Întotdeauna scoatei aparatul din priz dup utilizare, înainte de a monta sau de a
scoate piese ale acestuia i înainte de a efectua operaiuni de întreinere i de
curare. De asemenea, scoatei aparatul din priz în cazul întreruperii alimentrii
cu energie electric. Înainte de a scoate sau de a introduce aparatul în priz,
asigurai-v c acesta este oprit.
Nu tragei niciodat de cablul de alimentare i nici nu agai aparatul de cablul de
alimentare. Scoatei întotdeauna aparatul din priz trgând de techer, niciodat
de cablul de alimentare.
d
Nu utilizai usctorul de pr în apropierea bilor, spltoarelor, duurilor sau
a altor recipiente care conin ap. Dac acesta cade în ap, NU încercai s
îl scoatei. Scoatei-l imediat din priz.Nu introducei niciodat aparatul în
ap i în nici un alt lichid i nu îl introducei în maina de splat vase. În timp
ce curai aparatul, acesta nu trebuie s intre în contact cu apa. Evitai s
stropii aparatul i cablul de alimentare.
Nu lsai niciodat aparatul în afara locuinei, expus fenomenelor naturale.
Nu atingei aparatul cu mâinile ude atunci când acesta este în funciune.
Nu lsai niciodat aparatul în funciune pe o suprafa umed sau pe materiale
textile.
Atunci când folosii usctorul de pr în baie, scoatei-l din priz, deoarece este
periculos s apropiai aparatul de ap chiar când acesta este oprit.
Pentru o protecie suplimentar, v recomandm s montai, pe circuitul electric
ce deservete baia, un dispozitiv de protecie prin detectarea diferenial a
curenilor reziduali (RDD) care s nu depeasc 30mA. Pentru detalii consultai
electricianul dumneavoastr.
b
IMPORTANT: Atunci când dorii s aruncai aparatul, NU îl aruncai
niciodat la gunoi. Ducei-l la cel mai apropiat PUNCT DE
COLECTARE a materialelor uzate, pentru a fi prelucrat
corespunztor. Astfel, vei contribui la îngrijirea mediului înconjurtor.
2 Descriere
Protecie la supraînclzire
)
Acest dispozitiv are un termostat care regleaz temperatura pentru a preveni
supraînclzirea acestuia (dac intrarea sau ieirea de aer este blocat). Dac
acest lucru se întâmpl, deconectai dispozitivul i ateptai cinci minute.
Îndeprtai cauza care a determinat blocarea i pornii din nou aparatul.
Specificaii electrice
Tensiune de alimentare: 220-240V, 50/60Hz
Putere consumat: 2000W
3 Utilizare
)
Acest aparat a fost proiectat pentru uscarea, aranjarea i hidratarea prului.
n Înainte de a introduce aparatul în priz, asigurai-v v atât mâinile
dumneavoastr cât i aparatul sunt complet uscate.
n AVERTISMENT: nu folosii aparatul în apropierea apei.
n Asigurai-v c admisia pentru aer i ieirea pentru aer nu sunt
obstrucionate.
1 Dac dorii, ataai accesoriul pentru concentrarea jetului de aer (8) sau
accesoriul pentru difuzare (9). Pentru aceasta, montai accesoriul pe
evacuarea aerului (fig. 1)
2
Introducei aparatul în priz i plasai comutatorul pentru jetul de aer (6) în
poziia dorit: O-oprit, -vitez minim, -vitez maxim (fig. 2).
3 Reglai comutatorul pentru selectarea temperaturii (5) în poziia dorit (fig.
3):
0- temperatur minim, I- temperatur medie, II-temperatur maxim.
4 Consultai instruciunile de uscare conform accesoriului utilizat.
5 Dac nu dorii ca jetul de aer s fie cald, apsai butonul pentru aer rece (7).
6 Dup ce ai terminat de folosit usctorul, plasai comutatorul pentru
controlul jetului de aer (6) pe poziia O.
Utilizarea accesoriului pentru concentrarea jetului de aer (8)
)
Duza profesional (8) v permite s îndreptai fluxul de aer spre un anumit
punct, de exemplu, spre rdcini, pentru un efect de îndreptare sau spre o
perie rotund, pentru volum.
Profesionitii recomand direcionarea fluxului de aer cald de la rdcin
ctre vârfuri pentru un pr foarte drept, fr volum la rdcini. Aceasta ajut
la închiderea cuticulelor i reducerea buclelor.
1 Îndreptai jetul de aer spre zona dorit (fig. 4).
Utilizarea accesoriului pentru difuzare (9)
1 Dup splarea prului, aplicai spum/gel ca de obicei.
2 Introducei prul în difuzor. Micai circular difuzorul (fig. 5).
, Profesionitii recomand:
• Pentru bucle mai bine definite, apropiai difuzorul de cap cât de mult
posibil, astfel încât bucla s fie bine fixat în timp ce se usuc.
Folosirea comutatorului fluxului de aer (6) în poziia pentru a încuraja
formarea natural a buclelor fr a le încrei.
Folosirea butonului pentru aer rece (7)
)
Aerul rece fixeaz coafura obinut i ofer prului strlucire. Profesionitii
recomand folosirea acestuia pentru o coafur care rezist mai mult.
1 Dup ce ai uscat prul i ai fixat forma buclelor, apsai pe butonul pentru
aer rece (7) timp de 15 sau 20 de secunde pentru un rezultat perfect.
4 Curare i depozitare
)
Curai usctorul de pr numai atunci când acesta este rece. Nu utilizai nici
un fel de solveni, detergeni sau produse abrazive.
1 Scoatei aparatul din priz.
2 Folosii o cârp uscat.
3 Dac intrarea de aer se blocheaz, curai-o.
Pentru aceasta, rotii capacul în sens antiorar i tragei-l (3) în afar (fig. 6).
4 Curai capacul (3) utilizând o perie mic.
5 Înlocuii capacul intrrii de aer (3). Pentru aceasta, aliniai ghidajele de pe
capac cu gurile din usctorul de pr i rotii capacul în sens orar.
)
Nu folosii usctorul de pr în cazul în care capacul intrrii aerului nu este
corect ataat.
Componentele principale
1 Unitate principal
2 Cablu de alimentare
3 Capacul intrrii de aer
4 Ieirea de aer
Dispozitive de control i indicatoare
5 Comutator pentru selectarea temperaturii (3 poziii)
6 Comutator Pornit/Oprit i pentru controlul
jetului de aer (2 poziii)
7 Buton pentru aer rece
Accesorii
8 Accesoriul pentru
concentrarea jetului de
aer
9Difuzor
Mod. SP7149
Secador de pelo
Hair dryer
Sèche-cheveux
Haartrockner
Secador de cabelo
Asciugacapelli
Haardroger
Fén
Suszarka
Suši vlasov
Hajszárító

Sušilo za kosu
Usctor de pr
  • Page 1 1
  • Page 2 2

Solac AC SP7149 Manualul proprietarului

Categorie
Uscatoare de par
Tip
Manualul proprietarului