Solac PV2005 Instrucțiuni de utilizare

Marca
Solac
Categorie
fiare de călcat
Model
PV2005
Tip
Instrucțiuni de utilizare
!"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""#$%&MIE
. ROMANA
Citi i aceste instruc iuni înainte de prima punere în func iune a aparatului.
Acest manual reprezint! o parte esen ial! a produsului. P!stra i-l la loc sigur, pentru a
putea fi consultat în viitor.
ATEN IE
Acest aparat poate fi utilizat de c tre copii cu vârsta minim de opt ani !i
persoanele cu capacit "i fizice, senzoriale sau mentale reduse sau f r
experien" !i cuno!tin"e în cazul în care acestora li s-a dat dreptul sau
au fost instrui"ii cu privire la utilizarea aparatului într-un mod sigur !i
în"eleg pericolele implicate. Copii nu trebuie s se joace cu aparatul.
Cur "area !i între"inerea nu trebuie efectuate de copii f r
supraveghere.
Acest aparat nu trebuie s fie l sat nesupravegheat cât este conectat la
re"eaua electric .
#tec rul de re"ea de la cap tul cablului trebuie s fie scos din priz
înainte de a se umple rezervorul de ap .
Orificiul de umplere nu trebuie s fie l sat deschis în timpul func"ion rii.
Dac utiliza"i c lcarea cu aburi, consulta"i sec"iunea „C$LCARE CU
ABURI”.
!" trebuie s fie utilizat !i l sat pe o suprafa" stabil
.
Când îl a!eza"i pe baza sa, asigura"i-v c suprafa"a de dedesubtul
bazei este stabil .
!" nu este conceput s fie utilizat dac a fost sc pat pe jos, dac
exist semne vizibile de deteriorare sau dac prezint scurgeri.
Nu l sa"#$!" !i cablul s u de alimentare la îndemâna copiilor sub 8 ani
când acesta este conectat la alimentare sau când este în curs de r cire.
În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, pentru a evita
riscurile, acesta trebuie înlocuit de un Centru de Asisten " Post-Vânzare
autorizat de SOLAC, deoarece este necesar utilizarea unor
instrumente speciale.
Înainte de a pune in func"#%&'$!"()**+
îndep rta"i toate elementele care au fost folosite pentru protec"ie la transport sau pentru
promo"ii, cum ar fi pungi de plastic sau de hârtie, folii de plastic, cartoane sau eventualele
etichete, atât din interiorul aparatului cât !i de pe exteriorul acestuia.
Scoate i protec ia
pentru talp! !"#$"%& '& # (%$)$*# +,-.//-ul.
Nu conecta"i aparatul la re"eaua electric f r a verifica dac tensiunea înscris pe
pl cu"a aparatului corespunde cu tensiunea re"elei de alimentare.
Ave"i grij !i nu l sa"i cablul de alimentare s intre în contact cu p r"ile fierbin"i ale
aparatului.
Asigura"i-v c priza este prev zut cu o împ mântare corespunz toare.
! !'&,-%$.$/0$%123'$!"()** "#$ %&'()$ #*+ )&$,%+& -'
$$$$$$$,#124'$4034.5#6$%-1.5#$#&7,-%45#%&#3'$#&8#4.,'$3.$7'45#%&'.$9:;!<=>=$?:[email protected]!A$BCD-+E./0
1&23'&2(4'1$*+ 1& +# )&5&#$# &+&2()627 86 $(6+694'1 %#:#)$+ 2$ 2#)& # ;3"( ;$)'69#(<
! =$ 23'&2(#56 '62631#(7 #%#)#($+ ;7)7 # #>&# #%7 -' )&9&)>3) 1&3#)&2& #) %$(&# "7
-6%)31$27 "6"(&,$+$6 1&;&2(& 6)&%#)#?6+&<
!"#!$%$&%'#()$ )#*+%'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''',-
ro
COMPONENTE PRINCIPALE
ÎNAINTE DE A ÎNCEPE S C LCA!I
Asigura i-v! întotdeauna c! protec ia t!lpii a fost scoas! înainte de a începe s!
c!lca i.
Din cauza faptului c în majoritatea regiunilor duritatea apei este ridicat , Solac v
recomand s folosi!i întotdeauna ap demineralizat pentru c lcat. În acest fel, ve!i
garanta faptul c fierul dvs. de c lcat r mâne în condi!ii optime pentru o perioad mai
lung de timp.
În cazul în care, din orice motiv, nu pute!i g si ap demineralizat , v rug m s v
asigura!i c utiliza!i ap cu un con!inut sc zut de minerale (ap moale) sau ap de la
robinet filtrat utilizând un filtru de apa.
Nu folosi i agen i de decalcifiere sau produse de îndep!rtare a depunerilor de
calcar în rezervorul de ap!. Nu folosi i ap! parfumat!. Aceste produse
deterioreaz! interiorul sistemului de generare a aburului.
1 Având fierul de c lcat deconectat de la sursa de energie electric , roti!i selectorul
pentru abur (10) pe pozi!ia închis (fig. 2).
2 Deschide!i orificiul pentru alimentarea cu ap (5). Umple!i rezervorul pentru ap , f r
a dep "i nivelul maxim, folosind recipientul pentru umplere cu ap (12) "i !inând fierul
de c lcat în pozi!ie vertical (Fig. 1). Când rezervorul este plin, închide!i capacul.
! La umplerea rezervorului, asigura!i-v c prin orificiul de umplere nu iese ap .
3 Verifica!i dac articolul de îmbr c minte pe care urmeaz s îl c lca!i are o etichet ce
indic temperatura de c lcare.
1 Corp principal
2 Cablu de alimentare
3 Talp din metal
4 Ie"ire pentru pulverizare
5 Orificiu pentru alimentare cu ap
6 Rezervor de ap
7 Buton pentru pulverizare
8 Buton pentru abur intens
9 Selector pentru temperatur
10 Selector abur
11 Lamp pilot pentru temperatur
!"""""#$%&'$()*#(+
În timpul primei utiliz ri este normal ca aparatul s degaje câteva minute pu!in fum "i
miros de plastic încins. Este ceva normal "i va disp rea rapid.
La primele câteva utiliz ri, este posibil s se emane câteva particule mici !i albe;
acestea sunt complet inofensive !i nu p teaz . Acesta este un rezultat relativ
normal al procesului de fabrica"ie.
Nu îndrepta !i jetul de abur cu aparatul în pozi!ie vertical pe un articol de îmbr c minte
ag !at în dulapul de haine sau aflat pe o persoan . C lcarea cu aparatul în pozi!ie
vertical trebuie efectuat când articolul de îmbr c minte se afl
pe un umera",
departe de alte articole de îmbr c minte, obiecte sau persoane.
Goli !i întotdeauna apa din rezervor dup ce a!i termina!i de c lcat. Dac dori!i s
elimina!i apa în timp ce c lca!i, scoate!i întotdeauna aparatul din priz .
Nu trage"i niciodat de cablul de alimentare pentru a scoate aparatul din priz , ci
trage"i de !techer.
q
IMPORTANT: Atunci când dori!i s arunca!i aparatul dumneavoastr , NU îl arunca!i
împreun cu gunoiul menajer. Duce!i-l la cel mai apropiat PUNCT DE COLECTARE
a materialelor uzate, pentru a fi prelucrat corespunz tor. Astfel ve!i contribui la
protejarea mediului înconjur tor.
Înainte de a arunca aparatul uzat, v recomand m s îl face!i inutilizabil în mod
vizibil "i s -l arunca!i respectând legisla!ia na!ional în vigoare.
Pentru informa !ii detaliate cu privire la acest aspect, adresa!i-v distribuitorului,
consiliului or "enesc sau autorit !ilor locale.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"#$!$%!&'()(*+,%
V recomand m s grupa!i articolele de îmbr c minte în func!ie de temperatura de
c lcare impus "i s începe!i cu articolele care trebuie c lcate la cea mai sc zut
temperatur (•).
! NOT#: C lcarea articolelor de îmbr c minte delicate la o temperatur mai mare decât
este necesar deterioreaz !es tura "i provoac lipirea de reziduuri arse pe talpa fierului
de c lcat.
! Dac nu sunte!i siguri cu privire la temperatura adecvat pentru un anumit articol de
îmbr c minte, efectua!i un test pe o zon care nu va fi vizibil , începând cu
temperatura cea mai sc zut .
MOD DE UTILIZARE
Acest aparat a fost proiectat exclusiv pentru a c lca articole de îmbr c minte. Nu îl
folosi!i în alte scopuri.
Îndep rta!i complet toate elementele utilizate pentru ambalare "i transport.
Dac aparatul este fierbinte, manevra!i-l cu aten!ie "i nu atinge!i talpa din metal.
Nu l sa!i niciodat fierul de c lcat în pozi!ie orizontal atunci când talpa este fierbinte.
A"eza!i-l pe cap tul posterior.
Fi!i aten!i cu aburul, nu îl îndrepta!i spre nicio persoan , nici spre animale sau spre
obiecte delicate.
C lca!i întotdeauna pe suprafe!e stabile, solide "i netede.
Pentru articole delicate, pune!i o bucat de material textil între fier "i articolul delicat
respectiv, pentru a evita deteriorarea acestuia de c tre talpa de c lcat.
1 Desface i complet cablul de alimentare !i introduce i !tec"rul în priz". Indicatorul
luminos de temperatur" (11) se va aprinde. Plasa i fierul în pozi ie vertical".
2 Selecta i temperatura de func ionare dorit" în func ie de îmbr"c"minte pe care dori i s"
o c"lca i (vezi „SELECTAREA TEMPERATURII (fig. 4)”).
3 Selecta i c"lcare cu abur (mediu sau maxim ) sau c"lcare uscat" , dup" caz
(vezi „SELECTAREA DEBITULUI DE ABUR”).
4 #ine i fierul de c"lcat de mâner !i trece i talpa fierului peste articolul de îmbr"c"minte
care trebuie c"lcat.
5 Dup" utilizarea fierului de c"lcat, plasa i selectorul pentru aburi (10) pe pozi ia închis
!i selectorul pentru temperatura (9) pe pozi ia 0.
6 Scoate i cablul de alimentare din priz".
7 Goli i rezervorul de ap" (vezi „GOLIREA REZERVORULUI DE AP$”).
A!tepta i pân" la r"cirea complet" a fierului de c"lcat !i depozita i-l în pozi ie vertical",
într-un loc sigur.
FIBRE SINTETICE, temperatur" minim" (•)
M$TASE, LÂN$, temperatur" medie (••)
BUMBAC, temperatur" ridicat" (•••)
IN, temperatur" MAXIM$ (Max)
RECOMAND RI PRIVIND C )-+,%+!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! .
ro
ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE
Înainte de prima utilizare, folosi!i fierul pentru a c lca o cârp sau un obiect de
îmbr c minte vechi, pentru a cur !a sistemul.
1 Plasa i selectorul pentru temperatur" (9) pe pozi ia Max !i a!tepta i câteva minute
pentru ca fierul de c"lcat s" ajung" la temperatura corespunz"toare (lampa pilot pentru
temperatur" se va stinge).
2 Roti i selectorul pentru abur (10) pân" când acesta este în pozi ia complet deschis
(fig. 3): prin orificiile t"lpii va începe s" ias" abur.
3 Lua i fierul de mâner !i deplasa i talpa fierului de c"lcat peste prosopul vechi.
4 Dup" golirea rezervorului pentru ap" nu se mai produce abur. Fierul de c"lcat este
preg"tit pentru utilizare.
Nu v îngrijora!i dac , la prima utilizare, fierul de c lcat scoate pu!in fum. Acest
fenomen va înceta rapid.
SELECTAREA TEMPERATURII (fig. 4)
1 Roti i selectorul de temperatur" (9) pân" când acesta este în pozi ia dorit".
Atunci când schimba!i pozi!ia selectorului pentru temperatur (9), fie în sensul cre"terii
fie în sensul sc derii temperaturii, pân ca fierul s ajung la temperatura selectat
trebuie s treac un interval de timp de câteva minute.
Atunci când temperatura selectat este atins , indicatorul luminos se va stinge (11).
SELECTAREA DEBITULUI DE ABUR
! Pentru a ob!ine abur, regla!i selectorul de temperatur (9) între nivelele •• "i Max, în
func!ie de articolul de îmbr c minte ce urmeaz a fi c lcat.
Fierul de c"lcat are 3 pozi ii pentru abur (c"lcare uscat" , debit mediu de abur sau
debit maxim de abur
1 Atunci când lampa pilot (11) se stinge, indicând faptul c" s-a atins temperatura dorit",
roti i selectorul pentru abur (10) pân" la ob inerea jetului de abur dorit (fig. 5).
GOLIREA REZERVORUL PENTRU AP
Când termina!i de c lcat, goli!i întotdeauna apa din rezervor.
1 Plasa i selectorul pentru abur (10) pe pozi ia închis !i selectorul pentru temperatur"
(9) pe pozi ia 0.
2 Scoate i !tec"rul din priz".
3 Desface i orificiul pentru alimentarea cu ap" (5) !i pune i fierul de c"lcat cu fa a în jos
deasupra chiuvetei pân" la golirea complet" a rezervorului.
4 A!tepta i pân" la r"cirea complet" a fierului de c"lcat !i depozita i-l în pozi ie vertical",
într-un loc sigur.
RECOMAND RI PRIVIND C LCAREA
C LCAREA CU ABURI
! V recomand m s c lca!i mai întâi cu aburi articolele de îmbr c minte, apoi s le
c lca!i uscat pentru a ob!ine rezultate profesionale.
JET PUTERNIC DE ABUR
Dac în timp ce c lca!i dori!i mai mult abur, ap sa!i butonul (8) de dou sau de trei ori
"i îndrepta!i jetul puternic de abur spre zona dorit a articolului de îmbr c minte, apoi
trece!i talpa fierului de c lcat pe suprafa!a respectiv pentru a o usca. Aceast
opera!iune este util pentru eliminarea cutelor.
Este posibil ca jetul de puternic de abur s nu fie eliberat cu primele ocazii.
Acest lucru este normal. Ap sa!i de câteva ori butonul cu ac!ionare prin ap sare.
Odat ce circuitul jetului puternic de abur a fost amorsat, jet de abur va fi eliberat.
V" recomand"m s" ap"sa i pe buton la intervale de 5 secunde.
!"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""#$%&"'()*!II
ABUR CU FIERUL VERTICAL
V permite s netezi!i cutele de pe articolele de îmbr c minte delicate, f r a fi nevoie
s le a"eza!i pe masa de c lcat: jachete, paltoane, draperii etc.
1 Umple i rezervorul pentru ap" conform indica iilor din sec iunea „ÎNAINTE DE A
ÎNCEPE S$ C$LCA#I”.
2 Pune i articolul de îmbr"c"minte pe un umera!, departe de alte articole de
îmbr"c"minte, persoane, animale etc.
Nu elibera!i abur pe un articol de îmbr c minte ag !at în dulapul de haine sau aflat pe
o persoan .
3 Plasa i selectorul pentru abur (10) pe pozi ia închis !i selectorul pentru temperatur"
(9) pe pozi ia Max.
4 Aduce i fierul, pe care îl ine i în pozi ie vertical", aproape de articolul de îmbr"c"minte
(la o distan " între 15 !i 30 cm) !i ap"sa i butonul pentru jet puternic de abur (8) o
singur" dat". Nu apropia i prea tare fierul de articolul de îmbr"c"minte, deoarece îl
pute i deteriora.
5 A!tepta i câteva secunde înainte de a ap"sa din nou butonul (8), pentru a nu deteriora
articolul de îmbr"c"minte. Majoritatea cutelor dispar dup" trei jeturi de abur.
C LCAREA USCAT (F R ABUR)
1 Dac" în rezervor exist" ap", regla i selectorul pentru abur (10) pe pozi ia închis (fig.
2).
2 Conecta i fierul de c"lcat la sursa de energie electric" !i regla i selectorul de
temperatur" (9) pe pozi ia dorit".
! Lampa pilot (11) se va stinge atunci când fierul de c lcat a atins temperatura stabilit .
C LCAREA CU PULVERIZARE
Se poate ob!ine ap pulverizat ap sând butonul corespunz tor (7), atât la c lcarea
uscat cât "i la cea cu abur. Fierul de c lcat este la orice nivel de temperatur .
Ap"sa i butonul pentru pulverizare (7) ori de câte ori dori i s" utiliza i aceast" func ie.
ALTE FUNC!II
SISTEM ÎMPOTRIVA DEPUNERILOR DE PIATR
Acest fier de c"lcat are un sistem încorporat împotriva depunerilor de piatr" inovator,
constând dintr-o filtru cu r"!in" care re ine substan ele cu piatr" din apa, astfel încât acestea
s" nu poat" ajunge la camera t"lpii, extinzând astfel durata de via " a fierului de c"lcat.
Existen a acestui sistem împotriva depunerilor de piatr" nu înseamn" c" recomand"rile cu
privire la duritatea apei men ionate în sec iunea „ÎNAINTE DE A ÎNCEPE S$ C$LCA#I” pot
fi ignorate.
SISTEM ANTI-SCURGERE
Fierul de c"lcat incorporeaz" un sistem anti-scurgere care previne picurarea acestuia, chiar
!i atunci când acesta este oprit.
DEPOZITARE "I CUR !ARE !
ro
!"#$%&'()"* I CUR !ARE
Cur !a!i aparatul dup prima utilizare, imediat dup fiecare utilizare "i dup ce nu a fost
folosit o perioad îndelungat .
TALPA FIERULUI DE C LCAT
1 Deconecta i fierul de c!lcat "i l!sa i talpa fierului de c!lcat s! se r!ceasc!.
! Pentru a cur !a talpa fierului de c lcat, folosi!i produse pe baz de argil , care nu
d uneaz mediului înconjur tor.
PARTEA EXTERN
1 Pentru a cur! a partea extern! a fierului de c!lcat, folosi i o cârp! umezit! cu ap! cu
s!pun.
! Nu utiliza!i solven!i sau produse abrazive pentru a cur !a fierul de c lcat, deoarece
acestea ar putea deteriora unele din componentele din plastic "i / sau ar putea elimina
unele dintre semne.
2 Depozita i-v! fier de c!lcat într-o pozi ie vertical!, înf!"urând cablul în jurul bazei "i
ap!sând cablul în clema de fixare.
De i cablul de alimentare este prev!zut cu o articula"ie care permite rotirea la
360º, NU FOR#A#I NICIODAT$ cablul atunci când începe"i s!-l înf! ura"i în jurul
aparatului.
AUTOCUR !ATRA
Se recomand ca opera!iunea de autocur !are s se efectueze aproximativ o dat pe
lun , în func!ie de frecven!a cu care utiliza!i fierul de c lcat "i de duritatea apei folosite.
1 Asigura i-v! c! rezervorul este pe jum!tate plin cu ap!.
2 Plasa i fierul în pozi ie vertical!.
3 Conecta i fierul de c!lcat la sursa de energie electric! "i regla i selectorul de
temperatur! (9) pe pozi ia Max.
4 A"tepta i pân! când lampa pilot (11) se stinge, indicând astfel c! a fost atins!
temperatura dorit!.
5 Plasa i selectorul de temperatur! (9) pe pozi ia 0 "i scoate i fierul de c!lcat din priz!.
6
În timp ce efectua!i aceast opera!iune fi!i aten!i, deoarece apa "i aburul sunt fierbin!i
"i pot provoca arsuri.
9 Plasa i fierul în pozi ie vertical! "i a"tepta i pân! la r!cirea complet! a acestuia.
10 Cur! a i talpa aparatului cu o cârp! u"or umed!.
Re!ine!i c defec!iunile datorate depunerilor de piatr nu sunt acoperite de garan!ie.
!"#$#%& '&()*" +( ,-",#. +(#$*/)# *0(& ,1&*2(.( $#* # *0*& )(,&/&(0.,3)($/*04-.3)5
#+*,(%&6" 70 /34&%&( 3)&430.#"- 8& #/-$#%& 9*.30*" /(0.)*#*.3,*)-%#)( :;<=5 >(0%&0?0+
'&()*" 70 #,(#$.- /34&%&( 8& 70,"&0?0+*6" *83)+&0.)63 /#).( 70 #".#@ !)&0 3)&'&,&&"( '&()*"*& +(
,-",#. 23) &(8& #9*) 8& #/-5#)*0,?0+ +(/*0()&"( 8& &>/*)&.-%&"(@ :A&B@ C6D=
/