Electrolux EMS26415X Manual de utilizare

Tip
Manual de utilizare
MANUAL DE UTILIZARE
FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ
UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA
ПОСІБНИК КОРИСТУВАЧА
NAUDOTOJO VADOVAS
EMS26415
CUPTOR CU MICROUNDE
MIKROHULLÁMÚ SÜTŐ
MIKROVLNNÁ TROUBA
МІКРОХВИЛЬОВА ПІЧ
MIKROBANGŲ KROSNELĖ
We were thinking of you
when we made this product
electrolux Instrucţiuni importante de siguranţă
3
RO
Instrucţiuni importante de siguranţă
Prezentarea aparatului
Înainte de prima utilizare
Sfaturi privind gătirea folosind cuptorul
cu microunde
Operarea cuptorului cu microunde
Diagrame de programe
Reţete
Întreţinere & curăţare
Ce să faceţi dacă...
Specificaţii
Instalare
Informaţii privind mediul
Condiţii de garanţie
3
6
7
9
11
16
23
28
29
29
30
32
33
INSTRUCŢIUNI IMPORTANTE DE SIGURANŢĂ: CITIŢI CU
ATENŢIE MANUALUL ŞI PĂSTRAŢIL PENTRU REFERINŢE
ULTERIOARE
Pentru evitarea incendiului
În timpul funiorii cuptorul cu microunde
nu trebuie sat nesupravegheat.
Davalorile de tensiune sunt prea mari sau
perioadele de gătire sunt prea lungi, n-
carea se poate suprncălzi şi se poate
aprinde.
Priza electrică trebuie să fie într-un loc accesibil,
astfel ca în caz de urgenţă ştecherul aparatul
poată fi scos or.
Nu depozitaţi şi nu folosi cuptorul în aer liber.
Valoarea curentului alternativ trebuie să fie 230 V şi
50 Hz, iar pe circuitul de alimentare trebuie se
monteze o siguranţă de 16 A sau un întrerutor
cu o valoare mini de 16 A.
Pentru alimentarea cu energie electrică a acestui
aparat se recomandă utilizarea unui circuit separat.
Da mâncarea încălzită începe să fumege, NU
DESCHIDEŢI UŞA. Opri cuptorul şi scoati
ştecherul din priză, apoi aşteptaţi pâ ce
mâncarea nu mai fume. Pericol de incendiu,
da deschideţi uşa în timp ce mâncarea
fume.
Folosiţi doar recipiente şi ustensile care prez-
intă siguraă la utilizarea cu cuptorul cu mi-
crounde.
Nu folosiţi cuptorul nesupravegheat nd
folosi recipiente din plastic reciclabil, rtie
sau alte recipiente de ncare inflamabile.
După folosire curăţaţi pca de proteie a
ghidului de unde, cavitatea cuptorului, platoul
rotativ şi suportul platoului rotativ. Ele trebuie
să fie uscate şi degresate. Grăsimea acumulată
se poate încălzi, poate fumega şi se poate
aprinde.
Nuezaţi materiale inflamabile lân cuptor
sau orificiile de ventilare. Nu blocaţi orificiile de
ventilare.
De pe alimente şi ambalajele alimentelor înde-
rtaţi elementele de etanşare şi elementele de
fixare din sâr. Pericol de incendiu în urma for-
rii de arcuri electrice pe suprafe metalice.
Nu folosi cuptorul cu microunde la încălzirea
uleiului pentru prăjire. Temperatura nu poate fi
controla şi uleiul se poate aprinde.
Pentru floricele (popcorn) folosi aparate spe-
ciale cu microunde pentru producerea
floricelelor.
Nu depoziti alimente sau orice alte produse în
cuptor.
Înaintea punerii în funcţiune a cuptorului, verifi-
caţi setările pentru a convinge el va
funcţiona conform doriei dvs.
Citi sfaturile corespunzătoare din acest man-
ual.
Pentru evitarea accidentării
Avertizare!
Nu puneţi în funiune cuptorul, da
acesta este deteriorat sau prezin
disfuncţii. Înaintea utilizării verifici
urtoarele:
a) Uşa; asiguri- că a se închide core-
spunzător şi deasemenea nu este alini-
a greşit sau deforma.
b) Balamalele si încuietorile de siguranţă;
verifici-le pentru a vă asigura ca nu sunt
rupte ori sbite.
c) Garniturile de etanşare ale ilor şi
suprafele de etanşare; asiguraţi-
ele nu sunt deteriorate.
CONŢINUT
electrolux Instrucţiuni importante de siguranţă
4
d) În cavitatea cuptorului sau pe ă; asigu-
ri-vă nu există urme de lovituri.
e) Cablul de alimentare şi ştecherul; asigu-
ri-vă ele nu sunt deteriorate.
Nicioda nu încercaţi ajustarea, repararea
sau modificarea cuptorului. Este periculos
pentru oricine altcineva decât o persoana
competentă efectueze orice remediere
sau reparaţie ce implică înturarea unui
capac care asigură protecţie împotriva ex-
punerii energiei microundelor.
Nu puneţi în funcţiune cuptorul cu uşa deschisă şi
nu deterioraţi încuietorile de siguranţă.
Nu puneţi în funcţiune cuptorul da între garni-
turile de etanşare ale uşii sau suprafeţele de
etanşare exis elemente străine.
Nu permiteţi acumularea de grăsime sau mur-
dărie pe garniturile de etanşare ale ii şi com-
ponentele adiacente. Respectaţi instruiunile
privind Întreţinere & curăţare. Da nu
menţini cuptorul într-o stare curată,
suprafaţa se poate deteriora şi astfel durata de
viaţă a cuptorului poate fi afectată, respectiv se
pot produce situaţii de pericol.
Persoanele cu PACEMAKER trebuie să se consulte
cu medicul lor sau cu producătorul pacemaker-
ului privind măsurile de precauţie la utilizarea cup-
torului.
Pentru evitarea electrocutării
În niciun caz nu îndepărtaţi arătoarea exterioară.
Niciodată nu turnaţi lichide şi nu introduceţi
obiecte în orificiile închizătorilor de ă sau în ori-
ficiile de ventilare. În cazul în care în cuptor
pătrunde lichid, decuplaţi-l imediat şi scoateţi
ştecherul din priză, iar apoi contactaţi ELEC-
TROLUX serviciu agent local.
Nu scufundaţi cablul de alimentare sau ştecherul
în apă sau în alte lichide.
Nu permiteţi trecerea cablului de alimentare peste
suprafeţe tăioase, cum ar fi de exemplu zona de
evacuare a aerului cald aflată pe partea de sus
spate a cuptorului.
Nu încercaţi înlocuirea becului din cuptor şi nu per-
miteţi înlocuirea acestuia de către persoane neau-
torizate de ELECTROLUX serviciu agent. Dacă
becul se arde, vă rugăm contactaţi furnizorul dvs.
sau ELECTROLUX serviciu agent local.
Dacă cablul de alimentare al acestui aparat se de-
teriorează, el trebuie înlocuit cu un cablu core-
spunzător. Înlocuirea cablului trebuie să se fa de
tehnicianul autorizat al ELECTROLUX serviciu
agent.
Pentru a evita posibilitatea producerii
unei explozii sau fierberea brus
Avertizare!
Lichidele şi alimentele nu trebuie
încălzite în recipiente etanşe,
deoarece recipientele pot exploda.
Niciodată nu folosiţi recipiente etanşe. Înaintea
utilirii scoati elementele de etanşare şi ca-
pacele. Recipientele etanşate pot exploda din
cauza acumurii de presiune, chiar dacă cup-
torul a fost deconectat.
Aveţi grijă la încălzirea lichidelor în cuptorul cu
microunde. Pentru a permite evacuarea bulelor,
folosi recipiente cu gură la.
Încălzirea cu microunde poate duce la fier-
bere înrzia, de aceea recipientul trebuie
manevrat cu atenţie.
Pentru a preveni izbucnirea brus în timpul fier-
berii a unui lichid si posibila opărire:
1. Agiti lichidul înaintea înlzirii/rncălzirii.
2. Vă recomandăm ca la încălzire introduceţi
o tijă din sticlă sau un obiect similar.
3. Pentru a preveni fierberea vulcanică înrzi-
a, du scurgerea timpului de fierbere lăsaţi
lichidul cel pin 20 de secunde în cuptor.
Nu preparaţi ole în coajă şi evitaţi încălzirea
acestora în cuptoarele cu microunde,
deoarece ele pot exploda chiar du ce pe-
rioada de gătire s-a terminat. Pentru gătirea
sau reînlzirea olor care nu au fost bătute
sau amestecate, sfărâmi albuşul şi lbe-
nul, în caz contrar ole pot exploda. Înain-
tea rncălzirii în cuptorul cu microunde,
decojiţi şi runţiţi ouăle.
Înaintea tirii decojiţi alimentele precum
cartofii, rnii şi fructele, în caz contrar ele pot
exploda.
Pentru evitarea arsurilor
Pentru a evita arsurile, când scoati alimentele
din cuptor folosi mijloace de prindere a vaselor
sau măni de burie.
Pentru evitarea arsurilor provocate de vaporii
fierbinţi, întotdeauna deschidi la distanţă mare
de faţă şi mâini recipientele, pungile de popcorn,
pungile de gătit, etc.
Pentru evitarea arsurilor, întotdeauna verifi-
ci temperatura alimentelor, agitaţi ali-
mentele înainte de servire şi acordi ateie
temperaturii alimentelor şi uturilor, dacă
ele sunt servite bebeluşilor, copiilor mici şi
vârstnicilor.
electrolux Instrucţiuni importante de siguranţă
5
Temperatura recipientului nu indică temperatura
reală a alimentului sau a băuturilor; întotdeauna
verifici temperatura alimentelor.
La deschiderea uşii întotdeauna îndertaţi-vă de
cuptor, pentru a evita producerea de arsuri de la
aburul şi căldura excesivă eliberată.
După încălzire ii în felii alimentele umplute
pjite, pentru a permite eliberarea aburilor şi a
evita arsurile.
Ţineţi copiii la distanţă de a sau de părţile acce-
sibile care pot deveni fierbinţi în timpul folosirii
grill-ului. Copii ar trebui ţinuţi la distanţă de cup-
tor pentru ai feri de ardere.
Nu atingi uşa cuptorului, exteriorul cutiei,
spatele cutiei, cavitatea cuptorului, orificiile de
ventilare, accesoriile si alimentele, în timpul
folosirii în modul GRILL, în modul DUAL GRILL si
în timpul operaţiei TIRE AUTOMATĂ deoarece
acestea vor deveni fierbinţi. Înainte de curătare
asiguraţi-vă ca acestea nu sunt fierbinţi.
Pentru a evita folosirea necorespu -
nzătoare a cuptorului de tre copii
Avertizare!
Permiti copiilor utilizarea cuptorului
fără supraveghere doar dacă ei au fost
instruiţi corespunzător, pot folosi cup-
torul în siguranţă şi sunt cotiei de
pericolele utilizării necorespuntoare.
Acest aparat nu este destinat utilirii de tre
persoane (inclusiv copii) cu capaciţi fizice, sen-
zoriale sau psihice reduse şi fără experienţă, dacă
persoana care spunde de siguranţa lor nu le
supraveghea şi nu le-a instruit cu privire la uti-
lizarea corespuntoare a cuptorului.
Copiii trebuie supravegheaţi, pentru a se asigura
că nu se joacă cu aparatul.
Nu sprijini şi nu balansaţi a cuptorului. Nu
vă jucaţi cu cuptorul şi nu-l folosiţi ca jurie.
Copiii trebuie instrui cu privire la măsurile de
siguranţă importante: folosirea mijloacelor de
prindere a vaselor, îndepărtarea cu grijă a ca-
pacelor de pe vasele cu mâncare; acordi de
atenţie ambalajelor (de exemplu materiale care
se autncălzesc) concepute pentru rumenirea
mânrurilor, deoarece ele se pot supraîncălzi.
Alte avertizări
Niciodată nu modificaţi cuptorul.
Cuptorul este conceput pentru
prepararea ncărurilor şi poate fi
folosit doar în acest scop. Nu este
potrivit pentru scopuri comerciale sau
folosirii în laborator.
Pentru o utilizare probleme şi
evitarea defecţiunilor
Nu folosi niciodată cuptorul când este gol, cu
excepţia cazului în care se recomandă în manu-
alul de utilizare, a se vedea pagina 13 nota 2. În
caz contrar cuptorul poate suferi deteriorari.
Când folosiţi o farfurie smălţuită sau un material
care se autoînlzeşte, întotdeauna aşezaţi un
material izolator -cum ar fi o farfurie de porţe-
lan- sub această farfurie, cu scopul de a evita de-
teriorarea platoului rotativ şi a suportului
platoului rotativ sub influenţaldurii. Timpul
de prncălzire specificat pentru fiecare fel de
ncare nu trebuie depăşit.
Nu folosi ustensile de metal, care reflectă mi-
croundele şi pot cauza arc electric. Nu puni
cutii de conserve în cuptor.
Folosi doar platoul rotativ şi suportul platoului
rotativ. Nu puneţi în funcţionare cuptorul fără
platoul rotativ.
Pentru a preveni ruperea platoului rotativ:
a) Înaintea curăţării platoului rotativ cu apă,
saţi-l să se răcească.
b) Nuezaţi alimente sau ustensile fierbinţi pe
platoul rotativ rece.
c) Nuezaţi alimente sau ustensile reci pe pla-
toul rotativ fierbinte.
În timpul funcţionării nu acoperi apărătoarea
exterioa.
A nu se utiliza recipiente de plastic pentru mi-
crounde da dupa utilizarea modului GRILL,
DUAL GRILL şi după lucrul în modul TIRE AU-
TOMATĂ cuptorul este fierbinte, deoarece aces-
tea se pot topi. Recipientele din plastic nu
trebuie utilizate în modurile de lucru descrise
mai sus, doar dacă producatorul recipientului
subliniază faptul se pot utiliza.
Important:
Danu sunteţi sigur de modul de conectare al
cuptorului, va rugăm consultaţi un electrician
calificat autorizat.
Nici producătorul şi nici furnizorul nu îşi asumă
răspunderea pentru deteriorarea cuptorului sau
pentru accidentările apărute ca urmare a nere-
spectării procedurilor corecte de racordare elec-
trică.
Ocazional pot area vapori de a şi pituri
pe perii cuptorului sau în jurul garniturii de
etanşare a ii şi pe suprafele de etaare.
Acesta este un proces normal şi nu este un
semn de scurgere sau defecţiune la cuptorul cu
microunde.
electrolux Prezentarea aparatului
6
PREZENTAREA APARATULUI
Verificaţi să fie livrate toate accesoriile:
Platou rotativ
Suport platou rotativ
Grătar înalt
Grătar scund
4 şuruburi de fixare (nu apar în poză)
Introduceţi suportul platoului rotativ în garnitura aflată pe fun-
dul cuptorului.
Apoi aşezaţi platoul rotativ pe suport.
Pentru a evita crăparea platoului rotativ, asiguraţi-vă că vasele
sau recipientele sunt ridicate destul peste marginea platoului
atunci când le scoateţi din cuptor.
Important:
Când comandaţi accesorii, vă rugăm menţionaţi două aspecte: co-
municaţi furnizorului local sau Centrului Service local denumirea
componentei şi a modelului.
1
2
3
4
5
Element de încălzire Gril
Margine frontală
Bec cuptor
Panou de control
Buton DESCHIDERE USĂ
Plăcuţă de protecţie a ghidului de unde
Cavitate cuptor
Garnitură de etanşare
Garnituri de etanşare uşă şi suprafeţe de
etanşare
Puncte de fixare (4 puncte)
Orificii de ventilare
Carcasă exterioară
Apărătoare spate
Cablu de alimentare
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Cuptorul cu microunde & accesorii
1
2
3
4
5
678
9
10
1
2
3
4
14
11
12
13
electrolux Prezentarea aparatului & înainte de prima utilizare
7
PANOU DE CONTROL
ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE
Cuptorul are un ceas cu 12 şi 24 de ore.
Exemplu: Pentru a seta ora la 11:30 (ceas cu
12 ore).
1. Racordaţi cuptorul.
2. Apare afişajul: .
3. Rotiţi butonul TEMPORIZATOR/GREUTATE
pentru a ajusta ora.
4. Apasăţi butonul START/+30 o dată apoi
rotiţi cursorul TEMPORIZATOR/GREUTATE
pentru potrivirea minutelor.
5. Apăsaţi butonul START/+30.
6. Verificaţi afişajul: .
Important:
1. Puteţi roti butonul TEMPORIZATOR/GREU-
TATE în sens orar sau antiorar.
2. Dacă apăsaţi butonul STOP, timpul va fi
setat automat pe .
Setarea ceasului
Indicatorii afişajului digital
Grill
Cuptor cu microunde
Dual
Ceas
Stadii de gătire
Indicatoare GĂTIRE AUTOMATĂ
Buton TIRE AUTOMATĂ
Buton DECONGELARE AUTOMATĂ
Buton NIVEL PUTERE
Buton GRILL
Buton TEMPORIZATOR/GREUTATE
Buton START/+30
Buton STOP
Buton DESCHIDERE U
Plus/Minus
Auto decongelare
ine
Decongelare
automa
Greutate
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
electrolux Înainte de prima utilizare
8
Exemplu: Pentru a seta ceasul de la 12H la
24 H sau 24H la 12H.
1. Deschideţi uşa. Apăsaţi butonul
START/+30 pentru 5 secunde. Cuptorul va
emite un sunet scurt. Apăsaţi o dată bu-
tonul START/+30, apoi pentru setarea orei
rotiţi butonul TEMPORIZATOR/GREUTATE.
Folosirea butonului STOP
Folosiţi butonul STOP pentru:
1. A şterge o eroare de programare.
2. Prin apăsarea o dată, oprirea temporară a
cuptorului în timpul gătirii.
3. Prin apăsare de două ori, anularea unui
program în timpul gătirii.
Funcţia de protecţie copii
Cuptorul are o funcţie de siguranţă care
previne punerea în funcţiune a cuptorului de
către copii. Dacă această funcţie este acti-
vată, nicio componentă a cuptorului nu va
funcţiona până ce funcţia de blocare nu este
dezactivată.
Exemplu: Pentru a seta funcţia de protecţie
copii.
1. Apăsaţi butonul STOP pentru 5 secunde.
Cuptorul va emite două sunete scurte şi pe
afişaj apare 'LOC':
Notă:
Pentru a dezactiva funcţia de protecţie
copii apăsaţi timp de 5 secunde butonul
stop, atunci cuptorul va emite două
sunete scurte şi se afişează timpul.
Funcţia de protecţie copii nu poate fi se-
tată dacă ora nu este setată.
Exemplu: Pentru a seta ora la 23:30 (ceas cu
24 ore).
1. Racordaţi cuptorul.
2. Apare afişajul: .
3. Apăsaţi butonul START/+30. Apare afişa-
jul: .
4. Rotiţi butonul TEMPORIZATOR/GREUTATE
pentru a ajusta ora.
5. Apăsaţi o dată butonul START/+30, apoi
pentru setarea minutelor rotiţi butonul
TEMPORIZATOR/GREUTATE.
6. Apăsaţi butonul START/+30.
7. Verificaţi afişajul: .
Important:
1. Puteţi roti butonul TEMPORIZATOR/GREU-
TATE în sens orar sau antiorar.
2. Dacă apăsaţi butonul STOP, timpul va fi
setat automat pe .
Ajustarea timpului când ceasul
este setat
Exemplu: Pentru a seta ora la 11:45 (ceas cu
12 ore).
1. Deschideţi uşa.
2. Apăsaţi butonul START/+30 pentru 5 se-
cunde. Cuptorul va emite un sunet scurt.
Rotiţi butonul TEMPORIZATOR/GREUTATE
pentru a ajusta ora.
3. Apăsaţi o dată butonul START/+30, apoi
pentru setarea minutelor rotiţi butonul
TEMPORIZATOR/GREUTATE.
4. Apăsaţi o dată butonul START/+30.
5. Verificaţi afişajul: .
Exemplu: Pentru a seta ora la 23:45 (ceas cu
24 ore).
1. Deschideţi uşa.
2. Apăsaţi butonul START/+30 pentru 5 se-
cunde. Cuptorul va emite un sunet scurt.
Rotiţi butonul TEMPORIZATOR/GREUTATE
pentru a ajusta ora.
3. Apăsaţi o dată butonul START/+30, apoi
pentru setarea minutelor rotiţi butonul
TEMPORIZATOR/GREUTATE.
4. Apăsaţi o dată butonul START/+30.
5. Verificaţi afişajul: .
electrolux Sfaturi privind gătirea folosind cuptorul cu microunde
9
SFATURI PRIVINDTIREA FOLOSIND CUPTORUL CU MICROUNDE
Gătirea folosind cuptorul cu microunde
Pentru a găti/decongela mâncare în cuptorul
cu microunde, energia microundelor trebuie
să treacă prin recipient, pentru a penetra ali-
mentul. Din acest motiv, trebuie ales un vas
de gătit potrivit.
Farfuriile rotunde/ovale sunt preferate celor
dreptunghiulare/lungi, deoarece alimentele
din colţuri tind să se prăjească.
Pentru a asigura o încălzire uniformă, este
important să amestecaţi mâncarea.
După gătire este important să lăsaţi alimen-
tul câtva timp, astfel căldura se va dispersa în
mod uniform.
Caracteristicile alimentelor
Compoziţie Alimentele cu conţinut mare de grăsime sau zahăr (de ex. budinca de Crăciun,
plăcinte cu fructe) necesită un timp mai scurt de încălzire. Aveţi grijă, deoarece
în urma supraîncălzirii se pot produce incendii.
Densitate Densitatea alimentelor afectează timpul de gătire necesar. Alimentele uşor
poroase, cum ar fi prăjiturile sau pâinea, se coc mai repede decât alimentele
dense precum cele prăjite şi ghiveciul.
Cantitate Odată cu cresterea cantităţii de alimente din cuptor, trebuie crescut si timpul de
gătire. Ex. patru cartofi vor lua mai mult timp decât doi.
Mărime Bucăţile de alimente mici sunt gătite mai repede decât cele mari, deoarece mi-
croundele pot penetra din toate părţile către centru. Pentru o coacere uniformă,
toate bucăţile trebuie să aibă aceeaşi mărime.
Formă Alimentele care nu au o formă regula, cum ar fi pieptul de pui şi pulpa de pare, se
tesc într-un timp mai lung în zonele mai groase. În cuptorul cu microunde formele
rotunde se tesc mai uniform det formele dreptunghiulare.
Temper-
atura
alimentelor
Temperatura iniţia a alimentelor afectează timpul de gătire necesar. Alimentele con-
gelate se vor găti mai târziu det cele la temperatura camerei. Tăii alimentele cu
umplutură-de exemplu gogoele-pentru a elimina ldura sau aburii.
Tehnici de gătire
Aranjare Aşezati păile cele mai groase ale alimentelor spre partea exterioară al vasului, ex. Pulpe in-
ferioare.
Capac Folosiţi folie adezivă cu aerisire pentru cuptoare cu microunde sau capac potrivit.
Despicare Alimentele cu coajă, pieliţă sau membrană trebuie tăiate în mai multe locuri înaintea gătirii
sau încălzirii, deoarece poate acumula abur şi alimentul poate exploda. Astfel de alimente
sunt: cartofi, peşte, pui, cârnaţi.
Important:Ouăle nu trebuie încălzite sau fierte folosind microundele, deoarece pot ex-
ploda şi după ce procesul de gătire a luat sfârşit.
Se amestecă,
se întorc si
se rearanjea
Pentru o tire uniformă este eseială agitarea, întoarcerea şi rearanjarea alimentului în
timpul gătirii. Întotdeauna agitaţi şi rearanjaţi alimentele din exterior către centru.
Perioada de
repaus
După gătire este important să lăsaţi alimentul câtva timp, astfel căldura se va dispersa în
mod egal.
Protejare Unele zone ale alimentului decongelat pot fi supraîncălzite. Zonele predispuse
supraîncălzirii -de exemplu picioarele şi aripile puilor- pot fi acoperite cu bucăţi mici de folie
ce reflectă microundele.
electrolux Sfaturi privind gătirea folosind cuptorul cu microunde
10
Vase de gătit sigure pentru cuptorul cu microunde
Vase de gătit
Siguranţă sub
aiunea mi-
croundelor
Comentarii
Folie de aluminiu /
recipiente din folie
4 / 8
Împotriva supraînlzirii alimentelor, puteţi utiliza ca scut folii
mici de adezive. Ţineţi folia la o distanţă de cel pin 2 cm faţă
de perii cuptorului, deoarece se poate forma un arc electric.
Nu sunt recomandate recipientele din folie, da folosirea în
cuptoare cu microunde nu este specificată de producători. Re-
specti întocmai instrucţiunile.
Farfurii smălţuite
4
Întotdeauna respectaţi instrucţiunile producătorilor. Nu depăşi
timpul de gătire specificat. Procedi cu gri, deoarece aceste
farfurii se pot suprncălzi.
Poelan şi ceramice
4 / 8
Porţelanul, olăria, ceramicele emailate şi porţelanul fosfatic sunt
potrivite de obicei, excepnd cele cu decorii metalice.
Produse din sticlă,
de exemplu Pyrex ®
4
Avi grijă, deoarece produsele din sticlă se pot crăpa şi sparge,
dasunt înlzite brusc.
Metal
8
Nu este recomandată utilizarea vaselor din metal când utilizaţi
puterea microundelor deoarece, vor provoca arc electric ce va
duce la producerea de incendii.
Plastic / polistiren, de
exemplu recipientele
fast food
4
Avi grijă deoarece unele recipiente se deformează, se topesc
sau se decolorea la temperaturi înalte.
Folie adezivă
4
Nu trebuie sa atingi alimentele iar acestea trebuie înţepate
elibereze aburul.
Pungi de congelare /
de prăjire
4
Trebuie tăiate pentru a se permite evacuarea aburului. Asigu-
ri- că pungile sunt potrivite pentru folosirea în cuptorul cu
microunde. Nu folosi elemente de legare din plastic sau metal,
deoarece ele se pot aprinde sub aiunea arcului.
Tăvi de hârtie, pa-
hare şi rtie de
bucătărie
4
Se folosesc doar pentru înlzire sau absorbirea umezelii. Aveţi
gri, deoarece în urma supraîncălzirii se pot produce incendii.
Recipiente din paie
şi lemn
4
Întotdeauna supraveghei cuptorul când folosi aceste materi-
ale, deoarece prin suprncălzire se pot produce incendii.
Hârtie reciclată
şi ziare
8
Pot conţine elemente de metal care în urma arcului electric pot
produce incendii.
electrolux Operarea cuptorului cu microunde
11
OPERAREA CUPTORULUI CU MICROUNDE
GĂTIREA FOLOSIND CUPTORUL CU MICROUNDE
Cuptorul poate fi programat până la 90 de
minute. Valoarea introdusă pentru timpul de
gătire variază între 15 secunde la cinci
minute. Aceasta depinde de durata totală al
timpului de gătit aşa cum se prezintă în tabel.
Cuptorul are 6 niveluri de putere:
DECONGELARE MANUALĂ
Pentru dezgheţare manuală (fară utilizarea
funcţiei de Auto dezgheţare), folosi 270 W. Pe
afişaj va apărea simbolul de dezgheţare de te
ori e selectat acest nivel de putere.
NIVELURILE DE PUTERE ALE CUPTORULUI
Exemplu: Pentru încălzirea supelor pentru 2
minute şi 30 de secunde la o putere a mi-
croundelor de 630 W.
1. Apăsaţi de două ori butonul de selectare a
puterii.
2. Introduceţi durata prin rotirea cursorului
TEMPORIZATOR/GREUTATE în sensul
acelor ceasornicului/contra-acelor ceasor-
nicului pînă când este afisată valoarea
2:30.
3. Apăsaţi butonul START/+30.
4. Verificaţi afişajul:
Important:
Dacă nu e setat nivelul de putere, aceasta se
fixează automat HIGH/900 W.
x2
x1
W = WATT
Perioa de tire Unitate de rire
0-5 minute 15 secunde
5-10 minute 30 secunde
10-30 minute 1 minut
30-90 minute 5 minute
Setări
putere
Mod de utilizare sugerat
900 W/
MARE
Utilizat pentru gătire rapidă sau reîncălzire ex. supă, caserole, conserve, băuturi calde,
legume, peste, etc.
630 W Regim folosit pentru tire pentru o perioadă mai lungă a alimentelor dense cum ar fi artic-
ulaţii prăjite, felii de carne şi alimente pe platou, dar şi pentru alimente mai sensibile cum ar
fi sosurile de brânză şi pandişpan. La această setare cu valori reduse sosul nu va clocoti şi ali-
mentele vor fi gătite uniform fără să se prăjească în păile laterale.
450 W În cazul mâncărurilor dense, care necesită o perioadă de gătire mai lungă, de exemplu
carne de vită, se recomandă acest nivel de putere pentru a se asigura frăgezimea rnii.
270 W /
DECONGE-
LARE
Pentru decongelare selectaţi acest nivel de putere, care asigură o decongelare uniformă a
alimentelor. Această setare este ideală şi pentru fierberea uşoară a orezului, a pastelor, a
găluştelor şi gătirea cremei de o.
90 W Pentru dezgheţare uşoară, ex. smânnă sau produse de patiserie.
0 W Pentru regim de aşteptare/temporizator bucătărie.
Notă:
Dacă uşa este deschisă în timpul procesu-
lui de gătire, contorizarea timpului de
gătire afişat digital se întrerupe automat.
Contorizarea timpului de gătire este relu-
ată din nou dacă uşa s-a închis şi s-a
apăsat butonul START/+30.
Apăsaţi butonul PUTERE o dată pentru a
afla nivelul puterii în timpul gătirii.
Puteţi mări ori micşora durata de gătire în
timpul operaţiunii prin rotirea butonului
TEMPORIZATOR/GREUTATE.
Puteţi să modificaţi nivelul de putere în
timpul perioadei de gătire, apăsând bu-
tonul de putere o dată.
Pentru anularea unui program în timpul
gătirii, apăsaţi butonul STOP de doua ori.
Temporizatorul de bucătărie
Exemplu: Pentru a seta temporizatorul de
bucătărie la 7 minute.
1. Apăsaţi butonul nivelului de putere de 7
ori.
2. Introduceţi durata prin rotirea cursorului
TEMPORIZATOR/GREUTATE în sensul
acelor ceasornicului/contra-acelor ceasor-
nicului pînă când este afisată valoarea
7:00.
3. Apăsaţi butonul START/+30.
4. Verificaţi afişajul:
Notă:
Pentru pauza temporizatorului apăsaţi bu-
tonul STOP. Pentru a relua durata apăsaţi
START/+30, pentru a iesi apăsaţi din nou
STOP.
Adăugaţi 30 de secunde
Butonul START/+30 vă permite activarea ur-
mătoarelor două funcţii:
1. Pornirea direc
Puteţi începe sa gătiţi cu nivelul puterii
microundelor la 900 W/HIGH pentru 30 de
secunde ţinând apăsat butonul
START/+30.
2. Prelungirea timpului de gătire
Puteti prelungi timpul de gătire cu multi-
plii a 30 de secunde dacă ţineţi apăsat bu-
tonul în timpul functionării.
Notă:
Deasemenea puteti acţiona funia +30 se-
cunde si pe timpul lucrului în modul Grill.
Nu puteţi utiliza această funcţie în timpul
funcţionării în modurile GĂTIRE AU-
TOMATĂ sau DECONGELARE AUTOMATĂ.
Plus & minus
Funcţiile PLUS si MINUS activează
scăderea sau creşterea duratei de gătire la
utilizarea programelor automate.
Dacă preferaţi cartofii fierţi dar tari, folosiţi
MINUS .
Alternativ, dacă preferaţi cartofi fierţi mai
moi, acţionati PLUS .
Exemplu: Pentru a găti 0.3 kg de cartofi fierţi.
1. Selectaţi meniul dorit prin apăsarea de
două ori a butonului GĂTIRE AUTOMATĂ.
2. Rotiţi butonul TEMPORIZATOR/GREUTATE
până când apare 0.3 kg.
3. Apăsaţi butonul putere o dată pentru a se-
lecta PLUS .
electrolux Operarea cuptorului cu microunde
12
x1
x7
x1
x1
x1
x2
electrolux Operarea cuptorului cu microunde
13
4. Apăsaţi butonul START/+30.
5. Verificaţi afişajul:
Notă:
Pentru a anula PLUS/MINUS, apăsaţi butonul
nivelului de putere de 3 ori.
Dacă selectaţi PLUS, va fi afişat .
Dacă selectaţi MINUS, pe afişaj va apărea .
Gătire grill & dual grill
Acest cuptor cu microunde are do moduri de
tire GRILL:
1. Doar grill.
2. Dual Grill (grill combinat cu microunde).
Important:
1. Pentru modul grill este recomandat utilizarea
gtarelor înalt si scund.
2. La prima utilizare a modului grill s-ar putea
sa siiţi miros de fum sau de ars, acesta este
un lucru normal si nu indio defecţiune a
cuptorului. Pentru a evita acest lucru la prima
utilizare în modul grill, lasati sa funcţioneze
în acest mod ră alimente timp de 20 de
minute.
Gatire doar grill
Acest mod poate fi utilizat pentru a prăji/maroni
alimentele.
Exemplu: Pentru a prăji inea 4 minute.
1. Se apasă butonul grill o da.
2. Introduci durata prin rotirea cursorului
TEMPORIZATOR/GREUTATE în sensul acelor
ceasornicului/contra-acelor ceasornicului
nd este afisată valoarea 4:00.
3. Asaţi butonul START/+30.
4. Verifici afajul:
Gătirea în modul dual grill
Acest mod foloseşte o combinaţie dintre
modul Grill si puterea microundelor (90 W to
630 W). Nivelul puterii microundelor este
presetat la valoarea de 270 W.
Exemplu: Pentru a prepara frigărui la grill
timp de 7 minute în modul DUAL GRILL (450 W).
1. Apăsaţi butonul grill de trei ori.
2. Introduceţi durata prin rotirea cursorului
TEMPORIZATOR/GREUTATE în sensul
acelor ceasornicului/contra-acelor ceasor-
nicului pînă când este afisată valoarea
7:00.
3. Apăsaţi butonul START/+30.
4. Verificaţi afişajul:
Gătire multisecvenţială
O secvenţă de 3 etape (maxim) poate fi pro-
gramată folosind combinaţii ale MICROWAVE,
GRILL or DUAL GRILL.
Exemplu: Pentru a găti:
2 minute si 30 secunde la
puterea de 630 W (Etapa 1)
doar 5 minute în modul grill (Etapa 2)
Etapa 1
1. Apăsaţi butonul de pornire de doua ori.
x1
x1
x1
x1
x3
Buton Seri putere
Grill x 1 0 W
Grill x 2 270 W
Grill x 3 450 W
Grill x 4 630 W
Grill x 5 0 W
x2
electrolux Operarea cuptorului cu microunde
14
2. Introduceţi durata dorită prin rotirea bu-
tonului TEMPORIZATOR/GREUTATE
în sensul acelor ceasornicului pâna când
este afisată valoarea 2:30.
3. Verificaţi afişajul:
Etapa 2
1. Se apasă butonul grill o dată.
2. Introduceti durata de gătire dorită prin
rotirea butonului TEMPORIZATOR/GREU-
TATE în sensul acelor ceasornicului pâna
când este afisată valoarea 5:00.
3. Apăsaţi butonul START/+30.
4. Verificaţi afişajul:
Cuptorul va începe sa gătească pentru durata
de 2 minute si 30 de secunde la puterea de
630 W si apoi pentru o durata de 5 minute
doar în modul grill.
x1
x1
electrolux Operarea cuptorului cu microunde
15
Modurile GĂTIRE AUTOMATĂ si DECONGE-
LARE AUTOMATĂ vor funcţiona automat la
modul si timpul de gătire corect. Puteţi alege
pasii 6 de la GĂTIRE AUTOMATĂ si 2 de la DE-
CONGELARE AUTOMATĂ.
Gătire automată
Exemplu: Pentru a găti 0,3 kg de cartofi.
1. Selectaţi meniul dorit prin apăsarea de
două ori a butonului GĂTIRE AUTOMATĂ.
2. Rotiţi butonul TEMPORIZATOR/GREUTATE
până când apare 0,3 kg.
3. Apăsaţi butonul START/+30.
4. Verificaţi afişajul:
Când e necesa o actiune din partea dvs. (ex.
întoarcerea alimentului) cuptorul se va opri din
funcţionare si se va auzi un sunet de clopoţel,
timpul rămas si un indicator vor clipi pe afisaj.
Pentru continuareatirii asaţi butonul
START/+30. La sfârşitul timpului de tire au-
tomată, programul se va opri automat. Se de-
clanşea alarma şi simbolul pentru tire
lpâie. Du 1 minut se va declaa sunetul de
ateionare şi se afea ora zilei.
Decongelarea Automată
Exemplu: Pentru a decongela 0,2 kg de
pâine.
1. Selectaţi meniul necesar apăsând butonul
DECONGELARE AUTOMATĂ
de doua ori.
2. Rotiţi butonul TEMPORIZATOR/GREUTATE
până când pe afişaj apare 0,2.
3. Apăsaţi butonul START/+30.
4. Verificaţi afişajul:
Când e necesară o actiune din partea dvs. (ex.
întoarcerea alimentului) cuptorul se va opri
din funcţionare si se va auzi un sunet de
clopoţel, timpul rămas si un indicator vor clipi
pe afisaj. Pentru continuarea gătirii apăsaţi
butonul START/+30. La sfârşitul timpului de
decongelare automată, programul se va opri
automat. Se declanşează alarma şi simbolul
pentru gătire pâlpâie. După 1 minut se va de-
clanşa sunetul de atenţionare şi se afişează
ora zilei.
x2
x1
x1
x2
FUNCŢIA DE GĂTIRE & DECONGELARE AUTOMATĂ
tire
Automa
Simbol Setare
Băuturi Cuptor cu mi-
crounde
Cartofi fierti/
Cartofi copti
Cuptor cu mi-
crounde
Frigărui la grill Microunde + grill
File de peşte
gratinat
Microunde + grill
Pui la grill Microunde + grill
Gratin Microunde + grill
Aliment Simbol Setare
Carne/pte/car
ne de pasăre
Cuptor cu mi-
crounde
Pâine Cuptor cu mi-
crounde
tire au-
tomată
Greutate (uniţi de
crtere) / ustensile
Buton Procedură
Băuturi
(Ceai/Cafea)
1-6 căni
1 cană= 200 ml
Aşezaţi cana pe marginea platoului rotativ.
Cartofi fiei si
copţi
0,2 - 1,0 kg (100 g)
Castron si capac
Cartofi fiei: Curăţaţi cartofii si taiati-i .
Cartofi copti: Alegi cartofi de rimi similare şi
slaţi-i.
Puneţi cartofii fiei sau copţi într-un castron.
Adaugaţi cantitatea de apă necesară (per 100
g), approx 2 linguri si puţina sare.
Acoperiţi vasul cu un capac.
Când se aude sunetul clopoţelului, amestecaţi
şi apoi re-acoperiţi.
După gătire lăsaţi vasul aprox. 2 minute.
Frigărui la grill 0,2 - 0,8 kg (100 g)
Gtarul înalt
Vezi reţeta pentru „Frigărui la grill” de la pag-
ina 18.
Se asează pe grătarul înalt si se găteşte.
Când se aude sunetul clopoţelului, întoarceţi.
După tire, se scoate si se pune pe un pla-
tou si se servte. (Nu e nevoie de timp de
asteptare.)
File de peşte
gratinat
0,5 kg - 1,5 kg * (100 g)
Vas gratinare
Gtar scund
Vezi reţeta pentru File de peşte gratinat” de la
paginile 18.
* Masa totală a tuturor ingredientelor.
Pui la grill 0,9 kg - 1,8 kg (100 g)
Farfurioară
Gtar scund
Amestecaţi 2 linguri de ulei, 1 lingu boia de
ardei, sare si piper si stropiţi puiul cu acest
amestec.
Se înţeapă pielea de pe pui.
Asezaţi puiul cu pieptul în jos în farfurioară.
Se aşează pe grătarul scund si se găteste.
Când se aude sunetul clopoţelului, întoarceţi.
Dupa gătire, se lasă aprox. 3 min în cuptor, se
scoate si se ează pe un platou pentru servire.
Gratin 0,5 - 1,5 kg * (100 g)
Vas gratinare
Gtar scund
Vezi reţeta pentru Gratin de la pagina 19.
* Masa totală a tuturor ingredientelor.
electrolux Diagrame de programe
16
DIAGRAME DE PROGRAME
Diagrame de gătire automată & decongelare automată
x1
x2
x3
x4
x5
x6
Important: Alimentele răcite sunt gătite de la 5
o
C, alimentele congelate de la -18
o
C.
tire au-
tomată
Greutate (uniţi de
crtere) / ustensile
Buton Procedură
Carne, peşte
pasăre
(Peşte întreg,
peşte
prăjit, file de
peşte, pulpe de
pui, piept de
pui, carne to-
cată, cotlete,
burgeri, cârnati)
0,2 - 1,0 kg (100 g)
Farfurioară l
Puneţi alimentul într-o farfurioară şi aşezaţi far-
furioara în centrul platoului rotativ.
Când se declanşează sunetul de alarmă, în-
toarceţi alimentul, rearanjaţi sau separi ingre-
dientele. Protejaţi păile mai subţiri şi locurile
care se pot suprncălzi cu folie de aluminiu.
După decongelare, pentru 15-45 min. înveliţi
alimentul într-o folie de aluminiu, până când
are loc decongelarea completă.
Notă:Procedura nu este valabilă pentru carnea
de pasăre întreagă.
Carne toca: Când se declanşează sunetul de
alarmă, întoarceţi alimentul. Dacă este posibil,
îndepărtaţi păile decongelate.
Pâine 0,1 - 1,0 kg (100 g)
Farfurioară
Distribuiţi alimentul într-o farfurioară şi ezaţi
farfurioara în centrul platoului rotativ.
Pentru 1,0 kg aşezaţi alimentul direct pe platoul
rotativ.
Când se declanşează sunetul de alarmă, în-
toarceţi alimentul, rearanjaţi şi îndepărtaţi feliile
decongelate.
După decongelare înveliţi alimentul într-o folie
de aluminiu, şi pentru 5-15 min. saţi-l până
când are loc decongelarea completă.
electrolux Diagrame de programe
17
x1
x2
Notă:
Introduceţi doar greutatea alimentului. Nu
includeţi greutatea recipientului.
În cazul alimentelor care cântăresc mai
mult sau mai puţin decât greutăţile/can-
tităţile date în diagramele pentru gătire
automată & decongelare, folosiţi regimul
manual.
Temperatura finală variază conform tem-
peraturii iniţiale. Verificaţi ca alimentul să
nu fie fierbinte după gătire.
Când se impune o acţiune (de exemplu în-
toarcerea alimentului), cuptorul se opreşte
şi se declanşează alarma, iar timpul de
gătire rămas şi indicatorul se vor aprinde
intermitent pe afişaj. Pentru continuarea
gătirii apăsaţi butonul START/+30.
După funcţionare în modurile
Micro/Grill/Dual grill, poate să pornească
ventilatorul de răcire.
Important: Decongelare automată
1. Steak-urile şi cotletele pot fi congelate
unitar.
2. Carnea tocată trebuie congelată sub o
formă subţire.
3. După întoarcere, părţile dezgheţate se
acoperă cu o folie mica adezivă.
4. Carnea de pui trebuie procesată imediat
după decongelare.
Important: Alimentele răcite sunt gătite de la 5
o
C, alimentele congelate de la -18
o
C.
REŢETE PENTRU GĂTIRE AUTOMATĂ
electrolux Diagrame de programe
18
Grill frigărui
File de peşte gratinat, ‘Esterhazy
1. Se pun legumele, untul şi condimentele într-o
caserolă şi se ameste bine. Se găteşte timp
de 2-6 min la 900 W în funie de cantitate.
2. Se spa ptele, se usu şi se stropeşte cu
zea de ie şi sare.
3. Se amestecă smânna cu legumele şi se
condimentea din nou.
4. Se pune jutate din coinutul de legume
într-un vas pentru gratinat. Se ea
peştele, apoi se acoperă cu restul de
legume.
5. Se presa caşcaval Gouda deasupra, se
ează pe gtarul scund şi se teşte pe
modul GĂTIRE AUTOMATĂ File de pte
gratinate.
6. Du gătire lăsaţi vasul aprox. 5 minute.
File de peşte gratinate ‘Italian
1. Se spa ptele, se usu şi se stropeşte cu
zea de laie, sare si pas de hamsii.
2. Se aşează într-un vas de gratinat.
3. Se presară caşcaval Gouda peste peşte.
4. Se aşează feliile de roşii peste caşcaval.
5. Se condimentează cu sare, piper si
amestecuri de mirodenii.
6. Se scurge Mozarella, se taie felii si se
aşează peste roşii. Se presară busuioc
peste caşcaval.
7. Se aşează vasul pentru gratinat pe gră-
tarul scund si se găteşte pe modul GĂTIRE
AUTOMATĂ „ File de peste gratinate.
8. După gătire lăsaţi vasul aprox. 5 minute.
1. Însiraţi carne si legume alternativ, pe 4
beţisoare de lemn pentru frigărui.
2. Se amestecă uleiul cu condimentele şi se
aplică cu pensula peste kebab.
3. Se aşează kebab-urile pe grătarul înalt si
se găteşte pe modul GĂTIRE AUTOMATĂ
„Frigărui grill.
4 bucăţi
400 g cotlete de porc, tăiate
100 g snină bacon
100 g ceapă, taiată în patru
250 g roşii, tăiate în patru
100 g ardei verde, tăiat
2 lingură ulei
4 linguriţă boia de ardei
sare
1 linguriţă ardei roşu
1 linguriţă sos worcester
0,5 kg 1,0 kg 1,5 kg
230 g 450 g 680 g fileu de pte
100 g 200 g 300 g praz (tăiat sub forma de
inele)
20 g 40 g 60 g ceapă (feliate subţire)
40 g 100 g 140 g morcov (răzuit)
10 g 15 g 20 g unt sau margarină
sare, piper si nucşoară
1 lin-
gură
1
1
/
2
lin-
guri
2 lin-
gură
zeamă de lamâie
50 g 100 g 150 g creme fraiche
50 g 100 g 150 g Caşcaval Gouda (răzuit)
0,5 kg 1,0 kg 1,5 kg
200 g 430 g 630 g fileu de peşte
1
/
2
linguri
1
lingură
1
1
/
2
linguri
zeamă de lamâie
1
/
2
linguri
1
lingură
1
1
/
2
linguri
pastă de hamsii
30 g 50 g 80 g сaşcaval Gouda (răzuit)
sare şi piper
150 g 300 g 450 g rii proaspete
1
lingură
1
1
/
2
linguri
2
lingură
mirodenii mixte
mărunţite
100 g 180 g 280 g Mozzarella
1
/
2
linguri
3
/
4
linguri
1
lingură
Busuioc (maruntit)
electrolux Diagrame de programe
19
Spanac gratin
1. Se amestecă împreună frunzele de
spanac cu ceapă si se condimentează cu
sare, piper si nucşoară.
2. Se unge vasul pentru grătinare. Se aşează
în vas pe straturi alternative feliile de
cartof, şunca tăiată, şi spanacul. Pe stratul
de deasupra se aşează spanacul.
3. Se bat ouăle împreună cu smântâna, se
adaugă sare, piper şi se toarnă peste
gratin.
4. Se acoperă gratinul cu caşcaval răzuit.
5. Se aşează pe grătarul scund si se gateşte
în modul GĂTIRE AUTOMATĂ „Gratin”.
6. După gătire se aşteaptă 5-10 min.
Cartofi şi dovleac gratin
1. Se unge vasul pentru gratinat şi se aşează
pe straturi alternative, feliile de cartofi si
cele dovleac.
2. Se bat ouăle împreună cu smântâna, se
condimentează cu sare, piper si usturoi şi
se toarnă peste gratin.
3. Se presară gratin-ul cu caşcaval răzuit.
4. La final se presară gratin-ul cu miez de
seminţe de floarea soarelui.
5. Se aşează pe grătarul scund si se gateşte
în modul GĂTIRE AUTOMATĂ „Gratin”.
6. După gătire se aşteaptă 5-10 min.
0,5 kg 1,0 kg 1,5 kg
150 g 300 g 450 g frunze de spanac (fierte)
15 g 30 g 45 g ceapă (tocată mărunt)
sare, piper si nucşoară
5 g 10 g 15 g unt sau margarină (pen-
tru a unge vasul)
150 g 300 g 450 g cartofi fiei (feliaţi)
35 g 75 g 110 g şuncă fiartă (cuburi)
50 g 100 g 150 g creme fraiche
1 2 3 ouă
40 g 75 g 115 g caşcaval răzuit
0,5 kg 1,0 kg 1,5 kg
5 g 10 g 15 g unt sau margarină (pen-
tru a unge vasul)
200 g 400 g 600 g cartofi fiei (feliaţi)
115 g 230 g 345 g dovlecel (feliat subţire)
75 g 150 g 225 g creme fraiche
1 2 3 ouă
1
/
2
1 2 caţei de usturoi (zdrobit)
sare şi piper
40 g 80 g 120 g сaşcaval Gouda zuit
10 g 20 g 30 g miez de seminţe de
floarea soarelui
electrolux Diagrame de programe
20
Abrevieri folosite
tbsp = lingură ceaşcă = cu o ceaşcă g = gram ml = mililitru min = minute
tsp = linguriţă KG = kilogram l = litru cm = centimetru
DIAGRAME DE GĂTIRE
Încălzirea alimentelor & băuturilor
Alimente/
uturi
Cantitate
-g/ml-
Setare Putere
-Nivel-
Timp
-Min-
Mod de preparare
Lapte 1 ceaşcă 150 Micro 900 W aprox. 1 nu acoperiţi
A 1 cană
6 căni
1 vas
150
900
1000
Micro
Micro
Micro
900 W
900 W
900 W
aprox. 2
8-10
9-11
nu acoperiţi
nu acoperiţi
nu acoperiţi
Platou (legume,
carne si garnitură)
400 Micro 900 W 4-6 se stropeşte cu puţi apă pe sos, se pune ca-
pacul, se întorc alimentele când sunt pe jumă-
tate gata preparate
Supă / tocană 200 Micro 900 W 1-2 acoperiţi şi agitaţi du încălzire
Legume 200
500
Micro
Micro
900 W
900 W
2-3
3-5
dacă este necesar, adăugaţi nte apă, acoperi
şi agitaţi la jumătatea perioadei de încălzire
Carne, 1 felie* 200 Micro 900 W aprox. 3 stropiţi un strat subţire de sos deasupra, apoi
acoperiţi
Fileu de pte* 200 Micro 900 W 3-5 acoperiţi
Prăjitură, 1 felie 150 Micro 450 W
1
/
2
-1
aşezaţi într-o farfurioară
Alimente pentru
copii, 1 borcan
190 Micro 450 W
1
/
2
-1
puneţi într-un recipient destinat folosirii în cup-
torul cu microunde, iar după încălzire agitaţi şi
testaţi temperatura
Topire de margarină
sau unt*
50 Micro 900 W
1
/
2
acoperiţi
Topire ciocolată 100 Micro 450 W 3-4 agitaţi ocazional
* dacă au fost congelate
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56
 • Page 57 57
 • Page 58 58
 • Page 59 59
 • Page 60 60
 • Page 61 61
 • Page 62 62
 • Page 63 63
 • Page 64 64
 • Page 65 65
 • Page 66 66
 • Page 67 67
 • Page 68 68
 • Page 69 69
 • Page 70 70
 • Page 71 71
 • Page 72 72
 • Page 73 73
 • Page 74 74
 • Page 75 75
 • Page 76 76
 • Page 77 77
 • Page 78 78
 • Page 79 79
 • Page 80 80
 • Page 81 81
 • Page 82 82
 • Page 83 83
 • Page 84 84
 • Page 85 85
 • Page 86 86
 • Page 87 87
 • Page 88 88
 • Page 89 89
 • Page 90 90
 • Page 91 91
 • Page 92 92
 • Page 93 93
 • Page 94 94
 • Page 95 95
 • Page 96 96
 • Page 97 97
 • Page 98 98
 • Page 99 99
 • Page 100 100
 • Page 101 101
 • Page 102 102
 • Page 103 103
 • Page 104 104
 • Page 105 105
 • Page 106 106
 • Page 107 107
 • Page 108 108
 • Page 109 109
 • Page 110 110
 • Page 111 111
 • Page 112 112
 • Page 113 113
 • Page 114 114
 • Page 115 115
 • Page 116 116
 • Page 117 117
 • Page 118 118
 • Page 119 119
 • Page 120 120
 • Page 121 121
 • Page 122 122
 • Page 123 123
 • Page 124 124
 • Page 125 125
 • Page 126 126
 • Page 127 127
 • Page 128 128
 • Page 129 129
 • Page 130 130
 • Page 131 131
 • Page 132 132
 • Page 133 133
 • Page 134 134
 • Page 135 135
 • Page 136 136
 • Page 137 137
 • Page 138 138
 • Page 139 139
 • Page 140 140
 • Page 141 141
 • Page 142 142
 • Page 143 143
 • Page 144 144
 • Page 145 145
 • Page 146 146
 • Page 147 147
 • Page 148 148
 • Page 149 149
 • Page 150 150
 • Page 151 151
 • Page 152 152
 • Page 153 153
 • Page 154 154
 • Page 155 155
 • Page 156 156

Electrolux EMS26415X Manual de utilizare

Tip
Manual de utilizare