Clatronic CDP 513 Manualul proprietarului

Categorie
CD playere
Tip
Manualul proprietarului
R
CDP 513
Bedienungsanleitung/Garantie
Instrucciones de servicio/Garantía
Istruzioni per l’uso/Garanzia
Instruction Manual/Guarantee
Instrukcja obsługi/Gwarancja
A használati utasítás/Garanflie
Tragbarer CD-Spieler
Compact-Disc portable
Lettore portabile CD
Portable CD Player
Przenośny odtwarzacz CD
Aparat de reda CD portabil
4....-05-CDP 513 12.12.2001 15:44 Uhr Seite 1
Indicaflii de siguranflæ generale
Ca sæ evitafli pericolul de foc sau de øoc electric, sæ nu punefli aparatul la ploaie
sau la umezealæ. Sæ nu folosifli aparatul în apropierea apei - de exemplu în
apropierea unei cadei de baie, unui bazin de înot sau o pivniflæ umedæ.
Folosifli aparatul numai pentru scopul fabricat.
Bægafli aparatul numai în prizæ care a fost instalat reglementar. Avefli grijæ ca
tensiunea înscrisæ este coresppunzætoare cu tensiunea de la prizæ.
Dacæ folosifli piese de reflea externe, sæ avefli grijæ ca sæ aibæ polaritatea potrivitæ,
bateriile sæ le bægafli întotdeauna în direcflia corectæ.
Sæ deplasafli aparatul dumneavoastræ în totdeuna aøa, ca øliflurile de aerisire sæ
nu fie acoperite.
Sæ nu deschidefli nici o datæ carcasa aparatului. Prin reparaturi necalificate se
mæreøte pericolul pentru pentru persoana care foloseøte aparatul. Dacæ se stricæ
aparatul, mai deosebit cablul, atuncea sæ nu mai folosifli aparatul, ci sæ-l ducefli la
un specialist sæ-l reparæ. Sæ controlafli cablul regular ca sæ constatafli dacæ este
defect.
Un cablu defect nu este voie sæ-l reparafli dumneavoastræ ci sæ-l dafli la fabricant, la
serviciul de reparat al nostru sau la o persoanæ în alcelaøi fel de calificatæ care
schimbæ acest cablu defect. De calificarea acesta este nevoie ca sæ se evitæ
pericolul de accidentare.
Dacæ nu folosifli aparatul mai mult timp, atuncea sæ-l scoatefli din prizæ, sau sæ-i sco-
atefli bateriile.
Simbolele care sînt eventual înscrise pe aparat, sînt înscrise ca sæ væ indicæ la
urmætoarele feluri:
Simbulul pentru fulger indicæ pe piese din înæuntrul aparatului care sînt
sub mare tensiune.
Simbolul cu semnul de exclamare væ dæ atenflia pe indicaflii importante pe
hîrtiile adæugate ca conflin indicafliile de siguranflæ sau indicaflii de îngrijirea
aparatului.
Aparate cu simbolul acesta lucreazæ cu un "clasa 1-laser" care
exploreazæ datele de pe CD. Întrerupætoarele de siguranflæ care sînt
montate, sînt ca sæ evitæ ca oamenii sæ nu ajungæ în contact cu razele
laser, care nu se væd cu ochiul uman øi sînt foarte periculoase, cînd se
deschide sertarul de CD.
Nu este voie ca acestea întrerupætoare sæ fie conciliate sau manipulate deoarece în
alt fel se mæreøte pericolul de a se expune razelor laser.
24
RO
4....-05-CDP 513 12.12.2001 15:44 Uhr Seite 24
Punerea în funcfliune a aparatului
Utilizare cu baterii
1. Deschidefli compartimentul din spate pentru baterii.
2. Introducefli 2 baterii tip AA de 1,5 V. Atenflie la polaritate (vezi interiorul comparti-
mentului pentru baterii respectiv inscripflia din exterior).
3. În cazul în care aparatul nu va fi folosit pentru mai multæ vreme, scoatefli bateri-
ile din aparat, pentru a evita „scurgerea“ lor.
4. Simbolul bateriei de pe ecran indicæ faptul bateriile ar trebui înlocuite. Înlo-
cuifli întotdeauna setul întreg de baterii øi nu doar una singuræ.
Atenflie: Nu aruncafli bateriile în gunoiul menajer. Bateriile folosite trebuie predate în
locurile colectoare corespunzætoare sau comerciantului. Nu aruncafli bateriile în foc.
Conectarea la reflea
Aparatul poate fi folosit øi conectat la reflea.
1. Conectafli la o reflea cu protecflie instalatæ regulamentar de 230 Vj 50 Hz.
2. Conectafli CD-Player-ul introducând øtecherul în mufa de 4,5 V CC.
3. În cazul folosirii unui cablu (CC 4,5 V/500 mA) verificafli polaritatea corectæ con-
form inscripfliei pe CD Player.
Deservire generalæ
BASS-BOOST: Redare cu baøi puternici
VOLUME: Regleazæ volumul
LINE-OUT: Pentru conectarea la de ex. o instalaflie stereo
4,5 V-BUCHSE: Pentru conectarea adaptorului de reflea
PHONES: Pentru conectarea cæøtilor
CHARGE: Porneøte funcflia de încærcare de la o reflea externæ. Nu læsafli
bateriile în compartimentul pentru baterii. Pericol de explozie!
Folosifli doar acumulatori adecvafli!
HOLD ON/OFF: Pentru blocarea tastelor
Oprirea
Putefli opri aparatul apæsând tasta Stop/Off 1 datæ respectiv de 2 ori, dacæ aparatul
funcflioneazæ, sau nefolosind aparatul timp de aprox. 30 secunde.
Redarea discurilor
1. Dacæ împingefli tasta OPEN înspre dreapta se va deschide compartimentul pen-
tru discuri.
2. Inmtroducefli un disc cu eticheta îndreptatæ în sus øi împingefli pânæ când auzifli
un clichet. Închidefli compartimentul discului.
3. Pe ecran va apare numærul total al titlurilor.
25
RO
4....-05-CDP 513 12.12.2001 15:44 Uhr Seite 25
4. Apæsafli tasta PAUSE pentru a reda discul. Discul va fi redat începând cu prima
melodie. Melodia curentæ va fi afiøatæ pe ecran.
5. Pentru a scoate un disc, apæsafli tasta STOP, deschidefli capacul CD-ului cu aju-
torul tastei OPEN øi înlæturafli discul.
fiinefli capacul CD-ului permanent închis.
Descrierea tastelor CD-ului
PAUSE: Putefli întrerupe redarea.
Apæsând din nou aceeaøi tastæ redarea va fi continuatæ din acelaøi punct
SKIP/SEARCH: Cu ajutorul acestor taste putefli særi la urmætorul titlu respectiv
la cel anterior. Dacæ flinefli tasta apæsatæ va începe procesul de cæutare a melo-
diilor.
STOP/OFF: Discul va fi oprit. Apæsând încæ o datæ aceeaøi tastæ oprifli aparatul.
ANTI SHOCK (ESP): Umple capacitatea de memorare electronicæ de 40 de
secunde împotriva salturilor discului. În cazul unui Anti-Shock activat va apare
un punct în dreapta ecranului jos. Apæsafli încæ o datæ aceeaøi tastæ pentru a
dezactiva funcflia.
MODE: : Cu aceastæ tastæ putefli alege urmætoarele funcflii:
Apæsând 1 datæ = „REPEAT ONE“: Titlul curent va fi reluat permanent
Apæsând de 2 ori = „REPEAT ALL“: Discul curent va fi reluat permanent
Apæsând de 3 ori = „INTRO“: Toate titlurile vor fi redate pentru 10 secunde
Apæsând de 4 ori = „SHUFF“: Toate titlurile vor fi redate în ordine aleatorie
Apæsând de 5 ori = Toate funcfliile sunt øterse. Se va continua redarea normalæ.
Redarea programatæ
1. Apæsafli tasta Stop.
2. Apæsafli tasta PROG.
3. Pe ecran clipeøte PROG. øi apare „00“ (numærul titlului).
4. Alegefli cu ajutorul tastei SEARCH titlul dorit øi apoi apæsafli din nou tasta
PROG.
5. Afiøajul de pe ecran se va schimba în 02.
6. Alegefli cu ajutorul tastei SEARCH urmætorul titlu øi apæsafli din nou tasta
PROG. Reluafli procedeul pânæ când afli ales toate titlurile. - Putefli programa
pânæ la 20 de titluri.
7. Apæsafli tasta PLAY/PAUSE. Va începe redarea. Cu aceastæ tastæ putefli de ase-
menea întrerupe redarea.
8. Dacæ apæsafli o datæ tasta Stop se va opri redarea, însæ programarea fæcutæ va
ræmâne în memorie.
9. Pentru a reda din nou programarea fæcutæ apæsafli 1 datæ tasta PROG. øi apoi
tasta PLAY/PAUSE.
10. Pentru a øterge o programare apæsafli de 2 ori tasta Stop.
26
RO
4....-05-CDP 513 12.12.2001 15:44 Uhr Seite 26
Aparatul acesta este corespunzætor cu directivele-CE respective øi este fabricat
dupæ indicafliile de siguranflæ cele mai noi!
Schimbæri technice sînt rezervate!
Garanflie
Acordæm pentru aparatul nostru o garanflie de 24 de luni începând cu data
achiziflionærii (bon de casæ).
Pe durata perioadei de garanflie remediem gratuit defecfliunile aparatului sau ale
accesoriilor*) rezultate ca urmare a unor defecfliuni din fabricaflie, reparând sau, în
funcflie de aprecierea noastræ, înlocuind aparatul. Reparafliile în garanflie nu duc la
prelungirea teremenului de garanflie øi nici la obflinerea unei noi garanflii!
Pentru a beneficia de garanflie, cumpærætorul este obligat sæ prezinte chitanfla/factu-
ra originalæ de cumpærare a aparatului. Færæ aceastæ dovadæ nu se poate efectua
înlocuirea sau reparaflia gratuitæ a aparatului.
Pentru a beneficia de reparaflii în garanflie, clientul se va adresa reprezentantului fir-
mei predând aparatul în ambalajul sæu original împreunæ cu bonul de casæ.
*) Accesoriile se încadreazæ în obligafliile legale de garanflie (6 luni) øi nu implicæ
înlocuirea gratuitæ a aparatului. În acest caz nu trimitefli resp. comandafli aparatul,
ci dupæ o consultare în prealabil cu serviciului nostru cu clienflii, doar accesoriul
defect! Deteriorærile componentelor din sticlæ trebuie plætite!
Atât defectele de la accesoriile funcflionale resp. componetele care se uzeazæ (de
ex. paleta de fræmântat, curea de distribuflie, telecomandæ de rezervæ, periufle de
dinfli de rezervæ, pânza de fieræstræu) cât øi curæflarea, întreflinerea sau înlocuirea
componentelor care se uzeazæ, nu untræ sub incidenfla garanfliei øi de aceea trebuie
plætite!
Garanflia dispare în cazul intervenfliei stræine.
Post-garanflie
Dupæ scurgerea teremenului de garanflie reparafliile pot fi efectuate gratuit de cætre
service-ul autorizat.
27
RO
4....-05-CDP 513 12.12.2001 15:44 Uhr Seite 27
D-47906 Kempen/Germany · Industriering Ost 40
Internet: http://www.clatronic.de · email: inf[email protected]
Technische Daten
Modell: CDP 513
Kopfhörerbuchse: 3,5 mm Klinkenstecker Stereo
Line-Out-Buchse: 3,5 mm Klinkenstecker Stereo
Batterien: 2 x 1,5 V,Typ AA
Netzadapter-Buchse: 4,5 V DC, 500 mA
Polarität + -
Schutzklasse:
ΙΙ
Dieses Gerät entspricht den CE-Richtlinien.
Bitte führen Sie das ausgediente Gerät
einer umweltgerechten Entsorgung zu.
Stünings, Krefeld · 12/01
4....-05-CDP 513 12.12.2001 15:44 Uhr Seite 28
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28

Clatronic CDP 513 Manualul proprietarului

Categorie
CD playere
Tip
Manualul proprietarului