Chicco Xpace Isofix Manualul proprietarului

Categorie
Scaune auto
Tip
Manualul proprietarului
• Istruzionid’uso
• Moded’emploi
• Gebrauchsanleitung
• Instructionsforuse
• Instruccionesdeuso
• Instruçõesdeutilização
• Gebruiksaanwijzing
• Kullanim bilgileri
•Brukerveiledning
• Bruksanvisning
•
Οδηγιεσ χρησησ
• Uputezauporabu
• Navodilazauporabo
• Návodkpoužití
• Návodkpoužitiu
• Instrukcja
sposobuużycia
• Használatiutasítás
• Instrucţiunide
folosinţă
• Инструкцияпо
эксплуатации
Isox
2
IstruzioniD’uso Pag.14-19
ModeD’emploi Pag.20-26
Gebrauchsanleitung Pag.27-33
Instructionsforuse Pag.34-39
InstruccionesDeUso Pag.40-45
InstruçõesDeUtilização Pag.46-52
Gebruiksaanwijzing Pag.53-58
Kullanim Bilgileri Pag.59-64

Brukerveiledning Pag.65-70
Bruksanvisning Pag.71-76
Οδηγιεσ χρησησ Pag.77-82
 Upute Za Uporabu Pag.83-88
NavodilaZaUporabo Pag.89-94
NávodKPoužití Pag.95-100
NávodKPoužitiu Pag.101-106
InstrukcjaSposobuUżycia Pag.107-112
HasználatiUtasítás Pag.113-118
InstrucţiuniDeFolosinţă Pag.119-124
ИнструкцияПоЭксплуатации Pag.125-130
Pag.131-135
I
F
D
GB
E
P
NL
GR
TR
HR
N
SL
CS
SK
PL
H
R
RU
SA
S
118
Instrucţiuni
defolosinţă
IMPORTANT: ÎNAINTE DE FOLOSIRE CITIŢI CU
ATENŢIE ŞI ÎN ÎNTREGIME ACESTE INSTRUCŢIUNI
PENTRU A EVITA EVENTUALELE PERICOLE ÎN
UTILIZAREA PRODUSULUI ŞI PASTRAŢI ACEST
CARNET PENTRU A FI CONSULTAT PE VIITOR.
PENTRU A NU COMPROMITE SIGURANŢA
COPILULUI URMAŢI CU ATENŢIE ACESTE
INSTRUCŢIUNI
ATENŢIUNE! ÎNAINTE DE FOLOSINŢĂ
ÎNDEPĂRTAŢI ŞI ARUNCAŢI EVENTUALELE
PUNGI DE PLASTIC ŞI TOATE ELEMENTELE CARE
FAC PARTE DIN AMBALAJUL PRODUSULUI
SAU ORICUM PĂSTRAŢI-LE DEPARTE DE LA
ÎNDEMÎNA COPILULUI. SE RECOMANDĂ
ELIMINAREA ACESTOR AMBALAJE,
RECURGÎND LA RECICLAREA DIFERENŢIATĂ ÎN
CONFORMITATE CU LEGILE ACTUALE
IMPORTANT: Instalarea scaunelului cu
dispozitiv ISOFIX
1. Acesta este un dispozitiv ISOFIX de reţinere
a copilului. Este omologat în conformitate
cu Regulamentul ECE Nr.44/04 pentru a
fi folosit în general în vehicule dotate cu
sistemedefixareISOFIX.
2. Pentru utilizarea unui sistem ISOFIX
UNIVERSAL este absolut necesar să se
citească manualul autovehiculului înainte
de instalarea Scăunelului. Manualul va
arăta locurile compatibile cu clasa şi talia
Scăunelului pentru autovehicule, omologat
ca si “ISOFIX UNIVERSAL”.
3. Acest dispozitiv de reţinere a fost clasificat
ca “Universal” (instalabil in majoritatea
tipurilor de autovehicule) conform criteriilor
de omologare celor mai severe faţă de
modelele precedente care nu dispun de
prezentul aviz.
4. Grupa de greutate şi clasa de dimensiune
ISOFIX pentru care dispozitivul poate fi
utilizat sunt: GRUPA 1, clasa B.
5. În caz de nelămuriri, contactaţi producătorul
dispozitivului de reţinere sau vînzătorul.
ATENŢIUNE! Nu combinaţi niciodată
două sisteme de fixare: ISOFIX şi centura
autovehiculului pentru a instala Scăunelul dvs.
pentru autovehicul! Folosiţi-le separat!
ATENŢIUNE! În timpul utilizării sistemului
ISOFIX,fixareapunctelordeancorajinferioare
nu este suficientă. Este absolut necesar să
se fixeze “Top Tether”(mecanismul de fixare
Isofix) la punctul de ancoraj prevăzut de
constructorul autovehiculului.
AVIZ IMPORTANT: Instalare cu centură de
siguranţa in 3 puncte
1. Acesta este un dispozitiv de reţinere a co-
piilor “Universal”, omologat în conformita-
te cu Regulamentul ECE R44/04 compatibil
cu majoritatea acestora, însţ nu cu toate
banchetele vehiculelor.
2. Compatibilitatea perfectţ este mai uţor
de obţinut în cazul în care constructorul
vehiculului declarţ în manualul vehiculului
cţ acesta prevede instalarea de dispozitive
de reţinere a copiilor “Universale” pentru
grupa de vîrstţ respectivţ.
3. Acest dispozitiv de reţinere a copiilor a fost
clasificat ”Universal” conform criteriilor de
omologare cele mai severe faţţ de mode-
lele precedente care nu dispun de prezentul
aviz.
4. Corespunzţtor numai pentru folosinţţ în
vehiculele dotate cu centurţ de siguranţţ
in 3 puncte, staticţ sau cu rotor, omologatţ
în baza Regulamentului UN/ECE Nr.16 sau
alte standarde echivalente.
5. În caz de dubiu contactaţi producţtorul
dispozitivului de reţinere sau vânzţtorul.
FOARTE IMPORTANT! CITITI IMEDIAT
• AcestScăunelesteomologatpentru“Grupa
1”,pentrutransportulcopiilorîntre9şi18
Kg(între9-12lunişicirca3ani),respectând
regulamentul european ECE R44/04.
• ActivităţiledereglareaScăuneluluitrebuie
săfiefăcuteexclusivdecătreunadult.
• Fiecareţarăprevedelegişiregulamente
diverse în materie de siguranţă pentru
transportul copiilor în autovehicol. Din
acest motiv se recomandă a se contacta
autorităţile locale pentru a avea mai multe
informaţii.
• Evitaţi ca cineva să folosească produsul fără
ca să citească înainte instrucţiunile.
• Risculdeserioasedauneprodusecopilului,
nu numai în caz de accident, însă şi în alte
situaţii (de exemplu frânăribruşte, etc.)
creşte dacă aceste instrucţiuni nu sunt
respectate întocmai.
• Produsulestedestinatnumaipentruafi
folosit ca Scăunel pentru autovehicule şi
nu pentru a fi folosit în casă.
• NiciunScăunelnupoategarantatotala
securitate a copilului în caz de accident,
însă utilizarea acestui produs reduce riscul
de răniri grave sau chiar de deces.
Folosiţi întotdeauna Scăunelul pentru
R
119
automobil corect instalat şi cu centurile
cuplate, chiar pentru scurte deplasări. A nu
o face, ar compromite securitatea copilului.
Verificaţi în special ca centura să fie întinsă
corespunzător, să nu fie răsucită sau în
poziţie incorectă.
• Ca urmare a unui accident chiar uşor,
Scăunelul poate să sufere daune nu
întotdeauna vizibile la prima vedere: din
acest motiv este necesar să-l înlocuiţi.
• NufolosiţiunScăunellamânaadoua:acesta
poate să fi suferit daune structurale invizibile
cu ochiul liber, dar care pot să compromită
siguranţa produsului.
Nu folosiţi un Scăunel care prezintă
deteriorări, deformări, este foarte uzat, sau
are vreo parte lipsă: acesta poate să fi pierdut
caracteristicile originale de siguranţă.
Nu efectuaţi modificări sau adăugiri
produsului fără aprobarea constructorului.
Nu instalaţi accesorii, părţi de schimb sau
componente care nu sunt furnizate şi
aprobate de constructor pentru a fi folosite
cu Scăunelul.
• Nufolosiţinimic,cadeexemplupernesau
pături pentru a înălţa Scăunelul pe bancheta
autovehiculului sau pentru a înălţa copilul
pe Scăunel: în cazul unui accident Scăunelul
poate să nu functioneze corect.
• VerificaţisănuexisteobiecteîntreScăunel
şi scaunul autovehiculului sau între Scăunel
şi portieră.
Verificaţi ca scaunele (banchetele)
vehiculului (pliante, rabatabile sau rotative)
să fie bine ancorate.
• Verificaţisănufietrasportate,înspecialîn
spate în interiorul vehiculului, obiecte sau
bagajecaresănufiefixatesaupoziţionateîn
siguranta : în cazul unui accident sau frânare
bruscă pot răni pasagerii.
• Nulăsaţialţicopiisăsejoacecucomponete
sau părţi ale Scăunelului.
Nu lăsaţi niciodată copilul singur in
automobil, poate fi periculos!
• Nu transportaţi mai mult de 1 copil pe
Scăunel.
• Asiguraţi-văcatoţipasageriivehicululuisă
utilizeze propria centură de siguranţă, atât
pentru propria siguranţă, cât şi pentru faptul
că în timpul voiajului, în caz de accident sau
de frânare bruscă pot răni copilul.
• ATENŢIUNE!Întimpuloperaţiilordereglare
(a sprijinului pentru cap şi a centurilor)
asiguraţi-vă ca părţile mobile ale Scăunelului
să nu fie în contact cu corpul copilului.
• Întimpuldeplasării,înaintedeaefectua
operaţiile de reglare a Scăunelului, opriţi
vehiculul într-un loc sigur.
• Controlaţiperiodic:copilulsănudeschidă
catarama de cuplare a centurii de siguranţă
şi să nu umble la scăunel sau la părţile
acestuia.
• Evitaţihranireacopiluluiîntimpulvoiajului,
în particular dulciuri, îngheţate sau alte
alimente pe băţ. În caz de accident sau
frânare bruscă îl pot răni.
• Întimpuldeplasărilorlungiserecomandă
efectuarea opririlor dese: copilul oboseşte
cu usurinţă în interiorul Scăunelului şi
are nevoie să se mişte. Este recomandata
urcarea şi coborarea copilul din maşină pe
partea cu trotuarul.
• Nueliminaţi eticheteleşi mărcile depe
produs.
• EvitaţiexpunereaîndelungatăaScăunelului
la soare: poate cauza schimbarea culorii
materialelor şi a ţesăturilor.
• Încazulîncarevehiculularămaslasoare,
înainte de a pune copilul pe Scăunel,
verificaţi ca diversele părţi să nu fie fierbinţi:
în acest caz lăsaţi-le să se răcească înainte de
a aşeza copilul, pentru a evita arsurile.
Atunci cînd nu se trasportă copilul,
Scăunelul, în cazul în care este prezent în
interiorul autovehiculului, trebuie să fie
oricum ancorat (folosind dispozitivele de
cuplare ISOFIX sau centura in 3 puncte)
sau pus în portbagaj. Scăunelul care nu este
fixatpoatesăconstituieunpericolpentru
pasageri în caz de accident sau de frânări
bruşte.
• Societatea Artsana nu îşi asumă nici o
responsabilitate în cazul unei folosinţe
necorespunzătoare a produsului sau pentru
o altă folosinţă decât cea indicată în aceste
instrucţiuni.
INSTRUCŢIUNI DE FOLOSINŢĂ
• COMPONENTE
• RESTRICTII ŞI CONDIŢII DE FOLOSINŢĂ
REFERITOARE LA PRODUS ŞI LA BANCHETA
AUTOVEHICULULUI
INSTALAREA ÎN AUTOVEHICUL A
SCĂUNELULUI CU SISTEM ISOFIX
INSTALAREA ÎN AUTOVEHICUL A
SCĂUNELULUI CU CENTURA IN 3 PUNCTE
AVERTISMENTE PENTRU O CORECTĂ
INSTALARE A SCĂUNELULUI
• ASEZAREACOPILULUIINSCĂUNEL
• REGLAREAPERNEIDESPRIJINPENTRUCAP
ŞI A CENTURILOR
• REGLAREAINCLINĂRIISEZUTULUI
• ÎNTREŢINERE
120
COMPONENTE(Fig. 1-2-3)
Fig. 1 (În faţă)
A. Pernă de sprijin pentru cap
B. Orificii de trecere a centurii
C. Curele umeri, de reţinere, cu perniţe
D. Centuri Scăunel
E. Buton de reglare a lungimii centurilor
F. Bandă de reglare a centurilor
G. Cataramă de închidere/deschidere a
centurilor
H. Îmbrăcăminte (husă)
I. Despărţitor cu perniţe pentru picioruşe
J. Partea inferioară a scăunelului
K. Şezutul scăunelului
L. Mâner de decuplare a sistemului ISOFIX
Fig. 2 (În spate)
M. Mânerul de reglare a sprijinului pentru cap
N. Etichetă de omologare
O. Plăcuţădefixareacenturilor
P1 Sistem ISOFIX
P2TopTether(mecanismdefixareIsofix)
Fig. 3 (În lateral)
Q. Mânerul de reglare a şezutului
R. Buzunar pentru carnetul cu instrucţiile de
folosinţă
S. Ghidaj de trecere a centurii abdominale in 3
puncte a autovehiculului
S1. Ghidaj de trecere a centurii diagonale in 3
puncte a autovehiculului
T. Dispozitiv de cuplare/decuplare a centurii
diagonale a autovehiculului
U. Eticheta cu instrucţiunile de instalare
V. Sistem ISOFIX
Fig. 4 (Detaliu sistem ISOFIX)
W. Conectori
X. Apărători de protecţie
Y. Buton de decuplare
Z. Semnalizatori de confirmare a cuplării
Fig. 5 (Detaliu TOP TETHER)
AA. Centură
BB. Dispozitiv de reglare
CC. Indicator de întindere
DD. Cârlig
RESTRICTII ŞI CONDIŢII DE FOLOSINŢĂ
REFERITOARE LA PRODUS ŞI LA BANCHETA
(SCAUNUL) AUTOVEHICULULUI
ATENŢIUNE! Respectaţi cu rigurozitate
următoarele limitari şi condiţii de folosinţa
referitoare la produs şi la bancheta
autovehiculului: în caz contrar nu este
garantată siguranţa!
• Greutateacopiluluitrebuiesăfiecuprinsă
între9şi18Kg.
• DacăScăunelulesteinstalatpebancheta
cu centura autovehiculului, aceasta trebuie
să fie dotata cu centură de siguranţă in 3
puncte, statică sau cu rotor, omologată în
baza Regulamentului UN/ECE Nr.16 sau alte
standarde echivalente (Fig. 6).
• ScăunelulpoatefiinstalatcusistemulISOFIX
în poziţiile indicate în manualul de folosinţă
al vehiculului.
• Scăunelulpoatefiinstalatpescaunulanterior
din partea pasagerului sau pe un oricare
scaun posterior şi trebuie întotdeauna
poziţionat în sensul deplasării. Nu utilizaţi
niciodată acest Scăunel pe scaune orientate
lateral sau opuse sensului de deplasare
(Fig. 7).
ATENŢIUNE! În baza statisticii asupra
accidentelor, în general scaunele posterioare
ale vehiculelor sunt mai sigure decît cele
anterioare: se recomandă deci instalarea
Scăunelului pe scaunele posterioare. În
special scaunul cel mai sigur este cel posterior
central.
Dacă Scăunelul este poziţionat pe scaunul
anterior, pentru o mai mare siguranţă se
recomandă: trageti cît mai mult scaunul în
spate, poziţie compatibilă cu prezenţa altor
pasageri pe scaunele din spate şi reglati
spătarul în poziţie cît mai verticală posibil.
Dacă autovehiculul este dotat cu sistem de
reglare a înălţimii centurii, fixaţi centura în
poziţia cea mai joasă. Verificaţi după aceea ca
regulatorul centurii să fie poziţionat cât mai în
spate (sau cel mult pe aceeaşi linie) cu spătarul
scaunului autovehiculului.
Dacă scaunul anterior este dotat cu airbag
frontal nu se recomandă instalarea Scăunelului
pe acest scaun. În cazul instalării pe un
oricare alt scaun protejat de airbag consultaţi
întotdeauna manualul de instrucţiuni al
autovehiculului.
ATENŢIUNE! Nu instalaţi niciodată Scăunelul
pe un scaun (bancheta) dotat doar cu centura
orizontalăcu2punctedeancoraj(Fig.8).
INSTALAREA ÎN AUTOVEHICUL A
SCĂUNELULUI CU SISTEM ISOFIX
PREGATIŢI INSTALAREA
1. Trageţispreexteriormâneruldedecuplare
asistemuluiISOFIX(Fig.9).
2. Menţineţimânerultras,extrageţiCOMPLET
sistemul ISOFIX din spatele spătarului (Fig.
10). Asiguraţi-vă ca sistemul este complet
extras.
3. Apăsaţi cele două butoane de culoare
roşie (Y) a conectoarelor ISOFIX (Fig. 11a)
121
şi, menţinându-le apăsate, îndepărtaţi cele
două apărătoare de protecţie (X) (Fig. 11b).
4. Poziţionaţi cele două apărătoare în nişele
aflate dedesubtul şezutului (Fig. 12a - 12b).
ATENŢIUNE! Păstraţi cu grijă apărătoarele
întrucât sunt indispensabile pentru
reintroducerea sistemului ISOFIX în interiorul
părţii inferioare atunci când nu este folosit.
INSTALARE SCĂUNEL
5. Poziţionaţi Scăunelul pe bancheta aleasa.
ATENŢIUNE!Verificaţisănuexisteobiecte
între Scăunel şi bancheta autovehiculului
sau între Scăunel şi portieră.
6. Cuplaţi cei doi conectori ISOFIX la
respectivele puncte de cuplare ISOFIX
montate pe bancheta autovehiculului
între spătar şi şezut (Fig. 13). ATENŢIUNE!
Controlaţi dacă cuplarea s-a produs în mod
corect verificând ca cei doi semnalizatori (Z)
să fie de culoare verde.
7. Împingeţi cu multă forţă Scăunelul spre
spătarul autovehiculului (Fig. 14) astfel încât
săseasigureaderenţămaxima.
INSTALARE TOP TETHER
Instalarea Scăunelului este completă doar şi
numai când este instalat şi dispozitivul Top
Tether.
ATENŢIUNE! Consultaţi carnetul de instrucţiuni
al autovehiculului pentru a găsi punctul
de ancoraj al dispozitivului Top Tether al
Scăunelului. Acest ancoraj este indicat cu o
etichetă specială (Fig. 15) şi se poate afla în
poziţiile indicate în figurile 16a – 16b – 16c
–16d–16e.
ATENŢIUNE! Verificaţi ca punctul de ancoraj
utilizat pentru dispozitivul Top Tether să fie
cel prevăzut pentru acest scop. Atentie ! Nu-l
confundaţicuuninelprevăzutpentrufixarea
bagajelor(deex.Fig.17).
ATENŢIUNE! Petreceţi Top Tether între partea
înaltă a spătarului scaunului autovehiculului
şi sprijinul pentru cap. Nu petreceţi niciodată
dispozitivul Top Tether deasupra sprijinului
pentrucap(Fig.18).
8. Odatăceaţigăsitpunctuldeancoraj,cuplaţi
cârligul (DD) dispozitivului Top Tether (Fig.
19)cupunctuldeancoraj.
9. ReglaţilungimeacenturiidispozitivuluiTop
Tether trăgând energic centura pentru a
o întinde bine (Fig. 20). Corecta întindere
este dată de culoarea verde a indicatorului
prezent pe curea (Fig. 21).
10.Infăşuraţicenturaexcedentăşifixaţi-ocu
banda cu arici (velcro) prevazuta în acest
scop (Fig. 22).
DEMONTAREA
ATENŢIUNE! Înainte de a efectua demontarea
ridicaţi copilul de pe Scăunel.
1. Slăbiţi dispozitivul Top Tether apăsând pe
butonul BB (Fig. 23) şi decuplaţi cârligul.
2. Înfăşuraţi centura dispozitivului Top Tether şi
fixaţi-ocubandacuarici(velcro)(Fig.22).
3. Trageţiînspreexteriormâneruldedecuplare
al sistemului ISOFIX (L) şi, menţinându-
l tras, îndepărtaţi Scăunelul de spătarul
autovehicululuipânălacompletaextragere
a sistemului ISOFIX (Fig. 24a-24b).
4. Apăsaţi cele două butoane roşii, decuplaţi
conectorii din respectivele ancoraje ISOFIX
aflate pe bancheta autovehiculului (Fig.
25).
5. Scoateţi din nişele aflate dedesubtul
şezutului cele două apărătoare şi acoperiţi
conectorii sistemului ISOFIX, având grijă ca
celedouăextremităţisăfieorientateînspre
interior (Fig. 26a-26b).
6. Împingeţi sistemul ISOFIX în interiorul
şezutului Scăunelului până când intră
complet (Fig. 27).
INSTALAREA SCĂUNELULUI CU CENTURĂ
IN 3 PUNCTE ÎN AUTOVEHICUL
ATENŢIUNE! NU PETRECEŢI NICIODATĂ
CENTURA AUTOVEHICULULUI ÎN ALTE POZIŢII
DECÂT CELE INDICATE ÎN ACEST CARNET DE
INSTRUCŢIUNI: RISCAŢI COMPROMITEREA
SIGURANŢEI COPILULUI!
Pasajele centurii sunt scoase în evidenţă pe
Scăunel cu elemente de culoare roşie.
ATENŢIUNE! Aceste instrucţiuni, atât în ceea
ceprivestetextulcâtşidesenele,sereferăla
instalarea pe bancheta autovehiculului pe
locul posterior din partea dreaptă. Pentru a
instalareaScăuneluluiinaltepoziţii,executaţi
aceleaşi instrucţiuni de instalare.
1. Poziţionaţi Scăunelul pe scaunul
(bancheta) ales. ATENŢIUNE! Verificaţi să
nuexisteobiecteîntreScăunelşibancheta
autovehiculului sau între Scăunel şi
portieră.
2. Înclinaţi complet spătarul Scăunelului
trăgând înspre voi mânerul aflat sub şezutul
Scăunelului(Q)(Fig.28).
3. Trageţi centura de siguranţă a utovehiculului
şi petreceţi-o prin spaţiul dintre spătar şi
şezutulScăunelului(Fig.29).
4. Petreceţi partea abdominală a centurii in 3
puncte a autovehiculului prin ghidajele de
trecere a centurii (Fig.30).
5. Extrageţi centura din partea opusă a
Scăunelului şi cuplaţi-o la catarama
122
banchetei autovehiculului (Fig. 31).
6. Decuplaţi dispozitivul de cuplare/decuplare
a centurii (T) aflat pe aceeaşi parte cu
catarama scaunului autovehiculului apăsând
pe mânerul său (Fig.32).
7. Introduceţi în dispozitivul de cuplare/
decuplare partea diagonală a centurii
autovehicululuişifixaţi-oexactcumeste
indicat in Fig.33. Lăsaţi mânerul dispozitivului
şi acesta se va întoarce automat in poziţia de
blocaj.
8. Trageţi cu multăforţă partea diagonală
a centurii autovehiculului astfel încât
Scăunelul să se muleze perfect pe bancheta
(Fig.34), dacă este necesar urcaţi-vă cu
genunchiul pe Scăunel.
9. Petreceţi partea superioară a centurii
diagonalepringhidajulS1,aşezând-oexact
cum este arătat în fig.35.
10. Trageţi cu forţă centura în direcţia arătată în
fig.35 pentru a întinde bine şi această ultimă
parte a centurii.
11. Verificaţi ca instalarea sa fie facuta corect
(Fig. 36).
AVERTISMENTE - CORECTA INSTALARE A
SCĂUNELULUI:
ATENŢIUNE! Pentru a nu compromite
siguranţa copilului, după instalare verificaţi
ÎNTOTDEAUNA ca:
- centura autovehiculului să nu fie răsucită în
nici un punct.
- centura autovehiculului să fie întinsă
corect.
- la terminarea operaţiunilor Scăunelul să
adere bine pe scaunul autovehiculului; în
caz contrar repetaţi din nou instalarea.
AŞEZAREA COPILULUI PE SCĂUNEL
- Înainte de a aşeza copilul pe Scăunel, apăsaţi
pe butonul de reglare a centurilor de umeri
şi în acelaşi timp apucaţi cele două centuri
ale Scăunelului de sub curelele de reţinere
cu perniţe şi trageţi-le înspre voi pentru a le
slăbi (Fig.37).
- Decuplaţi catarama centurii Scăunelului
apăsândpebutonulroşu(Fig.38)şislăbiţi
centurile înspre exterior. De abia acum
este posibil să aşezaţi copilul pe Scăunel
(Fig.39).
ATENŢIUNE! Verificaţi întotdeauna ca: copilul
să fie aşezat corect iar spatele lui sa adere
perfect la spătarul Scăunelului (Fig.40).
- Fixaţicorectdespărţitorulcuperniţepentru
picioruşe, prindeţi centurile, suprapuneţi
cele două limbi ale cataramei (Fig. 41a - 41b)
şi împingeţi-le simultan cu forţă în locaşul
cataramei până când auziţi un declic foarte
clar (Fig.42).
- Pentru a garanta siguranţa, cele două limbi
ale cataramei au fost proiectate astfel încât
să împiedice cuplarea separată doar a uneia
dintre limbi.
REGLAREA SPRIJINULUI PENTRU CAP ŞI A
CENTURILOR
Reglarea simultană a înălţimii sprijinului pentru
cap şi a centurilor în 6 pozitii diverse este
posibilă prin apăsarea butonului posterior.
ATENŢIUNE! Pentru o corectă reglare, functie de
inaltimea copilului, sprijinul pentru cap trebuie
să fie într-o poziţie care să permită centurilor
să iasă din spătar la nivelul umerilor copilului
(Fig.43). Pentru a regla apăsaţi butonul (M)
din spatele spătarului (Fig.44) şi în acelaşi timp
ridicaţi/coborîţi sprijinul pentru cap până la
poziţia dorită (Fig.45); în această poziţie lăsaţi
butonul şi mişcaţi sprijinul pentru cap până
cînd se aude un declic care confirmă cuplarea.
Pentru a întinde bine centurile Scăunelului
trageţi banda de reglaj a centurilor (Fig.46)
până când acestea adera bine la corpul
copilului.
După ce aţi reglat centurile, apucaţi curelele
de reţinere cu perniţe şi trăgeţi-le în jos pentru
a regla mai bine centurile pe copil.
ATENŢIUNE! Centurile trebuie să fie bine
întinse şi să adere bine la corpul copilului, dar
fără să-l strângă prea tare: la nivelul umerilor
copilului trebuie să rămână un spaţiu de un
deget între centură şi copil.
ATENŢIUNE! Verificaţi ca centurile să nu fie
răsucite în special în zona abdomenului
copilului.
REGLAREA ÎNCLINĂRII ŞEZUTULUI
Scăunelul poate fi înclinat in 5 poziţii.
Pentru a schimba înclinarea este necesar să
trageti înspre voi maneta (Q) care se află sub
şezut (Fig. 47).
ATENŢIUNE! După ce aţi obţinut înclinaţia
dorită, înainte de a lăsa maneta, continuaţi să
mişcaţi şezutul până când se aude un declic
care confirmă cuplarea in pozitia dorita.
ATENŢIUNE! După ce aţi obţinut înclinaţia
dorită, verificaţi întotdeauna corecta întindere
a centurilor din jurul Scăunelului.
ATENŢIUNE! În timpul operaţiunilor de reglare
asiguraţi-vă ca părţile mobile să nu fie în
contact cu corpul copilului sau a altor copii
transportaţi pe bancheta vehiculului.
ÎNTREŢINERE
Operaţiile de curăţire şi întreţinere trebuie să
123
fie efectuate numai de către un adult.
Curăţirea husei
Husa Scăunelului se detaşează complet şi
se poate spăla de mână sau in maşina de
spălat rufe la 30°C. Pentru a o spăla urmăriţi
indicaţiile de pe eticheta husei.
Nu utilizati niciodată detergenţi abrazivi sau
solvenţi.
Nu centrifugaţi husa şi lăsaţi-o să se usuce fără
a o stoarce.
Husapoatefiînlocuităexclusivcuohusade
schimb aprobată de producator, pentru că ea
constituie parte integrantă a Scăunelului şi
este deci un element de siguranţă.
ATENŢIUNE! Scăunelul nu trebuie să fie
niciodată utilizat fără husa, pentru a nu
compromite siguranţa copilului.
Pentru a scoate husa este necesar să înlăturaţi
centurile ca în indicaţiile de mai jos:
- Apăsaţi butonul de reglare al centurilor şi în
acelaşi timp apucaţi cele două centuri ale
scaunului de maşină pentru copii de partea
aflată sub protecţiile pentru umeri trăgându-
le spre dumneavoastra pentru a le slăbi (Fig.
37).
- decuplaţi centura de siguranţă apăsând pe
butonulroşualcataramei(Fig.38).
- desfaceţi banda velcro de prindere a husei
dinparteainternăaspătarului(Fig48).
-Fixaticenturaşiprotecţiilepentruumerisub
husă(Fig.49).
- repetaţi aceeaşi operaţiune pentru cealaltă
centură.
- înlăturaţi husa tetierei, hamul dintre picioare
şi husa scaunului de maşină pentru copii.
Pentru a monta din nou husa şi centurile sunt
necesare următoarele:
- repoziţionaţi pe respectivele locuri husa
tetierei, hamul dintre picioare şi husa
scaunului de maşină pentru copii.
- înainte de a lipi banda velcro, treceţi centurile
de siguranţă peste husă (Fig. 50).
ATENŢIE! Asiguraţi-vă că centurile nu sunt
răsucite.
ATENŢIE! Pentru anumite versiuni este
prevăzută folosirea unui fermoar în locul
benzii velcro de prindere a husei.
Curăţirea părţilor din plastic sau din
metal
Pentru curăţirea părţilor din plastic sau
din metal vopsit, folosiţi doar o cârpă usor
umezită.
Nu folosiţi niciodată detergenţi abrazivi sau
solvenţi.
Părţile mobile ale Scăunelului nu trebuie să fie
în nici un fel lubrifiate.
Controlul integrităţii componentelor
Se recomandă verificarea cu regularitate a
integrităţii şi stadiului de uzură a următoarelor
componente:
• îmbrăcămintea(husa):verificaţisănuiasă
umplutura sau să nu fie pierderi de părţi ale
acesteia. Verificaţi stadiul cusăturilor care
trebuie să fie întotdeauna integre.
centurile: verificaţi stadiul de uzură a
beteliei ţesăturii care nu trebuie să prezinte
evidente semne de reducere a grosimii
în locul de trecere a curelei de reglare, a
despărţitorului cu perniţe pentru picioruşe,
pe partea posterioară a Scăunelului şi în
zona cataramei de reglare a centurilor.
• părţiledinplastic:verificaţistadiuldeuzură
a tuturor părţilor din plastic care nu trebuie
să prezinte semne de uzură evidente sau să
fie decolorate.
ATENŢIUNE! În cazul în care Scăunelul este
deformat sau foarte uzat trebuie să fie înlocuit:
acesta poate să fi pierdut din caracteristicile
originale de siguranţă.
Pastrarea produsului
Cînd nu este instalat în autovehicul se
recomandă a păstra Scăunelul într-un loc
uscat, departe de surse de căldură şi la
adăpostdepraf,umiditateşiexpuneredirectă
la lumină solară.
Casarea produsului
Odată ce se epuizează durata de utilizare
prevăzută pentru Scăunel, încetaţi folosirea
acestuia şi aruncaţi-l la gunoi. Cu scopul de a
proteja mediul înconjurător, separaţi diversele
tipuri de deşeuri în conformitate cu normele
în vigoare în propria Ţară.
PENTRU ALTE INFORMAŢII
ARTSANA SPA
Servizio Clienti
Via Saldarini Catelli, 1
22070 Grandate COMO-ITALIA
www.chicco.com
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56
 • Page 57 57
 • Page 58 58
 • Page 59 59
 • Page 60 60
 • Page 61 61
 • Page 62 62
 • Page 63 63
 • Page 64 64
 • Page 65 65
 • Page 66 66
 • Page 67 67
 • Page 68 68
 • Page 69 69
 • Page 70 70
 • Page 71 71
 • Page 72 72
 • Page 73 73
 • Page 74 74
 • Page 75 75
 • Page 76 76
 • Page 77 77
 • Page 78 78
 • Page 79 79
 • Page 80 80
 • Page 81 81
 • Page 82 82
 • Page 83 83
 • Page 84 84
 • Page 85 85
 • Page 86 86
 • Page 87 87
 • Page 88 88
 • Page 89 89
 • Page 90 90
 • Page 91 91
 • Page 92 92
 • Page 93 93
 • Page 94 94
 • Page 95 95
 • Page 96 96
 • Page 97 97
 • Page 98 98
 • Page 99 99
 • Page 100 100
 • Page 101 101
 • Page 102 102
 • Page 103 103
 • Page 104 104
 • Page 105 105
 • Page 106 106
 • Page 107 107
 • Page 108 108
 • Page 109 109
 • Page 110 110
 • Page 111 111
 • Page 112 112
 • Page 113 113
 • Page 114 114
 • Page 115 115
 • Page 116 116
 • Page 117 117
 • Page 118 118
 • Page 119 119
 • Page 120 120
 • Page 121 121
 • Page 122 122
 • Page 123 123
 • Page 124 124
 • Page 125 125
 • Page 126 126
 • Page 127 127
 • Page 128 128
 • Page 129 129
 • Page 130 130
 • Page 131 131
 • Page 132 132
 • Page 133 133
 • Page 134 134
 • Page 135 135

Chicco Xpace Isofix Manualul proprietarului

Categorie
Scaune auto
Tip
Manualul proprietarului