Bort BBS-801N Manual de utilizare

Categorie
Șlefuitoare cu putere
Tip
Manual de utilizare
BBS-801N
93728007
Bedienungsanleitung ..........................6
User’s Manual ....................................7
Mode d’emploi ................................... 8
Instrucciones de servicio ....................9
Manual de instruções .......................10
Istruzione per l’uso ...........................11
Gebruiksaanwijzing ..........................12
Brugervejledning ..............................13
Bruksanvisning .................................14
Bruksanvisning .................................15
Käyttöohje ........................................16
Kasutusjuhend .................................17
Instrukcija .........................................18
Instrukcija .........................................19
   .........20
   .......21
  ................22
Instruksja obsugi .............................23
Návod k použití ................................24
Uputstvo za korisnike .......................25
Használati utasítás ..........................26
Manual de utilizare ...........................27
Navodilo za uporabo ........................28
BOS
Upute za uporabu ...................29
  ............................30
Kullanım kılavuzu .............................31
...........32
27
RO
Şlefuitor cu bandă
INTRODUCERE
Aceast main se utilizeaz pentru lefuirea uscat,
cu performane ridicate, a lemnului, plasticului, meta-
lului.
CARACTERISTICI TEHNICE 1
ELEMENTELE SCULEI 2
1 Întreruptorul pornit/oprit
2 Buton de blocare a întreruptorul pornit/oprit
3 Manet pentru schimbarea bandei de lefuire
4 Sgeat
5 Buton pentru ajustarea centrrii benzii
6 Sacul pentru praf
7 Rozet de reglare pentru preselecia turaiei
PROTECŢIE
ATENIE! Citii toate instruciunile. Nerespectarea ur-
mtoarelor instruciuni referitoare la securitatea i pro-
tecia muncii ar putea duce la electrocutare, incendii i/
sau rniri grave.
Evitai daunele provocate de uruburi, inte i alte
elemente din timpul lucrului; înlturai aceste înainte
de a trece la aciune
inei întotdeauna cablul de alimentare la distan
de prile mobile ale uneltei; îndreptai cablul spre
partea posterioar a instrumentului
Când punei la loc instrumentul, oprii motorul si asi-
gurai-v c toate prile mobile s-au oprit complet
Folosii cabluri de prelungire derulate complet, pro-
tejate/izolate, cu o capacitate de 16 amperi
În caz de defect electric sau mecanic, întrerupei
imediat instrumentul si scoatei-l din priz
SBM GROUP garanteaz funcionarea perfect a
aparatului numai dac sunt folosite accesoriile ori-
ginale
Nu este permis utilizarea acestui instrument de c-
tre persoane sub vârsta de 16 ani
Când este utilizat, nivelul de zgomot poate depi
85 dB(A); este necesar s purtai echipament de
protecie pentru urechi
În cazul în care cordonul este deteriorat sau secio-
nat în timpul lucrului, nu atingei cordonul, dar deco-
nectai imediat de la priz
Nu folosii niciodat dispozitivul când cordonul co-
nector este deteriorat; s v e schimbat cordonul
de o persoan autorizat
Asigurai-v c scula are contactul întrerupt atunci
când o conectai la priz (aparatele 230 V i 240 V
pot conectate la reeaua de 220 V)
Aceast unealt nu este destinat pentru lefuire
umed
Nu prelucrai materiale care conin azbest (azbestul
este considerat a cancerigen)
Luai msuri de protecie dac în timpul lucrului se
pot produce pulberi nocive, in amabile sau explozi-
bile (anumite pulberi sunt considerate a
cancerige-
ne); purtai o masc de protecie împotriva prafului i
folosii o instalaie de aspirare a prafului/achiilor, în
situaia în care exist posibilitatea racordrii aceste-
ia
În timpul lefuirii de metale sunt împrtiate scântei;
nu folosii caset pentru praf/sacul pentru praf/aspi-
ratorul i nu permitei prezena altor persoane sau a
unor materiale in amabile în perimetrul de activitate
Nu atingei banda mobil de lefuire
Nu continuai s folosii benzi de lefuire uzate, rup-
te sau extrem de îmbâcsite
Utilizai întotdeauna mnui de protecie, ochelari
de protecie, îmbrcminte strâns pe corp i artico-
le de protecie a prului (în caz de pr lung)
Decuplai întotdeauna techerul de la sursa de ali-
mentare înainte de a face o reglare sau o schimbare
de accesoriu
înainte ca suprafaa de lefuire s ating piesa de
prelucrat, va trebui s pornii instrumentul
înainte de a întrerupe instrumentul, va trebui s-l ri-
dicai de pe piesa de prelucrat
Instrumentul are izolare dubl i nu necesit
priz de pmânt.
DESERVIREA TEHNICĂ ŞI ÎNTREŢINEREA
Înainte de a efectua deservirea tehnic deco-
nectai instrumentul de la reeaua de alimen-
tare!
De ecare dat dup încheierea lucrului se reco-
mand de curit corpul instrumentului i ori ciile de
ventilare de impuriti i praf cu stof moale sau
un erveel. Impuritile rezistente se recomand a
înlturate cu ajutorul unei stofe moi, umectate în
ap de spun. Pentru înlturarea impuritilor nu se
admite utilizarea solvenilor: benzin, alcool, soluii
de amoniac etc. Utilizarea solvenilor pot duce la de-
teriorarea corpului instrumentului.
Instrumentul nu necesit lubri ere suplimentar.
În caz de deranjamente adresai-v la Serviciul de-
servire SBM Group.
PROTECŢIA MEDIULUI AMBIANT
Pentru a evita deteriorri în timpul transportrii articolul
este livrat în ambalaj special. Majoritatea materialelor
de ambalat sunt reciclabile, de aceea v rugm s le
predai la cea mai apropiat organizaie specializat.
La încheierea duratei de serviciu a instrumentului v
rugm s-l predai la Serviciul deservire sau la cel mai
apropiat dealer SBM Group pentru utilizare.
RO
Română
39
SI
IZJAVA O USTREZNOSTI
Odgovorno izjavljamo, da je ta izdelek v skladu z
naslednjimi standardi ali standardnimi dokumenti:
EN 55014-1:2006; EN 55014-2/A1:2001; EN 61000-
3-2:2006; EN 61000-3-3/A2:2005 v skladu s predpisi
navodil 2006/42/EEC, 2006/95/EEC, 2004/108/EEC.
HRUP/VIBRACIJA Izmerjeno v skladu s predpisom
EN 60 745 je raven zvonega pritiska za to orodje
<87,4 dB(A) in jakosti zvoka <98,4 dB(A) (standarden
odmik: 3 dB), in vibracija <3,7 m/s
2
(metoda «dlan-
roka»).
HR
BOS
IZJAVA O USKLAĐENOSTI
Izjavljujemo uz punu odgovornost da je ovaj proizvod
usklaen sa slijedeim normama i normativnim do-
kumentima: EN 55014-1:2006; EN 55014-2/A1:2001;
EN 61000-3-2:2006; EN 61000-3-3/A2:2005 prema
odredbama smjernica 2006/42/EWG, 2006/95/EWG,
2004/108/EWG.
BUCI/VIBRACIJAMA Mjereno prema EN 60 745,
prag zvunog tlaka ovog elektrinog alata iznosi
<87,4 dB(A) a jakost zvuka <98,4 dB(A) (standardna
devijacija: 3 dB), a vibracija <3,7 m/s
2
(postupkom na
šaci-ruci).
TR
STANDARDIASYON BEYANI
Yeane sorumlu olarak, bu ürünün aaıdaki standart-
lara veya standart belgelerine uygun olduunu beyan
ederiz: EN 55014-1:2006; EN 55014-2/A1:2001; EN
61000-3-2:2006; EN 61000-3-3/A2:2005 yönetmeli-
i hükümleri uyarınca 2006/42/EWG, 2006/95/EWG,
2004/108/EWG.
GÜRÜLTÜ/TTREIM Ölçülen EN 60 745 göre ses
basıncı bu makinanın seviyesi <87,4 dB(A) ve çalı-
ma sırasındaki gürültü <98,4 dB(A) (standart sapma:
3 dB), ve titreim <3,7 m/s
2
(el-kol metodu).
AE
2006/42/EEC, 2006/95/EEC, 2004/108/EEC.
87,4 dB(A)
98,4 dB(A)
3,7
EN 55014-1:2006; EN 55014-2/A1:2001;
EN 61000-3-2:2006; EN 61000-3-3/A2:2005
Product managament
V. Nosik
SBM group GmbH
Kurfürstendamm 21
10719 Berlin, Germany
GR
ΟΕ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ
      
     
 : EN 55014-1:2006; EN 55014-2/
A1:2001; EN 61000-3-2:2006; EN 61000-3-3/A2:2005 
      
2006/42/
O
, 2006/95/
O
, 2004/108/
O
.
/    
60 745      
  <87,4 d()    
 <98,4 d() ( : 3 ),  
 <3,7 m/s
2
( /).
RO
DECLARAŢIE DE CONFORMITATE
Declarm pe proprie rspundere c acest product
este conform cu urmtoarele standarde sau docu-
mente standardizate: EN 55014-1:2006; EN 55014-2/
A1:2001; EN 61000-3-2:2006; EN 61000-3-3/A2:2005
în conformitate cu regulile 2006/42/EEC, 2006/95/
EEC, 2004/108/EEC.
ZGOMOT/VIBRAII Msurat în conformitate cu EN 60
745 nivelul de presiune a sunetului generat de acest
instrument este de <87,4 dB(A) iar nivelul de putere
a sunetului <98,4 dB(A) (abaterea standard: 3 dB), iar
nivelul vibraiilor <3,7 m/s
2
(metoda min - bra).
41
ÇEVRE KORUMA BILGILERI
TR
Eski elektrikli cihazlar dönütürülebilir malzeme olup ev çöpüne
atılmamalı! Doal kaynakların ve çevrenin korunmasına etkin
biçimde katkıda bulunmak üzere cihazı lütfen toplama merkez-
lerine (varsa) iade edin.
INFORMACJA DOTYCZĄCA
OCHRONY ŚRODOWISKA
PL
Zuyte urzdzenia elektryczne s surowcami wtórnymi – nie wol-
no wyrzuca ich do pojemników na odpady domowe, poniewa
mog zawiera substancje niebezpieczne dla zdrowia ludzkiego
i rodowiska! Prosimy o aktywn pomoc w oszczdnym gospo-
darowaniu zasobami naturalnymi i ochronie rodowiska natural-
nego przez przekazanie zuytego urzdzenia do punktu skado-
wania surowców wtórnych - zuytych urzdze elektrycznych.
POKYNY K OCHRANĚ
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
СZ
Staré elektrické pístroje jsou recyklovatelné odpady a nepatí
proto do domácího odpadu!
Chceme vás tímto požádat, abyste aktivn píspli k podpoe
ochrany pírodních zdroj a životního prostedí, a odevzdali ten-
to pístroj na k tomu urených sbrných místech .
UPUTE O ZAŠTITI OKOLIŠAI
HR/BOS
Stari elektrini ureaji sastoje se od vrijednih materijala te stoga
ne spadaju u kuno smee! Stoga vas molimo da nas svojim
aktivnim doprinosom podržite pri štednji resursa i zaštiti okoliša,
te da ovaj ureaj predate na mjesta predviena za sakupljanje
starih elektrinih ureaja, ukoliko je takvo organizirao.
УКАЗАНИЯ ПО ЗАЩИТЕ
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
RU
     -
      ! 
         -
       
   (  ).
ВКАЗІВКИ ПО ЗАХИСТУ
НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
UA
     
      
!        
     
      (  ).
UPUTSTVO O ZAŠTITI OKOLINE
CS
Stari elektrini ureaji sastoje se od vrednih materijala i ne spa-
daju u kuno smee! Stoga vas molimo da nas svojim aktivnim
doprinosom podržite pri štednji resursa i zaštiti životne sredine,
te da ovaj ureaj predate na mesta predviena za sakupljanje
starih elektrinih ureaja, ukoliko je takvo organizovano.
NAPOTKI ZA ZAŠČITO OKOLJA
SI
Stare elektrine naprave so material, ki ne spada v gospodinjske
odpadke. Prosimo vas, da nam aktivno pripomorete pri ohranja-
nju naravnih virov in zašiti okolja, zato neuporabno elektrino
napravo odstranite na predvidenih, v te namene urejenih odvze-
mnih mestih.
ҚОРШАҒАН ОРТАНЫ ҚОРҒАУ
KZ
   , -  ()
     
 .
AE
INDICAŢII PENTRU PROTECŢIA
MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR
RO
Aparatele electrice uzate sunt materiale valoroase, motiv pentru
care locul lor nu este la gunoiul menajer! Din aceast cauz,
v rugm s ne sprijinii i s participai la protejarea resurselor
naturale i a mediului înconjurtor, prin predarea acestui aparat
la centrele de preluare a acestora, în cazul în care ele exist.
A KÖRNYEZETVÉDELEMMEL
KAPCSOLATOS TUDNIVALÓK
HU
A kiselejtezett elektromos készülékek értékes nyersanyagokat
tartalmaznak, és erre gyelemmel nem tartoznak a háztartási
hulladék körébe! A gyártóm minden felhasználót arra kér, hogy
a maga részérl is tegyen meg mindent a költségkímélés és kör-
nyezetvédelem érdekében, és a kiselejtezett készüléket adja át
az erre a célra kialakított visszavételi helyen, amennyiben van
ilyen a környéken.
ΥΠΟΔΕΊΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΊΑ
ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΆΛΛΟΝΤΟΣ
GR
        
     !    
      -
        
      
-  .
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41

Bort BBS-801N Manual de utilizare

Categorie
Șlefuitoare cu putere
Tip
Manual de utilizare