AL-KO 130 H Manual de utilizare

Categorie
Aparate de tuns iarba
Tip
Manual de utilizare

Acest manual este potrivit și pentru

Instrucţiunile originale de utilizare
469606_a 211
INSTRUCŢIUNILE ORIGINALE DE
UTILIZARE
Cuprins
Despre acest manual..................................... 211
Descrierea produsului.................................... 211
Instrucţiuni de siguranţă.................................212
date tehnice....................................................213
Montajul..........................................................213
De combustibil lichid şi nivelurile de.............. 214
Punerea în......................................................214
Utilizarea.........................................................215
Revizie şi întreţinere...................................... 217
Depozitare...................................................... 217
Repunere în funcţiune....................................218
Înlăturare........................................................ 218
Asistenţă în cazul defecţiunilor...................... 218
Garanţia..........................................................219
DESPRE ACEST MANUAL
Înainte de punerea în funcţiune citiţi aceste
instrucţiuni de folosire. Aceasta este condiţia
preliminară pentru lucrul sigur şi deservirea
fără defecţiuni.
Respectaţi instrucţiunile de siguranţă şi de
avertizare din această documentaţie şi de pe
acest aparat.
Păstraţi instrucţiunile de folosire pentru o uti-
lizare ulterioară şi oferiţi-le utilizatorilor ulte-
riori.
Explicaţia simbolurilor
ATENŢIE!
Respectarea exactă a indicaţiilor de
avertizare poate împiedica accidentarea
persoanelor sau cauzarea daunelor ma-
teriale.
ADVICE
Indicaţii speciale pentru o înţelegere şi
deservire mai bună.
DESCRIEREA PRODUSULUI
Această documentaţie descrie o coasa portabil,
cu un motor pe benzina.
Simbolurile de la dispozitiv
Atenţie! Atenţie deosebită la manipu-
lare.
Înaintea punerii în funcţiune citiţi in-
strucţiunile de utilizare!
Purtaţi cască şi ochelari de protecţie şi
căşti de urechi.
Purtaţi mănuşi.
Purtaţi încălţăminte de protecţie.
Menţineţi corpul şi îmbrăcămintea la
distanţă faţă de mecanismul de tuns.
Pericol de obiecte azvârlite în exterior!
15m(50ft)
Distanţa între aparat şi terţi trebuie să
fie cel puţin 15 m.
Produs Prezentare generală
a se vedea figura 1
1 Cuţit
2 Cutie de viteze
3 Capac de protecţie
4 “Bike“ mâner bicicletă
5 Manetă de accelerare
6 Comutator motor "oprit / pornit“
7 Blocare manetă de accelerare
8 Centură de purtat
9 Capac filtru de aer
10 Rezervor de benzină
11 Manetă “Choke / Run”
12 Primer (pornire la rece)
ro
Descrierea produsului
212 130 H
Dispozitivele de siguranţă şi protecţie
Oprire de urgenţă
În caz de urgenţă poziţionaţi comutatorul de aprin-
dere pe "STOP".
Panou de protecţie contra căderilor de pietre
Protejează utilizatorul de obiecte azvârlite. Cuţi-
tul integrat scurtează firul de tuns la lungimea ad-
misă.
ATENŢIE!
Pericol de accidentare!
Dispozitivele de siguranţă şi protecţie nu
au voie să fie înlăturate.
Utilizarea corectă
Acest aparat se pretează la aranjarea şi tunderea
gazonului din domeniu privat. O altă utilizare de-
cât cea descrisă este considerată ca necorespun-
zătoare.
Posibile utilizări necorespunzătoare
ATENŢIE!
Aparatul nu poate fi folosit pentru uz in-
dustrial.
INSTRUCŢIUNI DE SIGURANŢĂ
Utilizaţi dispozitivul numai în stare tehnică ire-
proşabilă
Nu scoateţi din funcţiune dispozitivele de si-
guranţă şi protecţie
Aparatul nu are voie fie folosit împreună
cu alte dispozitive de tuns sau echipamente
suplimentare.
Purtaţi îmbrăcăminte corespunzătoare:
pantaloni lungi, încălţăminte stabilă,
mănuşi.
cască, ochelari de protecţie, căşti de ure-
chi.
În timpul lucrului aveţi grijă aveţi stabilitate.
Nu folosiţi aparatul sub influenţa alcoolului,
drogurilor sau medicamentelor.
Utilizaţi întotdeauna dispozitivul cu ambele
mâini.
Menţineţi mânerele uscate şi curate.
Menţineţi corpul şi îmbrăcămintea la distanţă
faţă de mecanismul de tuns.
Nu permiteţi accesul altor persoane în zona
periculoasă.
Îndepărtaţi corpurile străine din zona de lu-
cru.
Menţineţi panoul de protecţie, capul cu fir şi
motorul întotdeauna curat de resturile de ga-
zon tuns.
La terminarea lucrului cu aparatul:
Opriţi motorul
Aşteptaţi să se oprească mecanismul de
tăiere
Nu lăsaţi dispozitivul nesupravegheat.
Este interzisă utilizarea aparatului de către
copii sau de către alte persoane care nu cu-
nosc manualul de utilizare
Înaintea utilizării verificaţi poziţia fixă a tuturor
şuruburilor, piuliţelor şi bolţurilor de la dispo-
zitiv.
Introduceți apărătoarea pânzei nu este întot-
deauna înainte de a transporta unitatea sau
cuțit sau magazin.
date tehnice
469606_a 213
DATE TEHNICE
130 H
Tipul motorului 4 timpi
Capacitatea cilindrică 35,8 cm³
Puterea 1,2 kW
Greutate fără benzină 7,3 kg
Volum carburant 0,65 l
Aprindere electronică
Bujie CM5H (NGK)
Sistem de acţionare Ambreiaj centrifugal
Mâner Mâner „Bikeˮ
Nivelul puterii sonore 107 dB(A)
Nivelul presiunii
acustice
95 dB(A)
Vibraţie 4,3 m/s
2
K = 2,5 m/s
2
Lăţimea lamei de
tăiere
25 cm
Turaţie max. motor 7000 rot/min
Turaţie motor la mers
în gol
2780 rot/min
MONTAJUL
ATENŢIE!
Aparatul poate fi folosit doar după mon-
tajul complet.
Montarea mânerului „bikeˮ
a se vedea figura 2
1 Deşurubaţi şurubul tip stea de pe suportul
mânerului.
2 Scoateţi cele două semicarcase ale suportu-
lui mânerului.
3 Introduceţi mânerul „bikeˮ în semicarcase.
4 Aşezaţi mânerul „bikeˮ şi semicarcasele pe
suportul mânerului.
5 Strângeţi cu ajutorul şurubului tip stea.
Montarea scutului de protecţie
a se vedea figura 3
1 Aşezaţi motocoasa astfel încât arborele de
lucru să fie orientat în jos.
2 Ridicaţi tija tubulară şi împingeţi protecţia (1)
de-a lungul părţii inferioare a tijei tubulare, în
poziţia corectă (pe opritorul de pe transmisia
cardanică).
3 Aşezaţi tija tubulară cu ajutorul protecţiei.
4 Strângeţi mai întâi elementul de fixare (2) cu
un şurub 5 x 20 mm, prin orificiul (a) de pe
protecţie.
5 După aceea, rotiţi doar uşor cel de al doilea
şurub 5 x 20 mm prin orificiul (b).
ADVICE
Elementul de fixare (2) are o proemi-
nenţă în interiorul orificiului (a). Astfel,
primul şurub poate fi strâns chiar pe bloc
prin orificiu (a), fără ca racordul stea
oblic
a se vedea figurile 4 şi 3
1 Aşezaţi după aceea motocoasa astfel încât
arborele de lucru să fie orientat în sus.
2 Strângeţi protecţia şi elementul de fixare cu
ajutorul celor 2 şuruburi 5 x 35 mm, prin ori-
ficiile de pe tabla de susţinere a transmisiei
cardanice. Eventual, corectaţi anterior poziţia
protecţiei; orificiile trebuie fie poziţionate
exact unul deasupra celuilalt.
3 Strângeţi până la capăt şurubul în orificiu (b).
Montarea lamei cuţitului
a se vedea figura 5
1 Aşezaţi motocoasa astfel încât arborele de
lucru să fie orientat în sus.
2 Aşezaţi unealta tăietoare pe elementul de
presare (1).
ADVICE
Pentru a centra lama de tăiere, este
necesar ca secţiunea elementului de
presare fie exact în orificiul lamei de
tăiere.
3 Montaţi şaiba de presiune (2).
4 Aşezaţi discul de lucru (3) şi rotiţi piuliţa de
siguranţă (4) pe arbore.
ro
Montajul
214 130 H
ADVICE
Atenţie - filet pe stânga - se strânge în
sens antiorar!
Aveţi grijă ca toate piesele fie cen-
trate!
5 Blocaţi arborele cu ajutorul ştiftului auxiliar (5)
şi strângeţi piuliţa
ATENŢIE!
Dacă piuliţa de siguranţă (4) intră prea
uşor din cauza desfacerilor şi strânge-
rilor frecvente, aceasta trebuie înlocuită
neapărat!
Verificaţi poziţia fixă şi centrată a lamei de
tăiere.
Montarea capului pentru fir
(figura 7)
1. Îndepărtaţi şplintul şi flanşa.
2. Introduceţi cheia imbus în orificiul discului de
antrenare şi înşurubaţi capul pentru fir pe dor-
nul de ghidare al arborelui de antrenare, înşu-
rubând spre stânga.
3. Imobilizaţi discul de antrenare cu cheia im-
bus, pentru a strânge capul pentru fir.
Reglarea centurii pentru umeri
a se vedea figura 10
1. Întindeţi centura mai întâi peste umărul stâng.
2. Agăţaţi cârligul de blocare în ochet.
3. Verificaţi lungimea centurii pentru umeri prin
câteva mişcări de balans, fără porniţi mo-
torul.
Capul de tăiere cu fir sau lama cuţitului
trebuie să ruleze paralel cu solul.
ATENŢIE!
În timpul lucrului folosiţi întotdeauna cen-
tura de umăr. Blocaţi centura de umăr
abia după pornirea motorului la mers în
gol.
DE COMBUSTIBIL LICHID ŞI
NIVELURILE DE
Siguranţa
AVERTIZARE!
Pericol de incendiu! Benzina este foarte
inflamabilă!
Păstraţi benzina în recipientele special pre-
văzute
Alimentaţi scarificatorul numai în aer liber
În timpul alimentării cu combustibil, fumatul
este interzis
Nu deschideţi buşonul rezervorului atunci
când motorul este pornit sau fierbinte
Înlocuiţi rezervorul deteriorat sau buşonul re-
zervorului
Închideţi întotdeauna buşonul la rezervor
Atunci când benzina este scursă:
Nu porniţi motorul
Evitaţi încercările de aprindere
Curăţaţi aparatul
AVERTIZARE!
Nu lăsaţi niciodată motorul în funcţiune
în spaţii închise. Pericol de intoxicare!
PUNEREA ÎN
ATENŢIE!
Înaintea punerii în funcţiune se va efec-
tua întotdeauna un control vizual.
Aparatul nu va fi utilizat cu o unealtă tăietoare
şi/sau elemente de fixare desprinse, deterio-
rate sau uzate.
Folosiţi motocoasa întotdeauna cu panoul de
protecţie.
Respectaţi întotdeauna instrucţiunile de uti-
lizare stabilite de producătorul motorului
De tăiere înainte de utilizare pentru daune
sau crăparea, înlocuiţi-le dacă deteriorate
sau uzate, cu piese de piese de schimb ori-
ginale.
Porniţi motorul
AVERTIZARE!
Nu lăsaţi niciodată motorul în funcţiune
în spaţii închise. Pericol de intoxicare!
Scurtaţi firul de tuns înainte de pornire cu
13 cm, pentru a nu suprasolicita motorul.
Respectaţi dispoziţiile privind orele de lucru
specifice ţării de utilizare.
Treptele clapetelor de pornire (reglarea
şocului):
Fig. 6
Punerea în
469606_a 215
CHOKE
RUN
Pornire la rece
ATENŢIE!
Riscul de recul!
Trageţi de şnurul de pornire întotdeauna
drept. Nu lăsaţi să se retracteze brusc.
a se vedea figura 7
1. Poziţionaţi comutatorul de aprindere pe po-
ziţia "Start".
2. Fixaţi maneta de accelerare.
a) Împingeţi în interior comutatorul "Lock
off" (2). Apoi apăsaţi în acelaşi timp pe
maneta de gaz (3) şi maneta de blocare
a accelerării (4).
b) Eliberaţi comutatorul "Lock off". Maneta
de accelerare se fixează la accelerare
completă.
a se vedea figura 6
3. Poziţionaţi clapeta de pornire (1) pe poziţia
"CHOKE".
4. Apăsaţi pompa de carburant (2) de 10x.
5. Trageţi drept de 3-4 ori şnurul de start, până
când motorul porneşte cu zgomot pentru scurt
timp (se aprinde).
6. După pornirea motorului: Poziţionaţi clapeta
de pornire pe "RUN".
7. Trageţi şnurul de start până când motorul por-
neşte.
8. Dacă motorul nu porneşte, repetaţi paşii 1-7.
Pornire la cald
1. Poziţionaţi comutatorul de aprindere pe
"Start".
2. Aduceţi maneta clapetei de şoc pe poziţia
„RUNˮ.
3. Blocaţi maneta de accelerare ca la "Pornire la
rece".
4. Trageţi rapid cablul starterului, de maxim 6
ori - motorul porneşte. Ţineţi maneta de ac-
celerare complet apăsată, până când motorul
funcţionează regulat.
Motorul nu porneşte
1. Aduceţi maneta clapetei de şoc pe poziţia
„RUNˮ.
2. Trageţi cablul starterului de 5 ori.
Dacă motorul nu porneşte din nou
1. Aşteptaţi 5 minute şi încercaţi din nou cu
maneta de accelerare apăsată complet.
UTILIZAREA
În timpul aranjării şi tăierii lăsaţi motorul fun-
cţioneze în zona superioară de turaţie.
Instrucţiuni de siguranţă
ATENŢIE!
Respectaţi indicaţiile privind siguranţa,
indicaţiile de avertizare din această do-
cumentaţie şi cele de pe produs.
ATENŢIE!
Când executaţi lucrări de durată, vi-
braţiile pot cauza afecţiuni ale vaselor
sanguine sau ale nervilor în degete,
mâini sau articulaţiile mâinilor. Pot sur-
veni amorţirea membrelor, înţepături,
dureri sau modificarea aspectului pie-
lii. Dacă apar asemenea simptome, pre-
zentaţi-vă la un consult medical!
Nu ţineţi capul firului niciodată deasupra
înălţimii genunchilor atunci când aparatul
este în funcţiune.
Nu lucraţi niciodată pe un deal sau un versant
plan sau alunecos.
În timpul cosirii pe terenuri în pantă staţi în-
totdeauna sub dispozitivul de tuns.
Nu utilizaţi niciodată aparatul în apropierea li-
chidelor sau gazelor inflamabile - pericol de
explozie sau incendiu!
După contactul cu un corp străin:
Oprirea motorului.
Verificaţi dacă aparatul prezintă defecţi-
uni.
Persoanele, care nu sunt obişnuite cu deser-
virea aparatului, trebuie să înveţe aceasta cu
motorul oprit.
Evitarea reculului
ATENŢIE!
Pericol de accidentare din reculului!
Nu folosiţi cuţitul în apropierea obiectelor
solide.
Vegetaţia densă, arbori tineri sau desişuri pot
bloca discul de tăiere şi îl pot opri.
ro
Utilizarea
216 130 H
Evitaţi blocajul prin respectarea înclinaţiei de-
sişurilor şi prin tăierea din partea opusă.
Dacă discul de tăiere se prinde în timpul tăie-
rii:
Opriţi imediat motorul.
Ţineţi aparatul în sus ca nu sară discul
de tăiere sau să se rupă.
Înlăturaţi materialul prins de pe secţiune.
Aranjarea gazonului
1. Verificaţi terenul şi stabiliţi înălţimea de tuns
dorită.
2. Duceţi şi menţineţi capul firului la înălţimea
dorită.
3. Duceţi aparatul cu mişcări sub formă de se-
ceră dintro parte în alta.
4. Ţineţi capul firului întotdeauna paralel faţă de
sol.
Aranjare joasă
1. Duceţi aparatul cu o uşoară inclinaţie în faţă,
astfel încât să se mişte aproape de sol.
2. Aranjaţi întotdeauna în direcţia opusă corpu-
lui.
Aranjarea la garduri şi fundamente
ATENŢIE!
Pericol de accidentare din reculului!
Nu folosiţi cuţitul în apropierea obiectelor
solide.
1. Duceţi aparatul încet şi cu atenţie, fără să lă-
saţi firul să se lovească de obstacole.
Aranjarea în jurul trunchiurilor
1. Duceţi aparatul cu atenţie şi încet în jurul trun-
chiurilor, astfel încât firul de tuns să nu atingă
coaja copacului.
2. Cosiţi de la stânga la dreapta în jurul trunchi-
urilor.
3. Cuprindeţi iarba şi buruienele cu vârful firului
şi înclinaţi capul firului uşor în faţă.
ADVICE
Aranjarea pe lângă ziduri, fundamente,
copaci duce la o uzură mai ridicată a firu-
lui.
Cosire
1. Înclinaţi capul cu fir către dreapta într-un un-
ghi de 30 de grade.
2. Puneţi mânerul în poziţia dorită.
ATENŢIE!
Pericol de accidentare/daune mate-
riale datorită obiectelorstrăine azvâr-
lite!
Îndepărtaţi corpurile străine din zona de
lucru.
Cosirea cu cuţitul
La cosirea cu cuţitul, acesta este dus într-o miş-
care orizontală, arcuită dintr-o parte în alta.
Înainte de folosirea cuţitului respectaţi adiţional:
Folosiţi centura de umăr.
Verificaţi discul de tăiere cu privire la mon-
tarea corectă.
Purtaţi echipament de protecţie şi ochelari de
protecţie.
Nu folosiţi discuri de tăiere a buruienilor pen-
tru tăierea desişurilor şi arborilor tineri.
ATENŢIE!
Utilizaţi numai cuţite şi accesorii ori-
ginale! Piesele necorespunzătoare pot
duce la răniri şi defecţiuni de funcţionare
ale aparatului!
Piesele care nu sunt originale pot duce la
vătămări şi defecţiuni de funcţionare ale
aparatului!
Oprirea motorului
1. Slăbiţi maneta de accelerare şi lăsaţi motorul
să meargă în gol.
2. Poziţionaţi comutatorul de aprindere pe
"STOP".
ATENŢIE!
Pericol de accidentare!
Motorul mai funcţionează după oprire.
Lungirea firului de tuns
1. Lăsaţi motorul să funcţioneze cu turaţie com-
pletă şi apăsaţi capul firului pe sol.
Firul este lungit automat.
ADVICE
Cuţitul din panoul de protecţie scurtează
firul la lungimea admisă.
Curăţarea panoului de protecţie
1. Opriţi aparatul.
2. Îndepărtaţi cu atenţie resturile de iarbă cosită
cu o şurubelniţă sau ceva similar.
Revizie şi întreţinere
469606_a 217
ADVICE
Curăţaţi panoul de protecţie regulat, pen-
tru a preveni o supraîncălzire a tubului
de decantare.
REVIZIE ŞI ÎNTREŢINERE
Filtru de aer
ATENŢIE!
Nu folosiţi aparatul niciodată fără filtru de
aer. Curăţaţi regulat filtrul de aer. Înlocuiţi
filtrul de aer deteriorat.
1. Îndepărtaţi şurubul de tip stea, scoateţi capa-
cul şi trageţi afară filtrul de aer, a se vedea fi-
gura 20.
2. Curăţaţi filtrul de aer cu apă şi săpun. Nu fo-
losiţi benzină!
3. Lăsaţi să se usuce filtrul de aer.
4. Montaţi filtrul de aer în ordine inversă.
Filtru de carburant
ATENŢIE!
Nu folosiţi niciodată aparatul fără filtru
de carburant. Urmarea pot fi defecţiuni
grave ale motorului.
1. Scoateţi complet capacul rezervorului.
2. Goliţi carburantul existent în recipiente cores-
punzătoare.
3. Scoateţi filtrul din rezervor cu un cârlig din
sârmă.
4. Scoateţi filtrul printr-o mişcare de rotire.
5. Înlocuiţi filtrul.
Se reglează tracţiunile Bowden
a se vedea figura 9
Tracţiunile Bowden ale motocositoarei dvs.au fost
prereglate în uzină. Dacă poziţia „mânerului bici-
cletei“ se modifică semnificativ, se poate ajunge la
prelungirea cablului de tracţiune Bowden şi deci
la perturbarea funcţionării manetei de acceleraţie.
Dacă după pornirea şi deblocarea dispozitivului
de blocare a semigazului, scula de tăiere a coasei
nu se opreşte, este necesară reglarea tracţiunii
Bowden cu şurubul de reglaj (1). După aceea se
realizează din nou o funcţionare corectă a mane-
tei de acceleraţie.
PRECAUŢIE!
Pericol de rănire datorităsculelor
tăietoarerotative!
Reglarea tracţiunilor Bowden se
face doar cu motorul oprit.
Funcţionarea se verifică doar cu co-
asa în poziţie orizontală.
Bujie
1. Strângeţi bujia cu un cuplu de 12-15 Nm.
2. Aşezaţi fişa bujiei pe bujie.
ADVICE
Distanţa electrozilor de bujie = 0,635 mm
mm [0.025“].
a se vedea figura 8
Reglarea carburatorului
Carburatorul este reglat din fabrică.
DEPOZITARE
PRECAUŢIE!
Pericol de incendiu sau de explozie!
Nu depozitaţi aparatul în faţa flăcărilor
sau surselor de căldură.
Înaintea unei depozitări de durată (peste
iarnă), goliţi rezervorul de benzină.
Goliţi rezervorul de benzină numai în spaţiu
liber.
Înaintea depozitării, lăsaţi motorul se
răcească.
1. Goliţi rezervorul.
2. Porniţi motorul şi lăsaţi-l meargă în gol
până se opreşte.
3. Lăsaţi să se răcească motorul.
4. Desfaceţi bujia cu o cheie pentru bujii.
5. Puneţi o linguriţă de ulei pentru motoare în 2
timpi în compartimentul de ardere.
6. Pentru distribuirea uleiului în interiorul moto-
rului trageţi încet de şnurul de pornire de mai
multe ori.
7. Înşurubaţi la loc bujia.
8. Curăţaţi bine şi revizuiţi aparatul.
9. Depozitaţi aparatul într-un spaţiu răcoros şi
uscat.
ro
Depozitare
218 130 H
PRECAUŢIE!
Pericol de incendiu!
Nu păstraţi maşina cu rezervorul plin în
clădiri în care vaporii de benzină pot intra
în contact cu foc deschis sau scântei!
REPUNERE ÎN FUNCŢIUNE
1. Îndepărtaţi bujia.
2. Trageţi rapid de şnurul de pornire, pentru a
goli uleiul rezidual din compartimentul de ar-
dere.
3. Curăţaţi bujia, verificaţi distanţa electrozilor, la
nevoie înlocuiţi-le.
4. Pregătiţi aparatul pentru utilizare.
5. Alimentaţi rezervorul doar cu un amestec co-
respunzător de carburant - ulei (50:1).
ÎNLĂTURARE
Nu eliminaţi aparatele, bateriile sau
acumulatorii vechi împreună cu
deşeurile menajere!
Ambalajul, aparatul şi accesoriile sunt din
material reciclabil şi trebuie înlăturate în
mod corespunzător.
ASISTENŢĂ ÎN CAZUL DEFECŢIUNILOR
PROBLEMĂ CAUZĂ POSIBILĂ REMEDIERE
Motorul nu porneşte Parcurs incorect de pornire Respectaţi manualul de utilizare
Poziţie incorectă a manetei la
Choke
Poziţionaţi maneta pe RUN
Bujie murdară, incorect montată
sau necorespunzătoare
Curăţaţi bujia / reglaţi sau înlo-
cuiţi-o
Motorul porneşte dar nu funcţio-
nează mai departe
Filtru murdar de carburant Înlocuiţi filtrul
Poziţie incorectă a manetei la
Choke
Poziţionaţi maneta pe RUNMotorul porneşte dar nu funcţio-
nează cu puterea completă
Filtru murdar de aer Curăţaţi sau înlocuiţi filtrul
Motorul nu funcţionează regulat Bujie murdară, incorect montată
sau necorespunzătoare
Curăţaţi bujia / reglaţi sau înlo-
cuiţi-o
Fum în exces Amestec greşit de carburant Folosiţi un amestec corect de
carburant
ADVICE
În cazul defecţiunilor, care nu se regăsesc în acest tabel sau a celor, pe care nu le puteţi remedia
dvs., vă rugăm să vă adresaţi serviciului nostru clienţi.
Garanţia
469606_a 219
GARANŢIA
Eventualele defecte de material sau de fabricaţie ale dispozitivului vor fi remediate de firma noastră pe
durata termenului legal de prescripţie pentru pretenţiile cauzate de deficienţe, la alegerea noastră, prin
reparaţie sau înlocuire. Termenul de prescripţie este definit de legislaţia ţării în care a fost achiziţionat
dispozitivul.
Angajamentul nostru privind garanţia este valabil-
numai în cazul:
manipulării corecte a dispozitivului
respectării instrucţiunilor de utilizare
utilizării pieselor de schimb originale
Garanţia este anulată în cazul:
tentativelor de reparare a dispozitivului
modificărilor tehnice aduse dispozitivului
utilizării necorespunzătoare (de exemplu, uti-
lizare profesională sau în sectorul comunal)
Nu se acordă garanţie pentru:
deteriorări ale vopselei provocate de uzura normală
piese de uzură marcate în schema pieselor de schimb cu [xxx xxx (x)]
motoarele de combustie – Pentru acestea sunt valabile condiţiile separate de garanţie ale producă-
torilor motoarelor respective
Perioada de garanţie începe din momentul achiziţionării de către primul client. Determinantă este data
înscrisă pe bonul de casă original. În caz de garanţie adresaţi-vă distribuitorului dvs. sau altui serviciu
autorizat de relaţii cu clienţii, prezentând această declaraţie de garanţie şi bonul de casă. Prin prezentul
angajament privind garanţia, pretenţiile cumpărătorului cauzate de deficienţe faţă de vânzător nu sunt
afectate.
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56
 • Page 57 57
 • Page 58 58
 • Page 59 59
 • Page 60 60
 • Page 61 61
 • Page 62 62
 • Page 63 63
 • Page 64 64
 • Page 65 65
 • Page 66 66
 • Page 67 67
 • Page 68 68
 • Page 69 69
 • Page 70 70
 • Page 71 71
 • Page 72 72
 • Page 73 73
 • Page 74 74
 • Page 75 75
 • Page 76 76
 • Page 77 77
 • Page 78 78
 • Page 79 79
 • Page 80 80
 • Page 81 81
 • Page 82 82
 • Page 83 83
 • Page 84 84
 • Page 85 85
 • Page 86 86
 • Page 87 87
 • Page 88 88
 • Page 89 89
 • Page 90 90
 • Page 91 91
 • Page 92 92
 • Page 93 93
 • Page 94 94
 • Page 95 95
 • Page 96 96
 • Page 97 97
 • Page 98 98
 • Page 99 99
 • Page 100 100
 • Page 101 101
 • Page 102 102
 • Page 103 103
 • Page 104 104
 • Page 105 105
 • Page 106 106
 • Page 107 107
 • Page 108 108
 • Page 109 109
 • Page 110 110
 • Page 111 111
 • Page 112 112
 • Page 113 113
 • Page 114 114
 • Page 115 115
 • Page 116 116
 • Page 117 117
 • Page 118 118
 • Page 119 119
 • Page 120 120
 • Page 121 121
 • Page 122 122
 • Page 123 123
 • Page 124 124
 • Page 125 125
 • Page 126 126
 • Page 127 127
 • Page 128 128
 • Page 129 129
 • Page 130 130
 • Page 131 131
 • Page 132 132
 • Page 133 133
 • Page 134 134
 • Page 135 135
 • Page 136 136
 • Page 137 137
 • Page 138 138
 • Page 139 139
 • Page 140 140
 • Page 141 141
 • Page 142 142
 • Page 143 143
 • Page 144 144
 • Page 145 145
 • Page 146 146
 • Page 147 147
 • Page 148 148
 • Page 149 149
 • Page 150 150
 • Page 151 151
 • Page 152 152
 • Page 153 153
 • Page 154 154
 • Page 155 155
 • Page 156 156
 • Page 157 157
 • Page 158 158
 • Page 159 159
 • Page 160 160
 • Page 161 161
 • Page 162 162
 • Page 163 163
 • Page 164 164
 • Page 165 165
 • Page 166 166
 • Page 167 167
 • Page 168 168
 • Page 169 169
 • Page 170 170
 • Page 171 171
 • Page 172 172
 • Page 173 173
 • Page 174 174
 • Page 175 175
 • Page 176 176
 • Page 177 177
 • Page 178 178
 • Page 179 179
 • Page 180 180
 • Page 181 181
 • Page 182 182
 • Page 183 183
 • Page 184 184
 • Page 185 185
 • Page 186 186
 • Page 187 187
 • Page 188 188
 • Page 189 189
 • Page 190 190
 • Page 191 191
 • Page 192 192
 • Page 193 193
 • Page 194 194
 • Page 195 195
 • Page 196 196
 • Page 197 197
 • Page 198 198
 • Page 199 199
 • Page 200 200
 • Page 201 201
 • Page 202 202
 • Page 203 203
 • Page 204 204
 • Page 205 205
 • Page 206 206
 • Page 207 207
 • Page 208 208
 • Page 209 209
 • Page 210 210
 • Page 211 211
 • Page 212 212
 • Page 213 213
 • Page 214 214
 • Page 215 215
 • Page 216 216
 • Page 217 217
 • Page 218 218
 • Page 219 219
 • Page 220 220
 • Page 221 221
 • Page 222 222
 • Page 223 223
 • Page 224 224
 • Page 225 225
 • Page 226 226
 • Page 227 227
 • Page 228 228
 • Page 229 229
 • Page 230 230
 • Page 231 231
 • Page 232 232
 • Page 233 233
 • Page 234 234
 • Page 235 235
 • Page 236 236
 • Page 237 237
 • Page 238 238
 • Page 239 239
 • Page 240 240
 • Page 241 241
 • Page 242 242
 • Page 243 243
 • Page 244 244
 • Page 245 245
 • Page 246 246
 • Page 247 247
 • Page 248 248

AL-KO 130 H Manual de utilizare

Categorie
Aparate de tuns iarba
Tip
Manual de utilizare
Acest manual este potrivit și pentru