Master DF 48 P Manualul proprietarului

Tip
Manualul proprietarului

Acest manual este potrivit și pentru

INSTRUCŢIUNI IMPORTANTE PENTRU SIGU-
RANŢĂ
ATENŢIE: CITIŢI SI RESPECTAŢI TOATE INSTRUC-
ŢIILE îNAINTE DE A PORNI VENTILATORUL.
Folosiţi ventilatorul numai conform menţiunilor din acest manual
de instrucţiuni. Utilizarea necorespunzătoare poate provoca in-
cendii sau electrocutare.
1. Asiguraţi-vă cablul nu este în nici un fel deteriorat. Pen-
tru a evita orice pericol, dacă cablul de alimentare montat la
aparat a suferit deteriorări, trebuie schimbat într-un centru spe-
cializat în reparaţii. Repararea aparatului poate efectuată nu-
mai de către personalul calicat. Trebuie vericat, de asemeni,
dacă parametrii electrici ai sursei de alimentare sunt corespun-
zători cu datele tehnice din instrucţie sau celor aate pe tăbliţa
dispozitivului.
2. Trebuie să aveţi atenţie deosebită atunci când în apropie-
rea ventilatorului se aă copii, persoane în vârstă sau animale.
3. Opriţi de ecare dată ventilatorul după folosire, înainte de
curăţare sau înainte de a-l muta într-un alt loc.
4. Nu introduceţi degetele sau alte obiecte în carcasa ven-
tilatorului.
5. Nu folosiţi ventilatorul în locurile, unde se foloseste sau se
magazinează benzină, vopsea sau alte lichide usor inamabile.
6. Nu amplasaţi ventilatorul aproape de foc deschis, dispozi-
tive pentru gătit sau încălzit si nici pe suprafeţe erbinţi.
7. Ventilatorul nu este destinat pentru încăperi ude sau ume-
de. Nu amplasaţi niciodată ventilatorul în locuri de unde ar putea
cădea în casă sau în alte recipiente cu apă.
8. Folosiţi mereu pe suprafeţe uscate si drepte.
9. Cablul de alimentare nu trebuie să stea pe marginea me-
sei sau a ladei.
10. Asezaţi cablul într-un departe de locurile în care v-aţi pu-
tea împiedica de el.
11. Nu amplasaţi niciodată cablul de alimentare sub covor
sau mochetă.
12. Pentru a decupla ventilatorul de la sursa de alimentare,
prindeţi stecherul si scoateţi-l din priză. Nu trageţi niciodată de
cablu.
13. Ventilatorul nu trebuie să e folosit în afara clădirilor.
14. Nu porniţi ventilatorul atunci când carcasa nu este mon-
tată corespunzător.
15. Nu acoperiţi ventilatorul care este în stare de funcţionare.
16. Nu lăsaţi fără supraveghere ventilatorul care este în sta-
re de funcţionare.
INSTRUCŢIE DE UTILIZARE
Pentru a direcţiona jetul de aer în sus sau în jos: Aplecaţi cu
mâna capul ventilatorului la unghiul ales.
Controlul vitezei: Comutaţi COMUTATORUL pe poziţia I LOW
sau II HIGH pentru a obţine o viteză corespunzătoare a aerului.
1. Ventilatorul este echipat în curea de transmisie care ser-
veşte la transmiterea transmisiei de la motor la elice. În cazul în
care veţi constata deplasarea curelei de pe roţile de transmisie,
trebuie să întindeţi mai mult cureaua.
2. Ventilatorul conţine dispozitiv de închidere automată în
caz de supraîncălzire, care opreste singur ventilatorul în caz de
supraîncălzire indiferent de cauză. Dacă se întâmplă acest lu-
cru, trebuie să decuplaţi imediat ventilatorul de la reţea.
îNTREŢINERE
1. Înainte de curăţare, opriţi ventilatorul si decuplaţi-l de la
reţea.
2. Pentru a curăţa ventilatorul, folosiţi o cârpă moale pentru
a-l sterge de praf. Dacă ventilatorul este foarte murdar, folosiţi o
cârpă umedă si stergeţi-l până va uscat. Nu folosiţi niciun fel
de detergenţi, pulverizatoare sau alte substanţe chimice, deoa-
rece acestea deteriorează plasticul.
3. Păstraţi ventilatorul în ambalajul original într-un loc aerisit
si uscat.
4. Rulmenţii motorului sunt permanent închisi si nu trebuie
să e unsi adiţional.
ATENŢIE
Nu folosiţi ventilatorul atunci când cablul sau stecherul este de-
teriorat, după avaria dispozitivului, după ce a căzut sau când a
fost deteriorat. Nu folosiţi prelungitoare pentru acest dispozitiv!
Pentru a diminua riscul de incendiu sau de electrocutare, nu
folosiţi acest produs cu un dispozitiv de control permanent al
vitezei.
ATENŢIE:
Dispozitivul este operat automat – pentru a diminua riscul de ră-
nire, decuplaţi-l de la sursa de alimentare înainte de lucrările de
service. Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoa-
ne (printre care copii) cu abilităţi zice, senzoriale sau psihice
limitate sau de către persoanele care nu au experienţă sau nu
stiu să folosească aparatul, dacă nu au fost instruite în această
privinţă de către persoanele răspunzătoare de siguranţa lor. Tre-
buie să supravegheaţi copiii, să nu se joace cu aparatul.
SUMAR
1... INSTRUCŢIUNI IMPORTANTE PENTRU SIGURANŢĂ
2... INSTRUCŢIE DE UTILIZARE
3... ÎNTREŢINERE
en
it
de
es
fr
nl
da
no
sv
pl
ru
cs
hu
sl
hr
lt
lv
et
ro
sk
bg
uk
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33

Master DF 48 P Manualul proprietarului

Tip
Manualul proprietarului
Acest manual este potrivit și pentru