Ryobi CHV182 Manual de utilizare

Categorie
Burghiu electric
Tip
Manual de utilizare
Important!
It is essential that you read the instructions in this manual before operating this machine.
Attention !
Il est indispensable que vous lisiez les instructions contenues dans ce manuel avant la mise en service
de l’appareil.
Achtung!
Bitte lesen Sie unbedingt vor Inbetriebnahme die Hinweise dieser Bedienungsanleitung.
¡Atención!
Es imprescindible que lea las instrucciones de este manual antes de la puesta en servicio.
Attenzione!
Prima di procedere alla messa in funzione, è indispensabile leggere attentamente le istruzioni contenute
nel manuale.
Let op !
Het is van essentieel belang dat u de instructies in deze gebruiksaanwijzing leest vooraleer u dit toestel
in gebruik neemt.
Atenção!
É indispensável que leia as instruções deste manual antes de utilizar a máquina.
OBS!
Denne brugsanvisning skal læses igennem inden ibrugtagning.
Observera!
Det är nödvändigt att läsa instruktionerna i denna bruksanvisning innan användning.
Huomio!
On ehdottoman välttämätöntä lukea tässä käyttöohjeessa annetut ohjeet ennen käyttöönottoa.
Advarsel!
Det er meget viktig at du leser denne brukerveiledningen før du tar maskinen i bruk.
ÇÌËχÌËe! èee‰ Ò·ÓÍÓÈ Ë Á‡ÔÛÒÍÓÏ ËÌÒÚÛÏeÌÚ‡ ÌeÓ·ıÓ‰ËÏÓ ÔÓ˜eÒÚ¸ ËÌÒÚÛ͈ËË ËÁ ̇ÒÚÓfl˘e„Ó
ÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚‡.
Uwaga!
Przed przystąpieniem do użytkowania tego urządzenia, należy koniecznie zapoznać się z
zaleceniami zawartymi w niniejszym podręczniku.
Důležité upozornění!
Nepoužívejte tento přístroj dříve, než si přečtete pokyny uvedené v tomto návodu.
Figyelem!
Feltétlenül fontos, hogy a jelen használati útmutatóban foglalt előírásokat az üzembe helyezés
előtt elolvassa!
Atenţie!
Este esenţial să citiţi instrucţiunile din acest manual înainte de operarea acestui aparat.
Uzmanību!
Svarīgi, lai jūs pirms mašīnas darbināšanas izlasītu instrukcijas šajā rokasgrāmatā.
Dėmesio!
Prieš pradėdami eksploatuoti šį prietaisą, svarbu, kad perskaitytumėte šiose instrukcijose
pateiktus nurodymus.
Tähtis!
Enne trelli kasutama hakkamist tuleb käesolevas juhendis esitatud juhised kindlasti läbi
lugeda.
Upozorenje!
Neophodno je da pročitate ove upute prije uporabe ovog uređaja.
Pomembno!
Pred uporabo tega stroja, obvezno preberite navodila iz tega priročnika.
Dôležité!
Pre prácou s týmto zariadením je dôležité, by ste si prečítali pokyny v tomto návode.
Προσοχή!
Είναι απαραίτητο να διαβάσετε τις συστάσεις των οδηγιών αυτών πριν και τη θέση σε
λειτουργία.
Dikkat!
Cihazın çalıştırılmasından önce bu kılavuzda bulunan talimatları okumanız zorunludur.
Subject to technical modifications / Sous réserve de modifications techniques /Technische Änderungen vorbehalten /
Bajo reserva de modificaciones técnicas / Con riserva di eventuali modifiche tecniche /Technische wijzigingen voorbehouden /
Com reserva de modificações técnicas / Med forbehold for tekniske ændringer / Med förbehåll för tekniska ändringar /
Tekniset muutokset varataan / Med forbehold om tekniske endringer /
åÓ„ÛÚ ·˚Ú¸ ‚ÌeÒeÌ˚ ÚeıÌ˘eÒÍËe ËÁÏeÌeÌËfl /
Z zastrzeżeniem modyfikacji technicznych / Změny technických údajů vyhrazeny / A műszaki módosítás jogát fenntartjuk /
Sub rezerva modificaţiilor tehnice /
Paturam tiesības mainīt tehniskos raksturlielumus / Pasiliekant teisę daryti techninius
pakeitimus /Tehnilised muudatused võimalikud /
Podloæno tehniËkim promjenama /Tehnične spremembe dopuščene/
Technické zmeny vyhradené / Υπό την επιφύλαξη τεχνικών τροποποιήσεων / Teknik değişiklik hakkı saklıdır
CHV182 manual (EU).indd A4CHV182 manual (EU).indd A4 3/4/09 7:54:17 PM3/4/09 7:54:17 PM
86
Română
RO
GB LV LT EE HR SI SK GR TRFR DE ES IT NL PT DK SE FI NO RU PL CZ HU
MĂSURI DE SIGURANŢĂ GENERALE
AVERTISMENT
Citiţi, cu atenţie, toate avertismentele şi
toate instrucţiunile. Nerespectarea acestor
instrucţiuni ar putea provoca accidente,
cum ar fi incendii, electrocutare şi/sau răniri
corporale grave.
Păstraţi aceste avertismente şi instrucţiuni,
pentru a le putea consulta ulterior.
Termenul „maşină electrică” utilizat în măsurile
de siguranţă de mai jos se referă atât la maşinile
electrice care se conectează la priză, cât şi la
maşinile electrice fără fir.
SIGURANŢA LOCULUI DE MUNCĂ
Aveţi grijă ca spaţiul dumneavoastră de
muncă să fie tot timpul curat şi bine iluminat.
Spaţiile înghesuite şi întunecate sunt propice
accidentelor.
Nu utilizaţi maşini electrice într-un mediu
exploziv, de exemplu în apropiere de lichide,
gaze sau prafuri inflamabile. Scânteile provenite
de la maşinile electrice le pot incendia şi provoca
o explozie.
Ţineţi copiii, vizitatorii şi animalele domestice
la distanţă când folosiţi o maşină electrică.
Aceştia ar putea să vă distragă atenţia şi să
pierdeţi controlul maşinii.
SIGURANŢA ELECTRICĂ
Fişa maşinii electrice trebuie să fie adaptată la
priză. Nu modificaţi niciodată fişa. Nu folosiţi,
niciodată, adaptoare cu maşinile electrice
legate la pământ sau la masă. Evitaţi astfel
riscurile de electrocutare.
Evitaţi contactul cu suprafeţe care sunt legate
la pământ sau la masă (ţevi, calorifere, maşini
de gătit, frigidere etc.). Riscul de electrocutare
creşte, dacă o parte a corpului dumneavoastră
este în contact cu o suprafaţă care este legată la
pământ sau la masă.
Nu expuneţi o maşină electrică la ploaie sau
umiditate. Riscul de electrocutare creşte dacă
apa intră în maşina electrică.
Păstraţi cablul de alimentare în bună stare. Nu
ţineţi niciodată maşina de cablul de alimentare
şi nu trageţi de cablu ca să o scoateţi din
priză. Ţineţi cablul de alimentare departe
de sursele de căldură, să nu intre în contact
cu ulei, cu obiecte tăioase şi cu elemente în
mişcare. Riscul de electrocutare creşte, în cazul
în care cablul este deteriorat sau încurcat.
Când lucraţi în aer liber, utilizaţi numai
prelungitoare pentru exterior. Evitaţi astfel
riscurile de electrocutare.
Dacă nu puteţi evita utilizarea maşinii
dumneavoastră într-un mediu umed,
conectaţi-o la o sursă de alimentare electrică
protejată printr-un dispozitiv de protecţie la
curent diferenţial rezidual (DDR). Utilizarea
unui dispozitiv de protecţie la curent diferenţial
rezidual limitează riscurile de electrocutare.
Observaţie: termenul de „dispozitiv de protecţie
la curent diferenţia rezidual” poate fi înlocuit prin
termenul „întrerupător de protecţie cu detector de
defecte de izolare”
SIGURANŢA PERSONALĂ
Fiţi vigilent, priviţi cu atenţie ceea ce faceţi şi
utilizaţi maşinile electrice cu discernământ. Nu
utilizaţi maşina electrică dacă sunteţi obosit,
aţi băut alcool sau aţi consumat droguri, sau
dacă luaţi medicamente. Nu uitaţi, niciodată, că
o secundă de neatenţie este suficientă pentru a
vă răni foarte grav.
Utilizaţi dispozitive de protecţie. Protejaţi-vă
întotdeauna ochii. În funcţie de condiţii, purtaţi
şi o mască antipraf, încălţăminte antiderapantă,
o cască sau protecţii auditive, pentru a evita
riscurile de răniri corporale grave.
Evitaţi orice pornire accidentală. Asiguraţi-
vă că întrerupătorul este în poziţia „oprit”
înainte de a introduce maşina dumneavoastră
în priză sau de a introduce bateria, precum
şi când prindeţi sau transportaţi maşina.
Pentru a evita riscurile de accident, nu deplasaţi
niciodată maşina ţinând degetul pe trăgaci şi nu
o conectaţi la priză / nu introduceţi bateria dacă
întrerupătorul este în poziţia „pornit».
Scoateţi cheile de strângere înainte de a porni
maşina. O cheie de strângere care a rămas prinsă
de un element mobil al maşinii poate provoca
răniri corporale grave.
Aveţi grijă să vă păstraţi echilibrul în
permanenţă. Ţineţi-vă bine pe picioare şi nu
întindeţi braţul prea departe. O poziţie de lucru
stabilă vă permite să controlaţi mai bine maşina
în cazul unor evenimente neaşteptate.
CHV182 manual (EU).indd Sec1:86CHV182 manual (EU).indd Sec1:86 3/4/09 7:54:45 PM3/4/09 7:54:45 PM
87
Română
RO
GB LV LT EE HR SI SK GR TRFR DE ES IT NL PT DK SE FI NO RU PL CZ HU
MĂSURI DE SIGURANŢĂ GENERALE
Purtaţi îmbrăcăminte adecvată. Nu purtaţi
haine largi sau bijuterii. Aveţi grijă să vă
ţineţi la distanţă de piesele mobile părul,
îmbrăcămintea şi mănuşile. Hainele largi,
bijuteriile şi părul lung se pot agăţa în elementele
mobile.
Dacă maşina este livrată cu un sistem de
aspirare a prafului, aveţi grijă ca acesta să fie
instalat şi utilizat corect. Evitaţi astfel riscurile
de accidente.
UTILIZAREA ŞI ÎNTREŢINEREA MAŞINILOR
ELECTRICE
Nu forţaţi maşina. Utilizaţi maşini adaptate
lucrului pe care doriţi să-l faceţi. Maşina
dumneavoastră electrică va fi mai eficace şi mai
sigură dacă o utilizaţi în regimul pentru care a
fost concepută.
Nu utilizaţi o maşină electrică, dacă
întrerupătorul nu permite pornirea şi oprirea
acesteia. O maşină care nu poate fi pornită şi
oprită corect este periculoasă şi trebuie să fie
obligatoriu reparată.
Scoateţi maşina dumneavoastră din priză
sau scoateţi bateria din maşină înainte de a
efectua reglaje, de a schimba accesorii sau de
a depozita maşina. Veţi reduce astfel riscurile de
pornire involuntară a maşinii.
Păstraţi maşinile electrice într-un loc unde nu
sunt la îndemâna copiilor. Nu lăsaţi persoane
care nu sunt familiarizate cu maşina sau
care nu au luat la cunoştinţă aceste măsuri
de siguranţă să folosească maşina. Maşinile
electrice sunt periculoase în mâna persoanelor
fără experienţă.
Întreţineţi cu grijă maşinile. Controlaţi
alinierea pieselor mobile. Verificaţi că nici o
piesă nu este stricată. Controlaţi montarea
şi toate celelalte elemente care ar putea
afecta funcţionarea maşinii. Dacă există piese
defecte, reparaţi maşina înainte de a o utiliza.
Numeroase accidente se produc din cauza unei
întreţineri necorespunzătoare a maşinilor.
Păstraţi-vă maşinile curate şi bine ascuţite. O
sculă de tăiere bine ascuţită şi curată riscă mai
puţin să se blocheze şi puteţi astfel să-i păstraţi
mai bine controlul.
Utilizaţi maşina dumneavoastră electrică,
accesoriile, vârfurile etc. conform
instrucţiunilor de utilizare, ţinând seama de
condiţiile de utilizare şi de aplicaţiile dorite.
Pentru a evita situaţiile periculoase, folosiţi
maşina electrică numai pentru lucrările pentru
care a fost concepută.
MĂSURI DE SIGURANŢĂ SPECIFICE
MAŞINILOR ELECTRICE FĂRĂ FIR
Nu încărcaţi bateria maşinii decât cu
încărcătorul recomandat de producător. Un
încărcător adaptat la un anumit tip de baterie
poate declanşa un incendiu, dacă este utilizat cu
un alt tip de baterie.
Pentru o maşină fără fir trebuie să utilizaţi
numai un anumit tip de baterie. Utilizarea altor
tipuri de baterie poate provoca incendii.
Când bateria nu este utilizată, ţineţi-o
la distanţă de obiectele metalice cum ar fi
agrafe de birou, monede, chei, şuruburi, cuie
sau orice alt obiect susceptibil de a conecta
contactele între ele. Scurtcircuitarea bornelor
bateriei poate provoca arsuri sau incendii.
Evitaţi orice contact cu lichidul din baterie în
caz de scurgere a bateriei ca urmare a unei
utilizări abuzive. În caz de contact cu lichidul,
spălaţi din abundenţă zona atinsă cu apă
curată. Dacă vă sunt atinşi ochii, consultaţi, de
asemenea, un medic. Lichidul proiectat dintr-o
baterie poate provoca iritaţii sau arsuri.
ÎNTREŢINEREA
Orice reparaţie trebuie să fie efectuată de
către un tehnician calificat, utilizând numai
piese de schimb originale. Veţi putea astfel să
vă utilizaţi maşina electrică în deplină siguranţă.
REGULI SPECIFICE DE SIGURANŢĂ
Nu permiteţi copiiilor să opereze aspiratorul
portabil sau să se joace cu el. Atenţie deosebită
e necesară atunci când este folosit în preajma
copiiilor.
Acest aspirator portabil este proiectat DOAR
pentru folosire casnică.
Folosiţi acest aspirator portabil DOAR pentru
scopul proiectat aşa cum este descris în acest
manual. Folosiţi doar accesorii recomandate în
acest manual.
Dacă aspiratorul portabil nu funcţionează
corespunzător, a fost scăpat pe jos, deteriorat,
lăsat afară sau scăpat în apă, returnaţi-l la cel mai
apropiat centru service.
CHV182 manual (EU).indd Sec1:87CHV182 manual (EU).indd Sec1:87 3/4/09 7:54:46 PM3/4/09 7:54:46 PM
88
Română
RO
GB LV LT EE HR SI SK GR TRFR DE ES IT NL PT DK SE FI NO RU PL CZ HU
REGULI SPECIFICE DE SIGURANŢĂ
Nu abuzaţi de cablu. Nu căraţi niciodată
încărcătorul sau baza lui de cablu şi nu smulgeţi
din priză pentru a îl deconecta de la sursa de
alimentare. Prindeţi încărcătorul, nu cablul şi
trageţi pentru a scoate din priză. Nu lăsaţi cablul
să atârne peste marginea unui tablou sau contor
electric ori să atingă suprafeţe erbinţi.
Nu manipulaţi încărcătorul sau aspiratorul cu
mâinile ude.
Nu puneţi niciun obiect în deschizăturile
ventilatorului. Nu folosiţi aspiratorul cu oricare
din deschizătură blocată. Menţineţi deschizăturile
fără praf, scame, păr şi orice ar putea reduce
uxul de aer.
Nu aspiraţi NICIODATĂ materiale ca tăciuni
erbinţi, chiştoace de ţigări, chibrituri etc.
Nu folosiţi aspiratorul fără vasul de colectare al
prafului sau ltrul la locul lor.
Opriţi toate comenzile înainte de a scoate sau a
băga în priză dispozitivul electric de încărcare.
Folosiţi atenţie suplimentară când îl folosiţi pe
trepte.
Nu-l folosiţi pentru a aspira obiecte tari precum
cuie, şuruburi, monede etc. Poate cauza
deteriorarea sau vătămarea.
Aspiratorul portabil nu trebuie să e conectat
la priza electrică, de aceea este mereu în stare
de funcţionare. Fiţi atent la posibilele pericole
atunci când folosiţi aspiratorul portabil sau când
schimbaţi accesoriile.
Îndepărtaţi bateria atunci când aspiratorul nu este
în folosinţă şi înainte de efectuarea service-lui.
Nu aşezaţi aspiratorul portabil sau bateriile lângă
sursă de foc sau căldură. Ar putea exploda.
Aspiratorul portabil trebuie încărcat într-o locaţie
unde temperatura este mai mare de 10°C şi mai
mică de 38°C.
În condiţii de folosire extremă şi de temperatură,
poate avea loc scurgerea bateriei. Dacă lichidul
vine în contact cu pielea, spălaţi cel puţin 10
minute şi apelaţi imediat la consult medical.
Bateriile emit gaz de hidrogen şi pot exploda în
prezenţa unei surse de aprindere, precum cea a
unui bec de control. Pentru a reduce riscul unei
vătămări personale grave, nu folosiţi niciodată
niciun produs fără cablu în prezenţa unei surse
de acără deschise. O baterie explodată poate
arunca resturi şi substanţe chimice. Dacă sunteţi
expus, spălaţi cu apă imediat.
Cunoaşteţi-vă scula electrică. Citiţi cu atenţie
manualul de utilizare. Învăţaţi aplicaţiile şi
limitările sale, precum şi potenţialele pericole
speci ce legate de această sculă. Urmând această
regulă veţi reduce riscul unei electrocutări, a unui
incendiu sau vătămare gravă.
Pentru reducerea riscului electrocutării, folosiţi
aspiratorul doar în spaţii interioare. Purtaţi mereu
ochelari de protecţie. Ochelarii obişnuiţi au doar
lentile rezistente la impact, ele NU sunt lentile
de protecţie. Urmând această regulă veţi reduce
riscul unei vătămări personale.
Protejaţi-vă plămânii. Purtaţi o mască de faţă
sau de praf dacă operaţia implică praf. Urmarea
acestei reguli va reduce riscul de vătămare
personală gravă.
Poate avea loc electrocutare dacă este încărcat în
spaţiu exterior sau pe suprafeţe ude.
Veri caţi piesele deteriorate. Înainte de folosirea
pe mai departe a sculei, a apărătorii sau a altei
părţi ce este deteriorată să e atent veri cată
pentru a determina că va funcţiona corect şi că
va funcţiona conform funcţiei sale proiectate.
Veri caţi aliniamentul părţilor în mişcare,
îmbinarea părţilor în mişcare, integritatea pieselor
în mişcare, montarea şi orice alte condiţii ce ar
putea afecta operarea sa. O apărătoare sau altă
piesă ce este deteriorată trebuie reparată sau
înlocuită la un centru service autorizat. Urmând
această regulă veţi reduce riscul electrocutării, al
incendiului sau a vătămării grave.
Salvaţi aceste instrucţiuni. Referiţi-vă la ele frecvent
şi folosiţi-le pentru a instrui alte persoane ce ar
putea folosi această sculă. Dacă o împrumutaţi,
împrumutaţi-i şi aceste instrucţiuni.
SIGURANŢA ÎNCĂRCĂTORULUI
Nu expuneţi încărcătorul la condiţii ude sau
umede.
Folosirea unui accesoriu nerecomandat sau
vândut de producătorul încărcătorului de baterie
poate cauza riscul unui incendiu, electrocutare
sau vătămare a persoanei.
Pentru a reduce riscul deteriorării corpului
încărcătorului sau a cablului, trageţi de ştecherul
încărcătorului decât să trageţi de cablu atunci
când deconectaţi încărcătorul.
Asiguraţi-vă că cordonul electric este localizat în
aşa fel încât nu se va păşi pe el sau altfel să e
subiect al deteriorării sau tensiunii sale.
Nu trebuie folosit un cablu prelungitor decât
dacă e absolut necesar. Folosirea unui cablu
prelungitor necorespunzător poate crea riscul
de incendiu şi electrocutare. Dacă folosirea unui
cablu prelungitor trebuie folosită, asiguraţi-vă
că:
CHV182 manual (EU).indd Sec1:88CHV182 manual (EU).indd Sec1:88 3/4/09 7:54:46 PM3/4/09 7:54:46 PM
89
Română
RO
GB LV LT EE HR SI SK GR TRFR DE ES IT NL PT DK SE FI NO RU PL CZ HU
SIGURANŢA ÎNCĂRCĂTORULUI
a. Polii prizei cablului prelungitor sunt de acelaşi
număr, mărime şi formă ca aceia ai prizei
încărcătorului.
b. Cablul prelungitor este corespunzător izolat şi
se a ă în stare electrică bună.
Nu operaţi încărcătorul cu un cablu sau priză
defectă. Dacă e defect, înlocuiţi-l imediat de către
o persoană service cali cată.
Nu operaţi încărcătorul dacă a primit o lovitură, a
fost scăpat sau deteriorat în orice fel; duceţi-l la o
persoană service cali cat.
Nu desfaceţi încărcătorul; duceţi-l la o persoană
service cali cată când efectuaţi service-ul sau
când e necesară reparaţia. Asamblarea incorectă
poate cauza electrocutare sau incendiu.
Pentru a reduce riscul electrocutării, scoateţi din
priză încărcătorul înainte de a efectua întreţinerea
sau curăţarea lui. Oprind doar comenzile nu va
reduce acest risc.
Deconectaţi încărcătorul de la alimentarea
electrică atunci când nu e folosit.
Risc de electrocutare. Nu atingeţi porţiunile
neizolate ale conectorului de alimentare sau
borna neizolată a bateriei.
Salvaţi aceste instrucţiuni. Referiţi-vă frecvent la
ele şi folosiţi-le pentru a instrui alte persoane ce
ar putea folosi aparatul. Dacă împrumutaţi cuiva
aparatul, împrumutaţi-i de asemenea şi aceste
instrucţiuni.
DESCRIERE
1. Acumulator litiu-ion
2. Acumulator nichel-cadmiu
3. Buton PORNIT-OPRIT
4. Pentru a-l porni
5. Pentru a-l opri
6. Accesoriu perie/duză lungă
7. Vas colectare praf
8. Buton decuplare
9. Filtru
10. Agăţători
11. Ori ciu
12. Agăţătoare
SPECIFICAŢII
Voltaj 18 V
Volum flux de aer 0,83 m
3
/min
Capacitate de stocare a prafului 650 ml
Greutate 0,91 kg
MODEL ACUMULATOR
(neinclus)
ÎNCĂRCĂTOR
(neinclus)
CHV182
BPL-1820
BPL-1815
BCL-1800
OPERAREA
AVERTIZARE:
Nu permiteţi ca familiarizarea cu acest pro-
dus să vă facă mai neatent. Amintiţi-vă că
o fracţiune de secundă de neatenţie este
su cientă pentru a implica vătămare gravă.
AVERTIZARE:
Purtaţi mereu ochelari de protecţie sau oche-
lari de protecţie cu apărătoare laterală atunci
când operaţi scule electrice. Neîndeplinirea
acestui lucru poate rezulta în obiecte aruncate
în ochii dvs rezultând într-o posibilă vătămare
personală.
AVERTIZARE:
Nu folosiţi ataşamente sau accesorii pen-
tru acest produs nerecomandate de către
producător. Folosirea de ataşamente şi acce-
sorii nerecomandate pot rezulta în vătămare
personală serioasă.
APLICAŢII
Puteţi folosi acest produs pentru scopurile listate
mai jos:
Aspirare uşoară a suprafeţelor uscate.
AVERTIZARE:
Îndepărtaţi întotdeauna acumulatorul din apa-
rat atunci când asamblaţi piese, faceţi reglaje,
curăţaţi sau când nu e în uz. Îndepărtarea acu-
mulatorului va preveni pornirea accidentală ce
poate cauza vătămare personală gravă.
CARACTERISTICI DE PROTECŢIE A BATERIEI
Bateriile litiu-ion Ryobi 18 V sunt proiectare cu car-
acteristici ce protejează celulele de litiu-ion şi cresc
durata de viaţă a bateriei. În anumite condiţii de
operare, aceste caracteristici încorporate pot cauza
bateriei şi aparatului să funcţioneze diferit faţă de
bateriile nichel-cadmiu.
CHV182 manual (EU).indd Sec1:89CHV182 manual (EU).indd Sec1:89 3/4/09 7:54:47 PM3/4/09 7:54:47 PM
90
Română
RO
GB LV LT EE HR SI SK GR TRFR DE ES IT NL PT DK SE FI NO RU PL CZ HU
OPERAREA
În timpul anumitor aplicaţii, componentele
electronice ale bateriei pot da semnal bateriei să se
oprească şi să cauzeze oprirea aparatului. Pentru
resetarea aparatului, eliberaţi trăgaciul şi reluaţi
operarea normală.
NOTĂ: Pentru prevenirea pe viitor a opririi bateriei,
evitaţi forţarea aparatului.
Dacă eliberarea trăgaciului nu resetează bateria şi
aparatul, atunci acumulatorul este descărcat. Dacă e
descărcat, acumulatorul va începe încărcarea atunci
când va aşezat în încărcătorul litiu-ion.
PENTRU INSTALAREA ACUMULATORULUI
Vezi Figura 1.
Asiguraţi-vă că întrerupătorul glisant este în
poziţia oprit.
Introduceţi acumulatorul în produs aşa cum este
arătat.
Asiguraţi-vă că clicheţii de pe ecare parte a
acumulatorului se blochează iar acumulatorul
este xat în produs înainte de a începe operarea.
PENTRU ÎNDEPĂRTAREA ACUMULATORULUI
Apăsaţi clicheţii de pe ecare parte a
acumulatorului.
Scoateţi acumulatorul din aspirator.
AVERTIZARE:
Bateriile sunt mereu în stare de funcţionare.
De aceea, întrerupătorul trebuie să e înto-
tdeauna blocat atunci când aparatul nu se
foloseşte sau când se poartă pe partea dvs.
PORNIREA/OPRIREA ASPIRATORULUI
Vezi Figura 2.,
Pentru pornirea aspiratorului: glisaţi înainte
întrerupătorul aspiratorului.
Pentru oprirea aspiratorului: glisaţi înapoi
întrerupătorul aspiratorului.
ACCESORIUL PERIE/DUZĂ LUNGĂ
Vezi Figurile 3 - 5.
Combinaţia de accesoriu perie/duză lungă este
comod depozitată sub vasul de colectare a prafului.
Pentru a detaşa accesoriul perie/duză lungă, trageţi
înainte şi îndepărtaţi-l de sub vasul de colectare al
prafului.
Pentru a acoperi accesoriul perie/duza lungă
glisaţi înainte pentru a acoperi peria în aşa fel încât
accesoriul poate folosit ca şi duză lungă.
Opriţi aspiratorul.
Scoateţi acumulatorul.
Introduceţi accesoriul în capătul frontal al
vasului de colectare a prafului, asigurându-vă că
accesoriul este ferm împins în loc.
ÎNTREŢINEREA
AVERTIZARE:
Când efectuaţi service-ul, folosiţi doar piese
de schimb identice. Folosirea oricăror altor
piese poate crea pericol sau poate strica pro-
dusul.
AVERTIZARE:
Purtaţi întotdeauna ochelari de protecţie cu
apărători laterale în timpul operării cu scu-
le electrice sau când măturaţi praful. Dacă
operaţiunea implică praf, purtaţi de asemenea
o mască împotriva prafului.
ÎNTREŢINERE GENERALĂ
Evitaţi folosirea de solvenţi când curăţaţi piesele
de plastic. Majoritatea plasticelor sunt susceptibile
să se deterioreze de la tipurile variate de solvenţi
comerciale şi poate deteriorat prin folosirea lor.
Folosiţi o cârpă curată pentru a îndepărta murdăria,
praful, uleiul, grăsimea, etc.
AVERTIZARE:
Nu permiteţi niciun moment ca lichidele de
frână, benzină, produse pe bază de petrol,
etc să intre în contact cu piesele de plastic.
Chimicalele pot deteriora, slăbi sau distruge
plasticul care poate rezulta în rănire personală
gravă.
Nu deschideţi bateria. Există pericol de scurtcircuit.
Do not open the battery yourself.
Doar piesele arătate în lista de piese sunt proiectate
pentru a reparate sau înlocuite de client. Toate
celelalte piese trebuiesc înlocuite la un Centru
Service Autorizat.
CURĂŢAREA ASPIRATORULUI PORTABIL
Vasul de colectare a prafului trebuie veri cat, golit
şi curăţat periodic pentru o colectare maximă a
prafului.
ÎNDEPĂRTAREA VASULUI DE COLECTARE A
PRAFULUI
Vezi Figura 6
Scoateţi acumulatorul din aspirator.
CHV182 manual (EU).indd Sec1:90CHV182 manual (EU).indd Sec1:90 3/4/09 7:54:47 PM3/4/09 7:54:47 PM
91
Română
RO
GB LV LT EE HR SI SK GR TRFR DE ES IT NL PT DK SE FI NO RU PL CZ HU
ÎNTREŢINEREA
Apăsaţi butonul de eliberare a at pe aspiratorul
portabil.
Trageţi vaul de colectare a prafului în jos şi în
afară aşa cum este arătat pentru a-l separa de
compartimentul motorului.
SCOATEREA ŞI CURĂŢAREA/REINSTALAREA
FILTRULUI
Vezi Figura 7
Scoateţi acumulatorul din aspirator.
Scoateţi ltrul prin apăsarea agăţătorii în faţă şi
ridicând ltrul din asamblul scutului.
Scuturaţi sau periaţi uşor de praf sau murdărie
ltrul.
Scuturaţi sau periaţi uşor de praf scutul şi
ansamblul scutului. Spălaţi dacă e necesar.
Goliţi vasul de colectare a prafului; spălaţi dacă
e necesar. Înainte de reataşarea aspiratorului,
asiguraţi-vă că toate piesele sunt complet
uscate.
Când cumpăraţi un ltru de schimb, cereţi numărul
de piesă recomandat 019484002004.
REATAŞAREA VASULUI DE COLECTARE A
PRAFULUI
Vezi Figura 8
Poziţionaţi cele două poziţii aşa cum este
arătat. Aliniaţi ori ciul de pe fundul vasului de
colectare a prafului cu agăţătoarea de pe fundul
compartimentului motorului, apoi xaţi împreună
cele două secţiuni.
PROTECŢIA MEDIULUI
Reciclaţi materiile brute în loc să le eliminaţi
ca deşeuri. Aparatul, accesoriile şi ambalajul
trebuiesc sortate pentru o reciclare
ecologică.
CHV182 manual (EU).indd Sec1:91CHV182 manual (EU).indd Sec1:91 3/4/09 7:54:48 PM3/4/09 7:54:48 PM
GARANTI - VILLKOR
Ryobi garanterar denna produkt mot fabrikationsfel och defekta delar
under tjugofyra (24) månader, räknat från det datum som anges
på originalfakturan fastställd av återförsäljaren och överlämnad till
slutanvändaren.
Denna garanti täcker inte skador som förorsakas av normalt slitage,
av onormal eller otillåten användning eller skötsel, eller av överbelastning.
Den täcker inte heller tillbehör som batterier, glödlampor, blad, ändstycken,
påsar, osv.
I händelse av felaktig funktion medan garantin är i kraft skall produkten
sändas UTAN ATT DEMONTERAS tillsammans med inköpsbeviset
till leverantören eller till närmaste servicecenter som auktoriserats av
Ryobi.
De rättigheter som lagen ger i förhållande till defekta produkter ifrågasätts
inte av denna garanti.
TAKUUEHDOT
Tällä Ryobi-tuotteella on valmistusviat ja vialliset osat kattava vuoden
(24 kk) takuu alkuperäiseen ostokuittiin tai laskuun merkitystä ostopäivästä
lukien.
Takuu ei kata normaalista kulumisesta, epänormaalista tai kielletystä
käytöstä tai ylikuormituksesta aiheutuneita vahinkoja eikä lisävarusteita
kuten akkuja, polttimoita,teriä, pusseja jne.
Mikäli takuuaikana ilmaantuu toimintahäiriöitä, vie PURKAMATON
tuote ostotodistuksineen myyjäliikkeeseen tai lähimpään Ryobi-
keskushuoltamoon.
Tämä takuu ei vaikuta viallisia tuotteita koskeviin lakiperusteisiin
oikeuksiin.
GARANTI - VILKÅR
Dette Ryobi produktet er garantert mot fabrikasjonsfeil og defekte deler
i tjueogfire (24) måneder fra datoen som står på fakturaen utstedt av
forhandleren til sluttbrukeren.
Garantien bortfaller dersom skadene er forårsaket av normal slitasje,
unormal eller uautorisert bruk, eller overbelastning, og gjelder ikke tilbehør
som batterier, lyspærer, blad, bits, poser, osv.
I tilfelle funksjonsfeil under garantiperioden, skal produktet leveres i
UDEMONTERT tilstand sammen med kjøpsbeviset til forhandler eller til
nærmeste autoriserte Ryobi servicesenter.
Dine lovmessige rettigheter med hensyn til defekte produkter er ikke påvirket
av denne garantien.
ÉÄêÄçíàü - ìëãéÇàü
ç‡ÒÚÓfl˘‡fl ÔÓ‰Û͈Ëfl RYOBI „‡‡ÌÚËÓ‚‡Ì‡ ÓÚ ‰ÂÙÂÍÚÓ‚ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚‡ Ë
‰ÂÙÂÍÚÓ‚ ËÁ‰ÂÎËÈ Ì‡ 2 „Ó‰‡ ÒÓ ‰Ìfl ÓÙˈˇθÌÓ„Ó ÓÙÓÏÎÂÌËfl ÔÓÍÛÔÍË,
Û͇Á‡ÌÌÓ„Ó Ì‡ ÓË„Ë̇ΠҘÂÚ‡, ‚˚ÔËÒ‡ÌÌÓ„Ó ÔÓ‰‡‚ˆÓÏ ÔÓÍÛÔ‡ÚÂβ.
èÓ‚ÂʉÂÌËfl, ÔÓÎÛ˜ÂÌÌ˚ ‚ ÂÁÛθڇÚ ӷ˚˜ÌÓ„Ó ËÁÌÓÒ‡, ÌÂÌÓχθÌÓ„Ó
ËÎË Á‡Ô¢ÂÌÌÓ„Ó ËÒÔÓθÁÓ‚‡ÌËfl ËÎË Ó·ÒÎÛÊË‚‡ÌËfl, ‡ Ú‡ÍÊ ÔÂ„ÛÁÍÓÈ,-
Ì ÔÓÍ˚‚‡˛ÚÒfl ̇ÒÚÓfl˘ÂÈ „‡‡ÌÚËÂÈ, Ú‡ÍÊÂ Í‡Í Ë ‡ÍÒÂÒÒÛ‡˚, Ú‡ÍË ͇Í
·‡Ú‡ÂË, ·ÏÔÓ˜ÍË, ˆÓÍÎË, Ô‡ÚÓÌ˚, ϯÍË Ë Ú.‰.
Ç ÒÎÛ˜‡Â ÔÓÎÓÏÍË ËÎË ÌÂËÒÔ‡‚ÌÓÒÚË ‚ „‡‡ÌÚËÈÌ˚È ÔÂËÓ‰ ÓÚÓ¯ÎËÚÂ
ÔÓ‰ÛÍˆË˛ çÖêÄáéÅêÄççéâ Ò ÔÓ‰Ú‚ÂʉÂÌËÂÏ ÔÓÍÛÔÍË Ç‡¯ÂÏÛ
ÔÓ‰‡‚ˆÛ ËÎË ‚ ·ÎËʇȯËÈ
ñÂÌÚ íÂıÌ˘ÂÒÍÓ„Ó é·ÒÎÛÊË‚‡ÌËfl
Ryobi.
ç‡ÒÚÓfl˘‡fl „‡‡ÌÚËfl Ì ‚ÎËflÂÚ Ì‡ LJ¯Ë Á‡ÍÓÌÌ˚ Ô‡‚‡, ÔÓ ÓÚÌÓ¯ÂÌ˲ Í
‰ÂÙÂÍÚÌÓÈ ÔÓ‰Û͈ËË.
WARUNKI GWARANCJI
Na niniejszy produkt Ryobi udzielona jest dwuletnia gwarancja na
ukryte wady fabryczne oraz na zdefektowane części. Okres gwarancji
dwudziestu czterech (24) miesięcy, zaczyna się od wiążącej daty
widniejącej na oryginale faktury wystawionej przez sprzedawcę dla
ostatecznego nabywcy.
Gwarancja ta nie obejmuje zniszczenia wynikającego z normalnego
zużycia, czy też uszkodzeń spowodowanych nadmierną eksploatacją,
lub niewłaściwą konserwacją, czy nieodpowiednim użytkowaniem
niezgodnym z przeznaczeniem. Wyłączone są z niej również
akcesoria tj. akumulatory, żarówki, ostrza, końcówki, worki, itd.
W wypadku stwierdzenia złego funkcjonowania podczas okresu
gwarancyjnego, prosimy o skierowanie NIE ZDEMONTOWANEGO
produktu, wraz z dowodem zakupu do waszego dostawcy lub do
najbliższego Autoryzowanego Punktu Serwisowego Ryobi.
Niniejsza gwarancja nie podważa przysługujących Państwu uprawnień
dotyczących wadliwych produktów.
ZÁRUKA - ZÁRUČNÍ PODMÍNKY
Na tento výrobek značky Ryobi se poskytuje záruka po dobu 24
(dvaceti čtyř) měsíců od data uvedeného na faktuře nebo pokladním
bloku, který koncový uživatel obdržel v prodejně p
ři nákupu
výrobku. Záruka se vztahuje na výrobní vady a vadné díly.
Záruka se nevztahuje na poškození výrobku způsobené jeho
běžným opotřebením, nesprávným nebo neschváleným používáním,
nesprávnou údržbou nebo přetížením. Uvedené záruční podmínky se
nevztahují na příslušenství, jako akumulátory, žárovky, pilové listy,
nástavce, vaky apod.
V případě provozních problémů u výrobku v záruce kontaktuje nejbližší
autorizovanou servisní opravnu výrobků Ryobi. K opravě je nutné
předložit NEDEMONTOVANÝ výrobek spolu s fakturou nebo pokladním
blokem.
Tato záruka nevylučuje případná další Vaše spotřebitelská práva
týkající se výrobních závad, v souladu s platnými legislativními
předpisy.
A GARANCIA FELTÉTELEI
Ezt a Ryobi terméket huszonnégy (24) hónapig garantáljuk a
gyártáshibák, valamint a készülékben található alkatrészek miatt
jelentkező meghibásodás ellen. A garancia az eladó által, a vásárló
számára készített, eredeti adás-vételi szerződésen feltüntetett
dátumtól érvényes.
A normális igénybevételből fakadó elhasználódás, a nem
rendeltetésnek megfelelő használat vagy karbantartási művelet
miatt fellépő, túlterhelés által okozott meghibásodásra
nem terjed ki a garancia. A tartozékokra, mint például
az akkumulátorra, izzókra, fúrófejekre, táskára, stb.,
a garancia szintén nem vonatkozik.
A garancia periódus alatt fellépő meghibásodás esetén, juttassa el
NEM SZÉTSZERELT ÁLLAPOTBAN a Ryobi terméket a vásárlást és
annak dátumát igazoló dokumentum kíséretében az eladóhoz vagy
az Önhöz legközelebbi Ryobi Szerviz Központba.
A jelen garancia nem zárja ki a fogyasztási eszközökre vonatkozó
jogszabályok által elrendelteket.
GARANŢIE - CONDIŢII
Acest produs Ryobi este garantat în cazul viciilor de fabricaţie şi
pieselor cu defecte pentru o durată de douăzecişipatru (24) de
luni, începând cu data facturii originale emisă de către comerciant
utilizatorului final.
Deteriorările provocate prin uzură normală, printr-o utilizare sau
întreţinere anormală sau neautorizată, sau prin forţarea utilajului
sunt excluse din prezenta garanţie acestea aplicându-se şi
accesoriilor ca baterii, becuri, lame, capete, saci, etc.
În caz de funcţionare defectuoasă în perioada de garanţie, vă
rugăm să trimiteţi produsul NEDEMONTAT împreună cu factura
de cumpărare furnizorului dumneavoastră sau la Centrul Service
Agreat Ryobi cel mai apropiat de dumneavoastră.
Drepturile dumneavoastră legale privind produsele defectuoase nu
sunt alterate prin prezenta garanţie.
NO
FI
HU
CZ
RU
RO
SE
PL
CHV182 manual (EU).indd Sec1:140CHV182 manual (EU).indd Sec1:140 3/4/09 7:55:17 PM3/4/09 7:55:17 PM
HU
SZABVÁNY RENDELKEZÉSEK
Felelősségünk teljes tudatában kijelentjük, hogy a jelen termék
megfelel a következő szabványoknak és előírásoknak:
EN60335-1:2002+A1:2004+A11:2004+A12:2006+A2:2006,
EN60335-2-2:2003+A1:2004+A2:2006, EN61000-6-3:2007
EN50366:2003+A1:2006, EN55014:2006,
EN55014-2:1997+A1:2001EN61000-3-2:2006,
EN61000-3-3:1995+A1:2001+A2:2005
RO
DECLARA
Ţ
IE DE CONFORMITATE
Declarăm pe propria răspundere că acest produs este conform
cu normele sau documentele normative următoare:
EN60335-1:2002+A1:2004+A11:2004+A12:2006+A2:2006,
EN60335-2-2:2003+A1:2004+A2:2006, EN61000-6-3:2007
EN50366:2003+A1:2006, EN55014:2006,
EN55014-2:1997+A1:2001EN61000-3-2:2006,
EN61000-3-3:1995+A1:2001+A2:2005
LV
ATBILSTĪBAS PAZIŅOJUMS
Mēs uz savu atbildību paziņojam, ka šis produkts atbilst
šādiem standartiem vai standartizācijas dokumentiem.
EN60335-1:2002+A1:2004+A11:2004+A12:2006+A2:2006,
EN60335-2-2:2003+A1:2004+A2:2006, EN61000-6-3:2007
EN50366:2003+A1:2006, EN55014:2006,
EN55014-2:1997+A1:2001EN61000-3-2:2006,
EN61000-3-3:1995+A1:2001+A2:2005
LT
ATITIKTIES DEKLARACIJA
Prisiimdami visą atsakomybę, pareiškiame, kad produktas
atitinka žemiau išvardintus standartus ar standartų
dokumentus.
EN60335-1:2002+A1:2004+A11:2004+A12:2006+A2:2006,
EN60335-2-2:2003+A1:2004+A2:2006, EN61000-6-3:2007
EN50366:2003+A1:2006, EN55014:2006,
EN55014-2:1997+A1:2001EN61000-3-2:2006,
EN61000-3-3:1995+A1:2001+A2:2005
EE
VASTAVUSDEKLARATSIOON
Kinnitame oma ainuvastutusel, et see toode on vastavuses
järgmiste standardite või standardiseeritud dokumentidega.
EN60335-1:2002+A1:2004+A11:2004+A12:2006+A2:2006,
EN60335-2-2:2003+A1:2004+A2:2006, EN61000-6-3:2007
EN50366:2003+A1:2006, EN55014:2006,
EN55014-2:1997+A1:2001EN61000-3-2:2006,
EN61000-3-3:1995+A1:2001+A2:2005
HR
DEKLARACIJA O USKLA–ENOSTI
Odgovorno izjavljujemo da je ovaj proizvod u skladu sa
sljedeÊim normama ili normiranim dokumentima:
EN60335-1:2002+A1:2004+A11:2004+A12:2006+A2:2006,
EN60335-2-2:2003+A1:2004+A2:2006, EN61000-6-3:2007
EN50366:2003+A1:2006, EN55014:2006,
EN55014-2:1997+A1:2001EN61000-3-2:2006,
EN61000-3-3:1995+A1:2001+A2:2005
SI
IZJAVA O SKLADNOSTI
Z lastno odgovornostjo izjavljamo, da je ta izdelek skladen
z zahtevami sledečih standardov ali standariziranih
dokumentov:
EN60335-1:2002+A1:2004+A11:2004+A12:2006+A2:2006,
EN60335-2-2:2003+A1:2004+A2:2006, EN61000-6-3:2007
EN50366:2003+A1:2006, EN55014:2006,
EN55014-2:1997+A1:2001EN61000-3-2:2006,
EN61000-3-3:1995+A1:2001+A2:2005
SK
PREHLÁSENIE O ZHODE
Vyhlasujeme našu výhradnú zodpovednosť za produkt,
ktorý spĺňa nasledovné štandardy alebo štandardizované
dokumenty.
EN60335-1:2002+A1:2004+A11:2004+A12:2006+A2:2006,
EN60335-2-2:2003+A1:2004+A2:2006, EN61000-6-3:2007
EN50366:2003+A1:2006, EN55014:2006,
EN55014-2:1997+A1:2001EN61000-3-2:2006,
EN61000-3-3:1995+A1:2001+A2:2005
GR
ΔHΛΩΣH ΣΥMMΟΡΦΩΣΗΣ
Δηλώνουμε υπευθύνως ότι το προϊόν αυτό συμμορφούται
προς τα ακόλουθα πρότυπα ή τυποποιημένα έγγραφα:
EN60335-1:2002+A1:2004+A11:2004+A12:2006+A2:2006,
EN60335-2-2:2003+A1:2004+A2:2006, EN61000-6-3:2007
EN50366:2003+A1:2006, EN55014:2006,
EN55014-2:1997+A1:2001EN61000-3-2:2006,
EN61000-3-3:1995+A1:2001+A2:2005
TR
UYGUNLUK BELGESİ
Bu ürünün aşağıdaki normlar ya da norm belgeleri ile uyumlu
olduğunu kendi sorumluluğumuzu ortaya koyarak beyan
ederiz:
EN60335-1:2002+A1:2004+A11:2004+A12:2006+A2:2006,
EN60335-2-2:2003+A1:2004+A2:2006, EN61000-6-3:2007
EN50366:2003+A1:2006, EN55014:2006,
EN55014-2:1997+A1:2001EN61000-3-2:2006,
EN61000-3-3:1995+A1:2001+A2:2005
Machine: 18V HAND VACUUM Type: CHV182
Name of company: TECHTRONIC INDUSTRIES CO. LTD.
Address: 24/F, CDW BUILDING
388 CASTLE PEAK ROAD
TSUEN WAN
HONG KONG
Web: www.ttigroup.com
Name/Title: Brian Ellis
Vice President - Engineering
Signature:
Trademarks:
The use of the trademark Ryobi is pursuant to a license granted by Ryobi Limited.
CHV182 manual (EU).indd Sec1:143CHV182 manual (EU).indd Sec1:143 3/4/09 7:55:19 PM3/4/09 7:55:19 PM
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56
 • Page 57 57
 • Page 58 58
 • Page 59 59
 • Page 60 60
 • Page 61 61
 • Page 62 62
 • Page 63 63
 • Page 64 64
 • Page 65 65
 • Page 66 66
 • Page 67 67
 • Page 68 68
 • Page 69 69
 • Page 70 70
 • Page 71 71
 • Page 72 72
 • Page 73 73
 • Page 74 74
 • Page 75 75
 • Page 76 76
 • Page 77 77
 • Page 78 78
 • Page 79 79
 • Page 80 80
 • Page 81 81
 • Page 82 82
 • Page 83 83
 • Page 84 84
 • Page 85 85
 • Page 86 86
 • Page 87 87
 • Page 88 88
 • Page 89 89
 • Page 90 90
 • Page 91 91
 • Page 92 92
 • Page 93 93
 • Page 94 94
 • Page 95 95
 • Page 96 96
 • Page 97 97
 • Page 98 98
 • Page 99 99
 • Page 100 100
 • Page 101 101
 • Page 102 102
 • Page 103 103
 • Page 104 104
 • Page 105 105
 • Page 106 106
 • Page 107 107
 • Page 108 108
 • Page 109 109
 • Page 110 110
 • Page 111 111
 • Page 112 112
 • Page 113 113
 • Page 114 114
 • Page 115 115
 • Page 116 116
 • Page 117 117
 • Page 118 118
 • Page 119 119
 • Page 120 120
 • Page 121 121
 • Page 122 122
 • Page 123 123
 • Page 124 124
 • Page 125 125
 • Page 126 126
 • Page 127 127
 • Page 128 128
 • Page 129 129
 • Page 130 130
 • Page 131 131
 • Page 132 132
 • Page 133 133
 • Page 134 134
 • Page 135 135
 • Page 136 136
 • Page 137 137
 • Page 138 138
 • Page 139 139
 • Page 140 140
 • Page 141 141
 • Page 142 142
 • Page 143 143
 • Page 144 144
 • Page 145 145
 • Page 146 146
 • Page 147 147

Ryobi CHV182 Manual de utilizare

Categorie
Burghiu electric
Tip
Manual de utilizare