Wacker Neuson A5000/160 ANSI Manual de utilizare

Tip
Manual de utilizare

Acest manual este potrivit și pentru

Tipul
A5000
Document
5000226242
Ediția
04.2020
Versiunea
07
Limba
ro
Instrucţiuni de utilizare
Vibrator intern modular
A5000
2 100_0000_0001.fm
Copyright © 2020 Wacker Neuson Produktion GmbH & Co. KG Printed in Germany
Toate drepturile, mai ales cele referitoare la proprietatea intelectuală internațională, dreptul la
multiplicare și distribuţie sunt rezervate.
Acest material tipărit trebuie utilizat de destinatar numai în scopul prevăzut. Este interzisă
multiplicarea sau traducerea parțială sau integrală, fără un acord prealabil scris.
Retipărirea sau traducerea, chiar și parțială, permisă doar cu acordul scris al Wacker Neuson
Produktion GmbH & Co. KG.
Orice încălcare a prevederilor legale, în special cele referitoare la protecția drepturilor de
autor, este urmărită civil și penal.
Wacker Neuson Produktion GmbH & Co. KG lucrează în permanență la îmbunătățirea
produselor sale în cadrul procesului de dezvoltare tehnică. Acesta este motivul pentru care
ne rezervăm dreptul de a modifica ilustrațiile și descrierile acestei documentații, fără să poată
fi derivat din aceasta un drept de a modifica mașina deja livrată.
Sub rezerva erorilor.
Mașina de pe copertă poate prezenta echipări speciale (opționale).
Producător
Wacker Neuson Produktion GmbH & Co. KG
Wackerstraße 6
D-85084 Reichertshofen
www.wackerneuson.com
Tel.: +4984533403200
E-mail: service-[email protected]
Manual original de utilizare
Instrucţiuni de utilizare 3
1. Prefață ..................................................................................................................... 5
2. Introducere .............................................................................................................. 6
2.1. Mijloace de reprezentare în aceste instrucţiuni de utilizare ...................................................... 6
2.2. Persoane de contact Wacker Neuson ....................................................................................... 7
2.3. Tipurile de aparate descrise ...................................................................................................... 7
2.4. Marcarea aparatului ................................................................................................................... 8
3. Securitatea .............................................................................................................. 9
3.1. Principiile de bază ..................................................................................................................... 9
3.2. Calificarea personalului de operare ......................................................................................... 12
3.3. Echipamentul de protecţie ....................................................................................................... 13
3.4. Transportul............................................................................................................................... 14
3.5. Securitatea în funcționare ........................................................................................................ 15
3.6. Securitatea la utilizarea motoarelor cu combustie internă ...................................................... 17
3.7. Întreținerea............................................................................................................................... 19
4. Etichete autocolante de securitate și indicare ................................................... 21
5. Pachetul de livrare ................................................................................................ 23
6. Componentele și sistemele de control ale operatorului ................................... 24
6.1. Componentele şi elementele de control ale sistemului de propulsie ...................................... 24
6.2. Componentele arborelui flexibil ............................................................................................... 26
6.3. Componentele capului vibrator ................................................................................................ 26
7. Structura și funcționarea ..................................................................................... 27
7.1. Destinaţie de utilizare .............................................................................................................. 27
7.2. Modul de funcţionare ............................................................................................................... 27
8. Transportul ............................................................................................................ 28
8.1. Puncte de ridicat și prindere .................................................................................................... 28
8.2. Transportul aparatului .............................................................................................................. 29
9. Prima punere în funcțiune ................................................................................... 30
9.1. Montați capul de vibrare .......................................................................................................... 30
10. Comanda și operarea ........................................................................................... 32
10.1. Înainte de punerea în funcţiune ............................................................................................... 32
10.1.1. Verificaţi aparatul înainte de punerea în funcţiune .................................................. 32
10.2. Punerea în funcțiune ............................................................................................................... 33
10.2.1. Pornirea motorului ................................................................................................... 33
10.3. Operarea aparatului Pornirea aparatului ................................................................................. 35
10.4. Scoaterea din funcțiune ........................................................................................................... 37
11. Întreținerea ............................................................................................................ 39
11.1. Planul de întreţinere ................................................................................................................ 39
11.2. Lucrările de întreținere ............................................................................................................. 40
11.2.1. Controlul vizual ........................................................................................................ 41
11.2.2. Completați carburantul ............................................................................................ 41
11.2.3. Verificarea nivelului uleiului de motor ...................................................................... 42
4 Instrucţiuni de utilizare
11.2.4. Schimbarea uleiului de motor .................................................................................. 43
11.2.5. Curățați filtrul de aer/înlocuiți-l ................................................................................. 45
11.2.6. Curăţaţi paharul de depuneri ................................................................................... 46
11.2.7. Verificarea/curățarea/schimbarea bujiei .................................................................. 47
11.2.8. Curățați/înlocuiți colectorul de scântei..................................................................... 49
11.2.9. Arborele flexibil ........................................................................................................ 50
11.2.10. Capul de vibrare ...................................................................................................... 53
12. Remedierea defecțiunilor ..................................................................................... 56
13. Accesorii ............................................................................................................... 58
13.1. Cheia specială pentru arborele flexibil .................................................................................... 58
13.2. Mijlocul de etanşare pentru filete de ţeavă .............................................................................. 58
13.3. Lubrifiantul special pentru arborii flexibili ................................................................................. 58
13.4. Adaptor SS .............................................................................................................................. 58
13.5. Disc de alunecare .................................................................................................................... 58
14. Date tehnice .......................................................................................................... 59
14.1. Sistemul de acţionare .............................................................................................................. 59
14.2. Motor cu combustie internă ..................................................................................................... 60
14.3. Arborii flexibili........................................................................................................................... 61
14.4. Capul de vibrare ...................................................................................................................... 61
14.5. Combinații permise de sistem de propulsie - arbore flexibil - cap de vibrare .......................... 63
Declaraţia de conformitate CE ................................................................................... 65
1 Cuvânt înainte
100_0000_0002.fm
1. Prefață
Aceste instrucțiuni de utilizare conțin informații și proceduri pentru operarea sigură,
corespunzătoare și economică a acestei mașini Wacker Neuson. Citirea atentă, înțelegerea
și respectarea acestora asigură evitarea pericolelor, a costurilor de reparații și a timpilor de
nefuncționare și implicit creșterea disponibilității și a duratei de exploatare a mașinii.
Aceste instrucțiuni de utilizare nu reprezintă instrucțiuni pentru operațiuni complexe de revizie
sau reparații. Astfel de lucrări trebuie efectuate de către service-ul specializat al
Wacker Neuson, respectiv de către personal autorizat. Mașina Wacker Neuson trebuie
operată și întreținută conform indicațiilor din aceste instrucțiuni de utilizare. O utilizare
improprie sau o întreținere neconformă pot cauza pericole. De aceea este necesar ca
instrucțiunile de utilizare să fie disponibile în permanență la locul de utilizare al mașinii.
Componentele defecte ale mașinii trebuie schimbate imediat!
În cazul în care aveți întrebări legate de operare sau întreținere, persoanele de contact
Wacker Neuson vă stau la dispoziție în permanență.
2 Introducere
6
2. Introducere
2.1. Mijloace de reprezentare în aceste instrucţiuni de utilizare
Simboluri de avertizare
Aceste instrucţiuni de utilizare conţin instrucţiuni de securitate din categoriile:
PERICOL, AVERTIZARE, PRECAUŢIE, ATENŢIE.
Acestea trebuie respectate, pentru a putea exclude decesul sau vătămarea
operatorului, prejudiciile materiale sau efectuarea unui service necorespunzător.
PERICOL
Acest simbol indică pericole iminente care au ca rezultat decesul sau vătămarea gravă.
► În cazul în care măsurile corespunzătoare indicate sunt luate, pericolul poate fi
evitat.
AVERTIZARE
Această indicaţie de avertizare indică pericole posibile, care pot duce la deces sau
vătămări grave.
► În cazul în care măsurile corespunzătoare indicate sunt luate, pericolul poate fi
evitat.
PRECAUȚIE
Această indicaţie de avertizare indică pericole posibile, care pot duce la vătămări
uşoare.
► În cazul în care măsurile corespunzătoare indicate sunt luate, pericolul poate fi
evitat.
ATENŢIE
Această indicaţie de avertizare indică pericole posibile, care pot duce la prejudicii
materiale.
► În cazul în care măsurile corespunzătoare indicate sunt luate, pericolul poate fi
evitat.
Instrucţiuni
Indicaţie: Aici obţineţi informaţiile în completare.
2 Introducere
7
Instrucţiune de manevrare
Acest simbol vă solicită efectuarea unei acţiuni.
1. Instrucţiunile de manevrare numerotate vă solicită să efectuaţi anumite acţiuni în
ordinea prescrisă.
Acest simbol este utilizat pentru enumerare.
2.2. Persoane de contact Wacker Neuson
Reprezentantul dvs. Wacker Neuson poate fi, în funcţie de ţara dumneavoastră, service-ul
dvs. Wacker Neuson, sucursala sau filiala dvs. Wacker Neuson, ori distribuitorul dvs.
Wacker Neuson.
Adresele de contact sunt disponibile pe Internet, la adresa www.wackerneuson.com.
Adresa producătorului se află la începutul acestor instrucţiuni de utilizare.
2.3. Tipurile de aparate descrise
Aceste instrucţiuni de utilizare sunt valabile pentru diferite tipuri de aparate ale unei serii de
produse. Din acest motiv este posibil ca unele imagini să difere ca şi aspect faţă de aparatul
achiziţionat. În plus este posibil să fie descrise componente, care nu sunt parte a aparatului.
Detalii referitoare la tipurile de aparate descrise le puteţi găsi în capitolul Date tehnice.
2 Introducere
8
2.4. Marcarea aparatului
Datele de pe plăcuța de caracteristici
Plăcuţa de caracteristici conţine indicaţii, care să identifice aparatul dumneavoastră în mod
univoc. Aceste indicații sunt necesare pentru comandarea pieselor de schimb și în cazul
solicitărilor de informații referitoare la situații tehnice.
Notaţi indicaţiile referitoare la aparatul dumneavoastră în următorul tabel:
Nr.
Denumirea
Indicațiile dumneavoastră
1
Grupa și tipul
2
Anul de fabricație
3
Seria
4
Nr. de versiune
5
Nr. articolului
3 Siguranţă în exploatare
Instrucţiuni de utilizare 9
3. Securitatea
3.1. Principiile de bază
Nivelul tehnicii
Aparatul corespunde nivelului actual al tehnicii şi este construit cu respectarea regulilor
tehnice de siguranţă recunoscute. Cu toate acestea, în cazul utilizării necorespunzătoare,
este posibil să apară pericole pentru viaţa şi integritatea utilizatorului sau a terţilor şi
afectarea negativă a aparatului sau a altor bunuri.
Utilizarea conformă cu destinația
Aparatul poate fi utilizat doar pentru compactarea betonului proaspăt. Corpul vibrator trebuie
scufundat în betonul proaspăt.
Corpul vibrator nu trebuie scufundat în lichide ce conțin acizi sau leșii.
Corpul vibrator nu trebuie să intre în contact cu părțile corpului și nu trebuie introdus în părți
ale corpului.
Componentele sistem de propulsie, arbore cotit și corp vibrator pot fi combinate doar în
combinația admisă.
Sistemul de propulsie poate fi utilizat doar cu corpuri vibratoare și arbori cotiți autorizați de la
Wacker Neuson.
Aparatul nu se va utiliza pentru următoarele scopuri:
Conectarea componentelor neadmise la sistemul de propulsie.
Exploatarea sistemului de propulsie fără arborele flexibil şi capul de vibrare.
De utilizarea conformă cu destinaţia ţine şi respectarea tuturor indicaţiilor din cadrul acestor
instrucţiuni de utilizare, precum şi respectarea indicaţiilor de îngrijire şi de întreţinere curentă.
Orice altă utilizare, suplimentară, este considerată ca neconformă cu destinația. Pentru
daunele rezultate de aici, producătorul nu își asumă nicio răspundere. Riscul şi-l asumă
operatorul în mod exclusiv.
3 Siguranţă în exploatare
10 Instrucţiuni de utilizare
Modificarea constructivă
Nu efectuaţi în niciun caz o modificare constructivă fără aprobarea scrisă a producătorului. În
modul acesta vă puneţi propria siguranţă, dar şi cea a celorlalţi în pericol! În plus, sunt
anulate răspunderea şi garanţia legală a producătorului.
O modificare constructivă există în special în următoarele situaţii:
Deschiderea aparatului şi înlăturarea permanentă a componentelor, care provin de la
Wacker Neuson.
Instalarea unor noi componente, care nu provin de la Wacker Neuson, sau care nu sunt
similare, în design şi calitate, componentelor originale.
Adăugarea de piese accesorii care nu provin de la Wacker Neuson.
Puteţi instala în condiţii de siguranţă piese de schimb care provin de la Wacker Neuson.
Puteţi instala în condiţii de siguranţă piese accesorii care sunt disponibile în gama de
produse Wacker Neusor destinate aparatului dvs. Acordaţi atenţie în acest sens prescripţiilor
de încorporare din cadrul acestor instrucţiuni de utilizare.
Condiţiile necesare pentru exploatare
Utilizarea impecabilă şi sigură a aparatului presupune următoarele:
transportul, depozitarea, instalarea corecte.
Operarea riguroasă.
Îngrijirea şi întreţinerea riguroasă.
Exploatarea
Utilizaţi aparatul numai conform cu destinaţia şi în stare tehnică impecabilă.
Utilizaţi aparatul numai având în vedere securitatea şi pericolele şi cu dispozitivele de
protecţie montate. Nu modificaţi sau nu şuntaţi dispozitivele de siguranţă.
Verificaţi înainte de începerea lucrului eficienţa elementelor de operare şi a dispozitivelor de
siguranţă.
Nu utilizaţi niciodată aparatul în medii cu pericol de explozie.
Supravegherea
Nu lăsaţi niciodată un aparat în funcţiune nesupravegheat!
3 Siguranţă în exploatare
Instrucţiuni de utilizare 11
Întreținerea
Pentru funcţionarea impecabilă şi de durată a aparatului sunt necesare lucrări de întreţinere
regulate. Întreţinerea neglijată reduce securitatea aparatului.
Respectaţi neapărat intervalele de întreţinere curentă prescrise.
Nu utilizaţi aparatul, dacă sunt necesare lucrări de întreţinere sau reparaţii.
Defecţiuni
În caz de disfuncţionalităţi, trebuie să opriţi imediat aparatul şi să îl asiguraţi. Remediaţi
imediat defecţiunile, care pot afecta securitatea! Solicitaţi imediat schimbarea componentelor
deteriorate sau defecte!
Informaţii suplimentare găsiţi în capitolul Remedierea defecţiunilor.
Piesele de schimb, accesoriile
Folosiţi numai piese de schimb de la Wacker Neuson sau piese de schimb care sunt similare
în design şi calitate pieselor originale.
Folosiţi numai accesorii de la Wacker Neuson.
În caz de nerespectare este anulată orice răspundere.
Excluderea răspunderii
Wacker Neuson va refuza orice responsabilitate pentru vătămări sau daune materiale
produse în următoarele cazuri :
Modificarea constructivă.
Utilizarea neconformă destinaţiei.
Nerespectarea acestor instrucţiuni de utilizare.
Manevrarea improprie.
Utilizarea de piese de schimb, ce nu provin de la Wacker Neuson sau nu sunt
echivalente pieselor originale în modul constructiv şi calitate.
Utilizarea de piese accesorii care nu provin de la Wacker Neuson.
Manual de exploatare
Menţineţi aceste instrucţiuni de utilizare lângă aparat sau la locul de utilizare a aparatului
permanent accesibile.
Dacă pierdeţi manualul sau dacă aveţi nevoie de un exemplar suplimentar al acestuia,
contactaţi-vă reprezentantul Wacker Neuson, sau descărcaţi o copie a manualului de utilizare
de pe Internet (www.wackerneuson.com).
Transmiteţi aceste instrucţiuni de utilizare fiecărui operator sau proprietar ulterior al
aparatului.
3 Siguranţă în exploatare
12 Instrucţiuni de utilizare
Prescripţiile naţionale specifice
Acordaţi atenţie şi prescripţiilor, normelor şi directivelor pentru prevenirea accidentelor şi
protecţia mediului de la nivel naţional, de ex. cele referitoare la manipularea substanţelor
periculoase; purtaţi echipamentul personal de protecţie.
Completaţi instrucţiunile de utilizare cu instrucţiunile suplimentare pentru respectarea
directivelor de siguranţă ale companiei, ale autorităţilor publice, naţionale sau cele general
valabile.
Elementele de operare
Menţineţi elementele de operare ale aparatului mereu uscate, curate, lipsite de ulei şi de
unsoare.
Sistemele de control ale operatorului, ca de ex. comutatorul de pornire/oprire, manetele de
gaz, etc. nu trebuie blocate, manipulate sau modificate în mod nepermis.
Verificarea referitor la deteriorări
Verificaţi cel puţin o dată pe schimb aparatul oprit, referitor la deteriorări vizibile din exterior.
Nu utilizaţi aparatul, dacă pot fi recunoscute daune sau deteriorări. Solicitaţi imediat
remedierea daunelor şi deficienţelor.
3.2. Calificarea personalului de operare
Calificarea operatorului
Numai personalul de specialitate instruit poate pune aparatul în funcţiune şi îl poate opera.
Suplimentar sunt valabile următoarele condiţii necesare:
Sunteţi apt din punct de vedere fizic şi psihic.
Sunteţi instruit în operarea independentă a aparatului.
Sunteţi instruit în utilizarea conformă cu destinaţia a aparatului.
Sunteţi familiarizat cu măsurile necesare de siguranţă.
Aveţi dreptul de a pune în funcţiune aparatele şi sistemele în mod independent, în
conformitate cu standardele tehnice de securitate.
Sunteţi delegat de către companie sau administrator pentru lucrul independent cu
aparatul.
Operarea greşită
În cazul unei utilizări greşite, a utilizării abuzive sau a operării de personal necalificat, pot
apărea pericole pentru sănătatea utilizatorului sau a terţilor, precum şi pentru aparat sau alte
obiecte de valoare.
Obligațiile administratorului
Operatorul trebuie să asigure accesul permanent al personalului la instrucţiunile de utilizare
şi trebuie să se asigure că utilizatorul a citit şi a înţeles aceste instrucţiuni de utilizare.
3 Siguranţă în exploatare
Instrucţiuni de utilizare 13
Recomandări pentru lucru
Vă rugăm să respectaţi următoarele recomandări:
Lucraţi numai dacă sunteţi apt fizic.
Lucraţi concentrat, mai ales la sfârşitul programului de lucru.
Nu lucraţi cu aparatul, dacă sunteţi obosit.
Efectuaţi toate lucrările liniştit, cu atenţie şi cu precauţie.
Nu lucraţi niciodată sub influenţa alcoolului, a drogurilor sau a medicamentelor.
Capacitatea dumneavoastră de vedere şi de reacţie, precum şi capacitatea de a lua
decizii poate fi afectată negativ.
Lucraţi în aşa fel încât să nu afectaţi terţe persoane.
Asiguraţi-vă că nu se găsesc persoane sau animale în zona periculoasă.
3.3. Echipamentul de protecţie
Îmbrăcămintea de lucru
Îmbrăcămintea trebuie să fie adecvată scopului, adică trebuie să fie strânsă pe corp, dar să
nu împiedice mişcările.
Nu purtaţi la modul general pe şantiere părul lung desfăcut, îmbrăcăminte largă sau bijuterii,
inclusiv inele. Există pericolul de vătămare, de ex. prin agăţarea şi tragerea în interiorul
componentelor mobile.
Purtaţi numai îmbrăcăminte de lucru greu inflamabilă.
Echipamentul personal de protecție
Folosiţi echipamentul personal de protecţie, pentru evitarea vătămărilor şi afectării sănătăţii:
Încălţămintea de siguranţă.
Mănuşi de lucru din material rezistent.
Îmbrăcăminte de lucru din material rezistent.
Cască de protecţie.
Căşti antifonice.
Căşti antifonice
În cazul acestui aparat este posibilă depăşirea nivelului de zgomot admisibil la nivel naţional
(nivelul personal de apreciere). De aceea trebuie să purtaţi, printre altele, căştile antifonice.
Valoarea exactă o puteţi găsi în capitolul Date tehnice.
Atunci când purtaţi căşti antifonice, lucraţi cu atenţie şi cu precauţie crescută, deoarece
zgomotele, de ex. strigătele şi semnalele sonore pot fi percepute numai parţial.
Wacker Neuson recomandă să purtaţi întotdeauna protecţie de auz.
3 Siguranţă în exploatare
14 Instrucţiuni de utilizare
3.4. Transportul
Oprirea aparatului
Înainte de a-l transporta, opriţi aparatul şi lăsaţi motorul să se răcească.
Golirea rezervorului
Wacker Neuson recomandă golirea rezervorului înainte de transportarea aparatului, şi a
carburatorului. Carburantul se poate scurge, de ex. dacă aparatul se răstoarnă.
Acordaţi atenţie prescripţiilor de transport pentru materiale periculoase şi directivelor
naţionale de siguranţă.
Ridicarea
Pentru ridicarea aparatului, respectaţi următoarele indicaţii:
Stabiliţi un îndrumător specializat pentru procesul de ridicare.
Trebuie să aveţi posibilitatea de a-l vedea sau de a-l auzi pe îndrumător.
Utilizaţi numai dispozitivele de ridicare adecvate şi verificate, mijloacele de prindere şi
echipamente de preluare a sarcinilor cu capacitate portantă suficientă.
Utilizaţi numai punctele de prindere din instrucţiunile de utilizare.
Asiguraţi aparatul în mod sigur pe dispozitivul de ridicare.
Asiguraţi-vă că nu se găsesc persoane în imediata apropiere sau sub aparat.
Nu vă urcaţi pe aparat.
Încărcarea
Rampele de încărcare trebuie să aibă o capacitate portantă suficientă şi să fie stabile.
Asiguraţi-vă că nu pot fi puse în pericol persoane ca urmare a răsturnării, a căderii sau a
alunecări aparatelor, precum şi prin deplasarea bruscă în sus sau în jos a componentelor
aparatelor.
Aduceţi elementele de operare şi componentele mobile în poziţia de transport.
Asiguraţi aparatul împotriva înclinării, căderii sau alunecării, cu chingi de prindere. Utilizaţi în
acest scop numai punctele de prindere din instrucţiunile de utilizare.
Vehiculul de transport
Utilizaţi numai vehicule de transport adecvate cu o capacitate portantă suficientă şi puncte de
fixare adecvate.
3 Siguranţă în exploatare
Instrucţiuni de utilizare 15
Repunerea în funcţiune
Montaţi şi fixaţi înainte de repunerea în funcţiune aparatele, componentele aparatelor,
accesoriile sau sculele, care au fost demontate în vederea transportului.
Procedaţi numai în conformitate cu instrucţiunile de utilizare.
3.5. Securitatea în funcționare
Mediul cu pericol de explozie
Nu utilizaţi niciodată aparatul în medii cu pericol de explozie.
Mediul de lucru
Înainte de începerea lucrului, familiarizaţi- cu mediul de lucru. De acesta aparţin de ex.
următoarele puncte:
Obstacolele în zona de lucru şi deplasare.
Capacitatea portantă a podelei.
Asigurarea necesară a şantierului, în special zona publică de deplasare.
Asigurarea necesară a pereţilor şi a plafonului.
Posibilităţile de asistenţă în caz de accident.
Punerea în funcţiune a aparatului
Acordaţi atenţie indicaţiilor de avertizare şi securitate de pe aparat şi din instrucţiunile de
utilizare.
Nu puneţi niciodată un aparat ce necesită reparaţii sau întreţinere în funcţiune. Puneţi
aparatul în funcţiune în conformitate cu instrucţiunile de utilizare.
Stabilitatea
Aveţi întotdeauna în vedere stabilitatea, dacă lucraţi cu aparatul. Acest lucru este valabil în
mod special la lucrul pe schele, scări, un substrat denivelat sau alunecos, etc.
Precauţie la piesele fierbinţi
Nu atingeţi piesele fierbinți pe parcursul funcţionării sau imediat după aceasta. Următoarele
piese se pot încălzi foarte puternic şi pot cauza arsuri.
Motorul.
Țeava de eșapament.
Transmisia:
Capul de vibrare.
Arborele flexibil.
3 Siguranţă în exploatare
16 Instrucţiuni de utilizare
Precauţie la piesele mobile
Menţineţi mâinile, picioarele şi îmbrăcămintea largă departe de piesele mobile sau rotative.
Pericol grav de vătămare datorat prinderii sau strivirii.
Nu utilizaţi componentele aparatului ca ajutor la urcare sau mijloace de asigurare
Nu utilizaţi furtunul de protecţie, cablul de conectare sau alte componente ale aparatului ca şi
ajutor la urcare sau mijloace de asigurare.
Protejarea arborelui flexibil
Nu încovoiaţi sau îndoiţi excesiv arborele flexibil.
Nu trageţi arborele flexibil peste muchiile ascuţite.
În cazul în care arborele flexibil s-a blocat în armătură, opriţi motorul şi decuplaţi arborele
flexibil de la motor. În încheiere, eliberaţi arborele flexibil blocat prin deplasarea atentă într-o
parte şi în alta.
Oprirea aparatului
Opriţi motorul în următoarele situaţii:
Înainte de pauze.
Dacă nu utilizaţi aparatul.
Aşteptaţi, atunci când aşezaţi aparatul pe jos, până ce acesta se opreşte complet.
Aşezaţi aparatul în aşa fel, încât să nu se poată răsturna, aluneca sau cădea.
Depozitarea
Aşezaţi aparatul aşa de sigur, încât să nu se poată răsturna, aluneca sau cădea.
Locul de depozitare
Depozitaţi aparatul după ce s-a răcit, după utilizare, într-un loc delimitat, curat, protejat de
îngheţ şi uscat, care să fie inaccesibil pentru copii.
Solicitarea prin vibraţii
În cazul unei utilizări intense a uneltelor de mână nu poate fi exclus pericolul unor afecţiuni pe
termen lung, cauzate de vibraţii.
Acordaţi atenţie prevederilor legale respective şi directivelor, pentru a menţine solicitarea
datorată vibraţiilor la un nivel cât mai redus.
Informaţii referitoare la solicitările prin vibraţii, cauzate de aparat, puteţi găsi în capitolul Date
tehnice.
3 Siguranţă în exploatare
Instrucţiuni de utilizare 17
3.6. Securitatea la utilizarea motoarelor cu combustie internă
Verificarea referitor la deteriorări
Verificaţi cel puţin o dată pe schimb motorul deconectat referitor la neetanşeităţi şi fisuri ale
conductei de carburant, rezervorului şi capacului rezervorului.
Nu utilizaţi aparatul, dacă pot fi recunoscute daune sau deteriorări. Solicitaţi imediat
remedierea daunelor şi deficienţelor.
Pericolele pe parcursul exploatării
La motoarele cu combustie internă apar pericole în special la exploatare şi alimentare.
Citiţi şi respectaţi toate instrucţiunile de securitate. În caz contrar, ar putea fi rănite persoane
sau ar putea apărea prejudicii materiale!
În apropierea carburantului vărsat sau în situaţia în care simţiţi miros de carburant, este
interzisă pornirea motorului - pericol de explozie!
Îndepărtaţi aparatul din astfel de zone.
Înlăturaţi imediat carburantul vărsat!
Nu modificaţi turaţia
Nu aveţi voie să modificaţi turaţia presetată a motorului, deoarece aceasta poate duce la
deteriorări ale motorului.
Prevenirea incendiilor
În imediata apropiere a aparatului este interzisă manipularea unui foc deschis, precum şi
fumatul.
Asiguraţi-vă că nu se adună deşeuri, precum hârtia, frunzele uscate sau iarba uscată pe
ţeava de eşapament. Deşeurile se pot aprinde.
3 Siguranţă în exploatare
18 Instrucţiuni de utilizare
Măsurile de precauţie la alimentare
Pentru alimentare, respectaţi următoarele indicaţii de siguranţă relevante:
Nu alimentați în apropierea unui foc deschis.
Nu fumați.
Înainte de alimentare, opriți motorul și lăsați-l să se răcească.
Alimentați în medii bine ventilate.
Purtaţi mănuşi de protecţie rezistente la carburant, iar în cazul pericolului de stropire,
purtaţi ochelari de protecţie şi îmbrăcăminte de protecţie.
Nu inspirați vaporii de carburant.
Evitați contactul carburantului cu pielea sau cu ochii.
Utilizaţi pentru alimentare mijloace auxiliare curate, de ex. o pâlnie.
Nu vărsaţi carburantul, în special pe componentele fierbinţi.
Îndepărtaţi carburantul vărsat imediat.
Utilizaţi sortimentul de carburant corect.
Nu amestecaţi carburantul cu alte lichide.
Umpleţi rezervorul până la marcajul maxim. În cazul în care nu există un marcaj maxim,
nu umpleţi rezervorul complet.
Închideţi capacul rezervorului într-un mod sigur.
Operarea în spaţii închise
În spaţiile închise sau parţial închise, ca de ex. tuneluri, galerii sau şanţuri adânci trebuie să
asiguraţi o ventilaţie corespunzătoare, de ex. printr-un ventilator puternic.
Pericol de intoxicare! Nu inspiraţi gazele de eşapament, deoarece ele conţin monoxid de
carbon toxic, care poate duce la pierderea cunoştinţei sau deces.
Precauţie la piesele fierbinţi
Nu atingeţi piese fierbinţi, precum blocul motor sau ţeava de eşapament pe parcursul
funcţionării sau imediat după. Aceste piese se pot încălzi foarte puternic şi pot cauza arsuri.
Nu depăşiţi poziţia înclinată maxim admisibilă
Nu depăşiţi poziţia înclinată maxim admisibilă (vezi capitolul Date tehnice).
Operaţi aparatul numai perioade scurte de timp în poziţia înclinată maximă admisibilă.
În cazul în care depăşiţi poziţia înclinată maximă admisibilă, aceasta duce la întreruperea
lubrifierii motorului şi implicit la defectarea componentelor motorului.
3 Siguranţă în exploatare
Instrucţiuni de utilizare 19
Nu utilizaţi spray-uri pentru asistenţă la pornire
Pericol de incendiu datorat spray-urilor pentru asistenţă la pornire.
Nu utilizaţi spray-uri pentru asistenţă la pornire.
Spray-urile pentru asistenţă la pornire sunt deosebit de inflamabile şi pot cauza rateuri de
aprindere, precum şi deteriorarea motorului.
Închideţi robinetul de carburant
În starea de repaus, închideţi robinetul de carburant al aparatului.
Curăţarea motorului
Curăţaţi motorul rece de impurităţi.
Nu utilizaţi în acest sens carburantul sau solvenţii. Pericol de explozie!
Pericol pentru sănătate din cauza gazelor de evacuare
Avertizare
Gazele de eşapament ale acestui motor conţin chimicale, despre care statul California deţine
date că ar cauza cancer, malformaţii la naştere şi alte afectări ale procesului de reproducere.
Indicaţii privind motorul EPA
Precauţie
Aparatul este echipat cu un motor certificat EPA.
Modificarea turaţiei influenţează certificarea EPA şi emisiile. Reglajul acestui motor poate fi
efectuat numai de un specialist.
Pentru informaţii mai detaliate, luaţi legătura cu cea mai apropiată persoană de contact
Wacker Neuson sau reprezentant al producătorului motorului.
3.7. Întreținerea
Lucrările de întreținere
Lucrările de îngrijire şi întreţinere pot fi efectuate numai în volumul şi măsura descrise de
instrucţiunile de utilizare. Orice alte operaţiuni trebuie execute prin partenerul dvs. de contact
Wacker Neuson.
Informaţii suplimentare găsiţi în capitolul Întreţinerea.
3 Siguranţă în exploatare
20 Instrucţiuni de utilizare
Opriţi motorul
Înainte de lucrările de îngrijire şi de întreţinere trebuie să opriţi motorul şi să îl lăsaţi să se
răcească.
La motoarele pe benzină trebuie să decuplaţi şi fişele de bujie.
Manevrarea sigură a materialelor consumabile
La manevrarea consumabilelor, ca de ex. carburanţii, uleiurile, unsorile, agenţii de răcire,
etc., respectaţi următoarele puncte:
Purtaţi întotdeauna echipamentul personal de protecţie.
Evitaţi contactul consumabilelor cu pielea sau ochii.
Nu inspiraţi şi nu înghiţiţi materialele consumabile.
Evitaţi în special contactul cu consumabilele fierbinţi. Pericol de arsuri şi opărire.
Eliminaţi consumabilele înlocuite sau vărsate ca deşeu, conform prescripţiilor în vigoare
referitoare la protecţia mediului.
În cazul în care substanţele de operare sunt evacuate din aparat, nu mai utilizaţi
aparatul şi trimiteţi-l spre reparare imediat către reprezentantul dvs. Wacker Neuson.
Curăţarea
Menţineţi întotdeauna aparatul curat şi curăţaţi-l după fiecare utilizare. Nu utilizaţi carburant
sau solvenţi. Pericol de explozie!
Nu utilizaţi un curăţător de înaltă presiune. Pătrunderea apei poate deteriora aparatul. La
aparatele electrice există pericolul de vătămare datorat electrocutării.
Montarea dispozitivelor de siguranţă
Dacă a fost necesară demontarea dispozitivelor de siguranţă, este necesară remontarea şi
verificarea acestora imediat după încheierea lucrărilor de întreţinere.
Înşurubaţi întotdeauna ferm îmbinările filetate desfăcute şi respectaţi în acest context
cuplurile de strângere prescrise.
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56
 • Page 57 57
 • Page 58 58
 • Page 59 59
 • Page 60 60
 • Page 61 61
 • Page 62 62
 • Page 63 63
 • Page 64 64
 • Page 65 65
 • Page 66 66
 • Page 67 67
 • Page 68 68

Wacker Neuson A5000/160 ANSI Manual de utilizare

Tip
Manual de utilizare
Acest manual este potrivit și pentru