Marantec Comfort 211 EOS Manualul proprietarului

Marca
Marantec
Model
Comfort 211 EOS
Tip
Manualul proprietarului
Name XXX
Bezeichnung
Comfort 211
Σύστημα μηχανισμού κίνησης για πόρτες γκαράζ
Задвижваща система за гаражни врати
Sisteme de antrenare pentru porţi de garaj
GRBGRO
Οδηγίες τοποθέτησης και χρήσης
Инструкция за монтаж и обслужване
Instrucţiuni pentru montare şi utilizare
2. Πίνακας περιεχομένων
1. Εξήγηση συμβόλων . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
2. Πίνακας περιεχομένων . . . . . . . . . . . . . . . .2
3. Γενικές υποδείξεις ασφαλείας . . . . . . . . . .3
4. Επισκόπηση προϊόντων . . . . . . . . . . . . . . . .4
4.1 Παραδοτέο σύνολο Comfort 211 . . . . .4
4.2 Παραλλαγές πόρτας . . . . . . . . . . . . . . .5
5. Προετοιμασίες συναρμολόγησης . . . . . . . .6
6. Συναρμολόγηση . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
6.1 Προετοιμασία του οδηγού του
μηχανισμού κίνησης . . . . . . . . . . . . . . . .6
6.2 Συναρμολόγηση στην πόρτα . . . . . . . . .7
6.3 Αποπεράτωση της συναρμολόγησς . . . .8
6.4 Απασφάλιση . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
6.5 Συνδέσεις του ελέγχου . . . . . . . . . . . . .9
7. Τηλεχειριστήριο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
7.1 Χειρισμός και εξαρτήματα . . . . . . . . . .11
7.2 Αλλαγή κωδικού . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
8. Έναρξη λειτουργίας . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
8.1 Σύνδεση του συστήματος
μηχανισμού κίνησης . . . . . . . . . . . . . . .12
8.2 Σχεδιάγραμμα του ελέγχου . . . . . . . . .12
8.3 Σύνοψη των λειτουργιών ένδειξης . . . .13
8.4 Γρήγορος προγραμματισμός . . . . . . . .13
8.5 Δοκιμή λειτουργίας . . . . . . . . . . . . . . .16
9. Επεκταμένες λειτουργίες του μηχανισμού
κίνησης . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18
9.1 Σχεδιάγραμμα διαδικασίας του
επεκταμένου προγραμματισμού
(Παράδειγμα για Επίπεδο 2, Μενού 2) .18
9.2 Γενική επισκόπηση των
προγραμματιζόμενων λειτουργιών . . . .19
9.3 Επισκόπηση των λειτουργιών των
επιπέδων . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20
10. Μηνύματα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24
10.1 Βλάβες χωρίς ένδειξη μηνύματος
βλάβης . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24
10.2 Βλάβες με ένδειξη μηνύματος
βλάβης . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25
11. Παράρτημα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27
11.1 Τεχνικά στοιχεία του Comfort 211 . . . .27
11.2 Δήλωση του κατασκευαστή . . . . . . . .28
11.3 Δήλωση συμμόρφωσης της ΕΚ . . . . . .28
1. Εξήγηση συμβόλων
Προσοχή!
Κίνδυνος σωματικών
βλαβών!
Εδώ ακολουθούν σημαντικές υποδείξεις
ασφαλείας, οι οποίες πρέπει να
ληφθούν οπωσδήποτε υπόψη για την
αποφυγή σωματικών βλαβών!
Προσοχή!
Κίνδυνος υλικών ζημιών!
Εδώ ακολουθούν σημαντικές υποδείξεις
ασφαλείας, οι οποίες πρέπει να
ληφθούν οπωσδήποτε υπόψη για την
αποφυγή υλικών ζημιών!
Επισήμανση / Συμβουλή
Έλεγχος
Παραπομπή
i
Επισημάνσεις
Πινακίδα αναγνώρισης
Τύπος:_______________________________________________
Αρ. είδους.: __________________________________________
Αρ. προϊόντος.: _______________________________________
2 Οδηγίες τοποθέτησης και χρήσης, Comfort 211 GR (#79394)
Παρακαλούμε να τα διαβάσετε οπωσδήποτε!
™Â ÔÈÔ˘˜ ·¢ı‡ÓÂÙ·È
∞˘Ùfi ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡ ΛÓËÛ˘ ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È Ó· Û˘Ó·ÚÌÔÏÔÁËı›,
Ó· Û˘Ó‰Âı› Î·È Ó· ÙÂı› Û ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÌfiÓÔ ·fi ÂȉÈÎÂ˘Ì¤ÓÔ Î·È
ÂÎ·È‰Â˘Ì¤ÓÔ ÚÔÛˆÈÎfi!
∂ȉÈÎÂ˘Ì¤ÓÔ Î·È ÂÎ·È‰Â˘Ì¤ÓÔ ÚÔÛˆÈÎfi Â›Ó·È Ì ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· ·˘Ù‹˜
Ù˘ ÂÚÈÁÚ·Ê‹˜ ÚfiÛˆ·
- Ì ÁÓÒÛË ÙˆÓ ÁÂÓÈÎÒÓ Î·È ÂȉÈÎÒÓ Î·ÓfiÓˆÓ ·ÛÊ·Ï›·˜ ηÈ
ÚfiÏ˄˘ ·Ù˘¯ËÌ¿ÙˆÓ,
- Ì ÁÓÒÛË ÙˆÓ Û¯ÂÙÈÎÒÓ ËÏÂÎÙÚÔÙ¯ÓÈÎÒÓ Î·ÓfiÓˆÓ,
- Ì ÂÎ·›‰Â˘ÛË ÛÙËÓ ¯Ú‹ÛË Î·È ÊÚÔÓÙ›‰· ÙÔ˘ ηٿÏÏËÏÔ˘
ÂÍÔÏÈÛÌÔ‡ ·ÛÊ·Ï›·˜,
- Ì Â·Ú΋ ηٿÚÙÈÛË Î·È ÂÈÙ‹ÚËÛË ·fi ËÏÂÎÙÚÔÏfiÁÔ˘˜,
- Ì ÙËÓ ÈηÓfiÙËÙ· Ó· ·Ó·ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ÙÔ˘˜ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ
ÌÔÚ› Ó· ÚÔÎÏËıÔ‡Ó ·fi ÙÔÓ ËÏÂÎÙÚÈÛÌfi,
- Ì ÁÓÒÛË ÛÙËÓ ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ ÚÔÙ‡Ô˘ ∂¡ 12635 (··ÈÙ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ
ÂÁηٿÛÙ·ÛË Î·È ÙËÓ ¯Ú‹ÛË).
¶·ÚÔ¯‹ ÂÁÁ‡ËÛ˘
°È· ÙËÓ ·ÚÔ¯‹ ÂÁÁ‡ËÛ˘ Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Î·È ·ÛÊ¿ÏÂÈ·
Ú¤ÂÈ Ó· ÏËÊıÔ‡Ó ˘fi„Ë ÔÈ ˘ԉ›ÍÂȘ ·˘Ù‹˜ Ù˘ Ô‰ËÁ›·˜. ∂¿Ó ÔÈ
ÚÔÂȉÔÔÈ‹ÛÂȘ ‰ÂÓ Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ˘fi„Ë, ÙfiÙ ‰‡Ó·Ù·È Ó· ÚÔÎÏËıÔ‡Ó
ۈ̷ÙÈΤ˜ ‚Ï¿‚˜ Î·È ˘ÏÈΤ˜ ˙ËÌȤ˜. °È· ˙ËÌȤ˜, ÔÈ Ôԛ˜ ÚÔηÏÔ‡ÓÙ·È
ÂÂȉ‹ ‰ÂÓ Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ˘fi„Ë ÔÈ ˘ԉ›ÍÂȘ, ‰ÂÓ Â˘ı‡ÓÂÙ·È Ô
ηٷÛ΢·ÛÙ‹˜.
∞fi ÙËÓ ·ÚÔ¯‹ ÂÁÁ‡ËÛ˘ ·ÔÎÏ›ÔÓÙ·È ÔÈ Ì·Ù·Ú›Â˜, ·ÛÊ¿ÏÂȘ ηÈ
Ï·ÌÙ‹Ú˜.
°È· Ó· ·ÔÊ¢¯ıÔ‡Ó Ï¿ıË ÙÔÔı¤ÙËÛ˘ Î·È ‚Ï¿‚˜ ÛÙËÓ fiÚÙ· Î·È ÛÙÔ
Û‡ÛÙËÌ· Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡ ΛÓËÛ˘ Ù˘ fiÚÙ·˜, Ú¤ÂÈ ÔˆÛ‰‹ÔÙ ӷ
ÂÚÁ·ÛÙ›Ù ۇÌʈӷ Ì ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜ Û˘Ó·ÚÌÔÏfiÁËÛ˘ Î·È ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜
ÙÔÔı¤ÙËÛ˘. ΔÔ ÚÔ˚fiÓ ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È Ó· ÙÂı› Û ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÌfiÓÔ ·ÊÔ‡
Ï¿‚ÂÙ ˘fi„Ë ÙȘ Û¯ÂÙÈΤ˜ Ô‰ËÁ›Â˜ ÙÔÔı¤ÙËÛ˘ Î·È ¯ÂÈÚÈÛÌÔ‡.
∏ Ô‰ËÁ›Â˜ ÙÔÔı¤ÙËÛË Î·È ¯ÂÈÚÈÛÌÔ‡ Ú¤ÂÈ Ó· ·Ú·‰Ôı› ÛÙÔÓ ¯Ú‹ÛÙË
Ù˘ ÂÁηٿÛÙ·Û˘ Ù˘ fiÚÙ·˜ Î·È Ó· Ê˘Ï¿ÛÛÂÙ·È. ¶ÂÚȤ¯ÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜
˘ԉ›ÍÂȘ ÁÈ· ÙÔÓ ¯ÂÈÚÈÛÌfi, ÙËÓ ÂÈıÂÒÚËÛË Î·È Û˘ÓÙ‹ÚËÛË.
ΔÔ ÚÔ˚fiÓ Î·Ù·Û΢¿˙ÂÙ·È Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜ Î·È Ù· ÚfiÙ˘·
Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÙËÓ ‰‹ÏˆÛË Î·Ù·Û΢·ÛÙ‹ Î·È Û˘ÌÌfiÚʈÛ˘. ΔÔ
ÚÔ˚fiÓ ÂÍ‹Ïı ·fi ÙÔ ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ Û ¿„ÔÁË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿
ÙËÓ Ù¯ÓÈ΋ ·ÛÊ·Ï›·˜.
¶·Ú¿ı˘Ú·, fiÚÙ˜ Î·È ‡Ï˜ Ô˘ ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È Ì ÎÈÓËÙ‹Ú˜ Ú¤ÂÈ Ó·
ÂÏÂÁ¯ıÔ‡Ó ÚÔÙÔ‡ ÙÂıÔ‡Ó ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Û ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Î·È ·Ó¿ÏÔÁ·
Ì ÙȘ ·Ó¿ÁΘ ·fi ¤Ó·Ó ÂȉÈÎfi (Ì ÁÚ·Ù‹ ·fi‰ÂÈÍË), ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ
fï˜ Ì›· ÊÔÚ¿ ÙÔÓ ¯ÚfiÓÔ.
ÃÚ‹ÛË ÁÈ· ÙËÓ ÔÔ›· ÚÔÔÚ›˙ÂÙ·È
√ Ì˯·ÓÈÛÌfi˜ ΛÓËÛ˘ ÚÔÔÚ›˙ÂÙ·È ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ÁÈ· ÙÔ ¿ÓÔÈÁÌ· ηÈ
ÎÏ›ÛÈÌÔ Áηڷ˙fiÔÚÙˆÓ.
∏ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È ÌfiÓÔ Û ÛÙÂÁÓÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜.
¶Ú¤ÂÈ Ó· ÏËÊıÔ‡Ó ˘fi„Ë Ë Ì¤ÁÈÛÙË ‰‡Ó·ÌË ¤Ï͢ Î·È ›ÂÛ˘.
∞·ÈÙ‹ÛÂȘ ÚÔ˜ ÙËÓ fiÚÙ·
ΔÔ Û‡ÛÙËÌ· Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡ ΛÓËÛ˘ Â›Ó·È Î·Ù¿ÏÏËÏÔ ÁÈ·:
- ÌÈÎÚ¤˜ Î·È ÌÂÛ·›Ô˘ ÌÂÁ¤ıÔ˘˜ Áηڷ˙fiÔÚÙ˜ ̤¯ÚÈ Î·È Ì¿˙· fiÚÙ·˜
75 kg (·ÓÙÈÛÙÔȯ› ÂÚ›Ô˘ Û ¤Ó· ̤ÁÂıÔ˜ fiÚÙ·˜
3000 mm x 2250 mm ÌÂ Ì¿˙· ÂÚ›Ô˘ 11 - 15 kg/m
2
).
∏ fiÚÙ· Ú¤ÂÈ:
- Ó· ÛÙ·Ì·Ù¿ÂÈ Ì Ì˯·ÓÈÛÌfi ·˘ÙÔÛ˘ÁÎÚ¿ÙËÛ˘ (Ì ·ÓÙÈÛÙ·ıÌÈÛÙÈÎfi
ÂÏ·Ù‹ÚÈÔ)
- Ó· ÌÂÙ·ÎÈÓÂ›Ù·È Â‡ÎÔÏ·.
¶¤Ú· ·fi ÙȘ ˘ԉ›ÍÂȘ Ô˘ ı· ‚Ú›Ù Û ·˘Ù‹ ÙËÓ Ô‰ËÁ›·
Ú¤ÂÈ Ó· Ï¿‚ÂÙ ˘fi„Ë Î·È ÙÔ˘˜ ÁÂÓÈÎÔ‡˜ ηÓfiÓ˜ ·ÛÊ·Ï›·˜
Î·È ·Ù˘¯ËÌ¿ÙˆÓ! πÛ¯‡Ô˘Ó ÔÈ ‰ÈÎÔ› Ì·˜ fiÚÔÈ ÒÏËÛ˘ ηÈ
·Ú¿‰ÔÛ˘.
Àԉ›ÍÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ÙÔÔı¤ÙËÛË ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡
ΛÓËÛ˘
ñ μ‚·Èˆı›Ù fiÙÈ Ë fiÚÙ· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ηϋ Ì˯·ÓÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË.
ñ μ‚·Èˆı›Ù fiÙÈ Ë fiÚÙ· ÛÙ·Ì·Ù¿ÂÈ Û οı ı¤ÛË.
ñ μ‚·Èˆı›Ù fiÙÈ Ë fiÚÙ· ÌÔÚ› Ó· ÌÂÙ·ÎÈÓËı› ‡ÎÔÏ· ÚÔ˜ ÙËÓ
ηÙ‡ı˘ÓÛË ∞¡√π°ª∞ Î·È ∫§∂π™πª√.
ñ μ‚·Èˆı›Ù fiÙÈ Ë fiÚÙ· ·ÓÔ›ÁÂÈ Î·È ÎÏ›ÓÂÈ ÛˆÛÙ¿.
ñ ∞Ê·ÈÚ¤ÛÙ ·fi ÙËÓ fiÚÙ· fiÏ· Ù· ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ‰ÂÓ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È
(.¯. Û¯ÔÈÓÈ¿, ·Ï˘Û›‰Â˜, ÁˆÓ›Â˜ Î.Ï..).
ñ £¤ÛÙ fiϘ ÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÂÎÙfi˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜, ÔÈ Ôԛ˜ ‰ÂÓ
¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ÌÂÙ¿ ·fi ÙËÓ Û˘Ó·ÚÌÔÏfiÁËÛË ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜
Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡ ΛÓËÛ˘.
ñ ¶ÚÔÙÔ‡ ·Ú¯›ÛÂÙ ÂÚÁ·Û›Â˜ ηψ‰›ˆÛ˘, ·ÔÛ˘Ó‰¤ÛÙ ÔˆÛ‰‹ÔÙÂ
ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡ ΛÓËÛ˘ ·fi ÙËÓ ÙÚÔÊÔ‰ÔÛ›· Ì Ú‡̷.
∂Í·ÛÊ·ÏÈÛÙ›Ù fiÙÈ Î·Ù¿ ÙËÓ ÂÎÙ¤ÏÂÛË ÂÚÁ·ÛÈÒÓ Î·Ïˆ‰›ˆÛ˘ ÙÔ
ËÏÂÎÙÚÈÎfi Ú‡̷ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ·ÔÛ˘Ó‰Â‰Â̤ÓÔ.
ñ ¡· ÙËÚ›Ù ÙȘ ÙÔÈΤ˜ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÚÔÛÙ·Û›·˜.
ñ ΔÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ˘˜ ·ÁˆÁÔ‡˜ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ Î·È ÂϤÁ¯Ô˘ ÔˆÛ‰‹ÔÙÂ
¯ˆÚÈÛÙ¿. ∏ Ù¿ÛË ÂϤÁ¯Ô˘ ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È Û 24 V DC.
ñ ™˘Ó·ÚÌÔÏÔÁ‹ÛÙ ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡ ΛÓËÛ˘ ÌfiÓÔ fiÙ·Ó Ë
fiÚÙ· Â›Ó·È ÎÏÂÈÛÙ‹.
ñ ™˘Ó·ÚÌÔÏÔÁ‹ÛÙ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ‰ÈÂÁ¤ÚÙ˜ Î·È ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÂϤÁ¯Ô˘ (.¯.
Â·Ê›˜ ·Û‡ÚÌ·ÙÔ˘ Έ‰ÈÎÔ‡) Û ·fiÛÙ·ÛË ÔÚ·ÙfiÙËÙ·˜ Ù˘ fiÚÙ·˜
Î·È Û ·ÛÊ·Ï‹ ·fiÛÙ·ÛË ·fi ÎÈÓËÙ¿ ̤ÚË Ù˘ fiÚÙ·˜. ¶Ú¤ÂÈ Ó·
ÙËÚËı› ¤Ó· ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ ‡„Ô˜ Û˘Ó·ÚÌÔÏfiÁËÛ˘ 1,5 ̤ÙÚˆÓ.
ñ ΔÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙȘ ÚÔÂȉÔÔÈËÙÈΤ˜ ÈӷΛ‰Â˜ ÌfiÓÈÌ· Û ÂÌÊ·Ó‹
ÛËÌ›· Î·È ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ ÌËÓ Ì·ÁÎÒÓÔ˘Ó.
ñ ∂Í·ÛÊ·Ï›ÛÙ fiÙÈ ÌÂÙ¿ ·fi ÙËÓ Û˘Ó·ÚÌÔÏfiÁËÛË ‰ÂÓ Âͤ¯Ô˘Ó ÙÌ‹Ì·Ù·
Ù˘ fiÚÙ·˜ ÚÔ˜ Ù· ‰ËÌfiÛÈ· Â˙Ô‰ÚfiÌÈ· ‹ ÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜.
Àԉ›ÍÂȘ ÁÈ· Ó· ı¤ÛÂÙ Û ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡
ΛÓËÛ˘
√È ¯Ú‹ÛÙ˜ Ù˘ ÂÁηٿÛÙ·Û˘ fiÚÙ·˜ ‹ ÔÈ ·ÓÙÈηٷÛٿ٘ ÙÔ˘˜
Ú¤ÂÈ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÂÎΛÓËÛË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Ù˘ ÂÁηٿÛÙ·Û˘ Ó·
ÂÓËÌÂÚˆıÔ‡Ó ÂÚ› ÙÔ˘ ¯ÂÈÚÈÛÌÔ‡.
ñ ∂Í·ÛÊ·ÏÈÛÙ›Ù fiÙÈ ‰ÂÓ ı· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·›˙Ô˘Ó ·È‰È¿ Ì ÙÔÓ
¤ÏÂÁ¯Ô Ù˘ fiÚÙ·˜.
ñ ∂Í·ÛÊ·ÏÈÛÙ›Ù fiÙÈ ÚÔÙÔ‡ ÙËÓ Î›ÓËÛË Ù˘ fiÚÙ·˜ ‰ÂÓ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È
ÚfiÛˆ· ‹ ·ÓÙÈΛÌÂÓ· ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘ Ù˘ fiÚÙ·˜.
ñ ∂ϤÁÍÙ fiϘ ÙȘ ˘ÊÈÛÙ¿ÌÂÓ˜ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÂÓÙÔÏÒÓ ¤ÎÙ·ÎÙ˘ ·Ó¿Á΢.
ñ ªËÓ ‚¿˙ÂÙ ÔÙ¤ Ù· ¿ÎÚ· Û ̛· fiÚÙ· Ô˘ ÎÈÓÂ›Ù·È ‹ ÛÂ
ÎÈÓÔ‡ÌÂÓ· ̤ÚË.
ñ ¶ÚÔÛ¤ÍÙ ·Ó ˘¿Ú¯Ô˘Ó Ù˘¯fiÓ ÛËÌ›· ÛÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Ù˘ fiÚÙ·˜
Ô˘ ÌÔÚ› ηÓ›˜ Ó· Ì·ÁÎÒÛÂÈ Î·È Ó· ÎÔ›. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ÏËÊıÔ‡Ó
˘fi„Ë ÔÈ Î·ÓfiÓ˜ ÙˆÓ ÚÔÙ‡ˆÓ ∂¡ 13241-1.
Àԉ›ÍÂȘ ÁÈ· ÙËÓ Û˘ÓÙ‹ÚËÛË ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡
ΛÓËÛ˘
°È· Ó· ÂÍ·ÛÊ·ÏÈÛÙ› Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ¯ˆÚ›˜ ‚Ï¿‚˜, Ú¤ÂÈ Ó· ÂϤÁ¯ÔÓÙ·È
Ù·ÎÙÈο Ù· ÂÍ‹˜ ÛËÌ›· Î·È ÂӉ¯Ô̤ӈ˜ Ó· ÂÈÛ΢¿˙ÔÓÙ·È. ¶ÚÈÓ ·fi
ÂÚÁ·Û›Â˜ ÛÙËÓ ÂÁηٿÛÙ·ÛË Ù˘ fiÚÙ·˜ Ú¤ÂÈ ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡
ΛÓËÛ˘ Ó· ·ÔÛ˘Ó‰Âı› ·fi ÙÔ Ú‡̷ Î·È Ó· ÌËÓ Ê¤ÚÂÈ Ù¿ÛË.
ñ ∂ϤÁÍÙ οı ̋ӷ Â¿Ó ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡ ΛÓËÛ˘
·ÓÙÈÛÙÚ¤ÊÂÙ·È, fiÙ·Ó Ë fiÚÙ· ·ÁÁ›˙ÂÈ ¤Ó· ÂÌfi‰ÈÔ. ¶ÚÔ˜ ÙÔ‡ÙÔ
ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙ ¤Ó· ÂÌfi‰ÈÔ ‡„Ô˘˜ Î·È Ï¿ÙÔ˘˜ 50 mm ÛÙËÓ ÔÚ›·
Ù˘ fiÚÙ·˜ Î·È ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË ÔÚ›·˜ Ù˘ fiÚÙ·˜.
ñ ∂ϤÁÍÙ ÙËÓ Ú‡ıÌÈÛË ÙÔ˘ ·˘ÙfiÌ·ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ∞¡√π°ª∞ ηÈ
∫§∂π™πª√.
ñ ∂ϤÁÍÙ fiÏ· Ù· ÎÈÓÔ‡ÌÂÓ· ̤ÚË Ù˘ fiÚÙ·˜ Î·È ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜
Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡ ΛÓËÛ˘.
ñ ∂ϤÁÍÙ ÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Ù˘ fiÚÙ·˜ Â¿Ó ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÊıÔÚ¤˜ ‹
˙ËÌȤ˜.
ñ ∂ϤÁÍÙÂ Â¿Ó Ë fiÚÙ· ÌÔÚ› Ó· ÎÈÓËı› ‡ÎÔÏ· Ì ÙÔ ¯¤ÚÈ.
Àԉ›ÍÂȘ ÁÈ· ÙÔ Î·ı¿ÚÈÛÌ· ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡
ΛÓËÛ˘
™Â η̛· ÂÚ›ÙˆÛË ‰ÂÓ ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÔ‡Ó ÁÈ· ÙÔ
ηı¿ÚÈÛÌ·: ·¢ı›·˜ ÂÎÙfiÍ¢ÛË ÓÂÚÔ‡, Ì˯¿ÓËÌ· ηı·ÚÈÛÌÔ‡
˘„ËÏ‹˜ ›ÂÛ˘, Ôͤ· ‹ ‚¿ÛÂȘ.
3. Γενικές υποδείξεις ασφαλείας
Οδηγίες τοποθέτησης και χρήσης, Comfort 211 GR (#79394) 3
4 Οδηγίες τοποθέτησης και χρήσης, Comfort 211 GR (#79394)
4.1 Παραδοτέο σύνολο Comfort 211
4. Επισκόπηση προϊόντων
1 ™˘ÁÎÚfiÙËÌ· ÎÈÓËÙ‹Ú· Comfort 211
2 §·Ì·Ú›Ó· ·Ó¿ÚÙËÛ˘
3 μÚ·¯›ÔÓ·˜ fiÚÙ·˜
4.1 / 1
1
2
3
™Ù¿ÓÙ·Ú ·Ú·‰ÔÙ¤Ô Û‡ÓÔÏÔ
4 Σφιγκτήρας ανάρτησης
5 Έλασμα σύνδεσης υπέρθυρου
6 Γωνία βραχίονα πόρτας (2x)
7 Συνδετήρας οδηγού (2x)
8 Σύνδεσμος πόρτας
9 웉· 6,0 x 14 (4x)
10 웉· ÂÍ·ÁˆÓÈ΋˜ ÎÂÊ·Ï‹˜ M6 x 20 (2x)
11 §·Ì·ÚÈÓfi‚ȉ˜ 6,3 x 16 (4x)
12 ªÔ˘ÏfiÓÈ ∞8 Ì ·ÛÊ¿ÏÂÈ· SL
13 웉· 8,0 x 70 (4x)
14 ƒÔ‰¤Ï· ∞8 (4x)
15 √‡·Ù U10 (4x)
16 ΔËϯÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈÔ
17 ™˘Ó‰ÂÙ‹Ú·˜ ·ÓÙÈËÏÈ·ÎÔ‡
18 ªÔÓ¿‰· ÎÂÚ·›·˜
19 μ‡ÛÌ· ·Ó·ÌÂÙ¿‰ÔÛ˘
20 ∫¿Ï˘Î·˜ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹˜
21 ∫·ÚÊ›‰· ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌÔ‡
4
6
7
8
4.1 / 2
5
4.1 / 3
9
!0
!1
!”
4.1 / 4
!#
!
5
4.1 / 5
!7
!9
0
!8
1
!6
Οδηγίες τοποθέτησης και χρήσης, Comfort 211 GR (#79394) 5
4. Επισκόπηση προϊόντων
4.2 Παραλλαγές πόρτας
4.2 / 1
ΔÔ ÛÙ¿ÓÙ·Ú ·Ú·‰ÔÙ¤Ô Û‡ÓÔÏÔ Ì ÙÔÓ ·ÓÙ›ÛÙÔȯÔ
Ô‰ËÁfi Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡ ΛÓËÛ˘ Â›Ó·È Î·Ù¿ÏÏËÏÔ ÁÈ· ÙȘ
ÂÍ‹˜ ·Ú·ÏÏ·Á¤˜ fiÚÙ·˜.
∞ȈÚÔ‡ÌÂÓË ·Ó·ÙÚÂfiÌÂÓË fiÚÙ·
(Ù·Ï·ÓÙ¢fiÌÂÓË fiÚÙ·)
4.2 / 2
¶Ù˘ÛÛfiÌÂÓË fiÚÙ·
ªË ·ÈˆÚÔ‡ÌÂÓË ·Ó·ÙÚÂfiÌÂÓË fiÚÙ·
4.2 / 3
°È· ÙËÓ ·ÎfiÏÔ˘ıË ·Ú·ÏÏ·Á‹ fiÚÙ·˜ ··ÈÙÂ›Ù·È ¤Ó·
ÂȉÈÎfi ÂÍ¿ÚÙËÌ·.
4.1 / 6
2
22 ¶ÚÔÂȉÔÔÈËÙÈ΋ ÈӷΛ‰· "∞·ÛÊ¿ÏÈÛË"
23 ∞˘ÙÔÎfiÏÏËÙ· ÚÔÂȉÔÔ›ËÛ˘
¶¤Ú· ÙÔ˘ ηÓÔÓÈÎÔ‡ ·Ú·‰ÔÙ¤Ô˘ Û˘ÓfiÏÔ˘
··ÈÙÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· ÙËÓ Û˘Ó·ÚÌÔÏfiÁËÛË Î·È Ù· ÂÍ‹˜
ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù·:
- √‰ËÁfi˜ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡ ΛÓËÛ˘
24 Οδηγός μηχανισμού κίνησης
25 Έλασμα σύνδεσης υπέρθυρου
(πρεκιού) τύπου οδηγού 1
26 Βίδα B4 4,2 x 13 (2x)
27 Κοντό ασφαλιστικό περίβλημα
28 Μπουλόνι 8 x 12,5
29 Περικόχλιο Μ6 αυτοασφαλιζόμενο
√‰ËÁÔ› Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡ ΛÓËÛ˘
∏ ÎÈÓËÙ‹ÚÈ· ÌÔÓ¿‰· ÌÔÚ› Ó· Û˘Ó‰˘·ÛÙ› ÌÂ
‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ‡˜ Ô‰ËÁÔ‡˜ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡ ΛÓËÛ˘.
4.1 / 7
8
9
7
6
4
5
3
Προσοχή!
°È· Ó· ÂÍ·ÛÊ·ÏÈÛÙ› Ë ÔÚı‹
Û˘Ó·ÚÌÔÏfiÁËÛË, Ú¤ÂÈ ÔˆÛ‰‹ÔÙÂ
Ó· ‰ÈÂÓÂÚÁËıÔ‡Ó ÚÈÓ ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË ÙˆÓ
ÂÚÁ·ÛÈÒÓ ÔÈ ÂÍ‹˜ ¤ÏÂÁ¯ÔÈ.
¶·Ú·‰ÔÙ¤Ô Û‡ÓÔÏÔ
∂ϤÁÍÙÂ Â¿Ó ÙÔ ·Ú·‰ÔÙ¤Ô Û‡ÓÔÏÔ Â›Ó·È Ï‹Ú˜.
∂ϤÁÍÙÂ Â¿Ó ˘¿Ú¯Ô˘Ó Ù· ··ÈÙÔ‡ÌÂÓ· ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù·
ÁÈ· ÙËÓ ÙÔÔı¤ÙËÛË Ô˘ ÂÛ›˜ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÛÙÂ.
°Î·Ú¿˙
∂ϤÁÍÙÂ Â¿Ó ÙÔ Áηڿ˙ Û·˜ ‰È·ı¤ÙÂÈ ÙËÓ Î·Ù¿ÏÏËÏË
Û‡Ó‰ÂÛË ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡ Ú‡̷ÙÔ˜ Î·È Ì›· ‰È¿Ù·ÍË
·ÔÛ‡Ó‰ÂÛ˘ ·fi ÙÔ ‰›ÎÙ˘Ô.
™˘ÁÎÚfiÙËÌ· fiÚÙ·˜
Προσοχή!
™Â Áηڿ˙ ¯ˆÚ›˜ ‰Â‡ÙÂÚË Â›ÛÔ‰Ô:
°È· Ó· ÌÔÚ¤ÛÂÙÂ ÛÂ ÂÚ›ÙˆÛË
‚Ï¿‚˘ Ó· Ì›Ù ÛÙÔ Áηڿ˙,
Ú¤ÂÈ Ë Áηڷ˙fiÔÚÙ· Ó· ›ӷÈ
ÂÍÔÏÈṲ̂ÓË Ì ¤Ó·Ó Ì˯·ÓÈÛÌfi
··ÛÊ¿ÏÈÛ˘ ¤ÎÙ·ÎÙ˘ ·Ó¿Á΢.
∂¿Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠¤Ó· ÛÂÙ ··ÛÊ¿ÏÈÛ˘:
∂ϤÁÍÙ ÙËÓ ÔÚı‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ ÎÏÂȉ·ÚÈÒÓ Ù˘
fiÚÙ·˜. √È ÎÏÂȉ·ÚȤ˜ Ù˘ fiÚÙ·˜ ‰ÂÓ ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È
Û η̛· ÂÚ›ÙˆÛË Ó· ÙÂıÔ‡Ó ÂÎÙfi˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜.
∂¿Ó ‰ÂÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠¤Ó· ÛÂÙ ··ÛÊ¿ÏÈÛ˘:
∞ÔÛ˘Ó·ÚÌÔÏÔÁ‹ÛÙ ‹ ı¤ÛÙ ÂÎÙfi˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜
ÙȘ ÎÏÂȉ·ÚȤ˜ Ù˘ fiÚÙ·˜!
∂ϤÁÍÙÂ Â¿Ó Ë ÌÂÙ·ÎÈÓÔ‡ÌÂÓË fiÚÙ· ÏËÚ› ÙÔ˘˜
ÂÍ‹˜ fiÚÔ˘˜:
- ∏ fiÚÙ· Ú¤ÂÈ Â›Ó·È Û ı¤ÛË Ó· ÌÂÙ·ÎÈÓËı›
‡ÎÔÏ· Ì ÙÔ ¯¤ÚÈ.
- ∏ fiÚÙ· Ú¤ÂÈ Û οı ÛËÌÂ›Ô Ó· ÛÙ·Ì·Ù¿ÂÈ
ÌfiÓË Ù˘.
Παραπομπή:
∫·Ù¿ ÙËÓ ¯Ú‹ÛË Î·È Û˘Ó·ÚÌÔÏfiÁËÛË
ÂÍ·ÚÙËÌ¿ÙˆÓ Ú¤ÂÈ Ó· Ï·Ì‚¿ÓÂÙÂ
˘fi„Ë ÙȘ ÂοÛÙÔÙ – Û˘ÓËÌ̤Ó˜ -
Ô‰ËÁ›Â˜.
i
6.1 Προετοιμασία του οδηγού του
μηχανισμού κίνησης
6 Οδηγίες τοποθέτησης και χρήσης, Comfort 211 GR (#79394)
6. Συναρμολόγηση5.
Προετοιμασίες συναρμολόγησης
Συναρμολόγηση του βραχίονα της πόρτας.
Απασφαλίστε τον ολισθητήρα.
Προσοχή!
Ο οδηγός του μηχανισμού κίνησης
πρέπει να συναρμολογηθεί προσεκτικά
επάνω στην κινητήρια μονάδα.
Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσετε
βία, επειδή αλλιώς μπορεί να υποστεί
ζημιά η οδόντωση!
6.1 / 1
2
6.1 / 3
1. Τοποθετήστε το ασφαλιστικό περίβλημα.
2. Συναρμολογήστε το έλασμα σύνδεσης
του υπέρθυρου (πρεκιού).
1
6.1 / 2
6. Συναρμολόγηση
6.2 Συναρμολόγηση στην πόρτα
Προσοχή!
ΔÔ Û‡ÛÙËÌ· Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡ ΛÓËÛ˘
Ú¤ÂÈ Ì¤¯ÚÈ ÙËÓ ÛÙÂÚ¤ˆÛË Ó·
·ÛÊ·ÏÈÛÙ› ÁÈ· Ó· ÌËÓ ¤ÛÂÈ
Προσοχή!
°È· Ó· ÂÍ·ÛÊ·ÏÈÛÙ› Ë ¿„ÔÁË Î›ÓËÛË
Ù˘ fiÚÙ·˜, Ú¤ÂÈ:
- Ô Ô‰ËÁfi˜ ÙÔ˘ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡ ΛÓËÛ˘ Ó·
Û˘Ó·ÚÌÔÏÔÁËı› οıÂÙ· ¿Óˆ ·fi
ÙËÓ ÁˆÓ›· ÙÔ˘ ‚Ú·¯›ÔÓ· Ù˘ fiÚÙ·˜,
- ÙÔ ¿Óˆ ¿ÎÚÔ ÙÔ˘ ÔÚÙfiÊ˘ÏÏÔ˘ Ó·
‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ „ËÏfiÙÂÚÔ ÛËÌÂ›Ô Ù˘
ÙÚԯȿ ·ÓÔ›ÁÌ·ÙÔ˜ 10 - 50 mm οو
·fi ÙÔ ÔÚÈ˙fiÓÙÈÔ Î¿Ùˆ ¿ÎÚÔ ÙÔ˘
Ô‰ËÁÔ‡ ÙÔ˘ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡ ΛÓËÛ˘.
Οδηγίες τοποθέτησης και χρήσης, Comfort 211 GR (#79394) 7
Συναρμολόγηση στην αιωρούμενη πόρτα.
10 - 50 mm
Συναρμολόγηση στην πτυσσόμενη πόρτα.
10 - 50 mm
6.2 / 1
6.2 / 2
2
1
1. Τοποθετήστε το περίβλημα του
προσαρμογέα στον άξονα του μειωτήρα.
2. Συναρμολογήστε τον οδηγό στο κιβώτιο
του κινητήρα.
6.1 / 4
8 Οδηγίες τοποθέτησης και χρήσης, Comfort 211 GR (#79394)
6. Συναρμολόγηση
™˘Ó·ÚÌÔÏÔÁ‹ÛÙ ÙÔÓ Û˘Ó‰ÂÙ‹Ú· ÙÔ˘
˘ÔÛÙËÚ›ÁÌ·ÙÔ˜.
§˘Á›ÛÙ ÙËÓ Ï·Ì·Ú›Ó· ˘ÔÛÙ‹ÚÈ͢ ηÈ
Û˘Ó·ÚÌÔÏÔÁ‹ÛÙÂ ÙËÓ ÛÙÔÓ ÔÚÔÊ‹.
15°- 30°
6.3 / 1
6.3 / 2
300 mm
6.4 Απασφάλιση
¶ÂÚÈÔÚ›ÛÙ Ì ηٷÛ΢·ÛÙÈο ̤ÙÚ· ÙËÓ ·ÓÔ‰È΋
‰È·‰ÚÔÌ‹ Ù˘ fiÚÙ·˜.
∂ϤÁÍÙ ÙÔ ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ ‡„Ô˜ ÙÔ˘ 1,8 m ÙÔ˘ Û¯ÔÈÓÈÔ‡
¤Ï͢.
ΔÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙËÓ «¶ÚÔÂȉÔÔÈËÙÈ΋ ¶ÈӷΛ‰·
∞·ÛÊ¿ÏÈÛË» ÛÙÔ Û¯ÔÈÓ› ¤Ï͢.
Προσοχή!
™Â ÂÚ›ÙˆÛË ¯Ú‹Û˘ Ù˘ ··ÛÊ¿ÏÈÛ˘
ÌÔÚ› Ó· ÚÔÎÏËıÔ‡Ó ·ÓÂͤÏÂÁÎÙ˜
ÎÈÓ‹ÛÂȘ Ù˘ fiÚÙ·˜:
- ∂¿Ó Ù· ÂÏ·Ù‹ÚÈ· Ù˘ fiÚÙ·˜ ›ӷÈ
·‰‡Ó·Ì· ‹ Û·Ṳ̂ӷ.
- ∂¿Ó Ë fiÚÙ· ‰ÂÓ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÂ
ÈÛÔÚÚÔ›·.
∫·Ù¿ ÙÔ ¿ÓÔÈÁÌ· Ù˘ fiÚÙ·˜ Ì ÙÔ
¯¤ÚÈ ÌÔÚ› Ó· Û˘ÁÎÚÔ˘ÛÙ› Ô
ÔÏÈÛıËÙ‹Ú·˜ Ì ÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ÙÔ˘
ÎÈÓËÙ‹Ú·.
ŸÙ·Ó Ë fiÚÙ· Â›Ó·È ··ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓË,
ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È Ó· ÌÂÙ·ÎÈÓÂ›Ù·È ÌfiÓÔ ÌÂ
̤ÙÚÈ· Ù·¯‡ÙËÙ·!
6.3 Αποπεράτωση της συναρμολόγησς
1. Αποσυνδέστε την πόρτα από το
συγκρότημα του κινητήρα.
2. Συνδέστε ξανά την πόρτα και το
συγκρότημα του κινητήρα.
6.4 / 1
2
1
1
2
Οδηγίες τοποθέτησης και χρήσης, Comfort 211 GR (#79394) 9
1
2
3
70
71
P
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
6. Συναρμολόγηση
6.5 Συνδέσεις του ελέγχου
Προσοχή!
°È· Ó· ·ÔʇÁÂÙ ‚Ï¿‚˜ ÛÙÔÓ
¤ÏÂÁ¯Ô:
- ¶Ú¤ÂÈ ¿ÓÙÔÙ ӷ Ï·Ì‚¿ÓÂÙÂ
˘fi„Ë ÙȘ ÙÔÈΤ˜ ‰È·Ù¿ÍÂȘ
ÚÔÛÙ·Û›·˜.
- √È ·ÁˆÁÔ› ‰ÈÎÙ‡Ô˘ Î·È ÂϤÁ¯Ô˘
Ú¤ÂÈ ÔˆÛ‰‹ÔÙ ӷ
ÙÔÔıÂÙËıÔ‡Ó ¯ˆÚÈÛÙ¿.
- ∏ Ù¿ÛË ÂϤÁ¯Ô˘ ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ÛÂ
24 V DC.
- •¤ÓË Ù¿ÛË ÛÙȘ Û˘Ó‰¤ÛÂȘ Xƒ20,
Xμ10 ‹ XB01 ÚÔηÏ›
ηٷÛÙÚÔÊ‹ ÔÏfiÎÏËÚÔ˘ ÙÔ˘
ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜.
- ™ÙÔ˘˜ ·ÎÚÔ‰¤ÎÙ˜ 1 Î·È 2 (XB01)
ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È Ó· Û˘Ó‰ÂıÔ‡Ó ÌfiÓÔ
Â·Ê¤˜ Û‡Ó‰ÂÛ˘ Ô˘ ‰ÂÓ Ê¤ÚÔ˘Ó
Ù¿ÛË.
- ΔÔ ‚‡ÛÌ· ‚Ú·¯˘Î‡ÎψÛ˘ ‰ÂÓ
ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È Ó· ÙÔÔıÂÙËı› ÛÙËÓ
˘Ô‰Ô¯‹ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Ã020!
Παραπομπή:
°È· ÙËÓ Û˘Ó·ÚÌÔÏfiÁËÛË Â͈ÙÂÚÈÎÒÓ
ÛÙÔȯ›ˆÓ ¯ÂÈÚÈÛÌÔ‡, ‰È·Ù¿ÍˆÓ
·ÛÊ·Ï›·˜ Î·È Û‹Ì·ÓÛ˘ Ú¤ÂÈ Ó·
Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ˘fi„Ë ÔÈ ·Ó¿ÏÔÁ˜
Ô‰ËÁ›Â˜.
i
Προσοχή!
∫›Ó‰˘ÓÔ˜ ËÏÂÎÙÚÔÏËÍ›·˜:
¶ÚÈÓ ÂÎÙÂϤÛÂÙ ÂÚÁ·Û›Â˜ ηψ‰›ˆÛ˘
Ú¤ÂÈ Ó· ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÂÙ fiÙÈ ÔÈ ·ÁˆÁÔ›
‰ÂÓ Ê¤ÚÔ˘Ó Ù¿ÛË.
∫·Ù¿ ÙËÓ ‰È¿ÚÎÂÈ· ÂÎÙ¤ÏÂÛ˘ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ
ηψ‰›ˆÛ˘ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÂÙÂ
fiÙÈ ÔÈ ·ÁˆÁÔ› ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ÂχıÂÚÔÈ
Ù¿Û˘ (.¯. ÂÌÔ‰›ÛÙ ÙËÓ
Â·Ó·Û‡Ó‰ÂÛË).
√ÓÔÌ·Û›· ∂›‰Ô˜ / §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›·
i
XB01
™‡Ó‰ÂÛË Â͈ÙÂÚÈÎÒÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ
¯ÂÈÚÈÛÌÔ‡ ¯ˆÚ›˜ ηψ‰›ˆÛË
Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Î·È ÊˆÙÔ·ÙÙ·ÚÔ
‰‡Ô Û˘ÚÌ¿ÙˆÓ
6.5 / 2
XB10
™‡Ó‰ÂÛË Â͈ÙÂÚÈÎÒÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ
¯ÂÈÚÈÛÌÔ‡ Ì ηψ‰›ˆÛË
Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜
-
XP020
™‡Ó‰ÂÛË ÊˆÙÔ·ÙÙ·ÚÔ˘
Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ‹ ·ÁˆÁÔ‡
ÚÔÛ·ÚÌÔÁ¤· ÁÈ· ÙËÓ ÌÔÓ¿‰·
ÎÂÚ·›·˜
9.2 /
∂›‰Ô
8
XB70
™‡Ó‰ÂÛË Ù˘ ÌÔÓ¿‰·˜ Ù˘
ÎÂÚ·›·˜
8.1
XB10 XB01 XP020 XB70
Επισήμανση:
¶ÚÈÓ ÙËÓ Û‡Ó‰ÂÛË ÂÓfi˜ ÛÙÔÈ¯Â›Ô˘
¯ÂÈÚÈÛÌÔ‡ ÛÙȘ Û˘Ó‰¤ÛÂȘ Ì ˘Ô‰Ô¯¤˜
Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜, Ú¤ÂÈ Ó· ·Ê·ÈÚ¤ÛÂÙ ÙÔ
·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ‚‡ÛÌ· ‚Ú·¯˘Î‡ÎψÛ˘.
¢˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ Û‡Ó‰ÂÛ˘.
6.5 / 1
™‡Ó‰ÂÛË XB01
Επισήμανση:
Εάν χρησιμοποιείται ένα φωτοκύτταρο
με βασική λειτουργία ή με λειτουργία
πλαισίου, πρέπει πριν από την έναρξη
λειτουργίας να εγκατασταθεί χωρίς να
φέρει τάση.
Μετά την σύνδεση της ηλεκτρικής
τάσης δικτύου το φωτοκύτταρο
αναγνωρίζεται τότε μόνο αυτόματα
από τον έλεγχο, όταν η διαδρομή
φωτός του φωτοκύτταρου διακοπεί
για χρονικό διάστημα τουλάχιστον
5 δευτερολέπτων. Αλλιώς πρέπει το
φωτοκύτταρο να προγραμματιστεί εκ
νέου.
√ÓÔÌ·Û›· ∂›‰Ô˜ / §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›·
1 GND (0 V)
2 ¶·ÏÌfi˜
3 24 V DC (ÙÔ ·ÓÒÙÂÚÔ 50 mA)
70 GND
70 + 71
ºˆÙÔ·ÙÙ·ÚÔ ‰‡Ô Û˘ÚÌ¿ÙˆÓ
(∂›‰Ô˜ ÚÔÛÙ·Û›·˜ IP 65)
R ¢¤ÎÙ˘ ÙÔ˘ ʈÙÔ·ÙÙ·ÚÔ˘ ‰‡Ô Û˘ÚÌ¿ÙˆÓ
S1
∂͈ÙÂÚÈÎfi˜ ‰È·ÎfiÙ˘ ·ÏÌÔ‡
(ÂÊfiÛÔÓ ˘¿Ú¯ÂÈ)
T ¶ÔÌfi˜ ÙÔ˘ ʈÙÔ·ÙÙ·ÚÔ˘ ‰‡Ô Û˘ÚÌ¿ÙˆÓ
10 Οδηγίες τοποθέτησης και χρήσης, Comfort 211 GR (#79394)
Παραπομπή:
Η προγραμματισμός του
φωτοκύτταρου περιγράφεται στην
παράγραφο 8.4.
i
6.5 / 2
M08E004
6. Συναρμολόγηση
Οδηγίες τοποθέτησης και χρήσης, Comfort 211 GR (#79394) 11
1
Προσοχή!
Δ· ÙËϯÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈ· ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó·
¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ·fi ·È‰È¿!
∏ ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ ÙËϯÂÈÚÈÛÙËÚ›Ô˘
ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È ÌfiÓÔ fiÙ·Ó Â›Ó·È Û›ÁÔ˘ÚÔ
fiÙÈ ‰ÂÓ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Ô‡Ù ¿ÙÔÌ· Ô‡ÙÂ
·ÓÙÈΛÌÂÓ· ÛÙÔÓ ¯ÒÚÔ Î›ÓËÛ˘ Ù˘
fiÚÙ·˜.
A ªÂÁ¿ÏÔ Ï‹ÎÙÚÔ ¯ÂÈÚÈÛÌÔ‡
B ªÈÎÚfi Ï‹ÎÙÚÔ ¯ÂÈÚÈÛÌÔ‡
C §˘¯Ó›· ÂϤÁ¯Ô˘ Ì·Ù·Ú›·˜ - ÂÎÔÌ‹˜
D μ‡ÛÌ· ‰È·‚›‚·Û˘
E ¶›Ûˆ ̤ÚÔ˜ ÙËϯÂÈÚÈÛÙËÚ›Ô˘
F ª·Ù·Ú›· 3V CR 2032
™‡ÓÔ„Ë.
∂Í¿ÚÙËÌ· Û˘Ó‰ÂÙ‹Ú·˜ ·ÓÙÈËÏÈ·ÎÔ‡.
7.1 / 1
A
D
C
B
D
E
F
7.1 / 3
∞ÏÏ·Á‹ Ì·Ù·Ú›·˜.
7.1 / 2
ΔÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ ‚‡ÛÌ· ÌÂÙ¿‰ÔÛ˘ ÛÙÔ
ÙËϯÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈÔ.
μÚ·¯˘Î˘ÎÏÒÛÙ ̛· ·fi ÙȘ ‰‡Ô Â͈ÙÂÚÈΤ˜
ηÚÊ›‰Â˜ ÙÔ˘ ‚‡ÛÌ·ÙÔ˜ ÌÂÙ¿‰ÔÛ˘ Ì ÙËÓ ÌÂÛ·›·
ηÚÊ›‰· (.¯. Ì ÙËÓ ‚Ô‹ıÂÈ· ÂÓfi˜ ηÙÛ·‚ȉÈÔ‡).
¶·Ù‹ÛÙ ÛÙÔ ÙËϯÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈÔ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ Ô˘
ÂÈı˘Ì›ÙÂ. ª¤Ûˆ Ù˘ ÂÓۈ̷و̤Ó˘ Ù˘¯·›·˜
Έ‰ÈÎÔÔ›ËÛ˘ ηıÔÚ›˙ÂÙ·È ¤Ó·˜ Ó¤Ô˜ Έ‰ÈÎfi˜.
∏ Ï˘¯Ó›· LED ·Ó·‚ÔÛ‚‹ÓÂÈ ÁÚ‹ÁÔÚ·.
ªfiÏȘ Ë Ï˘¯Ó›· LED ·Ú¯›ÛÂÈ Ó· Ï¿ÌÂÈ ÛÙ·ıÂÚ¿,
ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ÙÔ ÙËϯÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈÔ ¤Ì·ı ÙÔÓ Ó¤Ô
Έ‰ÈÎfi.
ªÔÚ›Ù ӷ ·Ê‹ÛÂÙ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ Î·È Ó·
·Ê·ÈÚ¤ÛÂÙ ÙÔ ‚‡ÛÌ· ÌÂÙ¿‰ÔÛ˘.
Επισήμανση:
ªÂÙ¿ ·fi ÙËÓ Ó¤· Έ‰ÈÎÔÔ›ËÛË ÙÔ˘
ÙËϯÂÈÚÈÛÙËÚ›Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó·
Â·Ó·ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÙ› Î·È ÙÔ
Û‡ÛÙËÌ· Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡ ΛÓËÛ˘ ÛÙÔÓ
Ó¤Ô Îˆ‰ÈÎfi.
™Â ÔÏ˘Î·Ó·ÏÈÎÔ‡˜ ÔÌÔ‡˜ Ú¤ÂÈ
Ë ‰È·‰Èηۛ· Έ‰ÈÎÔÔ›ËÛ˘ Ó·
Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÁÈ· οı ¤Ó·
Ï‹ÎÙÚÔ ¯ˆÚÈÛÙ¿.
∞ÏÏ·Á‹ Έ‰ÈÎÔ‡.
7.2 / 1
7.1 Χειρισμός και εξαρτήματα 7.2 Αλλαγή κωδικού
7. Τηλεχειριστήριο
12 Οδηγίες τοποθέτησης και χρήσης, Comfort 211 GR (#79394)
8.2 Σχεδιάγραμμα του ελέγχου
∂Ӊ›ÍÂȘ LED
1 ºˆÙÔ·ÙÙ·ÚÔ
(∞Ó¿‚ÂÈ ÌfiÓÔ fiÙ·Ó ‰È·ÎfiÙÂÙ·È ÙÔ
ʈÙÔ·ÙÙ·ÚÔ)
2 £¤ÛË fiÚÙ·˜ ∞¡√πÃΔ∏
3 ÕÓ¢ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜
4 £¤ÛË fiÚÙ·˜ ∫§∂π™Δ∏
5 ŒÏÂÁ¯Ô˜ ÛËÌ›Ԣ ·Ó·ÊÔÚ¿˜
6 ÕÓ¢ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜
7 ¶·ÏÌÔ‰fiÙËÛË
(ΔËϯÂÈÚÈÛÌfi˜, Â͈ÙÂÚÈο ÛÙÔȯ›· ¯ÂÈÚÈÛÌÔ‡)
8 §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›·
™ÙÔȯ›· ¯ÂÈÚÈÛÌÔ‡
A ¶Ï‹ÎÙÚÔ (+) (.¯. ÁÈ· Ó· Ô‰ËÁËı› Ë
fiÚÙ· ÛÙËÓ ı¤ÛË ∞¡√πÃΔ∏
‹ ÁÈ· Ó· ·˘ÍËıÔ‡Ó ÔÈ ÙÈ̤˜
ÙˆÓ ·Ú·Ì¤ÙÚˆÓ ÛÙÔÓ
ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi)
B ¶Ï‹ÎÙÚÔ (-) (.¯. ÁÈ· Ó· Ô‰ËÁËı› Ë
fiÚÙ· ÛÙËÓ ı¤ÛË ∫§∂π™Δ∏
‹ ÁÈ· Ó· ÌÂȈıÔ‡Ó ÔÈ ÙÈ̤˜
ÙˆÓ ·Ú·Ì¤ÙÚˆÓ ÛÙÔÓ
ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi)
C ¶Ï‹ÎÙÚÔ (P) (.¯. ÌÂÙ¿‚·ÛË ÛÙÔÓ
ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi ‹
·Ôı‹Î¢ÛË ·Ú·Ì¤ÙÚˆÓ)
1
2
3
70
71
P
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
7
6
8
1
4
32
A
C
B
™¯Â‰È¿ÁÚ·ÌÌ· ÙÔ˘ ÂϤÁ¯Ô˘.
8.2 / 1
5
ΔÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙËÓ ÎÂÚ·›· Î·È Û˘Ó‰¤ÛÙ ÙÔ
Ú‡̷.
8.1 / 1
8.1 Σύνδεση του συστήματος
μηχανισμού κίνησης
8. Έναρξη λειτουργίας
Οδηγίες τοποθέτησης και χρήσης, Comfort 211 GR (#79394) 13
∂Ӊ›ÍÂȘ ÙˆÓ LED Û ηٿÛÙ·ÛË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜
ΔÔ ÊˆÙÔ·ÙÙ·ÚÔ ‰È·ÎfiËÎÂ
∏ fiÚÙ· ÎÈÓÂ›Ù·È ÛÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË
∞¡√πÃΔ∏
∏ fiÚÙ· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ ı¤ÛË ∞¡√πÃΔ∏
∏ fiÚÙ· ÎÈÓÂ›Ù·È ÛÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË
∫§∂π™Δ∏
∏ fiÚÙ· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ ı¤ÛË ∫§∂π™Δ∏
ΔÔ ÛËÌÂ›Ô ·Ó·ÊÔÚ¿˜ ÂÓÂÚÁÔÔÈ›ٷÈ
¢È·Ú΋˜ ¯Ú‹ÛË ÂÓfi˜ Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡ ÛÙÔÈ¯Â›Ô˘
¯ÂÈÚÈÛÌÔ‡
∂ÓÂÚÁÔÔÈÂ›Ù·È Ô ÙËϯÂÈÚÈÛÌfi˜
ÀÊ›ÛÙ·Ù·È Ù¿ÛË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜
Υπόμνημα:
Η λυχνία LED είναι σβηστή
Η λυχνία LED είναι αναμμένη
Η LED αναβοσβήνει αργά
Η λυχνία LED αναβοσβήνει ρυθμικά
Η λυχνία LED αναβοσβήνει γρήγορα
Εργοστασιακή παράδοση
Δεν είναι δυνατό
8. Έναρξη λειτουργίας
8.4 Γρήγορος προγραμματισμός
Επισήμανση:
- Για την κανονική έναρξη λειτουργίας
του συστήματος μηχανισμού κίνησης
πρέπει να διενεργήσετε τον γρήγορο
προγραμματισμό: Αυτό ισχύει για την
πρώτη έναρξη λειτουργίας και μετά
από επαναφορά (reset).
- Ένα φωτοκύτταρο που είναι
συνδεδεμένο στην περιοχή του
πλαισίου πραγματοποιεί κατά την
διάρκεια του γρήγορου
προγραμματισμού αυτόματη
εκμάθηση. Σε αυτή την περίπτωση
δεν είναι απαραίτητα άλλα βήματα
προγραμματισμού.
- Η διαγραφή μίας θέσης πλαισίου που
προγραμματίστηκε με εκμάθηση
μπορεί να διενεργηθεί μόνο με
επαναφορά του ελέγχου.
- Μετά από αλλαγή την θέσης
πλαισίου πρέπει να διενεργηθεί επα-
ναφορά (reset) και να επακολουθήσει
γρήγορος προγραμματισμός.
Προσοχή!
Για να είναι εγγυημένη η λειτουργία,
δεν επιτρέπεται να είναι διακεκομμένη
η πορεία του φωτός του συνδεδεμέ-
νου φωτοκύτταρου κατά την διάρκεια
του γρήγορου προγραμματισμού..
Εξαίρεση: Το πορτόφυλλο σε συνδυα-
σμό με ένα φωτοκύτταρο στην περιο-
χή του πλαισίου.
8.3 Σύνοψη των λειτουργιών ένδειξης
14 Οδηγίες τοποθέτησης και χρήσης, Comfort 211 GR (#79394)
8. Έναρξη λειτουργίας
√ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi˜ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È Ì ٷ
Ï‹ÎÙÚ· Û˘Ó (+), ÏËÓ (-) Î·È P.
∂¿Ó ÛÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌÔ‡ ‰ÂÓ ·ÙËı›
ηӤӷ Ï‹ÎÙÚÔ ÂÓÙfi˜ 120 ‰Â˘ÙÂÚÔϤÙˆÓ, ÙfiÙ Ô
¤ÏÂÁ¯Ô˜ ·ÏÏ¿˙ÂÈ ÛÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜.
∂ÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ¤Ó· ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô Ì‹Ó˘Ì·.
Παραπομπή:
∏ ÂÍ‹ÁËÛË ÙˆÓ ÌËÓ˘Ì¿ÙˆÓ
ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÙ·È ÛÙÔ Â‰¿ÊÈÔ 10.
i
¶ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ
¶ÚÔÙÔ‡ ‰ÈÂÓÂÚÁ‹ÛÂÙ ÙÔÓ Ù·¯‡ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi,
Ú¤ÂÈ Ó· ÂÎÏËÚÒÓÔÓÙ·È ÔÈ ÂÍ‹˜ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ:
- ∏ fiÚÙ· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ ı¤ÛË ∫§∂π™Δ∏.
- √ ÔÏÈÛıËÙ‹Ú·˜ Â›Ó·È Û˘Ó‰Â‰Â̤ÓÔ˜.
Επισήμανση:
∫·Ù¿ ÙËÓ ÂÎÙ¤ÏÂÛË ÙÔ˘
ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌÔ‡ ÙˆÓ ı¤ÛÂˆÓ fiÚÙ·˜
∞¡√πÃΔ∏ Î·È ∫§∂π™Δ∏, Ú¤ÂÈ Ó·
ÚÔÛÂÚ·ÛÙ› ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ·Ó·ÊÔÚ¿˜.
¢ÈÂÓÂÚÁ‹ÛÙ ÙÔÓ ÁÚ‹ÁÔÚÔ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi
Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ Î·ÙˆÙ¤Úˆ ۯ‰ȿÁÚ·ÌÌ·
·ÎÔÏÔ˘ı›·˜.
ÃÚ‹ÛË ÙÔ˘ Ï‹ÎÙÚÔ˘ ƒ.
A
8.4 / 1
Οδηγίες τοποθέτησης και χρήσης, Comfort 211 GR (#79394) 15
8. Έναρξη λειτουργίας
§ÂÈÙÔ˘ÚÁÈ΋
ηٿÛÙ·ÛË
1.
P
1x >2s <10s
∞Ú¯›ÛÙ ÙÔÓ ÁÚ‹ÁÔÚÔ
ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi /
¶ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›ÛÙÂ ÙËÓ
ı¤ÛË fiÚÙ·˜ ∞¡√πÃΔ∏
2.
ªÂÙ·ÎÈÓ›ÛÙ ÙËÓ fiÚÙ·
ÛÙËÓ ı¤ÛË ∞¡√πÃΔ∏
3.
¢ÈfiÚıˆÛË Ù˘ ı¤Û˘
fiÚÙ·˜ ∞¡√πÃΔ∏ Ì (+)
Î·È (-)
4.
P
1x <1s
∞Ôı‹Î¢ÛË ı¤Û˘ fiÚÙ·˜
∞¡√πÃΔ∏ /
¶ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi˜ ı¤Û˘
fiÚÙ·˜ ∫§∂π™Δ∏
5.
ªÂÙ·ÎÈÓ›ÛÙ ÙËÓ fiÚÙ·
ÛÙËÓ ı¤ÛË ∫§∂π™Δ∏
6.
¢ÈfiÚıˆÛË Ù˘ ı¤Û˘
fiÚÙ·˜ ∫§∂π™Δ∏ Ì (+)
Î·È (-)
7.
P
1x <1s
∞Ôı‹Î¢ÛË ı¤Û˘ fiÚÙ·˜
∫§∂π™Δ∏ /
¶ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi˜ ÙÔ˘
ÙËϯÂÈÚÈÛÌÔ‡
8.
∂ÓÂÚÁÔÔÈ‹ÛÙÂ ÙÔ
ÙËϯÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈÔ
9.
∞Ê‹ÛÙ ÙÔ ÙËϯÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈÔ
10.
P
1x <1s
∞Ôı‹Î¢ÛË ÙÔ˘
ÙËϯÂÈÚÈÛÌÔ‡ /
ΔÂÚÌ·ÙÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ÁÚ‹ÁÔÚÔ˘
ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌÔ‡
16 Οδηγίες τοποθέτησης και χρήσης, Comfort 211 GR (#79394)
Προσοχή!
∏ ·˘ÙfiÌ·ÙË ·ÔÛ‡Ó‰ÂÛË ∞¡√π°ª∞
Î·È ∫§∂π™πª√ Ú¤ÂÈ Ó· Ú˘ıÌÈÛÙ›
ÛˆÛÙ¿, ÁÈ· Ó· ·ÔÊ¢¯ıÔ‡Ó
ۈ̷ÙÈΤ˜ ‹ ˘ÏÈΤ˜ ‚Ï¿‚˜.
8. Έναρξη λειτουργίας
ΔÔ Û‡ÛÙËÌ· Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡ ΛÓËÛ˘ Ì·ı·›ÓÂÈ ÙËÓ
̤ÁÈÛÙË ··ÈÙÔ‡ÌÂÓË ÎÈÓËÙ‹ÚÈ· ‰‡Ó·ÌË Î·Ù¿ ÙËÓ
‰È¿ÚÎÂÈ· ÙˆÓ ‰‡Ô ÚÒÙˆÓ ‰È·‰ÚÔÌÒÓ ÌÂÙ¿ ÙËÓ
Ú‡ıÌÈÛË ÙˆÓ ı¤ÛÂˆÓ Ù˘ fiÚÙ·˜.
ªÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÙ ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡ ΛÓËÛ˘ (ÌÂ
Û˘Ó‰Â‰Â̤ÓË fiÚÙ·) ¯ˆÚ›˜ ‰È·ÎÔ‹ Ì›· ÊÔÚ¿ ·fi
ÙËÓ ∫§∂π™Δ∏ ı¤ÛË fiÚÙ·˜ ÛÙËÓ ∞¡√πÃΔ∏ ı¤ÛË
fiÚÙ·˜ Î·È Í·Ó¿ ›Ûˆ.
ΔÔ Û‡ÛÙËÌ· Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡ ΛÓËÛ˘ ÂÍ·ÎÚÈ‚ÒÓÂÈ Î·Ù¿
ÙËÓ ‰È¿ÚÎÂÈ· ·˘Ù‹˜ Ù˘ ‰È·‰ÚÔÌ‹˜ ÂÎÌ¿ıËÛ˘ ÙËÓ
̤ÁÈÛÙË ‰‡Ó·ÌË ¤Ï͢ Î·È ›ÂÛ˘ Î·È ÙËÓ
·ÔıÂÌ·ÙÈ΋ ‰‡Ó·ÌË, Ë ÔÔ›· Â›Ó·È ·Ó·Áη›· ÁÈ· Ó·
ÌÂÙ·ÎÈÓËı› Ë fiÚÙ·.
1.
ªÂÙ¿ ·fi ¿ÙËÌ· ÙÔ˘ Ï‹ÎÙÚÔ˘ (+):
∏ fiÚÙ· Ú¤ÂÈ Ó· ·ÓÔ›ÍÂÈ Î·È Ó·
Ô‰ËÁËı› ÛÙËÓ ·ÔıËÎÂ˘Ì¤ÓË ı¤ÛË
fiÚÙ·˜ ∞¡√πÃΔ∏.
2.
ªÂÙ¿ ·fi ¿ÙËÌ· ÙÔ˘ Ï‹ÎÙÚÔ˘ (-):
∏ fiÚÙ· Ú¤ÂÈ Ó· ÎÏ›ÛÂÈ Î·È Ó·
Ô‰ËÁËı› ÛÙËÓ ·ÔıËÎÂ˘Ì¤ÓË ı¤ÛË
fiÚÙ·˜ ∫§∂π™Δ∏.
3.
ªÂÙ¿ ·fi ¿ÙËÌ· Û Ï‹ÎÙÚÔ ÙÔ˘
ÙËϯÂÈÚÈÛÙËÚ›Ô˘:
ΔÔ Û‡ÛÙËÌ· Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡ ΛÓËÛ˘
Ú¤ÂÈ Ó· ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÂÈ ÙËÓ fiÚÙ· ÛÂ
ηÙ‡ı˘ÓÛË ∞¡√π°ª∞ Î·È ÛÂ
ηÙ‡ı˘ÓÛË ∫§∂π™πª√ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·.
4.
ªÂÙ¿ ·fi ¿ÙËÌ· Û Ï‹ÎÙÚÔ ÙÔ˘
ÙËϯÂÈÚÈÛÙËÚ›Ô˘ ÂÓfiÛˆ ÂÚÁ¿˙ÂÙ·È ÙÔ
Û‡ÛÙËÌ· Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡ ΛÓËÛ˘:
ΔÔ Û‡ÛÙËÌ· Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡ ΛÓËÛ˘
Ú¤ÂÈ Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ.
5.
™ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ¿ÙËÌ· ÙÔ Û‡ÛÙËÌ·
Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡ ΛÓËÛ˘ ÎÈÓÂ›Ù·È ÚÔ˜
ÙËÓ ·ÓÙ›ıÂÙË Î·Ù‡ı˘ÓÛË.
8.5.2 Έλεγχος της αυτόματης αποσύνδεσης
Έλεγχος:
ªÂÙ¿ ÙËÓ ÂÎÙ¤ÏÂÛË ÙÔ˘ ÁÚ‹ÁÔÚÔ˘
ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌÔ‡ Î·È ÌÂÙ¿ ·fi
·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙÔ ÌÂÓÔ‡ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌÔ‡,
Ú¤ÂÈ Ó· ‰ÈÂÓÂÚÁËıÔ‡Ó ÔÈ ÂÍ‹˜
‰È·‰ÚÔ̤˜ ÂÎÌ¿ıËÛ˘ Î·È ¤ÏÂÁ¯ÔÈ.
∞˘ÙfiÌ·ÙË ·ÂÓÂÚÁÔÔ›ËÛË ∞¡√π°ª∞Δ√™
™Â Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡ ΛÓËÛ˘ ÁÈ· fiÚÙ˜ ÌÂ
·ÓÔ›ÁÌ·Ù· ÛÙ· ÔÚÙfiÊ˘ÏÏ·
(‰È¿ÌÂÙÚÔ˜ ·ÓÔ›ÁÌ·ÙÔ˜ > 50 mm):
∂È‚·Ú‡ÓÂÙ ÙËÓ fiÚÙ· fiÙ·Ó ÎÈÓÂ›Ù·È ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ
ÙÔ˘ οو ¿ÎÚÔ˘ Ì ̛· Ì¿˙· 20 kg.
∏ fiÚÙ· Ú¤ÂÈ Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ ·Ì¤Ûˆ˜.
∞˘ÙfiÌ·ÙË ·ÂÓÂÚÁÔÔ›ËÛË ∫§∂π™πª∞Δ√™
ΔÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÛÙÔ ¤‰·ÊÔ˜ ¤Ó· ÂÌfi‰ÈÔ ‡„Ô˘˜ 50 mm.
ªÂÙ·ÎÈÓ›ÛÙ ÙËÓ fiÚÙ· ÚÔ˜ ÙÔ ÂÌfi‰ÈÔ.
ΔÔ Û‡ÛÙËÌ· Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡ ΛÓËÛ˘ Ú¤ÂÈ Ó·
ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ fiÙ·Ó ÊÙ¿ÛÂÈ ÛÙÔ ÂÌfi‰ÈÔ Î·È Ó·
·ÓÙÈÛÙÚ¤„ÂÈ ÙËÓ ÔÚ›·.
8.5 Δοκιμή λειτουργίας
8.5.1 Διαδρομή εκμάθησης για την κινητήρια
δύναμη
Επισήμανση:
√È Ú˘ıÌ›ÛÂȘ ÙˆÓ ·Ú·Ì¤ÙÚˆÓ
·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ·ÔıËÎÂ˘Ì¤Ó˜ ÛÂ
ÂÚ›ÙˆÛË ‰È·ÎÔ‹˜ ÙÔ˘ Ú‡̷ÙÔ˜.
ªfiÓÔ ÂÎÙÂÏÒÓÙ·˜ reset
Â·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÔÈ ÎÈÓËÙ‹ÚȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ
∞¡√π°ª∞ Î·È ∫§∂π™πª√ ÛÙËÓ
ÂÚÁÔÛÙ·Ûȷ΋ Ú‡ıÌÈÛË.
¢ÔÎÈÌ‹:
Υπόμνημα:
Η λυχνία LED είναι σβηστή
Η λυχνία LED είναι αναμμένη
Η LED αναβοσβήνει αργά
Η λυχνία LED αναβοσβήνει ρυθμικά
Η λυχνία LED αναβοσβήνει γρήγορα
Εργοστασιακή παράδοση
Δεν είναι δυνατό
8. Έναρξη λειτουργίας
Οδηγίες τοποθέτησης και χρήσης, Comfort 211 GR (#79394) 17
Φωτοκύτταρο στην περιοχή του πλαισίου
• Ενεργοποιήστε όλα τα φωτοκύτταρα κάθε ένα
χωριστά.
Επισήμανση:
- Η λειτουργία του συνδεδεμένου
φωτοκύτταρου στην περιοχή του
πλαισίου πρέπει πάνω από την θέση
συναρμολόγησης να είναι δεδομένη.
Κάτω από την θέση συναρμολόγησης
η λειτουργία αποκρύπτεται από τον
έλεγχο.
- Κατά την σύνδεση πολλών
φωτοκύτταρων, όλα τα
φωτοκύτταρα αντιδρούν λειτουργικά
με τον ίδιο τρόπο με ένα
φωτοκύτταρο που είναι τυχόν συνδε-
δεμένο στην περιοχή του πλαισίου.
Φωτοκύτταρο
• Ενεργοποιήστε όλα τα φωτοκύτταρα κάθε ένα
χωριστά.
• Ελέγξτε όλα τα συνδεδεμένα φωτοκύτταρα αμέσως
πριν από την θέση πόρτας ΚΛΕΙΣΤΗ.
8.5.3 Έλεγχος του φωτοκύτταρου
18 Οδηγίες τοποθέτησης και χρήσης, Comfort 211 GR (#79394)
9.1 Σχεδιάγραμμα διαδικασίας του επεκταμένου προγραμματισμού
(Παράδειγμα για Επίπεδο 2, Μενού 2)
9. Επεκταμένες λειτουργίες του μηχανισμού κίνησης
Τερματισμός του
προγραμματισμού
ΠαράμετροιΜενούΕπίπεδο
Επίπεδο 3
Επίπεδο 4
Μενού 3
Μενού 2
Μενού 1
Exit μενού
(Επίπεδο 2)
Επίπεδο 2
Επίπεδο 1
Exit επιπέδων
Επίπεδο 8
> 10 δευτ.
Μενού 8
Παράμετροι
Λειτουργική
κατάσταση
> 5 δευτ.
> 5 δευτ.
> 5 δευτ.
Αυξημένη
τιμή
Μειωμένη
τιμή
Οδηγίες τοποθέτησης και χρήσης, Comfort 211 GR (#79394) 19
9. Επεκταμένες λειτουργίες του μηχανισμού κίνησης
Επίπεδο Μενού
Εργοστασιακή ρύθμιση
Επίπεδο 1 - Βασικές λειτουργίες Μενού 8: Επαναφορά (Reset) Κανένα Reset
Επίπεδο 2 - Ρυθμίσεις μηχανισμού
κίνησης
Μενού 1: Απαιτούμενη κινητήρια δύναμη ΑΝΟΙΓΜΑ Κλίμακα 8
Μενού 2: Απαιτούμενη κινητήρια δύναμη ΚΛΕΙΣΙΜΟ Κλίμακα 8
Μενού 3: Αυτόματη απενεργοποίηση ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ Κλίμακα 8
Μενού 4: Αυτόματη απενεργοποίηση ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ Κλίμακα 8
Επίπεδο 6 – Μεταβλητή ταχύτητα
Μενού 1: Ταχύτητα ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ Κλίμακα 16
Μενού 2: Ταχύτητα απαλής κίνησης ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ Κλίμακα 6
Μενού 3: Θέση απαλής κίνησης ΑΝΟΙΓΜΑ
-
Μενού 4: Ταχύτητα ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ Κλίμακα 16
Μενού 6: Ταχύτητα απαλής κίνησης ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ Κλίμακα 6
Μενού 8: Θέση απαλής κίνησης ΚΛΕΙΣΙΜΟ
-
Επίπεδο 8 - Ρυθμίσεις συστήματος
Μενού 1: Φωτοκύτταρο
Λειτουργία χωρίς
φωτοκύτταρο
9.2 Γενική επισκόπηση των προγραμματιζόμενων λειτουργιών
Υπόμνημα:
Η λυχνία LED είναι σβηστή
Η λυχνία LED είναι αναμμένη
Η LED αναβοσβήνει αργά
Η λυχνία LED αναβοσβήνει ρυθμικά
Η λυχνία LED αναβοσβήνει γρήγορα
Εργοστασιακή παράδοση
Δεν είναι δυνατό
20 Οδηγίες τοποθέτησης και χρήσης, Comfort 211 GR (#79394)
9. Επεκταμένες λειτουργίες του μηχανισμού κίνησης
9.3 Επισκόπηση των λειτουργιών των επιπέδων
Προσοχή!
ªÂÙ¿ ·fi ¤Ó· reset Â·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È fiϘ ÔÈ ·Ú¿ÌÂÙÚÔÈ ÛÙȘ ÂÚÁÔÛÙ·ÛȷΤ˜ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ.
°È· Ó· ÂÍ·ÛÊ·ÏÈÛÙ› Ë ÛˆÛÙ‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ÂϤÁ¯Ô˘:
- Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÙÔ‡Ó ÂÎ Ó¤Ô˘ fiϘ ÔÈ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜ Ô˘ ÂÈı˘Ì›ÙÂ,
- Ú¤ÂÈ Ó· “ÂÎ·È‰Â˘ı›” Ô ÙËϯÂÈÚÈÛÌfi˜,
- Ú¤ÂÈ ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡ ΛÓËÛ˘ Ó· Ô‰ËÁËı› Ì›· ÊÔÚ¿ ÛÙȘ ı¤ÛÂȘ ∞¡√πÃΔ∏ ηÈ
∫§∂π™Δ∏ fiÚÙ·.
Προσοχή!
™ÙȘ ÂÂÎٷ̤Ó˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡ ΛÓËÛ˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÌÂÙ·‚ÏËıÔ‡Ó ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ÂÚÁÔÛÙ·ÛȷΤ˜
Ú˘ıÌ›ÛÂȘ.
∏ οı ̛· ·Ú¿ÌÂÙÚÔ˜ Ú¤ÂÈ Ó·
Ú˘ıÌÈÛÙ› ÛˆÛÙ¿, ÁÈ· Ó· ·ÔÊ¢¯ıÔ‡Ó ÛˆÌ·ÙÈΤ˜ ‹ ˘ÏÈΤ˜
‚Ï¿‚˜.
∂›Â‰Ô 1 - μ·ÛÈΤ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
ªÂÓÔ‡ 8: ∂·Ó·ÊÔÚ¿ (Reset)
A8 B8 C8 D8 E8 F8
Βαθμίδα Λειτουργία Εξήγηση / Επισήμανση
i
A8
Καμία επαναφορά αμετάβλητα
-
B8
Επαναφορά ελέγχου * Εργοστασιακή ρύθμιση
-
C8
Επαναφορά τηλεχειρισμού Τα τηλεγραφήματα διαγράφονται
-
D8
Επαναφορά επέκτασης αυτόματου κλεισίματος Επίπεδο 3, Μενού 1-7
-
E8
Επαναφορά μόνο των πρόσθετων λειτουργιών
μηχανισμού κίνησης *
εκτός της θέσης πόρτας ΑΝΟΙΧΤΗ/ΚΛΕΙΣΤΗ
και παλμού τηλεχειρισμού
-
F8
Επαναφορά στοιχείων ασφαλείας * Φωτοκύτταρο
-
Μενού 8: Επαναφορά (Reset)
* Όλα τα συνδεδεμένα και έτοιμα προς λειτουργία στοιχεία ασφαλείας αναγνωρίζονται εκ νέου μετά από την
επαναφορά (reset).
/

Acest manual este, de asemenea, potrivit pentru