Powerplus POWAIR0013 Manualul proprietarului

Marca
Powerplus
Model
POWAIR0013
Tip
Manualul proprietarului
POWAIR0013 RO
Copyright © 2020 VARO P a g i n a | 1 www.varo.com
1 DOMENII DE UTILIZARE ................................................................................2
2 DESCRIERE (FIG. A) ......................................................................................2
3 CONŢINUTUL PACHETULUI ..........................................................................2
4 AVERTISMENTE GENERALE DE SIGURANŢĂ ............................................2
5 SIMBOLURI .....................................................................................................3
6 LUBRIFIEREA .................................................................................................3
7 IMPORTANT! ...................................................................................................3
8 RACORDARE ŞI UTILIZARE ..........................................................................4
8.1 Montarea discului de şlefuire (Fig. 2) ...........................................................4
8.2 Reglarea turaţiei (Fig. 3) ................................................................................4
9 DATE TEHNICE ...............................................................................................4
10 ZGOMOT .........................................................................................................4
11 DEPANARE .....................................................................................................4
12 MEDIU..............................................................................................................6
13 DECLARAŢIA DE CONFORMITATE ..............................................................6
POWAIR0013 RO
Copyright © 2020 VARO P a g i n a | 2 www.varo.com
ŞLEFUITOR PNEUMATIC CU EXCENTRIC
POWAIR0013
1 DOMENII DE UTILIZARE
Ideal pentru crearea de finisaje în lemn, metal, fibră de sticlă şi alte materiale compozite.
AVERTISMENT! Pentru siguranţa dumneavoastră, citiţi cu atenţie acest
manual şi instrucţiunile generale privind siguranţa, înainte de utilizarea
aparatului electric.
2 DESCRIERE (FIG. A)
1. Taler de şlefuire
2. Declanşator
3. Mâner
4. Cuplaj
3 CONŢINUTUL PACHETULUI
Îndepărtaţi toate ambalajele.
Îndepărtaţi ambalajele rămase, precum şi suporturile de transport (dacă există).
Verificaţi prezenţa tuturor articolelor din pachet.
Verificaţi dacă aparatul, cordonul de alimentare, fişa de alimentare şi toate
accesoriile sunt intacte în urma transportului.
Păstraţi ambalajele pe cât posibil până la finalul perioadei de garanţie. Aruncaţi doar
la punctele locale de reciclare a deşeurilor.
AVERTISMENT: Ambalajele nu sunt jucării! Copiii nu trebuie să se joace cu
pungi de plastic! Pericol de sufocare!
1 şlefuitor pneumatic cu excentric
1 manual
În cazul în care lipsesc componente sau acestea sunt deteriorate, contactaţi
magazinul de unde aţi cumpărat produsul.
4 AVERTISMENTE GENERALE DE SIGURANŢĂ
Nu depăşiţi presiunea maximă de funcţionare a maşinii pneumatice. Şlefuitorul cu
excentric poate exploda şi poate provoca vătămarea gravă sau decesul.
Deconectaţi maşina de la compresorul de aer înainte de a înlocui uneltele sau
accesoriile, înainte de service sau cât timp maşina nu funcţionează.
Nu apăsaţi declanşatorul în timpul racordării la furtunul de aer.
Nu porniţi niciodată maşina dacă nu este utilizată la o piesă de lucru. Accesoriile
trebuie fixate în siguranţă.
Asiguraţi-vă înainte de fiecare utilizare dacă toate racordurile sunt montate în
siguranţă şi verificaţi dacă furtunurile de aer sunt slăbite sau uzate.
Nu montaţi niciodată discuri abrazive la şlefuitorul cu excentric.
POWAIR0013 RO
Copyright © 2020 VARO P a g i n a | 3 www.varo.com
5 SIMBOLURI
Citiţi manualul înainte
de utilizare.
Semnifică risc de
rănire sau de
deteriorare a sculei.
Purtaţi ochelari de
protecţie.
Purtaţi elemente de
protecţie auditivă.
Purtaţi o mască în
mediu prăfos.
Purtaţi mănuşi de
protecţie.
6 LUBRIFIEREA
Pentru a se creşte durata de viaţă a maşinii şi a se menţine funcţionarea continuă, se
recomandă montarea unui ansamblu automat filtru regulator - lubrificator (Fig. 1)
Lubrificatorul în linie trebuie verificat cu regularitate şi alimentat cu ulei pentru scule
pneumatice.
Reglarea corectă a lubrificatorului în linie se face prin aşezarea unei coli de hârtie lângă
orificiile de evacuare şi menţinerea regulatorului în poziţia deschisă timp de aproximativ 30
de secunde. Lubrificatorul este reglat corect atunci când o pată subţire de ulei se strânge
pe hârtie. Evitaţi cantităţile excesive de ulei.
Dacă maşina trebuie depozitată o perioadă mai mare de timp (peste noapte, în weekend,
etc.) maşina trebuie unsă din abundenţă în tot acest timp. Maşina trebuie lăsată să
funcţioneze 30 de secunde pentru a permite uleiului se distribuie uniform în întreaga
maşină. Maşina trebuie depozitată într-un mediu curat şi uscat.
Este foarte important ca maşina să fie corect unsă, păstrându-se lubrificatorul
conductei de aer umplut şi corect reglat. În absenţa unei ungeri corecte, maşina nu
va funcţiona corect, iar piesele se vor uza.
Utilizaţi lubrificatorul adecvat în lubrificatorul admisiei de aer. Lubrificatorul trebuie să
aibă debit scăzut sau variabil de aer şi trebuie menţinut umplut la nivelul corect.
Utilizaţi doar lubrifianţii recomandaţi, special destinaţii utilizărilor pneumatice. Alte
produse pot deteriora componentele de cauciuc ale sculelor, inelele toroidale şi alte
componente de cauciuc.
7 IMPORTANT!
Dacă la sistemul de aer nu se instalează un filtru/regulator/lubrificator, sculele pneumatice
trebuie unse măcar o dată pe zi sau la 2 ore de funcţionare, cu 2-6 picături de ulei, în funcţie
de mediul de lucru, direct prin racordul tată al carcasei maşinii.
Fig. 1
1. Sculă
2. Racord rapid
3. Cuplaj rapid
4. Furtun de aer
5. Racord rapid
6. Cuplaj rapid
7. Lubrificator
8. Regulator (0 8,5 bar)
9. Filtru
10. Supapă de închidere
11. Compresor de aer
POWAIR0013 RO
Copyright © 2020 VARO P a g i n a | 4 www.varo.com
8 RACORDARE ŞI UTILIZARE
8.1 Montarea discului de şlefuire (Fig. 2)
1. Înşurubaţi discul de şlefuire la şlefuitorul cu excentric.
2. Blocaţi discul de şlefuire.
8.2 Reglarea turaţiei (Fig. 3)
Reglarea turaţiei se poate face deschizând / închizând robinetul de lângă priza de aer.
9 DATE TEHNICE
Model
POWAIR0013
Turaţie de mers în gol
Max. 10 500 min-1
Presiune de lucru
6,3 bar
Diametru racord priză de aer
¼”
Consum mediu de aer
240 l/min
Greutate
1,4 kg
Diametru Disc de şlefuire
150 mm
10 ZGOMOT
Valori ale emisiilor sonore măsurate în conformitate cu standardele aplicabile. (K = 3)
Nivel de presiune acustică LpA
Nivel de putere acustică LwA
ATENŢIE! Presiunea acustică poate depăşi 85 dB(A), caz în care trebuie
purtat un dispozitiv de protecţie auditivă.
aw (Vibraţie):
6,6 m/s2
K = 1,5 m/s²
11 DEPANARE
Următorul formular enumeră problemele şi soluţiile ce apar în mod obişnuit. Citiţi cu atenţie
şi respectaţi indicaţiile.
AVERTISMENT:La apariţia unuia dintre următoarele simptome pe durata
exploatării, opriţi imediat maşina pentru a evita rănirea gravă. Reparaţiile
sau înlocuirea sculei se pot face doar de personalul calificat sau de centrul
de service autorizat.
Înainte de a efectua reparaţii sau reglaje, deconectaţi maşina de la
alimentarea cu aer. La înlocuirea inelelor toroidale sau a cilindrului, înainte
de montaj ungeţi cu ulei pentru scule pneumatice.
POWAIR0013 RO
Copyright © 2020 VARO P a g i n a | 5 www.varo.com
PROBLEME
CAUZE POSIBILE
REMEDII
Maşina
funcţionează la
viteză normală,
dar pierde
viteză sub
sarcină.
Piesele motorului sunt
uzate.
Ungerea carcasei ambreiajului.
Verificaţi să nu existe prea mult ulei în
ambreiaj. Carcasele ambreiajului
trebuie să fie doar pe jumătate pline.
Umplerea excesivă poate provoca
rezistenţa la piesele ambreiajului la
mare viteză, de ex. maşina de
înşurubat unsă/lubrifiată în mod
obişnuit necesită 1⁄2 uncie (14 grame)
de ulei.
NOTĂ: Căldura indică în
mod obişnuit ungerea
insuficientă a camerei.
Condiţiile de exploatare
dificile pot necesita o
ungere mai frecventă.
Camele ambreiajului
sunt uzate sau lipite din
lipsă de lubrifiant.
Maşina
funcţionează
încet. Aerul
iese încet din
eşapament.
Piesele motorului sunt
blocate de impurităţi.
Verificaţi dacă nu este înfundat filtrul
de admisie aer.
Turnaţi ulei de lubrifiere pentru scule
pneumatice în admisia de aer, ca în
instrucţiuni.
Acţionaţi maşina cu apăsări scurte,
inversând rapid direcţia înainte şi
înapoi, dacă este cazul.
Repetaţi paşii de mai sus, dacă este
cazul
Regulatorul de putere
este în poziţia închis
Debit de aer blocat de
impurităţi.
Maşina nu
funcţionează.
Aerul iese liber
din eşapament.
Una sau mai multe
palete ale motorului
sunt blocate din cauza
acumulării de material.
Turnaţi ulei de lubrifiere pentru scule
pneumatice în admisia de aer.
Acţionaţi maşina cu apăsări scurte,
inversând rapid direcţia înainte şi
înapoi, acolo unde se poate.
Loviţi uşor carcasa motorului cu un
ciocan de plastic.
Decuplaţi alimentarea.
Eliberaţi motorul rotind manual tija de
acţionare, dacă este cazul.
Maşina nu se
opreşte.
Inelele toroidale ale
clapetei de gaz sunt
dislocate de la scaunul
supapei de admisie.
Fixaţi inelul toroidal.
Notă: Reparaţiile trebuie efectuate doar de personal calificat
POWAIR0013 RO
Copyright © 2020 VARO P a g i n a | 6 www.varo.com
12 MEDIU
În cazul în care aparatul trebuie înlocuit după utilizare intensă, nu îl aruncaţi laolaltă cu
gunoiul menajer, ci depozitaţi-l într-un mod sigur pentru mediu.
13 DECLARAŢIA DE CONFORMITATE
VARO Vic. Van Rompuy N.V. - Joseph Van Instraat 9 - BE2500 Lier - BELGIA,
declară că
produsul: Şlefuitor pneumatic cu excentric
marcă de comerţ: PowerPlus
model: POWAIR0013
este în conformitate cu specificaţiile esenţiale şi alte prevederi relevante ale Directivelor
Europene aplicabile, pe baza aplicării standardelor europene armonizate. Orice modificare
neautorizată a aparatelor atrage după sine anularea acestei declaraţii.
Directivele europene (inclusiv, dacă este cazul, amendamentele lor, până la data
semnăturii);
2006/42/EC
Standardele europene armonizate (inclusiv, dacă este cazul, amendamentele lor, până la
data semnăturii);
EN ISO 11148-8: 2011
Persoana care păstrează documentaţia tehnică : Philippe Vankerkhove, VARO Vic. Van
Rompuy N.V.
Subsemnatul acţionează în numele Directorului general executiv al societăţii,
Ludo Mertens
Manager de certificare
13/05/2020, Lier - Belgium
/