Bosch ART 23 SL Manual de utilizare

Categorie
Aparate de tuns iarba
Tip
Manual de utilizare

Acest manual este potrivit și pentru

Română | 133
Bosch Power Tools F 016 L81 186 | (16.9.14)
Română
Instrucţiuni privind siguranţa şi
protecţia muncii
Atenţie! Citiţi cu grijă următoarele
instrucţiuni. Familiarizaţi-vă cu
elementele de operare şi utilizarea
reglementară a sculei electrice de
grădină. Păstraţi la loc sigur
instrucţiunile de folosire în vederea
unei utilizări ulterioare.
Explicarea pictogramelor
Indicaţie generală de avertizare
a periculozităţii.
Citiţi instrucţiunile de folosire.
Averţi grijă ca persoanele aflate
în apropiere să nu fie rănite de
corpurile străine aruncate de
scula electrică.
Avertisment: menţineţi o
distanţă sigură faţă de scula de
grădină cât timp aceasta
lucrează.
Înainte de executa reglaje la
scula electrică sau înainte de
curăţare, în cazul în care cablul
s-a agăţat sau dacă lăsaţi
nesupravegheat trimmerul de
gazon char numai pentru scurt
timp, deconectaţi-l şi scoateţi ştecherul
de la reţea din priza de curent. Feriţi
cablul de alimentare de elementele
de tăiere.
Purtaţi protecţie auditivă şi
ochelari de protecţie.
Nu tundeţi gazonul pe timp de
ploaie şi nu lăsaţi trimmerul în
aer liber.
Aveţi grijă ca persoanele aflate în
preajmă să nu fie rănite de corpurile
străine aruncate de trimmer.
Avertisment: menţineţi o distanţă
sigură faţă de scula de grădină cât timp
aceasta lucrează.
Manevrare
Această sculă electrică de grădină
nu este destinată utilizării de către
persoane (inclusiv copii) cu
deficienţesenzoriale sau
intelectuale sau cu o experienţă
insuficientă şi/sau cunoştinţe
insuficiente, în afara cazului în care
se află sub supravegherea unei
persoane răspunzătoare de
siguranţa lor sau primesc îndrumări
de la aceasta, cu privire la utilizarea
sculei electrice de grădină.
Copiii trebuie supravegheaţi pentru
a ne asigura că aceştia nu se joacă cu
scula electrică de grădină.
Nu permiteţi în niciun caz copiilor
sau persoanelor nefamiliarizate cu
prezentele instrucţiuni, să
folosească trimmerul. Este posibil
ca normele naţionale să limiteze
vârsta operatorului. Atunci când nu-
l folosiţi, depozitaţi trimmerul la loc
inaccesibil copiilor.
OBJ_BUCH-2058-003.book Page 133 Tuesday, September 16, 2014 2:30 PM
134 | Română
F 016 L81 186 | (16.9.14) Bosch Power Tools
Nu folosiţi în niciun caz trimmerul
dacă acesta prezintă capace sau
echipamete de protecţie lipsă,
deteriorate sau care nu sunt
poziţionate corect.
Înainte de utilizare verficaţi cablul
de alimentare respectiv cablul
prelungitor cu privire la deteriorări
sau semne de uzură. În cazul în care
cablul se defectează în timpul
utilizării, scoateţi imediat ştecherul
de la reţea din priza de curent. NU
ATINGEŢI CABLUL ÎNAINTE DE A-L
SCOATE DIN PRIZĂ. Nu folosiţi
trimmerul de gazon în cazul în care
cablul acestuia este defect sau uzat.
Dacă este necesară înlocuirea
cablului de alimentare, pentru
evitarea riscurilor de securitate,
aceasta se va face de către
producător, centrul autorizat de
asistenţă tehnică post-vânzare al
acestuia sau de către o persoană
calificată în acest scop.
Ţineţi cablul prelungitor departe
de elementele de tăiere.
Înainte de utilizare cât şi după o
lovitură, examinaţi scula electrică
de grădină cu privire la semne de
uzură sau defecţiuni iar dacă este
cazul, daţi-o la reparat.
Nu folosiți scula electrică de grădină
dacă sunteți bolnavi sau vă aflați sub
influența alcoolului, a drogurilor sau
a medicamentelor.
Purtaţi pantaloni lungi, grei,
încălţăminte solidă şi mănuşi. Nu
purtaţi îmbrăcăminte largă,
bijuterii, pantaloni scurţi, sandale
sau nu lucraţi desculţi. Dacă aveţi
părul mai lung de nivelul umerilor,
legaţi-l, pentru a evita prinderea
acestuia în componentele de maşină
aflate în mişcare.
Atunci când lucraţi cu scula
electrică de grădină, purtaţi
ochelari de protecţie şi aparat de
protecţie auditivă.
Adoptaţi o poziţie stabilă şi păstraţi-
întotdeauna echilibrul. Nu vă
suprasolicitaţi.
Nu folosiţi scula elecrică de grădină
în niciun caz atunci când în imediata
apropiere se află persoane, mai ales
copii sau animale de casă.
Operatorul sau utilizatorul este ţinut
răspunzător pentru accidente sau
pagube provocate altor oameni sau
bunurilor acesora.
Înainte de a atinge elementele de
tăiere care se rotesc, aşteptaţi până
când acestea s-au oprit complet.
Elementele de tăiere continuă să se
rotească şi după deconectarea
trimmerului, putând provoca răniri.
Lucraţi numai la lumina zilei sau la
lumină artificială bună.
Î
n caz de condiţii meteo
nefavorabile, mai ales atunci când
se apropie furtuna, nu lucraţi cu
trimmerul.
Folosirea trimmerului în iarbă udă
diminuează performanţele de lucru
ale acestuia.
Deconectaţi trimmerul în vederea
transportului de la/spre locul de
intervenţie.
Porniţi trimmerul numai dacă
mâinile şi picioarele dumneavoastră
sunt suficient de departe de
elementele de tăiere care se rotesc.
OBJ_BUCH-2058-003.book Page 134 Tuesday, September 16, 2014 2:30 PM
Română | 135
Bosch Power Tools F 016 L81 186 | (16.9.14)
Nu veniţi cu mâinile şi picioarele în
apropierea elementelor de tăiere
care se rotesc.
Nu folosiţi în niciun caz elemente de
tăiere de metal pentru acest
trimmer.
Controlaţi şi întreţineţi regulat
trimmerul.
Daţi la reparat trimmerul numai la
ateliere service autorizate.
Asiguraţi-vă întotdeauna că fantele
de aerisire nu sunt acoperite cu
resturi de iarbă.
Protejaţi-vă împotriva eventualelor
răniri provocate de cuţitul incorporat,
care taie firul la aceeaşi lungime.
După umplerea bobinei cu fir de
tăiere sau după reînnoirea acestuia,
înainte de a porni trimmerul,
întoarceţi-l întotdeauna mai întâi în
poziţie de lucru orizontală.
Opriţi scula electrică de grădină şi
scoateţi ştecherul de la reţea afară
din priză:
întotdeauna atunci când lăsaţi
scula electrcă de grădină
nesupravegheată
înainte de schimbarea bobinei
când cablul este încurcat
înainte de curăţare, sau înaintea
unei intervenţii asupra
trimmerului
După fiecare lucrare scoateţi
ştecherul de la reţea afară din priză
şi verificaţi dacă scula electrică de
grădină nu prezintă deteriorări.
Depozitaţi scula electrică de grădină
la loc sigur, uscat, inaccesibil
copiilor. Nu aşezaţi alte obiecte pe
scula electrică de grădină.
Din considerente legate de siguranţa
şi protecţia muncii, schimbaţi
piesele uzate sau deteriorate.
Asiguraţi-vă că piesele noi utilizate
la schimbare provin de la Bosch.
Nu puneţi niciodată în funcţiune
scula electrică de grădină fără ca
accesoriile aferente să fie montate.
Siguranţă electrică
Deconectaţi scula electrică de
grădină şi scoateţi ştecherul din
priză înainte de a acţiona butonul
pentru alimentare manuală cu fir
de tăiere (vezi figura 9). Acest
buton trebuie folosit numai dacă
firul de tăiere este încurcat.
Atenţie! Înaintea lucrărilor de
întreţinere sau curăţare
deconectaţi scula electrică de
grădină şi scoateţi din priză
ştecherul de la reţea. La fel şi în
cazul în care cablul electric este
deteriorat, tăiat sau încâlcit.
După deconectarea trimmerului
de gazon, firul de tăiere continuă
să se mai rotească pentru câteva
secunde.
Atenţie nu atingeţi firul de
tăiere care se roteşte.
Pentru siguranţă, scula dumneavoastră
electrică de grădină este izolată de
portecţie şi nu necesită împământare.
Tensiunea de lucru este de 230 V AC,
50 Hz (pentru ţările din afara UE
220 V). Folosiţi numai cabluri
prelungitoare admise. Informaţii în
acest sens puteţi obţine de la centrul
dumneavoastră autorizat pentru
asistenţă tehnică post-vânzare.
OBJ_BUCH-2058-003.book Page 135 Tuesday, September 16, 2014 2:30 PM
136 | Română
F 016 L81 186 | (16.9.14) Bosch Power Tools
Pentru mărirea siguranţei se
recomandă folosirea unui
întrerupător de protecţie (RCD) cu
un curent de declanşare de maximum
30 mA. Acest întrerupător de
protecţie ar trebui controlat înainte
de fiecare utilizare.
Indicaţie privind produsele care nu se
comercializează în GB:
ATENŢIE: Pentru siguranţa
dumneavoastră este necesar ca
ştecherul sculei electrice de grădină să
fie racordat la cablul prelungitor. Cupla
cablului prelungitor trebuie să fie
protejată împotriva stropilor de apă, să
fie confecţionată din cauciuc sau
învelită în cauciuc. Cablul prelungitor
trebuie folosit cu un dispozitiv de
blocare la tracţiunea accidentală a
cablului.
Cablul prelungitor trebuie folosit cu un
dispozitiv de blocare la tracţiunea
accidentală a cablului.
Dacă, cablul de racordare este
deteriorat, repararea acestuia se va
executa numai de către un atelier
autorizat Bosch.
Pot fi utilizate numai cabluri
prelungitoare de tipul H05VV-F sau
H05RN-F.
Simboluri
Următoarele simboluri sunt importante pentru citirea şi
înţelegerea instrucţiunilor de folosire. Reţineţi simbolurile şi
semnificaţia acestora. Interpretarea corectă a simbolurilor vă
ajută să utilizaţi mai bine şi mai sigur scula electrică de
grădină.
Utilizare conform destinaţiei
Scula electrică este destinată tăierii ierbii şi buruienilor înalte
de până la125 mm, la care maşinile de tuns iarba nu ajung.
Scula electrică nu este destinată tăierii marginilor de gazon,
deoarece nu este echipată corespunzător acestei utilizări.
Utilizarea conform destinaţiei se raportează la o temperatură
ambiantă între 0 °C şi 40 °C.
Date tehnice
Simbol Semnificaţie
Purtaţi mănuşi de protecţie
Direcţie de deplasare
Direcţia reacţiei
Greutate
Pornire
Oprire
Acţiune permisă
Acţiune interzisă
Zgomot perceptibil
Accesorii/piese de schimb
CLICK!
Trimmer de gazon ART 23 SL ART 26 SL ART 2300 ART 23-28
Număr de identificare
3 600 HA5 0.. 3 600 HA5 1.. 3 600 HA5 0.. 3 600 HA5 0..
Putere nominală
W 280 280 280 280
Turaţie la mersul în gol
rot./min 12500 12500 12500 12500
Diametru fir de tăiere
mm 1,6 1,6 1,6 1,6
Diametru cerc de tăiere
cm 23 26 23 23
Specificaţiile sunt valabile pentru o tensiune nominală [U] de 230 V. În cazul unor tensiuni diferite şi al unor modele de execuţie specifice anumitor
ţări, aceste speificaţii pot varia.
Vă rugăm să reţineţi numărul de identificare de pe plăcuţa indicatoare a tipului sculei dumneavoastră electrice de grădină. Denumirile comerciale ale
diferitelor scule electrice de grădină pot varia.
OBJ_BUCH-2058-003.book Page 136 Tuesday, September 16, 2014 2:30 PM
Română | 137
Bosch Power Tools F 016 L81 186 | (16.9.14)
Informaţie privind zgomotul/vibraţiile
Declaraţie de conformitate
Categorie produs: 33
Laborator desemnat:
SRL, Sudbury, England, Nr. 1088
Documentaţie tehnică (2006/42/CE, 2000/14/CE) la:
Bosch Lawn and Garden Ltd., PT-LG/ENS23,
Stowmarket, Suffolk IP14 1EY, England
Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
70764 Leinfelden-Echterdingen, GERMANY
22.08.2014
Montare şi funcţionare
Dacă apărătoarea de protecţie şi tija sunt asamblate
împreună, nu aveţi voie să le demontaţi
Nu puneţi în priză scula electrică de grădină decât după
ce aţi asamblat-o complet.
După deconectarea trimmerului de gazon, firul de
tăiere continuă să se mai rotească timp de câteva
secunde. Înainte de a conecta din nou trimmerul de
gazon, aşteptaţi până când motorul/firul de tăiere se
opreşte complet.
Nu deconectaţi şi apoi reconectaţi imediat scula
electrică.
Îndepărtaţi depunerile de iarbă de pe capacul bobinei,
înainte de a înlocui firul sau bobina.
Se recomandă utilizarea elementelor de tăiere
recomandate de Bosch. În cazul folosirii altor elemente
de tăiere, rezultatul obţinut poate fi diferit de aşteptări.
Capacitate bobină (lungime fir) m4444
Greutate conform EPTA-Procedure 01/2003
kg 1,7 1,8 1,7 1,7
Clasa de protecţie
/II /II /II /II
Număr de serie
vezi plăcuţa indicatoare a tipului sculei electrice de grădină
Trimmer de gazon ART 23 SL ART 26 SL ART 2300 ART 23-28
Specificaţiile sunt valabile pentru o tensiune nominală [U] de 230 V. În cazul unor tensiuni diferite şi al unor modele de execuţie specifice anumitor
ţări, aceste speificaţii pot varia.
Vă rugăm să reţineţi numărul de identificare de pe plăcuţa indicatoare a tipului sculei dumneavoastră electrice de grădină. Denumirile comerciale ale
diferitelor scule electrice de grădină pot varia.
Valorile zgomotului emis au fost determinate conform
EN 50636-2-91.
3 600 ... HA5 0.. HA5 1.. HA5 0.. HA5 0..
Nivelul de zgomot evaluat A al sculei electrice este în mod normal de:
nivel presiune sonoră
nivel putere sonoră
incertitudine K
Purtaţi aparat de protecţie auditivă!
dB(A)
dB(A)
dB
84
91
=2
86
92
=2
84
91
=2
84
91
=2
Valorile totale ale vibraţiilor a
h
(suma vectorială a trei direcţii) şi
incertitudinea K au fost determinate conform EN 60335:
Valoarea vibraţiilor emise a
h
Incertitudine K
m/s
2
m/s
2
<2,5
=1,5
<2,5
=1,5
<2,5
=1,5
<2,5
=1,5
3 600 ... HA5 0.. HA5 1.. HA5 0.. HA5 0..
Declarăm pe proprie răspundere că produsul descris la paragraful
„Date tehnice“ corespunde tuturor dispoziţiilor relevante ale
Directivelor 2011/65/UE, 2014/30/UE, 2006/42/CE, 2000/14/CE
inclusiv modificărilor acestora şi este în conformitate cu următoarele
standarde: EN 60335-1, EN 50636-2-91.
2000/14/CE: nivel garantat al puterii sonore:
Procedură de evaluare a conformităţii potrivit Anexei VI.
dB(A) 96 96 96 96
Henk Becker
Executive Vice President
Engineering
Helmut Heinzelmann
Head of Product Certification
PT/ETM9
OBJ_BUCH-2058-003.book Page 137 Tuesday, September 16, 2014 2:30 PM
138 | Română
F 016 L81 186 | (16.9.14) Bosch Power Tools
Înainte de utilizare verificaţi dacă şurubul de fixare al
apărătoarei de protecţie este bine fixat.
Înainte de utilizare verificaţi dacă tija este racordată corect.
La conectarea şi deconectarea sculei electrice, firul de tăiere
avansează automat şi este tăiat la lungime.
Detectarea defecţiunilor
Scopul acţiunii Figura Pagina
Set de livrare
1 189
Scoaterea opritorului de siguranţă
pentru transport
2 189
Asamblare tub
3 190
Montare apărătoare de protecţie
4 190
Montarea cablului prelungitor
Pornire/oprire
5 191
Avansare semiautomată a firului de
tăiere 8 mm la la conectare şi
deconctare
6 191
Demontarea bobinei cu fir de tăiere
7 192
Montarea bobinei cu fir de tăiere
8 192
Alimentare manuală cu fir de tăiere
prin acţionarea butonului
9 193
Întreţinere, curăţare şi depozitare
10 193
Alegerea accesoriilor
11 194
Scopul acţiunii Figura Pagina
Simptome Cauză posibilă Remediere
Trimerul de gazon nu
funcţionează
Nu există tensiune de alimentare Verificaţi şi conectaţi
Priza de curent este defectă Folosiţi altă priză
Cablu prelungitor defect Verificaţi şi înlocuiţi cablul, în cazul în care acesta este
deteriorat
Siguranţa a întrerupt circuitul Înlocuiţi siguranţa
Trimerul de gazon funcţionează
cu întreruperi
Cablu prelungitor defect Verificaţi şi înlocuiţi cablul, în cazul în care acesta este
deteriorat
Adresaţi-vă centrului de asistenţă tehnică post-vânzări
Cablajul intern al sculei electrice
de grădină este defect
Adresaţi-vă centrului de asistenţă tehnică post-vânzări
Turaţia motorului trimmerului
scade puternic
Iarba este prea înaltă Tăiaţi progresiv
Trimmerul de gazon nu taie Firul de tăiere este prea scurt/
rupt
Alimentaţi manual cu fir de tăiere acţionând butonul
(vezi figura 9)
Bobina este goală Înlocuiţi bobina
Firul de tăiere nu avansează Firul de tăiere este prea scurt/
rupt
Alimentaţi manual cu fir de tăiere acţionând butonul
(vezi figura 9)
Firul de tăiere s-a încurcat în
bobină
Verificaţi firul de tăiere iar, dacă este necesar,
reînfăşuraţi firul de tăiere pe bobină
Bobina este goală Înlocuiţi bobina
Firul de tăiere este tras înapoi în
bobină
Firul de tăiere este prea scurt/
rupt
Reînfăşuraţi firul pe bobină
OBJ_BUCH-2058-003.book Page 138 Tuesday, September 16, 2014 2:30 PM
Български | 139
Bosch Power Tools F 016 L81 186 | (16.9.14)
Asistenţă clienţi şi consultanţă privind
utilizarea
www.bosch-garden.com
În caz de reclamaţii şi comenzi de piese de schimb vă rugăm
să indicaţi neapărtat numărul de identificare compus din
10 cifre al sculei electrice de grădină.
România
Robert Bosch SRL
Centru de service Bosch
Str. Horia Măcelariu Nr. 3034
013937 Bucureşti
Tel. service scule electrice: (021) 4057540
Fax: (021) 4057566
Tel. consultanţă clienţi: (021) 4057500
Fax: (021) 2331313
www.bosch-romania.ro
Eliminare
Nu aruncaţi sculele electrice de grădină în gunoiul menajer!
Numai pentru ţările UE:
Conform Directivei Europene 2012/19/UE
privind deşeurile de echipamente electrice
şi electronice şi transpunerea acesteia în
legislaţia naţională, echipamentele
electrice şi electronice scoase din uz
trebuie colectate separat şi direcţionate
către o staţie de reciclare ecologică.
Sub rezerva modificărilor.
Български
Указания за безопасна работа
Внимание! Прочетете указанията
по-долу внимателно. Запознайте
се добре с обслужващите елементи
и начинът на работа с Вашия
градински електроинструмент.
Запазете ръководството за
експлоатация за ползване по-
късно.
Пояснения на графичните символи
Общо указание за опасност.
Прочетете ръководството за
експлоатация.
Внимавайте намиращи се
наблизо лица да не бъдат
наранени от отхвърчащи
частици.
Внимание: Когато
градинският
електроинструмент работи,
стойте на безопасно
разстояние от него.
Преди да извършвате
настройки по градинския
електроинструмент или да го
почиствате, ако
захранващият кабел се усуче
или ако оставяте
тревокосачката дори и за кратко без
надзор, го изключвайте и изваждайте
щепсела от контакта. Дръжте
захранващия кабел надалеч от
режещите елементи.
Работете с шумозаглушители
(антифони) и предпазни
очила.
Firul de tăiere se rupe în
continuare
Firul de tăiere s-a încurcat în
bobină
Verificaţi firul de tăiere iar, dacă este necesar,
reînfăşuraţi firul de tăiere pe bobină
Manevrare incorectă a
trimmerului de gazon
Tundeţi gazonul numai cu vârful firului de tăiere; evitaţi
contactul cu pietre, ziduri şi alte obiecte dure.
Alimentaţi regulat cu fir de tăiere, pentru a folosi
integral diametrul de tăiere.
Simptome Cauză posibilă Remediere
OBJ_BUCH-2058-003.book Page 139 Tuesday, September 16, 2014 2:30 PM
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56
 • Page 57 57
 • Page 58 58
 • Page 59 59
 • Page 60 60
 • Page 61 61
 • Page 62 62
 • Page 63 63
 • Page 64 64
 • Page 65 65
 • Page 66 66
 • Page 67 67
 • Page 68 68
 • Page 69 69
 • Page 70 70
 • Page 71 71
 • Page 72 72
 • Page 73 73
 • Page 74 74
 • Page 75 75
 • Page 76 76
 • Page 77 77
 • Page 78 78
 • Page 79 79
 • Page 80 80
 • Page 81 81
 • Page 82 82
 • Page 83 83
 • Page 84 84
 • Page 85 85
 • Page 86 86
 • Page 87 87
 • Page 88 88
 • Page 89 89
 • Page 90 90
 • Page 91 91
 • Page 92 92
 • Page 93 93
 • Page 94 94
 • Page 95 95
 • Page 96 96
 • Page 97 97
 • Page 98 98
 • Page 99 99
 • Page 100 100
 • Page 101 101
 • Page 102 102
 • Page 103 103
 • Page 104 104
 • Page 105 105
 • Page 106 106
 • Page 107 107
 • Page 108 108
 • Page 109 109
 • Page 110 110
 • Page 111 111
 • Page 112 112
 • Page 113 113
 • Page 114 114
 • Page 115 115
 • Page 116 116
 • Page 117 117
 • Page 118 118
 • Page 119 119
 • Page 120 120
 • Page 121 121
 • Page 122 122
 • Page 123 123
 • Page 124 124
 • Page 125 125
 • Page 126 126
 • Page 127 127
 • Page 128 128
 • Page 129 129
 • Page 130 130
 • Page 131 131
 • Page 132 132
 • Page 133 133
 • Page 134 134
 • Page 135 135
 • Page 136 136
 • Page 137 137
 • Page 138 138
 • Page 139 139
 • Page 140 140
 • Page 141 141
 • Page 142 142
 • Page 143 143
 • Page 144 144
 • Page 145 145
 • Page 146 146
 • Page 147 147
 • Page 148 148
 • Page 149 149
 • Page 150 150
 • Page 151 151
 • Page 152 152
 • Page 153 153
 • Page 154 154
 • Page 155 155
 • Page 156 156
 • Page 157 157
 • Page 158 158
 • Page 159 159
 • Page 160 160
 • Page 161 161
 • Page 162 162
 • Page 163 163
 • Page 164 164
 • Page 165 165
 • Page 166 166
 • Page 167 167
 • Page 168 168
 • Page 169 169
 • Page 170 170
 • Page 171 171
 • Page 172 172
 • Page 173 173
 • Page 174 174
 • Page 175 175
 • Page 176 176
 • Page 177 177
 • Page 178 178
 • Page 179 179
 • Page 180 180
 • Page 181 181
 • Page 182 182
 • Page 183 183
 • Page 184 184
 • Page 185 185
 • Page 186 186
 • Page 187 187
 • Page 188 188
 • Page 189 189
 • Page 190 190
 • Page 191 191
 • Page 192 192
 • Page 193 193
 • Page 194 194

Bosch ART 23 SL Manual de utilizare

Categorie
Aparate de tuns iarba
Tip
Manual de utilizare
Acest manual este potrivit și pentru