Clatronic HAS 2753 Manualul proprietarului

Categorie
Uscatoare de par
Tip
Manualul proprietarului
HAS 2753
Bedienungsanleitung/Garantie
Gebruiksaanwijzing/Garantie • Mode d’emploi/Garantie
Instrucciones de servicio/Garantía • Manual de instruções/Garantia
Istruzioni per l’uso/Garanzia • Instruction Manual/Guarantee
Instrukcja obsługi/Gwarancja Návod k použití/Záruka
A használati utasítás/garancia Mod de întrebuinflare/Garanflie
Руководство по эксплуатации/Гарантия
Lockenstab
Krultang • Rouleaux à friser
Varilla para formar rizos • Encaracolador
Arricciacapelli • Curling tong
Lokówka Kulma
Hajsütќ vas Ondulator de pær
Фен для волос
5....-05-HAS 2753 15.10.2003 16:51 Uhr Seite 1
Indicaflii generale de siguranflæ
Înainte de punerea în funcfliune a acestui aparat citifli cu atenflie instrucfliunile de
utilizare øi pæstrafli inclusiv certificatul de garanflie, bonul de casæ øi dupæ posibi-
litæfli ambalajul.
Folosifli acest aparat exclusiv în scop privat øi în cel pentru care a fost conce-
put. Acest aparat nu este conceput pentru utilizarea industrialæ. Nu-l folosifli în
exterior (doar dacæ este conceput pentru a fi folosit în exterior). Evitafli
expunerea aparatului la cælduræ, la influenfla directæ a razelor solare, umezealæ
(este interzisæ scufundarea acestuia în lichide) øi nu folosifli obiecte ascuflite în
timpul utilizærii. Evitafli folosirea aparatului cu mâinile ude. În cazul în care apa-
ratul este umed sau ud, deconectafli imediat de la reflea. Nu bægafli mâna în
apæ.
Oprifli aparatul øi deconectafli întotdeuna de la reflea (tragefli de øtecher øi nu de
cablu) atunci când nu folosifli aparatul, când montafli accesorii, în timpul curæflærii
sau în cazul unor defecfliuni de funcflionare.
Nu læsafli aparatul nesupravegheat în timpul utilizærii. În cazul în care suntefli
nevoifli sæ pæræsifli locul de muncæ, oprifli întotdeauna aparatul, resp. deconectafli
de la reflea (tragefli de øtecher, nu de cablu).
Pentru a proteja copiii faflæ de pericolele aparatelor electrice, asigurafli-væ
aceøtia nu au acces la ele øi nu læsafli cablurile atârne.
Verificafli regulat aparatul øi cablurile în vederea detectærii defecfliunilor. Nu
folosifli aparate defecte.
Pentru repararea aparatului contactafli un specialist autorizat. Pentru înlocuirea
unuiui cablu defect de reflea contactafli, în vederea evitærii riscurilor, pro-
ducætorul, serviciul nostru de clienfli sau o persoanæ calificatæ.
Folosifli doar accesorii originale.
Væ rugæm citifli cu atenflie øi urmætoarele „Indicaflii speciale de siguranflæ…“
Indicaflii speciale de siguranflæ pentru acest aparat
Nu aducefli aparatul în apropierea apei øi a umiditæflii cum ar fi cada de baie,
duøurile sau chiar persoanele care fac baie. Pericol de moarte prin electrocuta-
re!
Atenflie: duzele se încælzesc puternic în timpul funcflionærii.
Dacæ folosifli ondulatorul în baie, deconectafli dupæ utilizare de la reflea, deoa-
rece apa reprezintæ un potenflial pericol de electrocutare. Acest lucru este vala-
bil chiar øi atunci când ondulatorul este oprit.
Ca protecflie suplimentaræ este recomandatæ instalarea unui dispozitiv de pro-
tecflie cu curent excedentar (RCD) în circuitul din baie, cu o dimensionare a
curentului de încærcare de max. 30 mA. Cerefli sfatul unui electrician autorizat.
33
RO
5....-05-HAS 2753 15.10.2003 16:51 Uhr Seite 33
Punerea în funcfliune øi utilizare
1. Desfæøurafli complet cablul de reflea.
2. Montafli o duzæ. Asigurafli-væ cæ duza selectatæ este bine fixatæ.
3. Conexiune electricæ
Verificafli dacæ tensiunea aparatului (vezi plæcufla tip) corespunde cu cea a
reflelei. Comutarea de tensiune 120/230 V se realizeazæ la comutatorul din par-
tea de jos a aparatului.
4. Conectafli la o prizæ cu protecflie instalatæ regulamentar.
5. Reglafli treapta doritæ de încælzire de la întrerupætorul cu ploturi
Poziflia C: “Cool”, aer rece
Poziflia 2: temperaturæ înaltæ pentru uscare rapidæ.
Poziflia 1: temperaturæ medie pentru uscare uøoaræ øi coafat
Poziflia 0: OPRIT („AUS“)
6. Învârtifli pærul umed, de ex. pe peria rotundæ, în mod constant, sau coafafli în
timp ce aparatul este pornit.
Peria rotundæ: cu ajutorul acesteia uscafli pærul ridicându-l rulând.
Diffuser: cu ajutorul acesteia mærifli, în timpul uscærii, volumul pærului dvs.
Peria-piaptæn: pentru finisarea coafurii.
7. Pentru a desprinde cu uøurinflæ pærul de pe perie, apæsafli tasta care se aflæ
deasupra întrerupætorului cu ploturi øi desprindefli apoi cu grijæ øuvifla rulatæ.
8. Dupæ utilizare, oprifli aparatul øi deconectafli de la reflea. Læsafli aparatul sæ se
ræceascæ pentru câteva minute.
Curæflare øi întreflinere
Curæflafli din când în când deschizætura pentru aspiraflia aerului cu ajutorul unei perii
fine. Curæflafli carcasa cu o cârpæ moale, uscatæ færæ alte substanfle suplimentare.
Acest aparat a fost verificat în conformitate cu toate directivele actuale ale CE,
cum ar fi de ex. compatibilitatea magneticæ øi directiva de tensiune joasæ, øi a fost
construit în conformitate cu cele mai noi prevederi de siguranflæ tehnicæ.
Schimbæri technice sînt rezervate!
34
RO
5....-05-HAS 2753 15.10.2003 16:51 Uhr Seite 34
Garanflie
Acordæm pentru aparatul nostru o garanflie de 24 de luni începând cu data
achiziflionærii (bon de casæ).
Pe durata perioadei de garanflie remediem gratuit defecfliunile aparatului sau ale
accesoriilor*) rezultate ca urmare a unor defecfliuni din fabricaflie, reparând sau, în
funcflie de aprecierea noastræ, înlocuind aparatul. Reparafliile în garanflie nu duc la
prelungirea teremenului de garanflie øi nici la obflinerea unei noi garanflii!
Pentru a beneficia de garanflie, cumpærætorul este obligat sæ prezinte chitanfla/factu-
ra originalæ de cumpærare a aparatului. Færæ aceastæ dovadæ nu se poate efectua
înlocuirea sau reparaflia gratuitæ a aparatului.
În cazul remedierilor în garanflie predafli aparatul integral în ambalajul original
împreunæ cu bonul de casæ la service-ul autorizat.
*) Defecfliunile accesoriilor nu includ în mod automat schimbarea întregului aparat.
În acest caz væ rugæm sæ sunafli la unul din numerele noastre de telefon!
Deteriorærile componentelor din sticlæ respectiv ale celor din material plastic trebuie
plætite!
Atât defectele de la accesoriile funcflionale resp. componetele care se uzeazæ (de
ex. paleta de fræmântat, curea de distribuflie, telecomandæ de rezervæ, periufle de
dinfli de rezervæ, pânza de fieræstræu) cât øi curæflarea, întreflinerea sau înlocuirea
componentelor care se uzeazæ, nu untræ sub incidenfla garanfliei øi de aceea trebuie
plætite!
Garanflia dispare în cazul intervenfliei stræine.
Post-garanflie
Dupæ scurgerea teremenului de garanflie reparafliile pot fi efectuate gratuit de cætre
service-ul autorizat.
35
RO
5....-05-HAS 2753 15.10.2003 16:51 Uhr Seite 35
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40

Clatronic HAS 2753 Manualul proprietarului

Categorie
Uscatoare de par
Tip
Manualul proprietarului